SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU na wybór operatorów logistycznych obsługujących interwencyjny kanał sprzedaży Boehringer Ingelheim sp. z o.o. I. INFORMACJA O OGŁASZAJĄCYM PRZETARG 1. Nazwa: Boehringer Ingelheim sp. z o.o. (zwany dalej "Ogłaszającym Przetarg") 2. Adres: Wołoska 5, Warszawa 3. NIP: REGON: Numer KRS: do korespondencji w sprawie przetargu: a. lub b. Wszelką korespondencję należy zatytułować: Przetarg na wybór operatorów logistycznych kanału interwencyjnego. II. PRZEDMIOT PRZETARGU I INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem przetargu jest wybór operatorów logistycznych, którzy będą prowadzić obsługę interwencyjnego kanału sprzedaży stworzonego przez Ogłaszającego Przetarg. 2. Z wybranymi w postępowaniu Oferentami zostanie zawarta umowa o świadczenie usług na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy będzie prowadzenie składu konsygnacyjnego oraz realizacja zamówień otrzymanych od Ogłaszającego Przetarg, pochodzących z platformy internetowej. Propozycja cenowa przedstawiona przez Oferenta powinna uwzględniać usługę codziennego raportowania sprzedaży oraz stanów magazynowych. Szacunkowa łączna ilość opakowań, których będzie dotyczyło świadczenie ww. usług, obejmuje minimum sztuk opakowań rocznie. 3. Przetarg składa się z dwóch etapów: a. Etap I - ogłoszenie przetargu, ocena nadesłanych ofert celem zaproszenia wybranych Oferentów do Etapu II i wysłanie zaproszenia do negocjacji do wybranych Oferentów, 1

2 b. Etap II - negocjacje z wybranymi Oferentami, wybór najlepszych Oferentów i podpisanie z nimi umów na świadczenie usług dystrybutora logistycznego na rzecz Ogłaszającego Przetarg. 4. Do przetargu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Do przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych. III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty, w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Ogłaszającego Przetarg z zaznaczeniem nazwy i adresu Oferenta oraz dopiskiem: Przetarg na wybór operatorów logistycznych kanału interwencyjnego, należy składać w siedzibie Ogłaszającego Przetarg w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 5, Warszawa w terminie do dnia r. lub przesłać pocztą w powyższym terminie (decyduje data wpływu do siedziby Ogłaszającego Przetarg). 2. W przypadku przedłużenia terminu do składania ofert, informacja ta będzie zamieszona przez Ogłaszającego Przetarg na stronie internetowej: w zakładce "Informacje handlowe". 3. Każda złożona lub przesłana oferta zostanie opatrzona datą złożenia oraz podpisem osoby przyjmującej. 4. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną odrzucone bez otwierania. 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. w siedzibie Ogłaszającego Przetarg bez udziału Oferentów. IV. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ POROZUMIEWANIA SIĘ OGŁASZAJĄCEGO PRZETARG 1. Oferenci mogą zwrócić się na piśmie, faxem lub pocztą elektroniczną do Ogłaszającego Przetarg o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu. Ogłaszający Przetarg udzieli wyjaśnień Oferentowi jeśli wniosek wpłynie do niego nie później niż 14 dni przed terminem składania ofert. 2. Treść zapytań Oferenta (bez ujawniania danych Oferenta) i odpowiedzi Ogłaszającego Przetarg będą zamieszczane na stronie internetowej Ogłaszającego Przetarg: w zakładce "Informacje handlowe". Odpowiedzi na zapytania Oferentów zostaną zamieszczone na ww. stronie w zakładce "Informacje handlowe" nie później niż 7 dni przed terminem składania ofert. W związku z powyższym zaleca się śledzić zmiany na ww. stronie internetowej. 2

3 3. Przedstawicielami Ogłaszającego Przetarg uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są: a. Piotr Spychała tel , b. Michał Kubiak tel. (22) , Wszelką korespondencję należy zatytułować: Przetarg na wybór operatorów logistycznych kanału interwencyjnego. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANE DOKUMENTY 1. Oferty w Przetargu mogą składać podmioty, które: a. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, b. nie toczą się względem nich postępowania upadłościowe, nie ogłoszono ich upadłości ani nie są w likwidacji, c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizowania zadań operatora logistycznego na rzecz Ogłaszającego Przetarg, d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie zadań operatora logistycznego na rzecz Ogłaszającego Przetarg. 2. Przez spełnienie warunku określonego w 1 c) rozumie się posiadanie minimum: a. odpowiedniego pokrycia rynku możliwość sprzedaży do min. 90% aptek w Polsce, b. odpowiedniej wielkość organizacji posiadanie minimum 4 centrów dystrybucyjnych na terenie Polski, c. odpowiedniego maksymalnego czasu dostaw do jednej apteki, d. dwa lata prowadzenia działalności obejmującej prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi (w tym działalność poprzednika prawnego Oferenta). 3. Ogłaszający Przetarg może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu. Dokonaną zmianę Ogłaszający Przetarg zamieszcza na stronie internetowej: w zakładce "Informacje handlowe". Zmiana jest wiążąca do Oferentów. 4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu. 3

4 5. Ogłaszający Przetarg nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 6. Oferent ubiegający się o udzielnie uzyskanie wybór na operatora logistycznego jest zobowiązany do złożenia: a. formularza ofertowego (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu), w którym w szczególności zamieści ofertę cenową w dwóch wariantach cena za opakowanie oraz cena ryczałtowa w określonych w formularzu przedziałach, b. aktualnego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, odpisu z właściwego rejestru lub aktualną informację z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. c. aktualnego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, odpisu zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. d. Dokumentów poświadczających możliwość prowadzenia obrotu hurtowego. 7. Wymienione wyżej dokumenty w punkcie 2 b, 2c, 2d oraz inne dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. Dokument, o którym mowa w punkcie 2 a, należy złożyć w formie oryginału. 8. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. 9. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze). 10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 1. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Oferent z własnej inicjatywy lub na wniosek Ogłaszającego Przetarg może przedłużyć termin związania ofertą. 3. W przypadku odmowy przedłużenia związania ofertą, oferta zostanie odrzucona. 4

5 VII. ZASADY PRZEPROWADZENIA PRZETARGU 1. Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta. 2. Do prowadzenia przetargu zostanie powołana Komisja Przetargowa, która przeprowadzi między innymi następujące czynności: a. otwiera oferty, b. przyjmuje dodatkowe oświadczenia i wyjaśnienia Oferentów, c. odrzuca oferty, jeżeli nie spełniają one wymogów formalnych, nie zostały złożone w terminie lub są niekompletne, z zastrzeżeniem pkt d, d. może wystąpić do oferenta z wnioskiem o uzupełnienie brakujących dokumentów lub przekazanie dodatkowych informacji, e. dokonuje analizy ofert, f. zaprasza wybranych Oferentów do Etapu II. 3. Komisja Przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: a. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, b. została złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków udziału w Przetargu, c. Oferent w wyznaczonym przez Komisję Przetargową terminie nie uzupełnił dokumentów lub informacji potwierdzających spełnienie warunków udziału w Przetargu, d. Oferent, z uwagi na prowadzone przeciwko niemu postępowanie o popełnienie przestępstwa, nie daje rękojmi prawidłowego wykonania umowy, e. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. Ogłaszający Przetarg może unieważnić Przetarg w każdym czasie bez podania przyczyny. O unieważnieniu Przetargu Ogłaszający Przetarg zawiadamia jednocześnie wszystkich Oferentów. 5. Komisja Przetargowa dokonując analizy przedstawionych ofert weźmie pod uwagę: a. cena za świadczenie usług waga do 10 punktów, b. pokrycie rynku - waga do 10 punktów, c. wielkość organizacji - waga do 10 punktów, d. maksymalny czas dostawy do jednej apteki - waga do 10 punktów. 6. Punkty w odniesieniu do każdego z kryteriów będą przyznane metodą rankingową, tj. w odniesieniu do każdego kryterium Oferenci zostaną uszeregowani od Oferenta 5

6 spełniającego w największym stopniu określone kryterium do Oferenta w najmniejszym stopniu spełniającego określone kryterium. 7. Przyznane w trakcie pracy Komisji Przetargowej punkty mają charakter pomocniczy i służą wyłącznie do wstępnej analizy ofert. Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych Oferentów do Etapu II Przetargu obejmującego negocjacje. 8. Oferenci, którzy zostali wybrani do Etapu II, zostaną poinformowani o wyborze. Dodatkowo, wyniki Etapu I wraz z przyznaną Oferentom punktacją zostaną opublikowane do dnia r. na stronie internetowej: w zakładce "Informacje handlowe". 9. W toku Etapu II Ogłaszający Przetarg będzie prowadził negocjacje z wybranymi w Etapie I Oferentami. Etap II zakończy się podpisaniem umów na świadczenie usług operatora logistycznego na rzecz Ogłaszającego Przetarg z najlepszymi Oferentami. 6

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 20.02.2014 płk Grzegorz WLAZŁOWSKI Nr sprawy: 022/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ul. Banacha

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo