Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz"

Transkrypt

1 Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz

2 Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej tj. o 3,2% więcej niż przed rokiem! Produkcja sprzedana w 2003 roku wzrosła o 9,6%, a w I pólroczu 2004 o 19%! Zyskowność netto w 2003 roku wyniosła 2,04% wobec -0,26% rok wcześniej Ilość przedsiębiorstw w Polsce 3,8% 95,2% 0,8% 0,2% mikro (do 9 zatrudnionych) małe (10-49 zatrudnionych) średnie ( zatrudnionych) duże (pow. 249 zatrudnionych)

3 Warunki działania przedsiębiorstw- cd! Wydajność pracy rozumiana jest jako PKB przypadający na osobę zatrudnioną wynosiła w Polsce 50,2% średniego poziomu wydajności pracy UE sprzed akcesji, czyli obejmującej 15 państw członkowskich.! Wydajność pracy w Polsce w 2003 r. była o ponad 16 pkt. niższa niż w najgorszym kraju UE-15 i o prawie 30 pkt. niższa od najlepszego wśród krajów UE-10

4 Finansowanie działalności! Przyrost przychodów przedsiębiorstw wywoływać będzie znaczne potrzeby w zakresie finansowania ich działalności.! Potrzeby finansowe dotyczyć będą finansowania wzrostu aktywów obrotowych, niezbędnych dla przyrostu poziomu sprzedaży wyrobów i usług oraz nakładów na inwestycje, które będą podstawą dla utrzymania dalszego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów i usług

5 Finansowanie działalności - cd! Przedsiębiorstwa w swojej działalności wykorzystują finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne.! Wśród różnych rodzajów finansowania wewnętrznego można wymienić wypracowany zysk oraz wzrost kapitału własnego.! Spośród zewnętrznych źródeł finansowania, najważniejsze to kredyt kupiecki i kredyt bankowy.

6 Kredyt bankowy! Wykorzystanie dźwigni finansowej i tarczy podatkowej! Przedsiębiorstwa w 2002 roku aż w 71,4% finansowały nakłady inwestycyjne z własnych środków! Udział kredytów bankowych w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw w Polsce wynosi (łącznie z kredytami w walutach obcych) kilkanaście procent, a w krajach rozwiniętych 70-80%! Rozmiary kredytów w relacji do PKB są w Polsce czterokrotnie mniejsze niż średnio w krajach strefy euro

7 Zdolność kredytowa przedsiębiorstwa! Bank dokonuje oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa wykorzystując analizę ekonomiczną! Stosując metody analizy ilościowej bada strukturę i dynamikę poszczególnych kategorii ekonomicznych oraz bada zależności zachodzące pomiędzy nimi! W ramach oceny jakościowej przedsiębiorstwa dokonywana jest ocena wewnętrznych cech klienta, jego kierownictwa oraz otoczenia, które nie mogą być wyrażone przy pomocy wskaźników

8 Zdolność kredytowa przedsiębiorstwa - cd! Ocena zdolności kredytowej jest najczęściej określana poprzez dwa kryteria: płynność i wypłacalność! Płynność jest to zdolność podmiotu gospodarczego do obsługi krótkoterminowych zobowiązań! Natomiast wypłacalność jest to możliwość spłaty wszystkich zobowiązań z jego majątku

9 Przypadek spółki Alfa! Przedsiębiorstwo zaliczane do sektora MSP prowadzone w formie spółki jawnej! Działalność budowlana, handel, obsługa nieruchomości! Działalność prowadzona od 1990 roku, trzy etapy rozwoju!

10 Wyniki ekonomiczne Alfa Przychody ze sprzedaży Rentowność ,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,49% 9,55% 6,44% ,00% 3,85% ,00% 3,00% 2,12% ,00% 1,00% 0,04% ,00% Rentow ność sprzedaży Rentow ność netto sprzedaży

11 Wyniki ekonomiczne Alfa - cd 100% 80% Struktura aktywów 0% 5% 4% 23% 24% 22% 100% 80% 51% Struktura pasywów 40% 39% 60% 60% 40% 77% 71% 74% 40% 31% 41% 41% 20% 0% Rozliczenia międzyokresowe Majątek obrotowy Majątek trwały 20% 0% 17% 20% 18% Zobowiązania krótkoterm. i f. specjalne Zobowiązania długoterm. Kapitał własny

12 Wyniki ekonomiczne Alfa - cd Wskaźniki płynności Kapitał pracujący 0,59 0 0, ,45 0,41 0, , , Płynność II stopnia - szybka Płynność III stopnia - bieżąca Kapitał pracujący (w tys. zł)

13 Wyniki ekonomiczne Alfa - cd Wypłacalność (nadwyżka majątku nad zobowiązaniami) , , , , , , , , , ,00 Wypłacalność (nadwyżka majątku nad zobowiązaniami

14 Źródła finansowania działalności! Strategia przedsiębiorstwa zakładała przyrost majątku oraz przychodów ze sprzedaży! Zwiększenie aktywności przedsiębiorstwa przekładało się na wzrost rentowności działalności! Przyrost majątku miał być sfinansowany z trzech źródeł: kredyt kupiecki, wzrost kapitałów własnych, kredyt bankowy

15 Stanowisko banku! Przedsiębiorstwo jest zaliczane do grupy klientów, którzy powinni spłacać dotychczasowe zobowiązania inwestycyjne, bez możliwości zwiększania zaangażowania banku! Argumenty przedsiębiorstwa: optymalizacja podatkowa, kredyt kupiecki, sukces biznesowy

16 Przypadek spółki Beta! Przedsiębiorstwo zaliczane do sektora MSP prowadzone w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością! Produkcja ceramiki budowlanej, działalność od 1995 r.! Spółka z o.o. powstała pod koniec 2000 roku w wyniku wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do nowo założonej spółki! Wycena aportu przedsiębiorstwa ukształtowała wysoki kapitał zakładowy, 60% pasywów jako wynik ustalenia znacznej wartości firmy, która stanowiła 17% udziału w aktywach trwałych

17 Wyniki ekonomiczne Beta Przychody ze sprzedaży Rentowność ,00% 10,78% 10,00% 9,70% 8,00% 7,55% 6,00% 4,55% 4,85% 4,00% 2,00% 1,54% 0,00% Rentowność sprzedaży Rentowność netto

18 Wyniki ekonomiczne Beta - cd 100% 80% Struktura aktyw ów 2,9% 0,0% 1,1% 28% 42% 46% 100% 80% Struktura pasywów 28% 67% 36% 60% 60% 12% 8% 40% 72% 40% 20% 0% 58% 54% Rozliczenia międzyokresowe Majątek obrotowy Majątek trwały 20% 0% 6% 27% 60% 56% Zobowiązania krótkoterm Zobowiązania długoterm. Kapitał własny

19 Wyniki ekonomiczne Beta - cd Wskaźniki płynności Kapitał pracujący 1,40 1, ,05 0, ,62 0,63 0 0, , Płynność bieżaca Płynność s zybka

20 Wyniki ekonomiczne Beta - cd Wypłacalność (nadwyżka majątku nad zobowiązaniami) 1 200,00 800,00 400,00 0,00-400,

21 Źródła finansowania działalności! Rosnące zamówienia wymagały nowych maszyn do produkcji! Podejmowane rozmowy z bankiem finansującym nie przynosiły rezultatów, pomimo że przedsiębiorstwo posiadało podpisane kontrakty z opcją na ich realizację po zwiększeniu zdolności wytwórczych! Kontrakty były na tyle korzystne, że zawierały także możliwości przedpłacania realizowanych zamówień, co poprawiałoby dodatkowo bieżącą płynność

22 Stanowisko banku! Bank pomimo dobrych wyników analizy finansowej, podnosił kwestię konieczności ustabilizowania bieżącej sytuacji i kontynuacji spłat zaciągniętych wcześniej kredytów! Nie przekonały go argumenty biznesowe i wskazywanie na dotychczasowe sukcesy rynkowe oraz posiadanie stabilnych odbiorców, oczekujących znacznie większej ilości produkowanych przez przedsiębiorstwo wyrobów.

23 Wspólne cechy omawianych przypadków! Dynamiczny rozwój, finansowanie dotychczasowego etapu rozwoju działalności kredytem bankowym, który był w trakcie spłacania! Przedsiębiorstwa finansowane były przez dłuższy okres czasu przez ten sam bank! Przedsiębiorcy zachęceni powodzeniem w dotychczasowej działalności oraz pojawiającymi się szansami na rynku, pracowali nad dalszym rozwojem przedsiębiorstwa

24 Wspólne cechy omawianych przypadków -cd! Zachowawcza strategia banków finansujących! W przypadku przedsiębiorstwa Alfa wyczekującą pozycję banku uzasadniały wyniki analizy ekonomicznej z zastosowaniem metod ilościowych. Jednakże ocena jakościowa prowadzonego biznesu i możliwości jego rozwoju wskazywały na dobre perspektywy jego rozwoju! Przedsiębiorstwo Beta uzyskiwało dobre wyniki analizy, zarówno w ocenie ilościowej, jak i jakościowej! Decyzje banków były podobne dla obu przedsiębiorstw. Nie przewidywano udzielenia przedsiębiorstwom kredytu.

25 Wyniki działań przedsiębiorstw! Przedsiębiorcy nie poprzestali na akceptacji otrzymanych z banków decyzji. Aktywnie podjęli działania zmierzające do pozyskania potrzebnego finansowania w innych bankach.! W obu przypadkach akcje się powiodły i kredyty zostały przydzielone

26 Wnioski dla przedsiębiorców! Dobre oceny uzyskiwane w ramach analizy ilościowej są ważnym elementem w pozyskiwaniu kredytów bankowych, jednakże nie są warunkiem wystarczającym, istotna jest także ocena przeprowadzona w ramach analizy jakościowej! Inne czynniki umożliwiające pozyskanie kredytu to: Determinacja działania przedsiębiorcy Odpowiednie przygotowanie się do pozyskania kredytów Przeprowadzenie zmian w strukturze finansowania działalności, Zainteresowanie banku udzieleniem kredytu.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon...

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Autor: dr Wacław Wajda (Nafta & Gaz Biznes kwiecień 2004) Kapitał umożliwiający sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa pochodzi

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU Warszawa 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU 2013 Spis treści Najważniejsze informacje i wnioski o spółkach objętych analizą 3

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 105 117 Joanna Duda*, Anna Wolak-Tuzimek** Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 1. Wprowadzenie Rozwój przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Broszura jest podsumowaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA...4 1.1

Bardziej szczegółowo

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SKOTAN

GRUPA KAPITAŁOWA SKOTAN GRUPA KAPITAŁOWA SKOTAN 40-007 KATOWICE UL. UNIWERSYTECKA 13 Skonsolidowany raport roczny za okres OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1 SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA ROK 2013 ZAWIERA:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku Warszawa, Sierpień 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne o grupie kapitałowej... 3 1.1. Struktura grupy kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 WARSZAWA, 17 LUTY 2012 1. Spis treści 2. Informacje ogólne... 4 3. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 6 A. Sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo