Wyznaczanie środka ścinania w prętach o przekrojach niesymetrycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyznaczanie środka ścinania w prętach o przekrojach niesymetrycznych"

Transkrypt

1 Insttut Mechaniki i Inżnierii Obliceniowej Wdiał Mechanicn echnologicn Politechnika Śląska LBORORIUM WYRZYMŁOŚCI MERIŁÓW Wnacanie środka ścinania w prętach o prekrojach niesmetrcnch

2 WYZNCZNIE ŚRODK ŚCINNI CEL ĆWICZENI Ćwicenie ma na celu doświadcalną werfikację teoretcnego sposobu wnacania środka ścinania (oblicenia analitcne na podstawie wprowadonch ależności) ora sprawdenie położenia środka ścinania w stosunku do położenia środka ciężkości w prekrojach niesmetrcnch. 2. WPROWDZENIE W wielu praktcnch prpadkach obciążenia pręta siłą poprecną prechodącą np. pre środek ciężkości pręta powoduje ona nie tlko ginanie i ścinanie, ale również skręcanie pręta. Stuacja taka ma miejsce wówcas, gd pręt nie jest smetrcn wględem osi równoległej do osi diałania sił (np. ceownik obciążon jak na rs. 2). Nieuwględnienie tego faktu w obliceniach bło w presłości prcną wielu katastrofalnch w swch skutkach uskodeń. W celu uniknięcia wstąpienia skręcania należ presunąć linię diałania sił do odpowiedniego położenia, w którm nie wstępuje skręcanie (miejsce to wane jest środkiem ścinania). 3. PODSWY EOREYCZNE 3.1 Środek ścinania Roważm pręt obciążon siłą poprecną (rs. 1a). Diałanie takiej sił jest równoważone w prekroju poprecnm układem elementarnch sił stcnch d. Wiedąc, że na konture prekroju naprężenia stcne mają kierunek stcn do tego konturu (rs. 1b) stwierdam, że w prekroju wstępują składowe naprężeń stcnch x i x. x x x x x x x x a) b) c) Rs. 1. Pręt obciążon siłą poprecną i rokład naprężeń stcnch

3 WYZNCZNIE ŚRODK ŚCINNI... 3 Zgodnie twierdeniem o równowartości odpowiadającch sobie naprężeń stcnch w prekrojach podłużnch pręta pojawia się naprężenie x i x (rs. 1c): x x ak więc w prekroju poprecnm pręta pojawiają się sił wewnętrne x d, x d ora siła poprecna, które musą spełniać ogólne warunki równowagi: Pi xd Pi xd M io d W prpadku gd prekrój poprecn posiada osie smetrii, aś siła poprecna prechodi pre punkt ich precięcia, warunki równowagi (2) są spełnione. W prekrojach niesmetrcnch nie ostaje spełnione równanie równowagi momentów. Efektem tego będie nie tlko presunięcie się prekrojów poprecnch wględem siebie, ale i ich obrót w swej płascźnie. ak więc opróc ścięcia wstąpi również skręcenie pręta wwołane momentem skręcającm o wartości: M s x x d (3) Układ sił i M s można redukować do sił wewnętrnej P w =, lec presuniętej wględem środka prekroju o wartości k 1. k 1 x x x x x d Podobnie można wnacć wielkość k 2 presunięcia sił poprecnej w prpadku diałania jej wdłuż drugiej osi prekroju pręta. ak więc: Środkiem ścinania nawam taki punkt o współrędnch k 1 i k 2, leżąc w płascźnie prekroju poprecnego, pre któr prechodąca siła poprecna wwołuje w pręcie jednie ścinanie be skręcania. Gd siła poprecna ma kierunek prechodąc pre środek ścinania, to w prekrojach pręta wstąpi włącnie ścinanie be skręcania pręta. W prpadku prekroju smetrcnego środek ścinania leż awse na osi smetrii. x (1) (2) (4) 3.2 Współrędne środka ścinania w pręcie o prekroju ceowm Ropatruje się diałanie sił poprecnej w pręcie o prekroju ceowm obciążonm na końcu siłą skupioną P (rs. 2).

4 WYZNCZNIE ŚRODK ŚCINNI... 4 P P x x l Rs. 2. Ceownik obciążon siłą poprecną W prekroju poprecnm odległm o x ( x l ) od utwierdenia siła P redukuje się do sił poprecnej ora momentu gnącego M g (rs. 3). M g Rs. 3. Sił wewnętrne w prekroju ceownika odległm od końca Zakłada się, że na grubości ścianki ceownika naprężenia stcne są stałe. Ich wartość można określić na podstawie woru Żurawskiego. I tak dla naprężeń stcnch wstępującch w półkach (rs. 8.4): Dla środnika aś: S 1 x (5) gi S 1 x, (6) bi gdie: S ( 1 ) moment statcn wględem osi obojętnej odciętej cęści prekroju półek pre oś 1; S ( 1 ) moment statcn wględem osi obojętnej odciętej cęści prekroju środnika pre oś 1 ; b grubość środnika; g grubość półki; I moment bewładności prekroju wględem osi.

5 WYZNCZNIE ŚRODK ŚCINNI... 5 B b H h 1 h g d 1 d 2 x m 1 c Rs. 4. Określanie momentów statcnch Moment statcne wnosą odpowiednio: S d d d1 Bd1; d bd 2 1 H / 2 h/ 2 S B d b d h/2 1 ora gdie: H h h 1 S 1 B b (7) S gm, (8) 1 h 2 1 ; h H h 1 (9) 2 Wkorstując ależności na moment statcne (7) i (8) we worach na naprężenia stcne (5) i (6) otrmuje się: x hm (1) 2I x bh 4 BH h 8bI Wkres tch naprężeń uwidocniono na rs. 5a. (11)

6 WYZNCZNIE ŚRODK ŚCINNI... 6 x x h x a) b) Rs. 5. (a) Wkres naprężeń stcnch ora (b) wnik redukcji sił w prekroju Zwraca uwagę preciwn nak naprężeń x w górnej i dolnej półce ceownika. W wniku redukcji w prekroju otrmujem sił i (rs. 5b): Sił tworą parę sił o momencie M Bb 2 xd 2 hmgdm 4 hg B b I I (12) xd (13) M h (14) Parę sił można premieścić w swej płascźnie i astąpić nową parą sił (rs. 6). k Par tch sił dają równoważne moment: Rs. 6. Ceownik anaconą współrędną k Ostatecnie M h = k ; k h 2 4I (15) gh 2 k B b (16) Współrędna k wnaca położenie środka ścinania w prekroju ceowm wględem osi środnika.

7 WYZNCZNIE ŚRODK ŚCINNI PRZEBIEG ĆWICZENI Ćwicenie demonstruje skręcanie pręta cienkościennego o niesmetrcnm prekroju poprecnm pr obciążeniu go siłą poprecną i doświadcalne określenie współrędnch środka ścinania. Po teoretcnm i doświadcalnm określeniu współrędnch środka ścinania należ porównać wniki i preprowadić ich dskusję. Pomiaru dokonuje się na pręcie cienkościennm jednostronnie utwierdonm i obciążonm na drugim końcu siłą poprecną. Pręt posiada prekrój poprecn otwart (ceow). Długość pręta jest tak dobrana, b pr niewielkich obciążeniach swobodnego końca uskać dostatecnie duże odkstałcenia. Na swobodnm końcu pręta najduje się ramka presuwną salką, na której awiesa się ciężarki. Salka presuwa się po wskalowanm w milimetrach pręcie. Pr presuwaniu salki ciężarkami wdłuż ramki od środka ścinania prekroju do środka ścinania prekroju pręta kierunek diałania sił poprecnej prenosi się głównej osi bewładności na linię do niej równoległą. Do obserwacji efektu skręcania prekroju poprecnego pręta służ cujnik egarow amocowan na statwie. W prpadku prejścia kierunku sił poprecnej pre środek ścinania prekrój pręta nie ulegnie skręceniu wsstkie punkt prekroju poprecnego presuną się tlko w kierunku diałania sił. Wskaówka cujnika wówcas nie wchli się. Natomiast każdemu innemu położeniu sił towars również obrót prekroju, co sgnaliuje wskaówka cujnika. Pred prstąpieniem do ćwicenia należ wnacć wartość dopuscalnego obciążenia, które można prłożć do pręta ( dop = 6MPa). W tm celu należ mierć długość pręta l ora wmiar prekroju poprecnego: B, H, g ora b (rs. 4). Wniki należ amieścić w tab. 1. Korstając ależności na wartość maksmalnch naprężeń pr ginaniu należ porównać je naprężeniami dopuscalnmi tm sposobem można wnacć obciążenie dopuscalne. Oblicenia te można preprowadić po akońconm ćwiceniu w celu sprawdenia poprawności prjętego obciążenia. Dla pomieronch wielkości prekroju poprecnego należ wnacć położenie środka ciężkości, moment bewładności I i wskaźnik wtrmałości na ginanie W. Z warunku dopuscalnch naprężeń należ oblicć wartość dopuscalnego obciążenia P dop uwględniając ciężar: a) ramki P 1 = 9.7N; b) salki P 2 = 4.6N. Wkonując ćwicenie należ w pierwsej kolejności demontować ramkę wra salką ceownika (ceownik nieobciążon) i werować cujnik egarow. Następnie, po ponownm amontowaniu ramki salką i prjmując środek ciężkości jako punkt pocątkow pomiarów, należ ustawić na jego wsokości salkę i obciążć po kolei ciężarkami: P i = (brak ciężarków), P 3, P 4, P 5, pr cm: P 1 + P 2 + P i < P dop Dla każdego obciążeń należ naleźć takie położenie salki obciążnikami, dla którego wchlenie cujnika egarowego wnosi. Wniki należ estawić w tab. 2.

8 WYZNCZNIE ŚRODK ŚCINNI... 8 Wmiar geometrcne pręta [mm] Wielkości wlicone Długość pręta (l) Współrędna s środka ciężkości [mm] Wsokość prekroju (H) Współrędna s środka ciężkości [mm] Serokość półki (B) Moment bewładności I [mm 4 ] Serokość środnika (b) Wskaźnik wtrmałości W [mm 3 ] Wsokość półki (g) abela 1 Siła [kg] P 1 +P 2 P 3 P 4 P 5 Siła [N] P 1 +P 2 P 3 P 4 P 5 Położenie salki wględem osi środnika pr braku skręcania k [mm] abela 2 5. OPRCOWNIE WYNIKÓW I WYYCZNE DO SPRWOZDNI Sprawodanie powinno awierać: I. Cel ćwicenia II. Wstęp teoretcn III. Rsunek i opis stanowiska pomiarowego IV. Cęść obliceniową, w której należ: 1. Uupełnić tab. 1 i tab Wnacć położenie środka ciężkości prekroju. 3. Wnacć na podstawie ależności teoretcnch położenie środka ścinania. 4. Wnacć dopuscalną wartość sił obciążającej P dop. 5. Wnacć położenie środka ścinania wsstkich pomiarów ropatrując wpadkową równoległego układu sił (P 1 ora P 2 + P i ). 6. Sporądić w skali 2:1 (np. na papiere milimetrowm) rsunek prekroju i anacć na nim: - położenie środka ciężkości; - główne centralne osie bewładności i ; - położenie środka ścinania wnacone ależności teoretcnch ora wnacone doświadcalnie. V. Wnioski ćwicenia.

9 WYZNCZNIE ŚRODK ŚCINNI PRZYKŁDOWE PYNI KONROLNE 1. Podać definicję środka ścinania. 2. Omówić sposób wnacania naprężeń stcnch wwołanch siłą poprecną. 3. Wnacć rokład naprężeń stcnch w prekroju teowm ścinanm siłą. 4. Gdie najduje się środek ścinania w prpadku pręta o prekroju smetrcnm? 5. C położenie środka ścinania ależ od wartości sił poprecnej? 6. Jak położona jest linia łącąca środki ścinania poscególnch prekrojów poprecnch w stosunku do osi pręta prostego o stałm prekroju? 7. C środek ścinania może leżeć poa prekrojem poprecnm? 8. C środek ścinania pokrwa się e środkiem ciężkości prekroju? 7. LIERUR 1. Beluch W., Burcński., Fedeliński P., John., Kokot G., Kuś W.: Laboratorium wtrmałości materiałów. Wd. Politechniki Śląskiej, Skrpt nr 2285, Gliwice, Bąk R., Burcński.: Wtrmałość materiałów elementami ujęcia komputerowego, WN, Warsawa Borusak., Sgulski R., Wreśniowski K.: Wtrmałość materiałów. Doświadcalne metod badań, PWN, Warsawa-Ponań Dląg Z., Jakubowic., Orłoś Z.: Wtrmałość materiałów, t. I-II, WN, Warsawa Ćwicenia wtrmałości materiałów. Laboratorium, Praca bior. pod red. Lambera., Skrpt ucelniane Pol. Śl., nr 1527, Gliwice 199.

10 Insttut Mechaniki i Inżnierii Obliceniowej Wdiał Mechanicn echnologicn, Politechnika Śląska PROOKÓŁ Z ĆWICZENI WYZNCZNIE ŚRODK ŚCINNI Kierunek: Grupa: Sekcja: Data wkonania ćwicenia: Prowadąc: Podpis B H h b P g Długość pręta 1 [mm] Wsokość prekroju H [mm] Serokość półki B [mm] Serokość środnika b [mm] Wsokość półki g [mm] Siła [kg] P 1 +P 2 P 3 P 4 P 5 Położenie salki wględem osi środnika pr braku skręcania k [mm] k

IO05r164582test4-0505.doc

IO05r164582test4-0505.doc 1. Proces projektowe 1. Zanacć wsstkie dania charakterjące faę strategicną: ma miejsce pred ropocęciem realiacji projekt obejmje klcowe decje stalające strktrę programów jest poświęcona ocenie możliwości

Bardziej szczegółowo

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej.

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn - - Ćw. 5. Określenie współcynnika strat mocy i sprawności prekładni ślimakowej.. Podstawowe wiadomości i pojęcia. Prekładnie ślimakowe są to prekładnie wichrowate,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

2. Statyka. Równowaga hydrostatyczna

2. Statyka. Równowaga hydrostatyczna . Statyka Statyka płynó ajuje się agadnieniai rónoagi i statecności płynó, nierucoyc ględe pryjętego układu odniesienia, a także siłai yieranyi pre płyny na ścianki biornikó lub ścianki ciał stałyc anuronyc

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK A GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK A ZASADY CIĄGŁEGO OBMIARU USZKODZEŃ I OCENY STANU NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW 1 Romuald Zabielski, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Czasem napisanie pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Dawnych Europejskich Sztuk Walki Regulamin zawodów - ścinanie na czas.

Polska Federacja Dawnych Europejskich Sztuk Walki Regulamin zawodów - ścinanie na czas. Regulamin zawodów - ścinanie na czas. Wersja 2 Wstęp Dokument ma na celu spisanie zasad toczenia współzawodnictwa w indywidualnym, praktycznym ścinaniu na czas w ramach Federacji FEDER i ustalenie standardu

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE WYCIĄGU. Wstęp: Tomasz Kliś. 1. Właściwości liny wspinaczkowej

PROWADZENIE WYCIĄGU. Wstęp: Tomasz Kliś. 1. Właściwości liny wspinaczkowej Tomasz Kliś PROWADZENIE WYCIĄGU Wstęp: Od zarania alpinizmu lina jest nieodłącznym atrybutem wspinacza. Dziś, gdy z alpinizmu wyodrębniły się rozmaite dyscypliny wspinaczkowe tak odmienne jak himalaizm

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki

Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki Natalia Osiecka Praca na stopień doktora nauk fizycznych wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marii Massalskiej-Arodź Promotor pomocniczy: dr Ewa Juszyńska-Gałązka

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT Jerzy Gołosz ASYMETRIA CZASU 1 ABSTRACT W artykule analizowane jest rozróżnienie pomiędzy asymetrią w czasie procesów fizycznych i asymetrią samego czasu. Opierając się na założeniu, że każde rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo