Na poprzednim wykładzie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na poprzednim wykładzie:"

Transkrypt

1 ALGORYTMY EWOLUCYJNE FITNESS F. START COMPUTATION FITNESS F. COMPUTATION INITIAL SUBPOPULATION SENDING CHROM. TO COMPUTERS chromosome AND RECEIVING FITNESS F. wykład VALUE 3 fitness f. value FITNESS F. COMPUTATION communication with other subpopulations EVOLUTIONARY OPERATORS MIGRATION PHASE SELECTION YES TERMINATION CONDITION NO END 1

2 Na poprzednim wykładzie: AG -> AE. Metody reprodukcji, metody sukcesji. Eksploracja i eksploatacja. Ocena działania AE. Kryteria zatrzymania AE. SELEKCJA = REPRODUKCJA (preselekcja) + SUKCESJA (postselekcja) 2

3 OPERATORY KRZYśOWANIA 3

4 Para rodziców para potomków Zwykle : 2 osobniki rodzicielskie - 2 (sprzęŝ ęŝone) osobniki potomne. Pojedynczy osobnik potomny wariant dwuosobniczy para osobników w rodzicielskich; wariant globalny globalny jeden wiodący i n pomocniczych osobników w rodzicielskich (po jednym dla kaŝdego genu). KrzyŜowanie wieloosobnicze: z wieloma osobnikami potomnymi; z jednym osobnikiem potomnym. 4

5 OPERATORY KRZYśOWANIA WYMIENIAJĄCEGO 5

6 Tworzą chromosomy potomne przez składanie ich z wartości genów w chromosomów rodzicielskich. Mogą być wykorzystywane zarówno przy kodo- waniu binarnym, jak i rzeczywistoliczbowym. Nie dochodzi do modyfikacji wartości genów zawartych w chromosomach krzyŝowanych osobników w rodzicielskich (tylko ich przetasowanie). 6

7 KRZYśOWANIE JEDNOPUNKTOWE (proste) wybór r (z rozkładem jednostajnym) liczby c (punkt rozcięcia) cia) ze zbioru {1, 2,..., n -1} n - długość osobnika; Podział chromosomów X 1 i X 2 poddawanych krzyŝowaniu na dwie częś ęści i ich sklejanie: Y = [X[ 1 1,,..., X 1 c, X 2 c+1,, X 2 n]. W wersji z 2 osobnikami potomnymi drugi potomek: Z = [X[ 2 1,,..., X 2 c, X 1 c+1,, X 1 n] 7

8 X 1 X Y 3.24 Z c

9 KRZYśOWANIE DWUPUNKTOWE wybór r 2 punktów w rozcięcia cia c 1 i c 2 ; Podział chromosomów X 1 i X 2 poddawanych krzyŝo- waniu na 3 częś ęści i wymiana środkowej częś ęści: Y = [X[ 1 1,,..., X 1 c1, X 2 c1+1,, X 2 c2, X 1 c2+1,, X 1 n] W wersji z 2 osobnikami potomnymi drugi potomek: Z = [X[ 2 1,,..., X 2 c1, X 1 c1+1,, X 1 c2, X 2 c2+1,, X 2 n] c 1 = c 2 krzyŝowanie jednopunktowe 9

10 X 1 X Y 3.24 Z c c KRZYśOWANIE WIELOPUNKTOWE... 10

11 KRZYśOWANIE RÓWNOMIERNER Chromosom potomny: Y i X = X 1 i 2 i jeśli wylosowano liczbę <p e ; w przeciwnym razie. p e parametr krzyŝowania (typowo p e =0.5) W wersji z 2 osobnikami potomnymi drugi potomek: Z i X = X 2 i 1 i jeśli Y i = X 1 i ; w przeciwnym razie. 11

12 p e =0.5 X 1 X 2 wylosowano Y Z

13 KRZYśOWANIE DIAGONALNE Jest krzyŝowaniem wieloosobniczym. Tworzy r potomków w z r rodziców w przy c = r - 1 punktach krzyŝowania. Osobniki potomne powstają w wyniku składania fragmentów w kodu po przekątnej. Dla 3 osobników: Y = [X[ 1 1,,..., X 1 c1, X 2 c1+1,, X 2 c2, X 3 c2+1,, X 3 n] Z = [X[ 2 1,,..., X 2 c1, X 3 c1+1,, X 3 c2, X 1 c2+1,, X 1 n] W = [X[ 3 1,,..., X 3 c1, X 1 c1+1,, X 1 c2, X 2 c2+1,, X 2 n] 13

14 X 1 X 2 X 3 Y Z W W wersji 1 potomkiem tylko potomek Y 14

15 OPERATORY KRZYśOWANIA UŚREDNIAJĄCEGO 15

16 Są specyficzne dla kodowania rzeczywistoliczbowego; Oddziałują na wartości genów chromosomów poddawanych krzyŝowaniu; Wartości kaŝdego genu chromosomów potomnych są liczbami zawierającymi się między największą i najmniejszą wartością genu chromosomów rodzicielskich. 16

17 KRZYśOWANIE ARYTMETYCZNE generowanie liczby losowej k z zakresu (0,1) lub jej arbitralny wybór; uśrednianie arytmetyczne wartości genów chromosomów w rodzicielskich: Y = X 1 + k (X 2 - X 1 ) W wersji z 2 osobnikami potomnymi drugi potomek: Z = X 2 + X 1 - Y 1 17

18 X 1 X 2 Y Z k=

19 X 2 Potomek 2 Rodzic 2 Potomek 1 Linia krzyŝowania k=0.25 Rodzic 1 X 1 19

20 KRZYśOWANIE HEURYSTYCZNE Nie jest krzyŝowaniem uśredniaju redniającym! Generowanie liczby losowej k z zakresu (0,1); Tworzy się (maksymalnie) jednego potomka: przy załoŝeniu, Ŝe X 2 X 1 Y = k (X 2 - X 1 ) + X 2 MoŜe e utworzyć potomka, który nie jest dopuszczalny, wówczas: wczas:» generuje się nową liczbę losową i tworzy nowego potomka;» Jeśli po załoŝonej onej liczbie prób b nie utworzono osobnika dopuszczalnego, to nie tworzy się potomka. 20

21 X 1 X 2 Y i

22 X 2 Potomek Rodzic 2 Linia krzyŝowania Rodzic 1 X 1 22

23 ... 23

24 OPERATORY MUTACJI 24

25 MUTACJA RÓWNOMIERNAR Losowy wybór r genu w chromosomie. Przyjęcie przez gen wartości losowej (z rozkładem równomiernym) z zakresu dopuszczalnego dla danej zmiennej: Y = [X 1,..., X k,..., X n ], X k = left(k), right(k) Szczególnie uŝyteczna u we wczesnej fazie działania ania AE (gdy poŝą Ŝądane jest szerokie przeszukiwanie obszaru poszukiwań optimum). 25

26 MUTACJA NIERÓWNOMIERNA NaleŜy y do grupy tzw. mutacji ze strojeniem. Modyfikacja wartości wybranego genu o wartość pewnej funkcji (t,y): gdzie: Y = [X 1,..., X k,..., X n ], X k =X k + (t, right(k)-x k ) gdy wylosowano 0 X k =X k (t, X k - left(k) gdy wylosowano 1 26

27 Funkcja (t,y) przyjmuje wartości z zakresu [0,y]; Prawdopodobieństwo, Ŝe (t,y) jest bliskie zero wzrasta ze wzrostem czasu obliczeń (nie zaleŝy y jednak od zachowania się AE). (t,y) (t,y) y y 0 1 k 0 1 k Początkowa faza obliczeń Pod koniec działania ania AE 27

28 MUTACJA BRZEGOWA Jest odmianą mutacji równomiernej, r w której: X k = left(k) gdy wylosowano 0 X k = right(k) gdy wylosowano 1 Szczególnie uŝyteczna, u gdy rozwiązanie zanie optymalne leŝy na brzegu obszaru dopuszczalnego lub bardzo blisko tego brzegu). 28

29 MUTACJA GAUSSOWSKA Przyjęcie przez wylosowany gen wartości losowej (z rozkładem Gaussa) o wartości oczekiwanej równej r wartości przed zmianą: Y = [X 1,..., X k,..., X n ], X k = X k +N(0, N(0,σ) 29

30 ... 30

31 ISTOTNOŚĆ OPERATORÓW W AG przyjmuje się często, Ŝe krzyŝowanie jest operatorem pierwszoplanowym,, podczas gdy mutacja ma za zadanie zapewniać dopływ świeŝej ej krwi do populacji i jest operatorem o mniejszym znaczeniu. Wśród d badaczy uprawiających programowanie ewolucyjne twierdzi się, Ŝe krzyŝowanie jest operatorem zbędnym dnym,, zaś mutacja jest jedynym mechanizmem przeszukiwania. Potrzebny jest co najmniej jeden taki operator genetyczny, który gwarantuje spójno jność przestrzeni genotypów - operatorem tym jest najczęś ęściej mutacja. 31

32 OPERATORY GENETYCZNE Z ADAPTUJĄ- CYMI SIĘ PRAWDOPODOBIEŃSTWAMI UŜyteczność większo kszości operatorów w genetycznych nie jest jednakowa w kaŝdej fazie działania ania algorytmu. Mechanizm adaptacji: Prawdop.. operatorów w genetycznych, które częś ęściej prowadzą do lepszych osobników w potomnych wzrasta kosztem operatorów mających gorsze wyniki. NaleŜy y zadbać,, aby nie zablokować Ŝadnego z operatorów (prawdop.. nie powinny osiąga gać zera) Skuteczność działania ania operatora - oceniana przez zewnętrzny proces monitorujący który steruje prawdop.. operatorów. NaleŜy y uwzględni dnić w algorytmie korzyści wynikające z działania ania pewnych operatorów w widoczne dopiero po kilku pokoleniach. 32

33 ZADANIA WIELO- KRYTERIALNE 33

34 SFORMUŁOWANIE OWANIE ZADANIA Wiele praktycznych problemów w podejmowania decyzji, projektowania itp. trudno jest sformułowa ować jako zadanie optymalizacji funkcji celu zwracającej cej jedną wartość ść. Zamiast jednego liczbowego kryterium oceny musi się uwzględnia dniać cały y ich zbiór. Nierzadko jednoczesna minimalizacja tych kryteriów w jest niemoŝliwa z powodu ich wzajemnej sprzeczności ci. 34

35 Przykład: Gra na giełdzie papierów w wartościowych Cel: kupowanie akcji charakteryzujących cych się minimalnym ryzykiem i jak maksymalnym zyskiem. Z reguły nie ma takich akcji, które spełnia niałyby oba kryteria jednocześnie. nie. NaleŜy odrzucić akcje, dla których istnieje co najmniej jedna inna charakteryzująca ca się jednocześnie nie mniejszym ryzykiem i wyŝsz szą rentowności cią. Akcje, które pozostały po takiej selekcji, sąs równoprawnymi rozwiązaniami zaniami zadania jednoczesnej minimalizacji ryzyka i współczynnika cena/zysk. 35

36 Cel: ryzyko Inwestowanie w akcje o jak najmniejszym ryzyku i jak najmniejszej wartości współczynnika cena/zysk. cena/zysk 36

37 Formalnie: Dany jest zbiór r (wektor) m funkcji: f (x) = [f[ 1 (x)...f m (x)]. Celem jest jednoczesna minimalizacja wszystkich kryteriów f j (x). Z reguły y kryteria nie sąs ze sobą zgodne (minimalizacja względem jednego z nich moŝe e powodować wzrost innych). Rozwiązanie zanie x jest zdominowane wtedy i tylko wtedy gdy istnieje dopuszczalne rozwiązanie zanie y nie gorsze od x (dla wszystkich kryteriów). Jeśli rozwiązanie zanie nie jest zdominowane przez Ŝadne inne rozwiązanie zanie dopuszczalne to nazywamy je rozwiązaniem zaniem niezdominowanym lub rozwiązaniem zaniem paretooptymalnym. 37

38 ryzyko zbiór akcji niezdominowanych cena/zysk 38

39 Zadanie optymalizacji wielokryterialnej polega na poszukiwaniu zbioru P punktów niezdominowanych. Szczególne przypadki: Poszukiwanie niezdominowanego punktu; Poszukiwanie zbioru punktów w niezdominowanych: duŝo o trudniejsze i w ogólnym przypadku niemoŝliwe do rozwiązania; zania; często spotyka się uproszczenie, polegające na znalezieniu moŝliwie największej ich liczby). 39

40 Metody optymalizacji wielokryterialnej A-priori: - decyzja podejmowana przed rozpoczęciem optymalizacji (pojedynczy cel uzyskany a priori). Zwykłe metody optymalizacji mogą być uŝyte... Interaktywne: - decyzja podejmowana podczas przeszukiwania. Wymagana interakcja z uŝytkownikiem... A-posteriori: - znalezienie zbioru rozwiązań niezdominowanych, następnie podjęcie decyzji co do wyboru rozwiązania. Konieczne metody optymalizacji wielokryterialnej... 40

41 Metody optymalizacji wielokryterialnej A-PRORI INTERAKTYWNE A-POSTERIORI Zalety niski koszt obliczeniowy proste w implementacji łatwo dostępne oprogramowanie decydent nadzoruje proces optymalizacji decydent uczy się prolemu preferencje są określane po fazie optymalizacji uzyskujemy więcej, niŝ 1 rozwiązanie Wady wymagana (nierealistycznie) duŝa wiedza o problemie wymagana analiza wraŝliwości niezbędna intensywna interakcja z decydentem wynik zaleŝny od wiedzy decydenta kosztowne obliczeniowo potrzebna druga faza dla dokonania wyboru; oprogramowanie nie jest tek powszechne. 41

42 SKALARYZACJA ZAD. WIELOKRYTERIALNEGO Sprowadzenie do problemu jednokryterialnego poprzez wprowadzenie dodatkowego kryterium, porządkuj dkują- cego punkty niezdominowane. 1. Określenie maksymalnych dopuszczalnych war- tości poszczególnych składnik adników Problem wielokryterialny sprowadza się do zagadnie- nia znalezienia dowolnego punktu dopuszczalnego. Jedno z kryteriów w moŝe e być uznane za wiodące ce. Rozwiązania zania poszukuje się stosując c metody właściwe w dla problemów w z ograniczeniami. 42

43 2. Wprowadzenie funkcji agregującej cej. Argumenty wartości poszczególnych składnik adników wektorowego wskaźnika jakości. W wyniku - zagregowany,, skalarny wskaźnik jakości f s (x),, będący b następnie przedmiotem optymalizacji: s [ ] f ( x) = ϕ f ( x),.. f ( x)] s 1 m ϕ s - funkcja agregująca ZaleŜnie od funkcji ϕ s róŝne metody skalaryzacji,, np.: 1. waŝone sumowanie kryteriów, 2. metoda punktu idealnego, 3. metoda punktu najgorszych oczekiwań. 43

44 WAśONE SUMOWANIE SKŁADNIK ADNIKÓW WEKTOROWEGO WSKAŹNIKA JAKOŚCI Najczęś ęściej stosowana technika skalaryzacji. Funkcja agregująca ϕ s jest liniowa w postaci sumy waŝonej składnik adników w wektorowego wskaźnika jakości. ϕ m f ( x),.. f ( x)] w f ( x) [ ] = s 1 m k k k = 1 Wycena poszczególnych elementów w wektorowego wskaźnika jakości. MoŜna zaakceptować pogorszenie jednego z kryteriów o pewną wielkość ść,, jeśli skompensują to korzyści wynikające z poprawy wartości innych kryteriów; Wzajemne proporcje korzyści i strat wynikają z przyję- tych współczynnik czynników w wagowych w k. 44

45 METODA PUNKTU IDEALNEGO Decydent podaje punkt, zwany idealnym,, znajdujący się poza obszarem dopuszczalnym. Punkt ten to idealne wartości wektorowego wskaźnika jakości. Zadanie optymalizacji wielokryterialnej sprowadza się do znalezienia rozwiąza zań niezdominowanych znajdujących się najbliŝej punktu idealnego. Funkcja agregująca ma postać: [ ] ϕ f1 ( x ),.. f ( x )] = f ( x ) f i s m min( ϕ ) s - f i punkt idealny - norma wektora. 45

46 Metryka euklidesowa: Metryka max: f 2 (x) obszar rozw. dopuszczalny niezdominowane f 2 (x) obszar dopuszczalny rozw. niezdominowane punkt idealny rozwiązanie zadania po skalaryzacji f 1 (x) punkt idealny rozwiązanie zadania po skalaryzacji f 1 (x) Kształty ty zbiorów w jednakowej wartości zagregowanej funkcji celu: 46

47 METODA PUNKTU NAJGORSZYCH OCZEKIWAŃ Metoda dualna do metody punktu idealnego. W W metodzie tej maksymalizuje się odległość od tzw. punktu najgorszych oczekiwań. max( ϕ ) s MINIMA LOKALNE SKALARNEJ FUNKCJI CELU Zastosowanie metody skalaryzacji moŝe e prowadzić do funkcji celu posiadającej więcej niŝ jedno minimum. Wskazane jest wówczas w wczas zastosowanie jednej z metod optymalizacji wielomodalnej. 47

48 OPTYMALIZACJA WIELOMODALNA 48

49 Cel: Znalezienie jak największej liczby jak najlepszych ekstremów lokalnych funkcji wielomodalnych. f(x) x 49

50 Podstawowa technika: utrzymywanie róŝnorodności populacji bazowej. Przeszkoda: globalność selekcji (kaŝdy osobnik konkuruje podczas reprodukcji i sukcesji z kaŝdym innym). Zapobieganie: Dodanie czynnika losowego, niezaleŝnego od stanu populacji (zwykle dodatkowy operator typu mutacji bądź losowe zaburzanie funkcji przystosowania), Zmniejszenie zasięgu selekcji (ograniczenie konkurencji do osobników znajdujących się blisko siebie w przestrzeni genotypów wyłanianie nisz). 50

51 Techniki wyłaniania nisz: Metody polegające na wyróŝnianiu podpopulacji na podstawie odległości genotypów; Metody koewolucyjne (równoczesna ewolucja wielu autonomicznych populacji z częściową wymianą mat. genet.); Metody dokonujące lokalnej deformacji funkcji przystosowania. f(x) f(x) x x 51

52 RÓWNOLEGŁOŚĆ W AE 52

53 1. Równoległość na poziomie implementacji: (schemat algorytmu nie zmienia się): Równoległe e generowanie osobników w w populacji początkowej; Równoległe e obliczanie funkcji przystosowania; Równoległe e wykonywanie operatorów w ewolucyjnych; Sekwencyjne dokonywanie wyboru nowej populacji (selekcja). 53

54 2. Równoległość na poziomie koncepcji (algorytmy koewolucyjne): Algorytm wyspowy Podpopulacje ewoluują (prawie) niezaleŝnie, nie, ze sporadyczną wymianą informacji. Parametry ewolucji a nawet funkcja przystosowania mogą być róŝne w róŝnych r podpopulacjach. Algorytm komórkowy (masowo równolegr wnoległy, dyfuzyjny) KaŜdy procesor zajmuje się ewolucją jednego osobnika, dla którego wyznaczane jest pewne sąsiedztwo s siedztwo w przestrzeni genotypów. Ewolucja odbywa się z uwzględnieniem sąsiedztwa s siedztwa (krzyŝowanie z losowymi sąsiadami). s siadami). 54

55 Rozproszony AE (W. Kuś) START... POPULACJA POCZĄTKOWA FEM FEM (F. CELU) FEM OPERATORY EWOLUCYJNE chromosom f. celu PROCES ZARZĄDZAJĄCY MIGRACJA N SELEKCJA WARUNEK ZATRZYMANIA T komunikacja z innymi podpopulacjami STOP Max liczba procesorów: (l. podpopulacji) (l. osobników) 55

56 POŁĄ ŁĄCZENIE AE Z METODAMI LOKALNYMI 56

57 IDEA: PUNKT Połączenie nieprecyzyjnego AE z nieodpornymi metodami STARTOWY lokalnymi. Takie połączenie prowadzi nierzadko do uzyskania algorytmu hybrydowego o właściwościach lepszych ALGORYTM od kaŝdej z wchodzących w jego EWOLUCYJNY skład metod. Warianty: algorytmy, w których metoda lokalna słuŝy do dokończenia obliczeń rozpoczętych przez AE; PUNKT STARTOWY OPTIMUM wprowadzeniu dodatkowego operatora genetycznego (np. mutacji gradientowej), który sprowadzałby się do wykonania metody lokalnej; Przeszukiwanie lokalne wykonywane podczas obliczania przystosowania osobnika. ALGORYTM EWOLUCYJNY ALGORYTM GRADIENTOWY (mutacja ALGORYTM gradientowa) GRADIENTOWY OPTIMUM 57

58 Np. metody stosowane kolejno: Funkcja celu ALGORYTM EWOLUCYJNY ALGORYTM GRADIENTOWY Pokolenie 58

59 Na następnym wykładzie: strategie ewolucyjne; programowanie genetyczne; przykłady zastosowań AE algorytmy mrówkowe x * + sin p p y - 32 * p k 2 a y b 59

60 DZIĘKUJ KUJĘ FITNESS F. COMPUTATION FITNESS F. COMPUTATION START INITIAL SUBPOPULATION NA DZISIAJ... SENDING CHROM. TO COMPUTERS chromosome AND RECEIVING FITNESS F. EVOLUTIONARY OPERATORS VALUE fitness f. value MIGRATION PHASE FITNESS F. COMPUTATION communication with other subpopulations SELECTION YES TERMINATION CONDITION NO END 60

TYPOWE OPERATORY KRZYŻOWANIA OBLICZENIA EWOLUCYJNE FUNKCJE TESTOWE F. RASTRIGINA F. ACKLEYA ... 3. ( x) = x i 30 -30. minimum globalne.

TYPOWE OPERATORY KRZYŻOWANIA OBLICZENIA EWOLUCYJNE FUNKCJE TESTOWE F. RASTRIGINA F. ACKLEYA ... 3. ( x) = x i 30 -30. minimum globalne. FUNKCJE TESTOWE OBLICENIA EWOLUCJNE FITNESS F. START COMPUTATION FITNESS F. COMPUTATION INITIAL SUBPOPULATION SENDING CHROM. TO COMPUTERS chromoome EVOLUTIONAR OPERATORS AND RECEIVING FITNESS F. wykład

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marek Kiszkis Nr albumu: 262948 Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu PRACA MAGISTERSKA Andrzej Ćwiok System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

Analiza i eksploracja danych biznesowych

Analiza i eksploracja danych biznesowych Analiza i eksploracja danych biznesowych Business Intelligence systemy wspomagania decyzji Dr inż. Marcin Blachnik Plan zajęć 1. Dane czym są i jak je reprezentować 2. Metody analizy statystycznej (małe

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA EWOLUCYJNE EWOLUCYJNE LITERATURA: prowadzący: LUDZKA INTELIGENCJA. 15h laboratorium: 15h CZĄ SIĘ EGZAMINEM

OBLICZENIA EWOLUCYJNE EWOLUCYJNE LITERATURA: prowadzący: LUDZKA INTELIGENCJA. 15h laboratorium: 15h CZĄ SIĘ EGZAMINEM OBLICZENIA EWOLUCYJNE FITNESS F. START COMPUTATION FITNESS F. COMPUTATION INITIAL SUBPOPULATION SENDING CHROM. TO COMPUTERS chromosome EVOLUTIONARY OPERATORS wykład AND RECEIVING FITNESS F. 1 VALUE fitness

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI - MIŁOSZ KADZIŃSKI LAB I WPROWADZENIE DO WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI - MIŁOSZ KADZIŃSKI LAB I WPROWADZENIE DO WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI - MIŁOSZ KADZIŃSKI LAB I WPROWADZENIE DO WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI I. Dane kontaktowe Miłosz Kadziński (milosz.kadzinski@cs.put.poznan.pl, pokój 1.6.6

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej

Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej Załącznik nr 2a Autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej dr inŝ. Adam Słowik Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Paweł Elert Nr albumu: 203027 Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Praca magisterska na kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błędy, metody kompensacji Paweł TUREK 1 Wojciech MODRZYCKI 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Wytwarzanie produktów o

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo