P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia"

Transkrypt

1 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. Nazwa modułu Przemysłowe systemy komputerowe. Punkty ECTS: 8. Techniki i języki programowania. Kod przedmiotu:. Budowa systemów komputerowych 5. Aplikacje internetowe 5. Obliczenia inżynierskie. Rodzaj modułu: specjalnościowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestry: 5,6 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora modułu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Laboratorium (Lab) Laboratorium (Lab) Dr inż. Piotr Bubacz B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia 5 semestr S/ 60 NS/0 S/ 0 NS/80 6 semestr S/ 0 NS/0 (CW): CW - przekazanie wiedzy dotyczącej najczęściej wykorzystywanych paradygmatów i języków programowania, budowy systemów komputerowych, zasad tworzenia aplikacji internetowych oraz metod i technik przeprowadzania badań inżynierskich. CW - (CU): CU - umiejętność implementacji prostych algorytmów w wybranym języku programowania, budowy prostych systemów komputerowych, tworzenia aplikacji internetowych oraz prowadzenia badań inżynierskich Kompetencje społeczne (CK): CK - przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości, podjęcia pracy związanej z projektowani, realizacją procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn. D - Efekty kształcenia Student po ukończeniu procesu kształcenia: EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw informatyki obejmującą przetwarzanie informacji, architekturę i organizację systemów komputerowych K_W0 EKW: zna podstawowe narzędzia i techniki wykorzystywane do projektowania systemów i urządzeń K_W08 EKW: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik i metod programowania K_W0 EKU: potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania K_U0 EKU: potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego K_U07 EKU: potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji procesów, urządzeń, systemów lub sieci komputerowych K_U0 EKU: potrafi sformułować specyfikację procesu, systemów informatycznych, baz danych, aplikacji internetowych lub sieci komputerowych na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu K_U EKU5: potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych K_U7 EKU6: potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz

2 odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych, opisujący procesy i działanie urządzeń K_U0 Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dalsze kształcenie na studiach II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami, podnosząc w ten sposób kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne K_K0 EKK: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K0 EKK: potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy K_K06 E - Zdefiniowane warunki realizacji modułu Efekty kształcenia oraz treści programowe, formy zajęć oraz narzędzia dydaktyczne, oceniania i obciążenie pracy studenta, założone dla realizacji efektów kształcenia dla danego modułu, zostały zaprezentowane szczegółowo w sylabusach przedmiotów: Techniki i języki programowania 5 semestr, Budowa systemów komputerowych - 5 semestr, Aplikacje internetowe 5,6 semestr, Obliczenia inżynierskie - 6 semestr, wchodzących w skład tego modułu i realizujących jego założenia. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis Dr inż. Piotr Bubacz

3 Tabela sprawdzająca moduł: Przemysłowe systemy komputerowe na kierunku Mechanika i budowa maszyn Tabela. Odniesienie założonych efektów kształcenia modułu do efektów zdefiniowanych dla całego programu i celów modułu Efekt kształcenia EKW EKW EKW EKU EKU EKU EKU EKU5 EKU6 EKK EKK EKK Sporządził: dr inż. Piotr Bubacz Data: Podpis. Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) K_W0 K_W08 K_W0 K_U0 K_U07 K_U0 K_U K_U7 K_U0 K_K0 K_K0 K_K06 Cele modułu CW CU CK

4 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i Budowa Maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Techniki i języki programowania. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/ 0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Laboratorium (Lab) Dr inż. Tomasz Szatkiewicz S/ 5 NS/ 0 S/ 0 NS/ 0 B - Wymagania wstępne Podstawy programowania, Elementy techniki cyfrowej C - Cele kształcenia (CW): CW - przekazanie wiedzy dotyczącej najczęściej wykorzystywanych paradygmatów i języków programowania, konstrukcji programistycznych, sposobu zapisu algorytmów oraz ich przeznaczenia, najczęściej spotykanych typów zmiennych i struktur danych wykorzystywanych w językach programowania oraz konstrukcji programów obiektowych (CU): CU - umiejętność implementacji prostych algorytmów z wykorzystaniem pętli i instrukcji warunkowych w wybranym języku programowania Kompetencje społeczne (CK): CK - przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości, podjęcia pracy związanej z projektowani, realizacją procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn. D - Efekty kształcenia Student po ukończeniu procesu kształcenia: EKW: posiada znajomość najczęściej wykorzystywanych paradygmatów, języków programowania, konstrukcji programistycznych, sposobu zapisu algorytmów oraz rozumienie ich przeznaczenia K_W0 EKW: zna podstawowe narzędzia i techniki wykorzystywane do projektowania systemów K_W08 EKW: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu techniki metod programowania K_W0 EKU: potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego K_U0 EKU: potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi oraz narzędziami komputerowego wspomagania do projektowania maszyn, procesów i systemów K_U0 EKU: potrafi sformułować specyfikację procesu, systemu, aplikacji internetowej K_U EKU: potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu K_U0 EKU5: ma doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów K_U EKU6: ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań inżynierskich K_U5 EKU7: ma umiejętność korzystania i doświadczenie w korzystaniu z norm i standardów związanych z mechaniką i budową maszyn K_U6 Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K0 EKK: potrafi określać priorytety dotyczące realizacji zadania inżynierskiego K_K0 EKK: potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy K_K06

5 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk. - Typy proste danych. Podstawowe struktury danych: tablice, rekordy. Wyk. - Stałe, identyfikatory, operatory. Wyk. - Notacja komputerowa wyrażeń arytmetycznych i logicznych. Wyk. - Algorytmy, sposoby zapisu algorytmów, podstawowe elementy schematu blokowego. Wyk. 5 - Podstawowe instrukcje programowe: instrukcja warunkowa, pętla, pętla iteracyjna, Wyk. 6. Moduły programowe: funkcje, procedury. Wykorzystanie struktur danych w aplikacjach. Wyk. 7 - Dynamiczne struktury danych. Wyk. 8 - Programowanie obiektowe: klasy, obiekty, dziedziczenie i polimorfizm. Wyk. 9 - Język programowanie maszyn CNC. Razem liczba godzin wykładów Laboratorium: Lab. - Zapoznanie z wybranym środowiskiem programowania, tworzenie aplikacji, uruchamianie aplikacji, debugowanie. Lab. - Zapoznanie z pojęciami: zmienne, typy zmiennych, stałe. Lab.. - Zapoznanie ze składnią pętli i instrukcji warunkowych, z metodami wyprowadzania danych Lab. - Tworzenie programów wykorzystujących poznane elementy). Lab. 5 - Rozwiązywanie prostych zadań matematycznych, implementacja obliczeń w języku programowania Lab. 6 - Zapoznanie z funkcjami składnia, przekazywanie parametrów, wartości zwracane i napisanie prostej funkcji wykonującej wybrane obliczenia na argumentach i zwracającej wynik. Lab. 7 - Zapoznanie z pojęciami prostych struktur danych (tablice, listy) i praktyczne ich wykorzystanie w przykładowym programie. Lab. 8 - Zapoznanie z klasami i obiektami i praktyczne ich wykorzystanie. Razem liczba godzin ćwiczeń S 5 S NS 0 NS 8 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: wykład multimedialny, laboratorium realizacja zadań z określonych modułów wiedzy. Środki dydaktyczne: projektor, komputery, kompilator języka programowania G - Metody oceniania F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności P egzamin pisemny Forma zaliczenia przedmiotu: Wykład kończy się egzaminem pisemnym. Zaliczenie laboratorium na podstawie pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. J. Grębosz, Symfonia C++ : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. T., Oficyna Kallimach, Kraków 00. Kurs programowania w C, WikiBooks Kurs programowania w C++, WikiBooks J. Liberty, C++ dla każdego, Helion, Gliwice M. M. Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa 00 Literatura zalecana / fakultatywna:. B. Baron, Metody numeryczne, Helion, Gliwice T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa 00.. P. Wróblewski, Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion, Gliwice 00.. M. M. Sysło, Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP, Warszawa 998. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis Dr inż. Tomasz Szatkiewicz Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 5

6 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Techniki i języki programowania na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia Egzamin Sprawdzian Projekt pisemny pisemny Obserwacja EKW P F EKW P F EKW P EKU P F EKU P F EKU P F EKU P F EKU5 P F EKU6 P F EKU7 P F EKK P F EKK P F EKK P Dyskusja ćwiczenia Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie do laboratoriów 5 0 Samodzielne ćwiczenia w domu 0 5 Przygotowanie do sprawdzianu 5 0 Przygotowanie do egzaminu 0 0 Liczba punktów ECTS dla 00 godzin = punkty ECTS przedmiotu Sporządził: dr inż. Tomasz Szatkiewicz Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 6

7 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Techniki i języki programowania treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Cele przedmiotu (C) CW CU Kompetencje społeczne CK Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu C_W C_U C_K Treści programowe (E) Wyk. 9 Lab. -8 Wyk. 9 Lab. -8 Wyk. 9 Lab. -8 Metody dydaktyczne (F) wykład multimedialny realizacja zadań z określonych modułów wiedzy wykład multimedialny realizacja zadań z określonych modułów wiedzy wykład multimedialny realizacja zadań z określonych modułów wiedzy Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) wykład laboratorium wykład laboratorium wykład laboratorium Efekt kształcenia (D) EKW,EKW, EKW EKU, EKU, EKU, EKU, EKU5, EKU6, EKU7 EKK, EKK, EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W08, K_W0 K_U0, K_U0, K_U, K_U0, K_U, K_U5, K_U6 Kompetencje społeczne K_K0, K_K0, K_K06 Sporządził: dr inż. Tomasz Szatkiewicz Data: Podpis. 7

8 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Budowa systemów komputerowych. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/ 60 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Laboratoria (Lab) dr inż. Krzysztof Małecki B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia S/ 0 NS/0 S/0 NS/0 (CW): CW: zapoznanie studentów z zagadnieniami związanym z technologiami wykorzystywanymi w systemach komputerowych (CU): CU: wyrobienie umiejętności doboru urządzeń komputerowych w zależności od zapotrzebowania CU: w wyniku przeprowadzanych zajęć student powinien umieć instalować i konfigurować urządzenia pracujące w systemie komputerowym Kompetencje społeczne (CK): CK: wdrożenie do stałego uczenia się, ciągłego podnoszenia i doskonalenia swoich kompetencji D - Efekty kształcenia Student po ukończeniu procesu kształcenia: EKW: posiada znajomość najczęściej wykorzystywanych paradygmatów, języków programowania, konstrukcji programistycznych, sposobu zapisu algorytmów oraz rozumienie ich przeznaczenia K_W0 EKW: zna podstawowe narzędzia i techniki wykorzystywane do projektowania systemów K_W08 EKW: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu techniki metod programowania K_W0 EKU: potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego K_U0 EKU: potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi oraz narzędziami komputerowego wspomagania do projektowania maszyn, procesów i systemów K_U0 EKU: potrafi sformułować specyfikację procesu, systemu, aplikacji internetowej K_U EKU: potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu K_U0 EKU5: ma doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów K_U EKU6: ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań inżynierskich K_U5 EKU7: ma umiejętność korzystania i doświadczenie w korzystaniu z norm i standardów związanych z mechaniką i budową maszyn K_U6 Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K0 EKK: potrafi określać priorytety dotyczące realizacji zadania inżynierskiego K_K0 EKK: potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy K_K06 8

9 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk. Wprowadzenie do tematyki, definicje podstawowe, organizacje standaryzujące Wyk. Historia rozwoju komputerów Wyk. Modele i architektury Wyk. Reprezentacja danych w systemach komputerowych Wyk5. Urządzenia komputerowe Wyk6. Systemy wejścia-wyjścia i magazynowania danych Wyk7. Oprogramowanie systemowe Wyk8. Analiza i pomiar wydajności Razem liczba godzin wykładów Laboratoria: Lab. Wprowadzenie i dyskusja na temat wiedzy podanej na wykładzie Lab. Reprezentacja danych Lab. Wyszukiwanie urządzeń komputerowych spełniających zadane kryteria Lab. Pisanie dokumentacji i uzasadnianie wyboru Lab 5. Organizacja systemów komputerowych i maszyny wirtualne Lab 6. Instalacja i konfigurowanie systemów operacyjnych Lab 7. Oprogramowanie do analizy i pomiaru wydajności Lab 8. Zaliczenie Razem liczba godzin ćwiczeń S S 6 0 NS 6 0 NS 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 0 wykłady : wykład informacyjny z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego; laboratoria: ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja dydaktyczna G - Metody oceniania F formująca F: obserwacja podczas zajęć / aktywność F: ocena sprawozdań P podsumowująca P: egzamin pisemny Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Null Linda, Lobur Julia, Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych, Helion 006. J. Glenn Brookshear, Informatyka w ogólnym zarysie, WNT 00. Piotr Metzger, Anatomia PC, Helion, Wydanie aktualne Literatura zalecana / fakultatywna:. Silberschatz A., Petersom J., Galvin P., Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Wydanie aktualne I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.07.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Krzysztof Małecki Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 9

10 Tabele sprawdzające program nauczania rzedmiotu: Budowa systemów komputerowych na kierunku Mechanika i budowa maszyn Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia Egzamin Sprawdzian Ocena Projekt pisemny pisemny sprawozdań EKW P F EKW P F EKW P EKU P F F EKU P F F EKU P F F EKU P F F EKU5 P F F EKU6 P F F EKU7 P F F EKK P F EKK P F EKK P Dyskusja ćwiczenia Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 0 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie do zajęć 5 0 Wykonanie dokumentacji 5 0 Konsultacje z nauczycielami 0 0 Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godzin = 5 punktów ECTS Sporządził: dr inż. Krzysztof Małecki Data:.07.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 0

11 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Budowa systemów komputerowych treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Cele przedmiotu (C) CW CU Kompetencje społeczne CK Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu C_W C_U C_K Treści programowe (E) Wyk. 9 Lab. -8 Wyk. 9 Lab. -8 Wyk. 9 Lab. -8 Metody dydaktyczne (F) wykład multimedialny realizacja zadań z określonych modułów wiedzy wykład multimedialny realizacja zadań z określonych modułów wiedzy wykład multimedialny realizacja zadań z określonych modułów wiedzy Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) wykład laboratorium wykład laboratorium wykład laboratorium Efekt kształcenia (D) EKW,EKW, EKW EKU, EKU, EKU, EKU, EKU5, EKU6, EKU7 EKK, EKK, EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W08, K_W0 K_U0, K_U0, K_U, K_U0, K_U, K_U5, K_U6 Kompetencje społeczne K_K0, K_K0, K_K06 Sporządził: dr inż. Krzysztof Małecki Data:.07.0 Podpis.

12 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i Budowa Maszyn studia pierwszego stopnia inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A Informacje ogólne. Przedmiot Aplikacje internetowe. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/ 0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 5 NS/ 0 liczba godzin w semestrze: Laboratoria (Lab) S/ 0 NS/ 0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr inż. Piotr Bubacz B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia (CW): CW: zdobycie wiedzy z zakresu definiowania budowy stron internetowych, arkusza CSS, języka HTML i CSS, JavaScript z wykorzystaniem biblioteki jquery (CU): CU: wyrobienie umiejętności sprawnego posługiwania się technikami komputerowym stosowanymi do tworzenia aplikacji Kompetencje społeczne (CK): CK: przygotowanie do uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych w zmieniającej się rzeczywistości technologicznej w szczególności posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych D - Efekty kształcenia Student po ukończeniu procesu kształcenia: EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw informatyki obejmującą przetwarzanie informacji, architekturę i organizację systemów komputerowych K_W0 EKW: zna podstawowe narzędzia i techniki wykorzystywane do projektowania systemów i urządzeń K_W08 EKW: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik i metod programowania K_W0 EKW: ma elementarna wiedzę z zakresu projektowania oraz grafiki komputerowej K_W EKU: potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania K_U0 EKU: potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji procesów, urządzeń, systemów lub sieci komputerowych K_U0 EKU: potrafi sformułować specyfikację procesu, systemów informatycznych, baz danych, aplikacji internetowych lub sieci komputerowych na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu K_U EKU: potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych, opisujący procesy i działanie urządzeń K_U0 EKU5: ma doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów, także w aspekcie zapewniającym bezpieczeństwo pracy K_U EKU6: ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań inżynierskich K_U5 EKU7: ma umiejętność korzystania i doświadczanie w korzystaniu z norm i standardów związanych z mechaniką i budową maszyn K_U6 Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dalsze kształcenie na studiach II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami, podnosząc

13 w ten sposób kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne EKK: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania EKK: potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy E - Treści programowe 5 oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład Wyk.. Podstawy HTML. Wyk.. Kaskadowe Arkusze Stylów CSS. Wyk.. Podstawy JavaScript. Wyk.. Tworzenie stron internetowych w oparciu o przygotowany schemat. Wyk. 5. Wykorzystanie biblioteki jquery. Wyk. 6. Wykorzystanie języka XML i JavaScript do tworzenia aplikacji działających po stronie klienta. Laboratorium: Lab.. Podstawy HTML. Lab.. Kaskadowe Arkusze Stylów CSS. Lab.. Podstawy JavaScript. Lab.. Tworzenie stron internetowych w oparciu o przygotowany schemat. Lab. 5. Wykorzystanie gotowych szablonów strony. Lab. 6. Wykorzystanie biblioteki jquery do tworzenia dynamicznych elementów po stronie klienta. Lab. 7. Wykorzystanie języka XML i JavaScript do tworzenia aplikacji działających po stronie klienta. Lab. 8.Projekt: przygotowania strony internetowej oraz aplikacji działającej po stronie klienta dla zadanego tematu S 5 K_K0 K_K0 K_K06 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: laboratorium realizacja zadań z określonych modułów wiedzy. Środki dydaktyczne: projektor, komputery, języku przeznaczonym do obliczeń inżynierskich G - Metody oceniania F formująca F: sprawdzian praktyczny wiedzy, umiejętności rozwiązywania zadań P podsumowująca P - sprawdzian praktyczny wiedzy, umiejętności rozwiązywania zadań Forma zaliczenia przedmiotu: Laboratorium zaliczenie w formie sprawdzianu praktycznego oraz prezentacja projektu H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. P. Bubacz, ITA-0 Aplikacje internetowe materiały dostępne w ramach IT Academy.. M. Sokół, R.Sokół XHTML, CSS i JavaScript, Helion, Gliwice 00.. J. C. Teague, DHTML i CSS, Helion, Gliwice 00.. E. A. Meyer, CSS według Erica Meyera. Helion, Gliwice D. Goodman, JavaScript. Biblia, Helion, Gliwice 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. WC, standardy, dokumentacje: jquery, dokumentacja on-line: D. Goodman, JavaScript-przykłady : Biblia, Helion, Gliwice 00.. J. Zeldman, Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe, Helion, Gliwice A. Phyo, Web Design: projektowanie atrakcyjnych stron WWW, Helion, Gliwice 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis Dr inż. Piotr Bubacz NS 5 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9

14 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Aplikacje internetowe na kierunku Mechanika i budowa maszyn Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania 6 Efekty kształcenia EKW EKW EKW EKU EKU EKW EKW EKW EKU EKU Egzamin ustny / wykład P P P Laboratorium F F F F F F F Prezentacja ćwiczenia Obserwacja ćwiczenia Dyskusja ćwiczenia Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie sprawozdań 0 0 Przygotowanie do egzaminu 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godzin = 5 punktów ECTS Sporządził: dr inż. Piotr Bubacz Data: Podpis. 6 Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

15 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Aplikacje internetowe treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Cele przedmiotu (C) CW CU kompetencje społeczne CK Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu C_W C_U C_K Treści programowe (E) Wyk. 6 Lab. -8 Wyk. 6 Lab. -8 Wyk. 6 Lab. -8 Metody dydaktyczne (F) Wykłady problemowe Ćwiczenia laboratoryjne Wykłady problemowe Ćwiczenia laboratoryjne Wykłady problemowe Ćwiczenia laboratoryjne Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Wykłady Laboratorium Wykłady Laboratorium Wykłady Efekt kształcenia (D) EKW,EKW, EKW,EKW$ EKU, EKU, EKU, EKU, EKU5, EKU6, EKU7 Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W08, KW0,KW K_U0, K_U0, K_U, K_U0, K_U, K_U5, K_U6 kompetencje społeczne Laboratorium EKK, EKK K_K0, K_K0, K_K06 Sporządził: di inż. Piotr Bubacz Data: Podpis. 5

16 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Obliczenia inżynierskie. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Laboratoria (Lab) S/0 NS/0 dr inż. Tomasz Szatkiewicz B - Wymagania wstępne Znajomość budowy i własności materiałów konstrukcyjnych oraz umiejętność ich doboru do zastosowań. Umiejętność czytania rysunków technicznych oraz wykonywania rysunków wykonawczych i złożeniowych. na temat stanów naprężeń i odkształceń w materiałach. z zakresu rozkładu sił w układach mechanicznych i umiejętność określania ich wartości C - Cele kształcenia (CW): CW: zdobycie wiedzy z zakresu technik i metod, sposobów dokonywania obliczeń służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich (CU): CU: wyrobienie umiejętności sprawnego posługiwania się technikami komputerowym stosowanymi obliczeń inżynierskich Kompetencje społeczne (CK): CK: przygotowanie do uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych w zmieniającej się rzeczywistości technologicznej w szczególności posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych D - Efekty kształcenia Student po ukończeniu procesu kształcenia: EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw informatyki obejmującą przetwarzanie informacji, architekturę i organizację systemów komputerowych K_W0 EKW: zna podstawowe narzędzia i techniki wykorzystywane do projektowania systemów i urządzeń K_W08 EKW: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik i metod programowania K_W0 EKU: potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania K_U0 EKU: potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego K_U07 EKU: potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji procesów, urządzeń, systemów lub sieci komputerowych K_U0 EKU: potrafi sformułować specyfikację procesu, systemów informatycznych, baz danych, aplikacji internetowych lub sieci komputerowych na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu K_U EKU5: potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych K_U7 EKU6: potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych, opisujący procesy i działanie urządzeń K_U0 Kompetencje społeczne 6

17 EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dalsze kształcenie na studiach II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami, podnosząc w ten sposób kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne K_K0 EKK: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K0 EKK: potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy K_K06 E - Treści programowe 7 oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Laboratorium Lab. Obliczenia naprężeń dopuszczalnych przy różnych stanach obciążenia Lab. Obliczenia wartości granicznych wymiarów tolerowanych, luzów i wcisków w pasowaniach Lab. Obliczanie połączeń nierozłącznych Lab. Obliczanie połączeń rozłącznych Lab.5 Obliczanie podstawowych wielkości w mechanizmie śruba-nakrętka Razem liczba godzin laboratoriów F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Laboratorium komputerowe z wybranym środowiskiem obliczeniowym (Excel, Matlab) G - Metody oceniania F formująca F- Systematyczne realizowanie poszczególnych laboratoriów Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu S NS 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 P podsumowująca P Ocena podsumowująca na podstawie ocen (sprawozdań) cząstkowych Literatura obowiązkowa:. Z. Osiński, Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa, 00. red. E. Mazanek praca zbiorowa, Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn, WNT, Warszawa, 005 Literatura zalecana / fakultatywna:. L. Kurmaz, O. Kurmaz, Projektowanie węzłów i części maszyn, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Dr inż. Tomasz Szatkiewicz 7 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 7

18 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Obliczenia inżynierskie na kierunku Mechanika i budowa maszyn Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Sprawdzian wykład Sprawdzian laboratorium EKW P F EKW P F EKW P F EKU P F EKU P F EKU P F EKU P F EKU5 P F EKU6 P F EKK P F EKK P F EKK P F Metoda oceniania 8 Prezentacja ćwiczenia Obserwacja ćwiczenia Dyskusja ćwiczenia Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 0 0 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do laboratoriów 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 godzin = punkty ECTS Sporządził: dr inż. Tomasz Szatkiewicz Data: Podpis. 8 Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 8

19 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Obliczenia inżynierskie treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu CW C_W Lab. -5 CU C_U Lab. -5 kompetencje społeczne CK C_K Lab. -5 Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Laboratorium Laboratorium Laboratorium Efekt kształcenia (D) EKW, EKW, EKW EKU, EKU, EKU, EKU, EKU5, EKU6 EKK, EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W08, KW0 K_U0, K_U07, K_U0, K_U, K_U7, K_U0 kompetencje społeczne K_K0, K_K0, K_K06 Sporządził: dr inż. Tomasz Szatkiewicz Data: Podpis. 9

20 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Obliczenia inżynierskie. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr: 6 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Laboratoria (Lab) S/0 NS/0 dr inż. Tomasz Szatkiewicz B - Wymagania wstępne Znajomość budowy i własności materiałów konstrukcyjnych oraz umiejętność ich doboru do zastosowań. Umiejętność czytania rysunków technicznych oraz wykonywania rysunków wykonawczych i złożeniowych. na temat stanów naprężeń i odkształceń w materiałach. z zakresu rozkładu sił w układach mechanicznych i umiejętność określania ich wartości C - Cele kształcenia (CW): CW: zdobycie wiedzy z zakresu technik i metod, sposobów dokonywania obliczeń służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich (CU): CU: wyrobienie umiejętności sprawnego posługiwania się technikami komputerowym stosowanymi obliczeń inżynierskich Kompetencje społeczne (CK): CK: przygotowanie do uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych w zmieniającej się rzeczywistości technologicznej w szczególności posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych D - Efekty kształcenia Student po ukończeniu procesu kształcenia: EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw informatyki obejmującą przetwarzanie informacji, architekturę i organizację systemów komputerowych K_W0 EKW: zna podstawowe narzędzia i techniki wykorzystywane do projektowania systemów i urządzeń K_W08 EKW: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik i metod programowania K_W0 EKU: potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania K_U0 EKU: potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego K_U07 EKU: potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji procesów, urządzeń, systemów lub sieci komputerowych K_U0 EKU: potrafi sformułować specyfikację procesu, systemów informatycznych, baz danych, aplikacji internetowych lub sieci komputerowych na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu K_U EKU5: potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych K_U7 EKU6: potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych, opisujący procesy i działanie urządzeń K_U0 Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dalsze kształcenie na studiach II stopnia, studia podyplomowe, kursy 0

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowa i badania manipulatorów i robotów Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Założenia i cele przedmiotu: Opis form zajęć

Inżynieria oprogramowania. Założenia i cele przedmiotu: Opis form zajęć Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu: IO Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo