Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe ,00 część gminna - wydatki ogółem ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe ,00 Wydatki na zadania własne ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Rolnictwo i łowiectwo 4 500, Izby rolnicze 4 500,00 - wydatki bieżące 4 500,00 wydatki na zadania statutowe 4 500, Leśnictwo 7 000, Gospodarka leśna 7 000,00 - wydatki bieżące 7 000,00 wydatki na zadania statutowe 7 000, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Drogi publiczne gminne ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki 6 000,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Drogi wewnętrzne ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Pozostała działalność ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00

2 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 480,00 dotacje 8 000,00 wydatki na zadania statutowe , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki 7 500,00 wydatki na zadania statutowe , Cmentarze ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Administracja publiczna , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki 700,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki 9 500,00 dotacje ,00 wydatki na zadania statutowe , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 wydatki na zadania statutowe , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna 1 000,00 - wydatki bieżące 1 000,00 wydatki na zadania statutowe 1 000, Straż gminna (miejska) ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Zarządzanie kryzysowe ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - rezerwa celowa , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , wydatki bieżące ,00 obsługa długu jedn. samorz.teryt ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst ,00 - wydatki bieżące ,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - rezerwa ogólna ,00 wydatki majątkowe ,00 - rezerwa celowa przeznaczona na realizację budzetu obywatelskiego miasta Zamość , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 - wydatki bieżące ,00

4 dotacje , Przedszkola ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Przedszkole specjalne ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 596, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje , Gimnazja ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Dowożenie uczniów do szkół ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 rezerwa celowa na remonty bieżące przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 wydatki na zadania statutowe , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 dotacje ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00

5 -wydatki inwestycyjne , Izby wytrzeźwień ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 764,00 wydatki na zadania statutowe , Pomoc społeczna , Dom pomocy społecznej ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Wspieranie rodziny ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe 1 230,00 dotacje , Świadczenia rodzinneświadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,00 ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe , Składki na ubezpiecznia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz ,00 niektóre świadcz. rodzinne - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 - wydatki bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 - wydatki bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 - wydatki bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne ,00

6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 610,00 wydatki na zadania statutowe ,00 wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Kluby dziecięce ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 920,00 wydatki na zadania statutowe 4 800, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 wydatki na zadania statutowe , Pomoc materialna dla uczniów ,00 - wydatki bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe , Oczyszczanie miast i wsi ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki 3 000,00 wydatki na zadania statutowe , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Schroniska dla zwierząt ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 100,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00

7 -wydatki inwestycyjne , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki 3 000,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje , Pozostałe instytucje kultury ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Ogrody botaniczne i zoologiczne ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00

8 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Instytucje kultury fizycznej ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 dotacja dla zakładu budżetowego OSiR , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki 2 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne ,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Ogrody botaniczne i zoologiczne ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone gminie ,00 Wydatki bieżące , Administracja publiczna ,00

9 75011 Urzędy wojewódzkie ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe 693, Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 1 500, Obrona cywilna 1 500,00 - wydatki bieżące 1 500,00 wydatki na zadania statutowe 1 500, Ochrona zdrowia 2 000, Pozostała działalność 2 000,00 - wydatki bieżące 2 000,00 wydatki na zadania statutowe 2 000, Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe , Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz ,00 niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Ośrodki pomocy społecznej 2 000,00 - wydatki bieżące 2 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rzadowej ,00 Wydatki bieżące , Działalność usługowa , Cmentarze ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z jst ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Transport i łączność ,00

10 60004 Lokalny transport zbiorowy ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Drogi publiczne gminne ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje , Przedszkola ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje , Ochrona zdrowia , Izby wytrzeźwień ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 część powiatowa - wydatki ogółem ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe ,00 Wydatki na zadania własne powiatu ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Leśnictwo 3 500, Nadzór nad gospodarką leśną 3 500,00 - wydatki bieżące 3 500,00 wynagrodzenia i składki 3 500, Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 325,00 wydatki na zadania statutowe ,00 utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00

11 -wydatki inwestycyjne , Nadzór budowlany 1 700,00 - wydatki bieżące 1 700,00 wydatki na zadania statutowe 1 700, Administracja publiczna 900, Pozostała działalność 900,00 - wydatki bieżące 900,00 wydatki na zadania statutowe 900, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy Wojewódzkie Policji ,00 - wydatki bieżące 8 000,00 dotacje 8 000,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Różne rozliczenia 5 000, Prywatyzacja 5 000,00 - wydatki bieżące 5 000,00 wydatki na zadania statutowe 5 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 528,00 wydatki na zadania statutowe ,00 dotacje , Gimnazja specjalne ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 007,00 wydatki na zadania statutowe ,00 dotacje , Licea ogólnokształcące ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 dotacje ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Szkoły zawodowe ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 dotacje ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Szkoły zawodowe specjalne ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 168,00 wydatki na zadania statutowe ,00 dotacje ,00

12 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 rezerwa celowa na remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych , Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 dotacje , Pozostała działalność 5 000,00 - wydatki bieżące 5 000,00 wydatki na zadania statutowe 5 000, Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Domy pomocy społecznej ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje , Ośrodki wsparcia ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Rodziny zastępcze ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe , Ośrodki pomocy społecznej ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 wydatki na zadania statutowe , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00

13 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacja , Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe 2 658, Powiatowe urzędy pracy ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 835,00 wydatki na zadania statutowe , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 wydatki na zadania statutowe , Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 156,00 wydatki na zadania statutowe , Internaty i bursy szkolne ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00

14 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majatkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Pomoc materialna dla uczniów ,00 - wydatki bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe 450, Ośrodki rewalidacyjno-wychow ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje na działalność bieżącą ,00 dotacja celowa na organizację imprezy ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 dotacja celowa na organizację imprezy ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 - wydatki bieżące ,00

15 dotacje , Biblioteki ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje na działalność bieżącą ,00 dotacja celowa ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Muzea ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje na działalność bieżącą ,00 dotacja celowa na wystawę plenerową ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne ,00 Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiebiorczości ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe , Transport i łączność , Pozostała działalność ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacje 7 117,00 wydatki na zadania statutowe ,00 - wydatki majątkowe ,00 -wydatki inwestycyjne ,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ,00

16 Wydatki bieżące , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe , Działalność usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe , Nadzór budowlany ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 848, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki , Kwalifikacja wojskowa ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na zadania statutowe , Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 - wydatki bieżące 1 000,00 wynagrodzenia i składki 700,00 wydatki na zadania statutowe 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na zadania statutowe , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 - wydatki bieżące ,00 wydatki na zadania statutowe, ,00 a) dla bezrobotnych nie pobierających zasiłków zarejestrowanych w PUP ,00 b) dla podopiecznych z PDD, RDD, PO i placówce prowadzonej przez siostry zakonne , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 850,00

17 wydatki na zadania statutowe , Zadania w zakresie przewdziałania przemocy w rodzinie 8 000,00 - wydatki bieżące 8 000,00 wynagrodzenia i składki 7 240,00 wydatki na zadania statutowe 760, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ,00 - wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 wydatki na zadania statutowe ,00 Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rzadowej 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000, Administracja publiczna 3 000, Kwalifikacja wojskowa 3 000,00 - wydatki bieżące 3 000,00 wydatki na zadania statutowe 3 000,00 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost. samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacja , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki ,00 - wydatki bieżące ,00 dotacja ,00 Wydatki ogółem ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Wykup papierów wartościowych ,00 Ogółem budżet po stronie wydatkowej ,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem wygrodzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG 1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2007 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI Wynagrodzenia Dotacje Wydatki na Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności.

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności. Przychody 4 726 706 397 zł Subwencje i dotacje 1 413 669 303 zł PIT 1 349 884 975 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Podatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/22/214 Rady Gminy Krośnice z 9.1.214r. WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 214 ROK Dział Rozdzi ał Nazwa Plan ogółem WYDATKI BIEŻĄCE e szczególnymi zasadami wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 4486 SPRAWOZDANIE NR 1/2013 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2012

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 1 237 509 139,17 878 132,82 8 261 618,29

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI 2016-01-07 11:47:08 Strona 1 Razem: 010 01030 01095 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 60095 630 63003 700 70005 100 200 000,00 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE L.p. BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Plan Treść Dział Rozdział na 2008 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 str. 11 I ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 10 1.852.413 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU WYDATKI BUDŻETU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU WYDATKI BUDŻETU ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU WYDATKI BUDŻETU DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJ WSI 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI 2011-03-03 10:04:10 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 131 974 835,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK w tym na: WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo