FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm"

Transkrypt

1 FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm

2 Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki Unijne

3 Kredyt w rachunku bieŝącym przeznaczenie - finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy lub finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy Kredytobiorcy okres kredytowania - Kredyt udzielany jest na okres miesięcy (w zależności od regulacji banku) waluta - PLN, EUR, USD, GBP i CHF spłata kapitału - źródłem spłaty kredytu są środki pochodzące z obrotu Kredytobiorcy wpływające na rachunek bieżący. Kredyt może być udzielony na następny okres pod warunkiem pozytywnej weryfikacji oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy i prawidłowego wykorzystywania kredytu. Wysokość limitu kredytu w rachunku bieŝącym uzaleŝniona z reguły od skali przychodów jak i wysokości miesięcznych wpływów na rachunek bieŝący.

4 Kredyt obrotowy przeznaczenie : finansowanie bieŝącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy (w tym podatku VAT) finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy Kredytobiorcy, przy czym kredyt udzielany jest na regulowanie nie przeterminowanych zobowiązań, finansowanie płatności z tytułu akredytyw, zabezpieczenie otwartych przez bank akredytyw, finansowanie płatności z tytułu warunkowego skupu czeków. Finansowanie płatności z tytułu podatku VAT dla Kredytobiorców realizujących nakłady inwestycyjne okres kredytowania - do 1 roku (kredyt krótkoterminowy), w uzasadnionych przypadkach istnieje moŝliwość udzielenia kredytu średnioterminowego wykorzystanie kredytu: Kredyt stawiany jest do dyspozycji Kredytobiorcy w rachunku kredytu jednorazowo lub w transzach Uruchomienie kredytu następuje na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy w formie realizacji płatności wynikających z przedstawionych dokumentów rozliczeniowych spłata kapitału jednorazowa lub w ratach w terminach określonych w umowie

5 przeznaczenie Kredyt inwestycyjny finansowanie nakładów na odtworzenie lub zwiększanie rzeczowych aktywów trwałych i długoterminowych aktywów finansowych Kredytobiorcy (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), w tym finansowanie zakupu na rynku pierwotnym i wtórnym, budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, adaptacji, modernizacji lokalu lub budynku uŝytkowego (wraz z gruntem, z którym ten lokal/budynek jest trwale związany), w którym Kredytobiorca prowadzi lub zamierza prowadzić wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą, spłatę innego kredytu inwestycyjnego udzielonego na cele określone powyŝej. kwota kredytu uzaleŝniona od wewnętrznych regulacji banku, z reguły wymagany min 20% udział własny kredytobiorcy. kres kredytowania - kredyt krótko-, średnio- lub długoterminowy. Okres kredytowania uzaleŝniony od wewnętrznych regulacji banku, nie powinien być jednak dłuŝszy niŝ okres amortyzacji finansowanego środka trwałego. wykorzystanie kredytu: kredyt stawiany jest do dyspozycji Kredytobiorcy w rachunku kredytu jednorazowo lub w transzach uruchomienie kredytu następuje w formie bezgotówkowej realizacji płatności wynikających z przedstawionych dokumentów rozliczeniowych zapłata za zakupywany środek trwały lub nakłady budowlane. Spłata jednorazowa lub w ratach w terminach określonych w umowie

6 Zabezpieczenia prawne kredytów - podstawowe zasady Podstawowym celem zabezpieczenia jest zapewnienie bankowi zwrotu udzielonego kredytu wraz z odsetkami i innymi naleŝnościami banku w przypadku gdyby dłuŝnik nie uregulował tych naleŝności w terminach ustalonych w umowie kredytowej. Podział zabezpieczeń: Podstawowy podział rodzajów zabezpieczeń dokonywany jest w oparciu o kryterium zakresu odpowiedzialności dłuŝnika: Zabezpieczenia osobowe: osobista odpowiedzialność osoby dającej zabezpieczenie, a więc odpowiedzialność całym posiadanym majątkiem do wysokości zadłuŝenia Zabezpieczenia rzeczowe: ograniczają odpowiedzialność osoby dającej zabezpieczenie do poszczególnych składników jej majątku; są więc ustanawiane na określonych dobrach materialnych Kredytobiorcy lub osoby trzeciej.

7 Zabezpieczenia prawne kredytów - podstawowe zasady Zabezpieczenia osobowe stosowane w banku: - poręczenie według prawa cywilnego, - weksel in blanco i poręczenie wekslowe, - gwarancja bankowa, - przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie, - przejęcie długu kredytowego, - przystąpienie do długu kredytowego, - ubezpieczenie kredytu. Zabezpieczenia rzeczowe stosowane w banku: - kaucja, - blokada środków na rachunku bankowym, - blokada papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych zapisanych na właściwym rachunku - zastaw rejestrowy i zwykły, - przewłaszczenie na zabezpieczenie, - hipoteka (umowna zwykła, umowna kaucyjna, umowna łączna, przymusowa).

8 FAKTORING Faktoring jest jedną z form finansowania naleŝności od odbiorców. Nie moŝna go jednak zaliczyć do kredytów, poniewaŝ umowa faktoringowa nie powoduje powstania zobowiązania, a tylko przeniesienie (cesję) stwierdzonej fakturą naleŝności korzystającej z faktoringu firmy na rzecz banku lub innej wyspecjalizowanej firmy zwanej faktorem.

9 Czym jest faktoring? Parę słów o faktoringu Faktoring polega na nabywaniu przez Faktora niewymagalnych faktur (wierzytelności) klienta przysługujących mu od odbiorców (bez ubezpieczenia obrotu lub z ubezpieczeniem obrotu). Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich odbiorców. Ale faktoring to nie tylko finansowanie...ale kompleksowe narzędzie umożliwiające: sprawną administrację naleŝnościami, poprzez obsługę księgową dłuŝników, monitoring portfela wierzytelności klienta, monitowanie terminów płatności wierzytelności, efektywne dochodzenie przeterminowanych wierzytelności klienta, Przeniesienie ryzyka wypłacalności odbiorców na faktora (w ramach faktoringu z ubezpieczeniem obrotu).

10 Korzyści z faktoringu Przyspieszenie spłaty naleŝności od klientów, co wpływa na poprawę płynności finansowej Pewność dokonania terminowej płatności za zakupione towary/usługi. Zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Ubezpieczenie ryzyka upadłości klientów oraz zwłoki w płatnościach naleŝności (faktoring z przejęciem ryzyka). MoŜliwość elastycznego finansowania bieŝącej działalności, nawet przy znaczącym wzroście obrotów. Finansowanie nawet do 100% wartości faktury przedstawionej do sfinansowania w przypadku faktoringu na dostawców. MoŜliwość skorzystania z rabatów od dostawców w przypadku wcześniejszego regulowania zobowiązań. Zapewnienie moŝliwości weryfikacji wiarygodności odbiorców. MoŜliwość szybkiego finansowania bez konieczności uzyskania zgody od dostawców. Monitoring terminowości spłat dokonywanych przez klientów. Dyscyplinowanie odbiorców. Przerzucenie na instytucję finansową (firmę faktoringową) zadań związanych ze ściąganiem naleŝności od odbiorców. Brak rzeczowych zabezpieczeń.

11 Leasing istota umowy Rola Klienta Wybrać przedmiot leasingu oraz jego dostawcę UŜytkować przedmiot oraz czerpać z tego korzyści Ubezpieczyć przedmiot Dokonywać niezbędnych przeglądów oraz napraw Terminowo płacić raty leasingowe Rola firmy leasingowej Nabyć i zapłacić za przedmiot wskazany przez Klienta Zapewnić odbiór i korzystanie z przedmiotu Wystawiać faktury VAT i pobierać opłaty Zabezpieczenie Podstawowe - przedmiot leasingu (własność firmy leasingowej) Dodatkowe - weksel

12 Parametry umowy leasingu Pierwsza opłata: Od 0 do 40% wartości początkowej Efekt negocjacji z klientem Element ograniczania ryzyka kredytowego Długość umowy: Leasing operacyjny: minimalny okres umowy wyznaczany przez przepisy podatkowe Zwykle od 24 do 60 miesięcy Wartość końcowa: Leasing operacyjny: minimalna wyznaczana przez przepisy podatkowe w zaleŝności od stawki amortyzacyjnej i okresu leasingu Leasing finansowy: 100 zł + VAT

13 Co moŝna wziąć w leasing Najczęściej leasingowane przedmioty Pojazdy Maszyny i urządzenia Nieruchomości Cechy idealnego przedmiotu leasingu Oznaczony, łatwo identyfikowalny Płynny, posiadający rozproszony rynek wtórny Inne przedmioty mogą być finansowane przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń

14 Rodzaje leasingu Leasing operacyjny Umowa zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji (dla ruchomości) lub 10 lat (dla nieruchomości) Suma opłat, pomniejszona o naleŝny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu Rata leasingowa w całości stanowi dla Klienta koszt uzyskania przychodu Odpisów amortyzacyjnych dokonuje firma leasingowa Leasing finansowy (kapitałowy) Umowa zawarta na czas oznaczony Suma opłat, pomniejszona o naleŝny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu Koszt uzyskania przychodu stanowi część odsetkowa raty leasingowej Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Klient

15 Dlaczego leasing Optymalizacja podatkowa Opłaty leasingowe w leasingu operacyjnym stanowią koszt uzyskania przychodu W leasingu finansowym moŝna skorzystać ze szczególnych zasad amortyzacji Poprawa płynności finansowej Spłata rat leasingowych dokonywana z bieŝących przychodów z uŝywania PL Uniknięcie finansowania podatku VAT Podstawą kalkulacji rat leasingowych jest wartość netto przedmiotu leasingu. Podatek VAT jest płacony w ratach (przy kaŝdej opłacie) leasing operacyjny Uzyskanie moŝliwości finansowania rozwoju bez długiej listy zabezpieczeń PL stanowi naturalne i podstawowe zabezpieczenie wierzytelności Uproszczone procedury Kompleksowa obsługa Zakup, rejestracja i ubezpieczenie przedmiotu leasingu

16 GWARANCJE Gwarancje bankowe zaliczamy do produktów kredytowych. Oznacza to, iŝ w procesie udzielania gwarancji bankowych obowiązują takie same kryteria i zasady w zakresie oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz prawnego zabezpieczenia gwarancji jak przy kredytach bankowych. Gwarancja bankowa jest to jednostronne zobowiązanie banku (gwaranta) dokonane na zlecenie klienta (zleceniodawcy) do wykonania świadczenia pienięŝnego na rzecz beneficjenta (podmiotu uprawnionego) gwarancji po spełnieniu przez niego określonych w gwarancji warunków zapłaty.

17 RODZAJE GWARANCJI Rodzaje gwarancji udzielanych przez Bank Zachodni WBK SA: Gwarancja przetargowa (wadialna) Stanowi jedną z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia wadium przetargowego. Gwarancja zapłaty Zabezpiecza otrzymanie przez beneficjenta płatności wynikającej z zawartej ze zleceniodawcą umowy. Gwarancja spłaty kredytu Zabezpiecza terminową spłatę i obsługę kredytu zaciągniętego przez zleceniodawcę w innym banku. Gwarancja dobrego wykonania kontraktu Zabezpiecza prawidłowe wywiązanie się przez zleceniodawcę z innych niŝ finansowe zobowiązań wynikających z zawartego kontraktu. Gwarancja z tytułu rękojmi i/ lub gwarancji jakości Zabezpiecza wykonanie przez zleceniodawcę obowiązków wynikających z przepisów o rękojmi i gwarancji, najczęściej następuje po gwarancji dobrego wykonania kontraktu. Gwarancja zwrotu zaliczki Zabezpiecza zwrot zaliczki (przedpłaty) otrzymanej przez zleceniodawcę od kontrahenta z tytułu zawartego kontraktu wraz z ewentualnymi odsetkami. Gwarancja celna Wystawiana na rzecz polskich urzędów celnych, zabezpieczająca zapłatę kwot wynikających (lub mogących powstać) z długów celnych oraz podatków wraz z odsetkami.

18 KONTAKT Sylwester Kloskowski Bank Zachodni WBK SA Dyrektor Oddziału Ul. 10 Lutego 11 Gdynia +48 (58)

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo