Algorytmy ewolucyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algorytmy ewolucyjne"

Transkrypt

1 Algorytmy ewolucyjne Dr inż. Michał Bereta p. 144 / 10, Instytut Modelowania Komputerowego

2 Problemy świata rzeczywistego często wymagają rozważenia wielu kryteriów oceny postępowania/rozwiązania. Przykłady: Kupno samochodu (cena vs jakośd) Planowanie produkcji (koszty vs czas vs jakośd)

3 Zakup samochodu Cena Koszt zakupu Kredytowanie Częstotliwośd rat Oprocentowanie Koszty eksploatacji Koszty paliwa Koszt części zamiennych Serwisowanie Spadek wartości samochodu po roku Opodatkowanie VAT Podatek od luksusu

4 Jak porównywad różne cele, jeśli są one nieporównywalne? Np. Koszt (jednostka: waluta) oraz jakośd ( jednostki:???)

5 Konkretne rozwiązanie x dominuje na pewnym obszarze przestrzeni poszukiwao, to znaczy, dowolne rozwiązanie z z tego obszaru jest gorsze od x, jeśli chodzi o wszystkie cele. Rozwiązanie z nie może byd uznane za optymalne w żadnym rozsądnym sensie. Jeśli dla rozwiązania x nie ma żadnego innego rozwiązania, które jest lepsze od x względem wszystkich celów, to rozwiązanie x jest w pewnym sensie optymalne

6 Problem optymalizacji wielokryterialnej Minimalizuj f i (x), i = 1,, m przy zakresach l(p) x p u(p), p = 1,, n przy ograniczeniach g k (x) 0, k = 1,, l h j (x)= 0, j = 1,, q Problemy maksymalizacji są analogiczne i można je sprowadzid do powyższego sformułowania.

7 Uwaga! Przestrzeo decyzyjna jest n-wymiarowa. Przestrzeo celów jest m-wymiarowa.

8 Zestaw potencjalnych rozwiązao problemu optymalizacji wielokryterialnej może byd podzielony na rozwiązania zdominowane niezdominowane

9 Rozwiązanie zdominowane Rozwiązanie z jest zdominowane, jeśli istnieje dopuszczalne rozwiązanie x, które jest: co najmniej tak dobre jak z ze względu na wszystkie wymiary, tzn. dla każdego celu f i (i=1,,m) f i (x) f i (z) dla wszystkich 1 i m ściśle lepsze od z co najmniej ze względu na jeden cel i f i (x) < f i (z) dla pewnego 1 i m

10 Rozwiązanie niezdominowane Każde rozwiązanie, które nie jest zdominowane przez żadne inne rozwiązanie dopuszczalne, nazywamy rozwiązanie niezdominowanym.

11 Koszt Rozwiązanie x dominuje na rozwiązanie z. z x Czas

12 Koszt Obszar dominowania rozwiązania x. z x Czas

13 Koszt Rozwiązanie x nie dominuje nad rozwiązaniem y x jest lepsze pod względem czasu, ale y jest lepsze pod względem kosztów. Również y nie dominuje nad x. z x y Czas

14 Zbiór optymalny w sensie Pareto Zbiór niezdominowanych rozwiązao z całej dopuszczalnej przestrzeni poszukiwao nazywamy zbiorem optymalnym w sensie Pareto (rozwiązania tworzą tzw. front Pareto). Rozwiązania z tego zbioru nie są zdominowane przez żadne inne więc w tym sensie są one optymalnymi rozwiązaniami dla problemu optymalizacji wielokryterialnej. Ostatecznie jednak zazwyczaj musimy zdecydowad się na tylko jedno rozwiązanie. Vilfred Pareto ( ) włoski ekonomista

15 Zbiór optymalny w sensie Pareto musi byd zbiorem niezdominowanym. Odwrotne twierdzenie nie musi byd prawdą. Zbiór niezdominowany może zawierad rozwiązania optymalne w sensie Pareto jak również pewne rozwiązania spoza tego frontu Pareto.

16 Koszt Front Pareto jest to zbiór rozwiązao niezdominowanych. Czas

17 Koszt Rozwiązania x oraz y tworzą zbiór rozwiązao niezdominowanych, ale nie tworzą frontu Pareto, a nawet do niego nie należą. y x Czas

18 Zadanie dowolnego algorytmu znajdującego zbiór optymalny w sensie Pareto polega na daniu w wyniku zbioru niezdominowanych rozwiązao, który przybliża zbiór optymalny w sensie Pareto tak, jak to tylko możliwe.

19 Dwa główne podejścia do rozwiązywania problemów wielokryterialnych Redukowanie do problemów z jednym kryterium Można stosowad znane algorytmy optymalizacji z jednym kryterium Dostajemy przeważnie jedno rozwiązanie Uwzględnianie wielu kryteriów w czasie trwania algorytmu

20 Redukowanie do problemów z jednym kryterium. Metoda sumy ważonej. Funkcje określające kryteria łączone są w jedną funkcję celu zgodnie ze wzorem: gdzie F( x) w [0,1] oraz 1 i i m 1 i m w 1 i f i w i ( x)

21 Redukowanie do problemów z jednym kryterium. Metoda sumy ważonej. Zalety Prostota Jeśli wagi są dodatnie, wtedy optymalne rozwiązanie dopuszczalne dla F jest również optymalne w sensie Pareto Jeśli x jest rozwiązaniem optymalnym w sensie Pareto, dla wypukłego problemu optymalizacji wielokryterialnej, to istnieje niezerowy dodatni wektor wag w taki, że x jest rozwiązaniem F. Wady - Dobór wag jest zazwyczaj subiektywny

22 Koszt A Niektóre z rozwiązao optymalnych w sensie Pareto (zielone) są schowane w niewypukłej przestrzeni celów i nie mogą byd wygenerowane jako liniowe sumy ważone. B Czas

23 Redukowanie do problemów z jednym kryterium. Metoda funkcji odległości Łączy wiele funkcji oceny w jedną na podstawie wektora poziomu popytu y. Rozwiązanie optymalne jest rozwiązaniem minimalizującym odległośd między F(x) a y. r m i r i y i x f x F 1 1 ) ( ) ( r m i r i i i y x f w x F 1 1 ) ( ) ( czasami

24 Redukowanie do problemów z jednym kryterium. Metoda funkcji odległości Jeśli r jest bardzo duże, wtedy problem przekształca się w problem minimalizacji największego odchylenia f i (x) - y i i jest nazywany problemem Czebyszewa z wagami.

25 Redukowanie do problemów z jednym kryterium. Metoda ε-ograniczeo. Pomysł polega na zachowaniu jedynie jednego kryterium (najważniejszego?), np. r, i na przekształceniu reszty celów w graniczenia: f i (x) ε i dla 1 i m oraz i r Parametry ε i reprezentują górne ograniczenia wartości f i. Zalety: Można stosowad problemy zarówno z wypukłymi jak i wklęsłymi przestrzeniami. Dla dowolnego wektora górnych ograniczeo rozwiązanie w tej metodzie jest optymalne w sensie Pareto Wada: Złożonośd określenia wartości górnych ograniczeo

26 Redukowanie do problemów z jednym kryterium. Metody te są często zbyt uproszczone i niezbyt pasują do rzeczywistych problemów. Noszą znamiona dostosowywania (tj. upraszczania) problemu do znanego nam algorytmu (np. optymalizacji z jednym kryterium)

27 Podejście ewolucyjne do wielokryterialnego podejmowania decyzji Rozwiązują problem znajdowania kolekcji rozwiązao przybliżających front Pareto. Problem wyboru jednego, konkretnego rozwiązania jest odłożony na później.

28 Podejście ewolucyjne do wielokryterialnego podejmowania decyzji Problem Algorytm ewolucyjny powinien rozłożyd rozwiązania wzdłuż granicy Pareto, a nie szukad jednego, najlepszego rozwiązania Wniosek Należy wygenerowad zbiór rozwiązao niezdominowanych jak najbliżej rzeczywistego frontu Pareto, dbając jednocześnie o różnorodnośd populacji

29 A B Mała różnorodnośd (źle) Duża różnorodnośd (dobrze) Uwaga: Zbiór rozwiązao na rys. B jest różnorodny ale tylko w przestrzeni celów nie implikuje to różnorodności w przestrzeni zmiennych decyzyjnych, ani z niej nie wynika.

30 Podejście ewolucyjne Przykład Zminimalizuj f i (x), i = 1, 2 przy - A x A f f 1 x) ( x ( x) ( x 2)

31 Podejście ewolucyjne Problem ten ma rozwiązanie optymalne w sensie Pareto dla x z przedziału [0, 2].

32 Podejście ewolucyjne Problem ten ma rozwiązanie optymalne w sensie Pareto dla x z przedziału [0, 2].

33 Podejście ewolucyjne Problem ten ma rozwiązanie optymalne w sensie Pareto dla x z przedziału [0, 2].

34 Podejście ewolucyjne Problem ten ma rozwiązanie optymalne w sensie Pareto dla x z przedziału [0, 2]. f 2 2 f2 ( f1 2) f 1

35 Podejście ewolucyjne Problem ten ma rozwiązanie optymalne w sensie Pareto dla x z przedziału [0, 2]. f 2 2 f2 ( f1 2) f 1

36 Podejście ewolucyjne Problem ten ma rozwiązanie optymalne w sensie Pareto dla x z przedziału [0, 2]. f 2 2 f2 ( f1 2) f 1

37 Podejście ewolucyjne Problem ten ma rozwiązanie optymalne w sensie Pareto dla x z przedziału [0, 2]. f 2 2 f2 ( f1 2) f 1

38 Podejście ewolucyjne Dwie klasy algorytmów Algorytmy mogące byd zastosowane w przypadku, w którym problem wielokryterialny jest przekształcany w sformułowanie z jednym kryterium Algorytmy z uwzględnieniem optymalności w sensie Pareto, bez stosowania żadnej formy łączenia ocen wynikających z różnych celów

39 Podejście ewolucyjne bez metody Pareto Algorytm podczas selekcji przełącza się między różnymi celami na podstawie metodą Pareto (tzw. selekcja Pareto) Osobnikom w populacji jest przypisywana waga na podstawie ich dominacji na innymi rozwiązaniami oraz ze względu na optymalnośd w sensie Pareto

40 Podejście ewolucyjne VEGA ang. Vector Evaluated Genetic Algorithm Dla problemu z m celami w każdym pokoleniu wybiera się 1/m rodziców na podstawie każdego z kryteriów osobno. Zapewnia to przeżywanie: Osobników dobrych ze względu na jedno kryterium (tzw. specjalistów) Osobników średnich ze względu na wszystkie kryteria (gdyż mają wiele szans zostania wybranym)

41 Podejście ewolucyjne VEGA ang. Vector Evaluated Genetic Algorithm Problem: VEGA ma problemy związane z tworzeniem gatunków, tzn. osobników doskonałych ze względu na różne kryteria Można temu zapobiegad, np. za pomocą krzyżowania nie losowego, lecz raczej osobników z różnych gatunków

42 Algorytm Fourmana Podejście ewolucyjne Podczas selekcji jest wybierane w sposób losowy jedno kryterium

43 Podejście ewolucyjne Algorytm Goldberga Ocenia rozwiązania na podstawie dominacji, a nie bezpośrednich wartości optymalizowanych celów Metoda działa iteracyjnie Najpierw wybierz w populacji wszystkie rozwiązania niezdominowane. Przypisz im ten sam wynik i usuo z dalszych rozważao. Określ, które z pozostałych rozwiązao są niezdominowane. Przypisz im ten sam wynik, ale gorszy niż poprzednia usuniętym rozwiązaniom. Usuo te rozwiązania z dalszych rozważao. Itd. Różnorodnośd rozwiązao jest zachowywana przez zastosowanie metody współdzielenia wartości (ang. fitness sharing) (w przestrzeni celów)

44 Podejście ewolucyjne NSGA (ang. Nondominated sorting Genetic Algorithm) W populacji jest określany ranking osobników ze względu na brak dominacji Osobnikom najlepszym (niezdominowanym) przypisywane jest przystosowanie równe liczbie osobników w populacji Do utrzymania różnorodności wykorzystywane jest współdzielenie wartości (ang. fitness sharing) w obrębie tej samej linii granicznej w przestrzeni celów ale obliczana jest w przestrzeni zmiennych decyzyjnych

45 Podejście ewolucyjne NPGA (ang. Niched Pareto Genetic Algorithm) Wykorzystuje binarną selekcję turniejową opartąna dominacji Pareto Dwaj losowo wybrani rodzice są porównywani z wybraną podpopulacją o rozmiarze s, tzn. każdy z dwóch rodziców jest porównywany z każdym z s rozwiązao z tej podpopulacji Liczy się liczba zdominowanych osobników z wylosowanej podpopulacji W razie remisu decyduje licznośd niszy: rodzic o mniejszej liczności niszy wygrywa, tzn. preferowani są rodzice z mniej zatłoczonych obszarów

46 Podejście ewolucyjne MOGA (ang. Multiobjective Genetic Algorithm) Każdy osobnik x jest oceniany na 1+liczba osobników, które dominują nad x Ocenę 1 mają osobniki niezdominowane Maksymalna wartośd oceny jest równa rozmiarowi populacji Oceny powyższe są podstawą do promowania osobników mniej zdominowanych Niszowanie jest wykorzystywane w celu utrzymania różnorodności

47 Podejście ewolucyjne Zastosowanie selekcji elitarnej Może ona polegad na gwarancji przeżycia osobników niezdominowanych Może to prowadzid do przedwczesnej zbieżności już po paru iteracjach wszystkie osobniki w populacji mogą byd niezdominowane (więc wszystkie kwalifikują się jako elita) jednak niekoniecznie muszą byd blisko rzeczywistego frontu Pareto.

48 Podejście ewolucyjne Lista nieobecności Sztuczne systemy immunologiczne Algorytmy rojowe Inne

49 KONIEC

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI - MIŁOSZ KADZIŃSKI LAB I WPROWADZENIE DO WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI - MIŁOSZ KADZIŃSKI LAB I WPROWADZENIE DO WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI - MIŁOSZ KADZIŃSKI LAB I WPROWADZENIE DO WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI I. Dane kontaktowe Miłosz Kadziński (milosz.kadzinski@cs.put.poznan.pl, pokój 1.6.6

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marek Kiszkis Nr albumu: 262948 Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera

Bardziej szczegółowo

Na poprzednim wykładzie:

Na poprzednim wykładzie: ALGORYTMY EWOLUCYJNE FITNESS F. START COMPUTATION FITNESS F. COMPUTATION INITIAL SUBPOPULATION SENDING CHROM. TO COMPUTERS chromosome AND RECEIVING FITNESS F. wykład VALUE 3 fitness f. value FITNESS F.

Bardziej szczegółowo

Usage of metaheuristic methods of optimization of distributed generation. HSC Research Report. the distribution network

Usage of metaheuristic methods of optimization of distributed generation. HSC Research Report. the distribution network HSC/11/07 HSC Research Report Usage of metaheuristic methods of optimization of distributed generation placement into the distribution network (Możliwości zastosowania algorytmów metaheurystycznych do

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU MONOCENTRYCZNEJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ

OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU MONOCENTRYCZNEJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ Rafał KUCHARSKI* *) student studiów doktoranckich, mgr inż., Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU MONOCENTRYCZNEJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Ewolucyjny model rozwoju przemysłu perspektywy badawcze i dydaktyczne

Ewolucyjny model rozwoju przemysłu perspektywy badawcze i dydaktyczne Ewolucyjny model rozwoju przemysłu perspektywy badawcze i dydaktyczne Witold Kwaśnicki Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Wrocławski e-mail: kwasnicki@ci.pwr.wroc.pl Streszczenie Przedstawiono opis

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia

Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2008/2009 Praca Dyplomowa Inżynierska Michał Przyłuski Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego

Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny mgr inż. Krzysztof Białas-Heltowski Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego Rozprawa doktorska Promotor:

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Karol Kański Nr albumu: 248362 Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Praca magisterska na kierunku MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Joanna OLEŚKÓW-SZŁAPKA METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW Praca doktorska wykonana

Bardziej szczegółowo

Piotr Bigaj MEMETYCZNY ALGORYTM GLOBALNEGO PLANOWANIA ŚCIEŻKI Z OGRANICZENIAMI RUCHU DLA ROBOTA MOBILNEGO O NIEHOLONOMICZNYM UKŁADZIE JEZDNYM

Piotr Bigaj MEMETYCZNY ALGORYTM GLOBALNEGO PLANOWANIA ŚCIEŻKI Z OGRANICZENIAMI RUCHU DLA ROBOTA MOBILNEGO O NIEHOLONOMICZNYM UKŁADZIE JEZDNYM INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH, POLSKA AKADEMIA NAUK Piotr Bigaj MEMETYCZNY ALGORYTM GLOBALNEGO PLANOWANIA ŚCIEŻKI Z OGRANICZENIAMI RUCHU DLA ROBOTA MOBILNEGO O NIEHOLONOMICZNYM UKŁADZIE JEZDNYM Streszczenie

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne w automatycznym generowaniu gramatyk bezkontekstowych dla potrzeb syntaktycznej interpretacji wzorców

Algorytmy genetyczne w automatycznym generowaniu gramatyk bezkontekstowych dla potrzeb syntaktycznej interpretacji wzorców AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki mgr Dariusz Pałka Algorytmy genetyczne w automatycznym generowaniu gramatyk

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA LINIOWA I DYSKRETNA modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji

WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA LINIOWA I DYSKRETNA modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA LINIOWA I DYSKRETNA modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji W lodzimierz Ogryczak Uniwersytet Warszawski Instytut Informatyki Warszawa 1997 4 Pusta strona

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marcin Woch

mgr inż. Marcin Woch Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Rozprawa doktorska mgr inż. Marcin Woch STEROWANIE DYSKRETNYMI PROCESAMI DYSTRYBUCJI W LOGISTYCE

Bardziej szczegółowo

Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań

Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań Anna Manerowska, Michal Kozakiewicz 20.01.2009 1 Wstęp Jako projekt na przedmiot MEUM (Metody Ewolucyjne Uczenia

Bardziej szczegółowo

Automat stanów w General Game Playing. Gajusz Chmiel

Automat stanów w General Game Playing. Gajusz Chmiel Automat stanów w General Game Playing Gajusz Chmiel 14 marca 2012 Streszczenie General Game Playing (GGP) jest dziedziną, której celem jest zbudowanie systemów zdolnych grać na zaawansowanym poziomie we

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank

Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank (Na podstawie artykułu: Combating Web Spam with TrustRank ) Streszczenie Wraz z rozwojem sieci, wyszukiwarki odgrywają kluczową rolę w coraz większym stopniu

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Nr 1. Czerwiec 2004 r.

Nr 1. Czerwiec 2004 r. Nr 1 Czerwiec 2004 r. Nr 1 ISSN 1733-0092 czerwiec 2004 r. pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie Redakcja: Prof. Grzegorz LISSOWSKI Prof. Marcin MALAWSKI Prof. Honorata SOSNOWSKA

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp

Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie metod agregacji wskaźników gospodarki magazynowej jako element analizy ABC

Bardziej szczegółowo

Techniczne systemy informatyki jako narzędzia odkrywania wiedzy i symulacji życia

Techniczne systemy informatyki jako narzędzia odkrywania wiedzy i symulacji życia NAUKA 3/2004 21-56 ROMAN SŁOWIŃSKI Techniczne systemy informatyki jako narzędzia odkrywania wiedzy i symulacji życia Informatyka jest nauką badającą procesy algorytmiczne, które opisują i przetwarzają

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE

ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Maciej Patan Uniwersytet Zielonogórski WPROWADZENIE opracowano w 1941 r. (F.L. Hitchcock) Jest to problem opracowania planu przewozu pewnego jednorodnego produktu z kilku różnych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Model efektywności systemów eksploatacji transportu sztywnotorowego Raport

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo