BZP JS Wrocław, dnia 18 października 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BZP.2420.15.2012.JS Wrocław, dnia 18 października 2012 r."

Transkrypt

1 BZP JS Wrocław, dnia 18 października 2012 r. INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Dotyczy: Postępowania nr BZP JS prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Uniwersytet Wrocławski informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. W oparciu o artykuł 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania poniżej. Pytanie 10 W punkcie II.2 SIWZ Zamawiający wskazał iż przedmiotem zamówienia jest m.in. przeprowadzenie szkoleń użytkowników (w tym administratorów) dotyczących obsługi Oprogramowania. W załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający wskazał następujące ilości użytkowników: Przewidywana liczba użytkowników końcowych stanowisk, a tym samym liczba niezbędnych licencji, wynosi 50 (pięćdziesiąt). Nielimitowana liczba użytkowników (licencji) mających dostęp do portalu samoobsługi pracowniczej. Pytanie: Czy przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń wyłącznie dla 50ciu użytkowników końcowych? Czy też przedmiotem zamówienia jest również przeprowadzenie szkoleń użytkowników mających dostęp do portalu samoobsługi pracowniczej? Jeśli tak to dla ilu takich użytkowników czy też ilu grup takich użytkowników? Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń wyłącznie dla 50 wskazanych przez zamawiającego użytkowników (osób). Z uwagi na to, że zakres szkolenia powinien obejmować całość ZSKP, szkolenie tych osób powinno dotyczyć także portalu samoobsługi pracowniczej. Pytanie 11 W punkcie V pkt 6 SIWZ Zamawiający wskazał W zakresie potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć potwierdzony opis urządzeń technicznych stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Co oznacza pojęcie urządzenia techniczne? Czy przez to Zamawiający rozumie opis Infrastruktury Dodatkowej, co do której wytyczne Zamawiający podał w punkcie 5 załącznika nr 2 do SIWZ? Co Zamawiający rozumie poprzez potwierdzony opis (przez kogo np. powinien być potwierdzony?) Zgodnie z zapisem w rozdz. V pkt 6 SIWZ w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy przedłożyć cały (40 stron) załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, potwierdzony czyli podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do reprezentowania Wykonawcy. Pytanie 31

2 Załącznik nr 2 do SIWZ str. 11 Pkt. 59 Możliwość wyprowadzenia wskazanych danych w zadanym zakresie do arkusza kalkulacyjnego (konkretne pola bazy danych w ustalonym przez użytkownika zakresie). Analogicznie wyprowadzanie wskazanych dokumentów do edytora tekstowego. Pytanie: Czy to wymaganie możemy rozumieć jako, import określonych danych do sytemu z arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstowego np. zaczytanie określonych składników wynagrodzeń pracownika? Zamawiającemu chodzi o eksport (wyprowadzenie) z Systemu do arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstu określonych pól baz danych oraz dokumentów (raportów). Zamawiający uznaje również za niezbędną możliwość importu (wprowadzenia) określonych danych z arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstowego, np. wczytanie określonych składników wynagrodzeń pracownika, danych z kart czasu pracy itp.) Pytanie 32 Załącznik nr 2 do SIWZ str. 20 Pkt. 137 Klasyfikacja urlopów pod kątem uprawnień pracowniczych (np. nagród jubileuszowych, dodatku za staż, okresów mianowania itp. )i automatyczne obliczanie tych uprawnień. Pytanie: Proszę o doprecyzowanie na czym ma polegać klasyfikacja urlopów pod kątem uprawnień pracowniczych? Czy chodzi o automatyczne wyliczanie prawa do nagrody jubileuszowej np. po pięciu latach pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 100%? System musi rozróżniać rodzaje urlopów i przeliczać staż pracy, prawo do nagrody jubileuszowej czy okresów zatrudnienia (mianowania) w zależności od urlopu. Na przykład przy urlopie bezpłatnym System musi automatycznie przeliczyć staż i prawo do nagrody. Pytanie 33 Załącznik nr 2 do SIWZ str. 20 Pkt. 138 Kontrola i blokowanie informacji sprzecznych o nieobecnościach. Pytanie: Proszę o doprecyzowanie na czym ma polegać kontrola i blokowanie informacji sprzecznych o nieobecnościach. Czy system ma kontrolować np. że pracownik w dniu, w którym wprowadzamy absencję ma już zaewidencjonowaną inną absencję, posiada w tym okresie zawieszenie, nie ma prawa do urlopu ponieważ wykorzystał już limit urlopu należnego z danego roku, nie nabył prawa do zasiłku i powinien mieć zastosowany okres oczekiwania itp. Tak, pytający właściwie interpretuje to wymaganie. Pytanie 34 Załącznik nr 2 do SIWZ str. 21 Pkt. 157 Rozliczenie pensum nauczycieli akademickich (współpraca z USOS). Pytanie: Czy przez rozliczenie pensum nauczycieli akademickich możemy rozumieć jako zaczytanie danych o godzinach dydaktycznych z systemu USOS na potrzeby rozliczenia wynagrodzeń, natomiast do systemu USOS będą przekazywane dane związane z

3 zatrudnieniem pracownika będącego nauczycielem (takie jak np. dane osobowe, informacje o zatrudnieniu, pełnionych funkcjach, informacje o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych, rozpoczętych przewodach, zgody Rektora na zatrudnienie w innej uczelni itp.)? Tak, pytający właściwie interpretuje to wymaganie. Pytanie 35 Załącznik nr 2 do SIWZ str. 23 Pkt. 183 Generowanie dokumentów dotyczących wypadków określonych przepisami. Pytanie: Czy przez ten wymóg można rozumieć że system ma umożliwiać wydruk statystycznej karty wypadku? Czy chodzi też o inne dokumenty, jeżeli tak to proszę o ich wymienienie? Tak, ZSKP ma umożliwiać wydruk statystycznej karty wypadku, inne dokumenty nie są wymagane. Pytanie 36 Załącznik nr 2 do SIWZ str. 23 Pkt. 189 Automatyczna zmiana składników wynagrodzeń na podstawie zatwierdzonych zasad waloryzacji i nowych tabel wynagrodzeń. Pytanie: Czy przez automatyczną zmianę wynagrodzeń możemy rozumieć, jako zaczytanie danych o nowych kwotach stawek lub dodatków do systemu z przygotowanych plików gdzie będzie się znajdował informacja o nowych stawkach wynagrodzeń, czy jako dodanie nowych stawek lub dodatków wykorzystując funkcje znajdujące się w systemie do grupowego wstawiania wartości dla określonych grup pracowników np. dodanie nowej stawki obowiązującej od dnia dla pracowników zatrudnionych na stanowisku Adiunkt w jednostce Zakład Filozofii Współczesnej w wysokości 3000,00 zł. Zamawiającemu chodzi o obydwa z wymienionych wariantów. ZSKP powinien po zmianie składników wynagrodzeń automatycznie wygenerować także pisma indywidualne i listę zbiorczą. Pytanie 37 Załącznik nr 2 do SIWZ str. 23 Pkt. 190 Obliczenie skutków waloryzacji w podziale na jednostki organizacyjne oraz przekazanie środków do jednostek organizacyjnych (odpowiednie zwiększenie ich budżetów). Pytanie: Proszę o doprecyzowanie na czym ma polegać przekazanie środków do jednostek organizacyjnych. Zamawiającemu chodzi o uzyskanie wyłącznie informacji (raportu) o tym, jak waloryzacja wynagrodzeń wpłynie m. in. na zmianę budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych, stąd wymaganie, aby skutki waloryzacji były podane w podziale na jednostki. Wyniki tych obliczeń nie powinny być automatycznie zapisywane w bazie danych. Pytanie 38 Załącznik nr 2 do SIWZ str. 23 Pkt. 194

4 Obliczenie limitów podwyżek w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne. Pytanie: Czy to wymaganie możemy rozumieć jako przygotowanie zestawienia z danych wprowadzonych do systemu, na którym będą wyliczone wartości wynikające ze zmiany stawek lub dodatków w podziale na jednostki organizacyjne? Tak, pytający właściwie interpretuje to wymaganie. Pytanie 39 Załącznik nr 2 do SIWZ str. 39 Pkt. 344 Dostęp do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. Prosimy o wykreślenie tego wymagania, wydaje się nam że system Kadrowo/Płacowy nie jest odpowiednim miejscem do przechowywania takich formularzy. Nie, zamawiający pozostawia to wymaganie. Zapis znajduje się w module Ocena ryzyka zawodowego a to niewątpliwie jest odpowiednie miejsce dla takiego wymagania. Zamawiający nie wymaga, żeby karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były przechowywane bezpośrednio w ZSKP, a jedynie, aby był możliwy dostęp do nich z poziomu Systemu. W ZSKP mogą być przechowywane np. tylko URL (łącza) do zasobów w LAN zamawiającego lub nawet w Internecie. Pytanie 40 Załącznik nr 2 do SIWZ str. 28 Pkt. 249 Możliwość dopisania tego samego pracownika równocześnie do kilku (niezamkniętych) list dodatkowych. Prosimy o wykreślenie tego wymagania. Możliwość liczenia w tym samym czasie kilku list dla tego samego pracownika, gdzie listy te nie są zamknięte może skutkować powstawaniem błędów w wyliczeniach (np. użytkownik liczy dwie listy dla pracownika, na pierwszej liście zostały policzone składki emerytalne i rentowe, na drugiej liście z powodu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek składki te nie zostały policzone, z jakiś przyczyn użytkownik kasuje pierwszą listę ale nie przelicza drugiej w tym momencie mamy błędnie policzoną listę brakuje policzonych składek emerytalnej i rentowej). Nie, zamawiający odmawia wykreślenia tego wymagania. ZSKP powinien automatycznie wykrywać sytuacje, gdy zamknięta została lista zawierająca wynagrodzenie pracownika, który znajduje się na innych listach i wymuszać ponowne przeliczenie tych list przed ich zamknięciem. Pytanie 41 Prosimy o podanie szacunkowej liczby osób korzystających z portalu samoobsługi pracowniczej. Jest to niezbędna informacja do wyskalowania platformy sprzętowej. Około 3500 osób. Pytanie 42 Prosimy o wyjaśnienie czy system będzie wdrażany w kilku lokalizacjach? - a jeśli tak, prosimy o podanie liczby lokalizacji objętych wdrożeniem i liczby Użytkowników w poszczególnych lokalizacjach.

5 System powinien być dostępny (użytkowany) w czterech lokalizacjach we Wrocławiu: 1. Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1, przewidywana liczba użytkowników: 39; 2. Budynek przy ul. Kuźniczej 49/55, w odległości ok. 200 m od gmachu głównego, przewidywana liczba użytkowników: 6; 3. Budynek przy ul. Kuźniczej 34, w odległości ok. 50 m od gmachu głównego, przewidywana liczba użytkowników: Budynek przy pl. Maxa Borna 9, w odległości ok. 1 km od gmachu głównego, przewidywana liczba użytkowników: 4 (wyłącznie administratorzy). Wszystkie ww. lokalizacje połączone są siecią lokalną (LAN) Zamawiającego o parametrach podanych w załączniku nr 2 do SIWZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia). Pytanie 43 Prosimy o wyjaśnienie czy system będzie wykorzystywany w wielu samodzielnych podmiotach prawnych (odrębny NIP, REGON, itp.) - a jeśli tak, prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich podmiotów prawnych objętych wdrożeniem wraz ze wskazaniem liczby Użytkowników w poszczególnych podmiotach prawnych. Nie, System będzie wykorzystywany w jednym podmiocie prawnym. Pytanie 44 Prosimy o podanie: a) liczby pracowników w organizacji, b) średniej liczby składników płacowych dla jednego pracownika. Są to niezbędne informacje do wyskalowania platformy sprzętowej. a) Uniwersytet Wrocławski (zamawiający) zatrudnia obecnie: - ok osób na umowę o pracę i mianowanych otrzymujących przeciętnie 36 wypłat w roku każda, - ok osób na umowy cywilnoprawne (oprócz wymienionych powyżej) otrzymujących przeciętnie 8 wypłat w roku każda, - ok doktorantów otrzymujących przeciętnie 12 wypłat w roku każdy. b) Średnia liczba składników płacowych przypadająca na jednego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wynosi 25. Pytanie 44a Prosimy o podanie: a) liczby Administratorów objętych szkoleniem z obsługi Systemu b) liczby Użytkowników objętych szkoleniem z obsługi systemu Kadrowo-Płacowego c) liczby Użytkowników objętych szkoleniem z portalu samoobsługi pracowniczej Przewidywane liczby użytkowników objętych szkoleniem: a) 4 administratorów objętych szkoleniem z obsługi Systemu (tj. administrowania Systemem); b) 50 użytkowników objętych szkoleniem z obsługi Zintegrowanego Systemu Kadrowo-Płacowego, w tym 4 administratorów wymienionych w punkcie a); c) 50 użytkowników objętych szkoleniem z portalu samoobsługi pracowniczej, tj. te same osoby, które obejmie szkolenie wymienione w punkcie b). Pytanie 45 Prosimy o wyjaśnienie,

6 a) jaki będzie zakres migracji? b) czy możliwie jest dostarczenie danych do migracji z aktualnie używanego systemu w uzgodnionym formacie? c) czy dokumentacja techniczna opisująca struktury danych w aktualnie użytkowanym systemie jest dostępna? d) czy posiadają Państwo wsparcie producenta aktualnego oprogramowania w celu przygotowania danych do migracji? a) Zakres migracji: - dane kadrowe - wszyscy pracujący z całą historią; - dane płacowe - wszystkie dane z okresu 5 lat sprzed wdrożenia ZSKP, a pozostałe dane (starsze) - w zakresie niezbędnym do ustalenia kapitału początkowego (sporządzenia informacji Rp-7). b) Tak, możliwe jest dostarczenie danych dostępnych w aktualnie używanych systemach w formacie uzgodnionym przez obie strony. c) Nie istnieje dokumentacja techniczna opisująca struktury danych w użytkowanych obecnie systemach. d) Wsparcie producentów (autorów) obecnie użytkowanych przez UWr systemów, z których nastąpi migracja danych, będzie zapewnione. Pytanie 46 Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiany system ma zostać zintegrowany z innymi systemami dziedzinowymi?, a jeśli tak prosimy o wyspecyfikowanie systemów dziedzinowych, z którymi ma zostać zintegrowany system oraz prosimy o podanie zakresu integracji. Systemy, z którymi zamawiany System ma zostać zintegrowany, wymienione są w punktach 62 do 68 Rozdz. 4 załącznika nr 2 do SIWZ (Opisu Przedmiotu Zamówienia). Pytanie 47 Dotyczy zapisu: Kopia zapasowa. Wykonawca dostarczy kompletny system archiwizacji taśmowej (sterownik, oprogramowanie, nośniki) zgodny z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą. Liczba i pojemność nośników powinna być wystarczająca do bezpiecznej archiwizacji i odtwarzania całych środowisk (oprogramowania i danych) niezbędnych do funkcjonowania ZSKP. oraz 96 Umowy. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, wraz z instalacją oprogramowania antywirusowego oraz konfiguracją systemu backup-ów będącego w posiadaniu Zamawiającego. Z powyższego wynika, jakoby Zamawiający posiadał infrastrukturę sprzętową dla potrzeb backup. Z kolei z zapisu OPZ ze str. 5 Uczelnia nie posiada w szczególności (w celu wykorzystania przez ZSKP): - systemu archiwizacji taśmowej. Można zrozumieć, że brak jest takiej infrastruktury. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający posiada bibliotekę taśmową bądź inne rządzenie taśmowe, na którym może być wykonywany backup. Jeżeli tak, to prosimy o podanie modelu i P/N urządzenia oraz nazwy systemu backup, do którego można dołączyć oferowane urządzania poprzez dokupienie stosownych licencji.

7 Zamawiający nie posiada biblioteki taśmowej bądź innych urządzeń, na których może być wykonywany backup ZSKP. Pytanie 48 Dotyczy macierzy IBM Storewize V7000. Prosimy o podanie P/N urządzenia oraz informacji dotyczącej możliwości rozbudowy przedmiotowej macierzy. Prosimy o podanie ilości półek, w która jest wyposażona macierz obecnie. Zamawiający posiada macierz IBM Storwize v7000 Serial Number = 78N1811, półka na 24 dyski SSD/SAS z kontrolerami obsadzona 6 dyskami SAS oraz półka na 12 dysków SATA w pełni obsadzona. Pytanie 49 Dotyczy możliwości rozbudowy klatki blade typu H. Czy Oferent dobrze zrozumiał intencję Zamawiającego, że należy dostarczyć maksymalnie 4 serwery, z których 1 ma pełnić funkcję serwera rezerwowego. Czyli w klatce H mają pozostać jeszcze 2 wolne miejsca na przyszłą rozbudowę? Jeżeli nie to prosimy o wyjaśnienie. W związku z zadanym pytaniem zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 2 do SIWZ (Opisu Przedmiotu Zamówienia) w ten sposób, że: W Rozdziale 3 pkt 2 tiret pierwsze zmienia treść na następującą: - serwer typu Blade klatka H z 2 (dwoma) wolnymi gniazdami na moduły serwerowe produkcji IBM;. W Rozdziale 5 pkt 2 tabeli zmienia treść na następującą: Jeżeli liczba modułów serwerów przekroczy wolną liczbę gniazd w posiadanych przez Zamawiającego chassis, tj. liczbę 2, to Wykonawca dostarczy dodatkowe chassis z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz zamontuje i uruchomi w nim nadmiarowe moduły. Na przykład, jeśli Wykonawca uzna, że dla potrzeb jego oprogramowania, żeby spełnić wymagania Zamawiającego odnośnie liczby środowisk (produkcyjne, testowe i szkoleniowe), wystarczą 2 moduły serwera blade, wówczas Wykonawca dostarcza trzy moduły: dwa moduły dla instalowanych środowisk i trzeci jako rezerwę na wypadek awarii jednego z dwóch poprzednich. Pytanie 52 W punkcie IV pkt 1 ppkt 2 SIWZ Zamawiający napisał wykonali należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert Czy należy przez to rozumieć, że data zakończenia realizacji wspomnianych w tym punkcie SIWZ dostaw musi być zawarta w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert? Odpowiedź 52 Tak. Pytanie 53 W załączniku nr 5 do SIWZ Tabela kolumna nr 6 (według nas wystąpił błąd w numerowaniu kolumn (powinno być nr 4) Zamawiający poprosił o podanie terminu rozpoczęcia wykonywania dostawy. Czy przez termin ten można rozumieć datę podpisania umowy na realizację dostawy?

8 Odpowiedź 53 Tak. Pytanie 54 Ogólny 3.2 Infrastruktura Zamawiającego Uczelnia nie posiada w szczególności (w celu wykorzystania przez ZSKP): - modułów serwerów; - dysków twardych, wolnych półek ani gniazd w macierzy dyskowej; - systemu backup ów (sprzętu ani oprogramowania); - usługi katalogowej (Windows Active Directory, LDAP); - serwera Windows SharePoint; - sprzętowej realizacji zdalnego dostępu do zasobów informatycznych przez VPN; - systemu archiwizacji taśmowej. Czy w ramach oferty przewidziane jest dostarczenie wszystkich wymienionych tu elementów sprzętowych i programowych? W ramach realizacji zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie te elementy Infrastruktury Dodatkowej, które są niezbędne do funkcjonowania ZSKP, a których Zamawiający nie posiada. Jeżeli więc niektóre z wymienionych w tym punkcie elementów nie są z tego punktu widzenia niezbędne, to nie są przedmiotem zamówienia. Te, natomiast, elementy infrastruktury, które są wymagane, zamieszczono w wykazie Wymaganych cech i funkcji Infrastruktury Dodatkowej w rozdziale 5. załącznika nr 2 do SIWZ (Opisu Przedmiotu Zamówienia). Pytanie 55 Tabelka 4 wiersz 32 System chroni się przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem. W przypadku zastosowania logicznych zabezpieczeń, o których mowa powyżej, obejmują one: a) kontrole przepływu informacji pomiędzy Systemem a siecią publiczna; b) kontrole działań inicjowanych z sieci publicznej i Systemu. Wg najlepszej wiedzy Wykonawcy takie zabezpieczenia realizowane mogą być za pomocą dedykowanego oprogramowania typu ściana ogniowa we współpracy z oprogramowaniem LDAP oraz oferowanym systemem ZSKP. Czy przedmiotem zamówienia ma być również dostarczenie i wdrożenie oprogramowania typu ściana ogniowa wraz z niezbędnym sprzętem? Nie, zgodnie z p. 37 rozdz. 4 załącznika nr 2 wymaganie dotyczy możliwości pracy w takim środowisku. Budowa infrastruktury sprzętowo-programowej nie jest przedmiotem zamówienia. Pytanie 56 Tabelka 4 wiersz 48 System umożliwia zapisywanie nazwisk i nazw w językach obcych. Czy chodzi tutaj o możliwość zapisu w dowolnym zestawie znaków używanych w różnych alfabetach narodowych? W praktyce chodzi o zapis nazw i nazwisk w wersji zapisanej w paszportach lub innych dokumentach tożsamości wydanych zagranicą. Tak więc można i należy ograniczyć się do nazw zromanizowanych (zlatynizowanych). Sugerowane kodowanie to UTF-8. Pytanie 57 Tabelka 4 wiersz 76 W ramach konfiguracji opcji automatycznego wysłania i System umożliwia definiowanie adresów i wewnętrznych (w domenach Uniwersytetu Wrocławskiego) i

9 zewnętrznych (w pozostałych domenach). Możliwość zintegrowania tej części Systemu z systemem obsługi poczty elektronicznej. Co należy rozumieć dokładnie pod pojęciem możliwości integracji tej części Systemu z systemem obsługi poczty elektronicznej? Automatyczne wysyłanie i z ZSKP za pośrednictwem systemu poczty elektronicznej Zamawiającego. Pytanie 58 Pkt 6 Załącznika 2 Przeprowadzi migracje danych z systemów obecnie użytkowanych przez Zamawiającego (bazy danych w formacie dbf, środowisko Clipper i Foxpro), niezbędnych do uruchomienia i podstawowej eksploatacji wdrażanego ZSKP, tj. wszystkich danych z obecnie działającego systemu kadrowo-płacowego. Zadaniem Wykonawcy jest także weryfikacja poprawności i kompletności przeniesionych danych. Czy Zamawiający wyeksportuje dane do plików płaskich (separowanych np. średnikiem/przecinkiem itp..)? Czy dostarczy wiedzę o konkretnych tablicach, powiązaniach w wykorzystywanych systemach? Tak, możliwe jest dostarczenie danych dostępnych w aktualnie używanych systemach w formacie uzgodnionym przez obie Strony. Zamawiający zapewni wsparcie producentów (autorów) obecnie użytkowanych przez UWr systemów, z których nastąpi migracja danych. Pytanie 59 Pkt 200 tabeli Generowanie niezbędnych sprawozdań: Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, S-12, Z-12, dane PNT- 01s, Rb-70, ZUS-IWA (pracownicy i umowy cywilno-prawne) gotowych do wydrukowania i przesłania poczta elektroniczna do odpowiednich instytucji w wymaganych przez nie formatach plików. Nie wszystkie sprawozdania sa obecnie dostępne na stronach. Prosimy o wskazanie dokładnie tych, które uczelnia składa na chwile obecną. Na chwilę obecną Uczelnia składa następujące sprawozdania: Z-03, Z-05, Z-06, S-12, Z-12, PNT-01s (GUS), Rb-70 (MNiSW) oraz ZUS-IWA (ZUS za pośrednictwem programu Płatnik). Czyli nie jest obecnie składane Z-02. Pytanie 60 Pkt. 301 Przykładowe sprawozdania zewnętrzne, które powinny być generowane w formie gotowej do wydrukowania i przesłania poczta elektroniczna do odpowiednich instytucji w wymaganych przez nie formatach plików: GUS: Z-12, Z-02, Z-03, Z-06, RB-70 DNUK, aktuariusz. Na stronie GUS na rok 2012 aktualnie nie ma druków: Z-12 i Z-02 oraz RB-70 nie ma danych do stworzenia takiego sprawozdania. Standardowo przygotowywane są raporty z danymi do wypełniania sprawozdań. Klient bez względu na to jak często zmienia się układ formularzy, ma dane umożliwiające mu szybkie wypełnienie i złożenie sprawozdań poprzez Portal sprawozdawczy zawierający aplikację do składania sprawozdań on-line. Jakie rozwiązanie państwo preferujecie? Po okresie gwarancji każda zmiana formularza jest płatna. Zamawiający wymaga, aby dane do sprawozdań były generowane zarówno w postaci wydruku jak i w formie elektronicznej w formatach, jakie będą obowiązywać na dzień odbioru ZSKP. Format i treść sprawozdań powinny być (zgodnie z Umową) w okresie

10 gwarancji aktualizowane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia. Po wygaśnięciu gwarancji, w razie zmiany wymaganych formatów danych, zamawiający podejmie decyzję, czy korzystać wyłącznie z wydruków, czy też zawrzeć z Wykonawcą (wyłonionym w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami) odrębną umowę na modyfikacje Systemu. W kontekście zadanego pytania istotną może być też informacja zawarta w p. 47. rozdz. 2 załącznika nr 2 do SIWZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia) o treści: System posiada wbudowany mechanizm do modyfikacji raportów (w tym wyglądu dokumentów). Pytanie 61 Pkt Możliwość prowadzenia rejestru imprez okolicznościowych (koszty imprez, rejestr rachunków) Prowadzenie rejestru wycieczek i uczestników Prowadzenie rejestru osób korzystających z basenu Możliwość prowadzenia rejestru wydatków bezosobowych Czemu ma służyć z punktu widzenia obsługi kadrowo-płacowej pracowników, gromadzenie takich danych bezpośrednio w systemie? Dane te wykorzystuje Samodzielna Sekcja Socjalna Zamawiającego, np.: - tworzenie list uczestników np. do biur podróży skorelowanych z danymi z list kadrowych; - tworzenie dla Działu Płac list osób korzystających ze świadczeń z kwotą do potrącenia oraz z ilością rat; - p kontrola na bieżąco salda wydatkowanych środków finansowych w ciągu całego roku z puli Rektora na imprezy organizowane na rzecz emerytów i rencistów uczelni, a także możliwość rozliczenia z Kwesturą. Ponadto, niektóre świadczenia związane są z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pytanie 62 Pkt Ewidencja postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec nauczycieli akademickich, okresów zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela. Jak państwo sobie wyobrażacie prowadzenie takiej ewidencji w systemie i jakie ma mieć przełożenie na dane w aplikacji? Możliwość wpisania informacji o postępowaniu przy danej osobie i generowanie w każdym momencie rejestru spraw w wybranym czasookresie. Pytanie 63 Pkt Możliwość wyliczenia poza lista płac kwoty netto po podaniu wynagrodzenia brutto i odwrotnie kalkulator płacowy. Czy system ma ubruttawiać wynagrodzenie? Czy oczekujecie państwo zbudownego np. w excelu kalkulatora do prostego przeliczenia wynagrodzenia? Ilu składników płacowych ma dotyczyć takie ubruttowienie? Tak, System powinien mieć wbudowaną funkcję kalkulatora do wyliczania kwoty brutto i kosztu pracodawcy na podstawie wprowadzonej kwoty netto i odwrotnie. Użytkownik określa, jakie składniki płacowe i parametry podatkowe mają być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu obliczeń (np. koszty autorskie od części procentowej wynagrodzenia zasadniczego, koszty autorskie od całości niektórych składników wynagrodzenia, składki na ZUS z uwzględnieniem przekroczenia 30-krotności) na podstawie danych na stałe wprowadzonych pracownikowi (kadrowych, podatkowych), albo hipotetycznemu, jeszcze nie zatrudnionemu.

11 Przy wyliczaniu kosztów pracodawcy należy wziąć pod uwagę ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 13 ), odpis na ZFŚS. Wyniki obliczeń służą tylko do celów informacyjnych, nie muszą być zapisywane w bazie danych. Pytanie 64 Pkt Nadruk na różne formaty kopert danych adresowych wybranych pracowników lub instytucji. Czy chodzi o standardowe rozwiązanie korespondencji seryjnej, dostępne w pakiecie office? Czy system ma przygotować plik, z którego taki wydruk etykiet można uruchomić? Nadruk powinien być wykonany (zainicjowany) bezpośrednio z Systemu bez dodatkowych czynności ze strony operatora. w 2 trybach: - nadruk na pojedynczą kopertę po wybraniu pracownika i formatu koperty; - nadruk na kopertach lub etykietach dla wielu pracowników, po wybraniu formatu wydruku. Operacja ta może być realizowana z użyciem oprogramowania spoza ZSKP (o ile jest dostępne), ale użytkownik nie powinien wykonywać dodatkowych czynności oprócz zainicjowania tego wydruku w ZSKP. Pytanie 65 Pkt PIT y: generowanie PIT 8 AR (deklaracji o zryczałtowanym podatku dla obcokrajowców i ryczałtowców) Jak wygląda obsługa obcokrajowców? W jakich walutach maja wypłacane wynagrodzenie? Gdzie są odprowadzane podatki? Wynagrodzenie obcokrajowców wylicza się zawsze w PLN. Wypłata wynagrodzenia może nastąpić w PLN lub w walucie obcej. Podatki odprowadzane są do urzędu właściwego według siedziby płatnika. Dla województwa dolnośląskiego jest to Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole. Pytanie 66 Ile składników płacowych u Państwa występuje? Około 340 składników nie licząc korygujących. Dla pracownika zatrudnionego na umowę o prace przeciętnie używanych jest ok. 25 składników. Pytanie 67 Ile list płacowych miesięcznie Państwo generujecie i dla jakiej ilości osób? Dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę ok. 150 list miesięcznie. Oprócz tego tworzone są listy związane z umowami cywilnoprawnymi (ok. 150 miesięcznie dla osób innych niż pracownicy) i wypłatami dla doktorantów. Uniwersytet Wrocławski (zamawiający) zatrudnia obecnie: - ok osób na umowę o pracę otrzymujących przeciętnie 36 wypłat w roku każda, - ok osób na umowy cywilnoprawne otrzymujących przeciętnie 8 wypłat w roku każda, - ok doktorantów otrzymujących przeciętnie 12 wypłat w roku każdy. Pytanie 68 Ilu pracowników ma mieć dostęp przez portal

12 Około 3500 osób. Liczba licencji powinna być nielimitowana. Pytanie 69 Który wariant migracji danych należy przyjąć w wycenie : a. Dane do migracji zostaną dostarczone przez Zamawiającego zgodnie z przygotowanymi na etapie koncepcji biznesowej przez Wykonawcę specyfikacjami. Wszelkie konwersje danych oraz ich uzupełnienie będzie zrealizowane po stronie narzędzi migracyjnych przygotowanych przez Zamawiającego bądź bezpośrednio w aplikacji źródłowej. Wykonawca będzie odpowiadał za przygotowanie narzędzi importu danych do ZSKP oraz fizyczne przeprowadzenie importu. b. Dane do migracji zostaną dostarczone przez Zamawiającego zgodnie z przygotowanymi na etapie koncepcji biznesowej Wykonawcę specyfikacjami. Uzupełnienie brakujących danych będzie zrealizowane po stronie narzędzi migracyjnych przygotowanych przez Zamawiającego bądź bezpośrednio w aplikacji źródłowej. Wykonawca będzie odpowiadał za przygotowanie narzędzi importu o konwersji danych słownikowych danych do ZSKP oraz fizyczne przeprowadzenie importu. c. Wykonawca będzie odpowiadał za pełen proces esktracji danych z aplikacji źródłowych, ich konwersję, udostępnienie narzędzi uzupełniania danych oraz import do ZSKP. Wariant c lub pośredni między b i c. W drugim wypadku: - Wykonawca na etapie koncepcji biznesowej powinien uzgodnić specyfikacje z zamawiającym. - Zamawiający nie jest w stanie obecnie zadeklarować, że uzupełnienie brakujących danych będzie zrealizowane po stronie narzędzi migracyjnych przygotowanych przez zamawiającego bądź bezpośrednio w aplikacji źródłowej. Być może nie będzie to możliwe lub będzie możliwe tylko częściowo. Pytanie 70 Prosimy o potwierdzenie że weryfikacja poprawności i kompletności importu danych dotyczy sprawdzenie kompletności przeprowadzonego importu (Zgodności migracji z plikami źródłowymi). Weryfikacja poprawności merytorycznej danych pod kątem realizacji procesów biznesowych po starcie systemu będzie leżeć po stronie zespołów wdrożeniowych zamawiającego. Pytanie, jak wynika z jego treści, odnosi się do p. 6 rozdz. 2 załącznika nr 2 do SIWZ (Opisu Przedmiotu Zamówienia). Co do pierwszego zdania: nie, weryfikacja poprawności i kompletności przeniesionych danych dotyczy nie tylko zgodności migracji z plikami źródłowymi, ale także tego, czy zmigrowane do ZSKP dane nie posiadają braków lub czy nie są wewnętrznie sprzeczne. Co do drugiego zdania: jeżeli mimo dokonanych weryfikacji po starcie systemu ujawnią się wady Systemu wykryte przez zamawiającego (np. nieprawidłowe wyniki), rolą Wykonawcy jest usunięcie tych wad. Jeśli wykaże on, że wada jest konsekwencją błędów w zmigrowanych danych, to, jeśli niemożliwe lub niecelowe jest poprawienie takich błędów samodzielnie przez Wykonawcę, powinien zwrócić się on do zamawiającego w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, np. ponownego przygotowania przez zamawiającego części danych do migracji. Pytanie 71 Co rozumieją Państwo przez dokumentację w wersji elektronicznej? Czy możemy uznać że jest to dokumentacja tożsama z wersją papierową przechowywana na nośnikach komputerowych?

13 Tak, jest to dokumentacja tożsama z wersją papierową przechowywana na nośnikach komputerowych; dokumentacja powinna być dostarczona w formie edytowalnej. Pytanie 72 Wymaganie 132. Czy w wypadku planowania urlopów mają Państwo na myśli : a. Pełen proces w którym pracownik wprowadza informację o planie urlopowym, przełożony zatwierdza plany które traf jako plan urlopów do ZSKP. b. Proces ograniczony w którym na podstawie informacji z jednostek organizacyjnych ręcznie lub za pomocą interfejsu plany wprowadzane są do ZSKP. Wariant b. Pytanie 73 Wymaganie 144. Czy mówiąc o rejestracji delegacji w jednostkach organizacyjnych maja Państwo na myśli : a. pełen proces obsługi podróży służbowych (wnioskowanie o podróż, rozliczenie delegacji zgodnie z przepisami, akceptację wniosków i rozliczeń przez przełożonych, automatyczny zapis nieobecności na podstawie zatwierdzonych wniosków, rozliczenie i księgowanie delegacji, automatyczne rozliczenie z pracownikiem) b. Tylko proces ewidencji nieobecności związanej z podróżą e jednostce. Wariant b. Pytanie 74 Wymaganie 212 : Czy jeśli mówimy o wniosku socjalnym mają Państwo na myśli : a. Wniosek zarejestrowany w specjalnej kartotece wniosków przez użytkownika odpowiedzialnego za rejestrację danych Funduszu Socjalnego. b. Wniosek zarejestrowany samoobsługowo przez pracownika i podlegający procedurze akceptacji w ZSKP. Wariant a. Wniosek zarejestrowany w specjalnej kartotece wniosków w celu przyznania określonego świadczenia dla osoby uprawnionej; z możliwością wygenerowania listy roboczej na Komisję Socjalną. Wprowadzony przez użytkownika odpowiedzialnego za rejestrację danych Funduszu Socjalnego. Pytanie 75 Wymaganie 260 : Co maja Państwo na myśli w stwierdzeniu, że system umożliwi ręczną ingerencję w listy płac? Czy zapewnienie iż system umożliwi ręczne wymuszenie wysokości dowolnego składnika wynagrodzenia oraz możliwość wykonania rozliczenia korygującego w dowolnym okresie po stracie systemu jest w tym wypadku wystarczająca. Tak, zamawiającemu chodzi o możliwość ręcznej zmiany, na otwartej liście (tzn. przed jej zamknięciem), automatycznie wyliczonej wartości składnika płac (lub dopisania składnika korygującego). Niezależnie od tego, musi istnieć możliwość sporządzania list korygujących listy zamknięte w poprzednich okresach. Oprócz tego, powinna istnieć możliwość usuwania i dodawania do listy pojedynczych pracowników. Pytanie 76 Wymaganie 227 : Jacy użytkownicy mają uczestniczyć w systemie w procesie analizy, planowania i kontroli realizacji szkoleń? (Przykładowo: specjalista ds. szkoleń, kierownik zespołu, pracownik).

14 Specjalista do spraw szkoleń. Pytanie 77 Wymaganie 227 : Czy w ramach zarządzania szkoleniami należy przewidzieć obsługę w systemie wnioskowania o szkolenia? Obecnie nie, ale System powinien mieć możliwość rozbudowy o taką funkcję w przyszłości. Pytanie 78 Wymaganie 227 : Czy jest oczekiwana rejestracja kosztów szkoleń. Jeśli tak, w jakim zakresie? Obecnie nie, ale System powinien mieć możliwość rozbudowy o taką funkcję w przyszłości. Pytanie 79 Wymaganie 227 : Jakiego rodzaju analizy i raporty należy przewidzieć dla obszaru zarządzania szkoleniami? Obecnie nie funkcjonuje u Zamawiającego centralne zarządzanie szkoleniami, ale jest planowane w przyszłości. W związku z tym, System powinien przewidywać możliwość rozbudowy w tym zakresie. Pytanie 80 Wymaganie 229 : Ile formularzy ocen funkcjonuje w Państwa organizacji, proszę opisać ogólnie ich zawartość. Obecnie funkcjonuje jeden formularz oceny - dla nauczycieli akademickich. System powinien mieć, jednakże, możliwość rozbudowy o formularze dla innych grup pracowników. Pytanie 81 Wymaganie 229 : Jakie są etapy procesu oceny (np. samoocena, ocena menedżera, potwierdzenie oceny przez pracownika). Wymaganie 2329 dotyczy wyłącznie nauczycieli akademickich, a nie innych grup pracowników. Obecnie system oceniania innych grup pracowników u Zamawiającego nie funkcjonuje, ale jest planowany w przyszłości. W związku z tym, System powinien przewidywać możliwość rozbudowy w tym zakresie. Pytanie 82 Czy system powinien umożliwiać zatrudnienie i jednoczesne naliczenie wynagrodzeń dla jednego pracownika zatrudnionego na podstawie 2 umów o prace w tym samym czasie. Tak, System powinien umożliwiać zatrudnienie i jednoczesne naliczenie wynagrodzeń dla jednego pracownika zatrudnionego na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, mianowania oraz na umowy cywilnoprawne w tym samym czasie. Wynika to z treści p. 109 w rozdz. 4 załącznika nr 2 do SIWZ (Opisu Przedmiotu Zamówienia): Pytanie 83

15 Czy zamawiający zapewni eksport danych z dotychczasowego systemu w formacie dostarczonym przez wykonawcę? Tak, z zastrzeżeniami zawartymi w odpowiedzi na pytanie 1). Pytanie 84 Regulacja płac- czy system po zmianie wynagrodzeń np. 10 miesięcy wstecz powinien przeliczyć składniki pochodne ( nadgodziny, stażowe, urlopy, wynagrodzenie chorobowe itp.) dla każdego miesiąca i wypłacić w miesiącu regulacji uwzględniając przepisy związane z naliczeniem ZUS i PDOF? Tak. Pytanie 85 Czy wymogiem jest żeby system rozliczał wynagrodzenie pracownika w podziale na różne źródła finasowania oraz projekty finansowane przez UE uwzględniając różne sposoby liczenia PDOF? Tak. Pytanie 86 Czy wymogiem jest żeby system rozliczał i raportował koszty wynagrodzeń pracowniczych na projekty i pozwalał je raportować? Tak. Pytanie 87 Czy wymogiem jest żeby system pozwalał wykonać zmianę przypisania składników na projekty np. miesiąc wstecz i odpowiednio przeliczał wynagrodzenia i dekretował na nowe elementy kosztowe. Tak, z tym że operacja ta nie może zmienić naliczonych składek, podatków i kwot do wypłaty. Pytanie 88 Czy wymagane jest żeby system raportował dane z wynagrodzeń po dacie księgowania listy płac a nie po dacie rozliczeń wynagrodzeń. System powinien operatorowi umożliwić każdorazowo wybór wg której kategorii dat ma sporządzić raport. Pytanie 89 Czy wymagane jest aby w przypadku rozdziału wynagrodzeń na kilka projektów finansowanych Z UE odpowiednie części wynagrodzenia były przelewane z kont bankowych projektów na których były wykonywane prace? Tak. Pytanie 90

16 Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje ewentualna zmianę określenia liczby użytkowników (licencji) mających dostęp do portalu samoobsługi pracowniczej z nielimitowanej na ograniczoną np. do liczby zatrudnionych pracowników lub na podaną wprost, np ? Nie, zamawiający nie przewiduje zmiany określenia liczby użytkowników (licencji) mających dostęp do portalu samoobsługi pracowniczej. W załączeniu Zamawiający przekazuje zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. Równocześnie na podstawie art. 38 ust 6 Zamawiający zmienia terminy: - składania ofert i wniesienia wadium do dnia r. do godziny 10:00 - otwarcia ofert w dniu r. o godz. 10:30 Oraz zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. PROREKTOR ds. Rozwoju prof. dr hab. Robert Olkiewicz

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS PŁACE Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., grudzień 2016r. Zasady ogólne Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób realizujących projekty badawcze i inne finansowane ze środków pozabudżetowych stanowiących

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Arkusz Optivum. Jak przygotować projekt planu finansowego jednostki sprawozdawczej?

Arkusz Optivum. Jak przygotować projekt planu finansowego jednostki sprawozdawczej? Arkusz Optivum Jak przygotować projekt planu finansowego jednostki sprawozdawczej? Za pomocą Arkusza Optivum można przygotować kompletny plan wydatków budżetowych. Przy czym wydatki osobowe (które stanowią

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r.

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ODPOWIEDŹ NA PYTANIA do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie "Administracja modułem kadrowo-płacowym" 1. OM Obszar Biznesowy. Administrator struktury organizacyjnej w zakresie

Szkolenie Administracja modułem kadrowo-płacowym 1. OM Obszar Biznesowy. Administrator struktury organizacyjnej w zakresie Załącznik nr 2. Do Planu Rekrutacji na szkolenie z zakresu obsługi modułu kadrowo-płacowego Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Uczelnią Szkolenie "Administracja modułem kadrowo-płacowym"

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulaminu określającego zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 5 Wymagania sprzętowe... 6 Ustawianie opcji... 7 Wprowadzenie listy pracowników... 8 Umowa

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Metodologia Szkolenia

Metodologia Szkolenia Szymon Karaszewski Metodologia Szkolenia Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu Materiały ze szkolenia w postaci niniejszej prezentacji oraz innych materiałów pomocniczych zostaną udostępnione uczestnikom

Bardziej szczegółowo

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego? 1. Jaka jest wolna ilość gniazd w obudowach Blade Sun Blade 6000 Chasis która może zostać użyta do wdrożenia? 2. Czy obudowa Blade Sun Blade 6000 Chasis jest dostępna w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji?

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek ul. Kopalniana 20/7 41-705 Ruda Śląska Funkcjonalność systemu Płace-Kadry System rozliczenia wynagrodzeń i ewidencji osobowej Płace-Kadry zawiera następujące

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku DO-0130/82/2010 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Program AKTYN Płace-Kadry Pro WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Gotowe wzorce dokumentów kadrowych, deklaracji, zestawień. Program posiada wbudowane wydruki gotowe do użycia wzory deklaracji podatkowych,

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 ( Wybrane aspekty innowacji funkcjonalnych ) Nowoczesny interfejs systemu Interfejs systemu KOMAX 2.0 opracowano z zamysłem maksymalnego uproszczenia obsługi wszystkich

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH FUNKCJE KALKULATORA "Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych" jest zaawansowanym kalkulatorem płacowym, którego celem jest wyliczenia wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Przedsiębiorstwo Handlowe EMILIA sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace związane z zatrudnieniem

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZAMÓWIEŃ DO 30.000 EURO

MODUŁ ZAMÓWIEŃ DO 30.000 EURO MODUŁ ZAMÓWIEŃ DO 30.000 EURO INFORMACJE OGÓLNE: - Do prawidłowego działania platformy potrzebna jest przeglądarka internetowa: Firefox lub Chrome. - Po założeniu konta i zalogowaniu się wprowadzamy dane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.:21/dost./2008. BA/zp/ /2008. Warszawa, 26 czerwca 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.:21/dost./2008. BA/zp/ /2008. Warszawa, 26 czerwca 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.:21/dost./2008 BA/zp/ /2008 Warszawa, 26 czerwca 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Tel: (022) 57-92-509 fax: (022) 825-00-22 Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Warszawa dn. 31 sierpnia 2009 r. Do uczestników przetargu Dot. przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

SM-EX System Multipłatności - EX

SM-EX System Multipłatności - EX SM-EX System Multipłatności - EX Opis systemu Czym jest SM-EX? SM-EX to oprogramowanie komputerowe przygotowane do obsługi punktów przyjmowania opłat za rachunki od ludności tzw. punktów kasowych. System

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU I. WNIESIONE PYTANIA I UDZIELONE ODPOWIEDZI

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU I. WNIESIONE PYTANIA I UDZIELONE ODPOWIEDZI Wrocław dnia, 21.12.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/21/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Program Płace Optivum potrafi na podstawie zgromadzonych danych wyliczyć nagrodę jubileuszową nauczyciela.

Płace Optivum. Program Płace Optivum potrafi na podstawie zgromadzonych danych wyliczyć nagrodę jubileuszową nauczyciela. Płace Optivum Jak naliczyć nauczycielowi przysługującą mu nagrodę jubileuszową? Nagrodę jubileuszową nauczyciela nalicza się według zasad określonych w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu MENiS z

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu Strona 1 Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: ZP/PN/01/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe prowadzenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji księgowo-podatkowej oraz usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo