MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 4/dost./2009 BA/zp/47892/2009 Warszawa, dnia 2 marca 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 4/dost./2009 BA/zp/47892/2009 Warszawa, dnia 2 marca 2009 r."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 4/dost./2009 BA/zp/47892/2009 Warszawa, dnia 2 marca 2009 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania do raportowania postępu w realizacji programu budowy kompleksów boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012, procedura znak: 4/dost./2009. Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, iż. do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania do raportowania postępu w realizacji programu budowy kompleksów boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012, procedura znak: 4/dost./2009. Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania w równoważnej technologii internetowej do wskazanej w SIWZ, takiej jak Java J2EE/JSP i SQL Server 2005 lub nowszych? Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania jak te wskazane w SIWZ (zgodnych z wymaganiami Home.pl). Pytanie nr 2: Jakiego rodzaju dane może wskazać Administrator celem exportu do formatu XLS, PDF, XML i innych? Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 Dot. one dwóch obszarów: - wykonanie zrzutu bazy do xml (administrator); - utworzenie pliku np. PDF z danymi dostępnymi dla użytkowników systemu (tj. użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami).zestawienie raportów, analiz z danych dostępnych dla danej funkcjonalności; Pytanie nr 3: Czy oprogramowanie będące przedmiotem oferty będzie systemem autonomicznym, czy też Zamawiający przewiduje jego integrację z już użytkowanymi systemami bądź systemami, których wdrożenie jest planowane w przyszłości jeżeli tak, to z jakimi? Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3 Opisany program będzie systemem autonomicznym Pytanie nr 4: Zamawiający w Załączniku nr 4 do SIWZ (SOPZ, str. 31) zawarł następujący zapis: Oferowany system i bazy danych będą zainstalowane i skonfigurowane na serwerach i stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego.

2 Prosimy o podanie specyfikacji wyżej wymienionego sprzętu i zainstalowanego na nim oprogramowania systemowego poprzez podanie nazw producenta, modelu, parametrów technicznych oraz numerów wersji oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4 Dla tego projektu usługi hostingu świadczy nam firma Home.pl. Pytanie nr 5: Zamawiający w Załączniku nr 4 do SIWZ (SOPZ, str. 31) zawarł następujący zapis: Budowany system powinien być oparty technologie internetowe PHP 5/MySQL lub ASP.NET 2.0/SQL Server 2005 lub nowsze. Czy Zamawiający dopuszcza realizacje systemu w oparciu o inne technologie, umożliwiające budowę aplikacji internetowych współpracujących z relacyjną bazą danych zgodną ze standardem SQL, np. J2EE/Java EE, co z punktu widzenia Zamawiającego będzie rozwiązaniem funkcjonalnym równoważnym? Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5 Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania jak te wskazane w SIWZ (zgodnych z wymaganiami Home.pl) Pytanie nr 6: Zamawiający w Załączniku nr 4 do SIWZ (SOPZ, str. 31) zawarł następujący zapis: zapewnienie logowania przez panel po szyfrowanym połączeniu SSL (certyfikat wydany przez np. VeriSign lub równoważne). Ze względu na fakt, iż system będącym przedmiotem zamówienia przeznaczony jest do wewnętrznego użytku Zamawiającego, w pełni wystarczającym i bezpiecznym rozwiązaniem, byłoby zapewnienie komunikacji po protokole SSL z użyciem certyfikatów cyfrowych, wygenerowanych przez administratora sytemu przy pomocy narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę. Certyfikaty takie od strony technicznej są w pełni równoważne certyfikatom wydawane przez komercyjne tzw. Zaufane urzędy certyfikacji, które mają zastosowanie głównie w przypadku serwisów internetowych świadczących usługi dla klientów zewnętrznych np. internetowych serwisów transakcyjnych banków. Zaleta takiego rozwiązania jest pełna kontrola administratora systemu ze strony Zamawiającego nad cyklem życia certyfikatów używanych w systemie i brak konieczności nabywania nowych certyfikatów od komercyjnego dostawcy każdorazowo w przypadku konieczności odnawiania ważności certyfikatu, unieważnienia i wydania nowego certyfikatu lub wydania nowych certyfikatów w przypadku zwiększenia liczby użytkowników w systemie. Czy, mając na uwadze powyższe, Zamawiający dopuszcza jako równoważne rozwiązania wykorzystujące szyfrowaną komunikację po protokole SSL z wykorzystaniem certyfikatów cyfrowo generowanych przez narzędzia dostarczone przez Wykonawcę? Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6 Ze względu na dostępność systemu w Internecie dla określonej liczby użytkowników z całego kraju, zamawiający wymaga min. 12 mies. certyfikatu VeriSign lub równoważnego. Pytanie nr 7: automatyczna archiwizacja. Czy serwer przeznaczony przez Zamawiającego jest wyposażony w mechanizm tworzenia kopii zapasowych, które można wykorzystać, czy też zapewnienie takiego mechanizmu należy do przedmiotu zamówienia?

3 Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7 Aplikacja powinna zapewniać możliwość tworzenia automatycznej kopii poszczególnych modułów jak i całości. (tj. dane + system) Pytanie nr 8: Etapy realizacji projektów w ramach programu Orlik2012 Lista JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego) - etap 1 -. MSiT wskazuje uzgodnioną z władzami lokalnymi listę JST włączonych do programu Dokumentacja i przetarg etap 2 przygot. przez beneficjentów pełnej dokumentacji (planów, uzgodnień, zezwoleń itp), ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umów. Prace budowlane etap 3 przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie prac budowlanych, postęp prac budowy boiska piłkarskiego/wielofunkcyjnego, postęp prac budowy zaplecza, odbiór i zamknięcie projektu. a) Jakie z punktu widzenia użytkownika informacje o każdym z wymienionych etapów będą przechowywane w systemie? b) Kto, kiedy i przy pomocy jakiej funkcjonalności będzie wprowadzał informacje o każdym z etapów i w jakim zakresie? Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8 a) wszystkie opisane w tym punkcie informacje b) codziennie wszyscy użytkownicy za pomocą oferowanego oprogramowania Pytanie nr 9: Wizualizacja (mapy terytorialne i grafy) poszczególnych etapów projektu na wybranym obszarze ogłoszone przetargi, wyłonieni wykonawcy (sumaryczny i procentowy), podpisanie umowy, protokół z przekazania terenów, rozpoczęte prace budowlane, termin otwarcia a) Co Zamawiający rozumie przez: - wizualizacje poszczególnych etapów projektu, - wybrany obszar, - opcje sumaryczne i procentowe b) Prosimy o specyfikację przykładowej zawartości raportu dla obu przypadków, tj. mapy terytorialnej i grafu, z uwzględnieniem następujących elementów: opis zawartości, użytkownik raportu, parametry wejściowe, dane źródłowe, dane wynikowe i sposób ich graficznej prezentacji w raporcie, przewidywana częstotliwość uruchamiania. Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9 a) Pod pojęciem wizualizacji zamawiający rozumie graficzne wykresy (np. słupkowe) i mapki, pod pojęciem wybrany obszar zamawiający rozumie wybrane województwo, powiat lub obszar całej Polski, pod pojęciem opcje sumaryczne i procentowe zamawiający rozumie wyrażoną w liczbach bezwzględnych lub w zestawieniu procentowym ilość wyłonionych wykonawców w stosunku do ilości beneficjentów oraz raport tekstowy z realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Mapki powinny posiadać tzw. Przejścia krokowe do

4 województw, powiatów, z zaznaczeniem zrealizowanych obiektów oraz obiektów w trakcie realizacji (osobnymi kolorami). b) Zamawiający nie dysponuje gotowym programem, na którym mógłby dostarczyć Wykonawca opisaną Pytanie nr 10: Terminarz prac weryfikacja planowanych terminów na poszczególnych etapach realizacji a) Kto, kiedy i przy pomocy jakiej funkcjonalności będzie wprowadzał informacje wymagane informacje o planowanych terminach? b) Prosimy o specyfikację przykładowej zawartości raportu z uwzględnieniem następujących elementów: opis zawartości, użytkownik raportu, parametry wejściowe, dane źródłowe, dane wynikowe i sposób ich graficznej prezentacji w raporcie, przewidywana częstotliwość uruchamiania. Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10 a) Wszyscy użytkownicy, w każdym momencie czasowym, wykorzystując oferowane oprogramowanie b) Zamawiający nie dysponuje gotowym programem, na którym mógłby dostarczyć Wykonawca opisaną Pytanie nr 11: Monitoring prac przetarg i prace budowlane. Proces przygotowania dokumentacji przetargowej, stopień zaawansowania prac budowlanych, ogólna charakterystyka inwestycji (oddane obiekty, prace wykonane zgodnie z planem, prace opóźnione, prace zagrożone, rezygnacja) Etap1 Przetarg przygotowanie mapy do celów lokalizacyjnych, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o warunkach przyłączenia mediów, badania geotechniczne gruntu, pozwolenie na budowę, adaptacja projektu, ogłoszenie przetargu, informacja o rozstrzygniętym przetargu. Etap 2 Prace budowlane rozpoczęcie prac budowlanych, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie nawierzchni, montaż sprzętu na trwale mocowanego do podłoża, wykonanie ogrodzenia, oświetlenia, zaplecza sanitarno - administracyjnego, wykonanie przyłączy, montaż pozostałego sprzętu, wykonanie chodników, odbiór obiektu sportowego. a) Kto, kiedy i przy pomocy jakiej funkcjonalności będzie wprowadzał wymagane informacje o procesie przygotowania dokumentacji, stopniu zaawansowania prac budowlanych i ogólnej charakterystyce inwestycji? b) Prosimy o specyfikację przykładowej zawartości raportu dla przetargu i dla prac budowlanych z uwzględnieniem następujących elementów: opis zawartości, użytkownik raportu, parametry wejściowe, dane źródłowe, dane wynikowe i sposób ich graficznej prezentacji w raporcie, przewidywana częstotliwość uruchamiania. Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11 a) Wszyscy użytkownicy, w każdym momencie czasowym, wykorzystując oferowane oprogramowanie b) Zamawiający nie dysponuje gotowym programem, na którym mógłby dostarczyć Wykonawca opisaną

5 Pytanie nr 12: Szczegółowa analiza dowolnego projektu zbiorcza informacja o każdym z etapów projektu. przetarg, wykonawca, przedmiot zamówienia, prace budowlane. a) Co Zamawiający rozumie przez zbiorczą informacje o każdym z etapów projektu? b) Prosimy o specyfikację przykładowej zawartości raportu z uwzględnieniem następujących elementów: opis zawartości, użytkownik raportu, parametry wejściowe, dane źródłowe, dane wynikowe i sposób ich graficznej prezentacji w raporcie, przewidywana częstotliwość uruchamiania. Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12 a) Zbiorcza informacja określa na jakim etapie realizacji jest dany beneficjent. b) Zamawiający nie dysponuje gotowym programem, na którym mógłby dostarczyć Wykonawca opisaną Pytanie nr 13: Budżet np. podsumowania, zestawienia z podziałem kosztowym i wykonawczym a) Co Zamawiający rozumie przez podział kosztowy i wykonawczy? b) Kto, kiedy i przy pomocy jakiej funkcjonalności będzie wprowadzał wymagane informacje o kosztach? c) Prosimy o specyfikację przykładowej zawartości raportu z uwzględnieniem następujących elementów: opis zawartości, użytkownik raportu, parametry wejściowe, dane źródłowe, dane wynikowe i sposób ich graficznej prezentacji w raporcie, przewidywana częstotliwość uruchamiania. Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13 a) Podział kosztowy dot. zaangażowania finansowego, podział wykonawczy dot. zaangażowania rzeczowego. Zamawiający wymaga, aby program przedstawiał zestawienia wykonania projektów o wybrane kryteria (np. najdroższe, średnie lub w zadanym przedziale cenowym). b) Wszyscy użytkownicy, w każdym momencie czasowym, wykorzystując oferowane oprogramowanie. c) Zamawiający nie dysponuje gotowym programem, na którym mógłby dostarczyć Wykonawca opisaną Pytanie nr 14: Zamawiający w Załączniku nr 4 do SIWZ (SOPZ, str. 33) zawarł następujący zapis: możliwość bezpośredniego wysyłania wiadomości elektronicznych do ustalonych grup osób (listy mailingowe), możliwość rejestracji historii kontaktów z poszczególnymi użytkownikami systemu a) Czy Zamawiający zapewni dostęp do serwera poczty elektronicznej, w oparciu o który zrealizowana zostanie komunikacja? b) Czy przez rejestrację historii kontaktów z użytkownikami systemu Zamawiający rozumie przechowywanie listy wszystkich wiadomości wysłanych do innych użytkowników systemu? Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14 a) Każdy z użytkowników posiada własny maile, Zamawiający nie przewiduje bezpośredniego dostępu do serweru pocztowego, jest to możliwe jedynie przez funkcję oferowanego oprogramowania. b) Tak

6 Pytanie nr 15: Zamawiający w Załączniku nr 4 do SIWZ (SOPZ, str. 33) zawarł następujący zapis: poziom regionalny poziom centralny. Jaki związek mają powyższe poziomy z poziomami dostępu zdefiniowanymi na str. 31: dostęp realizowany na 4 poziomach (koordynator regionalny, koordynator wojewódzki, koordynator na poziomie MSiT, Administrator Systemu). Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15 Pisząc o 4 poziomach Zamawiający miał na myśli poziomy uprawnień użytkowników systemu do zdefiniowanych obszarów funkcjonalnych systemu na poziomie regionalnym i centralnym (podział logiczny). Dostęp użytkowników na poziomie regionalnym (przedstawiciel regionalny) Dostęp użytkowników na poziomie centralnym + regionalnym (na poziomie MSiT, Administrator Systemu) Zamawiający usuwa jeden poziom uprawnień (koordynator regionalny= koordynator wojewódzki) Pytanie nr 16: Zamawiający w SIWZ (Rozdział II, TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, str. 5) zawarł następujący zapis: Termin wykonania Umowy upływa w dniu: a. dostawa licencji modułów/systemów do 14 dni od dnia podpisania umowy b. dostawa licencji oprogramowania bazodanowego do 14 dni od dnia podpisania umowy c. instalacja, konfiguracja wdrożenie systemów do dnia 15 kwietnia 2009 roku d. zorganizowaniem i przeprowadzeniem szkolenia do dnia 15 kwietnia 2009 roku a) Co Zamawiający rozumie przez dostawę licencji modułów/systemów, w przypadku, gdy oferowane oprogramowanie będzie rozwiązaniem dedykowane, tworzonym na potrzeby Zamawiającego? b) Należy zauważyć, że implementacja pełnej funkcjonalności systemu wymaga analizy i uszczegółowienia wymagań w ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego. Zatem termin 14 dni na dostarczenie gotowego systemu, jeżeli tak należy go traktować, jest zdecydowanie zbyt krótki. Czy wobec powyższego jako termin dostarczenia pełnej funkcjonalności Zamawiający zgodzi się przyjąć wskazany termin zakończenia projektu, tj. 15 kwietnia 2009 roku? Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16 Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści zapisów SIWZ w Rozdział II, TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA oraz w 4 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy: a. analiza przedwdrożeniowa obejmująca doprecyzowanie funkcjonalności systemu - do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy b. dostawa licencji modułów/systemów do 19 dni od dnia podpisania umowy c. dostawa licencji oprogramowania bazodanowego do 19 dni od dnia podpisania umowy d. instalacja, konfiguracja wdrożenie systemów do dnia 15 kwietnia 2009 roku e. zorganizowaniem i przeprowadzeniem szkolenia do dnia 15 kwietnia 2009 roku

7 Pytanie nr 17: Uprzejmie prosimy o rozważenie przesunięcia terminu składania ofert, w związku z trudnością oszacowania pracochłonności związanej z implementacją funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego na obecnym etapie, do czego konieczne jest wyjaśnienie zapisów SIWZ. Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17 W związku z licznymi pytaniami Wykonawców Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 4 marca 2009 r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, tj. 9 marca 2009 r. do godz w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści zapisów SIWZ w przedmiotowym postępowaniu: W rozdziale VI w podrozdziale II (Miejsce i termin składania ofert) pkt. 1 Zapis o treści: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 w Kancelarii Głównej do dnia 4 marca 2009 r., do godziny 10:00. Zastępuje następującym zapisem: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 w Kancelarii Głównej do dnia 9 marca 2009 r., do godziny 10:00. W rozdziale VI w podrozdziale II (Miejsce i termin otwarcia ofert) Zapis o treści: Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 w dniu 4 marca 2009 r., o godzinie 10:30. Zastępuje następującym zapisem: Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 w dniu 9 marca 2009 r., o godzinie 10:30. Powyższe przedłużenie wyczerpuje dyspozycję art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści zapisów SIWZ w przedmiotowym postępowaniu: Zamawiający w Załączniku nr 4 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), str. 32) zapis o treści: Monitoring prac przetarg i prace budowlane. Proces przygotowania dokumentacji przetargowej, stopień zaawansowania prac budowlanych, ogólna charakterystyka inwestycji (oddane obiekty, prace wykonane zgodnie z planem, prace opóźnione, prace zagrożone, rezygnacja) Etap1 Przetarg przygotowanie mapy do celów lokalizacyjnych, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o warunkach przyłączenia mediów, badania geotechniczne gruntu, pozwolenie na budowę, adaptacja projektu, ogłoszenie przetargu, informacja o rozstrzygniętym przetargu. Etap 2 Prace budowlane rozpoczęcie prac budowlanych, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie nawierzchni, montaż sprzętu na trwale mocowanego do podłoża, wykonanie ogrodzenia, oświetlenia, zaplecza sanitarno - administracyjnego, wykonanie przyłączy, montaż pozostałego sprzętu, wykonanie chodników, odbiór obiektu sportowego,

8 Zastępuje zapisem o treści: Monitoring prac przetarg i prace budowlane. Proces przygotowania dokumentacji przetargowej, stopień zaawansowania prac budowlanych, ogólna charakterystyka inwestycji (oddane obiekty, prace wykonane zgodnie z planem, prace opóźnione, prace zagrożone, rezygnacja) Etap1 Przetarg przygotowanie mapy do celów lokalizacyjnych, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o warunkach przyłączenia mediów, badania geotechniczne gruntu, pozwolenie na budowę, adaptacja projektu, ogłoszenie przetargu, informacja o rozstrzygniętym przetargu, ceny, podpisane umowy. (Informacje o przetargu muszą uwzględniać wszystkie przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związane z realizacją inwestycji). Etap 2 Prace budowlane rozpoczęcie prac budowlanych, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie nawierzchni, montaż sprzętu na trwale mocowanego do podłoża, wykonanie ogrodzenia, oświetlenia, zaplecza sanitarno - administracyjnego, wykonanie przyłączy, montaż pozostałego sprzętu, wykonanie chodników, odbiór obiektu sportowego, Ponadto do Załącznika nr 4 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Zamawijący dopisuje następująca funkcjonalności: Raport tekstowy z realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Możliwość drukowania wszelkich raportów, zestawień oraz informacji generowanych przez system. Możliwość włączania zeskanowanych dokumentów (np. SIWZ, umów) z realizacji budowy obiektów jako załączniki oraz notatnik wewnętrzny użytkownika do każdej lokalizacji. Komunikaty informujące o opóźnieniach w realizacji inwestycji i raportowania. Opisane komunikaty muszą być dostępne dla użytkowników na poziomie centralnym oraz u użytkownika, u którego wystąpiło zdarzenie. Z poważaniem Małgorzata Styburska Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e- mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo