Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON"

Transkrypt

1 Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp Rozpoczęcie pracy ZESTAW DANE FIRMY ZESTAW PFRON (FIRMA) ZESTAW PFRON (PRACOWNIK) Generowanie raportów Import w aplikacji SODiR... 8 Kadry i Płace aktualizacja SODiR Strona 1 z 8

2 1 Wstęp Podstawą prawną, pozwalającą na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wraz z późniejszymi rozporządzeniami. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 roku zobowiązuje pracodawcę do terminowego płacenia składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych w pełnej wysokości, czyli na zasadach ogólnych obowiązujących dla pozostałych ubezpieczonych. Spełnienie tego warunku jest podstawą do ubiegania się o refundację części wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, w wysokości określonej przez Ustawodawcę. 2 Rozpoczęcie pracy W celu prawidłowego działania rozwiązania należy: 1. Ustalić, które składniki wynagrodzeń, wypłacane w firmie powinny wchodzić do wynagrodzenia osiąganego przez pracownika. Służy do tego klasa elementów o nazwie: Wynagrodzenie osiągane na INF-D-P. Należy przypisać do niej brakujące własne składniki wynagrodzeń. 2. Wypełnić dane w zestawach kadrowych: a. Dane firmy b. PFRON (firma) c. PFRON (pracownik) 2.1 Zestaw Dane firmy W oknie Firma na zakładce Dane Kadrowe należy wybrać zestaw Dane firmy. W zestawie należy wypełnić dane i pamiętać, że konieczne jest wypełnienie adresu firmy i kodu adresu (rys. 1) zgodnego z kodami adresów publikowanych przez GUS. Rys.1 Wypełnienie danych na zakładce Dane Kadrowe w zestawie Dane firmy 2.2 Zestaw PFRON (firma) Następnym krokiem jest uzupełnienie danych w zestawie PFRON (firma). W zestawie uzupełnione powinny być dane dla elementów: 1. Numer PFRON firmy numer ten firma otrzymuje od Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. 2. Osoba odpowiedzialna za kontakty z PFRON imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby kontaktującej się z PFRON. 3. Dodatkowe informacje o pracodawcy dane wybierane są z rozwijanej listy, są to dane słownikowe, zdefiniowane przez Ustawodawcę: Kadry i Płace aktualizacja SODiR Strona 2 z 8

3 Forma prawna działalności należy wybrać formę prawną działalności pracodawcy, Forma własności należy wybrać formę własności przedsiębiorstwa, Wielkość pracodawcy należy wybrać klasyfikację wielkości przedsiębiorstwa dla ostatniego dnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy, Typ pracodawcy należy wybrać typ pracodawcy, Jednostka lokalna należy podać czy firma jest klasyfikowana jako jednostka lokalna, Nazwa skrócona dla PFRON musi być identyczna z nazwą występującą w aplikacji SODiR off- Line, Forma prawna (2) jest uszczegółowieniem danych opisujących formę prawną, Status pracodawcy należy wskazać czy pracodawca prowadzi Zakład pracy chronionej, Zakład aktywności zawodowej lub inny. 4. Status zakładu pracy chronionej pole to należy uzupełnić tylko i wyłącznie, jeżeli organizacja ma status Zakładu Pracy Chronionej. 5. Podwyższone koszty zatrudnienia (PFRON) pole to domyślnie ustawia się na wartość 2. ryczałt. 6. Adres do korespondencji / Dane pełnomocnika Wn-D. Jeżeli Użytkownik nie wypełni danych w tym elemencie, wówczas zostaną pobrane dane adresowe z zestawu Dane firmy. 7. Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą możliwe odpowiedzi tak/nie. Rys.2 Wypełnienie danych na zakładce Dane Kadrowe w zestawie PFRON (firma). Uwaga: Dane w module Kadry i Płace oraz programie SODiR muszą być tożsame, jakiekolwiek różnice w danych identyfikacyjnych (literówki, dodatkowe spacje) uniemożliwiają wczytanie danych do systemu SODiR 2.3 Zestaw PFRON (pracownik) W oknie Pracownicy należy wybrać nazwisko osoby niepełnosprawnej, do której stosuje się ustawa o dofinansowaniu wynagrodzenia osób niepełnosprawnych. Prawym przyciskiem myszy otwiera się menu kontekstowe i polecenie Edycja. Na zakładce Dane Kadrowe należy wybrać zestaw Dane osobowe pracownika/pfron (pracownik) i wypełnić dane dla elementów pola. Dane są danymi słownikowymi. 1. Dodatkowe dane dla PFRON: Wykształcenie (PFRON) poziom wykształcenia pracownika niepełnosprawnego, Zawód (PFRON) dana cyfrowa pobierana od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejsce zamieszkania należy określić czy miejscem zamieszkania pracownika jest miasto czy wieś, Kadry i Płace aktualizacja SODiR Strona 3 z 8

4 Praca nakładcza domyślnie wartość ustawiona jest na nie, jeżeli Ustawa stanowi inaczej, Użytkownik wypełnia pole tak, Pomijany (PFRON) ustawienie elementu na tak skutkuje pominięciem pracownika w dokumentach dla PFRON, Obniżony wymiar czasu pracy? domyślna wartość ustawiona jest na tak, tą wartość należy stosować jedynie w przypadku przedstawienia przez osobę niepełnosprawną zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, dofinansowanie stanowi pomoc publiczną INF-D-P (2014) poz.46 należy wybrać czy dofinansowanie jest pomocą publiczną, pracownik zatrudniony u pracodawcy... INF-D-P (2014) poz.47 należy wybrać czy pracownik jest zatrudniony u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą. zatrudnienie pracownika nastąpiło... INF-D-P C.36 (2009) element nie jest wykorzystywany, nie trzeba go uzupełniać. 2. Rodzaj schorzenia na rozwijanej liście znajdują się dane słownikowe zgodne z PFRON, 3. Ustalone prawo do emerytury lub renty (zgłoszenie) pobiera wartość słownikową danych rejestracyjnych z zestawu Zgłoszenie ZUA/ZZA. Rys.3 Wypełnienie danych pracownika na zakładce Dane Kadrowe w zestawie PFRON (pracownik). 4. Zestawienie wynagrodzeń dla PFRON INF-D-P wartości, które tu się pojawiają inicjuje się poprzez polecenie Dodaj zdarzenie na zakładce Kalendarz. W pierwszym dniu pierwszego miesiąca, za który pracodawca będzie się ubiegał o refundację, należy wstawić i zrealizować zdarzenie Uaktywnienie bilansu Zestawienie wynagrodzeń dla PFRON (katalog: 7 Systemowe). Następuje wówczas uaktywnienie bilansu, który będzie widoczny w zestawie kadrowym PFRON (pracownik). Zestawienia wynagrodzenia na kolejne miesiące dodawane jest w trakcie generowania bilansów. Kadry i Płace aktualizacja SODiR Strona 4 z 8

5 Rys.4 Zestawienia wynagrodzeń dla PFRON INF-D-P. 5. Wn-D (2015) poz. 39 i 41 - uwzględniaj w stanie zatrudnienia element określa czy pracownik będzie uwzględniany przy wyliczeniu stanu zatrudnienia w polach 39 i 41 formularza Wn-D. Domyślnie wartość Tak wypełniona jest dla pracowników przypisanych do wzorców: Pracownik etatowy, Właściciel, Właściciel (tylko ubezp. zdrowotne), Właściciel z ograniczoną składką ZUS. Zatrudnieni praktykanci i studenci nie powinni być wliczani do stanu zatrudnienia. Dla pracowników tego typu należy ręcznie zmienić wartość elementu na Nie. 3 Generowanie raportów Pracę należy rozpocząć od naliczenia i zamknięcia okresów płacowych. Następnie należy przystąpić do generowania raportów, pamiętając o kolejności ich wykonywania. Raporty wykonuje się w kolejności: 1. Eksport INF-D-P 2. Eksport Wn-D. W oknie Pracownicy należy wybrać pracownika, dla którego będzie wykonywany raport. Kadry i Płace aktualizacja SODiR Strona 5 z 8

6 Rys.5 Katalog raportów. Po wybraniu właściwego raportu należy go wykonać. Zostanie wówczas otwarte okno dialogowe, w którym Użytkownik uzupełnia odpowiednie dane. Dla raportu Eksport INF-D-P są to pola: 1. Okres sprawozdawczy miesiąc i rok, za jaki składana jest informacja 2. Okres wypłaty wynagrodzenia miesiąc i rok, w którym wypłacono wynagrodzenie 3. Rodzaj informacji zwykła lub korygująca 4. Katalog Użytkownik podaje miejsce, w którym zostanie zapisany raport. Optymalnym miejscem jest katalog Import w katalogu instalacyjnym aplikacji SODiR, skąd aplikacja pobierze raport do wysłania. 5. Wykonanie raportu nastąpi po zatwierdzeniu operacji poleceniem OK. Rys.6 Eksport INF-D-P. Dla raportu Eksport Wn-D są to pola: 1. Dane podstawowe a. Miesiąc miesiąc sprawozdawczy Kadry i Płace aktualizacja SODiR Strona 6 z 8

7 b. Rok rok sprawozdawczy c. Rodzaj informacji zwykła lub korygująca d. Rodzaj dokumentu zgłoszeniowy lub dotyczący miesięcznego dofinansowania e. Konto firmy konto bankowe firmy, f. Przyrost netto zatrudnienia pole należy wypełnić w przypadku zmian w stanie zatrudnienia w danym miesiącu 2. Załączniki a. Rodzaj rodzaj załącznika należy wybrać z rozwijanej listy b. Liczba należy koniecznie wypełnić pole z ilością załączników 3. Oświadczenia a. Forma papierowa składania wniosków wybierz tak, jeśli informacja składana będzie w formie papierowej, b. Forma elektroniczna składania wniosków wybierz tak, jeśli informacja składana będzie w formie elektronicznej, c. Miejsca pracy nie powstały w wyniku rozwiązania umowy wybierz nie, jeśli miejsce pracy powstało w wyniku zwolnienia pracownika, d. Informacja o wysokości otrzymanej pomocy publicznej wybierz tak, jeśli składane będzie oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej, e. Informacja o nieotrzymaniu pomocy wybierz tak, jeśli składane będzie oświadczenie o nieotrzymanej pomocy publicznej. 4. Rodzaj średniej dla stanu zatrudnienia należy wybrać sposób liczenia średniej wartości stanu zatrudnienia. 5. Katalog Użytkownik podaje miejsce, w którym zostanie zapisany raport. Optymalnym miejscem jest katalog Import w katalogu instalacyjnym aplikacji SODiR, skąd aplikacja pobierze raport do wysłania. 6. Wykonanie raportu nastąpi po zatwierdzeniu operacji poleceniem OK. Rys.6 Eksport Wn-D. Kadry i Płace aktualizacja SODiR Strona 7 z 8

8 Wynikiem powyżej opisanych działań jest utworzenie plików xml, odpowiednio jednego dla Eksport Wn-D i adekwatnej do liczby pracowników ilości plików dla Eksport INF-D-P. 4 Import w aplikacji SODiR Utworzone raporty gotowe są do wysłania do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym celu należy uruchomić aplikację SODiR i dokonać importu raportów. Więcej informacji na temat koniecznych działań znajduje się w dokumentacji do aplikacji SODiR. Kadry i Płace aktualizacja SODiR Strona 8 z 8

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.c 3 Skierowanie na badania nowy wzór 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11(22), PIT-8AR(5) 3 Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego 3 Wzorzec

Bardziej szczegółowo

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Zmiany w generowaniu plików do programu SOD OffLine

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

4.4. Określenie sposobu rozliczania pracownika rzeczywiste koszty / ryczałt str. 23

4.4. Określenie sposobu rozliczania pracownika rzeczywiste koszty / ryczałt str. 23 S P I S T R E ŚC I 1. Wprowadzenie str. 2 2. Omówienie funkcji systemu Expert 2008 str. 3 2.1. Moduł Import Danych str. 3 2.2. Moduł Deklaracje SOD str. 3 2.3. Moduł Export do Systemu SOD off-line str.

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM. Moduł Kadry Płace. Instrukcja użytkownika

INSIGNUM. Moduł Kadry Płace. Instrukcja użytkownika INSIGNUM Moduł Kadry Płace Instrukcja użytkownika Wersja 3.8.1 / wrzesień 2007 Spis treści Rozpoczęcie pracy z programem... 5 Właściwości programu... 5 Korzystanie z programu... 6 Rozpoczęcie pracy...

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Płace i Kadry pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-421 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Kadry i Płace: tel. (0-12) 261-36-42 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C 3 Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR 3 PIT-11(22) dane

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Forte Kadry i Płace 1 / 15 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Forte Kadry i Płace zmiany w wersji 2012.a 4 Oznaczanie pracowników z nieaktualnymi danymi 4 Gdy tryb naliczania danych płacowych jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.a 4 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 4 Uwagi do konwersji 4 Aktualizacja wzorów

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.2.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Rozpoczęcie pracy z systemem KS-ZZL Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Instrukcja użytkownika Katowice 2009 2244PI02.00 Firma Kamsoft nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację parametrów programu,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika

Dokumentacja Użytkownika Dokumentacja Użytkownika Wersja programu: 4.5 Spis treści 12 PŁACE... 12.4 12.1 Wstęp... 12.4 12.2 Konfiguracja... 12.4 12.3 Import list płac z programu PIK, PIK/CS... 12.5 Import list płac z pliku tekstowego

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady Biuletyn techniczny Korygowanie wypłat przykłady Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT... 3 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY... 3 2.2 ANULOWANIE NIEOBECNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Infor System Kadry i PŁACE Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Generacja 9.00 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1 Wstęp... 4 2 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi INSTRUKCJA OBSŁUGI KS-ZZL 2015.00.0.1 Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Podręcznik użytkownika Katowice 2015 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi.

Płace Kadry Instrukcja Obsługi. Płace Kadry Instrukcja Obsługi. MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012 Symfonia Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo