2. JeLeli poszczegdlne rubryki nie znajduj4 w konkretrym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. JeLeli poszczegdlne rubryki nie znajduj4 w konkretrym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6"

Transkrypt

1 oswadczenre MAJATKOWE w6jta, zastgpcy w6jta, sekretaza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zazqdzajqcej iczlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osgbq prawnq oraz osoby wydaj4cej decyzje aclministracyjne w imieniu w6jta' (miejscouro5c)..stiargard Szczec..., dnia Uwaga: 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk. 2. JeLeli poszczegdlne rubryki nie znajduj4 w konkretrym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 "nie dotyczy". 3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre6lii przynalezno6i poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiazafi do maiqtku odrgbnego i maiqtku objgtego mat2eriskq rrspdlno5ciq majqtkowq. 4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq. 5. OSwiadczenie majqftowe obelmuje r6wnie2 wierzytdno6ci pieniq2ne. 6. W czg6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego o6wiadczenie oraz miejsca plc2enia nieruchomosci. czesc A Ja, ni2ej podpisany(a),...anna Golofit...rodowe Szuster (imiona i naanrrisko oraz naanvisko rodowe) urodzony(a)..., ,,... w...stargardzie Szczec.Szkota Podstawowa nr 6 w Stargardzie Szczec.-,... Dyrektor szkoly (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz.1126, r. Nr49, po2.483, r. Nr26, poz.306 orazz2oo2 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, pz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z2aa1 r. Nr 142, poz o(azz20o2r. Nr23, poz.22a, Nr62, po2.558, Nr 113, poz.9b4, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mat2enskiei wsp6lnelci majqtkowej lub stanorriqce m6l majqtek odrqbny: t. Zasoby pieniq2ne: - Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:..,...10 tys. zt - Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:...nie dot1azy...

2 - papiery warto6ciowe:...nie dotyczy... na kwotg:..nie dotyczy il. 1. Dom o powierzchni: m2 w trakcie budowy -w zabudowie wielorodzinnej bli2niaczej o warto6ci: warto6d w budowie 200 tp.zloty tytul prawny: udasnosd- akt notarialny/matieriska wsp6lnota majqtkowa/ 2. Mieszkanie o powierzchni:...70,80... m2,w1l2 o wartosci:...ok.230 tys.zl.. - tytri prawny:...sp6ldzielcze -udasnq6ciowe lmal2ehska wsp6lnota majqtkowa/ 3. Gospodarctwo rolne: rodzaj gospodarstwa:...uprawy ra6linne... powierzchnia:...2,2ha... o wartosci:...35 tys rodzal zabudowy:...nie dotyczy...,,. tyttrl prawny:...udasn456 nabyta w spadku /malzeliska vrrsp6lnota "ojcowizna" majqtkowa/ Z tego tytutu osiqgnelem(elam) w roku ubieglym przph6d i doch6d w wysokosci:...d2ier2awa {och6d 500zl lmalireriska rarspslnota majqtkowa/ lnne nieruchomosci: powierzchnia: dziafka rolna -0,38 ha, obecnie podzielona na tzy dzialki o nr- 4418, nr. 4lg, nr. MllA o warto5ci 200 tys.zl dzia /rla letniskowa-o,07ha o wartosci: 70 iys.zt tytul prawny: dziaka rolna-/podzielona obecnie na trzy dzia/.dr<il wlasno5i -akt notarialny/mat2eriska wsp6lnota majqtkowa/, dzialka letniskowa -wlasnos6- akt notarialny /mal2eriska wsp6lnota majqtkowa/ 1il. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - liczbg i emitenta udzial6w:...nie dotyczy udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10o/o udzial6w w sp6lce: ;";;; ;;d;*;;- ;;; ;:ffll;;;; ; ;;;;,...nie dotyczy lf{

3 tv. Posiadam akcie w s$lkach handlowych - nale2y podad liczbe iemitenta akcji:...,..nie dotyczy akcje te stanowiq pakiet wigkszy nil10o/o akcji w sp6lce:...nie dotyc4y... Z tego tytutu osiqgnqlem(etam) w roku ubiegffi doch6d w q6okosci:...,.nie dotyczy... V. Nabylem(am) (nabf m6imat2onek, zw$4czeniem mienia przpraleznego do jego majqtku odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej patistwowej osoby pralvnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze pzetargu -nalezy podad opis mienia idatg nabycia, od kogo: dziatka rolna 0,38ha /obecnie podzielona na fzy dzialki/-urzqd Gnriny Stargard w roku 1997, mieszkanie w*asnosciowo- sp6ldzielcze -sp6ldzielnia Mieszkaniowa w 2000 roku, dzialka letniskowa -Urzqd Gminy Stiara Dqbrowa w 2002 roku. Dzialka rolna w drodze spadkowej "ojcowizna" vt. 1. Prowadzg dzialalne56 formg prawnq i przedmiot dzialalnosci):...nle dotyczy osobi5cie...nie dotyczy wsp6lnie z innymiosobami...nie dotyczy Z tego tytutu osiqgnqfem(glam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokosci:...nie dotyczy 2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalno5ci (nale2y podad formg prawn t i przedmiot dzialalno6ci): osobiscie nie dotyczy...nie dotyczy wsp6lnie z innymiosobami...nie dotpzy Z tego tytutu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegrtym doch6d w wpokosci:

4 vil. 1. W sptkach handlowych (nazra, siedziba sp6lki):...nie dotpzy... - jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):...nie dotpzy... - jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):...nie dotlrczy... - jestem czlonkiem komisji rewizyinej (od kiedy):...nie dotyczy... Z tego tytutu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegffi doch6d w wysokosci:...nie dotyc2y W sp6ldzielniach:...nie dotyczy - jestem czbnkiem zarzqdu (od kiedy):.nie dotyazy - jestem czlonkiem rady nadzorczei3 (od kiedy):...nie dotpzy... - jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):...nie dotyczy... Z tego tytutu osiqgnqlem(etam) w roku ubiegffi doch6d w wysoka$ci:...nie dotlazy 3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno6d gospodarczq:...nie dotyczy jestem czbnkiem zarzqdu (od kiedy):...nie dotyczy... - jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):..nie dotyczy - jestem czlcnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...nie dotyc2y... z te1 tvtutu *:u::*-:*'i - ;iillfl :*:- : **"**": vlll. lnne dochody asiegane z Mulu zafudnienia lub innej dziatalno6cizarobkowej lub zajg6, z podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego Mutu:...umowa o prace t Umowa zlecenie dieta radnej 17487,96 zl tx. Sktadniki mienia ruchomego o wartqici powyzei zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y podad markg, model irok produkcji):...samoch6d osobowy OpelZafira 2000 rok -/maf2eriska wsp6lnota majqtkowa/ X. Zobowiqzania pienie2ne o warto6ci m,vtyie zlotych, w tym zaciqgnigte kredfi i po2yczk oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w aldqzku z jakim zdarzeniem, wjakej wysoko5ci): Kredyt hipoteczny na budowg domu 583 tys.zt. Kredyt na 28 lat w Noble Banku/ objgte man2efiskq wsp6lnotq majqtkowq/

5 Powy2sze o5wiadczenie sldadam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.... Stargard Szczecifiski (miejscowo$6, data) Q{rkf N.-^"^"- I U Fodpis)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych:

l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych: I. Informacje og6lne dotyczlce skladania o5wiadczerh majqtkowych. l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych: o art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.22013

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu...dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 23.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

rodzaj z4budowyr... ryul pravny (wtasnosf' wsp6iw'lasnosc, uz,4kowanie wieczysle' dzieeawa inny D4ul' podailaki) 5.

rodzaj z4budowyr... ryul pravny (wtasnosf' wsp6iw'lasnosc, uz,4kowanie wieczysle' dzieeawa inny D4ul' podailaki) 5. Ja nlzer oodorsanv(a).. Mateusz Szqzurek Oswiadczenie o stanie maj4tkowyrn Liniona nzwisko q pr)pad J

Bardziej szczegółowo

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych:

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych: S t r o n a 1 Podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Art. 1. Ustawa określa ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Nr 916. Informacja. Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych oraz wójtów burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów i województw

Nr 916. Informacja. Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych oraz wójtów burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów i województw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII PRAWNYCH Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych oraz wójtów burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów i województw Wrzesień 2002

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis

INFORMACJA. przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis INFORMACJA przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC 1. Pełna nazwa / imię i nazwisko przedsiębiorcy 1...... 2. Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu **

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu ** Wypełnia Bank: Data wpływu wniosku do Banku: Numer wniosku: Nazwa i adres Wnioskodawcy / Stempel Firmowy Strona WWW: REGON: PKD: NIP: Osoby upoważnione do kontaktu z Bankiem Imię i nazwisko Funkcja Telefon

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1130 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1130 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1130 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: 1) A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... Załącznik do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Radom dn.,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek dotyczący refundowania pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne naleŝne od pracodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH Aleksandra Radwańska (rozdz. I-VII) Dag Nilsson (rozdz. VIII)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo