PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI Kod przedmiotu TiR III_09_SS 01 Autor sylabusa: dr hab. Stefan Bosiacki, prof. PWSZ Data opracowania: r.

2 1. Podstawowe informacje Poziom studia pierwszego stopnia Profil praktyczny Forma studiów stacjonarne i niestacjonarne Rok studiów II Semestr III Moduł kierunkowy Forma zajęć wykłady/ćwiczenia Wymiar godzinowy wykłady 15 h, ćwiczenia 30 h Liczba punktów ECTS Język wykładowy polski Forma zaliczenia zaliczenie z oceną Rok akademicki 013/014. Cele C01 C0 Zapoznanie student z teorią i z jego najnowocześniejszymi instrumentami Przygotowanie studenta do tworzenia konkretnych strategii marketingowych w firmach turystycznych i rekreacyjnych 3. Wymagania wstępne Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: Powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu ekonomii Zna podstawowe systemy zarządzania wykorzystywane we współczesnych firmach 4. Efekty Tabela odniesień przedmiotowych efektów do efektów kierunkowych i obszarowych Symbol P_W01 Efekty dla przedmiotu Podstawy w turystyce i rekreacji Student, który zaliczył przedmiot: Ma podstawową wiedzę marketingową, zna i potrafi zdefiniować główne pojęcia z zakresu, w tym usług Odniesienie do efektów dla kierunku studiów turystyka i rekreacja K_W01 K_W0 Odniesienie do efektów w obszarze w zakresie nauk społecznych S1P_W01 S1P_W0 P_W0 Zna podstawy prawne działalności marketingowej K_W06 S1P_W07 P_W03 P_U01 P_U0 P_K01 P_K0 Zna podstawowe zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego Potrafi komunikować się z jednostką i grupą społeczną w realizowanych działaniach marketingowych Posiada umiejętność przygotowania i prezentowania własnych koncepcji marketingowych Potrafi współdziałać i pracować w grupie przy tworzeniu konkretnych strategii marketingowych Potrafi myśleć kreatywnie i działać w sposób przedsiębiorczy K_W07 K+U03 K_U06 K_K03 K_K04 S1P_W06 S1P_U08 S1P_U08 S1P_U10 S1P_K0 S1P_K07

3 5. Treści WYKŁADY liczba godzin WYK01 Przedmiot i funkcje w turystyce i rekreacji 1 WYK0 Ewolucja od mix 4p do partnerskiego 1 WYK03 Zachowania konsumentów usług turystycznych i rekreacyjnych, czynniki je kształtujące WYK04 Orientacje działań firm na rynku 1 WYK05 Rynek usług turystyczno-rekreacyjnych, cechy, elementy, równowaga rynkowa WYK06 System informacji marketingowej w firmie i jego praktyczna przydatność 1 WYK07 Produkt w turystyce i rekreacji, podstawowe strategie 1 WYK08 Rola marki w kreowaniu produktu w turystyce i rekreacji 1 WYK09 Strategie cenowe w turystyce i rekreacji 1 WYK10 Strategie dystrybucji w turystyce i rekreacji 1 WYK11 Promocja mix w turystyce i rekreacji oraz jej instrumenty 1 WYK1 Plan marketingowy firmy i jego struktura 1 WYK13 Organizacja służb marketingowych w firmie turystycznej i rekreacyjnej 1 Ogółem 15 ĆWICZENIA liczba godzin ĆW01 Zarys historii 1 ĆW0 Marketing mix 4p i jego elementy 1 ĆW03 Marketing partnerski i jego funkcje 1 ĆW04 Cechy rynku usług turystyczno-rekreacyjnych i jego elementy ĆW05 Istota, funkcje i rodzaje produktów w turystyce i rekreacji ĆW06 Analiza portfelowa jako narzędzie kreowania produktu w turystyce i rekreacji 1 ĆW07 Branding w turystyce i rekreacji przykłady praktyczne ĆW08 Strategie promocji w turystyce i rekreacji reklama i jej formy ĆW09 ĆW10 Strategie promocji w turystyce i rekreacji public relations, sprzedaż bezpośrednia, marketing bezpośredni Koncepcja promocji marketingowych, turystycznych produktów regionalnych prezentacje ĆW11 Rola strategii dystrybucji w turystyce i rekreacji 1 ĆW1 Polityka cenowa w firmach turystycznych i rekreacyjnych 1 ĆW13 Strategie konkurencji w turystyce i rekreacji 1 ĆW14 Badania marketingowe w turystyce i rekreacji rodzaje badań i ich praktyczna przydatność ĆW15 Istota wewnętrznego w firmie 1 ĆW16 Plan marketingowy w firmie i jego podstawowe elementy prezentacje studentów ĆW17 Strategie marketingowe w regionach turystycznych ĆW18 Marketing terytorialny w turystyce i rekreacji przykłady praktyczne ĆW19 Analiza SWOT jako narzędzie kreowania strategii marketingowych w turystyce i rekreacji ogółem Metody MK01 MK0 MK03 Wykłady z elementami dyskusji Prezentacje multimedialne Projekty własne studentów 7. Metody oceny (ocena formująca, ocena podsumowująca) 3

4 OF01 OP01 OP0 OP03 Recenzja prezentacji przygotowanych przez innych studentów Projekt przygotowany przez studenta Kolokwium Test zaliczeniowy 8. Obciążenie pracą studenta liczba godzin Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 h Praca indywidualna studenta, w tym: Przygotowanie projektów (prezentacji 0 h Przygotowanie się studenta do kolokwium 15 h Studia literaturowe oraz poszukiwanie źródeł w internecie 10 h Łączne obciążenie pracą studenta 90 h 9. Liczba punktów ECTS Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje za: udział w zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli i studentów 1 pracę indywidualną 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 10. Literatura podstawowa Marketing usług turystycznych, red. A.Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 005 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G.Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 010 Teoria i metodyka rekreacji, red. W.Siwiński, B.Pluta, AWF Poznań 010 S.Bosiacki, J.Sikora: Podstawy w turystyce i rekreacji, AWF Poznań 1999 S.Bosiacki, J.Sikora, J.Śniadek, A.Wartecki: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, AWF Poznań 008 J.Kaczmarek, A.Stasiak, B.Włodarczyk: produkt turystyczny, Wyd. Naukowe PWE, Warszawa Literatura uzupełniająca Podstawy, red. J.Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 000 J.St.Ławicki: Marketing sukcesu partnering, Wyd. Difin, Warszawa 005 Ph.Kotler: Marketing, Wyd. Gebethner and S-ka, Warszawa 1994 J.Altkorn: Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994 V.T.Middleton: Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa Sposoby weryfikacji zakładanych efektów Efekty dla przedmiotu Cele (C) Treści (WYK, ĆW, LAB) Metody (MK) Metody oceny (OF, OP) WYK01, WYK0, WYK03, WY06, WYK07, WYK08, P_W01 C01 WYK09, WYK10, WYK11, WYK1, ĆW01, ĆW0, ĆW03, MK01, MK0, MK03 OP0, OP03 ĆW04, ĆW05, ĆW06, ĆW07, ĆW08, ĆW09, ĆW11,, ĆW1, ĆW13, ĆW14, ĆW15, ĆW18, ĆW19 P_W0 C0 WYK07, WYK09, WYK10, YWK11, MK01, MK0, MK03 OP0, OP03 4

5 WYK1, ĆW07, ĆW08, ĆW1, ĆW13, ĆW15 P_W03 C0 WYK08, WYK1, ĆW07, ĆW08, ĆW09, MK01, MK0 OP0 ĆW13, ĆW14, ĆW15 WYK03, WYK11, WYK13, ĆW07, P_U01 C01 ĆW08, ĆW09, ĆW10, ĆW13, ĆW14, ĆW15, MK01, MK0, MK03 OF01, OP01 ĆW16, ĆW17 P_U0 C0 WYK11, WYK1, ĆW06, ĆW08, ĆW09, ĆW10, ĆW15, ĆW16 MK01, MK03 OF01, OP01, OP0 WYK06, WYK07, P_K01 C0 WYK08, WYK09, WYK10, WYK11, WYK1, WYK13, ĆW07, ĆW08, ĆW09, ĆW13, ĆW14, ĆW15 MK01, MK0, MK03 OF01, OP01, OP0, OP Kryteria oceny Efekty dla przedmiotu P_W01 P_W0 P_W03 P_U01 P_U0 P_K01 Nie ma Ocena,0 Ocena 3,0 Ocena 4,0 Ocena 5,0 podstawowej wiedzy z zakresu, nie potrafi zdefiniować pojęć z zakresu Nie zna podstaw prawnych działań marketingowych Nie zna podstaw ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego Nie potrafi kontaktować się z jednostką i grupą społeczną Nie potrafi przygotować własnych prezentacji na zajęcia Nie potrafi współdziałać i Ma podstawową wiedzę z zakresu Zna podstawowe zasady prawne dotyczące działań marketingowych Orientuje się w podstawowych założeniach prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej Potrafi w ograniczonym stopniu kontaktować się z jednostką i grupa społeczną Potrafi, przy pomocy wykładowcy, przygotować prezentację Potrafi pracować w grupie studenckiej Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu Zna większość pojęć z Dobrze zna prawo autorskie i prawo o ochronie własności przemysłowej Dobrze integruje się z grupą, nawiązuje łatwy kontakt z innymi Dobrze przygotowuje własne prezentacje na zajęcia Potrafi efektywnie pracować w grupie Ma szeroką wiedze z zakresu Rozumie i stosuje w praktyce pojęcia z zakresu Na zastosowanie prawa autorskiego i prawa o własności przemysłowej Dobrze identyfikuje potrzeby jednostki i grupy społecznej Kreatywnie przygotowuje prezentacje i projekty na zajęcia Świetnie pracuje i współpracuje w 5

6 pracować w grupie nad projektem studenckiej podczas grupie studenckiej studenckiej podczas zajęć marketingowym, ale w ograniczonym zajęć przy realizacji zajęć zakresie 14. Prowadzący przedmiot dr hab. Stefan Bosiacki tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko adres 6

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot: Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, dnia 1 października 2014 roku OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-5s1-01TIHN Pozycja planu: D1 C1 C C4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo