OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. dotyczące wykonania innowacyjnego systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania multiagencją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. dotyczące wykonania innowacyjnego systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania multiagencją"

Transkrypt

1 1 S t r o n a Centrum Szkoleń i Ubezpieczeń ALFA Sp. z o.o. ul. Kijowska 9, Katowice Biuro obsługi: ul. Rolna 43 c lok Katowice Katowice, 03 stycznia 2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczące wykonania innowacyjnego systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania multiagencją W związku z realizacją projektu pt. Podniesienie konkurencyjności CSU Alfa poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania multiagencją wniosek o dofinansowanie (Nr WND-RPSL D84/11-01) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Poddziałanie Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie informatycznego systemu do zarządzania multiagencją. Wybór firmy (dostawcy) dla przedmiotu niniejszego zapytania dokonany zostanie w oparciu o najbardziej korzystną ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. Centrum Szkoleń i Ubezpieczeń ALFA Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji podmiotu objętego wnioskiem o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata I. Informacje ogólne o projekcie. Głównym celem strategicznym projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Alfa. Cel ten jest zbieżny z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Przedmiotem projektu jest: - zakup oprogramowania dedykowanego w postaci informatycznego systemu zarządzania multiagencją (moduł bazowy, moduł obsługi ubezpieczeń grupowych oraz polis majątkowych, moduł rozliczania prowizji, moduł dedykowany agentom), - ograniczenie kosztów administracyjnych związanych z obsługą agentów,

2 2 S t r o n a - automatyzacja naliczania prowizji skutkująca: możliwością znacznego powiększenia liczby agentów i wprowadzeniem nowego produktu (IKZE), eliminacją błędu ludzkiego w naliczaniu prowizji i wystawianiu dokumentów księgowych, zmniejszeniem czasu prac administracyjnych, - poprawa komunikacji na linii multiagencja-agent poprzez zapewnienie agentom dostępu do bieżącej informacji o statusie zawieranych umów i należnych prowizjach. II. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup wykonanie oprogramowania składającego się z następujących modułów: 1. Moduł bazowy Powinna być to aplikacja służąca do obsługi ubezpieczeń na życie mająca na celu wymianę istniejących rejestrów opartych o arkusze kalkulacyjne. Wskazanym jest aby program oparty był o jedną bazę danych, co umożliwi równoległą pracę kilku pracownikom administracyjnym. 2. Moduł obsługi ubezpieczeń grupowych oraz polis majątkowych Obsługa ubezpieczeń grupowych oraz majątkowych znacząco różni się od polis życiowych. Prowizje za umowy grupowe negocjowane są indywidualnie dla każdej polisy, co uniemożliwia przypisanie agentowi stałej stawki prowizyjnej dla tego produktu. Każdej podpisanej polisie grupowej towarzyszy konieczność zdefiniowania stawek dla agenta podpisującego oraz jego przełożonych w strukturze multiagencji. W polisach majątkowych pod jedną polisą (numerem polisy) może kryć się kilka produktów (np. OC, AC, NNW). Konieczne jest zatem odnotowywanie sprzedaży grupy produktów pod jednym numerem polisy oraz rozliczanie prowizji za wszystkie produkty na podstawie jednego numeru, co ma umożliwić moduł obsługi ubezpieczeń grupowych oraz polis majątkowych. 3. Moduł rozliczania prowizji Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mają swoje systemy informatyczne generujące noty prowizyjne dla współpracujących z nimi multiagencji. Każde z tych towarzystw posiada zupełnie inne oprogramowanie, a co za tym idzie każde towarzystwo dostarcza noty prowizyjne w innym formacie pliku (łącznie 16 odmiennych końcówek informatycznych). Omawiane rozwiązanie musi zatem umożliwić automatyczny import danych do systemu z pominięciem ręcznego kopiowania. 4. Moduł dedykowany agentom Moduł ten powinien posiadać formę aplikacji webowej, która będzie zsynchronizowana z pozostałymi modułami aplikacji. Agent po zalogowaniu do witryny będzie miał dostęp do następującego zestawu narzędzi:

3 3 S t r o n a - lista kontaktów, - monitorowanie statusu prowizji należnej od podpisanych z klientami umów, - automatyczne generowanie not prowizyjnych oraz rachunku zawierającego wynagrodzenie agenta, - statystyki, - wgląd w strukturę hierarchiczną multiagencji i obserwacja swojego położenia w niej. III. Informacje szczegółowe dotyczące modułów oprogramowania. 1. Moduł bazowy System bazowy umożliwi obsługę prowizji pochodzących z polis życiowych oraz umożliwi zastąpienie arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia, przy pomocy którego naliczane są prowizje. Jest to pierwszy etap budowy zintegrowanego systemu zarządzania multiagencją. Program ma za zadanie rozdzielanie prowizji pomiędzy agentów współpracujących z multiagencją w oparciu o hierarchiczny system prowizyjny. Pracownik multiagencji definiuje drzewiaste struktury agencyjne składające się z agentów wraz z przypisanymi im typami agenta. Drzewo może zmieniać swoją budowę na przestrzeni czasu, tzn. składająca się na niego grupa agentów może się powiększać. Przy pomocy drzewa naliczane są prowizje za sprzedaż polis życiowych. Za każdy sprzedany produkt agent otrzymuje prowizję, której wysokość zdefiniował pracownik multiagencji podczas budowania drzewa. Jeżeli w momencie sprzedaży agent posiada w drzewie rodzica, to rodzic otrzyma za tą sprzedaż prowizję będącą różnicą pomiędzy jego stawkami prowizyjnymi za ten produkt oraz tymi zdefiniowanymi dla agenta. Ta procedura jest powtarzana dla kolejnych rodziców, aż do osiągnięcia korzenia drzewa. Program na podstawie wprowadzonych danych (produkcji, wpływów prowizji) automatycznie rozdzieli prowizję pomiędzy agentów i obliczy wartość prowizji, która pozostała w multiagencji. Zakres funkcjonalności aplikacji: - wprowadzanie / edycja danych agentów, - przypisywanie agentów do poszczególnych zespołów w wybrane miejsce w strukturze multiagencji, - definiowanie stawek prowizyjnych agentów, - odnotowywanie produkcji agentów poprzez wprowadzanie do systemu sprzedanych przez nich polis życiowych, - monitorowanie cyklu uprawomocniania się polis życiowych, - wyliczanie prowizji na podstawie danych zawartych na notach prowizyjnych otrzymanych z towarzystw ubezpieczeniowych oraz na podstawie miejsca agenta (który dokonał sprzedaży) w strukturze multiagencji.

4 4 S t r o n a 2. Moduł obsługi ubezpieczeń grupowych oraz polis majątkowych Moduł ten umożliwi obsługę umów grupowych oraz polis majątkowych charakteryzujących się inną niż w przypadku polis życiowych procedurą naliczania prowizji. Prowizje za umowy grupowe w większości negocjowane są indywidualnie dla każdej polisy, co uniemożliwia przypisanie agentowi stawki prowizyjnej dla tego produktu. Każdej podpisanej polisie grupowej towarzyszy konieczność zdefiniowania stawek dla agenta podpisującego oraz jego rodziców w strukturze drzewiastej. W Polisach majątkowych pod jedną polisą (numerem polisy) może kryć się kilka produktów (np. OC, AC, NNW). Konieczne jest odnotowywanie sprzedaży grupy produktów pod jednym numerem polisy oraz rozliczanie prowizji za wszystkie produkty na podstawie jednego numeru. Zakres funkcjonalności aplikacji: - integracja z aplikacją bazową obsługującą polisy życiowe, - grupowanie produktów majątkowych, - dodawanie / edycja nowych towarzystw ubezpieczeniowych oraz ich ubezpieczeń majątkowych, - odnotowywanie sprzedaży produktu majątkowego przez agenta, - definiowanie sposobu otrzymywania prowizji na etapie sprzedaży (polisy opłacane jednorazowo lub na raty), - odnotowanie wpływu prowizji za sprzedane polisy; program rozpozna po numerze polisy jakie produkty zostały sprzedane i kto dokonał sprzedaży, w celu obliczenia prowizji, - odnawianie ubezpieczeń majątkowych (przedłużenie polisy może wiązać się ze zmianą numeru polisy, sposobu płatności - np. z ratalnego na płatność jednorazową), - powiadamianie o wygasających polisach, - odnotowywanie sprzedaży produktów grupowych - konieczne jest zdefiniowanie kto dokonał sprzedaży oraz wprowadzenie wynegocjowanych stawek prowizyjnych dla multiagencji, sprzedającego i jego przełożonych, - odnotowywanie zerwania / wycofania się klienta z umowy, - powiadomienia o braku płatności za poszczególne polisy, - raportowanie sprzedaży, - uwzględnienie prowizji za produkty majątkowe i polisy grupowe w miesięcznych zestawieniach prowizyjnych agentów.

5 5 S t r o n a 3. Moduł rozliczania prowizji Oprogramowanie to umożliwi m.in. ujednolicenie formatów not prowizyjnych przysyłanych z poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. System automatycznego zaczytywania not prowizyjnych będzie modułem systemu głównego udostępniającym ogólny interfejs komunikacji systemu z modułami obsługującego końcówki informatyczne poszczególnych towarzystw. Ponadto zaczytane dane będą widoczne z punktu widzenia systemu w taki sposób, jakby zostały ręcznie dodane przez pracownika wprowadzającego dane z not prowizyjnych. System podzieli zaczytywanie danych na dwie fazy. W pierwszej z nich system zaczytuje dane, waliduje je i wyświetla użytkownikowi odpowiedni raport. Dopiero gdy aplikacja oraz użytkownik stwierdzą, że dane są prawidłowe, program wprowadza je do bazy danych. Po zaczytaniu danych otrzymanych od wszystkich towarzystw, system umożliwi wygenerowanie zestawień prowizyjnych dla każdego agenta w postaci osobnych plików w formacie PDF lub Excel. Automatyczne zaczytywanie 16 różnych końcówek informatycznych następujących towarzystw ubezpieczeniowych: - PZU SA (zestawienie prowizyjne za ubezpieczenia majątkowe) - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (ubezpieczenia majątkowe) - WARTA - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (ubezpieczenia majątkowe) - Generali TU S.A., Generali Życie TU S.A. (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia życiowe, ubezpieczenia grupowe) - UNIQA TU S.A., UNIQA TU na Życie S.A. (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia życiowe, ubezpieczenia grupowe) - SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia życiowe i grupowe) - InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (ubezpieczenia majątkowe, grupowe oraz życiowe) - Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (ubezpieczenia życiowe) - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (ubezpieczenia życiowe) - AXA Polska S.A. (ubezpieczenia życiowe) - MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (ubezpieczenia życiowe) 4. Moduł dedykowany agentom Oprogramowanie to pozwoli na wgląd każdego agenta w swój profil poprzez stronę internetową multiagencji. Dzięki temu agent będzie mógł m.in. monitorować status otrzymywanych prowizji oraz dostęp do bazy informacji o klientach, produktach, ubezpieczycielach itp.

6 6 S t r o n a Aplikacja webowa będzie zsynchronizowana z pozostałymi częściami aplikacji, co wydatnie poprawi efektywność zarządzania multiagencją. Dokumenty wygenerowane za pomocą aplikacji webowej (umowy, rachunki, faktury) po przesłaniu do siedziby multiagencji będą potwierdzane w systemie. Pracownik po wypłacie pieniędzy odnotuje ten fakt w aplikacji, co będzie widoczne w panelu agenta; w przypadku braku wypłaty pieniędzy w danym okresie rozliczeniowym, przechodzą one automatycznie na kolejny. Moduł dedykowany agentom będzie posiadał następujące funkcjonalności: - wgląd do produkcji własnej w bieżącym okresie rozliczeniowym, - wgląd do produkcji struktury agenta i agentów podległych mu w strukturze, - wgląd agenta do naliczonej prowizji za produkcję z poprzedniego okresu rozliczeniowego, - generowanie zestawienia prowizyjnego w formacie PDF, - generowanie umowy o dzieło/zlecenie za zamknięty okres rozliczeniowy - aplikacja automatycznie uzupełni pola o odpowiednie dane i kwoty, - wygenerowanie faktury za zamknięty okres rozliczeniowy, - połączenie do panelu administracyjnego będzie zaszyfrowane za pomocą protokołu SSL. IV. Termin realizacji zamówienia. 1. Moduł bazowy oraz moduł obsługi ubezpieczeń grupowych oraz polis majątkowych do 30 września 2013 r. 2. Moduł rozliczania prowizji oraz moduł dedykowany agentom do 31 grudnia 2013 r. V. Opis sposobu określenia ceny oferty Oferent zobowiązany jest podać cenę netto i cenę brutto (z VAT) dla każdego z wymienionych powyżej modułów oprogramowania oraz łączną cenę netto i łączną cenę brutto zamówienia. Podane ceny będą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. VI. Kryteria wyboru dostawcy. Przy wyborze dostawcy stosowane będą następujące kryteria oceny: 1. Cena - waga: 100% Punktacja w ramach kryterium cena (zakres: punktów) zostanie wyznaczona w następujący sposób: ilość punktów dla danej oferty = (łączna cena netto najkorzystniejszej oferty) / (łączna cena netto oferty ocenianej) x 100

7 7 S t r o n a VII. Warunki składania ofert. Przygotowana oferta powinna spełniać następujące wymagania: - Zgodność z definicją zawartą w art. 66 Kodeksu Cywilnego. - Okres ważności oferty: do 31 marca 2013 r. - Oferta powinna zawierać łączną cenę za wykonanie 4 wskazanych modułów oprogramowania. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane. - Oferta powinna być przesłana w terminie do dnia 28 lutego 2013 r. na adres mailowy: lub w formacie PDF lub pośrednictwem poczty /kuriera na adres biura (ul. Rolna 43c / , Katowice). - W przypadku wystąpienia wątpliwości wobec niniejszego postępowania prosimy przesyłać zapytania drogą mailową na adres: lub VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy Oferty zostaną otwarte w dniu 05 marca 2013 r. w biurze zamawiającego przy ul. Rolnej 43 c w Katowicach IX. Unieważnienie postępowania o zamówieniu CSU Alfa przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia. Z poważaniem Cezary Kula Prezes Zarządu

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dn. 10.03.2011r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający TPO. Sp. z o.o. 94-029 Łódź, ul. Mińska 2 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poznań, dnia 28 lutego 2014 r. OPIS WARUNKÓW KONCESJI dla Koncesji na usługi Operatora

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo