KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:"

Transkrypt

1 KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z wybranymi aspektami kredytowania firmy. Cele szczegółowe zajęć: 1) wyjaśnić pojęcie leasingu, 2) wymienić korzyści przedsiębiorcy korzystającego z leasingu, 3) identyfikować wady leasingu, 4) odróżnić leasing finansowy i operacyjny, 5) porównać opłacalność finansowania inwestycji z wykorzystaniem kredytu i leasingu operacyjnego (dla chętnych), 6) wyjaśnić pojęcie faktoringu, 7) odróżnić podmioty umowy factoringowej, 8) wymienić zalety i wady faktoringu. Czas trwania: 45 minut Metody realizacji zajęć: pogadanka wstępna, wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej Kapitał cz. II i materiału nr 1 dla ucznia, ćwiczenia praktyczne. Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna Kapitał cz. II, karta pracy ucznia. Propozycja organizacji zajęć: 1. (5 minut) Czynności organizacyjne. 2. (5 minut) Pogadanka wstępna na temat alternatywnych źródeł finansowania. 3. (20 minut) Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej Kapitał cz. II i materiału nr 1 dla ucznia jego efektem ma być osiągnięcie celów zajęć (2-8). 4. (10 minut) Podsumowanie i diagnoza efektywności zajęć z wykorzystaniem karty pracy ucznia. 5. (5 minut) Zadanie pracy domowej dotyczącej faktoringu (patrz karta pracy ucznia zadanie 3 ).

2 Zał. 1. Karta pracy ucznia Materiał nr 1 dla ucznia Zgodnie z tradycyjnymi założeniami przedsiębiorstwo gromadzi rzeczowe składniki majątkowe poprzez nabywanie ich na własność w celu zapewnienia sobie możliwości ich użytkowania. Oznacza to konieczność dysponowania własnymi lub obcymi kapitałami niezbędnymi na sfinansowanie nabywanego na własność majątku. Jednak już w latach 60- tych ubiegłego wieku rozwinęła się w wielu krajach na znaczną skalę rezygnacja z nabywania na własność obiektów majątku trwałego na rzecz ich wynajmu, zapewniającego prawo użytkowania na zasadach tzw. leasingu. Leasing oznacza upoważnienie przez właściciela składników majątkowych udzielone na podstawie umowy określonemu przedsiębiorstwu do użytkowania tych składników w ustalonym okresie w zamian za uzgodnione ratalnej opłaty. Przy umowie leasingu występują dwie strony: leasingodawca, który jest właścicielem majątku, przekazywanego do użytkowania innej osobie (przedsiębiorstwu); jest on określany w polskim ustawodawstwie jako finansujący, leasingobiorca, tj. osoba (przedsiębiorstwo) wynajmująca od leasingodawcy rzeczowe składniki majątkowe w zamian za opłaty wnoszone na jego rzecz; jest on użytkownikiem składników majątkowych bez przejęcia praw własności, zachowywanych przez leasingodawcę; jest on określany w polskim ustawodawstwie jako korzystający. Na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. nr 74, poz. 857) od 9 grudnia 2000 r. obowiązują w Polsce precyzyjne przepisy dotyczące umowy leasingu. Przez włączenie do Kodeksu cywilnego przepisów dotyczących leasingu, umowy tego rodzaju są umowami nazwanymi. Przyjęta w Kodeksie cywilnym definicja leasingu nawiązuje zarówno do tej, która jest zawarto w konwencji UNIDORIT o międzynarodowym leasingu finansowym, sporządzonej w Ottawie w 1988 r. jak i do polskiej praktyki. Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz na warunkach określonych w tej umowie i oddać ją korzystającemu do użytkowania albo użytkowania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Na podstawie tej samej umowy korzystający zobowiązany jest do zapłaty finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie nabycia rzeczy. W praktyce wykształciły się dwie zasadnicze formy leasingu, tj. operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny, zwany również usługowym, obejmuje z reguły okres umowy o korzystaniu ze składnika majątkowego stosunkowo krótki, a przede wszystkim krótszy od okresu ekonomicznego zużycia tego składnika. Jednocześnie leasingodawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli dalsze użytkowanie wynajmowanego obiektu okaże się zbędne. Przy tym typie umowy nie tylko koszty amortyzacji, ale także remontów obiektu, konserwacji oraz podatków i ubezpieczeń ponosi z reguły leasingodawca i są one wkalkulowane w opłaty obciążające leasingobiorcę. Opłaty leasingowe od danego użytkownika, pobierane od nowych obiektów, nie mogą przy tym pokrywać pełnych kosztów inwestycji ze względu na krótszy od żywotności obiektu okres wynajmu. Leasingodawca liczy jednak, że będzie mógł wynająć używany obiekt innej osobie po obniżeniu opłaty lub sprzedać go po korzystnej jeszcze cenie. Leasing finansowy, zwany również kapitałowym lub inwestycyjnym, łączy się z długoterminową umową najmu, zawartą na okres zbliżony w zasadzie do okresu ekonomicznego zużycia obiektu. Leasingodawca nie może odstąpić od umowy. Natomiast odstąpienie leasingobiorcy, przed upływem umowy, łączy się z koniecznością zapłacenia

3 stosunkowo wysokiego odszkodowania, równego niekiedy kwocie opłat za pozostały okres najmu. Ponadto leasingobiorca, a nie jego leasingodawca, ponosi koszty użytkowania obiektu. Opłaty należne właścicielowi są tak skalkulowane, że pokrywają pełne koszty nabycia przez niego przedmiotu leasingu oraz zysk. Bardzo często umowie leasingu finansowego towarzyszy tzw. opcja zakupu, polegająca na umożliwieniu korzystającemu zakupu rzeczy (przeniesienie własności) po zakończeniu umowy. Kodeks cywilny reguluje również prawa i obowiązki stron umowy. Finansujący ponosi odpowiedzialność za przekazanie przedmiotu leasingu korzystającemu w dobrym stanie. Ponadto zobowiązany jest do przekazania korzystającemu razem z przedmiotem leasingu odpisu umowy jego kupna lub innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, a w szczególności odpisu dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy. Kodeks cywilny uwzględnia ryzyko finansowe jakie ponoszą leasingodawcy i zabezpiecza również ich interesy. W wypadku wygaśnięcia umowy leasingu z przyczyn utraty przedmiotu, za który nie odpowiada finansujący, wówczas może on żądać od korzystającego natychmiastowej zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wskutek wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody. W przypadku, gdy korzystający zalega z terminową płatnością jednej z rat leasingowych, wówczas finansujący wyznacza dodatkowy termin płatności, a w razie jego niedotrzymania przez korzystającego, finansujący może jednostronnie wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym. Leasing traktowany jest przez przedsiębiorstwa jako alternatywna forma w stosunku do typowych kredytów długoterminowych. Ta forma finansowania obcego ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo nie ma dostatecznej ilości środków własnych na sfinansowanie inwestycji rzeczowych. Zaletą leasingu jest również to, że opłaty z tytułu leasingu ujmowane są jako koszty działalności przedsiębiorstwa. Należy zatem stwierdzić, że majątek nie jest mierzony prawem własności, lecz możliwością korzystania z niego. Factoring jest to rodzaj bardzo szerokiego pośrednictwa handlowego. Nazwa factoring pochodzi od angielskiego terminu faktor, który oznacza pośrednika, agenta. Wprawdzie podstawą factoringu jest cesja wierzytelności, jednak łączy się on z wieloma dodatkowymi czynnościami świadczonymi przez faktora na rzecz faktoranta. Uczestnikami faktoringu są: faktorant, czyli przedsiębiorstwo uprawnione do otrzymania środków pieniężnych od odbiorcy z tytułu świadczonych dostaw produktów, towarów i usług, dłużnik, którym jest odbiorca towarów, produktów lub usług mający zobowiązanie pieniężne wobec ich dostawcy (faktoranta), faktor, czyli wyspecjalizowana instytucja finansowa np. bank przejmująca wierzytelności przysługujące faktorantowi i świadcząca na jego rzecz dodatkowe usługi związane z obsługą wierzytelności. Schemat transakcji handlowej z wykorzystaniem factoringu przedstawia rysunek.

4 Rys. Transakcja handlowa z wykorzystaniem factoringu Przedsiębiorca (producent, kupiec lub usługodawca) Kontrahent (nabywca produktów, towarów lub usług) Instytucja faktoringowa Źródło: K. Kreczmańska-Gigol Prawa i obowiązki dłużnika factoringowego, w: Vademecum Podatkowo-Księgowe, nr 2/2006, s. 43 Opis transakcji handlowej (patrz rys.): 1. Przedsiębiorca sprzedaje za kwotę 50 tys. zł swoje produkty kontrahentowi z odroczonym terminem płatności, udzielając mu kredytu kupieckiego na 30 dni. 2. Kontrahent jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy 50 tys. zł, najpóźniej 30-tego dnia. 3. Przedsiębiorca sprzedaje następnego dnia (po dokonaniu sprzedaży kontrahentowi) swoją wierzytelność (należność) w wysokości 50 tys. zł instytucji factoringowej. 4. Instytucja factoringowa przyjmuje wierzytelność, a w zamian płaci przedsiębiorcy kwotę 50 tys. zł, pomniejszoną o odsetki, prowizje i opłaty za usługi dodatkowe. 5. Przedsiębiorca informuje kontrahenta (dłużnika) o zmianie wierzyciela i o tym, że musi on dokonać płatności na rachunek instytucji factoringowej. 6. Najpóźniej 30-tego dnia dłużnik przekazuje wierzytelność instytucji factoringowej. Factoring polega zatem na nabywaniu przez specjalistyczne instytucje factoringowe bieżących, nieprzeterminowanych wierzytelności od przedsiębiorstw, którym należności te przysługują z tytułu dostarczonych produktów i usług. Powszechne jest bowiem zawieranie transakcji handlowych w oparciu o kredyt kupiecki, zaś cykle rozliczeniowe między dostawcą i odbiorcą coraz bardziej wydłużają się. Wzmożone jest zatem zapotrzebowanie przedsiębiorstw na środki pieniężne, niezbędne do finansowania bieżącej działalności. Umowa factoringu dotyczy jedynie wierzytelności krótkoterminowych. Przeważnie termin, do którego dłużnik ma dokonać zapłaty wynosi 14 dni od momentu zawarcia umowy, rzadko natomiast przekracza 120 dni. W Polsce faktoring stanowi umowę nienazwaną, z tego też względu do umowy tej mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego regulujące inne rodzaje umów. Formalnie finansowanie faktoringowe regulowane jest umową między instytucją faktoringową a klientem (faktorantem), w której określa się okres trwania usługi finansowej, zasady bieżącego sprzedawania wierzytelności, sposób płatności, dokumentację wierzytelności. Za swoje usługi faktor pobiera następujące opłaty: odsetki w wysokości wynikającej z aktualnej stopy procentowej na rynku finansowym.

5 prowizje za obsługę wierzytelności pobierane z kwoty zaliczki w wysokości obliczonej procentowo od wartości faktury brutto, opłaty za usługi dodatkowe. Przykład: Przedsiębiorca zawarł umowę z instytucją Faktor o sprzedaż swoich wierzytelności na sumę zł rocznie. Podpisana umowa reguluje następujące opłaty za faktoring: - odsetki od kwoty wierzytelności w wysokości 12%, - opłaty za ryzyko ściągnięcia wierzytelności od dłużnika w wysokości 5% od kwoty wierzytelności. Jaką kwotę rocznie zarobi Faktor na tej transakcji? Jaką kwotę otrzyma Przedsiębiorca? Rozwiązanie: Opłaty od kwoty wierzytelności wynoszą: zł x 12% = zł. Opłaty za ryzyko ściągnięcia wierzytelności wynoszą: zł x 5% = zł. Faktor zarobi: zł zł = zł. Przedsiębiorca otrzyma: zł zł = zł. Tradycyjna forma faktoringu ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed utratą wierzytelności. Faktoring nie jest kredytem, nie powoduje powstania zadłużenia a stwarza możliwość wyeliminowania złych długów. Zaletą faktoringu jest to, że faktorant (sprzedający wierzytelności) w sposób stosunkowo łatwy i szybki ma dostęp do środków pieniężnych za dostarczone odbiorcom produkty i usługi. Przedsiębiorstwa korzystające z usług faktoringowych osiągają płynność finansową, ponieważ ich faktury natychmiast są zamieniane na gotówkę, a skrócony cykl oczekiwania na należności powoduje oszczędności odsetkowe. Z usług tych korzystają hurtownie, przedsiębiorstwa produkujące sprzęt informatyczny, przedsiębiorstwa transportowe itd. Dla przedsiębiorstw mających wielu odbiorców rozproszonych na terenie całego kraju jest to dogodna forma windykacji należności. Zadanie 1. Przeczytaj uważnie i do końca poniższe pytania testowe, a następnie wskaż jedną poprawną odpowiedź. Uzasadnij wybór odpowiedzi. 1. Leasing oznacza: a) rodzaj pośrednictwa handlowego, którego podstawą jest cesja wierzytelności, b) sprzedaż z odroczonym terminem płatności, c) alternatywę dla kapitałochłonnych inwestycji własnych, d) system zbytu, polegający na ścisłej współpracy dwóch niezależnych przedsiębiorstw. 2. Leasing operacyjny polega na tym, że: a) dotyczy składników aktywów obrotowych, b) umowny okres użytkowania środka trwałego jest zbliżony do jego przewidywanego zużycia, c) czas trwania umowy leasingowej jest krótszy od okresu zużycia środka trwałego, d) leasingodawcą (finansującym) jest producent środka trwałego.

6 Zadanie 2. Poniższa tabela zawiera błędnie przypisane cechy leasingowi kapitałowemu. Popraw zaistniałe błędy. Aspekty charakterystyki Okres umowy Koszty utrzymania i remontów Opłaty leasingowe Odstąpienie od umowy Cechy krótszy od okresu ekonomicznego zużycia obiektu ponosi leasingobiorca nie pokrywają ceny obiektu wymaga zapłaty odszkodowania na rzecz finansującego Zadanie 3. Do poniższego schematu ilustrującego przebieg transakcji handlowej z wykorzystaniem factoringu wkradły się błędy dotyczące kolejności i kierunku transakcji. Dokonaj odpowiednich korekt tych błędów. Kontrahent Przedsiębiorca Instytucja faktoringowa

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Leasing 1. Wprowadzenie do tematu 2. Leasing w systemie prawa polskiego

Leasing 1. Wprowadzenie do tematu 2. Leasing w systemie prawa polskiego Leasing 1. Wprowadzenie do tematu Ogólnie rzecz ujmując leasing jest jednym z rodzajów umowy cywilnoprawnej. Dokładniej zaś jest to forma finansowania inwestycji, która polega na pozyskaniu środków inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Beata Granosik Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechnika Koszalińska WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Każda inwestycja rzeczowa wymaga zgromadzenia odpowiedniego kapitału do jej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 301 (71), 151 162 Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska UWARUNKOWANIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce

Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce IWONA BACHÓRZ Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa lease, które oznacza dzierżawę lub najem 1. Jednak w praktyce gospodarczej pojęcie leasingu ma

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane

Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane AGNIESZKA PIĘKOŚ Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane Rodzaje źródeł finansowania przedsiębiorcy Każdy przedsiębiorca potrzebuje kapitału by sprawnie funkcjonować. Pozyskanie środków

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 226. Leasing warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców w perspektywie integracji z UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Raport. Nr 226. Leasing warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców w perspektywie integracji z UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Leasing warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców w perspektywie integracji z UE Kwiecień 2004 Jarosław Wierzbicki Raport Nr

Bardziej szczegółowo

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Leasing PRZEDSIĘBIORSTWO składników majątku skutki I REGION podatkowe NR dla korzystającego 5/2013 65 Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Bożena Sowa 1 Wstęp Rozwój firmy stanowi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania Autor: Lesław Marek Fiutowski Skrócony opis lekcji Podczas zajęć uczniowie poznają możliwości pozyskiwania oraz inwestowania kapitału, jakie oferuje rynek.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE Anna KIWAŁA Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono model zarządzania gotówką w małym przedsiębiorstwie oraz praktyczne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania Rozrachunki dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl www.gabrusewicz.pl Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków Kryteria podziału Rodzaje rozrachunków

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo