Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Essential Care Service

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Essential Care Service"

Transkrypt

1 Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Essential Care Service Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera wyszczególnienie opcjonalnych Usług wybranych przez Klienta i wskazanych w Zestawieniu do odpowiedniego Zakresu Prac IBM. Ponadto niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych podlega warunkom Zakresu Prac, o którym mowa w poprzednim zdaniu. 1. Zakres Usług 1.1 Usługa Essential Care Usługa Essential Care obejmuje serwisowanie Maszyn na miejscu, obsługę całodobową we wszystkie dni tygodnia (zakwalifikowane godziny obsługi), serwisowanie oprogramowania w odniesieniu do systemów Power Systems i produktów pamięci masowej oraz usługę wsparcia przy używaniu. Ponadto w skład oferty Essential Care wchodzą opisane w niniejszym dokumencie usługi Client Care oraz Integrated Support. Informacje o dostępności tej usługi w odniesieniu do posiadanych przez Klienta Produktów objętych Umową można znaleźć w Zestawieniu. 1.2 Serwisowanie oprogramowania IBM świadczy usługę serwisowania oprogramowania w odniesieniu do Programów objętych Umową, na które Klientowi udzielono licencji. Lista Programów objętych Umową, które zakwalifikowano do usługi Serwisowania Oprogramowania, znajduje się pod adresem IBM świadczy wsparcie wyłącznie w odniesieniu do bieżących wersji Programów objętych Umową. Dokonując zgłoszenia serwisowego, Klient ma obowiązek dopilnować, aby jego Programy objęte Umową były zaktualizowane do bieżącej wersji. Daty zakończenia świadczenia usług w odniesieniu do konkretnego produktu można znaleźć w wykazie dat związanych z cyklem życia tego produktu. Wykaz ten jest dostępny w serwisie IBM Software Support Lifecycle pod adresem IBM udostępnia najnowsze dostępne w ofercie handlowej wersje, wydania i aktualizacje Produktów objętych Umową, które są określone w Zestawieniu i w odniesieniu do których Klient nabywa wsparcie świadczone w określonym środowisku pracy. IBM udziela zdalnej pomocy obejmującej udzielanie odpowiedzi na zadawane przez Klienta pytania dotyczące doraźnych kwestii związanych z instalacją i użytkowaniem oraz pytania dotyczące błędów w kodzie. IBM udziela pomocy przez telefon oraz (w miarę możliwości) przy użyciu dostępu elektronicznego wyłącznie pracownikom działu wsparcia technicznego systemów informacyjnych Klienta w standardowych godzinach pracy centrum wsparcia IBM w regionie geograficznym Klienta. Pomoc ta nie jest dostępna dla użytkowników końcowych po stronie Klienta. W przypadku problemów o Poziomie istotności 1 IBM udziela pomocy przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku. Szczegółowe informacje zawiera Podręcznik IBM dotyczący wsparcia dla oprogramowania :http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/handbook/home.html. Podczas zakwalifikowanych godzin obsługi docelowy czas reakcji ze strony IBM wynosi dwie godziny w przypadku elektronicznego zgłoszenia problemu lub zgłoszenia dokonanego telefonicznie. W niektórych przypadkach IBM może zażądać zezwolenia na uzyskanie zdalnego dostępu do systemu Klienta w celu udzielenia pomocy przy określaniu przyczyn problemu dotyczącego oprogramowania. W takim przypadku Klient ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie swojego systemu i wszelkich zawartych w nim danych, ilekroć IBM uzyskuje zdalny dostęp do takiego systemu. Jeśli Klient odmówi IBM zgody na udzielenie zdalnego dostępu do swojego systemu, zdolność IBM do rozwiązania problemu może ulec ograniczeniu. Jeśli IBM nie może rozwiązać problemu bez uzyskania dostępu, powiadomi o tym Klienta i zamknie zgłoszenie serwisowe. Usługa nie obejmuje pomocy w następującym zakresie: (1) projektowania i programowania aplikacji, (2) korzystania przez Klienta z Programów w środowisku innym niż określone środowisko pracy; Str. 1 / 6

2 (3) awarie spowodowane przez produkty, za które IBM nie ponosi odpowiedzialności na mocy niniejszego Załącznika dotyczącego Opcji Serwisowych; Opłata za Serwisowanie Oprogramowania po Okresie Licencyjnym Opłata za Serwisowanie Oprogramowania po Okresie Licencyjnym (ALF After License Fee lub ALC After License Charge) to opłata jednorazowa za wznowienie Serwisowania Oprogramowania w przypadku zakończenia dostępności usługi w wyniku nieodnowienia lub rozwiązania umowy. 1.3 Usługa wsparcia w zakresie odpowiedzi na pytania jak to zrobić (Linia Wsparcia) IBM udziela zdalnej pomocy (drogą telefoniczną lub elektroniczną z centrum wsparcia IBM lub za pomocą elektronicznej funkcji wyszukiwania informacji i zadawania pytań) w odniesieniu do Produktów objętych Umową w posiadaniu Klienta. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Linia Wsparcia IBM Podręcznika IBM dotyczącego wsparcia dla oprogramowania. Produkty objęte Linią Wsparcia to środowiska systemowe i produkty wyszczególnione na Liście Obsługiwanych Produktów dostępnej w serwisie internetowym IBM pod adresem lub w inny sposób przekazanej przez IBM. Lista Obsługiwanych Produktów określa środowiska systemowe i produkty we wskazanych Grupach Wsparcia, które są objęte niniejszą Usługą w poszczególnych krajach. W odniesieniu do Produktów objętych Umową z posiadanych przez Klienta grup objętych wsparciem IBM będzie udzielać odpowiedzi na podstawowe, krótkie pytania dotyczące instalowania, używania i konfigurowania oraz na pytania w sprawie publikacji IBM o produktach objętych wsparciem. W odniesieniu do wszystkich Programów IBM objętych Umową z posiadanych przez Klienta grup objętych wsparciem IBM zobowiązuje się: a. odpowiadać na pytania dotyczące problemów związanych z kodem; b. dokonywać przeglądu informacji diagnostycznych w celu udzielenia pomocy w ustaleniu przyczyny problemu (np. pomoc w interpretowaniu danych śledzenia i zrzutów w przypadku problemów związanych z instalacją i kodem); oraz c. przekazywać dostępne informacje dotyczące poprawek oraz same poprawki w przypadku znanych błędów, jeśli Klient jest uprawniony do otrzymywania takich informacji i poprawek na warunkach licencji udzielonej przez IBM. IBM udziela pomocy przez telefon oraz (w miarę możliwości) przy użyciu dostępu elektronicznego wyłącznie pracownikom działu wsparcia technicznego systemów informacyjnych Klienta w standardowych godzinach pracy centrum wsparcia IBM w regionie geograficznym Klienta. Pomoc ta nie jest dostępna dla użytkowników końcowych po stronie Klienta. W przypadku problemów o Poziomie istotności 1 IBM udziela pomocy przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku. W zwykłych godzinach pracy docelowy czas reakcji ze strony IBM wynosi dwie godziny w przypadku elektronicznego zgłoszenia problemu lub zgłoszenia dokonanego telefonicznie. Czas reakcji to czas, jaki upływa między odebraniem zgłoszenia serwisowego przez dział wsparcia technicznego IBM a potwierdzeniem jego przyjęcia. Początkowa odpowiedź IBM może spowodować techniczne rozwiązanie problemu Klienta lub stanowić podstawę do ustalenia, jakie dodatkowe działania są wymagane. Informacje na temat procesu obsługi zgłoszeń według ich poziomu istotności zawiera Podręcznik IBM dotyczący wsparcia dla oprogramowania. W przypadku obsługiwanych produktów z systemami Red Hat, Microsoft, Ubuntu, SUSE i VMware IBM udzieli pomocy w lokalizowaniu przyczyny problemu i przekaże informacje o jego usunięciu, jeśli zostały udostępnione przez dostawcę produktu. Jeśli zostanie zidentyfikowany nowy (nieznany) defekt, IBM zgłosi go właściwemu dostawcy i powiadomi Klienta o dokonanym zgłoszeniu. Zakres wsparcia IBM jest ograniczony do dostarczania aktualizacji udostępnianych przez dostawcę, a odpowiedzialność za usuwanie defektów ponosi dostawca. W przypadku wsparcia dla produktów z systemem Linux IBM może udostępnić awaryjne poprawki kodu źródłowego dotyczące nowych defektów w obsługiwanych wersjach systemów Red Hat i SUSE Enterprise z przeznaczeniem dla komponentów Open Source systemu operacyjnego Linux. Natomiast w przypadku dystrybucji Linux Ubuntu IBM nie ma upoważnienia do tworzenia ani udostępniania nowych poprawek. IBM nie jest dystrybutorem produktów Linux i nie rozpowszechnia łat, aktualizacji serwisowych ani odnowień. Klient musi uzyskać aktualizacje serwisowe i odnowienia bezpośrednio od dystrybutora systemu Linux i na Str. 2 / 6

3 określonych przez niego warunkach. IBM udostępni awaryjne poprawki kodu źródłowego dystrybutorom systemu Linux oraz podmiotom serwisującym kod typu Open Source, aby umożliwić ich dołączenie i dystrybucję w formie aktualizacji korygujących błędy oraz łat. IBM będzie wspierać i świadczyć usługę konserwacji do takich nowych awaryjnych poprawek kodu źródłowego do czasu uwzględnienia ich w produkcie przez dystrybutora systemu Linux lub podmiot serwisujący kod typu Open Source albo do czasu, gdy dystrybutor lub podmiot serwisujący opracuje alternatywną poprawkę i dokona dystrybucji aktualizacji korygującej lub łaty. Z tą chwilą zobowiązanie IBM do świadczenia wsparcia zostanie wypełnione. Ponadto IBM będzie świadczyć opisaną w niniejszym dokumencie usługę Client Care, która obejmuje składnik Integrated Support. 1.4 Usługa Client Care (Opieka nad Klientem) IBM przydzieli zdalnego Doradcę Klienta, który przeprowadzi Rozmowę Powitalną polegającą na zaprezentowaniu przeglądu usługi Client Care. Rozmowa Powitalna może obejmować omówienie procedur obsługi i eskalacji zgłoszeń oraz czynności dotyczących zarządzania kontem, a także dostarczenie Profilu Konta i Planu Wsparcia Technicznego. Doradca Klienta będzie dostępny wyłącznie w godzinach pracy w dniu roboczym. 1.5 Usługa Integrated Support Dostęp Priorytetowy IBM dołoży należytych starań, aby udzielić odpowiedzi telefonicznej w uzgodnionym Gwarantowanym Czasie Reakcji, zgodnie z Istotnością problemu i czasem jego zgłoszenia przez Klienta. Początkowa odpowiedź IBM może stanowić rozwiązanie problemu lub podstawę do ustalenia, czy wymagane są działania dodatkowe Gwarantowane Czasy Reakcji W odniesieniu do Programów IBM objętych Umową IBM zobowiązuje się reagować telefonicznie na zgłoszenia dotyczące Krytycznych Problemów Klienta (o Poziomie istotności 1) w ciągu 30 minut w zakwalifikowanych godzinach obsługi. W odniesieniu do Maszyn IBM objętych Umową IBM zobowiązuje się reagować telefonicznie na zgłoszenia dotyczące Krytycznych Problemów Klienta (o Poziomie istotności 1) w ciągu 30 minut w godzinach dostępności usługi serwisowej określonych w Zestawieniu lub w obowiązujących Podstawowych Kontraktach o Świadczenie Wsparcia. Wszelkie Krytyczne Problemy Klienta muszą zostać zgłoszone telefonicznie, z podaniem szczegółowych informacji na temat komponentów oprogramowania dotkniętych problemem oraz informacji o typie i numerze seryjnym maszyny. Brak tych informacji spowoduje, że problem zostanie uznany za niezgłoszony. Poziom istotności Całodobowa dostępność we wszystkie dni tygodnia Poziom istotności 1 Oprogramowanie Czas Reakcji wynosi 30 minut Sprzęt Czas Kontaktu wynosi 30 minut ZASTRZEŻENIE w sprawie Poziomu istotności 2 w przypadku wybranych produktów pamięci masowej: Docelowy Czas Reakcji wynoszący 2 godziny dotyczy dostępności całodobowej we wszystkie dni tygodnia Opis Poziomów istotności 1. Krytyczne skutki biznesowe / system niedostępny: oznacza to, że Klient nie może używać systemu, maszyny lub programu, co w stopniu krytycznym zakłóca działalność operacyjną. Sytuacja taka wymaga natychmiastowego rozwiązania. 2. Poważne skutki biznesowe: oznacza to, że istnieje możliwość korzystania z systemu, Str. 3 / 6

4 1.6 Obsługa priorytetowa maszyny lub programu, jednak w bardzo ograniczonym stopniu. IBM przeprowadzi procedurę wstępnego określenia problemu oraz identyfikacji jego przyczyny, po czym podejmie próbę jego bezpośredniego rozwiązania (jeśli będzie to możliwe). Jeśli do rozwiązania problemu będą potrzebne dodatkowe zasoby, Doradca Klienta wykona następujące czynności, odpowiednie do zidentyfikowanej przyczyny i poziomu istotności problemu: a. W przypadku problemów z Programem objętym Umową o Poziomie Istotności 1: (1) zaangażuje odpowiednie struktury wsparcia, po czym będzie koordynować działania tych pracowników oraz zarządzać nimi; (2) będzie monitorować postępy w obsłudze zgłoszeń problemów dokonanych przez Klienta; (3) będzie przekazywać regularne informacje o statusie sprawy. b. W przypadku problemów ze sprzętem o Poziomie Istotności 1: (1) zaangażuje odpowiednie struktury wsparcia; (2) zaoferuje pomoc w koordynacji i zarządzaniu w odniesieniu do problemów obsługiwanych przez zdalny dział wsparcia sprzętu IBM, a w razie potrzeby udostępni ścieżkę eskalacji. c. W przypadku wszystkich problemów o Poziomie Istotności innym niż 1: (1) skieruje zgłoszony problem do odpowiednich pracowników, którzy przyjmą odpowiedzialność za jego obsługę i będą świadczyć wsparcie zgodnie z warunkami umowy; w razie potrzeby udostępni ścieżkę eskalacji. 2. Obowiązki Klienta Klient zobowiązuje się: a. Utrzymywać ważną umowę licencyjną i subskrypcję na Programy objęte Umową w ramach niniejszej Usługi. b. Zapewnić odpowiedni dostęp zdalny do Produktów objętych Umową. c. Klient zgadza się, że niniejsza Usługa może wymagać zainstalowania i używania narzędzi oraz urządzeń do łączności zdalnej, służących do bezpośredniego zgłaszania problemów, zdalnego określania ich przyczyny i rozwiązywania ich. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty naliczane przez osoby trzecie za usługi komunikacji lub połączeń. d. Wyznaczyć podstawową osobę kontaktową ds. technicznych, która będzie obsługiwać wszystkie aspekty komunikacji z Doradcą Klienta. Musi to być osoba upoważniona do podejmowania działań w imieniu Klienta. e. Dopilnować, aby z dostarczonych przez IBM kodów dostępu korzystali wyłącznie upoważnieni pracownicy. f. Klient odpowiada za uzyskanie wszelkich niezbędnych uprawnień do używania, udostępniania, przechowywania i przetwarzania treści w ramach Usług, konserwacji lub wsparcia dla Programu i udziela IBM zezwolenia na wykonanie analogicznych czynności. Klient jest zobowiązany do tworzenia odpowiednich kopii zapasowych treści. Część treści Klienta może podlegać normom państwowym lub wymagać zabezpieczeń wykraczających poza te wyszczególnione przez IBM dla danej oferty. Klient nie będzie wprowadzać ani dostarczać takich treści, o ile IBM nie zgodzi się wcześniej na piśmie na implementację dodatkowych wymaganych zabezpieczeń. 3. Narzędzia IBM Podczas świadczenia niniejszej Usługi IBM może wykorzystywać istniejące narzędzia stanowiące własność IBM (zwane dalej Narzędziami IBM ). Klient nie jest uprawniony do uzyskiwania dostępu do Narzędzi IBM, a także do ich zatrzymywania, kopiowania ani używania. W związku z używaniem Narzędzi IBM zainstalowanych na Maszynach objętych Umową należących do Klienta albo w pomieszczeniach Klienta Klientowi nie są udzielane, bezpośrednio ani w sposób domniemany, żadne prawa własności intelektualnej ani licencje. Narzędzia IBM podlegają warunkom, wraz z którymi zostały udostępnione. Narzędzia IBM nie podlegają gwarancji (rękojmia również jest wyłączona). Klient zobowiązuje się, że po zakończeniu Usługi usunie Narzędzia IBM z Maszyn objętych Umową oraz pomieszczeń Klienta. Str. 4 / 6

5 4. Materiały Projektowe, Istniejące Materiały IBM dostarczy następujące Istniejące Dzieła: a. Plan Wsparcia Technicznego, przygotowany w celu ułatwienia Klientowi korzystania z Usługi. b. Profil Konta, zawierający szczegółowe dane Klienta, imię i nazwisko, lokalizację oraz adres e- mail podstawowej osoby kontaktowej ds. technicznych, numery telefonów oraz inne informacje dotyczące Klienta i Doradcy Klienta. Istniejące Dzieła to opracowania autorskie dostarczane Klientowi, które nie powstały w ramach prac prowadzonych na podstawie niniejszego Załącznika dotyczącego Opcji Serwisowych, a także wszelkie modyfikacje i udoskonalenia takich dzieł powstałe w ramach prac prowadzonych na podstawie niniejszego Załącznika. IBM udziela Klientowi nieodwołalnej (o ile Klient spełni swoje zobowiązania w zakresie płatności), niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji na używanie, wykonywanie, powielanie, prezentowanie, realizowanie i przygotowywanie prac pochodnych na podstawie Istniejących Dzieł. 5. Roszczenia z tytułu niedotrzymania Gwarantowanych Czasów Reakcji 5.1 Naliczanie zwrotów z tytułu usługi Jeśli IBM nie dotrzyma gwarantowanych poziomów usługi w odniesieniu do Zakwalifikowanego Zgłoszenia (definiowanego jako zgłoszenie serwisowe ze strony Klienta zakwalifikowane przez IBM jako objęte niniejszym Załącznikiem dotyczącym Opcji Serwisowych), Klient jest uprawniony do żądania od IBM udzielenia uznania stanowiącego równowartość 4% rocznej ceny katalogowej za usługę do Maszyny objętej Umową albo Programu objętego Umową, w odniesieniu do których Klient wnosi o udzielenie takiego uznania. Klient ma prawo uzyskać maksymalnie dwa uznania w odniesieniu do danej Maszyny objętej Umową lub Programu objętego Umową w każdym Rocznym Okresie Świadczenia Usługi (definiowanym jako okres 12 miesięcy rozpoczynający się z datą wejścia w życie niniejszego Załącznika dotyczącego Opcji Serwisowych, określoną bezpośrednio jako Data Wejścia w Życie lub Data Rozpoczęcia Umowy, zgodnie z wyszczególnieniem w Zestawieniu do Zakresu Prac, a także następujące po nim okresy 12 miesięcy). 5.2 Raporty Na wniosek Klienta IBM udostępni raport dotyczący wydarzenia, w związku z którym Klient ubiega się o uznanie. 5.3 Zastrzeżenia Uznania z tytułu Usługi nie mają zastosowania w przypadku awarii Maszyn objętych Umową albo Programów objętych Umową, których przyczyny leżą poza kontrolą IBM, a także awarii kwalifikujących się między innymi do jednej z następujących sytuacji: a. awarii wynikających z problemów z zawartością dostarczoną przez Klienta albo błędów programistycznych Klienta, a w szczególności problemów i błędów dotyczących instalowania i integracji zawartości; b. awarii spowodowanych przez przedstawicieli Klienta w wyniku administrowania systemem, uruchamiania komend lub przesyłania plików; c. awarii wynikających z prac wykonanych na wniosek Klienta albo z innych czynności realizowanych pod kierownictwem Klienta; d. braku dostępności wyznaczonej przez Klienta podstawowej osoby kontaktowej ds. technicznych albo innej wyznaczonej osoby o równoważnej wiedzy technicznej, lub nieterminowej reakcji takiej osoby na kontakt telefoniczny ze strony IBM; e. ataków polegających na spowodowaniu odmowy usługi, klęsk żywiołowych, zmian wynikających z działań administracji centralnej, działań politycznych, albo innych działań regulacyjnych lub orzeczeń sądowych, strajków lub sporów pracowniczych, aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego, działań wojennych, działań skierowanych przeciwko podmiotom (w tym przewoźnikom i innym dostawcom IBM) oraz innych zdarzeń stanowiących efekt działania siły wyższej. Str. 5 / 6

6 5.4 Wyłączność zadośćuczynień Klient i IBM uzgadniają, że uznania z tytułu usługi stanowią kary umowne i w związku z tym są wyłącznym środkiem odszkodowawczym przysługującym Klientowi z tytułu niedotrzymania Gwarantowanego Czasu Reakcji, w odniesieniu do którego te zwroty zostały naliczone. 5.5 Rozliczenie uznania z tytułu usługi Aby uzyskać uznanie z tytułu usługi, Klient musi powiadomić o tym IBM w ciągu 15 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zdaniem Klienta doszło do niedotrzymania przez IBM Gwarantowanego Czasu Reakcji dla Zakwalifikowanego Zgłoszenia. W przypadku rozwiązania niniejszego Załącznika dotyczącego Opcji Serwisowych takie powiadomienie musi zostać przekazane przed datą rozwiązania. Jeśli Klient nie powiadomi IBM w opisanym powyżej terminie, utraci prawo do uzyskania przedmiotowego uznania. IBM rozpatrzy wniosek Klienta i powiadomi go o wysokości ewentualnego uznania. Uznania należne Klientowi od IBM z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszego Załącznika dotyczącego Opcji Serwisowych zostaną rozliczone w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie rozwiązania lub wygaśnięcia. Klient jest uprawniony do otrzymania uznania z tytułu usługi tylko wtedy, jeśli uiścił opłatę za daną Usługę. 6. Zmiany dotyczące Maszyn i Programów objętych Umową sklasyfikowanych w poszczególnych grupach wsparcia IBM może wycofać dowolną grupę wsparcia za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przekazanym Klientowi na piśmie. Jeśli Klient uiścił przedpłatę za Usługę w odniesieniu do wycofywanej grupy wsparcia, IBM udzieli uznania w przeliczonej proporcjonalnie kwocie. IBM zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania wykazu produktów sklasyfikowanych w poszczególnych grupach wsparcia w podanych powyżej serwisach WWW IBM. Dodanie lub usunięcie produktów w ramach tych grup wsparcia spowoduje odpowiednie zmiany klasyfikacji Programów objętych Umową i Maszyn objętych Umową należących do Klienta. Str. 6 / 6

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Premier Care

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Premier Care Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera wyszczególnienie opcjonalnych Usług wybranych przez Klienta i wskazanych w Zestawieniu do odpowiedniego Zakresu Prac IBM. Ponadto niniejszy Załącznik

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone Wsparcie Techniczne (ETS)

Rozszerzone Wsparcie Techniczne (ETS) 1. Zakres Usług IBM wykona na rzecz Klienta czynności (danej zwane globalnie Usługami ) wyszczególnione w niniejszym Zakresie Prac lub w Załącznikach dotyczących Opcji Serwisowych do niniejszego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Pełne Wsparcie do Dedykowanych Urządzeń SAP HANA. 1. Zakres Prac. 2. Definicje. 3.

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Pełne Wsparcie do Dedykowanych Urządzeń SAP HANA. 1. Zakres Prac. 2. Definicje. 3. 1. Zakres Prac IBM będzie świadczyć wyszczególnione w niniejszym Zakresie Prac pt. Pełne Wsparcie Rozwiązania IBM do Dedykowanych Urządzeń Pamięciowych SAP (SAP HANA) (zwanym dalej Zakresem Prac ) usługi

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Zestawieniu dołączonym do powiązanego

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska)

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska) Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Linia Wsparcia dla Cisco. 1. Zakres Prac. 2. Definicje dotyczące Usługi

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Linia Wsparcia dla Cisco. 1. Zakres Prac. 2. Definicje dotyczące Usługi Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Linia Wsparcia dla Cisco Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Wykazie Maszyn i/lub Wykazie Usług Serwisowych (zwanych dalej Zestawieniem)

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i podmiotem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (nazywanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM (nazywanym

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje I. Postanowienia ogólne a. Definicje Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę i opłaciła wynagrodzenie zgodnie z procedurami.

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Prosimy o podanie wszystkich niezbędnych informacji w celu zgłoszenia lub dokonania aktualizacji. Klient dokonuje zgłoszenia i nabywa Produkty

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

Pomoc ArcGIS TM. Zasady i warunki świadczenia usług Wsparcia. Wersja z dnia

Pomoc ArcGIS TM. Zasady i warunki świadczenia usług Wsparcia. Wersja z dnia Pomoc ArcGIS TM Zasady i warunki świadczenia usług Wsparcia Wersja 2.2.0 z dnia 01.06.2012 Niniejszy dokument zawiera opis i zakres usług standardowo świadczonych przez Esri Polska w ramach usługi Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA)

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Janmedia Interactive Sp. z o.o. Data aktualizacji: 02.11.2015r. / Wersja 2015-02 1. Poziom gwarancji dostępności usług Janmedia gwarantuje dostępność usług na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący Rozwiązań IBM MMS dla Produktów CISCO

Zakres Prac dotyczący Rozwiązań IBM MMS dla Produktów CISCO Zakres Prac dotyczący Rozwiązań IBM MMS dla Produktów CISCO Niniejszy Zakres Prac określa usługi, które mają być świadczone przez IBM na warunkach Umowy IBM z Klientem (IBM Customer Agreement- ICA) lub

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

CMS.NetTur. Umowa licencyjna. Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur.

CMS.NetTur. Umowa licencyjna. Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur. Wstęp Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur. Artyku 1. Definicje Licencjonodawca Firma RST Szymon Podgórski, 58-100 Świdnica,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Oferta serwisowa dla naszych partnerów

Oferta serwisowa dla naszych partnerów Oferta serwisowa dla naszych partnerów Iwona Dębowy IBM Agenda Trzy mozliwości zakupu serwisu IBM Nowa oferta usług dla Partnerów Aktualne promocje Pytania Dlaczego serwis jest ważny? Bezpieczeństwo Dochód

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług wsparcia technicznego dla platformy sprzętowo-systemowej : Usługi wsparcia technicznego świadczone będą na sprzęcie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji dla Polskiej Agencji Żeglugi

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro U M O W A N r z dnia r. zawarta pomiędzy Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu przy Al.W.Witosa 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 14443

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY Umowa obejmuje odpłatne udostępnienie Konsumentowi wskazanej przez niego treści cyfrowej w ramach konta Konsumenta w serwisie www.virtualo.pl oraz upoważnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA Określenie stron 1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji.... 2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji..... CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców Wydział Informatyki Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, www.pkn.pl tel. 22 556 76 48, fax: 22 556 78 61, e-mail: wifsekr@pkn.pl Warszawa, 2014-06-03 WIF-2121-37/2014 Do

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI

Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pakiet Wsparcia to specjalna usługa posprzedażowa dedykowana klientom (dalej: Użytkownik lub Użytkownicy ) dokonującym zakupów w Cortland Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ CDN PARTNER WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ CDN PARTNER WE WROCŁAWIU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ CDN PARTNER WE WROCŁAWIU 1. Definicje W niniejszym Regulaminie przyjmuje się następujące znaczenia podanych niżej i używanych w treści Regulaminu terminów

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

Warunki udostępniania Stanowisk Web Check-in w Terminalu A. Lotnisko Chopina w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

Warunki udostępniania Stanowisk Web Check-in w Terminalu A. Lotnisko Chopina w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje Warunki udostępniania Stanowisk Web Check-in w Terminalu A Lotniska Chopina w Warszawie Obowiązują od 1 stycznia 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsze Warunki udostępniania stanowisk Web Check-in

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KOMPLETNĄ CAŁKOWITĄ OBSŁUGĘ SERWISOWĄ

UMOWA O KOMPLETNĄ CAŁKOWITĄ OBSŁUGĘ SERWISOWĄ UMOWA O KOMPLETNĄ CAŁKOWITĄ OBSŁUGĘ SERWISOWĄ zawarta w dniu 1 lipca 2010 r. w Gdańsku pomiędzy: Nazwa klienta Adres klienta linia 1 Adres klienta linia 2 zwaną dalej Zleceniodawcą-Użytkownikiem a DEMPS

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do zaproszenia Istotne postanowienia umowy Numer. zawarta w dniu roku pomiędzy: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, NIP:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Zasady użytkowania strony internetowej

Zasady użytkowania strony internetowej Zasady użytkowania strony internetowej 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu..2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie (kod: 00-184) przy ulicy Stanisława Dubois 5A, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z oprogramowania mfirma24. II Definicje

Regulamin. I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z oprogramowania mfirma24. II Definicje Regulamin I Postanowienia ogólne 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z oprogramowania mfirma24. 2. Po zatwierdzeniu regulaminu oraz opłaceniu usługi, Dostawca dokonuje konfiguracji i instalacji

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL I. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów SSL przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:..

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:.. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP 6/2012 Załącznik nr 8 do SIWZ Założenia do Umowy o serwis powdrożeniowy (z naniesionymi zmianami) zawarta w dniu roku pomiędzy: z siedzibą w.. wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com Niniejszy dokument odnosi się do aplikacji Landing Hero realizowanej w ramach Działania 8.2 Landing Hero, Campaign Hero. Aplikacja Landing Hero jest prowadzona, zarządzana

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@.

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Zawarta w dniu Data Miejscowość Pomiędzy Dane, pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000496085, NIP 525-257-76-29,

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w następujący sposób:

MODYFIKACJA SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w następujący sposób: Opole, dnia 6 grudnia 2013r. L.dz. G-2130-9/13 MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Usługa administrowania systemem

Bardziej szczegółowo

cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja

cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja 1 www.jmb.pl cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja Wersja 3.328 1 Czerwca 2010r zgodna z Możliwe są zmiany w oprogramowaniu i dokumentacji bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central.

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central. Dane techniczne Usługa instalacji i rozruchu oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central Usługi HP Zalety usługi Ułatwienie zespołowi informatycznemu skoncentrowania się na jego głównych zadaniach

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo