Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, Piechcin).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin)."

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr 2/EFS dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Budująco o ekologii rozwiązania ekologiczne dla firm Rembex s.c. oraz Rembek sp. z o.o. Firma Rembex s.c., od 1 kwietnia 2014 roku, w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, realizuje projekt szkoleniowo-doradczy pt. Budująco o ekologii rozwiązania ekologiczne dla firm Rembex s.c. oraz Rembek sp. z o.o., nr WND-POKL /13. W związku z powyższym zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej realizacji przedmiotu zapytania. 1) Przedmiot zamówienia: Zakup usługi przeprowadzenia szkoleń kod CPV: Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego 2) Opis projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firm Rembex s.c i Rembek sp z o.o. na polu ekousług do r. poprzez wzrost kompetencji u min. 90% z 33 (2K/31M) pracowników firm Rembex s.c. oraz Rembek Sp. z o.o. biorących udział w projekcie szkoleniowo doradczym. Projekt jest realizowany w Bielawach, w okresie , przy czym zadania objęte niniejszym zapytaniem są zaplanowane na okres sierpień 2014 luty Grupę docelową projektu stanowią dwa przedsiębiorstwa Rembex s.c. (Wnioskodawca) i Rembek sp. z o.o. oraz ich 32 pracowników (2K/30M), w tym 15 osób z firmy Rembex (1K/15M) oraz 17 osób z firmy Rembek (1K/16M). Liczebność grup szkoleniowych będzie wynosić od 6 do 12 osób. Do zrealizowania pozostało 59 dni szkoleniowych, przy czym 1 dzień szkoleniowy to 8 godzin zegarowych (1 godzina rozumiana jako 45 min zajęć + 15 min przerwy) Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, Piechcin).

2 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie następujących szkoleń: Tematyka Nazwa szkolenia EKOINNOWACJE Ekoinnowacje procesów 1 produkcyjnych Tematyka Nazwa szkolenia Długość szkolenia (dni) Liczba grup szkoleniowych Liczba dni szkoleniowych w sumie Długość szkolenia (dni) Liczba grup szkoleniowych Liczba dni szkoleniowych w sumie ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU I OŹE Metody badania emisji 1 zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla różnych procesów i materiałów spawalniczych Optymalizacja technologicznych parametrów procesów spawalniczych z punktu widzenia ochrony środowiska Metody badania czynników zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników oraz środowisku naturalnemu występujących przy procesach spawalniczych, Charakterystyka materiałów spawalniczych pod względem zanieczyszczeń Przepisy dotyczące ochrony środowiska w branży remontowobudowlanej Ekologiczna obróbka metalu Ekologiczne konstrukcje stalowe Tematyka Nazwa szkolenia MARKETING EKOLOGICZNY Przegląd ekologicznych gadżetów reklamowych z uwzględnieniem branż działalności Korzyści płynące z zastosowania ekomarketingu Ekomarketing - Narzędzia, koszty, korzyści Długość szkolenia (dni) Liczba grup szkoleniowych Liczba dni szkoleniowych w sumie

3 Szczegółowy zakres usług oferenta wchodzący w koszt realizacji dnia szkoleniowego: Ustalenie terminów szkoleń (konkretne daty na dany rok) dogodnych dla Zamawiającego, zgodnych z harmonogramem projektu Opracowanie szczegółowych programów i harmonogramów szkoleń Merytoryczne opracowanie materiałów szkoleniowych Realizację badania efektywności szkoleń (testy wiedzy) Sporządzanie raportów po każdym szkoleniu oraz po zakończeniu projektu Przestrzeganie i zastosowanie podczas szkoleń standardów dokumentacji opracowanej dla projektu Wypełnianie dokumentacji szkoleniowej- Dzienniki zajęć Przesyłanie poprawnie wypełnionej dokumentacji szkoleniowej, wypełnionych narzędzi monitorowania rezultatów (testy wiedzy, ankiety, potwierdzenia odbioru certyfikatów) oraz raportów poszkoleniowych zgodnie z ustalonymi standardami. Pokrycie kosztów dojazdów, wyżywienia i noclegów trenerów Bieżąca współpraca z kadrą zarządzającą projektu (zgodnie z ustalonymi standardami dokumentacji i terminami), w tym natychmiastowe informowanie o wszelkich odchyleniach w stosunku do założonego zakresu realizacji powierzonych firmie szkoleniowej usług 4) Kryteria oceny oferty: Kryterium Waga Sposób oceny 1. Doświadczenie w kompleksowej realizacji projektów szkoleniowo-doradczych (przeprowadzenie szkolenia i badanie rezultatów) liczba projektów obejmujących ekotematykę (w tym ochrona środowiska i/lub zielona marka i/lub Odnawialne Źródła Energii) realizowanych na rzecz osób dorosłych minimum 120 godzin na projekt, realizowanych w latach Możliwość oddelegowania odpowiedniej osoby do zarządzania usługą, posiadającej min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami szkoleniowymi w tym min. 2 projekty szkoleniowo-doradcze max. 30% (1 pkt=10%) 20% 3. Cena netto za 1 dzień szkolenia 20% Oświadczenie oferenta, referencje : a) 1-3 projekty- 0 pkt, b) 4-6 projektów- 1 pkt; c) 7-9 projektów - 2 pkt, d) 10 i więcej - 3 pkt, Oświadczenie oferenta, załączone CV wyznaczonej osoby, referencje - w przypadku spełnienia określonego minimum oferent otrzyma 2 pkt Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma 2 pkt, a każda następna zgodnie z wzorem: Liczba punktów oferty (cena oferty najniższej x 2 / cena oferty ocenianej)

4 4. Dysponowanie odpowiednią kadrą do prowadzenia działań merytorycznych opisanych w zapytaniu Posiadają co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działań merytorycznych jak wyżej minimum 15 trenerów/doradców Posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe z powiązanymi działaniami merytorycznymi lub średnie z udokumentowanymi kursami powiązanymi z działaniami merytorycznymi minimum 15 trenerów/doradców Udokumentowana współpraca z oferentem przy co najmniej jednym projekcie w latach minimum 10 trenerów/doradców 30% Życiorysy, oświadczenia i deklaracje - w przypadku spełnienia kryterium oferent otrzymuje 3 pkt 5) Warunki udziału w postępowaniu: 1) Dostawca nie ma zaległości na rzecz ZUS i zaległości podatkowych (oświadczenie lub zaświadczenie); 2) Dostawca nie ma innych zaległości finansowych (oświadczenie); 3) w przypadku osób prywatnych, oferent przedstawi zaświadczenie o niekaralności; 4) oferta zostanie sporządzona w języku polskim 5) cena netto za szkolenia nie przekroczy: a) tematyka Ekoinnowacje 2200 zł/dzień b) tematyka Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku i OŹE 2500 zł/dzień c) tematyka Marketing ekologiczny 2000 zł/dzień Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone. 6) Ocena oferty i wybór Wykonawcy Punkty zostaną przyznane wg kryteriów oceny opisanych w pkt. 4 i 5. Max liczba punktów = 10 (100%). Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma uzyskanych punktów wyliczona z uwzględnieniem ww. kryteriów punktowych. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwięcej punktów oraz spełni warunki udziału w postępowaniu. Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany najpóźniej do 3 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert. O wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną poinformowani mailowo.

5 7) Złożenie oferty Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 sieprnia 2014 r. do godz. 15 włącznie pocztą na adres Zamawiającego lub mailowo na adres: (decyduje data wpływu do Zamawiającego). Oferta powinna zawierać podpisane oświadczenie o braku powiązań (stanowiące załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego). W przypadku przesłania oferty mailowo należy załączyć podpisany skan oświadczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. Osoba do kontaktu: Tymoteusz Niemiec Menedżer projektu Tel Prosimy o potwierdzenie otrzymania oferty.

6 ZAŁĄCZNIK 1 Oświadczenie o braku powiązań Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. podpis oferenta

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 05/POKL 5.4.2/S/2015 z dnia 19.03.2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 05/POKL 5.4.2/S/2015 z dnia 19.03.2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu zamówień udzielanych w ramach projektu Razem łatwiej sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim z dnia 29.10.2014 Zapytanie ofertowe nr 05/POKL

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 30.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Szkolenia i certyfikacja programistów.net

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych)

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych) Zamawiający: Alior Bank SA AL. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa KRS: 0000305178 NIP: 1070010731 (tel. +48 48 22 555 22 22; fax. +48 22 555 23 23) Dane kontaktowe: Agnieszka Więcław mail: agnieszka.wieclaw@alior.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 10.04.2014 r. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności Doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego.

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-EFS-2013 z dnia 07.02.2013 Na realizację szkolenia z zakresu Efektywność sił sprzedaży w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo