Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211 ust. 1-3, art. 212 ust. 1-2, art. 214 pkt 1-3, art. 215 ust. 1-2, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust 1, art. 236 ust.1, 3 i 4 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 1 i 2, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się budżet miasta Torunia na rok Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości zł z tego: 1) dochody gminy zł w tym: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł; 2) dochody powiatu zł w tym: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6 do uchwały. 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości zł z tego: 1) wydatki gminy zł w tym: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł; 2) wydatki powiatu zł 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz. 189 w tym: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł 4. Ustala się : zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8 do uchwały. 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł; 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie zł; 3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie zł; 4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 6, 7 do uchwały. 5. Ustala się : 1) przychody budżetu w kwocie zł; 2) rozchody budżetu w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości zł. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2014 na finansowanie: 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł; 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty zł; 3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty zł. 8. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości zł z tego: 1) rezerwa ogólna zł; 2) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł zgodnie z załącznikami nr 7 do uchwały. 9. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości zł z tego: 1) dotacje przedmiotowe zł w tym, dla: a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do kosztów: - wynajmu jednej godziny obiektów zł, - realizacji jednej godziny programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień zł, b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu: - dopłaty do kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni lokali komunalnych zł; 2) pozostałe dotacje zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, w tym: 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie: a) przychodów zł, b) kosztów zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w ogólnej kwocie: a) dochodów zł, b) wydatków zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań: 1) zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 do uchwały; 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały; 3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 12. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł; 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty zł, b) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz. 189 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne dotacje celowe Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych dotacje celowe GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,3 - podatki i opłaty ,3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa dotacje inwestycyjne - projekty UE Lokalny transport zbiorowy ,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,5 - pozostałe dochody Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,8 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Pozostała działalność ,1 - podatki i opłaty dotacje celowe - projekty UE pozostałe dochody ,2 630 TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej pozostałe dochody Pozostała działalność ,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,3 - pozostałe dochody GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,3 - dotacje ,7 - dochody majątkowe ,6 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 4 zał. 1

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa pozostałe dochody , Pozostała działalność ,9 - dotacje inwestycyjne pozostałe dochody ,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,9 - pozostałe dochody , Opracowania geodezyjne i kartograficzne pozostałe dochody Nadzór budowlany dotacje pozostałe dochody Cmentarze ,5 - dotacje celowe ,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna naleŝności pienięŝnych ,3 - pozostałe dochody , Starostwa powiatowe ,3 - pozostałe dochody , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,6 - pozostałe dochody , Promocja jednostek samorządu terytorialnego pozostałe dochody BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej dotacje StraŜ gminna (miejska) ,1 - pozostałe dochody , Zarządzanie kryzysowe ,4 - dotacje celowe ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,8 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan 2013 Plan podatki i opłaty w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał. 1

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,9 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,2 - dofinansowanie zadań bieŝących ,2 - pozostałe dochody Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,5 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,5 - pozostałe dochody , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,7 podstawie ustaw - podatki i opłaty ,4 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,9 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,8 - podatki i opłaty , Dywidendy ,5 - pozostałe dochody ,5 758 RÓśNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,9 - subwencje , RóŜne rozliczenia finansowe ,2 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,9 - subwencje , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,8 - subwencje ,8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,0 Plan 2013 Plan dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE dotacje dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE dochody majątkowe dotacje inwestycyjne Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa pozostałe dochody , Szkoły podstawowe specjalne ,9 - pozostałe dochody , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,4 - dotacje dotacje celowe pozostałe dochody , Przedszkola ,6 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE dotacje dotacje celowe dochody majątkowe pozostałe dochody , Przedszkola specjalne dotacje celowe Inne formy wychowania przedszkolnego ,4 - dotacje celowe pozostałe dochody Gimnazja ,0 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE dotacje celowe - projekty UE dochody majątkowe pozostałe dochody , Gimnazja specjalne pozostałe dochody Licea ogólnokształcące ,2 - dofinansowanie zadań bieŝących dotacje dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Szkoły zawodowe ,8 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE dotacje dotacje celowe - projekty UE ,6 - pozostałe dochody , Szkoły artystyczne ,4 Plan 2013 Plan pozostałe dochody ,4 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 7 zał. 1

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,2 - dotacje celowe ,1 - dotacje celowe - projekty UE ,8 - dochody majątkowe dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody Pozostała działalność ,4 - środki na inwestycje ,1 - pozostałe dochody ,3 851 OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii dotacje celowe Izby wytrzeźwień pozostałe dochody Pozostała działalność ,6 - pozostałe dochody ,6 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,3 - dotacje celowe pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,6 - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody , Ośrodki wsparcia ,7 - pozostałe dochody , Rodziny zastępcze ,8 - dotacje celowe pozostałe dochody Wspieranie rodziny dotacje celowe Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,2 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje ,3 - pozostałe dochody Plan 2013 Plan 2014 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,4 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,2 - dotacje celowe ,2 - pozostałe dochody , Dodatki mieszkaniowe pozostałe dochody Zasiłki stałe ,5 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody Ośrodki pomocy społecznej ,7 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej pozostałe dochody Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,6 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,5 - dotacje celowe ,3 - dotacje celowe - projekty UE ,6 - dotacje inwestycyjne pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , śłobki ,1 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe Powiatowe urzędy pracy ,8 - dofinansowanie zadań bieŝących ,8 - dotacje celowe - projekty UE , Pozostała działalność ,9 Plan 2013 Plan dotacje celowe - projekty UE ,7 - dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,4 - dotacje celowe pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego pozostałe dochody Internaty i bursy szkolne ,5 - pozostałe dochody , Pomoc materialna dla uczniów ,3 - dotacje celowe ,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacje inwestycyjne - projekty UE Gospodarka odpadami ,0 - podatki i opłaty ,5 - dotacje Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,3 - pozostałe dochody , Oświetlenie ulic, placów i dróg pozostałe dochody Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,9 środowiska - dotacje pozostałe dochody , Pozostała działalność ,7 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE ,5 - dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE ,0 - pozostałe dochody KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Teatry dotacje celowe Centra kultury i sztuki dotacje inwestycyjne - projekty UE Muzea ,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,0 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe - projekty UE OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY ,6 CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne ,6 - dotacje dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody ,7 926 KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,2 - dochody majątkowe ,7 - dotacje inwestycyjne ,5 - pozostałe dochody Zadania w zakresie kultury fizycznej pozostałe dochody Pozostała działalność ,2 Plan 2013 Plan dotacje ,2 Razem: ,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz. 189 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014 Załącznik nr 2 do uchwały nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność dotacje celowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodezyjne i kartograficzne ,7 - dotacje celowe , Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe Nadzór budowlany ,5 - dotacje celowe ,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,6 - dotacje celowe , Kwalifikacja wojskowa ,6 - dotacje celowe ,6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,6 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,6 - dotacje celowe ,6 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,7 - dotacje celowe , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych dotacje celowe Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 12 zał. 2 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,2 ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe , Pozostała działalność ,4 - dotacje celowe ,4 852 POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia ,9 - dotacje celowe , Rodziny zastępcze dotacje celowe Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,4 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,8 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,8 - dotacje celowe , Pomoc dla cudzoziemców dotacje celowe Pozostała działalność dotacje celowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,1 - dotacje celowe , Pomoc dla repatriantów dotacje celowe Razem: ,5 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał. 2

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2014 Plan 2013 Plan 2014 Załącznik nr 3 do uchwały nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieŝące , Izby rolnicze ,6 - pozostałe wydatki bieŝące , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych pozostałe wydatki bieŝące GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo pozostałe wydatki bieŝące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa ,6 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE zakup, objęcie akcji i udziałów wydatki inwestycyjne wydatki inwestycyjne - projekty UE , Lokalny transport zbiorowy ,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE pozostałe wydatki bieŝące ,0 - zakup, objęcie akcji i udziałów wydatki inwestycyjne ,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,6 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące ,1 - wydatki inwestycyjne ,0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne gminne ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 3 w tym: Gmina Powiat zł 4 : 3 7

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan wydatki inwestycyjne ,8 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Pozostała działalność ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bieŝące ,6 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,3 - zakupy inwestycyjne TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,9 - dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,3 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE pozostałe wydatki bieŝące ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE wydatki inwestycyjne ,0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,6 - dotacja przedmiotowa dotacje inwestycyjne , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieŝące ,6 - wydatki inwestycyjne ,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 3

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan Towarzystwa budownictwa społecznego pozostałe wydatki bieŝące zakup, objęcie akcji i udziałów Pozostała działalność ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - zakup, objęcie akcji i udziałów ,3 - wydatki inwestycyjne ,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,1 - zakupy inwestycyjne Opracowania geodezyjne i kartograficzne wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące zakupy inwestycyjne Nadzór budowlany ,2 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące , Cmentarze ,0 - pozostałe wydatki bieŝące ,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa powiatowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieŝące , Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieŝące , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bieŝące ,4 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE wydatki inwestycyjne ,4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan zakupy inwestycyjne , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,2 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE Pozostała działalność ,8 - dotacje celowe - projekty UE ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieŝące ,8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Policji ,5 - dotacje celowe ,3 - pozostałe wydatki bieŝące dotacje inwestycyjne Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej zakupy inwestycyjne Obrona cywilna pozostałe wydatki bieŝące StraŜ gminna (miejska) ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 - pozostałe wydatki bieŝące ,4 - zakupy inwestycyjne Zarządzanie kryzysowe ,8 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,6 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa zadłuŝenia zagranicznego, naleŝności i innych operacji zagranicznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,2 - pozostałe wydatki bieŝące ,2 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 3

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,6 samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieŝące ,6 758 RÓśNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe rezerwy Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,3 - dotacje podmiotowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,3 - wydatki inwestycyjne , Szkoły podstawowe specjalne ,9 - dotacje podmiotowe ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,4 - dotacje podmiotowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Przedszkola ,8 - dotacje podmiotowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,5 - wydatki inwestycyjne , Przedszkola specjalne ,7 - dotacje podmiotowe ,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan Inne formy wychowania przedszkolnego ,9 - dotacje podmiotowe ,9 - pozostałe wydatki bieŝące , Gimnazja ,5 - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE , Gimnazja specjalne ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące DowoŜenie uczniów do szkół pozostałe wydatki bieŝące Licea ogólnokształcące ,0 - dotacje podmiotowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE , Licea profilowane dotacje podmiotowe Szkoły zawodowe ,6 - dotacje podmiotowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE , Szkoły artystyczne ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 - wydatki inwestycyjne w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan Szkoły zawodowe specjalne ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,6 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,9 - zakupy inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bieŝące , Stołówki szkolne i przedszkolne ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,2 - dotacje podmiotowe ,9 - dotacje celowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,4 - wydatki inwestycyjne ,2 - zakupy inwestycyjne SZKOLNICTWO WYśSZE Pozostała działalność dotacje inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,6 - pozostałe wydatki bieŝące ,1 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE ,7 - wydatki inwestycyjne ,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 3

21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze dotacje podmiotowe Lecznictwo ambulatoryjne pozostałe wydatki bieŝące dotacje inwestycyjne Programy polityki zdrowotnej ,4 - dotacje podmiotowe ,3 - dotacje celowe ,4 - pozostałe wydatki bieŝące , Zwalczanie narkomanii ,1 - dotacje celowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,8 - zakupy inwestycyjne Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,6 - dotacja przedmiotowa dotacje podmiotowe dotacje celowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,4 - wydatki inwestycyjne Izby wytrzeźwień ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,8 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Pozostała działalność ,5 - wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,3 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,4 - dotacje celowe ,7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

22 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan wynagrodzenia i pochodne ,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - zakupy inwestycyjne Domy pomocy społecznej ,5 - dotacje celowe ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - pozostałe wydatki bieŝące ,1 - zakupy inwestycyjne Ośrodki wsparcia ,1 - dotacje celowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,0 - wydatki inwestycyjne , Rodziny zastępcze ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bieŝące , Wspieranie rodziny ,8 - wynagrodzenia i pochodne , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,6 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bieŝące , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,4 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bieŝące , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,9 - dotacje celowe ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bieŝące , Dodatki mieszkaniowe świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

23 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan Zasiłki stałe ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - pozostałe wydatki bieŝące Ośrodki pomocy społecznej ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,6 - zakupy inwestycyjne , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,1 kryzysowej - pozostałe wydatki bieŝące , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0 - dotacje celowe , Pozostała działalność ,4 - dotacje podmiotowe dotacje celowe - projekty UE wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,9 - wydatki inwestycyjne ,8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , śłobki ,9 - dotacje podmiotowe ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,5 - zakupy inwestycyjne Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,6 - dotacje celowe , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieŝące Powiatowe urzędy pracy ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

24 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE ,5 - pozostałe wydatki bieŝące ,1 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,7 - wydatki inwestycyjne , Pozostała działalność ,3 - dotacje celowe - projekty UE wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE ,4 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,5 - dotacje inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - projekty UE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - pozostałe wydatki bieŝące , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,6 - wynagrodzenia i pochodne , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,7 - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące , Placówki wychowania pozaszkolnego ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Internaty i bursy szkolne ,0 - dotacje podmiotowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieŝące , Pomoc materialna dla uczniów ,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 490/16 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 490/16 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz. 4878 UCHWAŁA NR 490/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017. Na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 4486 SPRAWOZDANIE NR 1/2013 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne 3 900

01008 Melioracje wodne 3 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem wygrodzenia

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4.

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4. REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK w zł Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Ogółem Wydatki wykonane w tym: WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.88.2014 2014-219356 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/22/214 Rady Gminy Krośnice z 9.1.214r. WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 214 ROK Dział Rozdzi ał Nazwa Plan ogółem WYDATKI BIEŻĄCE e szczególnymi zasadami wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WYDATKI Tabela 2 BUDśETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan po zmiach w złotych Wykonie 30.06. WYDATKI BIEśĄCE 18 807 534,29 9 672 557,13 51,4 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 884 Uchwała Nr IV/28/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit."d" i lit. "i" oraz pkt

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo