Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Pełne Wsparcie do Dedykowanych Urządzeń SAP HANA. 1. Zakres Prac. 2. Definicje. 3.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Pełne Wsparcie do Dedykowanych Urządzeń SAP HANA. 1. Zakres Prac. 2. Definicje. 3."

Transkrypt

1 1. Zakres Prac IBM będzie świadczyć wyszczególnione w niniejszym Zakresie Prac pt. Pełne Wsparcie Rozwiązania IBM do Dedykowanych Urządzeń Pamięciowych SAP (SAP HANA) (zwanym dalej Zakresem Prac ) usługi (zwane dalej Usługami ) w odniesieniu do Maszyn objętych Umową wyszczególnionych w Zestawieniu jako Maszyny objęte Umową do Dedykowanego Urządzenia SAP HANA, używanych w połączeniu z Dedykowanymi Urządzeniami Pamięciowym SAP (SAP HANA), na których zostały zainstalowane Programy objęte Umową. Wymaganiem wstępnym rozpoczęcia świadczenia Usług jest zapewnienie, że wszystkie Maszyny objęte Umową: a. są w pełni sprawne w chwili rozpoczęcia świadczenia Usług, b. są objęte umową o serwisowanie sprzętu IBM lub gwarancją z rozszerzeniem serwisu gwarancyjnego, c. są dla nich utrzymywane odpowiednie licencje subskrypcji i wsparcia oprogramowania na system plików GPFS (General Parallel File System) oraz system Linux. Określone Lokalizacje, w których będą świadczone Usługi, a także inne szczegółowe informacje na temat Usług są określone w Zestawieniu. 2. Definicje Następujące terminy użyte w niniejszym Zakresie Prac przyjmują określone dla nich poniżej znaczenia: Maszyny i Programy objęte Umową produkty wyszczególnione pod następującym adresem internetowym IBM: Specjalista IBM wyznaczona przez IBM osoba, która będzie wykonywać zdalne czynności techniczne uzgodnione przez Podstawową Osobę Kontaktową ds. Technicznych z Zespołem ds. Rozwiązań Zdalnych IBM. Podstawowa Osoba Kontaktowa ds. Technicznych osoba kontaktowa ze strony Klienta, której IBM będzie przekazywać ogólne informacje techniczne dotyczące usługi. Zespół ds. Rozwiązań Zdalnych (Zespół rst) dedykowany zespół specjalistów wsparcia technicznego. 3. Zakres Usług 3.1 Wprowadzająca Rozmowa Powitalna Zespół ds. Rozwiązań Zdalnych we współpracy z Osobą Kontaktową ds. Technicznych ze strony Klienta wykona następujące czynności: a. zaplanuje i przeprowadzi powitalną rozmowę telefoniczną, której celem jest: (1) dokonanie przeglądu Zakresu Prac oraz wszelkich dokumentów do niego dołączonych, które dotyczą Usług; (2) uzyskanie ogólnych informacji na temat technicznego środowiska informatycznego Klienta w zakresie Maszyn objętych Umową i Programów objętych Umową, do których mają być świadczone Usługi; (3) omówienie istniejących struktur wsparcia Klienta; (4) przegląd struktur wsparcia IBM, w tym procesów otwierania i aktualizowania zgłoszeń serwisowych w IBM; (5) zdefiniowanie aplikacji i systemów newralgicznych w środowisku informatycznym Klienta; b. zaplanowanie harmonogramu zdalnych telekonferencji, odbywających się raz na pół roku w celu omówienia ogólnych informacji dotyczących świadczonych usług i wsparcia; a także Strona 1 z 7

2 c. udokumentowanie informacji poruszonych podczas rozmowy powitalnej i przekazanie jednego egzemplarza Listu Powitalnego pocztą elektroniczną na adres Osoby Kontaktowej do spraw Technicznych ze strony Klienta. 3.2 Zintegrowane Wsparcie sprzętu i oprogramowania oraz osoba kontaktowa IBM będzie świadczyć Klientowi zdalne wsparcie telefoniczne lub elektroniczne w odniesieniu do wyszczególnionych poniżej zgłoszeń odnoszących się do Maszyn i Programów objętych niniejszym Zakresem Prac, polegające na: a. udzielaniu odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące krótkotrwałej instalacji, używania i konfiguracji; b. udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące poprawek, sterowników i oprogramowania wbudowanego; c. udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące kompatybilności, zgodności i współdziałania Maszyn i Programów objętych Umową; d. udzielaniu odpowiedzi na pytania związane z publikacjami IBM dotyczącymi Maszyn i Programów objętych Umową; e. udzielaniu odpowiedzi na pytania o błędy związane z kodem, dotyczące Programów IBM objętych Umową; f. dokonywaniu przeglądu informacji diagnostycznych w celu udzielenia pomocy w ustaleniu przyczyny problemu (np. pomoc w interpretowaniu danych śledzenia i zrzutów w przypadku problemów związanych z instalacją i kodem); a także g. przekazywaniu dostępnych informacji dotyczących poprawek oraz samych poprawek w przypadku znanych błędów, jeśli Klient jest uprawniony do otrzymywania takich informacji i poprawek na warunkach licencji udzielonej przez IBM. h. w odniesieniu do Programów Linux objętych Umową: (1) Jeśli Klient zgłosi problem z produktem Linux, IBM wyznaczy podstawową Osobę Kontaktową do obsługi wszystkich zgłoszeń serwisowych. IBM udzieli Klientowi pomocy w postaci wsparcia poziomu 1. i poziomu 2. w zakresie pytań dotyczących instalacji, używania i konfiguracji, a także ogólnych porad dotyczących dokumentacji. Ponadto IBM udzieli pomocy w lokalizowaniu przyczyny problemu i przekaże Klientowi informacje o jego usunięciu, jeśli zostały udostępnione przez dostawcę produktu. W przypadku znanych błędów IBM przekaże informacje o poprawkach i same poprawki, o ile są one dostępne i o ile IBM jest upoważniony do przekazywania ich Klientowi. Jeśli zostanie zidentyfikowany nowy (nieznany) defekt, IBM zgłosi go do właściwego dostawcy i powiadomi Klienta o takich działaniach. Z tą chwilą IBM uzna swoje zobowiązania z tytułu wsparcia za wypełnione, ponieważ odpowiedzialność za rozwiązywanie takich problemów ponosi dostawca produktu. (2) W przypadku grup wsparcia Linux IBM może udostępnić nowe poprawki do objętych wsparciem wersji Enterprise, dotyczące komponentów Open Source wchodzących w skład obsługiwanych przez IBM dystrybucji systemu Linux. IBM może udostępnić awaryjne poprawki kodu źródłowego w przypadku zgłoszenia nowych defektów. IBM nie jest dystrybutorem produktów Linux i nie rozpowszechnia łat, aktualizacji serwisowych ani odnowień. Klient musi uzyskać aktualizacje serwisowe i odnowienia bezpośrednio od dystrybutora systemu Linux na warunkach określonych jego licencją. IBM udostępni te nowe poprawki kodu źródłowego dystrybutorowi systemu Linux oraz podmiotowi serwisującemu kod typu Open Source, aby umożliwić ich dołączenie i dystrybucję w formie aktualizacji korygujących błędy oraz łat. IBM będzie wspierać i świadczyć usługę serwisową na takie nowe poprawki kodu źródłowego do czasu uwzględnienia ich w produkcie przez dystrybutora systemu Linux lub podmiot serwisujący kod typu Open Source albo do czasu, gdy dystrybutor lub podmiot serwisujący opracuje alternatywną poprawkę i dokona dystrybucji aktualizacji korygującej lub łaty. Z tą chwilą IBM uzna swoje zobowiązania z tytułu wsparcia za wypełnione. Strona 2 z 7

3 3.3 Docelowe czasy reakcji określone dla Usług Interwencyjnych Poziom istotności Podstawowy okres dostępności Czas Reakcji Istotność: 1 30 minut 2 godziny Istotność: 2 2 godziny nd. Istotność: 3 2 godziny nd. Istotność: 4 2 godziny nd. Czas Reakcji w Rozszerzonym Okresie Dostępności 4. Usługi Proaktywne 4.1 Wprowadzenie do Usług Specjalista IBM skontaktuje się z Podstawową Osobą Kontaktową ds. Technicznych ze strony Klienta w celu przeprowadzenia zdalnej telekonferencji powitalnej i poświęconej planowaniu. Telekonferencja ta będzie trwać maksymalnie 30 minut i zostanie przeprowadzona w uzgodnionym przez obie strony terminie. Podczas telekonferencji omówione zostaną następujące kwestie: a. ogólne cele Usług; b. Maszyny IBM objęte niniejszym Zakresem Prac; c. role i obowiązki; d. Usługi Proaktywne, w tym: (1) dane z zakresu wsparcia, obejmujące wersje systemu operacyjnego; (2) wersje mikrokodu uruchomione w środowisku SAP HANA; (3) wymagania techniczne dotyczące kontroli poprawności. Na podstawie opisanej powyżej zdalnej telekonferencji, Klient zobowiąże się do przekazywania wymaganych danych z zakresu wsparcia na potrzeby Usług Proaktywnych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną do Centrum Wsparcia IBM (pod adresem https://www.ecurep.ibm.com/app/upload). Klient niniejszym potwierdza, że w przypadku nieprzekazania IBM wymaganych danych dotyczących wsparcia technicznego zdolność IBM do pełnego świadczenia Usług Proaktywnych zgodnie z niniejszym paragrafem Zakresu Prac może zostać ograniczona. 4.2 Zarządzanie mikrokodem i wersjami Świadczona przez IBM usługa Zarządzania Mikrokodem i Wersjami obejmuje wsparcie do zainstalowanych wersji mikrokodu na Maszynach IBM objętych Umową oraz zainstalowanych wersji Programów objętych Umową. Ponadto maksymalnie raz w roku IBM będzie świadczyć również zdalną pomoc i doradzać Klientowi podczas przeglądu preferencji dotyczących zarządzania dostępnością poprzez przedstawienie podsumowania zalecanych aktualizacji. Taką pomoc ze strony zespołu IBM należy zaplanować z wyprzedzeniem trzech tygodni, w terminie uzgodnionym z Klientem Analiza i rekomendacje Korzystając z danych przekazanych przez Klienta, IBM przeprowadzi zdalną analizę i weryfikację wersji kodu zainstalowanych w Maszynach IBM objętych Umową w celu stwierdzenia, czy są to wersje aktualne. IBM weźmie przy tym pod uwagę zależności między wersjami systemu operacyjnego i sterowników. Zakres tej zdalnej analizy i weryfikacji nie obejmuje podłączonych komponentów sieciowych. Analiza i weryfikacja komponentów sieciowych wymaga podpisania odrębnej umowy o świadczenie usług. Po zakończeniu zdalnej analizy i weryfikacji IBM udokumentuje i dostarczy listę rekomendacji i aktualizacji, przedstawioną w ramach Raportu z Zarządzania Wersjami Mikrokodu, który zostanie przesłany w formie elektronicznej Podstawowej Osobie Kontaktowej ds. Technicznych. Klient odpowiada za zapoznanie się z rekomendacjami IBM i wdrożenie ewentualnych zmian w swoim środowisku Maszyn i Programów objętych Umową, przy czym można w razie potrzeby kierować do IBM pytania dotyczące tych zaleceń. Rekomendacje te będą ponadto szczegółowo omawiane w ramach Strona 3 z 7

4 odbywających się dwa razy do roku spotkań dotyczących statusu, udokumentowanych w niniejszym Zakresie Prac. Wszelkie dodatkowe analizy z zakresu Zarządzania Wersją Mikrokodu będą podlegać dodatkowej opłacie, rozliczanej na podstawie nowego Zestawienia. 4.3 Kontrola poprawności Jeśli Klient zatwierdzi taką usługę, IBM wykona jednokrotną, zdalną kontrolę poprawności Dedykowanych Urządzeń Pamięciowych SAP wyszczególnionych w Zestawieniu. Taka kontrola poprawności zostanie przyjęta jako stan podstawowy wdrożenia środowiska Dedykowanych Urządzeń Pamięciowych SAP i pozwoli IBM określić zmiany powstające z czasem w wymaganiach i konfiguracji tego środowiska oraz poznać sposób jego eksploatacji. Data realizacji kontroli poprawności musi zostać zaplanowana z wyprzedzeniem co najmniej trzech tygodni i uzgodniona przez Klienta i IBM (Zespół ds. Rozwiązań Zdalnych). Kontrola poprawności określająca stan podstawowy będzie obejmować sprawdzenie całej instalacji Dedykowanego Urządzenia Pamięciowego SAP w oparciu o wymienione poniżej elementy, wiedzę IBM na temat Maszyn i Programów objętych Umową, a także rekomendacje firmy SAP. Elementy uwzględniane podczas kontroli poprawności to: a. analiza i ocena defektów sprzętowych oraz krzywej temperatur; b. sprawdzenie sterowników systemowych i ich wersji; c. ocena statusu dysków i konfiguracji systemu; d. analiza i ocena plików dziennika systemu GPFS oraz systemu Linux; e. wyróżnienie ewentualnych obszarów problematycznych; f. opracowanie zaleceń dotyczących rozwiązania ewentualnych problemów. Wyniki kontroli poprawności zostaną udokumentowane i ujęte w Raporcie z Usługi Kontroli Poprawności. Klient odpowiada za zapoznanie się z rekomendacjami IBM i wdrożenie ewentualnych zmian w swoim środowisku Maszyn i Programów objętych Umową, przy czym można w razie potrzeby kierować do IBM pytania dotyczące tych zaleceń. Specjalista IBM skontaktuje się z Podstawową Osobą Kontaktową Klienta ds. Technicznych w celu omówienia udokumentowanych w raportach wyników analizy Zarządzania Wersjami Mikrokodu oraz Kontroli Poprawności. Wszelkie dodatkowe Kontrole Poprawności będą podlegać dodatkowej opłacie, rozliczanej na podstawie nowego Zestawienia. 4.4 Okres Gotowości Wsparcia tylko do oprogramowania IBM będzie udostępniać zdalne usługi Gotowości Wsparcia w odniesieniu do takich problemów, jakie mogą wystąpić m.in. w wyniku aktualizacji do obsługiwanej wersji środowiska Dedykowanego Urządzenia Pamięciowego SAP objętego niniejszą Usługą. Na podstawie niniejszego Zakresu Prac udostępniane będą maksymalnie dwa Okresy Gotowości Wsparcia w każdym roku umownym. Każdy Okres Gotowości Wsparcia obejmuje wsparcie świadczone przez maksymalnie 1 pełną dobę kalendarzową (24 godziny). Każdy Okres Gotowości Wsparcia musi zostać zaplanowany i uzgodniony przez Klienta i Zespół ds. Rozwiązań Zdalnych ze strony IBM z wyprzedzeniem co najmniej trzech tygodni przed datą planowanej aktualizacji. IBM przekaże Klientowi informacje kontaktowe pracowników wsparcia oczekujących w gotowości najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem Okresu Gotowości Wsparcia. IBM dołoży należytych starań, aby po odebraniu zgłoszenia serwisowego w Okresie Gotowości Wsparcia skontaktować się z Klientem w ciągu trzydziestu (30) minut. Pomoc świadczona w Okresie Gotowości Wsparcia nie obejmuje czynności związanych z instalacją lub aktualizacją w ramach usług dostarczanych na podstawie niniejszego Zakresu Prac. Za wszystkie czynności instalacji i aktualizacji, w tym konfigurację parametrów systemowych, odpowiedzialny jest Klient. 4.5 Coroczne planowanie rozszerzeń Nie częściej niż raz w danym roku umownym, w terminie uzgodnionym przez obie Strony z wyprzedzeniem co najmniej trzech tygodni, IBM przeprowadzi z Klientem telekonferencję konsultacyjną. Strona 4 z 7

5 Podczas takiej telekonferencji IBM omówi z Klientem następujące zagadnienia: a. bieżącą wydajność Dedykowanego Urządzenia SAP HANA; a także b. przyszłe wymagania związane ze wsparciem Dedykowanego Urządzenia SAP HANA. 5. Obowiązki Klienta W ramach swoich obowiązków Klient: a. Będzie uiszczać wszelkie opłaty telekomunikacyjne poniesione przez Klienta w związku z korzystaniem z usług, chyba że zostanie to ustalone inaczej. b. Jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń dotyczących treści przekazywanych IBM oraz udzieli IBM zgody na używanie takich treści w celu świadczenia Usług. c. Zadba o posiadanie ważnej licencji na każdy Program objęty Umową, w odniesieniu do którego zgłaszane są żądania usług wsparcia. d. Przekaże IBM imię i nazwisko Podstawowej Osoby Kontaktowej ds. Technicznych w ciągu trzech dni roboczych od rozpoczęcia usługi. Podstawowa Osoba Kontaktowa ds. Technicznych realizuje następujące zadania: (1) jest to osoba, z którą Zespół ds. Rozwiązań Zdalnych będzie się kontaktować w związku z wszelkimi pytaniami dotyczącymi Usług; (2) uczestniczy we wszystkich telekonferencjach z Zespołem rst; a także (3) jest osobą upoważnioną do podejmowania w imieniu Klienta decyzji związanych z wszelkimi aspektami Usług objętych niniejszym Zakresem Prac. e. Zadba o to, aby zarówno Podstawowa Osoba Kontaktowa ds. Technicznych, jak i każda osoba dokonująca zgłoszeń miały odpowiednią wiedzę techniczną na temat Programów i Maszyn Klienta objętych Umową, wystarczającą do sprawnej wymiany informacji z Centrum Wsparcia IBM. f. Klient będzie zgłaszać wszelkie problemy krytyczne (problemy o Poziomie Istotności 1 dotyczące Maszyny objętej Umową lub Programu objętego Umową telefonicznie (a nie elektronicznie) i zapewni udostępnienie IBM szczegółowych informacji na temat zgłaszanego problemu w momencie jego zgłaszania. W przypadku Maszyny objętej Umową informacje te obejmują opis problemu, typ maszyny i jej numer seryjny. g. Będzie regularnie pobierać i przeglądać najnowszą listę Maszyn i Programów objętych Umową w celu stwierdzenia, czy zostały do niej dodane lub z niej usunięte jakiekolwiek pozycje. Pytania na temat takich zmian należy kierować do Zespołu rst. h. Klient zapewni, aby z wszelkich kodów dostępu przekazanych przez IBM korzystały tylko autoryzowane, upoważnione osoby zgłaszające. i. Klient zapewni IBM zdalny dostęp do Maszyn Klienta objętych Umową w zakresie niezbędnym do udzielania Klientowi pomocy w lokalizowaniu problemu. Klient ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie Maszyn objętych Umową oraz wszelkich zawartych w nich danych, ilekroć IBM uzyskuje za jego zgodą dostęp do tych Maszyn. j. Klient odpowiada za instalowanie mikrokodu, oprogramowania wbudowanego oraz poprawek zalecanych przez IBM. k. Klient potwierdza, że IBM ma prawo korzystać w celu świadczenia Usług z zasobów globalnych (tj. osób nieposiadających prawa stałego pobytu w danym kraju i osób zatrudnionych w placówkach zagranicznych). l. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez IBM biznesowych informacji kontaktowych pracowników i wykonawców Klienta oraz informacji dotyczących Klienta jako osoby prawnej (informacji kontaktowych) w związku z Produktami i Usługami IBM lub w celu rozszerzania relacji handlowych między IBM a Klientem. Powyższe informacje kontaktowe mogą być przechowywane, ujawniane wewnętrznie i przetwarzane przez spółkę International Business Machines Corporation oraz jej przedsiębiorstwa podporządkowane, Partnerów Handlowych i podwykonawców wszędzie tam, gdzie podmioty te prowadzą działalność, wyłącznie w celach opisanych powyżej oraz pod warunkiem przestrzegania przez te podmioty obowiązujących regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie do takiego przetwarzania. W sytuacjach, w których wymaga tego obowiązujące prawo, Klient oświadcza, że powiadomił osoby, których informacje kontaktowe mogą Strona 5 z 7

6 być przechowywane, ujawniane wewnętrznie i przetwarzane, oraz uzyskał od tych osób stosowną zgodę. Ponadto Klient zobowiązuje się przekazywać IBM wszelkie żądania takich osób dotyczące dostępu do powyższych informacji kontaktowych oraz ich aktualizacji, korygowania i usuwania, a IBM zobowiązuje się spełniać takie żądania. m. Klient zobowiązuje się, jako wyłączny Administrator Danych Osobowych, do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych i praw o zbliżonym charakterze, takich jak Dyrektywa UE nr 95/46/WE (oraz przepisy wykonawcze do tej Dyrektywy), regulujących przetwarzanie Danych Osobowych i szczególnych kategorii danych w rozumieniu ww. Dyrektywy, w odniesieniu do wszelkich Danych Osobowych dostarczonych IBM przez Klienta lub za jego pośrednictwem. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie celów i środków przetwarzania Danych Osobowych przez IBM w ramach niniejszego Zakresu Prac i Umowy, w tym za określenie, czy przetwarzanie tych Danych zgodnie z instrukcjami Klienta nie spowoduje naruszenia przez IBM obowiązujących regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Przed rozpoczęciem przetwarzania Klient poinformuje IBM o wszelkich szczególnych kategoriach danych zawartych w Danych Osobowych Klienta oraz o ograniczeniach i szczególnych wymaganiach dotyczących przetwarzania takich szczególnych kategorii danych, w tym ograniczeniach związanych z przekazywaniem danych za granicę. Klient odpowiada za zapewnienie zgodności Usług opisanych w niniejszym Zakresie Prac oraz Umowie z takimi ograniczeniami i szczególnymi wymaganiami. IBM będzie przestrzegać uzasadnionych instrukcji Klienta dotyczących przetwarzania i będzie przetwarzać Dane Osobowe Klienta jedynie w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do świadczenia Usług, i wyłącznie w tym celu. IBM zastosuje zabezpieczenia zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Zakresie Prac i w Umowie lub zgodnie z wcześniejszym powiadomieniem przekazanym IBM na piśmie przez Klienta. Klient odpowiada za określenie, czy takie zabezpieczenia zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszego Zakresu Prac albo Umowy IBM zniszczy wszystkie Dane Osobowe Klienta lub zwróci je Klientowi. Jeśli Klient albo Administrator Danych Osobowych Klienta jest zobowiązany na mocy regulacji dotyczących ochrony danych osobowych do podawania informacji o tych Danych albo zapewniania dostępu do Danych Osobowych Klienta osobie fizycznej lub odpowiedniemu organowi, IBM będzie w uzasadnionym zakresie współpracować z Klientem w celu udostępnienia ww. informacji lub zapewnienia dostępu. n. Klient zgadza się, że IBM, mając ku temu uzasadnione podstawy, może w ramach świadczenia Usług zdecydować o przekazaniu danych Klienta, w tym Danych Osobowych, za granicę kraju do podmiotów i krajów wymienionych w niniejszym Zakresie Prac lub w Umowie albo takich, o których Klient został uprzednio poinformowany. Takie dane mogą zostać przekazane do kraju nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo do kraju, który nie został określony przez Komisję Europejską jako kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych (nazywanego dalej Państwem Trzecim ), pod warunkiem że Klientowi udało się uzyskać wszelkie obowiązkowe zezwolenia. IBM będzie w uzasadnionym zakresie współpracować z Klientem w celu spełnienia wymagań prawnych, w tym uzyskania obowiązkowych zezwoleń. W związku z tym Klient zgadza się, że Usługi mogą być świadczone przez takie podmioty i w takich krajach; Klient ponosi pełną odpowiedzialność za określenie, czy przekazanie danych Klienta, w tym Danych Osobowych, poza granice kraju na warunkach niniejszego Zakresu Prac i Umowy jest zgodne z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jeśli dane są przekazywane do Państwa Trzeciego, współpraca IBM może obejmować zawarcie umów dotyczących przetwarzania na podstawie standardowych klauzul umownych obowiązujących w UE w odniesieniu do przekazywania Danych Osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w Państwach Trzecich, zgodnie z Decyzją nr 2010/87/WE lub na podstawie innych równoważnych dokumentów zatwierdzonych przez Komisję Europejską (umowy takie zwane są dalej Umowami dotyczącymi Przekazania Danych ). IBM lub przedsiębiorstwa afiliowane IBM będą występować jako Importer Danych, a Klient lub przedsiębiorstwa afiliowane przedsiębiorstwa Klienta będą występować jako Eksporter Danych w rozumieniu Umowy dotyczącej Przekazania Danych. Wszelkie spory i zobowiązania wynikające z jakiejkolwiek Umowy dotyczącej Przekazania Danych, w tym także Umowy zawartej przez przedsiębiorstwa afiliowane Stron niniejszego Zakresu Prac i Umowy, będą traktowane jako spory i zobowiązania powstałe między tymi Stronami na warunkach określonych w niniejszym Zakresie Prac i w Umowie. Strona 6 z 7

7 6. Zobowiązania wzajemne IBM i Klient będą przestrzegać obowiązujących praw i przepisów dotyczących eksportu i importu, w tym praw i przepisów Stanów Zjednoczonych, które zakazują eksportu na potrzeby niektórych zastosowań lub do niektórych użytkowników końcowych lub go ograniczają. Każda ze stron będzie współpracować z drugą stroną i będzie dostarczała jej wszystkie informacje niezbędne do zachowania zgodności z tymi przepisami. Każda ze Stron zobowiązuje się, że przed udostępnieniem drugiej Stronie danych wymagających licencji eksportowej powiadomi o takim wymaganiu drugą Stronę na piśmie. 7. Raporty IBM udziela Klientowi nieodwołalnej, niewyłącznej, w pełni opłaconej licencji na używanie, wykonywanie, powielanie, prezentowanie, wdrażanie i dystrybuowanie jedynie w obrębie Przedsiębiorstwa Klienta egzemplarzy raportów (zwanych dalej Materiałami ) o których mowa poniżej, dostarczanych w ramach Usług. Właścicielem wszelkich praw, w tym prawa własności oraz praw autorskich do Materiałów jest IBM lub dostawcy IBM. Wszelkie wcześniej istniejące materiały Klienta pozostają jego wyłączną własnością. a. List Powitalny; b. Raport dotyczący Zarządzania Mikrokodem i Wersjami; a także c. Raport z Usługi Kontroli Poprawności. Strona 7 z 7

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Zestawieniu dołączonym do powiązanego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i podmiotem

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone Wsparcie Techniczne (ETS)

Rozszerzone Wsparcie Techniczne (ETS) 1. Zakres Usług IBM wykona na rzecz Klienta czynności (danej zwane globalnie Usługami ) wyszczególnione w niniejszym Zakresie Prac lub w Załącznikach dotyczących Opcji Serwisowych do niniejszego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (nazywanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM (nazywanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Essential Care Service

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Essential Care Service Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Essential Care Service Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera wyszczególnienie opcjonalnych Usług wybranych przez Klienta i wskazanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Premier Care

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Premier Care Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera wyszczególnienie opcjonalnych Usług wybranych przez Klienta i wskazanych w Zestawieniu do odpowiedniego Zakresu Prac IBM. Ponadto niniejszy Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Linia Wsparcia dla Cisco. 1. Zakres Prac. 2. Definicje dotyczące Usługi

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Linia Wsparcia dla Cisco. 1. Zakres Prac. 2. Definicje dotyczące Usługi Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Linia Wsparcia dla Cisco Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Wykazie Maszyn i/lub Wykazie Usług Serwisowych (zwanych dalej Zestawieniem)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Usługa Enterprise Availability Management

Usługa Enterprise Availability Management Zakres Prac Usługa Enterprise Availability Management Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Umowa Nr Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy............ zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:......... a firmą Netword z siedzibą w Poznaniu zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr Załącznik 3 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o. Regulamin korzystania z aplikacji Asystent Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o. 1 1. Aplikacja internetowa o nazwie Asystent oferowana

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 7 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE Lublin, 1 marzec 2015 rok REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE 1 Informacje i postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłaszania projektów, ogólne kryteria selekcji oraz informacje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ Załącznik nr 1 do OPZ Procedura usuwania wad w oprogramowaniu 1. Na potrzeby niniejszego załącznika Strony ustalają następujące definicje: Kategoryzacja Wad, Kategoria Wady Administrator Systemu Kategoryzacja

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO FSM POLSKA Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Prosimy o podanie wszystkich niezbędnych informacji w celu zgłoszenia lub dokonania aktualizacji. Klient dokonuje zgłoszenia i nabywa Produkty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH Załącznik nr 2 Nr sprawy DH.772.1.2014 zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Wojskową Agencją Mieszkaniową, z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

UMOWA OBSŁUGI SERWISOWEJ NR UOS-./2017

UMOWA OBSŁUGI SERWISOWEJ NR UOS-./2017 UMOWA OBSŁUGI SERWISOWEJ NR UOS-./2017 Zawarta w dniu r. pomiędzy:.. NIP.. zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:... -...... -... a ARCUS SOFT Adam Czerwonka Grodzisko Nowe 302 37-306 Grodzisko

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego ( Umowa ) zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w.., ul., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP. zawarta w dniu.. w Katowicach (zwana dalej Umową) pomiędzy:

Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP. zawarta w dniu.. w Katowicach (zwana dalej Umową) pomiędzy: Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP zawarta w dniu.. w Katowicach (zwana dalej Umową) pomiędzy: 1. Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: zwanym dalej Liderem a

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Poznań, 24.01.2011 Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Realizując postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do zaproszenia Istotne postanowienia umowy Numer. zawarta w dniu roku pomiędzy: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, NIP:

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług wsparcia technicznego dla platformy sprzętowo-systemowej : Usługi wsparcia technicznego świadczone będą na sprzęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ CDN PARTNER WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ CDN PARTNER WE WROCŁAWIU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ CDN PARTNER WE WROCŁAWIU 1. Definicje W niniejszym Regulaminie przyjmuje się następujące znaczenia podanych niżej i używanych w treści Regulaminu terminów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.BATDOM.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.BATDOM.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.BATDOM.PL Udostępnienie nam swoich danych osobowych, tak jak i udzielenie zgody na ich przetwarzanie są zupełnie dobrowolne. Wszystkie dane, które zostały lub zostaną nam przekazane,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016 roku w Ostrowcu pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Urzędem Miasta, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

Umowy IT zabezpieczenie interesów stron

Umowy IT zabezpieczenie interesów stron Umowy IT zabezpieczenie interesów stron Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Podstawa prawna zawierania umów (KC) Umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Urząd Gminy Kęty Dokument Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Sporządził Sprawdził Zatwierdził Volvox Consulting Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2010r w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia usługi dostępu do systemu kolejkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA. 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą:

UMOWA SERWISOWA. 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą: UMOWA SERWISOWA 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą: PRESTIGE GROUP RENATA FASTYN 05-840 Brwinów, Pruszkowska 25 NIP: 836-137-54-87 REGON:750778173 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym,

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym, Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy zwanym dalej Administratorem danych, a zwanym dalej Przetwarzającym, mając na celu konieczność realizacji

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL z dnia 05/02/2015 r. 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z dostępem i korzystaniem z Panelu Klienta firmy K2 Search.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje I. Postanowienia ogólne a. Definicje Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę i opłaciła wynagrodzenie zgodnie z procedurami.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pomoc ArcGIS TM. Zasady i warunki świadczenia usług Wsparcia. Wersja z dnia

Pomoc ArcGIS TM. Zasady i warunki świadczenia usług Wsparcia. Wersja z dnia Pomoc ArcGIS TM Zasady i warunki świadczenia usług Wsparcia Wersja 2.2.0 z dnia 01.06.2012 Niniejszy dokument zawiera opis i zakres usług standardowo świadczonych przez Esri Polska w ramach usługi Wsparcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo