Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński"

Transkrypt

1 Polityka kredytowa Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego Dr Tomasz Słoński 1. Rabaty (wielkość rabatów i okres który uprawnia do ich uzyskania) 2. Okres kredytowania (okres odroczenia wpływów ze sprzedaży) 3. Standardy kredytowe (wymagania dotyczące minimalnej zdolności kredytowej odbiorców oraz wielkości kredytu przyznawanego różnym grupom odbiorców) 4. Polityka ściągania należności zasady i procedury ściągania przeterminowanych należności Kredyt kupiecki Kredyt kupiecki można podzielić na: - bezpłatny - kredyt udostępniony na okres, w którym można uzyskać rabat, - płatny - część kredytu, jaka przekracza okres kredytu bezpłatnego. Jego koszt jest kosztem ponoszonym pośrednio poprzez utracony rabat. Odbiorcy powinni zawsze korzystać z bezpłatnej części kredytu kupieckiego, a z płatnej części tylko po przeanalizowaniu kosztów tego kapitału, aby się upewnić czy jest on niższy od kosztu środków, jakie można pozyskać z innych źródeł. Roczna sprzedaż na kredyt firmy wynosi zł. Warunki sprzedaży kredytowej określone są jako 2/10, netto 30 przy czym wiadomo, iż 40% wpłat wpływa 10 dnia, a 60% wpłat po 30 dniach. ADS = zł/360 = 278 zł Gdyby firma sprzedawała zarówno za gotówkę, jak i na kredyt, koncentrowalibyśmy się jedynie na sprzedaży na kredyt obliczając przeciętną dzienną sprzedaż. DSO = ACP = (0,4)(10 dni) + (0,6)(30 dni) = 4 dni +18 dni = 22 dni Firma oczekuje zatem przeciętnie przez 22 dni na zapłatę za towary sprzedane na kredyt. Przeciętny poziom należności = (ADS) (DSO) = (278 zł) (22) = 6116zł.

2 Przybliżony roczny koszt kredytu kupieckiego: pr 365 kkk = * 100 pr ok or gdzie: pr procent rabatu, or okres rabatu, ok okres kredytowania. Efektywny roczny koszt kredytu kupieckiego: kkk ef pr = pr gdzie: pr procent rabatu, n liczba okresów w roku korzystania z rabatu obciążonego kosztami: n = 360 ok or n Przykład Przykład Firma dokonuje rocznie zakupów o wartości 3,6 mln PLN na warunkach 2/30, netto 90 i korzysta z rabatów. a) Jaki jest przeciętny stan zobowiązań netto (z uwzględnieniem rabatu)? (Załóż, że zakupy o wartości 3,6 mln PLN uwzględniają ten rabat i że wartość sprzedaży brutto wynosi PLN. Liczba dni w roku dla potrzeb obliczeń wynosi 360). b) Czy firma ponosi koszty korzystania z kredytu handlowego? c) Jaki byłby przeciętny stan zobowiązań oraz roczne efektywne oprocentowanie płatnej części kredytu, gdyby firma nie skorzystała z rabatu, ale dokonała zapłaty w wymaganym terminie 90 dni? (Firma księguje zobowiązania z tytułu dostaw z uwzględnieniem rabatów.) d) Jaki byłby efektywny roczny koszt niekorzystania z rabatu, gdyby można było wydłużyć termin płatności do 100 dni? e) Czy firma powinna skorzystać z odroczonej płatności (100 dni), czy też zaciągnąć krótkoterminowy kredyt bankowy oprocentowany 8% w skali roku?

3 Odp. a)przeciętny stan zobowiązań z uwzględnieniem rabatu= /360 * 30 dni= b)jeżeli firma dokonując zakupów korzysta z rabatów, to przyjmuje się, że nie ponosi żadnych kosztów. Koszty ponosi jeśli zrezygnuje z rabatu i płaci w terminie późniejszym. A więc zakłada się że w tym przypadku firma sprzedająca kredytuje odbiorców za darmo w ciągu 30 dni, dopiero po tym okresie wprowadza kredyt płatny. Powstaje tutaj oczywiście pytanie, czy jakikolwiek kredyt może być rzeczywiście bezpłatny, zważywszy, że dostawca ponosi koszty finansowania należności, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w cenie sprzedawanych produktów. Jeśli jednak standardowe warunki sprzedaży są określone jako 2/30, netto 90 i jeśli ceny podstawowej nie można negocjować przy każdej płatności, to kredyt na 30 dni objętych rabatem można traktować jako bezpłatny. c) Przeciętny stan zobowiązań = /360 *90 = = * = 0,0204*6 = 12,24% kkk = ( 1+ 0,0204 ) 1 = 12,88 % d) termin płatności wydłuża się do 40 dni, to kkk ef = * = 0,0204*5,14 = 10,48% kkk ef = 1+ 0, e) Firma powinna zaciągnąć kredyt bankowy i skorzystać z rabatu. kkk ( ) 1 = 10,94% 5,14 5,14 Ocena zmian polityki kredytowej 1. Podejście ogólne wpływ zmian polityki kredytowej na wynik finansowy całego przedsiębiorstwa metoda porównania rachunku wyników 2. Podejście analityczne wpływ zmian polityki kredytowej na korzyści związane ze sprzedażą pojedynczych produktów lub grup asortymentowych metoda analizy przyrostowej Koszty związane z należnościami (koszty kredytu kupieckiego) koszt utrzymania należności - koszt odsetek od kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów zmiennych produkcji (nie stanowi obciążenia finansowego zysk oraz koszty stałe), koszt monitorowania oraz ściągania należności - analizowania terminowości wpłat oraz ściągania należności od klientów nie wywiązujących się ze swoich zobowiązań, złe długi - należności których firma nie odzyska. Sprzedaż brutto Rabaty Sprzedaż netto Koszt produkcji Dochód ze sprzedaży Koszty związane z kredytem Koszt utrzymywania należności Koszt windykacji Zysk przed opodatkowaniem Podatek Zysk netto Straty z tytułu złych długów ZN - Straty z tytułu złych długów Podejście ogólne Przed zmianami Po zmianach Różnica

4 Firma AG prognozuje swoje przychody ze sprzedaży, przy obecnych warunkach kredytowych na 1 mln zł. Koszty zmienne stanowią 60% wartości sprzedaży a koszt kapitału (który firma ponosi finansując swoje należności) wynosi 20%. Firma udziela rabatu 1% dla odbiorców płacących 10 dnia, faktyczny termin płatności wynosi 30 dni (1/10, net 30). Straty z tytułu nieściągalnych należności stanowią 1% przychodów ze sprzedaży, natomiast koszty oceny zdolności kredytowej 2000 zł. Zarządzający firmą rozważa złagodzenie polityki kredytowej polegającej na wydłużeniu faktycznego okresu spłaty do 40 dni i zwiększeniu rabatu do 3,5% dla tych, którzy będą płacili 15 dnia. Nowa propozycja pozwoli zwiększyć przychody ze sprzedaży o 15% i zmniejszyć koszty oceny kredytowej do 1500 zł, niestety udział w przychodach ze sprzedaży strat z tytułu nieściągalnych należności wzrośnie do 4%. Udział odbiorców korzystających z rabatu w obu przypadkach polityki kredytowej będzie taki sam i wyniesie 70%. Stopa podatku dochodowego 20%. Metody oceny ryzyka kredytowego Metody jakościowe dotyczą obserwacji zjawisk, czynników, przypadków trudnych do zmierzenia (np. skłonność kontrahenta do oszustwa). Podstawowe wady tych metod to brak procedury selekcji danych oraz duża subiektywność otrzymanych wyników. Metody ilościowe mają najczęściej postać modelu wskaźnikowego, który prowadzi do ustalenia klas ryzyka. Ich zalety to sformalizowana procedura oceny ryzyka i większy obiektywizm, a podstawowa wada to brak informacji jakościowych, mających wpływ na ryzyko. Metody mieszane uwzględniają zarówno dane mierzalne, jak i niemierzalne i dlatego też pozwalają na całościowe podejście do oceny ryzyka. W praktyce są najczęściej stosowane. System pięciu C Tradycyjna metoda pomiaru jakości kredytu, nie wymaga używania systemów informatycznych. Polega na analizie pięciu cech klienta, zwanych pięcioma C kredytu (nazwa pochodzi od początkowych liter rozpatrywanych czynników, które po angielsku brzmią: character, capacity, capital, collateral, conditions): 1. Charakter subiektywna ocena skłonności kredytobiorcy do spłaty zobowiązania; czynnik moralny, jest on bardzo istotny, gdyż transakcja kredytowa implikuje obietnicę zapłaty. 2. Pojemność kredytowa mierzona na podstawie oceny sytuacji finansowej firmy, przeprowadzanej za pomocą analizy sprawozdań finansowych.

5 System pięciu C 3. Kapitał - ustala się maksymalną kwotę kredytu jaka może być przyznana odbiorcy na podstawie oceny wielkości przedsiębiorstwa i jego potencjalnych obrotów. 4. Zabezpieczenie ocena aktywów oferowanych jako zabezpieczenie kredytu. 5. Warunki odnoszą się zarówno do ogólnych warunków w gospodarce, jak i warunków w konkretnych regionach kraju czy też sektorach gospodarki, które mogą mieć wpływ na zdolność kontrahenta do terminowej spłaty zobowiązań. Ilościowe metody oceny ryzyka kredytowego Metoda statystyczna, zwana wielowymiarową analizą dyskryminacyjną (Multiple Discriminant Analysis MDA). Podobna do analizy regresji wielorakiej, gdzie zmienną zależną jest prawdopodobieństwo niewypłacalności, a zmienne niezależne to charakterystyki kontrahenta związane z jego sytuacją finansową, charakterem i zdolnością do spłaty kredytu. Główną zaletą tego systemu jest uzyskiwanie jakości kredytu w postaci jednej wartości numerycznej (liczba punktów lub prawdopodobieństwo upadłości), a nie subiektywnego osądu różnych czynników. Jest to ogromna zaleta dla dużej firmy, która musi oceniać dużą liczbę klientów, w różnych miejscach, siłami wielu zatrudnionych. Bez sformalizowanej procedury byłoby takiej firmie trudno stosować jednakowe standardy wobec wszystkich ubiegających się o kredyt. Model oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw Polega na budowie czterech modeli, po jednym dla każdego z lat poprzedzających bankructwo. Pierwszy model M1 pozwala na ocenę zagrożenia bankructwem w okresie do 12 miesięcy, drugi M2 w okresie od 12 do 24 miesięcy, trzeci M3 w okresie od 24 do 36 miesięcy, a czwarty w okresie od 36 do 48 miesięcy. Dla regresji logitowej otrzymano model złożony z czterech funkcji o postaci: M1 = 5,83 + 4,27X M 2 = 3,97 + 5,47 X M 3 = 2,8 + 4,39X M 4 = 2,43 + 0,13 X ,00X + 1,66 X 4,35X 4 4,3X ,. 7,78X 5,78X 72 72,, Model oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw Gdzie wykorzystano następujące wskaźniki: - rentowność kapitału (X 1 - zysk netto/kapitał całkowity; X 8 zysk na działalności gospodarczej/kapitał całkowity; X 4 zysk brutto-wynik na operacjach nieciągłych ), - płynność (X 34 kapitał pracujący/kapitał całkowity), - zadłużenie (X 72 kapitał obcy/kapitał całkowity). Prawdopodobieństwo przetrwania firmy wyznaczane jest za pomocą wzoru: Pi = 1/(1 + exp( Mi))

6 Model oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw Przykład oceny zagrożenia bankructwem Autorzy badania przyjęli, że jeżeli Pi<0,5, to przedsiębiorstwo klasyfikowane jest jako zagrożone bankructwem. Współczynniki poprawności klasyfikacji modeli M1, M2, M3 oraz M4 (%) Poprawność klasyfikacji Model próba ucząca próba walidacyjna bankruty wypłacalne ogółem bankruty wypłacalne ogółem M M M M Wyznacz prawdopodobieństwo przetrwania w przeciągu najbliższych 12 miesięcy oraz w okresie od 12 do 24 miesięcy przedsiębiorstwa o następujących wskaźnikach: ROA wynosi 11%, rentowność kapitału jako zysk na działalności gospodarczej/aktywa wynosi 12%, wskaźnik płynności jako kapitał pracujący/aktywa wynosi 10%, a wskaźnik całkowitego zadłużenia 82%. Dane: X8=12%; X34=10%; X72=82%; X1=9,6% M1=5,83+4,27(0,12)+2,00(0,1)- 7,78(0,82)=5,83+0,5124+0,2-6,3796=0,1628 P1=1/(1+exp(-M1))=1/(1+e^(-0,1628))=54,1% prawdopodobieństwo przetrwania w okresie do 12 miesięcy M2=3,97+5,47(0,096)+1,66(0,1)- 5,78(0,82)=3,97+0,6017+0,166-4,7396=-0,07848 P2=1/(1+e^0,07848)=48% prawdopodobieństwo przetrwania w okresie od 12 do 24 miesięcy Faktoring Faktoring jest to usługa, która polega na nabyciu od przedsiębiorstwa przez wyspecjalizowane instytucje finansowe należności z tytułu dostaw towarów i usług przed terminem ich wymagalności. Przedsiębiorstwo sprzedające swoje wierzytelności nazywa się faktorantem, jego odbiorca to dłużnik faktoringowy, a instytucja, która je nabywa to faktor. Instytucja finansowa (firma faktoringowa, bank) nabywa należności, a po upływie terminu zapłaty faktur wystawionych przez przedsiębiorstwo odbiorcom zajmuje się egzekwowaniem tych płatności.

7 Monitorowanie poziomu należności Wskaźnik OSN (porównanie za średnią dla branży; porównanie z warunkami kredytowania) Struktura czasowa należności zestawienie grupujące należności pod względem terminu do czasu ich spływu. Zestawienie pozycji nie zapłaconych zestawienie pokazujące jaką część należności pozostała nie zapłacona na koniec danego okresu (kwartału, roku). Wzorzec 20% 50% 30% Spływ got Sprzedaż 0-30 dni dni dni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Monitorowanie OSN i str. wieku Wyniki kwartalne Wyniki roczne Sprzedaż Należności P.sprzed. OSN P.sprzed OSN styczeń luty marzec ,9 36,00 3,9 36,00 kwiecień maj czerwiec ,7 37, ,8 44,79 lipiec sierpień wrzesień ,7 34,38 6,1 49,06098 październik listopad grudzień ,4 27,29 5,4 17,35385 Monitorowanie OSN i struktura wieku Struktura wieku należności Termin spływu 31-mar 30-cze 30-wrz 31-gru 0-30 dni dni Suma Udział % 31-mar 30-cze 30-wrz 31-gru 0-30 dni 72,1% 72,0% 73,8% 0, dni 27,9% 28,0% 0, ,5% Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8 Monitorowanie OSN i str. wieku Wnioski: wzrost sprzedaży powoduje, że OSN zwiększa się i vice versa (wzorzec spływu należności jest bez zmian) OSN jest wrażliwe na przyjętą procedurę uśredniania danych (miesięczne, kwartalne, roczne) OSN nie nadaje się do monitorowania należności w sytuacji sezonowych i cyklicznych zmian sprzedaży Sezonowe lub cykliczne zmiany sprzedaży mogą mieć wpływ na strukturę wieku należności pod warunkiem występowania na tyle odległych terminów płatności, że ich spływ nastąpi długo po sezonie Zestawienie pozycji nie zapłaconych na dzień X Zestawienie pozycji nie zapłaconych na koniec kwartałów Sprzedaż Pozostałe należności Należności/Sprzedaż % % % % , % % % % % % % Zestawienie pozycji nie zapłaconych W drugim kwartale odbiorcy zaczynają płacić później: Zestawienie pozycji nie zapłaconych na koniec kwartałów Sprzedaż Pozostałe należności Należności/Sprzedaż % % % % ,2 34% % Wniosek! Zestawienie pozycji nie zapłaconych pozwala na usunięcie skutków nieprawidłowości wywołanych sezonowością lub cyklicznością sprzedaży Zestawienie pozycji nie zapłaconych stanowi dobre narzędzie do prognozowania pozycji należności w przyszłych okresach. Przedmiot faktoringu Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności handlowe powstałe w krajowym i/lub zagranicznym obrocie towarowym: - bezsporne, - niewymagalne, - krótkoterminowe (w praktyce z terminem zapłaty nie dłuższym niż 180 dni), - nieograniczone zakazem zbywalności, który wynika z kontraktów handlowych, ustaw czy właściwości samego zobowiązania.

9 Schemat faktoringu Faktoring krok po kroku 1. Sprzedaż towarów 2. Podpisanie umowy faktoringowej 3. Cesja wierzytelności 4. Finansowanie 5. Spłata wierzytelności 6. Rozliczenie wierzytelności 7. Dochodzenie należności 1. Analiza sytuacji finansowej potencjalnego faktoranta oraz dłużników 2. Faktor nabywa wierzytelność i wypłaca faktorantowi należną kwotę zaliczki 3. Faktor przyjmuje zapłatę od kontrahenta 4. Następuje rozliczenie transakcji 5. Faktor udostępnia faktorantowi raport o stanie rozliczeń z kontrahentami 6. W przypadku braku zapłaty od kontrahenta, faktor podejmuje czynności przedwindykacyjne/ windykacyjne Funkcje faktoringu Koszt usług faktoringowych W praktyce gospodarczej funkcje faktoringu znacznie wykraczają poza tradycyjnie przyjętą formę finansowania działalności. Jest on bowiem zespołem różnorodnych działań faktora, których zakres zależy od własnej polityki rozwojowej, jak również od oczekiwań faktoranta. Podstawowe funkcje faktoringu: 1) Funkcja finansowania działalności, 2) Funkcja administracyjna (usługowa), 3) Funkcja gwarancyjna (del credere; przejęcie ryzyka). oprocentowanie odsetki od udzielonych kredytów i zaliczek (z punktu widzenia instytucji faktoringowej faktoring jest to kredyt udzielony przedsiębiorstwu pod zastaw należności), których oprocentowanie jest zbliżone do kredytu bankowego prowizje przygotowawcze w wysokości od 0,1% do 3% limitu faktoringu, prowizje administracyjne za świadczone przez faktora usługi księgowe, inkasowe, doradcze oraz okresową ocenę zdolności kredytowej dłużników, monitorowanie dłużników przedsiębiorstwa (od 0,3% do nawet 10% kwoty wierzytelności). prowizja za przejęcie ryzyka (del credere) niewypłacalności odbiorców (występuje w przypadku faktoringu właściwego) kształtuje się w wysokości od 1% do 4% wartości wierzytelności.

10 Zalety faktoringu Wady faktoringu skrócenie cyklu konwersji gotówki (szybsza rotacja środków pieniężnych), obniżenie kosztów windykacji i monitorowania należności mniejszy udział złych długów, możliwość zawarcia umowy faktoringowej pomimo słabej kondycji finansowej przedsiębiorstwa stosunkowo wysokie koszty związane z faktoringiem (możliwe obniżenie rentowności), utrata więzi z odbiorcami przedsiębiorstwa (brak możliwości negocjacyjnych), utrudnione prowadzenie polityki kredytowej przez przedsiębiorstwo, usługą faktoringową objęte są z reguły najlepsze należności Rodzaje faktoringu - ryzyko W przypadku faktoringu właściwego ryzyko to spoczywa na instytucji finansowej (faktorze), która nabyła należności. Oznacza to, że faktor odpowiada przed przedsiębiorstwem za wypłacalność odbiorcy. W faktoringu niewłaściwym ryzyko niewypłacalności kapitału spoczywa na faktorancie (przedsiębiorstwie). Oznacza to, że jeżeli odbiorca nie zapłaci faktury, to musi tego dokonać faktorant. W faktoringu mieszanym strony umowy ustalają dla każdego odbiorcy przedsiębiorstwa maksymalną kwotę dla której obowiązują reguły faktoringu właściwego. Powyżej tej kwoty płatności podlegają regułom faktoringu właściwego. Rodzaje faktoringu - sposób płatności W faktoringu dyskontowym przedsiębiorstwo przelewa swoją wierzytelność na faktora, który natychmiast po otrzymaniu faktury wypłaca należną kwotę pomniejszoną o prowizję faktora. Faktoring zaliczkowy charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo po przekazaniu faktury faktorantowi otrzymuje jedynie zaliczkę, której wysokość (50 80 % wierzytelności) jest uzależniona od wartości wierzytelności i terminu zapłaty. Faktoring wymagalnościowy nakłada na faktora obowiązek zapłaty wierzytelności w momencie upływu terminu płatności dłużnika.

11 Kredyt bankowy a faktoring Kredyt bankowy a faktoring Kredyt bankowy Faktoring Kredyt bankowy Faktoring Przeznaczony głównie dla firm o dobrym standingu finansowym, które posiadają majątek, gwarantujący w opinii banku wystarczające zabezpieczenie. Sformalizowana i długotrwała procedura oceny wiarygodności kredytowej firmy. Nie eliminuje ryzyka nieterminowego wywiązania się dłużników z przyjętego zobowiązania; istnieje zatem realne ryzyko opóźnień w spływaniu należności. Przeznaczony jest w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, które w wielu przypadkach nie mają szans na uzyskanie kredytu; zabezpieczeniem jest wierzytelność. Procedura podpisania umowy faktoringu jest znacznie bardziej uproszczona zarówno z punktu widzenia formalnego, jak i czasu jej przygotowania. Faktoring właściwy pozwala na pozbycie się ryzyka związanego ze spływaniem należności; daje to komfort planowania działalności operacyjnej dzięki otrzymanym środkom obrotowym w terminach określonych umową. Kredyt jest spłacany w ratach, co powoduje zapotrzebowanie na dodatkowe środki pieniężne dla spłacenia kolejnej raty. Koszt odsetek karnych za opóźnienia w spłatach kolejnych rat w całości obciąża kredytobiorcę. Podwyższa wartość pasywów w bilansie firmy, co może być postrzegane przez kontrahentów i inne instytucje jako zjawisko niepokojące (gdy przewaga kapitałów obcych) Niebezpieczeństwo pogorszenia w firmie relacji kapitałów obcych do własnych ogranicza możliwości zaciągania kolejnych kredytów. Firma sama może decydować o momencie przedstawienia wierzytelności do wykupu i terminie otrzymania środków pieniężnych. Odsetkami za zwłokę obciążani są odbiorcy (dłużnicy). Zastosowanie faktoringu poprawia wskaźniki płynności oraz skraca cykl ściągania należności dzięki przedterminowemu wpływowi należności; poprawia relację kapitałów własnych do kapitałów obcych. Przedsiębiorstwo może finansować wzrastające potrzeby na środki obrotowe; korzystanie z faktoringu nie wyklucza także możliwości uzyskania w banku kredytu. Firmy faktoringowe w Polsce Firmy faktoringowe w Polsce W praktyce faktoring najczęściej oferują wyspecjalizowane firmy powiązane z bankami: - Pekao Faktoring Sp. z o.o. - Raiffeisen Faktoring Polska Sp. z o.o. - Forin (BIG BG) - Polfactor (BRE Bank) - Handlowy-Heller S.A. - BZ WBK Faktor Sp. z o.o. Banki oferujące faktoring: - Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. - Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. - ING Bank Śląski S.a. - PKO BP S.A. Instytucje faktoringowe całkowicie niezależne od banków: - Eurofaktor S.A. - Arvato Services Polska Sp. z o.o. - Bibby Factors Polska Sp. z o.o.

12 Przykład analizy faktoringu Producent mebli ogrodowych sprzedaje około 15 zestawów dziennie w cenie 1450 zł. OSN = 40 dni. Udział kosztów zmiennych to 55%. Koszty windykacji to 20 tys. zł. Koszt kredytu (po opodatkowaniu) niezbędnego do sfinansowania należności to 7%. Bank proponuje przedsiębiorcy objęcie umową faktoringu właściwego 50% odbiorców (wartości sprzedaży). Dla faktur z terminem płatności 40 dni bank pobiera prowizję w wysokości 1,2%. Koszty windykacji obniżą się do 5 tys. zł. Stopa podatku dochodowego 20%. a) Czy opłaca się zawrzeć umowę faktoringową? b) Jaka jest maksymalna stopa wzrostu sprzedaży wyliczona na podstawie CKG, jeżeli pierwotnie CKG=65 dni, rentowność brutto jednego cyklu środków pieniężnych to 20%, a po zmianach 18,2%. Przykład analizy faktoringu Przed zmianami Po zmianach Różnica Sprzedaż brutto Rabaty Sprzedaż netto Koszt produkcji Dochód ze sprzedaży Koszty związane z należnościami Koszt windykacji Koszty finansowe faktoringu Zysk przed opodatkowaniem Podatek (20%) Zysk netto Straty z tytułu złych długów Koszt utrzymania należności ZN-Złe długi-koszt utrzymania nal Uwagi do zadania: 1. Analiza pomija sposób wykorzystania uwolnionych środków z tytułu faktoringu (CKG ulega skróceniu) 2. Dla uproszczenia obliczono roczny koszt faktoringu w oparciu o stopę nominalną a nie efektywną. Koszt efektywny wynosi ([(1+0,012)^9]-1)*( /2/9)=11,3% * =49155 ad. b) pierwotna stopa wzrostu sprzedaży możliwa do sfinansowania=(360/65)*20%=5,5*20%=111% po zmianach stopa wzrostu sprzedaży możliwa do sfinansowania=(360/45)*18,2%=8*18,2%=145,6% Są to stopy wzrostu sprzedaży, przy założeniu że wszystkie korzyści będą inwestowane w NWC.

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza. strona 1

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza.  strona 1 Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu Przykładowa analiza www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu oferowanego przez bank 2 2. Parametry faktoringu 2 3. Objaśnienia terminów używanych

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA. I półrocze 2016

Pragma Faktoring SA. I półrocze 2016 Pragma Faktoring SA I półrocze 2016 Kluczowe założenia Strategii Kontynuacja budowy zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansowe - krótkookresowe plany finansowe. Dr Karolina Daszyńska-Żygadło

Planowanie finansowe - krótkookresowe plany finansowe. Dr Karolina Daszyńska-Żygadło Planowanie finansowe - krótkookresowe plany finansowe Dr Karolina Daszyńska-Żygadło Menu na dziś 1. Cele i zadania planowania finansowego 2. Planowanie krótkookresowe ustalenie zapotrzebowania na kapitał

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

ARVATO Polska Financial Solutions

ARVATO Polska Financial Solutions PLEASE USE YOUR INDIVIDUAL PICTURE ARVATO Polska Financial Solutions 1 arvato Polska 19 listopada 2014r. ARVATO jest częścią światowego koncernu Bertelsmann SE & Co. KGaA FAKTY 2013 Obrót arvato: 4.4 mld

Bardziej szczegółowo

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r.

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r. FAKTORING Swoboda działania dzięki płynności finansowej 1 arvato Polska 1 października 2012r. arvato jest częścią światowego koncernu Bertelsmann AG Liczba pracowników Na świecie: 63,985 Polska: 2350 arvato

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH Arvato services Polska Bibby Financial Services Sp. z o.o. Znaczenie wieku firmy i wielkości jej obrotów Minimum rok firmy. Wielkość obrotów ma wpływ na koszty Limity min

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Karolina Piątkowska Wrocław 2013 Spis treści: Wstęp... 3 I. Opis teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

Faktoring. e-book. Norbert Lenart

Faktoring. e-book. Norbert Lenart Faktoring e-book Norbert Lenart SPIS TREŚCI 1. Co to jest faktoring i na czym polega?...3 2. Nowy rodzaj finansowania dla firm faktoring...5 3. Rodzaje faktoringu zgodne z kryterium podziału przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

M. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa

M. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa M. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane rejestrowe. Wybrane parametry firmy. Wskaźniki finansowe - trend >> analiza finansowa ( *)

Wybrane dane rejestrowe. Wybrane parametry firmy. Wskaźniki finansowe - trend >> analiza finansowa ( *) Strona 1 / 13 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 932671514 NIP: PL 8992138354 Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 277 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PRUS-POL-BIS" Agencja

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 2014

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 2014 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 214 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE (na 6.8.214 r. tj. na dzień publikacji raportu) EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

ABC Faktoringu. Poradnik dla przedsiębiorców. Dragon Finance Sp. z o.o., Warszawa 2017 r.

ABC Faktoringu. Poradnik dla przedsiębiorców. Dragon Finance Sp. z o.o., Warszawa 2017 r. ABC Faktoringu Poradnik dla przedsiębiorców Co przedsiębiorca powinien wiedzieć zanim zdecyduję się na skorzystanie z oferty faktoringu Dragon Finance Sp. z o.o., Warszawa 2017 r. Co to jest? Faktoring

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. 2011-10-13 1 Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa dokonuje się przy pomocy wskaźników. 2011-10-13 2 Analiza wskaźnikowa Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

257 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu

257 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu Strona 1 / 10 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 012155348 NIP: PL 1250301625 Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 257 ROGOWSKI EXPORT-IMPORT Stanisław Rogowski >> więcej Dane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9 Ćwiczenia 9 Faktoring polega na nabywaniu przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe (faktorów) w ciągu długiego czasu krótkoterminowych wierzytelności dostawców towarów lub usług (faktorantów) i świadczeniu

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 3

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 3 Ćwiczenia 3 Rachunek rentowy Jako rachunek rentowy traktuje się regularne płatności płacone w stałych przedziałach czasu przy czym towarzyszy temu stała stopa procentowa. Wykorzystanie: renty; płatności

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Produkt bankowy pożyczka świąteczna

Produkt bankowy pożyczka świąteczna Produkt bankowy pożyczka świąteczna Zbliżają się święta W każdej rodzinie łączy się to z dodatkowymi wydatkami. Taka jest już polska tradycja. Każdy chciałby żeby na świątecznym stole znalazło się wszystko,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę pilotażowej linii kredytowej finansowanej ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie 1.07. 30.09.2015 Struktura Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego 17.2. Ocena zadłużenia całkowitego Dokonując oceny ryzyka finansowego oraz gospodarki finansowej nie sposób pominąć kwestii zadłużenia, w tym szczególnie poziomu, struktury oraz wydolności firmy w zakresie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul.

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul. Fundacja Cognosco Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku Strona 1/7 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Cognosco 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

ABC faktoringu. Po co faktoring?

ABC faktoringu. Po co faktoring? Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu

Bardziej szczegółowo

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) KREDYT GOTÓWKOWY I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt, od co najmniej 12 miesięcy: a) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Licencjackie studia dzienne Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Marta Pietrzyk

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza zadłużenia i zdolności do obsługi długu Zadłużenie może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy Kształtując poziom zadłużenia, należy uwzględnić ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo