P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne"

Transkrypt

1 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. Nazwa modułu Wdrożenia i innowacje w zarządzaniu. Punkty ECTS: 0. Kod przedmiotu:. Systemy zarządzania w przemyśle. Zarządzanie jakością produkcji. Innowacje w zarządzaniu 5. Rodzaj modułu: uzupełniający, do wyboru 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II, III 7. Semestry:, 5,6 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/80 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora modułu oraz prowadzących zajęcia (Wyk) Laboratorium (Lab) (Wyk) Laboratorium (Lab) (Wyk) Projekt (Proj) Dr hab. inż. Maciej Majewski B - Wymagania wstępne semestr S/ 5 NS/0 S/ 0 NS/0 5 semestr S/ 5 NS/0 S/ 5 NS/0 6 semestr S/ 5 NS/0 S/ 5 NS/0 C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: przekazanie wiedzy w zakresie wiedzy technicznej obejmującej terminologię, pojęcia, teorie, zasady, metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z wdrażaniem i innowacjami w zarządzaniu (CU): CU: wyrobienie umiejętności w zakresie doskonalenia wiedzy, pozyskiwania i integrowanie informacji z literatury, baz danych i innych źródeł, opracowywania dokumentacji, prezentowania ich i podnoszenia kompetencji zawodowych Kompetencje społeczne (CK): CK: przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości D - Efekty kształcenia Student po ukończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu przetwarzania informacji i organizacji systemów EKW: zna podstawowe narzędzia i techniki wykorzystywane do projektowania systemów i urządzeń EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu monitorowania procesów i inżynierii urządzeń EKU:potrafi samodzielnie opracować i zaprezentować dokumentację zadania inżynierskiego EKU: potrafi ocenić efektywność urządzeń i procesów oraz przeprowadzić symulację efektywności EKU: potrafi zaprojektować, wdrożyć i przetestować system Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie EKK: potrafi określić priorytety realizacji zadania inżynierskiego K_W07 K_W08 K_W09 K_U0 K_U08, K_U K_U8 K_K0 K_K0 E - Zdefiniowane warunki realizacji modułu Efekty kształcenia oraz treści programowe, formy zajęć oraz narzędzia dydaktyczne, oceniania i obciążenie pracy studenta, założone dla realizacji efektów kształcenia dla danego modułu, zostały zaprezentowane szczegółowo w sylabusach przedmiotów: Systemy zarządzania w przemyśle - semestr

2 Zarządzanie jakością produkcji 5 semestr Innowacje w zarządzaniu - 6 semestr wchodzących w skład tego modułu i realizujących jego założenia. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Dr hab. inż. Maciej Majewski Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

3 Tabela sprawdzająca moduł Wdrożenia i innowacje w zarządzaniu na kierunku: Mechanika i budowa maszyn Tabela. Odniesienie założonych efektów kształcenia modułu do efektów zdefiniowanych dla całego programu i celów modułu Efekt kształcenia EKW EKW EKW EKU EKU EKU EKK EKK Sporządził: dr hab. inż. Maciej Majewski Data: Podpis. Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) K_W07 K_W08 K_W09 K_U0 K_U08, K_U K_U8 K_K0 K_K0 Cele modułu CW CU CK

4 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Systemy zarządzania w przemyśle. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: uzupełniający, do wyboru 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia (Wyk) Laboratorium (Lab) Dr hab. inż. Maciej Majewski B - Wymagania wstępne Znajomość zagadnień związanych z teorią zarządzania i organizacji przedsiębiorstw C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Nabycie wiedzy w zakresie systemów wspomagania zarządzania w przemyśle (CU): CU Nabycie umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania procesów w organizacji Kompetencje społeczne (CK): CK Nabycie świadomości o roli innowacji w zarządzaniu organizacjami D - Efekty kształcenia Student po ukończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania zarządzania w przemyśle EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu monitorowania procesów zarządzania EKU:potrafi samodzielnie opracować i zaprezentować dokumentację zadania inżynierskiego EKU: potrafi ocenić efektywność decyzji zarządczej oraz przeprowadzić symulację efektywności EKU: potrafi wdrożyć i przetestować system komputerowego wspomagania zarządzania Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie EKK: potrafi określić priorytety zadania inżynierskiego S/ 5 NS/0 S/ 0 NS/0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów : Wyk. Podstawy Teorii Systemów Wyk.Klasyfikacja i elementy systemów Wyk.Struktury danych Wyk.Bazy wiedzy Wyk5.Podstawy Baz Danych Wyk6.Strategie projektowania systemów zarządzania Wyk7.Współczesne Informatyczne Systemy Zarządzania zakresy funkcjonalne, cechy, zastosowania, podstawowe funkcje. Razem liczba godzin wykładów K_W07, K_W08 K_W09 K_U0 K_U08,K_U K_U,K_U8 S 5 K_K0 K_K0 NS 0 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9

5 Laboratorium: Lab Zapoznanie się z narzędziami modelowania przepływu informacji i projektowania baz danych Lab Projekt prostej Bazy Danych Lab Modelowanie relacji Lab Harmonogramowanie Lab5 Zarządzanie projektami Lab6 Budowa systemu informatycznego Razem liczba godzin ćwiczeń S NS 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, G - Metody oceniania F formująca F obecność na wykładach F aktywność na zajęciach ćwiczeniowych Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 P podsumowująca P - Kolokwium podsumowujące Literatura obowiązkowa:. Fedoryszyn A.: Zintegrowane Systemy Zarządzania. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków, 00. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 007. Szlązak J., Szlązak N.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wydawnictwa AGH. Kraków, 00 Literatura zalecana / fakultatywna:. Zawieska W.M. i in.: Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. CIOP PIB. Warszawa, 007 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Dr hab. inż. Maciej Majewski 5

6 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Systemy zarządzania w przemyśle na kierunku Mechanika i budowa maszyn Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia obserwacja podczas zajęć Projekt Metoda oceniania test sprawdzając y Kolokwium praktyczne Kolokwium teoretyczne EKW F, F P EKW F, F P EKU F P EKU F P EKU F P EKK F,F P Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 0 0 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do kolokwium 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 55 godzin = punkty ECTS Sporządził: dr hab. inż. Maciej Majewski Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 6

7 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Systemy zarządzania w przemyśle treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Wiedza CW Cele przedmiotu (C) CU kompetencje społeczne CK Sporządził: dr hab. inż. Maciej Majewski Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu CW CU CK Treści programowe (E) Wyk. -7 Lab-6 Wyk. -7 Lab-6 Wyk. -7 Lab-6 Metody dydaktyczne (F) wykład informacyjny i problemowy wsparty prezentacją multimedialną; praca własna studentów z zalecaną literaturą; metoda przypadków, instruktaż i dyskusja dydaktyczna; praca własna z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania komputerowego metoda przypadków, instruktaż i dyskusja dydaktyczna; praca własna z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania komputerowego Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Laboratorium Laboratorium Laboratorium Efekt kształcenia (D) EKW, EKW EKU, EKU, EKU, EKK, EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W07, K_W08, K_W09 K_U0, K_U08, K_U, K_U, K_U8 kompetencje społeczne K_K0, K_K0 7

8 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Zarządzanie jakością produkcji. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: uzupełniający, do wyboru 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr: 6 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia (Wyk) Laboratorium (Lab) Dr inż. Robert Tomkowski B - Wymagania wstępne Znajomość zagadnień związanych z teorią zarządzania i organizacji przedsiębiorstw C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Nabycie wiedzy w zakresie zarządzania jakością produkcji (CU): CU Nabycie umiejętności w zakresie wspomagania zarządzania jakością produkcji Kompetencje społeczne (CK): CK Nabycie świadomości o roli innowacji w zarządzaniu organizacjami D - Efekty kształcenia S/ 5 NS/0 S/ 5 NS/0 Student po ukończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu zarządzania jakością K_W07, K_W08 EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu monitorowania planu jakości K_W09 EKU:potrafi samodzielnie opracować i zaprezentować dokumentację zadania inżynierskiego K_U0 EKU: potrafi ocenić efektywność urządzeń i procesów oraz przeprowadzić symulację efektywnościk_u08, K_U09, K_U EKU: potrafi zaprojektować, wdrożyć i przetestować system K_U8, K_U Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów : Wyk Znaczenie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Wyk Zasady zarządzania jakością. Środowisko zarządzania jakością. Wyk Zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością. Wyk Wdrażanie zarządzania jakością. Wyk5 Projektowanie strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy. Razem liczba godzin wykładów Laboratorium: Lab Podejmowanie decyzji i metodyka rozwiązywania problemów. Lab Systematyka narzędzi i metod zarządzania jakością. S 5 S 5 5 NS 0 NS Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 8

9 Lab Metody projektowania poziomu jakości i analiz ryzyka. Razem liczba godzin ćwiczeń F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, realizacja projektu G - Metody oceniania F formująca F obecność na wykładach F aktywność na zajęciach ćwiczeniowych Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 P podsumowująca P - Kolokwium podsumowujące Literatura obowiązkowa:. Durlik I., Inżynieria zarządzania cz., cz., Placet, Warszawa 007. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarządzanie technologiami zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin Warszawa 008. Kubiński W., Inżynieria i technologie produkcji, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Kraków 008 Literatura zalecana / fakultatywna:. Łuczak J., System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej ocena istotności wymagań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 008 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Dr inż. Robert Tomkowski 9

10 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Zarządzanie jakością produkcji na kierunku Mechanika i budowa maszyn Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia obserwacja podczas zajęć Projekt Metoda oceniania test sprawdzając y Kolokwium praktyczne Kolokwium teoretyczne EKW F, F P EKW F, F P EKU F P EKU F P EKU F P EKK F,F P Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 0 0 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do kolokwium 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 55 godzin = punkty ECTS Sporządził: dr inż. Robert Tomkowski Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 0

11 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Zarządzanie jakością produkcji treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Wiedza CW Cele przedmiotu (C) CU kompetencje społeczne CK Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu CW CU CK Treści programowe (E) Wyk. -7 Pr.-7 Wyk. -7 Pr.-7 Wyk. -7 Pr.-7 Metody dydaktyczne (F) wykład informacyjny i problemowy wsparty prezentacją multimedialną; praca własna studentów z zalecaną literaturą; metoda przypadków, instruktaż i dyskusja dydaktyczna; praca własna z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania komputerowego metoda przypadków, instruktaż i dyskusja dydaktyczna; praca własna z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania komputerowego Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Laboratorium Laboratorium Laboratorium Efekt kształcenia (D) EKW, EKW EKU, EKU, EKU, EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W07, K_W08, K_W09 K_U0, K_U08, K_U09, K_U, K_U8, K_U kompetencje społeczne K_K0 Sporządził: dr inż. Robert Tomkowski Data: Podpis.

12 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Innowacje w zarządzaniu. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: uzupełniający do wyboru 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: IV 7. Semestr: 7 8. Liczba godzin ogółem: S/ 60 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia (Wyk) Projekt (Pr) Dr inż. Tomasz Szatkiewicz B - Wymagania wstępne Znajomość zagadnień związanych z teorią zarządzania organizacjami C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Nabycie wiedzy w zakresie wprowadzania innowacji w zarządzaniu organizacjami (CU): CU Nabycie umiejętności w zakresie wprowadzania innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem Kompetencje społeczne (CK): CK Nabycie świadomości o roli innowacji w zarządzaniu organizacjami D - Efekty kształcenia S/ 5 NS/0 S/ 5 NS/0 Student po ukończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW Zna rolę innowacyjności w rozwoju i kreowaniu wartości przedsiębiorstw K_W07, K_W08 EKW Zna strategie kreowania innowacyjności w zarządzaniu K_W09 EKU:potrafi samodzielnie opracować i zaprezentować dokumentację zadania inżynierskiego K_U0, K_U0,K_U0 EKU: potrafi ocenić efektywność urządzeń i procesów oraz przeprowadzić symulację efektywnościk_u08, K_U09, K_U EKU: potrafi zaprojektować, wdrożyć i przetestować system K_U, K_U7, K_U8, K_U Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K0 EKK: potrafi określić priorytety realizacji zadania inżynierskiego K_K0, K_K0 E - Treści programowe 5 oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów : Wyk Znaczenie innowacyjności w rozwoju przedsiębiorstwa Wyk Zasoby innowacji w procesie kreowania wartości przedsiębiorstw Wyk Innowacje otwarte źródłem konkurencyjności przedsiębiorstw Wyk Wybrane strategie tworzenia innowacji i stymulowania kreatywności przykłady Wyk5 Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie innowacyjności Wyk6 Innowacyjność w zarządzaniu finansami charakterystyka pojęcia i próba identyfikacji w przedsiębiorstwach w Polsce Wyk7 Innowacje w zarządzaniu wiedzą w sektorze MSP S NS 5 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9

13 Razem liczba godzin wykładów 5 0 Projekt: Pr Innowacyjność i jej wspieranie jako wyzwanie Strategii Lizbońskiej Pr Innowacyjność jako narzędzie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa Pr Skala wdrażania rozwiązań innowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach Pr Stymulatory i bariery wdrażania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach Pr5 Przedsiębiorstwo innowacyjne i przedsiębiorstwo oparte na wartości Pr6 Możliwości podnoszenia wartości przedsiębiorstwa poprzez innowacje Pr7 Determinanty i pomiar zasobów innowacji na potrzeby analizy wartości przedsiębiorstwa Pr8 Model strategiczny zarządzania innowacjami i zarządzania wartością Pr9 Przemiany we współczesnej gospodarce Pr0 Nowe podejście do innowacji Pr Otoczenie zewnętrzne a strategia korporacyjna Pr Przykłady konkretnych strategii innowacyjnych Pr Innowacja w organizacji Pr Wiedza podstawa innowacji Pr5 Zarządzanie zasobami ludzkimi w innowacyjnym przedsiębiorstwie Pr6System Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacji innowacyjnej perspektywa badawcza Pr7Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi Razem liczba godzin ćwiczeń S 5 5 NS 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, realizacja projektu G - Metody oceniania F formująca F obecność na wykładach F aktywność na zajęciach ćwiczeniowych Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 0 P podsumowująca P - Kolokwium podsumowujące P wykonanie projektu Literatura obowiązkowa:. Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Robert Nowacki, Marcin W. Staniewski Literatura zalecana / fakultatywna:. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Dr inż. Tomasz Szatkiewicz

14 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Innowacje w zarządzaniu na kierunku Mechanika i budowa maszyn Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia obserwacja podczas zajęć Projekt Metoda oceniania 6 test sprawdzając y Kolokwium praktyczne Kolokwium teoretyczne EKW F, F P EKW F, F P EKU F P P EKU F P P EKU F P P EKK F,F P EKK F,F P Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do kolokwium 5 0 Tworzenie projektu 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 95 godzin = 5 punktów ECTS Sporządził: dr inż. Tomasz Szatkiewicz Data: Podpis. 6 Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

15 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Innowacje w zarządzaniu treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Wiedza CW Cele przedmiotu (C) CU kompetencje społeczne CK Sporządził: dr inż. Tomasz Szatkiewicz Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu CW CU CK Treści programowe (E) Wyk. -7 Pr.-7 Wyk. -7 Pr.-7 Wyk. -7 Pr.-7 Metody dydaktyczne (F) wykład informacyjny i problemowy wsparty prezentacją multimedialną; praca własna studentów z zalecaną literaturą; metoda przypadków, instruktaż i dyskusja dydaktyczna; praca własna z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania komputerowego metoda przypadków, instruktaż i dyskusja dydaktyczna; praca własna z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania komputerowego Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Projekt Projekt Projekt Efekt kształcenia (D) EKW, EKW, EKW EKU, EKU, EKU, EKK, EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W07, K_W08, K_W09 K_U0, K_U0, K_U0, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U7, K_U8, K_U kompetencje społeczne K_K0, K_K0, K_K0 5

16 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. Nazwa modułu Wdrożenia i innowacje organizacyjne. Punkty ECTS: 0. Kod przedmiotu:. Komputerowe wspomaganie zarządzania. Procesy decyzyjne. Innowacje organizacyjne 5. Rodzaj modułu: uzupełniający, do wyboru 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II, III 7. Semestry:, 5,6 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/80 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora modułu oraz prowadzących zajęcia (Wyk) Laboratorium (Lab) (Wyk) Laboratorium (Lab) (Wyk) Projekt (Proj) Dr hab. inż. Maciej Majewski B - Wymagania wstępne semestr S/ 5 NS/0 S/ 0 NS/0 5 semestr S/ 5 NS/0 S/ 5 NS/0 6 semestr S/ 5 NS/0 S/ 5 NS/0 C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: przekazanie wiedzy w zakresie wiedzy technicznej obejmującej terminologię, pojęcia, teorie, zasady, metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z wdrażaniem i innowacjami organizacyjnymi (CU): CU: wyrobienie umiejętności w zakresie doskonalenia wiedzy, pozyskiwania i integrowanie informacji z literatury, baz danych i innych źródeł, opracowywania dokumentacji, prezentowania ich i podnoszenia kompetencji zawodowych Kompetencje społeczne (CK): CK: przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości D - Efekty kształcenia Student po ukończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu przetwarzania informacji i organizacji systemów EKW: zna podstawowe narzędzia i techniki wykorzystywane do projektowania systemów i urządzeń EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu monitorowania procesów i inżynierii urządzeń EKU:potrafi samodzielnie opracować i zaprezentować dokumentację zadania inżynierskiego EKU: potrafi ocenić efektywność urządzeń i procesów oraz przeprowadzić symulację efektywności EKU: potrafi zaprojektować, wdrożyć i przetestować system Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie EKK: potrafi określić priorytety realizacji zadania inżynierskiego K_W07 K_W08 K_W09 K_U0 K_U08, K_U K_U8 K_K0 K_K0 E - Zdefiniowane warunki realizacji modułu Efekty kształcenia oraz treści programowe, formy zajęć oraz narzędzia dydaktyczne, oceniania i obciążenie pracy studenta, założone dla realizacji efektów kształcenia dla danego modułu, zostały zaprezentowane szczegółowo w sylabusach przedmiotów: Komputerowe wspomagania zarządzania - semestr 6

17 Procesy decyzyjne 5 semestr Innowacje organizacyjne - 6 semestr wchodzących w skład tego modułu i realizujących jego założenia. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Dr hab. inż. Maciej Majewski Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 7

18 Tabela sprawdzająca moduł: Wdrożenia i innowacje organizacyjne na kierunku: Mechanika i budowa maszyn Tabela. Odniesienie założonych efektów kształcenia modułu do efektów zdefiniowanych dla całego programu i celów modułu Efekt kształcenia EKW EKW EKW EKU EKU EKU EKK EKK Sporządził: dr hab. inż. Maciej Majewski Data: Podpis. Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) K_W07 K_W08 K_W09 K_U0 K_U08, K_U K_U8 K_K0 K_K0 Cele modułu CW CU CK 8

19 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Komputerowe wspomaganie zarządzania. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: uzupełniający, do wyboru 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia (Wyk) Laboratorium (Lab) Dr hab. inż. Maciej Majewski B - Wymagania wstępne Znajomość zagadnień związanych z teorią zarządzania i organizacji przedsiębiorstw C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Nabycie wiedzy w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania (CU): CU Nabycie umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania procesów w organizacji Kompetencje społeczne (CK): CK Nabycie świadomości o roli innowacji w zarządzaniu organizacjami D - Efekty kształcenia Student po ukończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania zarządzania w przemyśle EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu monitorowania procesów zarządzania EKU:potrafi samodzielnie opracować i zaprezentować dokumentację zadania inżynierskiego EKU: potrafi ocenić efektywność decyzji zarządczej oraz przeprowadzić symulację efektywności EKU: potrafi wdrożyć i przetestować system komputerowego wspomagania zarządzania Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie EKK: potrafi określić priorytety zadania inżynierskiego S/ 5 NS/0 S/ 0 NS/0 E - Treści programowe 7 oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów : Wyk Zarządzanie produkcją i możliwości jej wspomagania Wyk Współczesne metody wspomagania zarządzania produkcją Wyk Narzędzia wspomagające proces przygotowania produkcji Wyk Komputerowo zintegrowane wytwarzanie. Komputerowo wspomagane projektowanie procesu produkcyjnego. Wyk5 Sztuczna inteligencja we wspomaganiu zarządzania produkcją Razem liczba godzin wykładów K_W07, K_W08 K_W09 K_U0 K_U08,K_U K_U,K_U8 S 5 K_K0 K_K0 NS 0 7 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 9

20 Laboratorium: Lab Wspomaganie zarządzania produkcją z wykorzystaniem symulacji. Symulacja procesu produkcyjnego. Lab Przeprowadzenie symulacji wycinka systemu produkcyjnego dla potrzeb wspomagania zarządzania produkcją z wykorzystaniem narzędzia symulacji komputerowej Lab Zastosowanie różnych przebiegów procesu produkcyjnego, pomiary cyklu produkcyjnego, analiza otrzymanych wyników, propozycja usprawnień poprawiających synchronizację i produktywność systemu. Lab Wspomaganie zarządzania produkcją z wykorzystaniem systemu ekspertowego Lab5 Zaproponowanie funkcjonalnego modelu systemu ekspertowego wspomagającego wybrany aspekt zarządzanie produkcją. Lab6 Rozpoznanie przesłanek i konkluzji systemu. Przygotowanie reguł rozumowania, drzewa decyzyjnego, tablicy głównej systemu oraz źródeł wnioskowania. Lab7 Testowanie i ocena przydatności zaproponowanego rozwiązania. Razem liczba godzin ćwiczeń S NS 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, G - Metody oceniania F formująca F obecność na wykładach F aktywność na zajęciach ćwiczeniowych Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 P podsumowująca P - Kolokwium podsumowujące Literatura obowiązkowa:. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją: systemy produkcyjne, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna. Kraków Lis S., Santarek K., Strzelczak S., Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, PWN, Warszawa Pająk E.: Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 0 Literatura zalecana / fakultatywna:. Jennings, N.R., An Agent-Based Approach or Building Complex Software Systems, Communications of the ACM, 00. Duffie, N., Synthesis of Heterarchical ManufacturingSystems, Computers In Industry, 990. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Dr hab. inż. Maciej Majewski 0

21 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Komputerowe wspomaganie zarządzania na kierunku Mechanika i budowa maszyn Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia obserwacja podczas zajęć Projekt Metoda oceniania 8 test sprawdzając y Kolokwium praktyczne Kolokwium teoretyczne EKW F, F P EKW F, F P EKU F P EKU F P EKU F P EKK F,F P Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 0 0 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do kolokwium 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 55 godzin = punkty ECTS Sporządził: dr hab. inż. Maciej Majewski Data: Podpis. 8 Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

22 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Procesy decyzyjne treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Wiedza CW Cele przedmiotu (C) CU kompetencje społeczne CK Sporządził: dr hab. inż. Maciej Majewski Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu CW CU CK Treści programowe (E) Wyk. -7 Pr.-7 Wyk. -7 Pr.-7 Wyk. -7 Pr.-7 Metody dydaktyczne (F) wykład informacyjny i problemowy wsparty prezentacją multimedialną; praca własna studentów z zalecaną literaturą; metoda przypadków, instruktaż i dyskusja dydaktyczna; praca własna z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania komputerowego metoda przypadków, instruktaż i dyskusja dydaktyczna; praca własna z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania komputerowego Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Laboratorium Laboratorium Laboratorium Efekt kształcenia (D) EKW, EKW EKU, EKU, EKU, EKK, EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W07, K_W08, K_W09 K_U0, K_U08, K_U, K_U, K_U8 kompetencje społeczne K_K0, K_K0

23 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Procesy decyzyjne. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: uzupełniający, do wyboru 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr: 6 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia (Wyk) Laboratorium (Lab) Dr inż. Robert Tomkowski B - Wymagania wstępne Znajomość zagadnień związanych z teorią zarządzania i organizacji przedsiębiorstw C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Nabycie wiedzy w zakresie podejmowania decyzji i wspomagania procesów decyzyjnych (CU): CU Nabycie umiejętności w zakresie wspomagania procesów decyzyjnych w organizacji Kompetencje społeczne (CK): CK Nabycie świadomości o roli innowacji w zarządzaniu organizacjami D - Efekty kształcenia S/ 5 NS/0 S/ 5 NS/0 Student po ukończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu procesów decyzyjnych w przemyśle K_W07, K_W08 EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu monitorowania procesów K_W09 EKU:potrafi samodzielnie opracować i zaprezentować dokumentację zadania inżynierskiego K_U0 EKU: potrafi ocenić efektywność urządzeń i procesów oraz przeprowadzić symulację efektywnościk_u08, K_U09, K_U EKU: potrafi zaprojektować, wdrożyć i przetestować system K_U8, K_U Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K0 E - Treści programowe 9 oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów : Wyk Planowanie kompleksowy proces decyzyjny złożony z współzależnych podstawowych procesów decyzyjnych Wyk Optymalizacja procesów decyzyjnych Wyk Analiza i weryfikacja instrumentów decyzyjnych Wyk Integracja modułów systemu w kompleksowy system controllingu Wyk5 Proces planistyczny Razem liczba godzin wykładów Laboratorium: Lab Planowanie procesu decyzyjnego Lab Optymalizacja procesów decyzyjnych S 5 S NS 0 NS 9 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9

24 Lab Analiza i weryfikacja instrumentów decyzyjnych Lab Integracja modułów systemu w kompleksowy system controllingu Lab5 Proces planistyczny Razem liczba godzin ćwiczeń 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, realizacja projektu G - Metody oceniania F formująca F obecność na wykładach F aktywność na zajęciach ćwiczeniowych Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 P podsumowująca P - Kolokwium podsumowujące Literatura obowiązkowa:. Filipowicz B., Matematyczne modelowanie zagadnień decyzyjnych, Wydawnictwa AGH, Kraków 998. Ignasiak E. (red.), Badania operacyjne, PWE Warszawa 00. Nowak J. J., Wprowadzenie do matematycznego formułowania problemów decyzyjnych, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 999. Toczyłowski E., Optymalizacja procesów rynkowych przy ograniczeniach, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 00 Literatura zalecana / fakultatywna:. Witkowski T., Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WN-T, Warszawa 000 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Dr inż. Robert Tomkowski

25 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Procesy decyzyjne na kierunku Mechanika i budowa maszyn Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia obserwacja podczas zajęć Projekt Metoda oceniania 0 test sprawdzając y Kolokwium praktyczne Kolokwium teoretyczne EKW F, F P EKW F, F P EKU F P EKU F P EKU F P EKK F,F P Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 0 0 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do kolokwium 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 55 godzin = punkty ECTS Sporządził: dr inż. Robert Tomkowski Data: Podpis. 0 Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 5

26 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Procesy decyzyjne treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Wiedza CW Cele przedmiotu (C) CU kompetencje społeczne CK Sporządził: dr inż. Robert Tomkowski Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu CW CU CK Treści programowe (E) Wyk. -7 Pr.-7 Wyk. -7 Pr.-7 Wyk. -7 Pr.-7 Metody dydaktyczne (F) wykład informacyjny i problemowy wsparty prezentacją multimedialną; praca własna studentów z zalecaną literaturą; metoda przypadków, instruktaż i dyskusja dydaktyczna; praca własna z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania komputerowego metoda przypadków, instruktaż i dyskusja dydaktyczna; praca własna z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania komputerowego Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Laboratorium Laboratorium Laboratorium Efekt kształcenia (D) EKW, EKW EKU, EKU, EKU, EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W07, K_W08, K_W09 K_U0, K_U08, K_U09, K_U, K_U8, K_U kompetencje społeczne K_K0 6

27 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Innowacje organizacyjne. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: uzupełniający, do wyboru 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: IV 7. Semestr/y: 7 8. Liczba godzin ogółem: S/ 60 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia (Wyk) Projekt (Pr) Dr inż. Tomasz Szatkiewicz S/ 5 NS/0 S/5 NS/0 B - Wymagania wstępne Znajomość zagadnień związanych z teorią zarządzania i organizacji przedsiębiorstw C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Nabycie wiedzy w zakresie wprowadzania innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwie (CU): CU Nabycie umiejętności w zakresie wprowadzania innowacji w organizacji Kompetencje społeczne (CK): CK Nabycie świadomości o roli innowacji w zarządzaniu organizacjami D - Efekty kształcenia Student po ukończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu przetwarzania wdrażania innowacji K_W07, K_W08 EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu monitorowania procesów i inżynierii urządzeń K_W09 EKU:potrafi samodzielnie opracować i zaprezentować dokumentację zadania inżynierskiego K_U0, K_U0,K_U0 EKU: potrafi ocenić efektywność urządzeń i procesów oraz przeprowadzić symulację efektywnościk_u08, K_U09, K_U EKU: potrafi zaprojektować, wdrożyć i przetestować system K_U, K_U7, K_U8, K_U Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K0 EKK: potrafi określić priorytety realizacji zadania inżynierskiego K_K0, K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów : Wyk Znaczenie innowacyjności w rozwoju organizacji Wyk Zasoby innowacji w procesie kreowania wartości i efektywności organizacji Wyk Innowacje otwarte źródłem konkurencyjności organizacji Wyk Wybrane strategie tworzenia innowacji i stymulowania kreatywności przykłady Wyk5 Zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji w aspekcie innowacyjności Wyk6 Innowacyjność w zarządzaniu finansami charakterystyka pojęcia i próba identyfikacji w przedsiębiorstwach w Polsce Wyk7 Innowacje w zarządzaniu wiedzą w sektorze MSP Razem liczba godzin wykładów S 5 NS 0 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 7

28 Projekt: Pr Innowacyjność i jej wspieranie jako wyzwanie Strategii Lizbońskiej Pr Innowacyjność jako narzędzie kształtowania konkurencyjności organizacji Pr Skala wdrażania rozwiązań innowacyjnych w badanych organizacjach Pr Stymulatory i bariery wdrażania rozwiązań innowacyjnych w organizacjach Pr 5 Przedsiębiorstwo innowacyjne i przedsiębiorstwo oparte na wartości Pr 6 Możliwości podnoszenia wartości organizacji poprzez innowacje Pr 7 Determinanty i pomiar zasobów innowacji na potrzeby analizy wartości organizacji Pr 8 Model strategiczny zarządzania innowacjami i zarządzania wartością Pr 9 Przemiany we współczesnej gospodarce Pr 0 Nowe podejście do innowacji Pr Otoczenie zewnętrzne a strategia korporacyjna Pr Przykłady konkretnych strategii innowacyjnych Pr Innowacja w organizacji Pr Wiedza podstawa innowacji Pr 5 Zarządzanie zasobami ludzkimi w innowacyjnym przedsiębiorstwie Pr 6System Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacji innowacyjnej perspektywa badawcza Pr 7Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi Razem liczba godzin ćwiczeń S 5 5 NS 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, realizacja projektu G - Metody oceniania F formująca F obecność na wykładach F aktywność na zajęciach ćwiczeniowych Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 0 P podsumowująca P - Kolokwium podsumowujące P wykonanie projektu Literatura obowiązkowa:. Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Robert Nowacki, Marcin W. Staniewski Literatura zalecana / fakultatywna:. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Dr inż. Tomasz Szatkiewicz 8

29 Tabele sprawdzające program nauczania Przedmiotu Innowacje organizacyjne na kierunku Mechanika i budowa maszyn Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia obserwacja podczas zajęć Projekt Metoda oceniania test sprawdzając y Kolokwium praktyczne Kolokwium teoretyczne EKW F, F P EKW F, F P EKU F P P EKU F P P EKU F P P EKK F,F P EKK F,F P Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do kolokwium 5 0 Tworzenie projektu 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 95 godzin = 5 punktów ECTS Sporządził: dr inż. Tomasz Szatkiewicz Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 9

30 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Innowacje organizacyjne treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Wiedza CW Cele przedmiotu (C) CU kompetencje społeczne CK Sporządził: dr inż. Tomasz Szatkiewicz Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu CW CU CK Treści programowe (E) Wyk. -7 Pr.-7 Wyk. -7 Pr.-7 Wyk. -7 Pr.-7 Metody dydaktyczne (F) wykład informacyjny i problemowy wsparty prezentacją multimedialną; praca własna studentów z zalecaną literaturą; metoda przypadków, instruktaż i dyskusja dydaktyczna; praca własna z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania komputerowego metoda przypadków, instruktaż i dyskusja dydaktyczna; praca własna z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania komputerowego Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Projekt Projekt Projekt Efekt kształcenia (D) EKW, EKW, EKW EKU, EKU, EKU, EKK, EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W07, K_W08, K_W09 K_U0, K_U0, K_U0, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U7, K_U8, K_U kompetencje społeczne K_K0, K_K0, K_K0 0

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja tudia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin/tydzień: PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Liczba godzin/tydzień: PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunek Kosztów dla Inżynierów Cost Accounting for Engineers Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-OSP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie wiedzą na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie wiedzą na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie wiedzą na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie wiedzą 2. Kod modułu : ZWw (10-ZWw-z1-s; 10- ZWw -z1-ns)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Zaawansowane projektowanie inżynierskie 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Kontroling Controlling Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obieralny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Ergonomia i higiena pracy. forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 1W, 1Ćw

Ergonomia i higiena pracy. forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 1W, 1Ćw Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia I stopnia Ergonomia i higiena pracy forma studiów: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyczne Systemy Zarządzania IT Management Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Metody organizacji pracy Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: specjalnościowy studia II stopnia studia niestacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R Z E D M I O T U

P R O G R A M P R Z E D M I O T U Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) E.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 4. Język

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek . Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Seminarium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Programowanie gier. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 30 września Joanna Kołodziejczyk Programowanie gier 30 września / 13

Programowanie gier. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 30 września Joanna Kołodziejczyk Programowanie gier 30 września / 13 Programowanie gier wykład 0 Joanna Kołodziejczyk 30 września 2016 Joanna Kołodziejczyk Programowanie gier 30 września 2016 1 / 13 Program przedmiotu Formy zajęć: 1 Wykład studia stacjonarne (15h) 2 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu

I N S T R U K C J A. uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu I N S T R U K C J A uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu Główka 1. W pierwszej części karty programu przedmiotu należy wprowadzić pozycję danego przedmiotu w planie studiów (z pliku EXEL)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-20_15gen Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) D 19 A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil Techniczny Mechanika i budowa maszyn II stopnia Studia stacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacjami - opis przedmiotu

Zarządzanie innowacjami - opis przedmiotu Zarządzanie innowacjami - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie innowacjami Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzP-ZI-Ć-S14_pNadGenRETM7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Bezpieczeństwo narodowe Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie samorządowe na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie samorządowe na kierunku Administracja Dr hab. Michał Flieger Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016. r OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie samorządowe na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

A n a l i z a i p r o g r a m o w a n i e

A n a l i z a i p r o g r a m o w a n i e Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn I stopnia Studia stacjonarne praktyczny A - Informacje ogólne P R O G R A M G R U P Y P R Z E D M I

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_14

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu

Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Koncepcje zarządzania Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezP-KZ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Nazwa w języku angielskim: SOFTWARE ENGINEERING Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie metali Computer Support for Process Production of Metals Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP2.D1F.O.16.93 Management and Production

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe Expert systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw Enterprise Value Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu:

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu: Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s10-01ZMISPS Pozycja planu: D10 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza MŚP Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk., Proj. Zarządzanie Procesami Pracy Work Process Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production

Bardziej szczegółowo

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11 Gry społecznościowe wykład 0 Joanna Kołodziejczyk 24 lutego 2017 Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego 2017 1 / 11 Program przedmiotu Dwie formy zajęć: 1 Wykład studia stacjonarne (15h) 2

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metodyka i metodologia badań naukowych Methodology of the scientific research Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot fakultatywny Rodzaj zajęć: seminarium

Bardziej szczegółowo

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komercjalizacja wyników badań naukowych Research commercialisation Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.3.5 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Poziom kształcenia: II

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Podstawy Automatyki 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł (należy wskazać nazwę zgodnie ze Statutem PSW Instytut, Zakład) Instytut

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil...ogólnoakademicki... Przedmiot: Dydaktyka ogólna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej Intellectual property protection Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Utylizacja Odpadów Technologicznych Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo