A - Informacje ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A - Informacje ogólne"

Transkrypt

1 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. Nazwa modułu: Aspekty prawne bezpieczeństwa informacyjnego. Kod przedmiotu:. Rodzaj modułu: specjalnościowy, do wyboru 5. Język wykładowy: polski. Punkty ECTS: 5. Polityka bezpieczeństwa w firmie 6. Kontrola i audyt zasobów informatycznych 6. Aspekty prawne ochrony informacji 6. Rok studiów: III, IV 7. Semestry: 5, 7 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/90 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora modułu oraz prowadzących zajęcia Wykłady (Wyk) Laboratorium (Lab) Projekt (Proj) Wykłady (Wyk) 5 semestr S/0 NS/0 5 semestr S/0 NS/0 5 semestr S/5 NS/0 7 semestr S/0 NS/0 dr inż. Janusz Jabłoński, dr inż. Piotr Bubacz, mgr inż. Aleksandra Radomska Zalas B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem współczesnych systemów komputerowych, przygotowywania i przeprowadzania audytu zasobów informatycznych, zapoznanie z narzędziami wspomagającymi pracę audytora oraz zasadami licencjonowania oprogramowania, CW: zapoznanie z odpowiedzialnością prawną za wykonany audyt oraz przekazanie wiedzy z zakresu prawnych aspektów ochrony informacji, w tym zaleceń i norm związanych z ochroną informacji, Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności pozyskiwania informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania ich, dokonywania ich interpretacji, oraz wyciągania wniosków i formułowania opinii, tworzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa w firmie, wskazywania aspektów bezpieczeństwa systemów informatycznych, omawiania podstawowych algorytmów kryptograficznych, CU: wyrobienie umiejętności przeprowadzania audytu zasobów informatycznych, wykorzystywania narzędzi wspomagające pracę audytora, sprawdzania legalności oprogramowania, zarządzania jakością w systemach bezpieczeństwa teleinformatycznego, wyrobienie umiejętności scharakteryzowania modeli ochrony informacji w systemach komputerowych i sieciach, metod określania poziomu ochrony informacji, wybierania dostępnych metod ochrony baz danych, opisywania przykładów systemów zabezpieczeń i ochrony informacji w przemyśle, bankach i administracji, analizowania i oceny ryzyka i czynników ryzyka, Kompetencje społeczne (CK): CK: wyrobienie świadomości ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz przekazanie świadomości rozumienia potrzeby przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera w sposób powszechnie zrozumiały, CK: przygotowanie do zarządzania i uczestniczenia w grupie audytorskiej.

2 D - Efekty kształcenia Student po ukończeniu programu kształcenia: Wiedza EKW: ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa systemów, urządzeń i procesów EKW: ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z inżynierią bezpieczeństwa systemów, urządzeń i procesów EKW: ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej EKW: orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwoju bezpieczeństwa systemów informatycznych, urządzeń i procesów Umiejętności EKU: potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie EKU: potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania EKU: ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych EKU: potrafi zaprojektować system zapewnienia bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi EKU5: potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne przy projektowaniu, stosowaniu systemów zapewniających bezpieczeństwo systemów, sieci i urządzeń EKU6: ma umiejętność korzystania i doświadczanie w korzystaniu z norm i standardów związanych z bezpieczeństwem obiektów, urządzeń, systemów i procesów Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dalsze kształcenie na studiach II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami, podnosząc w ten sposó kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne EKK: ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje E - Zdefiniowane warunki realizacji modułu Efekty kształcenia oraz treści programowe, formy zajęć oraz narzędzia dydaktyczne, formy oceniania i obciążenie pracy studenta, założone dla realizacji efektów kształcenia dla danego modułu, zostały zaprezentowane szczegółowo w sylabusach przedmiotów: Polityka bezpieczeństwa w firmie 5 semestr Kontrola i audyt zasobów informatycznych 5 semestr Aspekty prawne ochrony informacji 7 semestr wchodzących w skład tego modułu i realizujących jego założenia. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Rafał Różański Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

3 Tabela sprawdzająca moduł: Aspekty prawne bezpieczeństwa informacyjnego na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Odniesienie założonych efektów kształcenia modułu do efektów zdefiniowanych dla całego programu i celów modułu Efekt kształcenia EKW EKW EKW EKW EKU EKU EKU EKU EKU5 EKU6 EKK EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) K_W05 K_W K_W7 K_W9 K_U0 K_U0 K_U06 K_U5 K_U K_U6 K_K0 K_K0 Cele modułu CW, CW CU, CU CK, CK Sporządził: dr Rafał Różański Data: Podpis.

4 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa Studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Polityka bezpieczeństwa w firmie. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 6. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy, do wyboru 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Laboratoria (Lab) Projekt (Pr) S/5 NS/0 S/5 NS/0 S/5 NS/0 dr inż. Janusz Jabłoński, mgr inż. Aleksandra Radomska Zalas B - Wymagania wstępne Prawo krajowe i międzynarodowe, Bezpieczeństwo informacji C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem współczesnych systemów komputerowych Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności pozyskiwania informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania ich, dokonywania ich interpretacji, oraz wyciągania wniosków i formułowania opinii, tworzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa w firmie, wskazywania aspektów bezpieczeństwa systemów informatycznych, omawiania podstawowych algorytmów kryptograficznych. Kompetencje społeczne (CK): CK: wyrobienie świadomości ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz ważności pozatechniczne aspektów i skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW: ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa systemów, urządzeń i procesów EKW: ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z inżynierią bezpieczeństwa systemów, urządzeń i procesów EKW: ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej EKW: orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwoju bezpieczeństwa systemów informatycznych, urządzeń i procesów Umiejętności EKU: potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie EKU: potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania EKU: ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych EKU: potrafi zaprojektować system zapewnienia bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi EKU5: potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne przy projektowaniu, stosowaniu systemów zapewniających bezpieczeństwo systemów, sieci i urządzeń K_W05 K_W K_W7 K_W9 K_U0 K_U0 K_U06 K_U5 K_U

5 EKU6: ma umiejętność korzystania i doświadczanie w korzystaniu z norm i standardów związanych z bezpieczeństwem obiektów, urządzeń, systemów i procesów Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dalsze kształcenie na studiach II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami, podnosząc w ten sposób kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne EKK: ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady:. Podstawowe pojęcia. Pojęcie i rola informacji.. Istota i cel budowy polityki bezpieczeństwa.. Przejście autorskich praw majątkowych.. Zagrożenia, ryzyko, polityki bezpieczeństwa. Analiza i ocena ryzyka. Planowanie polityki bezpieczeństwa. Analiza ryzyka względem kosztów. Koszty zapewnienia ciągłości działania. 5. Zarządzanie ryzykiem. Standardy i normy bezpieczeństwa. Dokumenty NIST. 6. Standardy i normy bezpieczeństwa. ISO 7799, ISO Klasyfikacja metod ochrony danych. 8. Systemy zarządzania bezpieczeństwem. Poza systemowe metody zapewniania bezpieczeństwa. 9. Kontrola dostępu fizycznego. Kontrola dostępu do systemów operacyjnych, kontrola dostępu do baz danych. 0. Kontrola wnioskowania i kontrola przepływu danych. Razem liczba godzin wykładów Treść laboratoriów i projektów:. Modele bezpieczeństwa w systemach komputerowych.. Klasyfikacja i charakterystyka zagrożeń. Statystyki naruszeń bezpieczeństwa teleinformatycznego.. Metody przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa informacji.. Przebieg budowy polityki bezpieczeństwa. Przykładowe instrukcje i procedury. 5. Utrzymywanie bezpieczeństwa w trakcie normalnej działalności. 6. Przebieg wdrożenia systemu bezpieczeństwa. 7. Rodzaje standardów oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego. 8. Proces audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Razem liczba godzin laboratoriów i projektów S 5 S 0 K_U6 K_K0 K_K0 NS 0 NS 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 Wykłady: Wykłady teoretycznie, przedstawiające problematykę z zakresu polityki bezpieczeństwa w firmie. Wykłady z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Zajęcia w laboratorium i projekty oparte na samodzielnym rozwiązywaniu zadań z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. G - Metody oceniania F formująca F: sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności F: obserwacja podczas zajęć / aktywność P podsumowująca P: Zaliczenie z oceną - forma pisemna. P: Egzamin pisemny P: projekt Forma zaliczenia przedmiotu: Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej. Laboratorium zaliczane jest po uzyskaniu punktów z sprawdzianów praktycznych umiejętności (w sumie na 60 punktów) oraz punktów z zaliczenia projektu projektu polityki bezpieczeństwa w firmie. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. W. Dąbrowski, P. Kowalczuk, Podpis elektroniczny, Mikom, Warszawa 00.. M. Karbowski Podstawy kryptografii, Helion, Gliwice K. Liderman, Podręcznik administratora bezpieczeństwa informatycznego, Mikom, Warszawa 00. Literatura zalecana / fakultatywna: Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 5

6 . M. Welschenbach, Kryptografia w językach C i C++, Mikom, Warszawa 00. P. Kotlarz, Ćwiczenia z kryptografii w Excelu: realizacja popularnych szyfrów, Mikom, Warszawa 00.. M. Molski, M. Łacheta, Przewodnik audytora systemów informatycznych, Helion, Gliwice 006 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji /.07.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją dr inż. Janusz Jabłoński, mgr inż. Aleksandra Radomska Zalas 6

7 Tabele sprawdzające program nauczania Przedmiotu Polityka bezpieczeństwa w firmie na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Metoda oceniania P P F F P EKW EKW EKW EKW EKU EKU EKU EKU EKU EKU EKK + EKK + Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie projektu 0 0 Przygotowanie sprawozdań 5 5 Przygotowanie do sprawdzianu 5 0 Przygotowanie do egzaminu 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 godzin = 6 punktów ECTS Sporządził: mgr inż. Aleksandra Radomska-Zalas Data:.07.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 7

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Polityka bezpieczeństwa w firmie treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa wiedza CW Cele przedmiotu (C) umiejętności CU kompetencje społeczne CK Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu C_W C_U C_K Treści programowe (E) Wykłady -0 Lab. i proj. -8 Wykłady -0 Lab. i proj. -8 Wykłady -0 Lab. i proj. -8 Metody dydaktyczne (F) Wykłady problemowe Samodzielne działania Wykłady problemowe Samodzielne działania Wykłady problemowe Samodzielne działania Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Wykłady Laboratoria Projekt Wykłady Laboratoria Projekt Wykłady Laboratoria Projekt Efekt kształcenia (D) EKW EKW EKW EKW EKU EKU EKU EKU EKU5 EKU6 EKK EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W05 K_W K_W7 K_W9 umiejętności K_U0 K_U0 K_U06 K_U5 K_U K_U6 kompetencje społeczne K_K0 K_K0 Sporządził: mgr inż. Aleksandra Radomska-Zalas Data:.07.0 Podpis. 8

9 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Kontrola i audyt zasobów informatycznych. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 6. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy, do wyboru 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/60 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Bezpieczeństwo informacji. Wykład (Wyk) Laboratorium (Lab) Projekt (Proj) dr inż. Piotr Bubacz B - Wymagania wstępne S/5 NS/0 S/5 NS/0 S/0 NS/0 C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: przekazanie wiedzy w zakresie przygotowywania i przeprowadzania audytu zasobów informatycznych. Zapoznanie z narzędziami wspomagającymi pracę audytora. Zapoznanie z zasadami licencjonowania oprogramowania. Zapoznanie z odpowiedzialnością prawną za wykonany audyt. Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności przeprowadzania audytu zasobów informatycznych, wykorzystywania narzędzi wspomagające pracę audytora, sprawdzania legalności oprogramowania, zarządzania jakością w systemach bezpieczeństwa teleinformatycznego. Kompetencje społeczne (CK): CK: przygotowanie do zarządzania i uczestniczenia w grupie audytorskiej. D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu programu kształcenia: Wiedza EKW: ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa systemów, urządzeń i procesów K_W05 EKW: ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z inżynierią bezpieczeństwa systemów, urządzeń i procesów K_W EKW: ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej K_W7 EKW: orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwoju bezpieczeństwa systemów informatycznych, urządzeń i procesów K_W9 Umiejętności EKU: potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U0 EKU: potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania K_U0 EKU: ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych K_U06 EKU: potrafi zaprojektować system zapewnienia bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi K_U5 EKU5: potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne przy projektowaniu, stosowaniu systemów zapewniających bezpieczeństwo systemów, sieci i urządzeń K_U EKU6: ma umiejętność korzystania i doświadczanie w korzystaniu z norm i standardów związanych z bezpieczeństwem obiektów, urządzeń, systemów i procesów K_U6 9

10 Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dalsze kształcenie na studiach II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami, podnosząc w ten sposó kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne K_K0 EKK: ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady:. Proces gromadzenia informacji na temat funkcjonowania i zasobów komputerowych.. Kroki postępowania w procesie kontrolnym. Wprowadzenie do audytu. Techniki przeprowadzania audytów.. Inwentaryzacja oprogramowania i sprzętu.. Narzędzia audytora. Licencje i ich ograniczenia. 5. Kontrola w ujęciu procesowym. 6. Zarządzanie jakością w systemach bezpieczeństwa teleinformatycznego. 7. Istota zagadnienia jakości systemu teleinformatycznego i wielkości je charakteryzujące. Razem liczba godzin wykładów Treść laboratoriów i projektów:. Przygotowanie audytu oprogramowania i sprzętu.. Przeprowadzenie audytu.. Sprawdzanie i katalogowanie zasobów oprogramowania i sprzętu.. Analiza wyników audytu. 5. Określanie legalności oprogramowania. 6. Przegląd narzędzi audytora. 7. Audyt zasobów informatycznych. Razem liczba godzin laboratoriów i projektów Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykłady: Wykłady, teoretycznie przedstawiające problematykę z zakresu kontroli i audytu zasobów informatycznych. Wykłady z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Zajęcia w laboratorium oparte na samodzielnym rozwiązywaniu zadań z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. G - Metody oceniania F formująca F: sprawdzian praktycznych umiejętności F: obserwacja podczas zajęć / aktywność S 5 S P podsumowująca P: Zaliczenie z oceną - forma pisemna, egzamin. P: projekt Forma zaliczenia przedmiotu: Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej sprawdzającym wiedzę i umiejętności studentów nabyte w trakcie laboratoriów i wykładów. Raport i prezentacja wyników audytu realizowanego w trakcie projektu. Zaliczenie pisemne obejmujące wiedzę i test umiejętności praktycznych nabytych w trakcie laboratoriów. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. A. Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, Warszawa W. Pihowicz, Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Problematyka podstawowa, WNT, Warszawa 008. T. Polaczek, Audyt informacji bezpieczeństwa informacji w praktyce, Helion, Gliwice 006 Literatura zalecana / fakultatywna:. K. Liderman, Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, PWN, Warszawa 008. B. Fischer, W. Świerczyńska, Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków P. Fajgielski, Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych, Wyd. PRESSCOM Sp.zo.o., 00 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr inż. Piotr Bubacz Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 5 NS 0 NS

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Kontrola i audyt zasobów informatycznych na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia Egzamin pisemny Projekt Sprawdzian praktyczny Obserwacja EKW P P EKW P P EKW P P EKW P P EKU P F F EKU P F F EKU P F F EKU P F F EKU5 P F F EKU6 P F F EKK F EKK F Dyskusja Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 0 Czytanie literatury 0 0 Wykonanie sprawozdań 0 0 Wykonanie projektów 5 0 Przygotowanie do zajęć 0 0 Przygotowanie do kolokwiów 0 0 Przygotowanie do egzaminu 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 godzin = 6 punktów ECTS Sporządził: dr inż. Piotr Bubacz Data: Podpis.

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Kontrola i audyt zasobów informatycznych treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa wiedza Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu Wiedza CW C_W Wykłady -7 Lab. i proj. -7 umiejętności Wykłady problemowe laboratoryjne projekty Dyskusja dydaktyczna Wykłady Laboratoria Projekt EKW EKW EKW EKW K_W05 K_W K_W7 K_W9 Umiejętności CU C_U Wykłady -7 Lab. i proj. -7 kompetencje społeczne Wykłady problemowe laboratoryjne projekty Dyskusja dydaktyczna Wykłady Laboratoria Projekt EKU EKU EKU EKU EKU5 EKU6 K_U0 K_U0 K_U06, K_U5 K_U K_U6 kompetencje społeczne CK C_K Wykłady -7 Lab. i proj. -7 Wykłady problemowe laboratoryjne projekty Dyskusja dydaktyczna Wykłady Laboratoria Projekt EKK EKK K_K0 K_K0 Sporządził: dr inż. Piotr Bubacz Data: Podpis.

13 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa Studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Aspekty prawne ochrony informacji. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy, do wyboru 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: IV 7. Semestr/y: 7 8. Liczba godzin ogółem: S/0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) S/0 NS/0 dr inż. Janusz Jabłoński, mgr inż. Aleksandra Radomska Zalas B - Wymagania wstępne Prawo krajowe i międzynarodowe, Bezpieczeństwo informacji C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: przekazanie wiedzy z zakresu prawnych aspektów ochrony informacji, w tym zaleceń i norm związanych z ochroną informacji. Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności scharakteryzowania modeli ochrony informacji w systemach komputerowych i sieciach, metod określania poziomu ochrony informacji, wybierania dostępnych metod ochrony baz danych, opisywania przykładów systemów zabezpieczeń i ochrony informacji w przemyśle, bankach i administracji, analizowania i oceny ryzyka i czynników ryzyka. Kompetencje społeczne (CK): CK: przekazanie świadomości rozumienia potrzeby przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW: ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa systemów, urządzeń i procesów EKW: ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z inżynierią bezpieczeństwa systemów, urządzeń i procesów EKW: ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej EKW: orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwoju bezpieczeństwa systemów informatycznych, urządzeń i procesów Umiejętności EKU: potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie EKU: potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania EKU: ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych EKU: potrafi zaprojektować system zapewnienia bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi EKU5: potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne przy projektowaniu, stosowaniu systemów zapewniających bezpieczeństwo systemów, sieci i urządzeń EKU6: ma umiejętność korzystania i doświadczanie w korzystaniu z norm i standardów związanych K_W05 K_W K_W7 K_W9 K_U0 K_U0 K_U06 K_U5 K_U

14 z bezpieczeństwem obiektów, urządzeń, systemów i procesów K_U6 Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dalsze kształcenie na studiach II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami, podnosząc w ten sposób kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne K_K0 EKK: ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady:. Ogólne zagadnienia prawne związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem dokumentów niejawnych.. Ochrona informacji niejawnych w przedsiębiorstwie.. Ochrona informacji w systemach komputerowych. Kryteria bazujące na ocenie ryzyka.. Określanie poziomów ochrony informacji. 5. Metody i rozwiązania ochrony informacji w sieci: ochrona dostępu, audyt, ochrona antywirusowa i śluzy bezpieczeństwa. 6. Przepisy prawne, zalecenia i standardy dotyczące ochrony informacji. 7. Przykłady systemów zabezpieczeń i ochrony informacji w bankach i administracji. 8. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. 9. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. 0. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Razem liczba godzin wykładów Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykłady: Wykłady teoretycznie przedstawiające problematykę z zakresu aspektów prawnych ochrony informacji. Wykłady z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. G - Metody oceniania F formująca F: sprawdzian praktycznej umiejętności F: obserwacja podczas zajęć / aktywność P podsumowująca P: Zaliczenie z oceną - forma pisemna Forma zaliczenia przedmiotu: Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej sprawdzającym wiedzę i umiejętności studentów nabyte w trakcie wykładów. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. W. Curtis Preston, Archiwizacja i odzyskiwanie danych, O Really, Gliwice Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr z 8 lutego 999 r., poz. 95 z późniejszymi zmianami. B. Fischer, Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Aspekty prawno-kryminalistyczne, Kantor Wyd. Zakamycze, Warszawa 000 Literatura zalecana / fakultatywna:. S. Forlicz, Informacja w biznesie, Wyd. PWE, Warszawa 008. K. Liderman, Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, PWN, Warszawa A. Adamski, Prawo karne komputerowe, PWN, Warszawa 000 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji /.07.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis dr inż. Janusz Jabłoński, mgr inż. Aleksandra Radomska Zalas S 0 NS 0 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9

15 Tabele sprawdzające program nauczania Przedmiotu Aspekty prawne ochrony informacji na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Metoda oceniania P F F EKW + EKW + EKW + EKW + EKU + + EKU + + EKU + + EKU + + EKU5 + + EKU6 + + EKK + EKK + Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 0 0 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do zaliczenia 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 75 godzin = punkty ECTS Sporządził: mgr inż. Aleksandra Radomska-Zalas Data:.07.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 5

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Aspekty prawne ochrony informacji treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa wiedza Cele przedmiotu (C) Sporządził: mgr inż. Aleksandra Radomska-Zalas Data:.07.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) CW C_W Wykłady -0 Wykłady multimedialne Wykłady umiejętności CU C_U Wykłady -0 Wykłady multimedialne kompetencje społeczne Wykłady CK C_K Wykłady -0 Wykłady multimedialne Wykłady Efekt kształcenia (D) EKW EKW EKW EKW EKU EKU EKU EKU EKU5 EKU6 EKK EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W05 K_W K_W7 K_W9 umiejętności K_U0 K_U0 K_U06 K_U5 K_U K_U6 kompetencje społeczne K_K0 K_K0 6

17 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. Nazwa modułu: Bezpieczna informacja. Kod przedmiotu:. Rodzaj modułu: specjalnościowy, do wyboru 5. Język wykładowy: polski. Punkty ECTS: 8. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych 6. Zarządzanie przechowywaniem danych 5. Bezpieczeństwo baz danych. Problemy bezpieczeństwa w inżynierii oprogramowania 6. Rok studiów: III, IV 7. Semestry: 5, 6, 7 8. Liczba godzin ogółem: S/95 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora modułu oraz prowadzących zajęcia Wykłady (Wyk) Laboratorium (Lab) Projekt (Proj) Wykłady (Wyk) Laboratorium (Lab) Wykłady (Wyk) dr inż. Janusz Jabłoński B - Wymagania wstępne 5 semestr S/0 NS/0 5 semestr S/0 NS/0 5 semestr S/60 NS/0 6 semestr S/5 NS/0 6 semestr S/0 NS/0 7 semestr S/0 NS/0 C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: zapoznanie studentów z terminologią, metodami oraz narzędziami stosowanymi w zabezpieczeniach dostępu do danych w systemach bazodanowych oraz ochroną przed utratą lub uszkodzeniem danych oraz z terminologią, metodami oraz narzędziami stosowanymi przy wytwarzaniu i wdrażaniu oprogramowania zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa danych i usług Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności projektowania, wdrażania i konstruowania procesu diagnozowania bezpieczeństwa baz danych, dostrzegając kryteria użytkowe, prawne i ekonomiczne, konfigurowania baz danych oraz rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich, wyrobienie umiejętności projektowania rozwiązań spełniających zalecenia bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych, konfigurowania serwerów aplikacyjnych oraz systemów operacyjnych jak również umiejętność konfigurowania VPN dla pracy zdalnej Kompetencje społeczne (CK): CK: przygotowanie do permanentnego uczenia się i podnoszenia posiadanych kompetencji D - Efekty kształcenia Student po ukończeniu programu kształcenia: Wiedza EKW: ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa baz danych oraz wytwarzania bezpiecznego kodu programu, EKW: zna podstawowe narzędzia wykorzystywane do rozpoznawania zagrożeń systemów baz danych oraz wykrywania niebezpiecznego kodu programu, EKW: ma szczegółową wiedzę z zakresu mechanizmów szyfrowania tabel baz danych oraz mechanizmów szyfrowania wykorzystywanych w sieciach VPN, 7

18 EKW: orientuje się w obecnym stanie oraz trendach ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa baz danych oraz wytwarzanych systemów informatycznych, Umiejętności EKU: pozyskuje i wykorzystuje informacje ze źródeł literaturowych oraz Internetowych dotyczących bezpieczeństwa baz danych oraz bezpieczeństwa w inżynierii oprogramowania, EKU: potrafi opracować tekst zawierający omówienie wyników analizy bezpieczeństwa baz danych, posługując się terminologią, pojęciami z zakresu bezpieczeństwa baz danych i systemów informatycznych, EKU: ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, EKU: potrafi wykorzystać poznane metody do analizy, oceny i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa bazy danych i systemów informatycznych, EKU5: potrafi posłużyć się właściwie dobranymi narzędziami weryfikacji bezpieczeństwa baz danych, EKU6: potrafi zaprojektować system zapewnienia bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi, EKU7: potrafi korzystać z informacji podawanych przez producentów baz danych w celu dobrania odpowiedniego systemu bazodanowego, EKU8: potrafi zaprojektować, wdrożyć i przetestować system zapewniający bezpieczeństwo baz danych, Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dalsze kształcenie na studiach II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami, podnosząc w ten sposób kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne. E - Zdefiniowane warunki realizacji modułu Efekty kształcenia oraz treści programowe, formy zajęć oraz narzędzia dydaktyczne, formy oceniania i obciążenie pracy studenta, założone dla realizacji efektów kształcenia dla danego modułu, zostały zaprezentowane szczegółowo w sylabusach przedmiotów: Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych 5 semestr Zarządzanie przechowywaniem danych 5 semestr Bezpieczeństwo baz danych 6 semestr Problemy bezpieczeństwa w inżynierii oprogramowania 7 semestr wchodzących w skład tego modułu i realizujących jego założenia. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Rafał Różański Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 8

19 Tabela sprawdzająca moduł: Bezpieczna informacja na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Odniesienie założonych efektów kształcenia modułu do efektów zdefiniowanych dla całego programu i celów modułu Efekt kształcenia EKW EKW EKW EKW EKU EKU EKU EKU EKU5 EKU6 EKU7 EKU8 Sporządził: dr Rafał Różański Data: Podpis. Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) K_W05 K_W08 K_W K_W9 K_U0 K_U0 K_U06 K_U07 K_U0 K_U5 K_U7 K_U8 Cele modułu CW CU EKK K_K0 CK 9

20 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 6. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy, do wyboru 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/60 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Laboratorium (Lab) Projekt (Proj) dr inż. Janusz Jabłoński B - Wymagania wstępne S/5 NS/0 S/5 NS/0 S/0 NS/0 C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: zapoznanie studentów z terminologią, metodami oraz narzędziami stosowanymi w zabezpieczeniach dostępu do danych w systemach bazodanowych oraz ochronie przed utratą lub uszkodzeniem danych. Umiejętności (CU): CU: projektowania, wdrażania i konstruowania procesu diagnozowania bezpieczeństwa, baz danych, dostrzegając kryteria użytkowe, prawne i ekonomiczne, konfigurowania baz danych, oraz rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich, Kompetencje społeczne (CK): CK: przygotowanie do permanentnego uczenia się i podnoszenia posiadanych kompetencji D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa baz danych EKW: zna podstawowe narzędzia wykorzystywane do rozpoznawania zagrożeń systemów baz danych EKW: ma szczegółową wiedzę z zakresu mechanizmów szyfrowania tabel baz danych EKW: orientuje się w obecnym stanie oraz trendach ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa baz danych Umiejętności EKU: pozyskuje i wykorzystuje informacje ze źródeł literaturowych oraz Internetowych dotyczących bezpieczeństwa baz danych EKU: potrafi opracować tekst zawierający omówienie wyników analizy bezpieczeństwa baz danych, posługując się terminologią, pojęciami z zakresu bezpieczeństwa baz danych EKU: ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych EKU: potrafi wykorzystać poznane metody do analizy i oceny bezpieczeństwa bazy danych EKU5: potrafi posłużyć się właściwie dobranymi narzędziami weryfikacji bezpieczeństwa baz danych EKU6: potrafi korzystać z informacji podawanych przez producentów baz danych w celu dobrania odpowiedniego systemu bazodanowego EKU7: potrafi zaprojektować, wdrożyć i przetestować system zapewniający bezpieczeństwo baz danych Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dalsze kształcenie na studiach II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami, podnosząc w ten sposób kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne K_W05 K_W08 K_W K_W9 K_U0 K_U0 K_U06 K_U07 K_U0 K_U7 K_U8 K_K0 0

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria Bezpieczeństwa studia I stopnia studia niestacjonarne praktyczny P R O G R A M G R U P Y P R Z E D M I O T Ó W / M

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria Bezpieczeństwa studia I stopnia studia niestacjonarne praktyczny P R O G R A M G R U P Y P R Z E D M I O T Ó W / M

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R Z E D M I O T U

P R O G R A M P R Z E D M I O T U Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) E.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 4. Język

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) C.2.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U / M O D U Ł U 1. Nazwa przedmiotu Kontrola i audyt zasobów informatycznych 2. Punkty ECTS 6 3.

Bardziej szczegółowo

Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Informatyka

Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Informatyka Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia 2015-2019 Kierunek: Informatyka E. Dyplomowanie i praktyka E.1 Seminarium dyplomowe E.2 Praca dyplomowa E.3 Egzamin dyplomowy E.4 Praktyka

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11 Gry społecznościowe wykład 0 Joanna Kołodziejczyk 24 lutego 2017 Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego 2017 1 / 11 Program przedmiotu Dwie formy zajęć: 1 Wykład studia stacjonarne (15h) 2

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) D 19 A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil Techniczny Mechanika i budowa maszyn II stopnia Studia stacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Ochrona własności Przedmiot w języku angielskim: Protection of Intellectual Property Kod przedmiotu: Typ

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Technology practice. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Praktyka technologiczna, E2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Technology practice. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Praktyka technologiczna, E2 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Inżynieria baz danych 2 Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Sieci komputerowe

Opis modułu kształcenia Sieci komputerowe Opis modułu kształcenia Sieci komputerowe Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R Z E D M I O T U

P R O G R A M P R Z E D M I O T U Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) D.2.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Technologie LAN i WAN 2. Punkty ECTS 5 3. Rodzaj przedmiotu obieralny 4.

Bardziej szczegółowo

A n a l i z a i p r o g r a m o w a n i e

A n a l i z a i p r o g r a m o w a n i e Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn I stopnia Studia stacjonarne praktyczny A - Informacje ogólne P R O G R A M G R U P Y P R Z E D M I

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach Nazwa modułu informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Security of Data in Computer Systems Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Bazy danych

Opis modułu kształcenia Bazy danych Opis modułu kształcenia Bazy danych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych Tytuł/stopień

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a

Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a * moduł, przedmiot lub forma zajęć do wyboru Lp. Moduł kształcenia / Przedmiot Ogólna liczba efektów dla przedmiotu K_W0 K_W02 K_W03

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa międzynarodowego Kod przedmiotu: publicznego Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu

I N S T R U K C J A. uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu I N S T R U K C J A uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu Główka 1. W pierwszej części karty programu przedmiotu należy wprowadzić pozycję danego przedmiotu w planie studiów (z pliku EXEL)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Dyplomowanie i praktyka

Dyplomowanie i praktyka Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn Studia pierwszego stopnia - inżynierskie Studia niestacjonarne Praktyczny A - Informacje ogólne P R

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i budowa maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Inżynieria ekologiczna Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 4-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu

Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-BDEK Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Systemy mobilne i teleinformatyczne sieci bezprzewodowe 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Integracja sieci komputerowych D1_4. The integration of computer networks

KARTA PRZEDMIOTU. Integracja sieci komputerowych D1_4. The integration of computer networks KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Programowanie gier. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 30 września Joanna Kołodziejczyk Programowanie gier 30 września / 13

Programowanie gier. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 30 września Joanna Kołodziejczyk Programowanie gier 30 września / 13 Programowanie gier wykład 0 Joanna Kołodziejczyk 30 września 2016 Joanna Kołodziejczyk Programowanie gier 30 września 2016 1 / 13 Program przedmiotu Formy zajęć: 1 Wykład studia stacjonarne (15h) 2 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia D.1. Techniczny Informatyka I stopnia studia niestacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja tudia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy.

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Podstawy inżynierii odwrotnej A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia owanie wyrobów z tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-55_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Kod przedmiotu F_I_0_SS_01 Autor sylabusa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE SYLABUS A. Informacje ogólne

SYSTEMY OPERACYJNE SYLABUS A. Informacje ogólne SYSTEMY OPERACYJNE SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Projektowanie systemów czasu rzeczywistego D1_13

KARTA PRZEDMIOTU. Projektowanie systemów czasu rzeczywistego D1_13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe C6. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h

KARTA PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe C6. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin/tydzień: PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Liczba godzin/tydzień: PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunek Kosztów dla Inżynierów Cost Accounting for Engineers Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej Intellectual property protection Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim BAZY DANYCH Nazwa w języku angielskim DATABASE SYSTEMS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa administracyjnego Przedmiot w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe Expert systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo