SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i Rekreacji w Gda sku Gda sk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zak ad Urz dze i Systemów Elektronicznych Gda sk, ul. Piaskowa 24 OBIEKT : Stadion Pi karski Traugutta 29 w Gda sku! Obiekt MOSIR Gda sk, ul. Traugutta 29 TEMAT PROJEKTU : Dostosowanie istniej cego monitoringu stadionu MOSiR w Gda sku przy ul. Traugutta 29 do wymogów Rozporz dzenia MSWiA z dnia r. kwiecie 2015 r.

2 MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 Jednostka projektowa : EKO Elektronik Gda sk, ul. Piaskowa 24, tel , , fax (058) , Koncesja MSWiA nr L-2003/01 Projektant : Miros aw Owczynnik uprawnienia specjalno podpis Upr. proj. Syst. Techn. Ochrony Osób i Mienia nr 319/P/2007 Koncesja MSWiA nr L-2003/01 Leg.kwalifik.prac.zabezp. techn.pzt-5084 Systemy technicznej ochrony osób i mienia oraz zarz dzania bezpiecze stwem kwiecie 2015 r.

3 !"# "$ %&"!' ( )*'+, " '-'. /# "!"!,"'#"' 0. "1"2$,3 '3 456".+ ' 7#,"!"# ' ;"!3,"'. 12 -!6 #1!" 12 -!6 %3#" % ;9 )*>&<:;59 )*'+"+, ) "!"!''#"',3 )%8"B,3#$,"'. ))8"B2 -!6 ))#$," 2#2, ))'"" +2 /&9;C&< /*'+"+, / "+ 3#"D CE /%!'#" ",3#" /)&,F#3 "#'#"' //A"#2'$2!"' /0!,3 0 ;:A8<;<58<;;59 4A5<;;59 7"$ ", "$ G '- H1-#

4 !" " " 3 "3#.' "! 3 "" +2!" 1# # 8; ' 2, 9 2+2G!"""23-'!"'+6;"" -!8 *I '.! 3!H' H ""$22, $+2 '"3DA?!)'H E!"# "$ 'F#3.'#""!$" 2 "$$2!",'. $" ''+6J# -$I!!" "#,!!2 3#"'#" "$J# ""$2 '#" "$J1" 12 -!6 " "'!1""'#" "$ %&"!' (. # ''# "$ '"" "$#2 DK 2 "LJ #2J"$"!',E <,3'2,3!"" "3 <,3,F" '3 *,'1"#6 &"!' ( )/%HHHH% %%%/HH7 )/%HHHH )/%)HH% )/%)%HH "'3 ;"$"' #,3,# ''.? -!!"!" 2!" ;"$"'# "#$,"",3,# ''.,3,# '3 <,"F 2#2 '#$,"3 <,""#$,"#"2 "+" )*'+, " '-'.,B' "M I " "!"'-'. 3-+" '2 "" +2J +! "#" 3- #$,,. " "$"!', "!"+" <F 2#2 I I,B' '#" 'M ' "3#"3 "! 3 A"#233-+"'2N A"#23 "'#"O! #HH7 K'$'3+"!OI#"+"J' +1"J ' #" ", 3 " $ "!"3!"I2!" < 2 P""!,!"2 8;!6#2 A"#23 "'#"'HH ;"$2!"'28"" +2*'3+"!"8<;!6#2

5 A"#23 "3#" O! # HH7 K52!" #,3,.3 2 "-+2 #$,"+"!, " $ '1-',#"2#'3'.#$,,3-'.!,"$#8; '2,9 2+2G!6#2 *+,",B'"MI "3#52!",'3H/ K8"B12" 2 "1""'.!,,3 9(!" ' 2, G!6#2J!1# 04%QJ "$ I$ //!6#R 2213-' F 2#2 #,3#$,"3" $'33"! 3 /# "!"!,"'#"' *'#" "!"!,' 3 3#"M '#" "$ ". +"!"M!"#23- "3#"- 'F#3-.- " 3B, $I! " '+ " -!M K, 5<L!, "3#"'. "$ *'#"! '-!" '#"' "$ $2!",'. 3 "$"-' " "M 2#3I $+". '#"' 3"M - "# # '#"''.. "$ 5"!!!$6.+- '"#. ' "M# "# "$ 0. "1"2$,3 '3 2+F# "! "$"$#F2#3"23-'*'#"N ""M "!"!,"M ". "I 3-'.,3 " 2 -!6,"#,"'.!'"$ "!"M"F# '!#"+"2#"!'.,32 -!6$ B"+"<#"!" 2J# "# "$J# "#<"?B'#"# A"#"M '.,32 -!61'#" 456".+ ' "!,3 "$*'#"" +M!"'-'.$6.+' ' * +," *'#" "$"-#!$MJ $' ", '#"'1 ' 2#.$'.J #"!,'.!,! " " 13-'. "!"!. '+6 '. *'#" $I! 2 ''1,#2 -! $3-J "3," I "!"!- "!B!, ". "' B'! " "$ 2!"'.$2!"?3IJB,##"'- '1'+6"#,"'."'B3 "!,+3-"! I$31-2+,I!"#" #"3 7#,"!"# ' &;::< "$. 'F# +"!" "''".' "$2J!3-3+" '!"M!" "" $2!"!"#2 '!' "'F#"- 3!"#I 'F#23--J "!3-'JB ' $ "3+"' -+"!. ""-'F#3-.- A#, 3 +"!" "! "!2,2$ 3+" 2"B"+"!,!3-3+" '1-- "!"!,"MJ B ' $ 3 +"!'. ""- 'F#3-.- %

6 A"#2 "! < 2#3 +" ' "$ <" & "#52!"' "2I "" I ",#-,2$5 B"-+,I! "$I.- $ "$ "$+ + "B" -' '#"' "$ $2!",'. " '#" "$"I" '!#2'-'.+ "B6 ""$ 23- '3-+"!IIJ#23-"' *'#"'$2!"J!3-2,#" '+23-3 ""$ '" *'#"IJ 2"B"!" # " "$"!" 'I "3+"2.,3#" #2 &I+$ 8 1' ", <#" "3#! "$ ;'2# #"' <#" '"2 "' "12B-'!"' *'#"I"$!"#"''. "$ F" ',6J# 2,!"!#"'. 1-#S ' &I! $ "!,+3- "!2 <#",#" '$I!!"'#" "$J+"!A"#23- "3#"-,#", #'*'#"' <#" F" 3J!"' -""$2,3 "$,2$'. -'. "!$2!"' 2 """$,2$F'$I!-2" A"#23 "3#"3 '# "$"!.,"D! E#",3".","+3.'#" IM A"#23 "3#"3J # #23,"#,3IJ. # ''#I ' ' "$#2$I!-+"!" "$ &;9> ",#" 5 A A9; 5 B"" A"#23 "3#" A"#239.";2." C "+ C#" 9 'F#39. ;"!3,"'. 12 -!6 """A"#23 "3#"3 1'J2 -!.","+'#""B-M "B' " '. '.,2$ 'B'...'. F2#3"," "" " $'M " 'F# D!#, 3+"!"J!!"2JE,B""!'+6'#3-'."!"!. D'#""!M""!"#2'2"B,3-#" ",I <" E #1! "F ' +"3J '#" " "!M +"!"M """'. 2 -!6 A "! #"" '2 ''F#"' 2 -! "!" '2 "!2 " "!M '+F2#32 -!6$, '1-#2 )

7 #1!" 12 -!6 *'# 3!23- I "$ 1'!!" "B2 2 -! "' $'M #1!" " '+,'."#". 2#.+"!'., "!2 " "$"$+3-'"+" 2 I.1".'.8 1' B, 1''"F ',B'."'M".,2$- "!"!"$"!"2,3$2!" 1"!3-'.1 'N,+""'.J#" "!"'.J"13+" A" 1 "'.!" "$,# ''. " -M!" " " "!"! '+""2 "6 +'"'. #1!"#,2$2!"',IJ$' 1'!" M$"!"!"B %3#" *'+- "3# "$"-23-'.. 3#"M,3 " M '#" "" 1'. 1J "! ' "B2 "!" 2.+" #" ", ' 3#" ""' '#"I " $'M " '!"!#"- #" ",I "' 3-+"J "3#,2$ " +2,B+"J 1' ",3 &" ",, '#"' "! "!"!," 3#"M'#"'. "$ % ;9 *'#",3 "!'""M 3,'- 2 -!" '#" " J '+'. " ''"3!"#23." 2."3,"'.2 -!6 2 IN "'$'M.J "'$'M2B'+"!. J "'$'M2B' 2#.""D 2 J,+""M!E"#,"'. 2#3."$12+J "'"!M#2,'D",-'+E,B' 2"B,M!"I!". ""$" 2 "' "'*'#"'" $'M #",! ""I ' " ' "$ ! "' $'M!" "! +,I! ".3 $+" 2B'#" 8'' 2 -!.J "!,+3-!"" ".2J "+-$'M2B' $2!"'',#"J3B,'""!"#2'2 3-!".#,"3 /

8 )*>&<:;59 )*'+"+, *'#" '+"23!!"#3 <" "3#" +3. ""+ "$ *'#" 3 "!"!,' "! "$ +"! 2"- " 3#"M ""'. 1 '#"''. "$J.+"!"MA J9J CJ. ""+ "$" ",$ B"+"<#"!" 2I3#+"#",#$1I!2 "$".""!"+" *'#"I"- " " +"1'#" ",<#" $I!- '#"' O3 B +" '"'J ". " '2 *'#"IJ"!+ "O$- ' "$! ""I "$ '#" " "M I "$# " ""#", 3-M F " "$ "! 3-+" ) "!"!''#"',3,B' +MI23-'.!N ""M I!J IJ 2 IJ 1'2 -!"!3-#2,!!"2J ' 'F#'J "'"$'M #","!#-5P J #$,"'$'M2#1! 2."#,"'.. "!2J "6+I#$,"$'M3'B"#,"' "!2"!'"!"!3 " D"+1H# ""M!'#$,EJ."M"!I'"!'.,3"#,""!"!.".J "#,""B3 )%8"B,3#$,"'. <,3 #"I" '#"M,B' '#"M "! +"! " A +1"' "$ "!#$,!"#,3#$,"3"#,'#"" 2"""#1!.","+'#" "!',"M,B' #,3,.3,2$ '#"" 2 #.,# ",'3'. "$ "!"+,'."!#,3"1"#,"'!,#B!+"'2A9!"##$!% &!%#'##!%(&!%$#)&!%*+,- 9# 3,3'I23 '"1-.122!#$,"'%.N 12 3!23 I," # "!3,3!"!"B2,B' '#" 'M 3- "#$,"+"!A 12 3!23 I,3 +1"#" "3#" "!',B' " "!M 3-'. 2 #. 1- "!,3+1"#"3,B'"!1-'M!2!"'"FM+"!"3$,B32!#$,"3 3!"' "!," I "!M " 1- '+' A "! '2"" +2'3+" 0

9 12 $ # 3!"'."'.,3 * 3 3J 12 "" 3 2," T)H " "1-"- 2 "1""# $"T)H!"3$,B32!#$,"3;2 '"!3-,","',2 "!#$,+"!A A,+"'212,B'$+,I!'#"M,3I23-12!"."/!."$ '!"$)."0##!%122, "!' 3 3,3,B' -+-M!" 2 "1""'. #,3,.3 "!"," '2 "#,"+"A 3I"M 2 #,3#$,"3!"" A '3 2!#$,"'.*,# " ' #,3J 2"B,3- "!"'.#$,J,B'22-M9.","+I '! "B"'+'."!# #,3 #$,"3 "#, '#" "! ". I '. "!2 #1!"'. * +,",B' '"FM 3- "#$," '+' "!#2 I "!M!"!#"' #$, "#,"'A A, "!# "! 2! /!" ".+" 9J -#2 ' 1J,B'!""M 3- "#$," "!M " '+' A #$, 1""!"' * +,'.'23.#$,1""!""B "!M 2."1""'.1-,3-,3-- *'23.#"" '2!#$,"3,"#,3."#,"'.A J,B'!"#"M '"23-1'+"!!"#23- "!22! '" '. $. $'& '/'. ' 54.5!" $) &!%0 '!'.67 8! ' &9.(..5&56: $#.8 &!%9&4." &!")#$ #48! $ '!" $)."0.9.6"/ #3)."'9(!./'6 3.!..$#$."- ))8"B2 -!6 ))#$," 2#2,., 1-#D.E * "2 9J.,.,B' ""M F? ""-, "23-'. 87.,. "1-'M I!' "$- ""- #$, # ""'. A".,,!" "!M,3I "!+"!A9*.,.,B' "'M "!'+"!" -:<Q9</07 8"BF.9 * F.,B' ""M 2 -! #' D.E " 2 -! ' D., #I 1""!"-E " ""12 -! # A9!,!3F' ;"2 -!6 F. 2, '#",B" "! +$ ' ' '$ '.!" "" 2 -!6 & ' "!1-'M!" 1-# '2B'2."!" 1-& "1-& "2M!!'#"3# * # 1""!"3 -M 1""!2J '#"M 1""!2 D'# 1# 1""!2 #B!'#"6E " '""M #"6 #. "!1-'M 1""! ' 2B'2."!1""!"'. 4

10 ))'"" +2 & ' *'I+# "$2! # I '.,B' '""M!" 12J F, '$2' # '3,2$ ',3 $2!'#2 # J 3. #'. A9 ""- "!"!."$3!!'#"'.!"'I+# # 'I+#. 2M. ' "$2!"' I '"B" + 1# *- "$2! ""M# ' "!1-'M "!'3-,# & ',M"!" "!M3I "! +"!A9 ""!1-2 3,#"F+2 "M" "+ "# '" 2M"$ +"! "A9 8"" ' 8"" ',B' ""M ""- "!"!. 2.' "B"'. &$,,3-' "" ' "!1-'M!","#,'. +!#8"" ' "!1-'M!" 3 "$"'. ""-"!"!. "! +"!.!"'"!'A9 &,2 D2,E 2,'#,2 ' 2M $2 #2 3.J # ' $I!- "" ' " ""$' "$ ', "!1-'M,"#,!"3-'.+! /&9;C&< /*'+"+, *'#" 3 "!"!,' "! "$ +"! 2"- " 3#"M ""'. 1 '#"''. "$J. +"!"M A"#23- "3#"-J 9J CJ. ""+ "$ " ", <#"!" 2 <" #+" I 3#+"#",# $1I!2 "$". ""!"+" *'#"I "- " " *'#"I 3+"1' #" ",<#" $I!- '#"' O3 B +"'"'J"." '2 *'#"IJ"!+ "O$- ' "$ 8 1'!" $2!"I!.$2!"'"!,+M#" ",<#" C#"M 1"#, I"!!"#21-"'.!"!"'J'F#3" "!"+,I!I '. C#"M "$ "#, I "! #" ", "+,'. "!3 "$ " 2 " '+ "#," 'F#3.3" "3#!+,",B'"$3-M$! '#"'.,3J3 '#"M" '-+1"B'1J2",3 *'# '" #" ", '#"23 I #"'3 <. '# 23 I "!"!. ""#"1. "!#2 $2!"' A" ""#"1 1- I!"#2' " "$J 'F#J!#, 3 +"!"J '# $!6 " A" 2 "!$" 2 #"6"+"!"#2'."23 # "# $2!"' "!$" 2 #"6"+"" -!I ""#1J!"# +",B'!"1-'M'#!"#2' / "+ 3#"D CE A""$"-#*'#"',B'" "!!" "$'<#" "+ 2 3#"J 7

11 # '! "' "$ '#"' "$J "B,".J #! " " +' '#" "$ +"! A"#23- "3#"- 3-9 "+ 3#"$I! 1N EIM"+,-"23--N " +3I'#" "$J' '"$ "! "$J " +3I 2.2$2!" "#" "$J 5P J '#"1 "$"'.J.#,F#3 '+"" #'J '# "$ "!"!,'. 3#"M ""M '#" "+,'., "$J 'D"$ "!2 IE """3#" ", "3#"-'#"''. "$J '"B I2 -!!"" #" ",J "$ F" I + "! '# $!6J " J #B '-+'. "# ""'.#" # ".","+'J """-F" I #''.F" 3<#" " $EIM+1"-"+,-"23--!,#B!+"" '2 "$N '#'2 -!6..'J "!3,"M "!# " 2J "$$". "'1!2#!2 -.1" " 2J "$ "!2 I" $!6 /%!'#" ",3#"!! '2 #" ", <#" "B B-!M "! *'#"' "! $!6,2!" "J B "". '#" 3!",3-' *'#" $I! "!M " ' $! 1" "$I","-3--!JB "$"''#""+"!'+ ' A"#23 "3#"3J".A9; *'##"'-" +"" "!$!6 1 "$ "" *'#" A,, #" ", 3#"!J <#" 3 2 "'!"!"#"' #" ", $! 1" 2 -!6<#" "B "!M$!,B"!*'#"'3#" /)&,F#3 "#'#"' A" ' "B!"2M '1- "# "!3-'. #2, ",# #!3- $ # #6!" ' "#,"' "#2 ' 2 -!.,# " +''. "+- $'M '#"' 3!' "# "!3-'. #2, 2 '+ 2- K " +'L " 3""'. 2#3- "I" ' "2 "$ " B"'. -!,# '' &,F#3 2 "# *'#"' "!,+3- #" ", <#"!" 2 <" #+" G

12 //A"#2'$2!"' A"#2'N UA#, 3+"!",2$ 'F#'+"!" 1J" "3#" 1J ' "$" #" ",J '# $!6 *'#"' $I!- + "!" F" 2+"!"3 C A"#2' "- 1-#!" "!$" 2 "$*'$'M2!"I"#B!B'<#" U ""#"1' # 2$2!"' U?"''," U ""#"1'"!$" 2 "$ U ""#"1'!2,6 U&" "!3$2!"."'!"#2$2!"'N A"#2' $2!"' "' $'M."' $2!"' 32 "!"!" $"' +I # +"#",#!"#2 $2!"' " ""!"M 3+" '." "!" F"!3 *,#!"#2'$2!"'$I!-!"I!,<#"!!"+,-!2 B'3-+" /0!,3!,3,B'!"#"M+"!A9J+,"N ;!".' 9.6'.5.#'/'.: "#"62"B2,3,B''#"M" 'N E " '3",3 $E " #2"". "' " B"3 E ',E!E! " "!1 '1-# B"" -!"'. D" 2!1J " -!2!-+1""1-6' '. E " '32"2!,F9" "!,;9(;9( FE " 2"! ', '3+"? +E!" "!1;.E " 2'#.12'#" '''.,3! " ',B' "!M!, '#. "$"! "!,' ;9( ;9( " "!, F. 9 "!"'.",B'" -!M ""#1 );!".()9#/.- "#"62,'3'.,B''#"M" '!3-"!"!!,"#$," #+" / *'+ '2!,#$,!'.N U U * 8V"1-6J +.V!12+"MJ H

13 U "+"!,'V"O "+3J U U A,'#V"O# "J :W9V! ",#J U :W9V " 2XJ U ;V2"" ",#!"J U ;V " 2;J U :Y:W9J U :Y:W9J U U < ","V ' -"J ;2,"V '"!$" #$,"1""!""M+"!'+!, "!"''.N U 12" 2 ;2," 9 "!"#1!" ZQH!5,2$,3!. " #B!+"#$,J!."#."''.7/H%HHJ U " F,#" "''D9A;E#$,#,"'. 0 ;:A8<;<58<;;59! "$ "1" "' 3!"#I "3#"-!" "'1-!"# 23- " 3# " - $ "$" -!I"'#"2 "$"!#I+"$ 2$323"N '#"'. "$#",3".","+3.'#"J $,"!,"2,"'.3!"#! "'.J *#"!!"2,+1"+""2 "$ '" -!2"$ 2 "$,B'# "MI '3I'!"$,," "$"!' #,"+.J '.2,"'. "'2$,#3.,2$ 'F#3..'. '#" "!$" 2 "$ &B!'3!"#"'#1! "''I23-'#,#2,3+1"3"!"3-!'F#3I""! "!'3+"2, 4A5<;;59!$ "'",+F,3" '+"'#" "$"!2!".,"J3#" " 1#" #"6 "$ " +"""M!" "!$" 2 "+" $I!!" *'#"I "!" " ' F# <"!$ "' "$ - 2,"'!"#2. 2"'J,- "!! "! <#" #"6 "$ '3I!"#2 '"'. "B3!$" 2 "+" "$!"#" #"3 '" <" D3-+"E "$"<#" *'#"'&"3"!$ 3- "$"'!"#"."'3#""3"!!1"B"'.!"#2J '#$!6J " J "2,3" +"!" '#" "$ A"#23- "3#"-9*"#2"+""!$" 2 "$#"3"I,3-2,6 '3I'. #"!$" "$ #3-'. 2,+3-'. # '2J 1 # '#" "$ 2213-'. " #"'. *

14 '!#. '#" '"'. "$ " #"'.,2$ 2213-'.J #"3 "3 '" 2,"' "!$" 2"+" ;-$5.&.')3.6 $)#.!'.6 "!"'!"#2!"!"#" "!$" 2 "+" "$ 3 ""#1 +"!$" 2 ;"$ " -!"' + " 2 2,"+" 3-+" A" "!$" 2 "+" *'#" 3 "$"-' '+""MI23-!"#2'N A"#23I "3#"- "!"- "' "!"!#"-J 3, "1 " -!" #,32"' 'F#39."!"!"#22"'2,2213-,2$ ;'2,.","+ *'#" #" ",'." $!6 I.","+- " -!"- "! '#. '# $!6 " 1-"'.!"!"#2"!$" 2 A#, 3+"!",2$ 'F#'+"!"$2!"'. 12 -!6 * '!#2J +!' + #"3J "$"' "! +,I! '+""!"#2'3+" $I!- +""!" "!$" 2 "+"J #"3 " "22 *'#"- '' ""' "!$" 2 "+" "$ *'# -!" #"3I "$"' " #",2$ $I!- " + " 2 2,"+" 3-+"9 ''#" "$" #"'. "$2213-'.''#"3 );-'!'.67(.'&)#&.57 "'B3"#,"'! "+,''#"3"$"-'!" 'M" "!"#23I "'#"- '2 F"! 2#"3 3# B "#.,# "'. '2 A(A;8 "+ $I!'!"33 +,-!! 2#" *'! 2#"' MN!"#23I"'#"-J!"#23I""'.2 -!6J!"#23I" "+ " ""#"1'" *'#""!" 'M!"#23I'#.""'.2 -!6 A"#23 M","'.2#1!J.!1J "!2 '3!"222 #" "!2 '#,"3 $5.!".!%!'#!%&.5#'/'.: A"#23" MJ,"+ MI!"'"'.B3IN. # ''#2 -!6J "+,$2!"!!1J '.#B!+"!" "+"2 -!J

15 .'$,"#","'.2#1!,"+'." "+ "2!" "'.2 -!6 "J 2#3"B2#,"3 1''+.'2 -!6J 2#3"$12+ "32 -!6. J # '#,"+"!" "'.2 -!6 $5.!"9#6#5 *'#" " '!" 'M!"#23I " "+ " 2B'#"+" ' I!"+"J '"+"" "+" *'#" '2 "!" 'M 3-2 '# I " "+ " 2B'#"+" D ' I!"+"E'"+" 3#","3A;8J,2$A(A;81-2!,"!"!.,32B'#"" "+ "!1"B"!"!'"!" "+"" "+ ","'2 -!.'2 A"#23" MJ,"+ MI!"'"'.B3IN #2,-!"#23I 2#2,- 2#3I#,"3!,!!"+"" "+ "J " "+ "!!"J# '+"!'F#3J$'1M'+3-+" A" "" "+ """$'M!"!" 3-+"A"#23!!"!"#23"'$'M!" *'#"I!! "B "''#!!"+"" "+ " "2,"+"2 2.""+"'2 3-+"N '#.!" "'. "+ "!21J '2# '." "2J "!#"!"#23." "+ "2B'#"+"J'"+"J "+"J " +,-!2 F2#3",+"J # ' $ "!' "23 " "+ " 2B'#"J '"J "J # #" F32 -!6J!,B""I!'" "+ "J$-!'.2 -!J #2,-!"#23I#" 2#'3-" "+ "2B'#"+"J'"+" "+"J +1"- 2#3I#,"3!" "+"" "+ "J 7"$ ", "$ A, "'3 '"'. '1"" "!- 1" 3 "M D#"E "! *'#"I!3 "'3 #"" '2 &" '1" "'3 #"" '"3 $I! 2+,I!M '# '"J '+ $! #1!3-I 33'#"*'#'#"'"!,2$"$,"#"" '"# -+,I!"1'.+ "' %

16 &" '1" "$"$323N "$"I$"!- " '-'#"J "M 2B''. 1 #" #22J +'"J 2,'. 2$'# " 2 $2!"'J "M ' I2 " '-'#"J #"'"!J'##,#2,'3' ''#"J #"'$I!'.,2$'+'.'F#3.3$!6" J #"'" +3J'#"J2 ',#!3,,2$2!"'J "!#"1'"$,+"!"$"-23-'!, '#.'"-'. '#" "$J 3N "$ '+""'." "'.J"#" $ "!"'. "$J2" -!#"3 "!"'. "$ G '-?! H HHG "#2 " $6 "'. DA? 0J " /H)E ",3-!H HH DA? J"7HE ;"" -!8 *I '.! 3! H ' H "#2 D ""$2 2, $+2 '"3J,'.'+6.'.!,2 -! '."$!OI# " ""$2."' 1 + "!"'. "! 2, $+2 ' "3E :/H%4NHHD?E'', "''!"" "9(""$.IM 4N*''"" <: 0H%0))))% <,3,# ' "$#. $2!",'.. "!, $6. "! I. "! I"F '',2$1-"' <: 0H%0))))) <,3,# ' "$#. $2!",'.. "!, $6. "! I. "!#1,# "+''D:8<E,3."$#$2!",'."$#.$2!",'. <: 0H%0)//% <,3,# ' "$#. $2!",'. A"$ "B '"B,# '+"$-B,"M -!"!12+" 1 "! <: 0H%0)//)7 <,3,# ' "$#. $2!",'. A"$ "B '"B,# '+"?#1!'23-"1-',3F" ''. <: 0H%0)44H4 <,3,# ' "$#. $2!",'. *'+!"'- 26,3,2$,"#,3*'+!"'-26,32 -!6!'. <:0H%0)//)<,3,# 'A"$ "B'"B,# '+" :/H4%D"+1IENHH)9.#F" '''"#$," 2#2,+" A9; "!2 J" I22 -!6 8 "1'# )

17 H1-# (/!'$2.(8!8!4&$.&.5- < = -+1"$ 3"$ '#.# 3!"-J-+1-J2"'-D+"!. ""+ E. 3 3-S '"2"B,M#" '#"2 J JI"3 1-#"!!"",+" "!2#""J# 13-,'+S " "+ """$'M#,","!3!+"#,J # '!"##,J # " "+ "2 M,#3I+'J# ","!1-'M2 -!"$,!" '28"$,'#,2$'M"$12+' 2 -!"$,'! "!, "B,"M!,+"D!"",+"3'2EJ I+"2"'+" " D Q9,Q""E#,2 "!2S "+ "2$'M!"II23-'.3I'#.N",#J+,#JF 2#J # " "+ " -!3- #,2-"!M"B,"M,33!3 '3# B"!!,'." -.#2 I#, '2"!MF2#3","M2"B, I3!" 2!'. #3'"#33#"! " 2M"B,"M!F""# 2."' 2'"#33#"J#J$' 26"122I'""#,"' 26 #33#"""1!"#"6B-!+""# 2."' '2"!MF2#3","M2"B,3--2"'3"#,#""!" [,2$\ 3 "+""$ 2!"#" 3C :HHH,2"',32."'+ +" 12!" '"BM"+ 6"3"22",M "$2!"I"3" 2!""33HH95 " "+ "22"B,M#2,3I!"3"3 3$#"" "!,"'"!3 3 " "+ "22"''# 'M'# '2 2.""#"2. "!1-"'.!"33"#, " "+ "2MF2#3I'2#J$''# 'M '2 2."" #"2."1-"'.'+B#,J""-! <,2$." " "+ "!" -!!"D22"B,M -!'. "3I "$ DE!,"' " ""'!'2'2J#J$'!"",+" ""!"12 '!'.26'2S,B!F"!,#B!3# 'D+ 'J"$ 3J "ES 3!".3"$ 23+""!,2"#."+,-!"'.' 'S.3+ 6"#.A(AA '!'.67(.9#5.#&*$!".4&$. &.5- < = "$2!"'2"B,#B!3.,""3!'-# IS,B!,#B!3# '!F" '+ 'J 3J "J 3!"',2#1!"S, -!2 '#.2B'#"#'2S, ""#2'+12!"# '3MS /

18 "B,"M',"$ # F"."#"!,"'.S!, "# "$ ""'D Q9,Q""E B'. "!2S "B,"M'#"'$,B6!3# '3!"-$ "$ 2 1+"",!# '"',3-'#" ' 3"!3" 3S "B,"M"," "'. 2"$3I+"I+# S "B,"M2.2## "'. + F'"#,I+2 ",.!S " "+ "2M"B,"M2"'+","+"I!"(;S " "+ "2M"B,"M"" "!"I22B'#"#!"#B!+"#, S " "+ "2M"B,"M2"'+"',"+"(;J+!',#3 32B'S "B,"M'."+"2'#"$ 2'$ +"2#2# "+"" #,#IK#"'# 'R 2'#!F"'."$!3# ' "+, 3!"-2,3-'$ '.3",2!!3 # 'D'$ ""2,'J' 2ES " "+ "2M"B,"M" "#" "26#,J#. 3#'J!"# "' "S " "+ "2M"B,"M2,2#',+"!,!'. '1'.,#3 "3!",#3#,#3S "B,"M "# "$ ""' 2 """$'#B!'"#2 " " #'""-2,2 23-+"+ "+"#"2 Q,2$ #"", 2,3$2!"3,#3I#,S "B,"M -!+ ' 1J+,"$,B!"",'$ +" F +23#"",3-3 'F#3I+1"$#2D ' ""$' $'3-3 '$2ES " "+ "22"B,M"" ""$ 2B'"3#+ +" 12!" " 22!"''# 3!"S " "+ "22"B,M"+,-!+"+" 2!"B'",2$+ +" B'."".""2'F "+" B'."$.!"#2S " "+ "22"B,M+3I+.!"2!"" #,! J,I 2,2$! S " "+ "22"B,M" #1!#+.!"2!",2O!1J ',#1!#"2J"3I'2##1!#S " "+ "22"B,M". "I#1!##J$'!!"2!"$'1'!'S " "+ "22"B,M 2##1!#"! B'.# ' J' '#1!#J"#"-'.# S " "+ "22"B,M 2# 3 "+""$ 2!OI#2" 2" B# ' J'"J!IJO!1!"! S " "+ "22"B,M 2#+ 6!""! 2.2"$.!F"'. 2B'#"#S " "+ "22"B,M 2#+ 6!"" 2"J!IJO!1!"',M'#3#" I2 S " "+ "22"B,M 2#+ 6!"" 2"!, "S " "+ "22"B,M 2#+ 6!"" 2" #32 -!6 ""F,S " "+ "22"B,M#" 3I 12!"J# '"1'#" "' ''F"!"'."2, '.F" S '1"$ "',33#""I!' 3 23-'3 " " #S "B,"M '1',#"'$ '.F +"$ 2"I!' 3 23-' 3" " #,2"',3!"I+" B 3 3.2"$ 3,-!"I-3#"-S "$ 323M, "'.J-+1"" ""!D', "!"!+"#"2#2E"#B!'#2'+12J,J" 2! JS 3 3! 6, "'.$ 3-3!IJ'-"! S "B,"M,'+"# " +21!F23-'.2"' #3'2!! D'2"B,2"' +"3!F"!, 'ES 0

19 "B,"M,'+"#"F+2 " '!3# ' '2B'2#,! ",3-+" '$ '$ 'N 3 31" 12J 2.2J! 6J$ # 3 3 ' 3!"'"!+,-!KB'"RJS "B,"MI#,$'"#" " #.'$" $'#22!"!#"'.,3S "B,"M2 2.""#" " #.!"",3,"#,3" 2"M #"2 "-'2"" +2S! 3'2!"",33" " #31-"3!"#"2 "3'2 "" +2 9#6#5..#.# < =.#2 #, J', 3!#,",,3#,#. ".#2 #, ",3-"!1-!"'2,"3,$' "'.2 -!6S "B,"M+ '"33)# 3!'!,# "'."$12+23-'.".""#" 38C :J C :HHHJ8 :)JP0)S 2" '3'#" '#"F+2 "'."'.2B'#"# "B,"- " 22B'#"#!"''2*!"S "$12+# '"#. "!,"D# +#,"'.E!"G8X1-S '$#"M+ 'N!"HH#,##2!ID# IES "+ "2 "!M,"+! 6"$323-'I23-!!"'- 2B'#"#N,"+"J',"+"2B'#"#J 12J2 "' "J""22 -!J2 -!"!1-"J2 -!"!1-"J '3'F "',J!"!#1!#J#1!##2,"J#"#1!#J 9 "'J 9$''J'#"#" 12!"J#'3+1"#J+1"# '1-"'J" 2 ' 2,3"" J!"!J#2,"J #"'J!"#!"!'J!"##2,"'J!"#22I'J!"! "' "3J " "#2,"J " "#"S " "+ "M+ 2"'#.,2-+1" ' '2'!# # +".V!"2B'#"#.J.#'"!.J,.""3-"J2,+3-2 '23 # +" V + 2S 2 3 3!'!2,D!,#B!3 3 "3# 'E!"$ ' 2S 2 3 3N,"M#,#QJ "!,"MJ3#"M#" 3 '33H ""#" 3'2,$ -S " "+ "2M"3I+ 'K$2F" "+"R!! + '"! 2S " "+ "2M"3I2 # F '33 '!#2$ #2! 6 ",2!# 'S " "+ "2M"B,"M,"#""'.+!"! 6!"F",! 2,"#,+",2$"'!'#"'S " "+ "2"!M"B,"M2"'+"#"3 '.#" "'. '!#2' I3!"2"'.#""'. " "+ "2"!M"B,"M !"!"" 2". ""+ + 'J# '"B"#,M!'!2,!,#B!+"O!1]!" P ""+ " M"$12+II23-'. N '$+ 'J-+1 + 'J+ ' 2.J3'F "J, 'J #3 J$, 3 '3J 2!'+"!'J"!J'+"!""S + '-+1J+ '!#3-2.2,2$! S "B,"M#"F+2 ""33% F '"",2!3!3# 'S "B,"M#"F+2 ""337 F!#3 2.2",2!3!3# 'S "$12+!#3 2.2J! 6, "'.J3MQ'3M, "'.J F '" "!1-"'.# "!,S, ""#2"$ 2# 3# J$"B2S 4

20 ', " F" 3"',3$!'.S "B,"M "# "$ ""' 9S "33H "+ ",'."'3!,#B!3# '"$ ""3S "B,"M#"F+2 " ","'.#B!3# "$ ""3S ' "# '"$ ""33 "+ "-"'3I 2"!, "D!#3 2.2J, JES "B,"M," I!D,+" 'E,+3,'"$ 2D ""$, 3 '3'.ES "+ "2M"B,"M,"#""'.+!"! 6!"F",! 2,"#,+",2$"'!'#"'S "+ "2 "!M,"+! 6"$323-'I23-! N 2 2.,#3J'#,#3J"#!12,#3J#"$,#3J$1-!,3,#3J,3 # '+J,3'+1J$1-!$'!'.J$1-!3,3!'.J$1-! '3J"!1 '3J3"' "!"2!'.J$1-!2!'.J ""I 2#2,!'.J#2,3!'.#"6"J#2,3!'.""!1IJ ""I"!'#!'.J"!'#!'.#"6"J"!'#!'. ""!1"IJ'#1!#""!1"IJ"1-"-J"1- " "J$1-!''1,J$1-! I"' J'#"'#""3 ""I"J.3#"6"J#""""!1IJ"1-2 " "3'3, "'#!" S '2M"B,"M!,+" '!,2 6!"I2! " '2 B',"#,3" "3!+"3S '2M"B,"M+ "#,", " 2"'- " 'S '2M"B,"M" $ ''.#1!#"!"-'.I!"! 6V 12!"J# " ". #M!"!,3,' 1"B"'.S "B,"M,B+" '" -!#"2 6#B!22B'#"#'2N"!+,-! B'"J " 9J$,"#" " 9J"! 3 "+" 12J #" 12!"J#"F+2 3'2J -!2B'#"#S F2#3 " ""#'"2B'#"" "!.'8"B,"M '# " 2!",#2!"9.##$ < = "+,-!1'.3#""""$ J!,#" 3J"33N8C :JC :HHHJ 8 :)JP0)S ',""" "320"" 3!-3I#,#-S "B,"M2'#"!+,-!2"!,"!X!"7X7#B!'"" S "B,"M',!"## B'"J!"# 12 3 "+"J," "'.J ".,S "B,"M"$"!+"'$" 2"$'M','$ '",2N!"## 'JJ ".,S '2# 3 "+" 12!"" 2"," ## '! '2 K'# '" 2.RJ#'"3M, "'.J!#'J"2JS F2#3!"1- "+ 2#,#+"!""+,-!+ 6#" "'.I "#NAJA(AS 'F "'"""!+,-!B'"" '"! S " "+ "2"!M"B,"M'#" ',""""'.J..'.J 3 ''.2"B,3-'.#I+2!3# '"$#S " "+ "2M"B,"M I+"1-+ ' 2B'#"#S " "+ "2M"B,"M!F"2"'#',+"2 3 32,3'","3 2B'#"#S 7

21 "B,"M#"" '33 '" " '2" $1'#!,I"+,-!' "$ 3!+". '!#2'-! J#,#2" " M "B,"M"+,-!!"#1!+"+""'$ '" " S 'M"B,"M "$2!"'""3",'J1+,'"!21 ""$, 3 '3'.D;9;ES "B,"M'$" 2# '""2' 2S " "+ "M1-!"","M#,","M#1"','. F" 3J"$ # #B!''#" '''J"!1-"'!"3"+,-!"3 "" S " "+ "2M"B,"M',''"" "!I'!" 333#,#3"$ 2'$ 3# ' '$KB'"RK+ +"R "B,"M #F" 3+"+", 2,2" " "'2 2,-#,3-! 6S 1 -!"3, D 3"J!J#,3ES 2" '3'#" '#"F+2 "'."'.2B'#"# "B," " 22B'#"#!"''2*!"S " "+ "M#",$" '3-1 I,B'." " '2 " "B,"M # 3!+"" " "+,-!'. +"!"## 2" " " '',2'$3,''.'.#,2"'.! 6# #,#2" " S " "+ "2M"B,"M"$ "2"$ 2# '"GHJ7HJ4HS "# "$ ""'""-''#"2 "3,2$3"'#S 3!OI#2N"!!"!"" "+ "#,#+"J"$12+!OI#2 "!+,-!B'"" "!+,-! '"! G

22 <5.&56 $5.#&(9'&!&".">&92 < = " #"$ 2N8F" 2"33QJ4R#" "+ '',$#''.#,3BNGHDPEXH7HD(E "B,"M!2#3 "!," '$#"M "$ 2"33%H#,#Q '13 "!," "$12+#" 3"$ 2P0)8C : #!''N"330G!5,IB1NHJ,2X,2$3 '$#"," "'SHJH,2X,2$3 '$"". "'' "$#'+ "'""+#"3"!%D,2$3E!"GD,2$I3E '1"- '2 "3""33Y!"I""2,#3 -!3-3D(8E"B,"M +2,3"+#"3 2"'J!"I""2,#3 -!3-3D(8EJ"B,"M " " "- F2#3-2"F"2 2"',$" I " 1"-#"'3 2"'' I' '$!6Q" 2"' I +2,3$,2$, 3Q'32!","+"'3!" I"'# ' 2.2 "B,"M#"F+2 ""330H F '" 'F "3, "J'F "'3, " $2!"',"# IAS "B,"M2# A'!# "1- "B,"M,N ":D " ] :. EJ)(J(A!! F32"+"NHH5:9W 'F " 3'+12!" """"- 2$'Q)R?HD"!+ '"!!"12E "B,"M '# 2 "!H!"Z/H,2$ 'D$ I 3"$2!"'E +"!"M!!(<Y H

23 <5.&56 $5.#&(9'&!&".">&9? < = " #"$ 2N8F" 2"33QJ4R#" "+ '',$#''.#,3BNGHDPEXH7HD(E "B,"M!2#3 "!," '$#"M "$ 2"33%H#,#Q '13 "!," "$12+#" 3"$ 2P0)8C : #!''N"330G!5,IB1NHJ),2X,2$3 '$#"," "'SHJH),2X,2$3 '$ "". "'' "$#'+ "'""+#"3"!GD,2$3E!"D,2$I3E '1"- '2 "3""33Y0!"I""2,#3 -!3-3D(8E"B,"M +2,3"+#"3 2"'J!"I""2,#3 -!3-3D(8EJ"B,"M " " "- F2#3-2"F"2 2"',$" I " 1"-#"'3 2"'' I' '$!6Q" 2"' I +2,3$,2$, 3Q'32!","+"'3!" I"'# ' 2.2 "B,"M#"F+2 ""330H F '" 'F "3, "J'F "'3, " $2!"',"# IAS "B,"M2# A'!# "1- "B,"M,N ":D " ] :. EJ)(J(A!! F32"+"NHH5:9W 'F " 3'+12!" """"- 2$'Q)R?HD"!+ '"!!"12E "B,"M '# 2 "!H!"Z/H,2$ 'D$ I 3"$2!"'E +"!"M!!(<Y <5.&56 < = " #"$ 2N8F" 2"33Q%R#" "+ '',$#''.#,3BNGHDPEXH7HD(E "B,"M!2#3 "!," '$#"M "$ 2"33%H#,#Q '13 "!," "$12+#" 3"$ 2P0)8C :

24 #!''N"330G!5,IB1NHJ),2X,2$3 '$#"," "'SHJH),2X,2$3 '$"". "'' "$#'+ "'""+#"3"!)J4D,2$3E!"7)J0D,2$I3E '1"-'2 "3""33Y0!"I""2,#3 -!3-3D(8E"B,"M +2,3"+#"3 2"'J!"I""2,#3 -!3-3D(8EJ"B,"M " " "- F2#3-2"F"2 2"',$" I " 1"-#"'3 2"'' I' '$!6Q" 2"' I +2,3$,2$, 3Q'32!","+"'3!" I"'# ' 2.2 "B,"M#"F+2 ""330H F '" 'F "3, "J'F "'3, " $2!"',"# IAS "B,"M2# A'!# "1- "B,"M,N ":D " ] :. EJ)(J(A!! F32"+"NHH5:9W 'F " 3'+12!" """"- 2$'Q)R?HD"!+ '"!!"12E "B,"M '# 2 "!H!"Z/H,2$ 'D$ I 3"$2!"'E +"!"M!!(<Y <5.&56 $5.#&(9'&!&".">&9+ < = " #"$ 2N8F" 2"33QJ4R#" "+ '',$#''.#,3BNGHDPEXH7HD(E "B,"M!2#3 "!," '$#"M "$ 2"33%H#,#Q '13 "!," "$12+#" 3"$ 2P0)8C : #!''N"330G!5,IB1NHJ,2X,2$3 '$#"," "'SHJH,2X,2$3 '$"". "'' "$#'+ "'""+#"3"!%D,2$3E!"GD,2$I3E '1"- '2 "3""33Y!"I""2,#3 -!3-3D(8E"B,"M +2,3"+#"3 2"'J!"I""2,#3 -!3-3D(8EJ"B,"M " " "- F2#3-2"F"2 2"',$" I " 1"-#"'3

25 2"'' I' '$!6Q" 2"' I +2,3$,2$, 3Q'32!","+"'3!" I"'# ' 2.2 "B,"M#"F+2 ""33.0H '" 'F "3, "J'F "'3, " $2!"',"# IAS "B,"M2# A'!# "1- "B,"M,N ":D " ] :. EJ)(J(A!! F32"+"NHH5:9W 'F " 3'+12!" "$2!"#"21"!,""!" 13-'+#,< 00<&H "B,"M '# 2 "!%H!"Z/H,2$ ' +"!"M!!(<Y <5.&56 $5.#&(9'&!&".">&9A < = " #"$ 2N8F" 2"33Q%R#" "+ '',$#''.#,3BNH)7DPEX/%0D(E "B,"M!2#3 "!," '$#"M "$ 2"33H#,#Q '13 "!,"%H #,#Q ' "!,"GHXH7H "$12+#" 3"$ 2P0)8C : #!''N"33HH!5,IB1NHJ,2X,2$3 '$#"," "'SHJH,2X,2$3 '$"". "'' "$#'+ "'""+#"3"!%D,2$3E!"GD,2$I3E '1"-'2 "3""33Y!"I""2,#3 -!3-3D(8E"B,"M +2,3"+#"3 2"'J!"I""2,#3 -!3-3D(8EJ"B,"M " " "- F2#3-2"F"2 2"',$" I " 1"-#"'3 2"'' I' '$!6Q" 2"' I +2,3$,2$, 3Q'32!","+"'3!" I"'# ' 2.2 "B,"M#"F+2 ""330H F '" 'F "3, "J'F "'3, " %

26 $2!"',"# IAS "B,"M2# A'!# "1- "B,"M,N ":D " ] :. EJ)(J(A!! F32"+"NHH5:9W 'F " 3'+12!" """"- 2$'Q)R?HD"!+ '"!!"12E "B,"M '# 2 "!H!"Z/H,2$ 'D$ I 3"$2!"'E +"!"M!!(<Y <5.&56 $5.#&(9'&!&".">&9B < = " #"$ 2N8F" 2"33Q%R#" "+ '',$#''.#,3BNH)7DPEX/%0D(E "B,"M!2#3 "!," '$#"M "$ 2"33H#,#Q '13 "!,"%H #,#Q ' "!,"GHXH7H "$12+#" 3"$ 2P0)8C : #!''N"33HH!5,IB1NHJ),2X,2$3 '$#"," "'SHJH),2X,2$3 '$"". "'' "$#'+ "'""+#"3"!GD,2$3E!"D,2$I3E '1"-'2 "3""33Y0!"I""2,#3 -!3-3D(8E"B,"M +2,3"+#"3 2"'J!"I""2,#3 -!3-3D(8EJ"B,"M " " "- F2#3-2"F"2 2"',$" I " 1"-#"'3 2"'' I' '$!6Q" 2"' I +2,3$,2$, 3Q'32!","+"'3!" I"'# ' 2.2 "B,"M#"F+2 ""330H F '" 'F "3, "J'F "'3, " $2!"',"# IAS "B,"M2# A'!# "1- "B,"M,N ":D " ] :. EJ)(J(A!! F32"+"NHH5:9W 'F " 3'+12!" """"- 2$'Q)R?HD"!+ '"!!"12E "B,"M '# 2 "!H!"Z/H,2$ 'D$ I 3"$2!"'E +"!"M!!(<Y )

27 <5.&56 $5.#&(9'&!&".">&9C < = " #"$ 2N8F" 2"33Q%R#" "+ '',$#''.#,3BN/GDPEXG))D(E "B,"M!2#3 "!," '$#"M "$ 2"33%#,#Q '13 "!,"%H #,#Q ' "!,"GHXH7H "$12+#" 3"$ 2P0)8C : #!''N"330G!5,IB1NHJ%,2X,2$3 '$#"," "'SHJH%,2X,2$3 '$"". "'' "$#'+ "'""+#"3"!%D,2$3E!"GD,2$I3E '1"-'2 "3""33Y!"I""2,#3 -!3-3D(8E"B,"M +2,3"+#"3 2"'J!"I""2,#3 -!3-3D(8EJ"B,"M "" "- F2#3-2"F"2 2"',$" I " 1"-#"'3 2"'' I' '$!6Q" 2"' I +2,3$,2$, 3Q'32!","+"'3!" I"'# ' 2.2 "B,"M#"F+2 ""33) F '" 'F "3, "J'F "'3, " $2!"',"# IAS "B,"M2# A'!# "1- "B,"M,N ":D " ] :. EJ)(J(A!! F32"+"NHH5:9W 'F " 3'+12!" """"- 2$'Q)R?HD"!+ '"!!"12E "B,"M '# 2 "!H!"Z/H,2$ 'D$ I 3"$2!"'E +"!"M!!(<Y /

28 <5.&56 $5.#&(9'&!&".">&9D < = " #"$ 2N8F" 2"33Q%R#" "+ '' #-"$#'2# N"!7^!"7)^,2$I#',$#''.#,3BNH)7DPEX/%0D(E "B,"M!2#3 "!," '$#"M "$ 2"33H#,#Q '13 "!,"%H #,#Q ' "!,"GHXH7H "$12+#" 3"$ 2P0)8C : #!''N"33HH!5,IB1NHJ,2X,2$3 '$#"," "'SHJH,2X,2$3 '$"". "'' "$#'+ "'""+#"3"!%D,2$3E!"GD,2$I3E '1"-'2 "3""33Y!"I""2,#3 -!3-3D(8E"B,"M +2,3"+#"3 2"'J!"I""2,#3 -!3-3D(8EJ"B,"M " " "- F2#3-2"F"2 2"',$" I " 1"-#"'3 2"'' I' '$!6Q" 2"' I +2,3$,2$, 3Q'32!","+"'3!" I"'# ' 2.2 "B,"M#"F+2 ""330H F '" 'F "3, "J'F "'3, " $2!"',"# IAS "B,"M2# A'!# "1- "B,"M,N ":D " ] :. EJ)(J(A!! F32"+"NHH5:9W 'F " 3'+12!" """"- 2$'Q)R?HD"!+ '"!!"12E "B,"M '# 2 "!H!"Z/H,2$ 'D$ I 3"$2!"'E +"!"M!!(<Y 0

29 <5.&56 $5.#&(9'&!&".">&9E < = " #"$ 2N8F" 2"33Q%R#" "+ '' "$#'2# "!7^!"7)^,2$I#',$#''.#,3BN/GDPEXG))D(E "B,"M!2#3 "!," '$#"M "$ 2"33%#,#Q '13 "!,"%H #,#Q ' "!,"GHXH7H "$12+#" 3"$ 2P0)8C : #!''N"330G!5,IB1NHJ%,2X,2$3 '$#"," "'SHJH%,2X,2$3 '$"". "'' "$#'+ "'""+#"3"!%D,2$3E!"GD,2$I3E '1"-'2 "3""33Y!"I""2,#3 -!3-3D(8E"B,"M +2,3"+#"3 2"'J!"I""2,#3 -!3-3D(8EJ"B,"M "" "- F2#3-2"F"2 2"',$" I " 1"-#"'3 2"'' I' '$!6Q" 2"' I +2,3$,2$, 3Q'32!","+"'3!" I"'# ' 2.2 "B,"M#"F+2 ""33) F '" 'F "3, "J'F "'3, " $2!"',"# IAS "B,"M2# A'!# "1- "B,"M,N ":D " ] :. EJ)(J(A!! F32"+"NHH5:9W 'F " 3'+12!" """"- 2$'Q)R?HD"!+ '"!!"12E "B,"M '# 2 "!H!"Z/H,2$ 'D$ I 3"$2!"'E +"!"M!!(<Y 4

30 <5.&56 $5.#&)#."&92, < = " #"$ 2N8F" 2"33Q7R#" "+ ''S,$#''.#,3BGHDPEXH7HD(ES '$#"M "$ 2!"%H#,#Q '13 "!,"GHXH7H "!"%H#,#Q!,7HX4H "$12+#" 3"$ 2NP0)8C : "$12+,2 2!"J"33.S "B,"M!2#3 "!,"# '!"<YS ' 22"!<Y!"H7H "B,"M ' ' 22Y2,,PAH7H4H! 2+ '$' '!3"3DF, <;E2"'',2$ I' '$ 'S $2!"J#"F+2 "," 2#,!!#3 2.2#"F+2 3-,#""$#221"" 23-+"I"$#2 $2!"J#"F+2 "," 2"#,!,! 6" 2" '+1'2!" "B,"-',, F2#3*A;"33I""IB ' "B,"M "3!"#2# 'N '#,J." '",JGHJGHJ7H,IB1NHJH%,2X,2$3 '$#"," "'D!,Y0EHJH,2X,2$3 '$"". "''D!,Y0ES "$#'+ "'""+#"3"!)J/,2$3!"%/,2$I3S # 2"!M$2!"-.","+I!3 '1'.!'. <!"$B-+"IB3 2.2J",3--!1"-#1"- I '!#22 '#!"/_" "O!""33%/H $2!"'A!,"337"$ $2!"'#O# 2 '1''+13 "B,"M'",, 2" +"" 2 I '# ' "B,"M'",, 2" 2"!OI#3+"IB F2#3",3-+" I '+,2""2# 'VF2#3KAF"+R "B,"M'. "32I +"# ' $2!"'!'3'!",<;""$" "'I#'B4* I+!",<;"33HH $2!"+ 1#!" '23'. 2.""$" "' I#'B/* $2!"# $ I" F32"+"V 3B/#( F2#3""""2"F"2" F"22,'12"''S 2"' I " 1"-#"'3S 2"' I +2,3$,2$,S "$2!"# ''#""# '''' 1!" '."+""! "!"!'".#,"!! F32"+"NHH5:9WS $2!"',"# IAS "B,"M2# A'!# "1-2"'' F!'.#-,"#,3I" ' "1-7

31 3Q'32!"S 3Q'3, "DQES "$12+2$"!+"< F2#3"'3""%AJF2#3K"" ",R",3-'2 "","!2"# '3-+"# I33,' 2." "B,"M" F '"V"337S "B,"M!F"2// 0 ","'.%!,#B!3 ' ","3 # "$ "2""V%0H"D$"+ 6EJ I!#"M"!HH/%0H" Q#D "" 3",'"",B""!2"+#"3ES # 2.2+ V!1H"J I!#"M"!)H"Q#J2"' "! "$ 2D:F,ES,)(,2$ : +"!"M!!(<YJ<8J <S # 2 "!)H!"Z4H,2$ ' <5.&56 $5.#&)#."&922 < = " #"$ 2N8F" 2"33Q70R#" "+ ''S,$#''.#,3BGHDPEXH7HD(ES '$#"M "$ 2%H#,#Q '13 "!,"S "$12+#" 3"$ 2NP0)8C :8 :)S "$12+,2 2!"J"33.S "B,"M!2#3 "!,"# '!"`<YS '$' '!3"3DF, <;ES "##!''D'F "'E*A;S,IB1NHJ/,2X,2$3 '$#"," "'D!,Y0EHJ,2X,2$ 3 '$"". "''D!,Y0ES "$#'+ "'""+#"3"!/J,2$3!"/,2$I3S ""'F "'"33%HXS # "$ "2,N"33/7/ F2#3""""2"F"2" F"22,'12"''S 2"' I " 1"-#"'3S.","+# "# "#2V HJH/'$#"-D,2$",3E"$ "2# ' ' #','"""''S 2"' I +2,3$,2$,S!#3 2.2S!! F32"+"NHH5:9WS $2!"',"# IAS 3Q'32!"S 3Q'3, "DQES G

32 8"B,"M" # I2"''.!F"'. "$ "'. ''2# ""2 "'+"" "S "B,"M" F '"S "B,"M!F"2HHH H ","'.S # "$ "2""V%0H"D$"+ 6EJ I!#"M"!HH/%0H"Q #D "" 3",'"",B""!2"+#"3ES # 2.2+ V!1GH"J I!#"M"!%0H"Q#J2"' "! "$ 2D:F,ES,)(,2$)(A,2$P ":S "$12+!!2(<YS # 2 "!)H!"Z/H,2$ ' %H

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl _ ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl Nr egzemplarza 1 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C. KRYSTYNA I WIESŁAW ŁUSZYŃSCY ADRES: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ TEL/FAX: (056) 4638042 E-MAIL: biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna

kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna doi: 10.15503/onis2017.385.396 Ro a syst Ó ks r ki h kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna A Dw j c I s S j, U s M j K. G 11, 87-100 T e-m l:. w j c @ m l.c m A strakt Te : W s m s m, m s j m m h (

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1b/10 tel./fax (0-89) 534-94-20 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Budowa przedłuŝenia ulicy

Bardziej szczegółowo

TOM 3, Poz. 2 KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z REGULACJ URZ DZE SIECI WOD KAN GAZ

TOM 3, Poz. 2 KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z REGULACJ URZ DZE SIECI WOD KAN GAZ ul. w. Huberta 5/3, 80-126 Gda sk tel. 0-504-373-688 e-mail: droprojekt@interia.pl NIP: 957-077-96-86 Regon: 220717880 TOM 3, Poz. 2 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY Opracowanie bran owe: Przedsi wzi cie: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa i budowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. Obiekt : Oznakowanie pionowe i poziome. Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS:

Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS: Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS: 19V 3.42A For Asus A2 19V 3.42A For Asus A2000L 19V 3.42A For Asus A2L 19V 3.42A For Asus A3 19V 3.42A For Asus A3000 19V 3.42A For Asus A3000A

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Zamkniętej w Inowrocławiu Numer działek: 14, 29, 38, 44/1 Inwestor: Miasto Inowrocław Urząd Miasta Ul. Roosvelta 36

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO!

WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO! Uą G R-W 34-381 R W 700. 33 867 66 10 fx. 33 867 66 13 -: @-..-. Aś WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO! WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO! G C K Pj T ł bó ęł G R W! W bęą bł óę ż jż ść j j! Dj jść łń! W bć ę bęą

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Usługi Ogólnobudowlane Bud. Ogólne i Lądowe 82-200 Malbork ul. Brzozowa 6 Cieszko Jerzy NIP 579-101-13-32 e-meil jerzy.cieszko@wp.pl tel. 0606138998 Inwestor: Urząd Miasta Tczew pl. Piłsudskiego 1 83-110

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI - GLINA UL. WSPÓLNA NUMER DROGI GMINNE NR DZIAŁKI 545 KILOMETRACJA DROGI - OD KM 0+000 DO KM 0+370 CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ DROGI

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 99, tel. (0-91)4230047, trasko@go2.pl, 0601727284 1 Nazwa obiektu: Adres obiektu: Nazwa Inwestora Ciąg pieszo-rowerowy od ulicy N. Barlickiego

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno USŁUGI ELEKTRYCZNE PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632 NAZWA OPRACOWANIA : Instalacje elektryczne OBIEKT : Budynek Urzędu Miejskiego w Pieniężnie Remont

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy P R O J B U D K O M - S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII DROGOWEJ 62-800 KALISZ ul. RUMIŃSKIEGO 3 TEL.0 62-76 76 675 NIP 618-004 - 84 99 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy Branża : Obiekt : Adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 32 410 Dobczyce, ul. Rynek 26 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w Dobczycach ulicy Laskowa zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR 1. Algorytm XOR Operacja XOR to inaczej alternatywa wykluczająca, oznaczona symbolem ^ w języku C i symbolem w matematyce.

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA BAGROWSKA-JAGODZIŃSKA

MAŁGORZATA BAGROWSKA-JAGODZIŃSKA Wykonano dnia 02 marca 2010 r. Opracowanie: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Temat: PROJEKT TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU ZABEZPIECZAJĄCEJ TRASĘ VIII BIEGU EUROPEJSKIEGO Zamawiający: MŁODZIEśOWY KLUB SPORTOWY

Bardziej szczegółowo

doi: /onis U. K 21-22, W A strakt Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 55

doi: /onis U. K 21-22, W A strakt Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 55 doi: 10.15503/onis2017.55.63 Egoi i o i i Gusta a F au rta t. Ma ame B vary J b M j w K F N j W F U s W s U. K 21-22, 50-138 W E-m l: m j w@.pl A strakt Te. P s G s F b. Madame Bovary m b j m f s b h j

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO IMI I NAZWISKO UPRAWNIENIA BRAN A PODPIS

STANOWISKO IMI I NAZWISKO UPRAWNIENIA BRAN A PODPIS INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA OBIEKT BUDOWALNY/ ZAMIERZENIE BUDOWLANE TEMAT OPRACOWANIA: GMINA G USZYCA ul. Grunwaldzka 55, 58-340 G uszyca MK-PROJEKT ul. liwkowa 113 55-080 Smolec Tel. +48 660 46 57 81

Bardziej szczegółowo

RAB. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy. Egz... Obiekt : Budynek Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Szpitalnej 10 w Piasecznie

RAB. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy. Egz... Obiekt : Budynek Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Szpitalnej 10 w Piasecznie RAB ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 Nr 71 100 E 370 Tel. ( 0 22 ) 853 87 42, 853 87 43, 0 601 23 20 29 fax. 853 87

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław, ul. Opolska 11-19 lok. 1

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław, ul. Opolska 11-19 lok. 1 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław, ul. Opolska 11-19 lok. 1 Znak rej.: Inwestor: W28-8/2013 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/433/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/433/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/433/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sandomierz oraz miejscowych

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

T = Z t T t T t T t T t T : Z N (s i ) n i=1 n n S S = {(s i ) n i=1 N n : s j + j s k + k ( n), n N}. 1 j k n (s 1, s 2,..., s n ) s 1 s 2... s n m = s 1 s 2... s n m s i m i = 1,..., n S m S m = {(s

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

Optymalna temperatura dla much to 25 C wtedy cały ich rozwój przebiega w ciągu 14 dni.

Optymalna temperatura dla much to 25 C wtedy cały ich rozwój przebiega w ciągu 14 dni. Optymalna temperatura dla much to 25 C wtedy cały ich rozwój przebiega w ciągu 14 dni. Cykl życiowy muchy: Dorosła mucha składa jaja na odchodach, śmieciach, odpadkach i oborniku. Po 24 godz. lęgną się

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Amerykańskie bezpieczniki okrągłe - Typ 101

Amerykańskie bezpieczniki okrągłe - Typ 101 Typ 0 A5QS - 50 V AC (A) katalogowy ref. (A) katalogowy ref. A5QS- D007J 0 A5QS- E007J 0 A5QS- F0074J 0 4 A5QS4- G0075J 0 5 A5QS5- H007J 0 A5QS- J0077J 0 7 A5QS7- K0078J 0 8 A5QS8- L0079J 0 0 A5QS0- N008J

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Zespół Boisk Sportowych przy szkole podstawowej i gimnazjum w Kaczorach - I etap Boisko do piłki noŝnej Kod CPV : 45212221-1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

! #$%&'(&) Promocja programu 500+ Nasi Diamentowi Jubilaci. Kurs pierwszej pomocy. Cheerleaderki z Gwarkiem. Spotkanie z Jolantą Szwalbe

! #$%&'(&) Promocja programu 500+ Nasi Diamentowi Jubilaci. Kurs pierwszej pomocy. Cheerleaderki z Gwarkiem. Spotkanie z Jolantą Szwalbe ! #$%&'(&) Promocja programu 500+ *+,-./01 20134 5678978:./01 98*; 0? Nasi Diamentowi Jubilaci Kurs pierwszej pomocy Cheerleaderki z Gwarkiem Spotkanie z Jolantą Szwalbe foto: Stanisław Najewski .

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie 1 1. Program inwestycji: PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie a) celowość inwestycji: Program inwestycji przewiduje wykonanie nowych inwestycji oraz modernizację istniejących

Bardziej szczegółowo

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO OBIEKT: RATUSZ MIEJSKI TEMAT: BRANŻA: PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA OGÓLNOBUDOWLANA STADIUM: KOSZTORYS INWESTOR: ADRES : GMINA MIEJSKA SŁUPSK ul. Plac Zwycięstwa 3 76 200 Słupsk ul. Plac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. placu zabaw przy Żłobku nr 25 w Warszawie ul. Drewniana 10/16 dz. Nr 25/4

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. placu zabaw przy Żłobku nr 25 w Warszawie ul. Drewniana 10/16 dz. Nr 25/4 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY placu zabaw przy Żłobku nr 25 w Warszawie ul. Drewniana 10/16 dz. Nr 25/4 Zamawiający: Kody CPV: 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 71.22.00.00-6 Usługi

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr J.U.3../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia..^...stycznia 2014 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr J.U.3../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia..^...stycznia 2014 r. zarządzam, co następuje: OO-OR.0050.WS.2014 Zarządzenie Nr J.U.3../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia..^...stycznia 2014 r. w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 716 2012 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo