TYPOWE OPERATORY KRZYŻOWANIA OBLICZENIA EWOLUCYJNE FUNKCJE TESTOWE F. RASTRIGINA F. ACKLEYA ( x) = x i minimum globalne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYPOWE OPERATORY KRZYŻOWANIA OBLICZENIA EWOLUCYJNE FUNKCJE TESTOWE F. RASTRIGINA F. ACKLEYA ... 3. ( x) = x i 30 -30. minimum globalne."

Transkrypt

1 FUNKCJE TESTOWE OBLICENIA EWOLUCJNE FITNESS F. START COMPUTATION FITNESS F. COMPUTATION INITIAL SUBPOPULATION SENDING CHROM. TO COMPUTERS chromoome EVOLUTIONAR OPERATORS AND RECEIVING FITNESS F. wykład 5 VALUE ftne f. value MIGRATION PHASE FITNESS F. communcaton COMPUTATION wth other SELECTION ubpopulaton F. RASTRIGINA - x mnmum globalne alne: x = 0, f (x) = -n n - l. zmennych) n 2 ( x) = co(8 ) = f x x ES TERMINATION CONDITION NO END 2 F. ACKLEA n n 2 f ( x) = 20exp 0.2 x exp co(2 π x) e n = n = -30 x 30 mnmum globalne alne: x = 0, f (x) = TPOWE OPERATOR KRŻOWANIA 5 Para rodzców para potomków wykle : 2 oobnk rodzcelke - 2 (przęż ężone) oobnk potomne. Pojedynczy oobnk potomny warant dwuoobnczy para oobnków w rodzcelkch; warant globalny jeden wodący n pomocnczych oobnków w rodzcelkch (po jednym dla każdego genu). Krzyżowane welooobncze: z weloma oobnkam potomnym; z jednym oobnkem potomnym. 6

2 OPERATOR KRŻOWANIA WMIENIAJĄCEGO Tworzą chromoomy potomne przez kładane ch z wartośc genów w chromoomów w rodzcelkch. Mogą być wykorzytywane zarówno przy kodo- wanu bnarnym, jak rzeczywtolczbowym. Ne dochodz do modyfkacj wartośc genów zawartych w chromoomach krzyżowanych oobnków w rodzcelkch (tylko ch przetaowane). 7 8 KRŻOWANIE JEDNOPUNKTOWE (prote) wybór r (z rozkładem jednotajnym) lczby c (punkt rozcęca) ca) ze zboru {, 2,..., n -} n - długość oobnka; Podzał chromoomów X X 2 poddawanych krzyżowanu na dwe częś ęśc ch klejane: = [X[,,..., X c, X2 c+,, X2 n]. X X c W werj z 2 oobnkam potomnym drug potomek: = [X[ 2,,..., X 2 c, X c+,, X n ] 9 0 KRŻOWANIE DWUPUNKTOWE wybór r 2 punktów w rozcęca ca c c 2 ; X X Podzał chromoomów X X 2 poddawanych krzyżo- wanu na 3 częś ęśc wymana środkowej częś ęśc: = [X[,,..., X c, X 2 c+,, X 2 c2, X c2+,, X n ] c W werj z 2 oobnkam potomnym drug potomek: = [X[ 2,,..., X 2 c, X c+,, X c2, X 2 c2+,, X 2 n ] c c = c 2 krzyżowane jednopunktowe KRŻOWANIE WIELOPUNKTOWE... 2

3 KRŻOWANIE RÓWNOMIERNER p e =0.5 Chromoom potomny: X jeśl wyloowano lczbę <p e ; = 2 X w przecwnym raze. X X wyloowano p e parametr krzyżowana (typowo p e =0.5) W werj z 2 oobnkam potomnym drug potomek: 2 X jeśl = X ; = X w przecwnym raze KRŻOWANIE DIAGONALNE Jet krzyżowanem welooobnczym. Tworzy r potomków w z rodzców w przy c = r - punktach krzyżowana. Oobnk potomne powtają w wynku kładana fragmentów w kodu po przekątnej. Dla 3 oobnków: = [X[,,..., X c, X 2 c+,, X 2 c2, X 3 c2+,, X 3 n ] = [X[ 2,,..., X 2 c, X 3 c+,, X 3 c2, X c2+,, X n ] W = [X[ 3,,..., X 3 c, X c+,, X c2, X 2 c2+,, X 2 n ] 5 X X 2 X 3 W W werj potomkem tylko potomek 6 OPERATOR KRŻOWANIA UŚREDNIAJĄCEGO Są pecyfczne dla kodowana rzeczywtolczbowego; Oddzałują na wartośc genów chromoomów poddawanych krzyżowanu; Wartośc każdego genu chromoomów potomnych ą lczbam zawerającym ę mędzy najwękzą najmnejzą wartoścą genu chromoomów rodzcelkch. 7 8

4 KRŻOWANIE ARTMETCNE X X generowane lczby loowej k z zakreu (0,) lub jej arbtralny wybór; uśrednane arytmetyczne wartośc genów chromoomów w rodzcelkch: = X + k (X 2 - X ) X 2 k= W werj z 2 oobnkam potomnym drug potomek: = X 2 + X - Rodzc 2 Potomek 2 Potomek Rodzc Lna krzyżowana k= X KRŻOWANIE HEURSTCNE X X 2 Ne jet krzyżowanem uśrednaju rednającym! Generowane lczby loowej k z zakreu (0,); Tworzy ę (makymalne) jednego potomka: = k (X 2 - X ) + X przy założenu, że f(x 2 ) f(x ) Może e utworzyć potomka, który ne jet dopuzczalny, wówcza: wcza: X 2 Potomek Rodzc 2 Lna krzyżowana» generuje ę nową lczbę loową tworzy nowego potomka;» Jeśl po założonej onej lczbe prób b ne utworzono oobnka dopuzczalnego, to ne tworzy ę potomka. Rodzc X 2 MUTACJA RÓWNOMIERNAR TPOWE OPERATOR MUTACJI 23 Loowy wybór r genu w chromoome. Przyjęce przez gen wartośc loowej (z rozkładem równomernym) z zakreu dopuzczalnego dla danej zmennej: = [X,..., X k,..., X n ], X k = left(k), rght(k) Szczególne użyteczna u we wczenej faze dzałana ana AE (gdy pożą żądane jet zeroke przezukwane obzaru pozukwań optmum). 24

5 MUTACJA NIERÓWNOMIERNA Funkcja Δ(t,y) przyjmuje wartośc z zakreu [0,y]; Należy y do grupy tzw. mutacj ze trojenem. Modyfkacja wartośc wybranego genu o wartość pewnej funkcj Δ(t,y): gdze: = [X,..., X k,..., X n ], X k =X k + Δ (t, (t, rght(k)-x k ) gdy wyloowano 0 X k =X k Δ (t, (t, X k - left(k) gdy wyloowano 25 Prawdopodobeńtwo, że Δ(t,y) jet blke zero wzrata ze wzrotem czau oblczeń y 0 Δ(t,y) (ne zależy y jednak od zachowana ę AE). Początkowa faza oblczeń k y 0 Δ(t,y) Pod konec dzałana ana AE k 26 MUTACJA BREGOWA MUTACJA GAUSSOWSKA Jet odmaną mutacj równomernej, r w której: X k = left(k) gdy wyloowano 0 X k = rght(k) gdy wyloowano Przyjęce przez wyloowany gen wartośc loowej (z rozkładem Gaua) o wartośc oczekwanej równej r wartośc przed zmaną: = [X,..., X k,..., X n ], X k = X k +N(0, N(0,σ) Szczególne użyteczna, u gdy rozwązane zane optymalne leży na brzegu obzaru dopuzczalnego lub bardzo blko tego brzegu) ISTOTNOŚĆ OPERATORÓW W AG przyjmuje ę częto, że krzyżowane jet operatorem perwzoplanowym,, podcza gdy mutacja ma za zadane zapewnać dopływ śweżej ej krw do populacj jet operatorem o mnejzym znaczenu. Wśród d badaczy uprawających programowane ewolucyjne twerdz ę, że krzyżowane jet operatorem zbędnym dnym,, zaś mutacja jet jedynym mechanzmem przezukwana. Potrzebny jet co najmnej jeden tak operator genetyczny, który gwarantuje pójno jność przetrzen genotypów - operatorem tym jet najczęś ęścej mutacja. 29 OPERATOR GENETCNE ADAPTUJĄ- CMI SIĘ PRAWDOPODOBIEŃSTWAMI Użyteczność wękzo kzośc operatorów w genetycznych ne jet jednakowa w każdej faze dzałana ana algorytmu. Mechanzm adaptacj: Prawdop.. operatorów w genetycznych, które częś ęścej prowadzą do lepzych oobnków w potomnych wzrata koztem operatorów mających gorze wynk. Należy y zadbać,, aby ne zablokować żadnego z operatorów (prawdopodobeńtwa ne pownny oąga gać zera) Skuteczność dzałana ana operatora - ocenana przez zewnętrzny proce montorujący który teruje prawdop.. operatorów. Należy y uwzględn dnć w algorytme korzyśc wynkające z dzałana ana pewnych operatorów w wdoczne dopero po klku pokolenach. 30

6 OPTMALIACJA WIELO- KRTERIALNA SFORMUŁOWANIE OWANIE ADANIA Wele praktycznych problemów w podejmowana decyzj, projektowana tp. trudno jet formułowa ować jako zadane optymalzacj funkcj celu zwracającej cej jedną wartość ść. amat jednego lczbowego kryterum oceny mu ę uwzględna dnać cały y ch zbór. Nerzadko jednoczena mnmalzacja tych kryterów w jet nemożlwa z powodu ch wzajemnej przecznośc c Formalne: Dany jet zbór r (wektor) m funkcj: f (x) = [f[ (x)...f m (x)]. Celem jet jednoczena mnmalzacja wzytkch kryterów f j (x). reguły y krytera ne ą ze obą zgodne (mnmalzacja względem jednego z nch może e powodować wzrot nnych). Rozwązane zane x jet zdomnowane wtedy tylko wtedy gdy tneje dopuzczalne rozwązane zane y ne gorze od x (dla wzytkch kryterów). Jeśl rozwązane zane ne jet zdomnowane przez żadne nne rozwązane zane dopuzczalne to nazywamy je rozwązanem zanem nezdomnowanym lub rozwązanem zanem paretooptymalnym. 33 Przykład: Gra na gełdze paperów w wartoścowych Cel: kupowane akcj charakteryzujących cych ę mnmalnym ryzykem jak makymalnym zykem. reguły ne ma takch akcj, które pełna nałyby oba krytera jednocześne. ne. Należy odrzucć akcje, dla których tneje co najmnej jedna nna charakteryzująca ca ę jednocześne ne mnejzym ryzykem wyżz zą rentownośc cą. Akcje, które pozotały po takej elekcj, ą równoprawnym rozwązanam zanam zadana jednoczenej mnmalzacj ryzyka wpółczynnka cena/zyk. 34 Cel: Inwetowane w akcje o jak najmnejzym ryzyku jak najmnejzej wartośc wpółczynnka cena/zyk. ryzyko ryzyko zbór akcj nezdomnowanych adane optymalzacj welokryteralnej polega na pozukwanu zboru P punktów nezdomnowanych. Szczególne przypadk: Pozukwane nezdomnowanego punktu; Pozukwane zboru punktów nezdomnowanych: dużo o trudnejze w ogólnym przypadku nemożlwe do rozwązana; zana; częto potyka ę uprozczene, polegające na znalezenu możlwe najwękzej ch lczby). cena/zyk cena/zyk 35 36

7 Metody optymalzacj welokryteralnej A-pror: - decyzja podejmowana przed rozpoczęcem optymalzacj (pojedynczy cel uzykany a pror). wykłe metody optymalzacj mogą być użyte... Interaktywne: - decyzja podejmowana podcza przezukwana. Wymagana nterakcja z użytkownkem... A-poteror: - znalezene zboru rozwązań nezdomnowanych, natępne podjęce decyzj co do wyboru rozwązana. Koneczne metody optymalzacj welokryteralnej Metody optymalzacj welokryteralnej alety Wady A-PRORI INTERAKTWNE A-POSTERIORI nk kozt oblczenowy prote w mplementacj łatwo dotępne oprogramowane wymagana (nerealtyczne) duża wedza o probleme wymagana analza wrażlwośc decydent nadzoruje proce optymalzacj decydent uczy ę problemu nezbędna ntenywna nterakcja z decydentem wynk zależny od wedzy decydenta preferencje ą określane po faze optymalzacj uzykujemy węcej, nż rozwązane koztowne oblczenowo potrzebna druga faza dla dokonana wyboru; oprogramowane ne jet tek powzechne. 38 Jedno z kryterów w może e być uznane za wodące ce. Rozwązana zana pozukuje ę toując c metody właścwe w dla problemów w z ogranczenam Wprowadzene funkcj agregującej cej. Argumenty wartośc pozczególnych kładnk adnków wektorowego wkaźnka jakośc. W wynku - zagregowany,, kalarny wkaźnk jakośc f (x),, będący b natępne przedmotem optymalzacj: [ ] f ( x) = ϕ f ( x),.. f ( x)] m ϕ - funkcja agregująca ależne od funkcj ϕ różne metody kalaryzacj, np.:. ważone umowane kryterów, 2. metoda punktu dealnego, 3. metoda punktu najgorzych oczekwań. 40 WAŻONE SUMOWANIE SKŁADNIK ADNIKÓW WEKTOROWEGO WSKAŹNIKA JAKOŚCI Najczęś ęścej toowana technka kalaryzacj. Funkcja agregująca ϕ jet lnowa w potac umy ważonej kładnk adnków w wektorowego wkaźnka jakośc. m ϕ [ f( x),.. fm( x)] ] = wk fk( x) k = Wycena pozczególnych elementów w wektorowego wkaźnka jakośc. Wzajemne proporcje korzyśc trat wynkają z przyję-tych wpółczynnk czynnków w wagowych w k. 4 METODA PUNKTU IDEALNEGO Decydent podaje punkt, zwany dealnym,, znajdujący ę poza obzarem dopuzczalnym. Punkt ten to dealne wartośc wektorowego wkaźnka jakośc. SKALARACJA AD. WIELOKRTERIALNEGO Sprowadzene do problemu jednokryteralnego poprzez wprowadzene dodatkowego kryterum, porządkuj dkują- cego punkty nezdomnowane.. Określene makymalnych dopuzczalnych war- tośc pozczególnych kładnk adnków Problem welokryteralny prowadza ę do zagadne- na znalezena dowolnego punktu dopuzczalnego. Można zaakceptować pogorzene jednego z kryterów o pewną welkość ść,, jeśl kompenują to korzyśc wynkające z poprawy wartośc nnych kryterów; adane optymalzacj welokryteralnej prowadza ę do znalezena rozwąza zań nezdomnowanych znajdujących ę najblżej punktu dealnego. Funkcja agregująca ma potać: [ ] ( ),.. ( )] ( ) ϕ f x f x = f x f mn( ϕ ) m - f punkt dealny - norma wektora. 42

8 Metryka eukldeowa: f 2 (x) obzar rozw. dopuzczalny nezdomnowane Metryka max: f 2 (x) obzar dopuzczalny rozw. nezdomnowane METODA PUNKTU NAJGORSCH OCEKIWAŃ Metoda dualna do metody punktu dealnego. W metodze tej makymalzuje ę odległość od tzw. punktu najgorzych oczekwań. max( ϕ ) punkt dealny rozwązane zadana po kalaryzacj f (x) punkt dealny rozwązane zadana po kalaryzacj Kztałty ty zborów w jednakowej wartośc zagregowanej funkcj celu: f (x) 43 MINIMA LOKALNE SKALARNEJ FUNKCJI CELU atoowane metody kalaryzacj może e prowadzć do funkcj celu poadającej węcej nż jedno mnmum. Wkazane jet wówcza w wcza zatoowane jednej z metod optymalzacj welomodalnej. 44 Ewolucyjne metody optymalzacj welokryteralnej wykle bazują na podejścu Pareto; Rozwązana zana pownny być równomerne rozmezczone na fronce Pareto; AE przetwarzają jednocześne ne wele rozwąza zań,, lecz problemem jet globalność elekcj; Należy y wprowadzć odpowedne mechanzmy (wpółczynnk zatłoczena, nzowane tp.) AE: oobnk A jet lepzy od oobnka B jeśl A ma wyżze przytoowane. tu: : oobnk A jet lepzy od oobnka B jeśl go domnuje. Popularne AE optymalzacj welokryteralnej: VEGA: Vector Evaluated Genetc Algorthm (Schaffer 985), HLGA: Hajela' and Ln' Weghtng-baed GA (992), FFGA: Foneca' and Flemng' Multobjectve GA (993), NPGA: The Nched Pareto GA (Horn, Nafplot, Goldberg 994), NSGA: The Nondomnated Sortng GA (Srnva( Srnva, Deb 994), SPEA: The Strength Pareto EA (tzler( tzler, Thele 999). SPEA2 (tzler,, 200) NSGA-II (Deb( nn, 2000) np. NSGA-II II: Sortowane: Sortuje oobnk w fronty. Cel: wybrać N najlepzych pośród 2 N oobnków Stouje ę crowdng dtance jako kryterum dodatkowe. Operatory: - mutacja równomernar - krzyżowane prote - elekcja bazująca na turnejowej Populacja rodzcelka N N front front 2 front 3 Sortowane domnacyjne Sortowane crowdng dtance Nowa populacja N Populacja potomna

9 Podzał na fronty: Crowdng dtance : Dotyczy oobnków w należą żących do tego amego frontu. 2 kryterum (mnmalzacja) Front 3 Jet to mara wolnej przetrzen wokół danego rozwązana zana (w( węcej=lepej). Skutkuje wyborem oobnków w znajdujących ę w mnej zatłoczonych rejonach. Front 2 Front (nezdomnowane) kryterum (mnmalzacja)

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM).

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Zagadnene optymalzac zwane problemem plecakowym swą nazwę wzęło z analog do sytuac praktyczne podobne do problemu pakowana plecaka. Chodz o to, by zapakować maksymalne

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera Wocech Grega, Metody Optymalzac 7 Wykład VII: Warunk Kuhna-Tuckera 7 Warunk koneczne stnena ekstremum Rozważane est zadane z ogranczenam nerównoścowym w postac: mn F( x ) x X X o F( x ), o { R x : h n

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych Porównne dotępnośc różnych, ndmrowych konfgurcj zln zf przemyłowych Whte Pper 48 Strezczene Przełącznk źródeł zln orz dwutorow dytrybucj zln przętu IT łużą zwękzenu dotępnośc ytemów oblczenowych. Sttytyczne

Bardziej szczegółowo

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ WERYFIKACJA HIPOTEZY O ISTOTNOŚCI OCEN PARAMETRÓW STRUKTURALNYCH MODELU Hpoezy o sonośc oszacowao paramerów zmennych objaśnających Tesowane sonośc paramerów zmennych objaśnających sprowadza sę do nasępującego

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Teoria grup I. 1 Wprowadzenie do wykładu, cz. 1. Andriy Panasyuk

Teoria grup I. 1 Wprowadzenie do wykładu, cz. 1. Andriy Panasyuk Teoria grup I Andriy Panasyuk 1 Wprowadzenie do wykładu, cz. 1 Grupa: Zbiór G wyposażony w działanie μ : G G G (skrótowo oznaczamy μ(a, b) =: a b lub poprostu ab) spełniające następujące aksjomaty: 1.

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek masy (M) Dynamka T: Środek cężkośc środek masy robert.szczotka(at)gmal.com Fzyka astronoma, Lceum 01/014 1 (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo