Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Elektronicznego biznesu typu B2B dla Mo-Bruk SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Elektronicznego biznesu typu B2B dla Mo-Bruk SA"

Transkrypt

1 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Elektronicznego biznesu typu B2B dla Mo-Bruk SA

2 2 Opis zamówienia 1 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie nie będzie realizowane w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych. 2 Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zapytania jest dostawa, wdrożenie i utrzymanie wybranych modułów Elektronicznego biznesu typu B2B: implementacja zaawansowanego rozwiązania elektronicznej wymiany danych w przedsiębiorstwie Zamawiającego dla około 60 użytkowników, zwanego dalej Elektronicznym biznesem B2B. Jednym z zadań Elektronicznego biznesu B2B będzie wsparcie wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w przedsiębiorstwie Zamawiającego. W wyniku realizacji zamówienia Dostawca powinien dostarczyć Zamawiającemu: 1 Oprogramowanie oraz licencje umożliwiające korzystanie z Elektronicznego biznesu B2B przez Zamawiającego; 2 Sprzęt informatyczny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Elektronicznego biznesu B2B (wybrani w pierwszym etapie Wykonawcy będą poproszeni o dokonanie weryfikacji oferty z uwzględnieniem posiadanych zasobów sprzętowych przez Zamawiającego); 3 Platformę umożliwiającą komunikowanie się w okresie wdrożenia, w szczególności w odniesieniu do przechowywania kluczowych informacji (Repozytorium) jak i do komunikowania się w zakresie obsługi zauważonych przez Zamawiającego błędów; 4 Opis funkcjonalności Elektronicznego biznesu B2B w wersji pisemnej; 5 Wersję testową Elektronicznego biznesu B2B; 6 Scenariusze testowe do formalnego wykonania przez Zamawiającego w zakresie kluczowych funkcjonalności przy akceptacji Elektronicznego biznesu B2B; 7 Materiały szkoleniowe zgodne z przyjętą przez Zamawiającego funkcjonalnością;

3 3 8 Przeprowadzenie migracji danych z obecnie użytkowanych przez Zamawiającego rozwiązań od 1 stycznia 2011; 9 Ustawienie dostępów do danych zgodnie z odpowiednimi decyzjami podjętymi przez Zarząd Spółki; 10 Procedury związane z utrzymaniem Elektronicznego biznesu B2B po okresie wdrożenia, w tym związane z archiwizacją danych i wgrywaniem uaktualnień i modyfikacji. 3 Wymagania odnośnie Elektronicznego biznesu B2B oraz jego wdrożenia i utrzymania Ogólne wymagania Elektroniczny biznes B2B w sposób kompleksowy powinien wspierać prowadzoną przez Zamawiającego działalność. Przewiduje się, że dostęp do Elektronicznego biznesu B2B będzie miało do 60 pracowników, z czego jednocześnie pracować będzie nie więcej niż 40. Liczba jednoczesnych użytkowników w ciągu 5 lat nie przekroczy 60. Opracowując ofertę należy wziąć pod uwagę następujące uwarunkowania: Wdrożenie jednocześnie w dwóch firmach (Mo-Bruk i Raf Ekologia); Mo-Bruk ma obecnie 3 lokalizacje, docelowo 5 (horyzont 2 lat); W dłuższym horyzoncie przewidywane jest dalszy rozwój również poprzez kolejne akwizycje; Ze względu na dynamiczny wzrost spółki większość procesów podlegać będzie podczas wdrożenia Elektronicznego biznesu B2B przemodelowaniu, np. utworzone zostanie Centrum Usług Wspólnych; Prowadzone inwestycje doprowadzą w ciągu najbliższych lat do kilkukrotnego wzrostu firmy (w ujęciu przychodowym); Zamawiający nie posiada własnych służb informatycznych i nie planuje ich rozwoju. Serwerownia zostanie zlokalizowana w centrali Zamawiającego. Przewiduje się uruchomienie większości modułów Elektronicznego biznesu B2B w dniu 1 lipca 2011, a modułu Kadr i płace 1 stycznia Oczekiwane zasady wdrożenia Elektronicznego biznesu B2B: Zastosowanie metodologii projektowej Podział wdrożenia na etapy: - Analiza i modelowanie (zakończony dokumentem opisującym funkcjonalność Elektronicznego biznesu B2B, który podlegać będzie zatwierdzaniu przez Zamawiającego); - Testowanie i szkolenia dla pracowników Zamawiającego; - Uruchomienie Elektronicznego biznesu B2B. Oczekiwane zasady utrzymania Elektronicznego biznesu B2B: Praca 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę (proszę opisać częstotliwość wyłączania Elektronicznego biznesu B2B niezbędną do jego serwisowania); Gwarancja uruchomienia Elektronicznego biznesu B2B w przypadku awarii powodującej jego zatrzymanie lub działanie częściowo lub całkowicie wadliwe w ciągu 24 godzin od nastąpienia awarii, z dopuszczeniem utraty danych za nie więcej niż 24 godziny przed awarią Elektronicznego biznesu B2B; z jednoczesnym uruchomieniem rozwiązania umożliwiającego prowadzenie sprzedaży przez stacje

4 4 paliw. Utrzymywanie wersji testowej Elektronicznego biznesu B2B, wgrywanie wszelkich uaktualnień i modyfikacji najpierw na wersję testową, a potem na wersję produkcyjną; Utrzymywanie Help desku 8 godzin na dobę. 4 Informacje ogólne Mo-BRUK Spółka Akcyjna (notowana na GPW rynek New Connect) jest wiodącą polską firmą z branży utylizacji odpadów. Spółka koncentruje swoją działalność w czterech powiązanych ze sobą liniach biznesowych: Gospodarka odpadami; Produkcja paliw alternatywnych; Budowa nawierzchni betonowych; Pozostała działalność (stacje paliw, stacja kontroli pojazdów, laboratorium). Spółka od wielu lat inwestuje w innowacyjne rozwiązania stale podnosząc jakość oferowanych produktów i usług, systematycznie uzupełniając swoją ofertę. Nowatorskie rozwiązania są wynikiem prac własnych i przed wprowadzeniem do oferty przechodzą etap badań wewnętrznych (zakładowe laboratorium) oraz zewnętrznych (współpraca z instytutami i jednostkami certyfikującymi). 5 Działalność operacyjna W niniejszej części opisano zasady funkcjonowania poszczególnych obszarów działalności Zamawiającego. Przy każdym z obszarów zamieszczono część zatytułowaną Kluczowe funkcjonalności Elektronicznego biznesu B2B wskazującą jakie funkcjonalności Elektronicznego biznesu B2B są w sposób szczególny oczekiwane przez Zamawiającego. Wskazane funkcjonalności nie stanowią zamkniętego katalogu i w toku negocjacji i wdrożenia mogą zostać zmodyfikowane. 5.1 Utylizacja odpadów Jednym z najważniejszych obszarów działalności Zamawiającego jest utylizacja odpadów. Charakterystyczną cechą tej działalności jest fakt, że to dostawcy odpadów płacą za ich utylizację. Podczas utylizacji odpady są: Składowane; Spalane (powstaje produkt w postaci ciepła); Przetwarzane na paliwo alternatywne (powstaje produkt w postaci paliwa); Przetwarzane na granulat, który może być używany np. w drogownictwie (powstaje produkt w postaci granulatu) Odbierane są także odpady, które przekazywane są do utylizacji zewnętrznym kontrahentom. Zamawiający w procesie pozyskiwania odbiorców w pierwszej kolejności zabiega o zdobycie dostawców odpadów. Produkty utylizacji odpadów dostarczane są najczęściej do dużych, jednostkowych odbiorców (np. cementowni). Odpady nie są traktowane jako aktywo spółki i nie są wyceniane, nawet, jeśli można z nich wyprodukować użyteczne dobra. Proces produkcyjny związany z utylizacją odpadów jest jednofazowy. Receptura produktów utylizacji jest zmienna i zależy od aktualnej charakterystyki utylizowanych odpadów. Kluczowe funkcjonalności Elektronicznego biznesu B2B: Wspieranie planowania przyjęć odpadów i produkcji powstającej w ramach utylizacji (proces nie jest w tej chwili planowany);

5 5 Wspieranie kalkulacji cen za przyjęcie odpadów i produkty utylizacji (kalkulacja obecnie odbywa się ad hoc ); Ewidencja realizacji procesu utylizacji; Ewidencja kosztów ponoszonych na poszczególne linie produkcyjne oraz jednostki sprzętu; Umożliwienie prowadzania na bieżąco receptur na granulat przez technologa z możliwością podglądu przez brygadzistę, Wspieranie utrzymania poszczególnych linii produkcyjnych i jednostek sprzętu, także w zakresie pozwoleń środowiskowych; Obsługę transgranicznych przesunięć odpadów (w ramach UE); Ewidencja przyjmowania odpadów, w szczególności konieczność zapewnienia sprawozdawczości związanej z gospodarowaniem odpadami. Są trzy możliwe podejścia (proszę wskazać wybrane): Integracja Elektronicznego biznesu B2B z systemem Gospodarka Odpadami firmy Voerlag Deshofer (ten program stosowany jest obecnie); Integracja Elektronicznego biznesu B2B z innym podobnym rozwiązaniem; Zapewnienie funkcjonalności Elektronicznego biznesu B2B Gospodarka Odpadami (konieczność zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami prawa); 5.2 Układanie nawierzchni betonowych i produkcja betonu. Zamawiający startuje w przetargach na wykonanie nawierzchni betonowych (dróg, placów). Posiada własne służby budowlane i wyspecjalizowany sprzęt, produkuje beton (w zdecydowanej większości używany na własne potrzeby). Kluczowe funkcjonalności Elektronicznego biznesu B2B: Planowanie i rozliczenie produkcji betonu (potencjalna konieczność integracji z systemem informatycznym sterującym betoniarnią); Możliwość kontrolowania kosztów sprzętu i jego czasu pracy (jak wyżej); Możliwość kontrolowania i rozliczenia czasu pracy pracowników na cele danego działu (ci sami pracownicy są przerzucani między działem budowy dróg a zakładem w miejscowości Niecew) Zapewnienie kontrolowania kosztów planowanych i rzeczywistych dla projektu budowlanego. 5.3 Transport wewnętrzny Pewne rodzaje odpadów mogą podlegać utylizacji tylko w wybranych lokalizacjach w związku z powyższym wymaga to transportu wewnętrznego pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Zamawiającego. Co do zasady Zamawiający korzysta z transportu wewnętrznego, możliwe jest jednak korzystanie również z zewnętrznych dostawców usług transportowych. Kluczowe funkcjonalności Elektronicznego biznesu B2B: Wspieranie kompletacji transportów odpadów Opcjonalnie optymalizacja i planowanie tras i ich terminów 5.4 Stacje paliw Spółka posiada 2 stacje paliw, w ramach których prowadzi sprzedaż paliwa, sklep oraz działalność gastronomiczną. Sprzedaż paliwa odbywa się zarówno w walucie krajowej jak i Euro. Kluczowe funkcjonalności Elektronicznego biznesu B2B: Integracja z kasami fiskalnymi; Integracja z czytnikami kart płatniczych;

6 6 Konieczna integracja z oprogramowaniem obsługującym dystrybutory. 5.5 Laboratorium Laboratorium działa na wewnętrzne potrzeby Zamawiającego obsługując wszystkie obszary działalności operacyjnej. W ramach prac laboratorium badane są próbki: Odpadów; Betonu; Wyrobów powstających w procesie utylizacji; Wody, gleby, powietrza. Kluczowe funkcjonalności Elektronicznego biznesu B2B: Oczekuje się, że Elektroniczny biznes B2B będzie obsługiwał w pełnym zakresie laboratorium, przechowując wyniki badań, łącząc je tam gdzie zaistnieje taka potrzeba z klientami, partiami dostaw lub produkcji, umożliwiając jednocześnie wydruki zgodne ze standardem stosowanym przez Zamawiającego. 6 Pozostałe procesy Opisane w niniejszej części procesy mają charakter standardowy dla większości spółek, w związku z czym skupiono się tutaj na wskazaniu zakresu w jakim Elektroniczny biznes B2B powinien wspierać ich realizację. Podobnie jak w działalności operacyjnej wskazane obszary są kluczowymi miejscami wsparcia procesów przez Elektroniczny biznes B2B, ale nie stanowią zamkniętej listy. 6.1 Zakupy Elektroniczny biznes B2B powinien umożliwić tworzenie kartotek dostawców i generowanie zamówień (w tym obieg wewnętrzny w celu akceptacji przez uprawnione osoby). Po dokonaniu zakupu księgowanie faktury powinno odbywać się jako kontynuacja procesu zamówienia, z możliwości sprawdzenia warunków i akceptacji. Nie przewiduje się generowania propozycji zakupów na podstawie planu produkcji lub minimalnych stanów magazynowych. Przewiduje się umowy handlowe z dostawcami, usprawniające proces akceptacji (np. dostawcy energii). 6.2 Sprzedaż Elektroniczny biznes B2B powinien umożliwiać: Wystawianie faktur i faktur korygujących, faktury pro-forma, faktur wewnętrznych, faktur zaliczkowych; Możliwość obsługi kilku klientów jednocześnie w jednym momencie chodzi o sytuacje występujące na stacjach paliw, kiedy w trakcie fakturowania klient dokonuje innych zakupów wtedy można obsłużyć innych klientów(tworzenie kartotek dla klientów obecnych i pozyskiwanych; Umożliwianie wpisywania uzgodnień z klientami (także archiwowanie maili); Kontrolowania aktywności przedstawicieli handlowych; Awizowanie dostaw przez klientów (np. przez stronę internetową lub formularz mailowy do zaproponowania przez Wykonawcę);

7 7 Obsługa umów handlowych ze stałymi klientami (dostawcami odpadów); Śledzenie terminowości realizacji zapłat i limitów kredytowych; Akcje mailingowe prowadzone dla pewnych grup klientów; Śledzenie terminów wygasania umów na dostawę odpadów; Wspieranie procesu ofertowania w zakresie tworzenia dokumentów i monitorowania terminów. 6.3 Inwestycje Elektroniczny biznes B2B powinien wspierać proces zarządzania realizowanymi inwestycjami, w tym: zarządzanie zezwoleniami; harmonogramowanie i nadzorowanie realizacji harmonogramu; planowanie i monitorowanie kosztów. 6.4 Obsługa kancelarii Rejestracja pisma wchodzącego z rejestracją komórek je załatwiających; monitorowanie, czy sprawy zostały załatwione. 6.5 Raportowanie zarządcze Elektroniczny biznes B2B powinien posiadać przyjazny dla użytkownika generator raportów, który mógłby być obsługiwany samodzielnie przez przeszkolonych pracowników i który umożliwi sporządzanie raportów łączących w jednym raporcie dane z różnych modułów. 6.6 Finanse i księgowość Poniżej wskazano kluczowe funkcjonalności Elektronicznego biznesu B2B, oczekiwane przez Zamawiającego. We wdrożeniu należy uwzględnić fakt prowadzenia przez Zamawiającego rachunkowości według standardów MSSF. Księga główna, wprowadzenie standardowych schematów księgowań wprowadzenie zmodyfikowanego planu kont Środki trwałe Prowadzenie ewidencji według zasad podatkowych i MSSF Możliwość wydruków wg. różnych filtrów (wg. grup, lokalizacji, osób materialnie odpowiedzialnych) Rozrachunki prowadzenie rozrachunków w walucie obcej generowanie potwierdzeń sald wysyłanie wezwań do zapłaty w sposób wybiórczy (nie automatycznie) wystawianie not odsetkowych dla klientów (wystawianie not odsetkowych bez automatycznego zaksięgowania rozliczeń, wybiórczo dla poszczególnych klientów) generowanie struktury wiekowej należności i zobowiązań Kasa wspieranie wielu kas (w tym kas walutowych) integracja z terminalami kart kredytowych wspieranie wyceny waluty w kasie wg różnych zasad wyceny kasa powinna móc obsługiwać: delegacje transakcje elektroniczne - karty kredytowe/ płatnicze sprzedaż zaliczki

8 8 wynagrodzenia inne wypłaty np. kontrahentom generowanie raportów kasowych dla każdej zmiany Magazyny możliwość przeliczania stanów magazynowych po różnych cenach (np. ceny średnie, FIFO, koszt rzeczywisty) - dotyczy zarówno produktów jak i materiałów możliwość nie wykazywania odpadów w stanach magazynowych (ujęcie księgowe) kartoteki magazynowe powinny wspierać procesy sprawozdawczości związanej z odzyskiem odpadów możliwość wydruku stanów magazynowych na dowolny dzień Sprawozdawczość (format MSSF) automatyczne generowanie: bilansu RZiS raporty wspierające przygotowanie: rachunku przepływów zmian w kapitale własnym noty do sprawozdania finasowego (format MSSF) możliwość generowania F01 raporty dające wsparcie przy tworzeniu innych standardowych raportów GUS generowanie danych do GUS nie tylko z modułu finanse i księgowość, ale również z modułu kadrowo płacowego oraz sprzedażowego drukowanie deklaracji podatkowych CIT, VAT tworzenie dziennika i zestawienia obrotów i sald drukowanie rejestrów VAT Inne funkcjonalności Integracja z systemami bankowymi (dotyczy również modułu kadry i płace) obsługa e-faktur obsługa sprzedaży walutowej integracja z terminalami kart kredytowych 6.7 Kadry i płace Prowadzenie ewidencji czasu pracy (integracja z systemem ewidencji czasu pracy); Wspieranie planowania i rozliczania różnych systemów pracy, w tym czterobrygadówka, kierowcy; Obsługa typowych dokumentów kadrowych wsparcie naliczania płac, obsługa różnych systemów wynagrodzeń: ryczałtowy; akordowy; godzinowy; premie i dodatki. Możliwość automatycznego zbiorczego księgowania płac; Możliwość opodatkowania niefinansowych dodatków dla pracowników bez dopisywania do wynagrodzeń; Drukowanie deklaracji PIT; Integracja z programem Płatnik; Automatyczne generowanie: deklaracji PFRO. Generowanie automatycznych monitów o terminach:

9 9 przeprowadzenia szkoleń; wygasania uprawnień; przeprowadzenia badań zdrowotnych. raporty dające wsparcie przy tworzeniu innych standardowych raportów GUS 6.8 Inne wymagania Elektroniczny biznes B2B powinien umożliwiać przechowywanie plików i skanów dokumentów (np. korespondencji z klientami) generowanie alertów do pracowników Zamawiającego w przypadku pewnych zdarzeń (zostaną one zdefiniowane w trakcie modelowania). Elektroniczny biznes B2B powinien dawać możliwość stwierdzenia jednoznacznie kto wprowadził zmianę w programie (zamówienia, kasowanie i wszystko co robią pracownicy) np. na podstawie loginu i hasła

10 10 Wymagania wobec oferty, Wykonawcy oraz kryteria oceny ofert 7 Oczekiwana wobec oferty Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. Koszt udziału w postępowaniu ponosi w całości Wykonawca. Oferta powinna zawierać następujące elementy: 1 Opis Elektronicznego biznesu B2B należy w sposób syntetyczny opisać jak dostawca planuje zrealizować wszystkie funkcjonalności opisane w poprzednim punkcie niniejszego zapytania wraz z zaznaczeniem jakie funkcjonalności są standardowym elementem Elektronicznego biznesu B2B, a jakie mogłyby zostać opracowane w ramach modyfikacji. Wspomniane modyfikacje powinny zostać wstępnie wycenione i uwzględnione w cenie. 2 Opis metodologii projektowej stosowanej przez Wykonawcę oraz wspierających wdrożenie narzędzi informatycznych. 3 Harmonogram prac. 4 Całkowita cena wdrożenia w podziale na: Koszt licencji; Koszty przewidywanych modyfikacji; Koszty wdrożenia; Koszty zakupu i instalacji sprzętu i oprogramowania systemowego (wybrani w pierwszym etapie Wykonawcy będą poproszeni o dokonanie weryfikacji oferty z uwzględnieniem posiadanych zasobów sprzętowych Zamawiającego); Koszty abonamentu w okresie użytkowania; Koszty obsługi serwisowej oprogramowania i sprzętu;

11 11 Stawki obowiązujące przy wykonywaniu modyfikacji Elektronicznego biznesu B2B. 5 Projekt umowy. 8 Ogólne wymagania wobec dostawców Dostawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie (wskazane jest doświadczenie w branży gospodarki odpadami) oraz potencjał techniczny w realizacji przedmiotu zamówienia Oddział dostawcy musi być położony nie dalej niż 200 km od siedziby Mo-Bruk w Korzennej Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: Dostawców, którzy zalegają z opłatami podatków i składek ZUS; Dostawców, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania względem grupy Mo-Bruk S.A., nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie; Dostawców, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe; Dostawców, których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia; Dostawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym określono wymogi udziału w postępowaniu; Oferty częściowe, nie obejmujące całego przedmiotu zamówienia. 9 Kryteria oceny ofert Ocena kompletności Oferty (wymogi formalne) Oferty, w których nie zostały zawarte: Wymagane informacje; Wymagane załączniki; Wymagane oświadczenia; zostaną odrzucone bez oceny. Szczegółowe zasady oceniania ofert Oferty zostaną ocenione według trzech aspektów. Każdy z nich będzie punktowany w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najwyższą. Ocena ostateczna będzie składała się z sumy ważonych ocen szczegółowych. Niniejsze zasady opisuje poniższa tabela:

12 12 Kryteria Waga Komentarz Definicja kryteriów Spełnianie wymagań funkcjonalnych bez istotnych modyfikacji. Cena Elektronicznego biznesu B2B (wraz z wdrożeniem, infrastrukturą techniczną) oraz roczny koszt utrzymania. Doświadczenie firmy wdrażającej. 40% Ocena najwyższa - Dostawca spełnia wszystkie określone w zapytaniu wymagania przewidując najmniejszą kwotę na modyfikację. Ocena najniższa - Dostawca proponuje realizację reltywnie (do innych ofert) dużej części wymagań w ramach dodatkowego wynagrodzenia. 40% Ocena najwyższa Łączna cena Elektronicznego biznesu B2B z wdrożeniem i pierwszego pełnego roku eksploatacji najniższa. Ocena najniższa Łączna cena Elektronicznego biznesu B2B z wdrożeniem i cena pierwszego pełnego roku eksploatacji najwyższa. 10% Ocena najwyższa - Dostawca legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów wdrożeniowych, w tym posiada co najmniej kilka projektów w firmach o podobnym charakterze (gospodarka odpadami). Doświadczenia firmy i konsultantów zostały zaprezentowane w ofercie. Dostawcy w ramach zapytania ofertowego otrzymali opis funkcjonowania odbiorcy i listę szczególnych wymagań funkcjonalnych dla Elektronicznego biznesu B2B jakie zdefiniował Odbiorca na podstawie analizy organizacyjnej, oceny potrzeb informatycznych i wewnętrznych dyskusji. Pożądany Elektroniczny biznes B2B powinien spełniać wszystkie określone wymagania funkcjonalne. Cena według oferty dostawcy. Firma ubiegająca się o kontrakt na wdrożenie Elektronicznego biznesu B2B powinna legitymować się co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w realizacji usług wdrożeniowych, w szczególności w zakresie implementacji zaawansowanych rozwiązań elektronicznej wymiany danych w przedsiębiorstwach. Preferowany dostawca zrealizował minimum kilkanaście projektów pełnych wdrożeń Elektronicznych biznesów B2B.

13 13 Stosowanie prawidłowej metodologii wdrożenia. Ocena najniższa - Dostawca zrealizował stosunkowo (w relacji do innych oferentów) najmniej projektów wdrożeniowych, ma najsłabsze doświadczenia w firmach o podobnej specyfice. 10% Ocena najwyższa - Oferent przedstawił w zrozumiały sposób proponowany tryb prac wdrożeniowych, zgodny z zapytaniem ofertowym. Przygotowany został szczegółowy harmonogram prezentujący podział prac i dostosowany do specyfiki klienta program szkoleniowy o największym zakresie merytorycznym i czasowym. Ocena najniższa - Oferent ogólnie przedstawił tryb prac wdrożeniowych oraz harmonogram wdrożenia, nie spełnił także oczekiwań związanych z organizacją wdrożenia. Poziom ogólności nie pozwala jednoznacznie ocenić wymaganych oczekiwań i zaangażowania wobec zespołu wdrożeniowego po stronie Zamawiającego. Oferent powinien przedstawić szczegółowy plan szkoleń powiązany z etapami wdrożenia obejmujący: - harmonogram, - opis organizacji szkoleń, - liczbę uczestników, - formę prowadzenia szkoleń, - materiały szkoleniowe, - sposób oceny szkoleń, - cenę szkoleń, - cv wykładowców. Oferent przedstawi kompletny, spójny i zrozumiały sposób realizacji zamówienia. Prace związane z wdrożeniem będą prowadzone według metodologii oferenta, która była stosowna wcześniej w co najmniej kilkunastu projektach oferenta. Z metodologii wdrożenia jednoznacznie wynikają: - kolejne fazy i etapy projektu, - rezultaty poszczególnych faz i etapów, - zaangażowanie z obu stron, - kamienie milowe lub punkty krytyczne projektu, - czas realizacji, - wymagane zasoby, - czynniki ryzyka.

14 14 10 Procedura wyboru oferty Przygotowanie tzw. krótkiej listy - wstępna ocena ofert (I Etap oceny) W wyniku analizy wstępnej zostaną wybrane Oferty najlepiej spełniające wymagania formalne i funkcjonalne, w szczególności takie, w których Oferenci wykażą się: Najlepszym doświadczeniem i referencjami, Jasno zdefiniowanymi celami i korzyściami wdrożenia dla Zamawiającego, Stabilnym i doświadczonym zespołem pracowników proponowanych do realizacji Projektu, Zaawansowaną metodyką wdrożenia i szczegółowym harmonogramem, Kalkulacją kosztów spójną z przedstawioną metodyką i harmonogramem. Rezultatem analizy wstępnej będzie krótka lista potencjalnych dostawców Elektronicznego biznesu B2B. Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiać szczegółowego uzasadnienia swojego wyboru. Przygotowanie przez Oferentów z krótkiej listy prezentacji Elektronicznego biznesu B2B ( na żywo ) w siedzibie Zamawiającego oraz udzielenie dodatkowych informacji na temat propozycji realizacji projektu (II Etap oceny). Wszyscy Oferenci z tzw. krótkiej listy zostaną poproszeni o dokonanie prezentacji Elektronicznego biznesu B2B we wskazanym zakresie lub zorganizowanie wizyty referencyjnej u wybranego klienta, według określonego przez Zamawiającego scenariusza. Negocjacje z Oferentami i wybór ostateczny Dostawcy Po przeprowadzeniu prezentacji, oraz uzyskaniu dodatkowych informacji, Zamawiający dokona wyboru dwóch Oferentów, z którymi będzie prowadził negocjacje warunków realizacji Projektu. Niemniej jednak Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Ostateczny wybór Dostawcy będzie wynikiem punktowanej oceny wynegocjowanych ofert. 11 Informacje o dokumentach, które mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków. Wszystkie własne dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez: Przedstawicieli Wykonawcy uprawnionych do składania oświadczeń woli lub Prawidłowo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a upoważnienie musi być dołączone do oferty wstępnej. Wszystkie kserokopie dokumentów i zaświadczeń muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć: Oświadczenie o zapoznaniu się ze SIWZ i miejscem lokalizacji inwestycji;

15 15 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów określonych w punkcie nr 8 SIWZ; Projekt umowy; Aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego: Dla spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji -odpis z właściwego rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); Dla podmiotów gospodarczych osób fizycznych - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( z datą j.w.), Dla spółek cywilnych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z datą j.w.), umowę spółki a jeżeli umowa spółki nie określa reprezentacji, Wykonawca musi dodatkowo załączyć uchwałę wszystkich wspólników dającą pełnomocnictwo konkretnemu wspólnikowi / lub wspólnikom / do składania oświadczeń woli. 12 Wymagany czas realizacji 1 lipca Uruchomienie większości modułów Elektronicznego biznesu B2B. 1 stycznia Uruchomienie modułu Kadry i płace. 13 Wskazanie miejsca i terminu składania ofert Termin: 4 luty 2011 Miejsce: W formie papierowej na adres: Grant Thornton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Pl. Wiosny Ludów 2, Poznań, Departament Doradztwa Gospodarczego oraz w formie elektronicznej (w tej formie bez załączników) na adres Przesłane dokumenty należy oznaczyć następująco: Oferta na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Elektronicznego biznesu typu B2B dla Mo-Bruk SA. 14 Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do udzielania informacji, wyjaśnień uprawnieni zostali: Maciej Richter Tel. bezpośredni: Anatol Skitek Tel. bezpośredni: Zapytania można składać mailowo, najpóźniej do 1 lutego.

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot zapytania: Wybór podsystemów oraz zakup licencji Podsystem billingowy

2. Przedmiot zapytania: Wybór podsystemów oraz zakup licencji Podsystem billingowy Zapytanie ofertowe - KE1/POIG 8.2/14 EIIB Warszawa, dnia 10.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KE1/POIG 8.2/14 EIIB W związku z realizacją projektu Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/UE na dostawę Oprogramowania do zarządzania klasy ERP

Zapytanie ofertowe nr 2/UE na dostawę Oprogramowania do zarządzania klasy ERP Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania II.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe nr 2/UE

Bardziej szczegółowo

Poznań, r. Zamawiający: Samodzielne Koło Terenowe nr 185 STO os. Oświecenia Poznań

Poznań, r. Zamawiający: Samodzielne Koło Terenowe nr 185 STO os. Oświecenia Poznań Zamawiający: Samodzielne Koło Terenowe nr 185 STO os. Oświecenia 64 61-209 Poznań www.skt185sto.pl Poznań, 19.12.2016 r. Zapraszamy do składania ofert na kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej KSIĘGOWOŚĆ Oferta kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej oraz kadrowej Chcielibyśmy zaprezentować Państwu OFERTĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ. W ramach outsourcingu obsługi rachunkowo-księgowej dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Zapytanie ofertowe Spółka VINDEREN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 22 zaprasza do składania ofert do realizacji projektu wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Organizator konkursu: Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę ubezpieczeniową.

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia r. Białystok, 13.12.2017 Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia 13.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tel/Fax (22) 886 55 79, dane kontaktowe: Krystian Chemski, Tel.: +(48)785 830 455, e-mail: k.chemski@vinderen.

Zapytanie ofertowe. Tel/Fax (22) 886 55 79, dane kontaktowe: Krystian Chemski, Tel.: +(48)785 830 455, e-mail: k.chemski@vinderen. Zapytanie ofertowe Spółka VINDEREN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 22 zaprasza do składania ofert do realizacji projektu wdrożenia platformy sprzętowej i systemowej w Zakładzie Spółki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 Gdańsk, 01.08.2013r. Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie internetowej platformy GAMEREER usprawniającej proces zarządzania drogą rozwoju kariery przez:

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Firmą Zakład Produkcyjno - Handlowy "BASTA" mgr inż. Stanisław Barczyk Gołaczewy 23A, 32-340, NIP: 6370108678 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ 19 lat na rynku 11 lat współpracy w branży komunalnej Nasze usługi: outsourcing informatyczny, telekomunikacyjny, outsourcing księgowo

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU na wybór operatorów logistycznych obsługujących interwencyjny kanał sprzedaży Boehringer Ingelheim sp. z o.o. I. INFORMACJA O OGŁASZAJĄCYM PRZETARG 1. Nazwa: Boehringer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. TEST & TRAINING SAFETY CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, tel./fax +48 61 81 56 001 Bednary, 01.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ. Pełna księgowość - spółki prawa handlowego

KSIĘGOWOŚĆ. Pełna księgowość - spółki prawa handlowego KSIĘGOWOŚĆ Pełna księgowość - spółki prawa handlowego 1. Sprawozdanie finansowe część finansowa ( wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa wraz z notami)* * średnia

Bardziej szczegółowo

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt.

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt. Miechów, dnia 09.06.2015 r. Data ogłoszenia 09.06.2015 r. W związku z realizacją projektu w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr ADBA/BD_SRE/08/2014

Zapytanie Ofertowe nr ADBA/BD_SRE/08/2014 Data publikacji: 21 sierpnia 2014 r. Zapytanie Ofertowe nr ADBA/BD_SRE/08/2014 Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór dostawcy na zakup baz danych z okresu 2 lat (lata 2012 i 2013). Bazy danych obejmować

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zasada działania systemu espok.pl...1. Model współpracy...3. Jak korzystać z espok.pl...4. Korzyści dla klienta...5

Zasada działania systemu espok.pl...1. Model współpracy...3. Jak korzystać z espok.pl...4. Korzyści dla klienta...5 Zasada działania systemu espok.pl...1 Model współpracy...3 Jak korzystać z espok.pl...4 Korzyści dla klienta...5 Zasada działania systemu espok.pl SPOK.pl to elektroniczny System do Przesyłu Operacji Księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot zapytania: wybór podsystemów oraz zakup licencji podsystem pomiarowy

2. Przedmiot zapytania: wybór podsystemów oraz zakup licencji podsystem pomiarowy Zapytanie ofertowe KE2/POIG 8.2/14 EIIP Warszawa, dnia 10.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KE2/POIG 8.2/14 EIIP W związku z realizacją projektu Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PULPIT MENADŻERA. wybrane korzyści korzystania z modułu

PULPIT MENADŻERA. wybrane korzyści korzystania z modułu PULPIT MENADŻERA wybrane korzyści korzystania z modułu Moduł ERP Optima Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu za pomocą przeglądarki internetowej kadra kierownicza lub Właściciel przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano 12-10-2012 Kwiatowa 3 84-207 Bojano NIP 584-26-36-178 REGON - 220531780 Firma Maximus A. Domalik Spółka Jawna pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Load Balancer

Zapytanie ofertowe: Load Balancer Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: Load Balancer Tytuł projektu: Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 15.09.2011 Zapytanie ofertowe Dotyczy: postępowania, opartego na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Kurs podstawowy obsługi i programowania CNC

Kurs podstawowy obsługi i programowania CNC 01 / POKL / 2013 POSTĘPOWANIE NR 01 / POKL / 2013 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 22.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Kurs

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Szczecin, 10 czerwca 2016 1 Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego 2 Jednolity Plik Kontrolny wprowadzenie Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr ADBA/BD_TV/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr ADBA/BD_TV/12/2014 Data publikacji: 3 grudnia 2014r. Zapytanie Ofertowe nr ADBA/BD_TV/12/2014 Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór dostawcy na zakup baz danych z okresu 2 lat (lata 2012 i 2013). Bazy danych obejmować

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin).

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin). Zapytanie ofertowe nr 2/EFS dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Budująco o ekologii rozwiązania ekologiczne dla firm Rembex s.c. oraz Rembek sp. z o.o. Firma Rembex s.c., od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Spółką Europejskie Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Standard ING Księgowość

Standard ING Księgowość Standard ING Księgowość Stan na 1 grudnia 2017 r. Niniejszy dokument precyzuje zakres i warunki brzegowe standardowej obsługi finansowoksięgowej oraz standardowej obsługi kadrowo-płacowej w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo