P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne"

Transkrypt

1 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Dyplomowanie i praktyka 2. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS: Seminarium dyplomowe 6 2. Praktyka zawodowa Praca dyplomowa Rodzaj modułu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III, IV 7. Semestry: 5, 6, 7 8. Liczba godzin ogółem: S/90 NS/60 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora modułu oraz prowadzących zajęcia Seminarium Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Praca dyplomowa Dr Wojciech A. Sysło B - Wymagania wstępne 5, 6, 7 semestr S/90 NS/60 II rok studiów 4 tygodnie III rok studiów 4 tygodnie 7 semestr C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW1: przekazanie wiedzy technicznej stosowanej przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z szeroko pojętą mechanika i budową maszyn, procesami projektowania i konstruowania systemów informatycznych, maszyn, procesów z udziałem metod symulacji komputerowej, jak i w rzeczywistym środowisku CW2: przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego niezbędnej do rozumienia i tworzenia uwarunkowań działalności inżynierskiej Umiejętności (CU): CU1: w zakresie doskonalenia wiedzy, pozyskiwania i jej integracji, opracowywania dokumentacji, prezentowania ich i podnoszenia kompetencji zawodowych CU2: wyrobienie umiejętności projektowania maszyn, realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, doboru materiałów inżynierskich CU3: nabycie umiejętności pracy w zespole i zarządzania pracami w zespole, w szczególności w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską Kompetencje społeczne (CK): CK1: przygotowanie do uczenia się przez całe życie, co sprzyja podnoszeniu kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych CK2: uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej, odpowiedzialności za podejmowane decyzje D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW1: definiuje kluczowe zagadnienia mechaniki i budowy maszyn, ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z budową, działaniem i eksploatacją maszyn, procesów i urządzeń K_W05, K_W15 EKW2: definiuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, objaśnia zasoby informacji patentowej K_W17 EKW3: orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwoju bezpieczeństwa systemów informatycznych, urządzeń i procesów K_W20 Umiejętności

2 EKU1: wykorzystuje informacje z literatury i innych źródeł, także w językach obcych, integruje uzyskane informacje, formułuje i uzasadnia opinie oraz interpretuje i wyciąga właściwe wnioski w ramach poznanych metod i modeli matematycznych, a także symulacji komputerowych w celu analizy, projektowania i oceny utworzonych urządzeń, aplikacji K_U01, K_U07, K_U12 EKU2: pracuje indywidualnie i w zespole, opracowuje harmonogram prac umożliwiający dotrzymanie założonego terminu złożenia pracy, opracowuje dokumentację realizacji zadania inżynierskiego i przygotowuje prezentację zawierającą omówienie wyników realizacji zadania inżynierskiego przy wykorzystaniu metod i narzędzi służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich typowych dla wybranego zadania K_U02, K_U03, K_U04, K_U23 EKU3 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymując prawidłowo urządzenia i systemy informatyczne K_U22, K_U23 EKU4: rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską korzystając z norm i standardów związanych z rozwiązywaniem zadań inżynierskich K_U25, K_U26 Kompetencje społeczne EKK1: dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia, identyfikując i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera K_K01, K_K05 EKK2: współdziała i pracuje w grupie w sposób kreatywny i przedsiębiorczy podczas realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, K_K03, K_K04, K_K06 EKK3: ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, roli społecznej, potrzeby formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej K_K02, K_K07 E - Zdefiniowane warunki realizacji modułu Efekty kształcenia oraz treści programowe, formy zajęć oraz narzędzia dydaktyczne, oceniania i obciążenie pracy studenta, założone dla realizacji efektów kształcenia dla danego modułu, zostały zaprezentowane szczegółowo w sylabusach przedmiotów: Seminarium dyplomowe 5, 6, 7 - semestr Praktyka zawodowa II, III rok studiów Praca dyplomowa 7 semestr, wchodzących w skład tego modułu i realizujących jego założenia. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Dr Wojciech A. Sysło Data sporządzenia / aktualizacji r. Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

3 Tabela sprawdzająca moduł: Dyplomowanie na kierunku Mechanik i budowa maszyn Tabela 1. Odniesienie założonych efektów kształcenia modułu do efektów zdefiniowanych dla całego programu i celów modułu Efekt kształcenia EKW1 EKW2 EKW3 Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) K_W05, K_W15 K_W17 K_W20 Cele modułu CW1 CW2 EKU1 EKU2 EKU3 EKU4 K_U01, K_U07, K_U12 K_U02, K_U03, K_U04, K_U23 K_U22, K_U23 K_U25, K_U26 CU1 CU2 CU3 EKK1 EKK2 EKK3 K_K01, K_K05 K_K03, K_K04, K_Ko6 K_K02, K_K07 CK1 CK2 Sporządził: dr Wojciech A. Sysło Data: Podpis

4 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne 1. Przedmiot Seminarium dyplomowe 2. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS: 6 4. Rodzaj przedmiotu: podstawowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III, IV 7. Semestr: 5, 6, 7 8. Liczba godzin ogółem: S/ 90 NS/60 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wybór tematu pracy dyplomowej Seminarium (Sem) Seminarium (Sem) Seminarium (Sem) dr Wojciech A. Sysło B - Wymagania wstępne 5 sem. S/ 30 NS/20 6 sem. S/ 30 NS/20 7 sem. S/ 30 NS/20 C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW1: przekazanie wiedzy technicznej stosowanej przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z szeroko pojętą mechanika i budową maszyn, procesami projektowania i konstruowania systemów informatycznych, maszyn, procesów z udziałem metod symulacji komputerowej, jak i w rzeczywistym środowisku CW2: przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego niezbędnej do rozumienia i tworzenia uwarunkowań działalności inżynierskiej Umiejętności (CU): CU1: w zakresie doskonalenia wiedzy, pozyskiwania i jej integracji, opracowywania dokumentacji, prezentowania ich i podnoszenia kompetencji zawodowych CU2: wyrobienie umiejętności projektowania maszyn, realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, doboru materiałów inżynierskich CU3: nabycie umiejętności pracy w zespole i zarządzania pracami w zespole, w szczególności w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską Kompetencje społeczne (CK): CK1: przygotowanie do uczenia się przez całe życie, co sprzyja podnoszeniu kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych CK2: uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej, odpowiedzialności za podejmowane decyzje D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW1: definiuje kluczowe zagadnienia mechaniki i budowy maszyn, ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z budową, działaniem i eksploatacją maszyn, procesów i urządzeń K_W05, K_W15 EKW2: definiuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, objaśnia zasoby informacji patentowej K_W17 Umiejętności EKU1: wykorzystuje informacje z literatury i innych źródeł, także w językach obcych, integruje uzyskane informacje, formułuje i uzasadnia opinie oraz interpretuje i wyciąga właściwe wnioski w ramach poznanych metod i modeli matematycznych, a także symulacji komputerowych w celu analizy i projektowania maszyn i aplikacji K_U01, K_U07 EKU2: pracuje indywidualnie i w zespole, opracowuje harmonogram prac umożliwiający dotrzymanie założonego termin złożenia pracy, opracowuje dokumentację realizacji zadania inżynierskiego i przygotowuje prezentację zawierającą omówienie wyników realizacji zadania inżynierskiego przy wykorzystaniu metod i narzędzi służących do rozwiązania

5 prostych zadań inżynierskich typowych dla wybranego zadania K_U02, K_U03, K_U04 EKU3 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymując prawidłowo urządzenia K_U23 Kompetencje społeczne EKK1: dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia, identyfikując i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera informatyka K_K01 EKK2: ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, roli społecznej, potrzeby formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej K_K02, K_K07 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Seminarium: V semestr 1. Podstawowe reguły dotyczące pisania prac dyplomowych. 2. Badanie literatury przedmiotu, prezentacje z badań literaturowych. 3. Opracowanie tematów i zdefiniowanie zadania inżynierskiego, oraz harmonogramu czynności pracy dyplomowej. VI, VII semestr 4. Elementy zadania inżynierskiego. Analiza. Specyfikacja. Projekt. Wdrożenie. Testowanie. 5. Realizacja poszczególnych etapów zadania inżynierskiego. 6. Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej, pytania egzaminacyjne 7. System Plagiat. 8. Przygotowanie prezentacji pracy dyplomowej S NS Ogółem liczba godzin przedmiotu: F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład problemowy - z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, konsultacje indywidualne i zbiorowe, pomoc merytoryczna w rozwiązywaniu zagadnień pracy dyplomowej G - Metody oceniania F formująca F1: prezentacja, F2: obserwacja podczas zajęć / aktywność, F3: dyskusja. P podsumowująca P1: prezentacje, prezentacja pracy dyplomowej Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Bibliografia odpowiednia do tematyki pracy dyplomowej. 2. Źródła internetowe. 3. Instrukcje i noty producentów sprzętu i oprogramowania. 4. Pytania na egzamin dyplomowy strona Instytutu Technicznego. 5. Wzorzec pracy dyplomowej strona Instytutu Technicznego. Literatura zalecana / fakultatywna: 1. J. Biernat, Profesjonalne przygotowanie publikacji, Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Wrocław K. S. Berezowski, Profesjonalne przygotowanie dokumentów technicznych i naukowych, Politechnika Wrocławska, Wrocław W. Murzyn, Prezentacje - wystąpienia publiczne, I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Wojciech A. Sysło Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

6 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Seminarium dyplomowe na kierunku Mechanika i budowa maszyn Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia Sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności Dłuższa wypowiedź pisemna/ Prezentacja seminarium Obserwacja seminarium Dyskusja seminarium Projekt - Praca dyplomowa EKW1 P1 F2 F1, P1 EKW2 P1 F2 F1, P1 EKU1 P1 F2 F1, P1 EKU2 P1 F2 EKU3 P1 F2 EKK1 F2 F3 EKK2 F2 F3 Tabela 2. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami Czytanie literatury Przygotowanie prezentacji Przygotowanie do egzaminu dyplomowego Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 150 godzin = 6 punktów ECTS Sporządził: dr Wojciech A. Sysło Data: r. Podpis. 6

7 Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Seminarium dyplomowe treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Cele przedmiotu (C) Wiedza Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza CW1 CW2 Umiejętności C_W1 C_W3 Seminarium wykład audytoryjny, wykład problemowy projekt Seminarium EKW1 EKW2 K_W05, K_W15 K_W17 umiejętności CU1 CU2 CU3 C_U1 C_U2 C_U3 Seminarium wykład audytoryjny, wykład problemowy projekt Seminarium EKU1 EKU2 EKU3 K_U01, K_U07 K_U02, K_U03, K_U04 K_U23 kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK1 CK2 C_K1 C_K2 Seminarium wykład audytoryjny, wykład problemowy projekt Seminarium EKK1 EKK2 K_K01 K_K02, K_K07 Sporządził: dr Wojciech A. Sysło Data: Podpis. 7

8 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne 1. Przedmiot Praca dyplomowa 2. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III, IV 7. Semestr: 6, 7 8. Liczba godzin ogółem: Optymalna dla zrealizowania pracy dyplomowej 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Praca dyplomowa liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Wojciech A. Sysło B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW1: przekazanie wiedzy technicznej stosowanej przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z szeroko pojętą mechanika i budową maszyn, procesami projektowania i konstruowania systemów informatycznych, maszyn, procesów z udziałem metod symulacji komputerowej, jak i w rzeczywistym środowisku CW2: przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego niezbędnej do rozumienia i tworzenia uwarunkowań działalności inżynierskiej Umiejętności (CU): CU1: w zakresie doskonalenia wiedzy, pozyskiwania i jej integracji, opracowywania dokumentacji, prezentowania ich i podnoszenia kompetencji zawodowych CU2: wyrobienie umiejętności projektowania maszyn, realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, doboru materiałów inżynierskich CU3: nabycie umiejętności pracy w zespole i zarządzania pracami w zespole, w szczególności w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską Kompetencje społeczne (CK): CK1: przygotowanie do uczenia się przez całe życie, co sprzyja podnoszeniu kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych CK2: uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej, odpowiedzialności za podejmowane decyzje D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW1: definiuje kluczowe zagadnienia mechaniki i budowy maszyn, ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z budową, działaniem i eksploatacją maszyn, procesów i urządzeń K_W05, K_W15 EKW2: definiuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, objaśnia zasoby informacji patentowej K_W17 Umiejętności EKU1: wykorzystuje informacje z literatury i innych źródeł, także w językach obcych, integruje uzyskane informacje, formułuje i uzasadnia opinie oraz interpretuje i wyciąga wnioski w ramach poznanych metod i modeli matematycznych, a także symulacji komputerowych w celu analizy i projektowania maszyn i procesów K_U01, K_U07, K_U12 EKU2: pracuje indywidualnie i w zespole, opracowuje harmonogram prac umożliwiający dotrzymanie założonego terminu złożenia pracy, opracowuje dokumentację realizacji zadania inżynierskiego i przygotowuje prezentację zawierającą omówienie wyników realizacji zadania inżynierskiego przy wykorzystaniu metod i narzędzi służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich typowych dla wybranego zadania K_U02, K_U03, K_U04, K_U23 8

9 EKU3: rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie korzystając z norm i standardów związanych z rozwiązywaniem zadań inżynierskich K_U26 Kompetencje społeczne EKK1: dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia, jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, studiów podyplomowych itp. K_K01 EKK2: potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy podczas realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, K_K06 Praca dyplomowa E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów 1. Sformułowanie zadania inżynierskiego. 2. Realizacja zadania inżynierskiego. 3. Studiowanie literatury/instrukcji potrzebnej do realizacji zadania inżynierskiego 4. Wykorzystanie różnych źródeł informacji wspomagających proces realizacji zadania inżynierskiego S NS Ogółem liczba godzin przedmiotu: F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Praca dyplomowa - Konsultacje, praca własna G - Metody oceniania F formująca F1: sprawdzian ustny wiedzy, umiejętności P podsumowująca P1: egzamin ustny Optymalna dla zrealizowania pracy dypl. Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Bibliografia odpowiednia do tematyki pracy dyplomowej. 2. Źródła internetowe. 3. Instrukcje i noty producentów sprzętu i oprogramowania. 4. Wzorzec pracy dyplomowej strona Wydziału Technicznego. 5. Zestaw pytań egzaminacyjnych na stronie WT. Literatura zalecana / fakultatywna: I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Wojciech A. Sysło Data sporządzenia / aktualizacji r. Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 9

10 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Praca dyplomowa na kierunku Mechanika i budowa maszyn Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Praca dyplomowa/ Sprawdzian ustny wiedzy, umiejętności Projekt Metoda oceniania Prezentacja na obronie pracy dyplomowej Obserwacja ćwiczenia Dyskusja ćwiczenia Praca dyplomowa/ Egzamin ustny EKW1 F1 P1 EKW2 F1 P1 EKU1 F1 P1 EKU2 F1 P1 P1 EKU3 F1 P1 EKK1 F1 P1 EKK2 F1 P1 Tabela 2. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Czytanie literatury Przygotowanie pracy dyplomowej Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 370 godzin = 15 punktów ECTS Sporządził: dr Wojciech A. Sysło Data: Podpis. 10

11 Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Praca dyplomowa treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Cele przedmiotu (C) Wiedza Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu Wiedza CW1 CW2 Umiejętności C_W1 C_W3 Zgodnie z założonym harmonogramem prac Konsultacje z promotorem, praca własna Praca dyplomowa EKW1 EKW2 K_W05, K_W15 K_W17 Umiejętności CU1 CU2 CU3 C_U1 C_U2 C_U3 Zgodnie z założonym harmonograme m prac Konsultacje z promotorem, praca własna Praca dyplomowa EKU1 EKU2 EKU3 K_U01, K_U07, K_U12, K_U02, K_U04, K_U04, K_U23, K_U26 kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK1 CK2 C_K1 C_K2 Zgodnie z założonym harmonogramem prac Konsultacje z promotorem, praca własna Praca dyplomowa EKK1 EKK2 K_K01 K_K06 Sporządził: dr Wojciech A. Sysło Data: Podpis

12 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne 1. Przedmiot: Praktyka zawodowa 2. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS: 6 4. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestry: 3, 4 8. Liczba godzin ogółem: S/160 NS/160 (4 tygodnie) 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia brak Praktyka zawodowa dr Rafał Różański B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia S/160 NS/160 Wiedza(CW): CW1: zdobycie wiedzy praktycznej przygotowującej do wykonywania zawodu Umiejętności (CU): CU1: zastosowanie w praktyce umiejętności zdobytych na zajęciach CU2: nabywanie umiejętności pracy indywidualnej i w zespole Kompetencje społeczne (CK): CK1: przygotowanie do uczenia się przez całe życie oraz do podjęcia pracy w zawodzie CK2: rozumienie wagi i społecznych skutków działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW1 ma praktyczną wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń K_W05, K_W15 EKW2 zna obowiązujące w zakładzie pracy przepisy, w tym regulamin pracy, przepisy bezpieczeństwa oraz podstawowe zasady ochrony własności K_W17, K_W20 Umiejętności EKU1 potrafi zastosować w praktyce wiedzę zdobytą na zajęciach K_U12, K_U22, K_U23, K_U25, K_U26 EKU2 potrafi pracować indywidualnie i w zespole zachowując przepisy bezpieczeństwa oraz umie właściwie zaplanować swoją pracę K_U02, K_U03, K_U04 Kompetencje społeczne EKK1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 EKK2 współpracuje w grupie działając w sposób kreatywny i przedsiębiorczy K_K03, K_K04, K_K05 EKK3 jest świadomy wagi i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje K_K06 E - Treści programowe 1 oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Praktyka zawodowa: Zgodnie z Regulaminem Praktyk oraz Programem Praktyk. Razem liczba godzin praktyki 1 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 S 160 NS

13 Zajęcia praktyczne w zakładach pracy. F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne G - Metody oceniania F formująca F1: konsultacje z opiekunem praktyk przed rozpoczęciem praktyki F2: obserwacja podczas praktyki przez zakładowego opiekuna praktyk Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Przepisy ogólne i wewnętrzne w zakresie zajmowanego stanowiska pracy 2. Materiały zalecone przez przełożonych jako obowiązkowe Literatura zalecana / fakultatywna: 1. Materiały zaproponowane przez przełożonych jako dodatkowe I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Rafał Różański Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Ogółem liczba godzin przedmiotu: P podsumowująca P1: opinia zakładowego opiekuna praktyki P2: samoocena studenta P3: zaliczenie na podstawie opinii zakładowego opiekuna praktyki oraz samooceny studenta 13

14 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Praktyka zawodowa na kierunku Mechanika i budowa maszyn Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Opinia zakładowego opiekuna praktyki Samoocena studenta Metoda oceniania 2 Zaliczenie na podstawie opinii zakładowego opiekuna praktyki oraz samooceny studenta Konsultacje z opiekunem praktyk przed rozpoczęciem praktyki Obserwacja podczas praktyki przez zakładowego opiekuna praktyk EKW1 P1 P2 P3 F2 EKW2 P1 P2 P3 F2 EKU1 P1 P2 P3 F2 EKU2 P1 P2 P3 F2 EKK1 P1 P2 P3 F1 EKK2 P1 P2 P3 F2 EKK3 P1 P2 P3 F2 Tabela 2. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Praktyka zawodowa Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 160 godzin = 6 punktów ECTS Sporządził: dr Rafał Różański Data: Podpis. 2 Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 14

15 Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Praktyka zawodowa treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Cele przedmiotu (C) wiedza Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza CW1 umiejętności C_W1, C_W2, C_W3 zgodnie z Regulaminem Praktyk oraz Programem Praktyk obserwacja, wykonywanie zadań pod kontrolą przełożonego, samodzielne wykonywanie pracy praktyka zawodowa EKW1 EKW2 K_W05, K_W15, K_W17, K_W20 umiejętności CU1 CU2 kompetencje społeczne C_U1, C_U2 C_U3 zgodnie z Regulaminem Praktyk oraz Programem Praktyk obserwacja, wykonywanie zadań pod kontrolą przełożonego, samodzielne wykonywanie pracy praktyka zawodowa EKU1 EKU2 K_U12, K_U22, K_U23, K_U25, K_U26 K_02, K_03, K_04 kompetencje społeczne CK1 CK2 C_K1 C_K2 zgodnie z Regulaminem Praktyk oraz Programem Praktyk obserwacja, wykonywanie zadań pod kontrolą przełożonego, samodzielne wykonywanie pracy praktyka zawodowa EKK1 EKK2 EKK3 K_K01 K_K03, K_K04, K_K05 K_K06 Sporządził: dr Rafał Różański Data: Podpis. 15

16 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne 1. Przedmiot: Praktyka zawodowa 2. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS: 6 4. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestry: 5, 6 8. Liczba godzin ogółem: S/160 NS/160 (4 tygodnie) 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Praktyka zawodowa S/160 NS/160 dr Rafał Różański B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW1: poszerzenie wiedzy praktycznej przygotowującej do wykonywania zawodu Umiejętności (CU): CU1: rozwijanie umiejętności zastosowywania w praktyce umiejętności zdobytych na zajęciach CU2: rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej i w zespole służącej miedzy innymi do przygotowanie pracy dyplomowej Kompetencje społeczne (CK): CK1: pogłębianie świadomości potrzeby uczenia się przez całe życie oraz przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie CK2: pogłębienie rozumienia wagi i społecznych skutków działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW1 ma praktyczną wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń K_W05, K_W15 EKW2 zna obowiązujące w zakładzie pracy przepisy, w tym regulamin pracy, przepisy bezpieczeństwa oraz podstawowe zasady ochrony własności K_W17, K_W20 Umiejętności EKU1 potrafi zastosować w praktyce wiedzę zdobytą na zajęciach K_U12, K_U22, K_U23, K_U25, K_U26 EKU2 potrafi pracować indywidualnie i w zespole zachowując przepisy bezpieczeństwa oraz umie właściwie zaplanować swoją pracę K_U02, K_U03, K_U04 Kompetencje społeczne EKK1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 EKK2 współpracuje w grupie działając w sposób kreatywny i przedsiębiorczy K_K03, K_K04, K_K05 EKK3 jest świadomy wagi i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje K_K06 E - Treści programowe 3 oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Praktyka zawodowa: Zgodnie z Regulaminem Praktyk oraz Programem Praktyk. Razem liczba godzin praktyki S NS 3 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 16

17 Zajęcia praktyczne w zakładach pracy. F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne F formująca F1: konsultacje z promotorem przed rozpoczęciem praktyki F2: obserwacja podczas praktyki przez zakładowego opiekuna praktyk G - Metody oceniania Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Przepisy ogólne i wewnętrzne w zakresie zajmowanego stanowiska pracy 2. Materiały zalecone przez przełożonych jako obowiązkowe Literatura zalecana / fakultatywna: 1. Materiały zaproponowane przez przełożonych jako dodatkowe I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Rafał Różański Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Ogółem liczba godzin przedmiotu: P podsumowująca P1: opinia zakładowego opiekuna praktyki P2: samoocena studenta P3: zaliczenie na podstawie opinii zakładowego opiekuna praktyki oraz samooceny studenta 17

18 Tabele sprawdzające program nauczania Przedmiotu Praktyka zawodowa na kierunku Mechanika i budowa maszyn Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Opinia zakładowego opiekuna praktyki Samoocena studenta Metoda oceniania 4 Zaliczenie na podstawie opinii zakładowego opiekuna praktyki oraz samooceny studenta Konsultacje z opiekunem praktyk przed rozpoczęciem praktyki Obserwacja podczas praktyki przez zakładowego opiekuna praktyk EKW1 P1 P2 P3 F2 EKW1 P1 P2 P3 F2 EKU1 P1 P2 P3 F2 EKU2 P1 P2 P3 F2 EKK1 P1 P2 P3 F1 EKK2 P1 P2 P3 F2 EKK3 P1 P2 P3 F2 Tabela 2. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Praktyka zawodowa Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 160 godzin = 6 punktów ECTS Sporządził: dr Rafał Różański Data: Podpis. 4 Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 18

19 Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Praktyka zawodowa treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Mechanika i budowa maszyn wiedza Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza CW1 umiejętności C_W1, C_W2, C_W3 zgodnie z Regulaminem Praktyk oraz Programem Praktyk obserwacja, wykonywanie zadań pod kontrolą przełożonego, samodzielne wykonywanie pracy praktyka zawodowa EKW1 EKW2 K_W05, K_W15 K_W17, K_W20 umiejętności CU1 CU2 kompetencje społeczne C_U1, C_U2 C_U3 zgodnie z Regulaminem Praktyk oraz Programem Praktyk obserwacja, wykonywanie zadań pod kontrolą przełożonego, samodzielne wykonywanie pracy praktyka zawodowa EKU1 EKU2 K_U12, K_U22, K_U23, K_U25, K_U26 K_U02, K_U03, K_U04 kompetencje społeczne CK1 CK2 C_K1 C_K2 zgodnie z Regulaminem Praktyk oraz Programem Praktyk obserwacja, wykonywanie zadań pod kontrolą przełożonego, samodzielne wykonywanie pracy praktyka zawodowa EKK1 EKK2 EKK3 K_K01 K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 Sporządził: dr Rafał Różański Data: Podpis. 19

P R O G R A M P R Z E D M I O T U

P R O G R A M P R Z E D M I O T U Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) E.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 4. Język

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia D.1. Techniczny Informatyka I stopnia studia niestacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Informatyka

Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Informatyka Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia 2015-2019 Kierunek: Informatyka E. Dyplomowanie i praktyka E.1 Seminarium dyplomowe E.2 Praca dyplomowa E.3 Egzamin dyplomowy E.4 Praktyka

Bardziej szczegółowo

Dyplomowanie i praktyka

Dyplomowanie i praktyka Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn Studia pierwszego stopnia - inżynierskie Studia niestacjonarne Praktyczny A - Informacje ogólne P R

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) D 19 A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil Techniczny Mechanika i budowa maszyn II stopnia Studia stacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek . Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Seminarium

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja tudia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia 2015-2019 Kierunek: Informatyka

Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia 2015-2019 Kierunek: Informatyka Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia 2015-2019 Kierunek: Informatyka E. Dyplomowanie i praktyka E.1 Seminarium dyplomowe E.2 Praca dyplomowa E.3 Egzamin dyplomowy E.4 Praktyka

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 4. Język przedmiotu Język polski 5. Rok studiów II, III 6. Imię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Bezpieczeństwo narodowe Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Drugiego stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Ochrona własności Przedmiot w języku angielskim: Protection of Intellectual Property Kod przedmiotu: Typ

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu

I N S T R U K C J A. uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu I N S T R U K C J A uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu Główka 1. W pierwszej części karty programu przedmiotu należy wprowadzić pozycję danego przedmiotu w planie studiów (z pliku EXEL)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki plastycznej 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11 Gry społecznościowe wykład 0 Joanna Kołodziejczyk 24 lutego 2017 Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego 2017 1 / 11 Program przedmiotu Dwie formy zajęć: 1 Wykład studia stacjonarne (15h) 2

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

A n a l i z a i p r o g r a m o w a n i e

A n a l i z a i p r o g r a m o w a n i e Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn I stopnia Studia stacjonarne praktyczny A - Informacje ogólne P R O G R A M G R U P Y P R Z E D M I

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Technology practice. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Praktyka technologiczna, E2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Technology practice. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Praktyka technologiczna, E2 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-55_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa Profil

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS 8 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba punktów ECTS 8 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Praktyka zawodowa polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 4 h W; 2 h Ćw. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 4 h W; 2 h Ćw. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Standardy etyczne coacha. Kierunek: Kod przedmiotu: Specjalność: - Forma zajęć: WYKŁAD ĆWICZENIA Coaching for life and business Poziom studiów: PODYPLOMOWE Forma studiów/liczba godzin/semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: inne Rodzaj zajęć: obserwacyjne/praktyczne I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRAKTYKA ZAWODOWA TRAINEESHIP Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: inne Rodzaj zajęć: obserwacyjne/praktyczne I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRAKTYKA ZAWODOWA TRAINEESHIP Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa międzynarodowego Kod przedmiotu: publicznego Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Międzynarodowy wymiar wizerunku państwa Kod

Bardziej szczegółowo

Lean manufacturing - opis przedmiotu

Lean manufacturing - opis przedmiotu Lean manufacturing - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Lean manufacturing Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA Nazwa kierunku studiów: TRANSPORT Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA K2T_W01 ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-syst.poz.energ.słon.-

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania architektonicznego II

Podstawy projektowania architektonicznego II Podstawy projektowania architektonicznego II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania architektonicznego II Kod przedmiotu pod.02_pnadgenebrsw Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: SOCJOLOGIA Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: SOCIOLOGY Grupy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne:

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: I. Instrukcja uzupełnienia formularza programu nauczania przedmiotu Główka: Załącznik nr 5 Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: 1. Przedmiot: dokładna

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej Intellectual property protection Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy.

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Podstawy inżynierii odwrotnej A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyka 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-212-jn Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA I SYSTEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Computer Science Systems in Health Protection and Social Insurance Systems Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych rozszerzonych na specjalnościach: o Aplikacje biznesowe i bazy danych (AB), o Inżynieria oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i budowa maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Inżynieria ekologiczna Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 4-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Praktyka dyplomowa (180 godz.) Kod przedmiotu

Praktyka dyplomowa (180 godz.) Kod przedmiotu dyplomowa (180 godz.) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu dyplomowa (180 godz.) Kod przedmiotu 05.0-WP-PSP-PP3- Pra Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Praca

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia owanie wyrobów z tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo