Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/ZIP/26/45/IM/13. Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/ZIP/26/45/IM/13. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/ZIP/26/45/IM/13 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej usługi monitoringu mediów, obejmującej prasę ogólnopolską, regionalną, branżową oraz Internet, realizowanej za pośrednictwem dedykowanej platformy informacyjnej, umożliwiającej weryfikację wycinków za pomocą podglądu informacji w wersji graficznej i w postaci tekstu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PO iiś - Działanie I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżący monitoring mediów w zakresie publikacji w prasie (ogólnopolskiej, regionalnej, branżowej) i w Internecie (portale, wortale). 2. Wykaz obszarów tematycznych do monitorowania został określony w pkt 12 niniejszego zapytania ofertowego. Pomocniczo, Zamawiający udostępnia wykaz podpisanych umów o dofinansowanie, w następującej lokalizacji: 3. Wyniki monitoringu prezentowane będą za pośrednictwem dedykowanej platformy informacyjnej, do której dostęp zabezpieczony będzie hasłem (lub w inny sposób stosowany przez Wykonawcę) na poziomie platformy informacyjnej. 4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia udostępni Zamawiającemu co najmniej 14 kont z bezpośrednim dostępem do platformy informacyjnej. Wykaz osób dedykowanych do imiennych kont zostanie przekazany wyłonionemu Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 5. Na platformie informacyjnej musi być umieszczona wizualizacja informacji o współfinansowaniu usługi ze środków UE. Wzór wizualizacji zostanie przekazany przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy. 6. Codzienny monitoring mediów przesyłany będzie drogą elektroniczną na imienne konta Zamawiającego, w godzinach ustalonych indywidualnie z wyłonionym Wykonawcą, przy czym jako pierwszy wysyłany jest monitoring prasy codziennej ogólnopolskiej i tygodników opinii, następnie prasy regionalnej i jako ostatni branżowej. 7. Wymagania do sposobu monitorowania: 7.1. monitoring prasy ogólnopolskiej przez 7 dni w tygodniu (z czego powiadomienia o wzmiankach z prasy ogólnopolskiej publikowanej w wydaniach weekendowych

2 powinny być przesyłane w poniedziałek) informacje dostępne najpóźniej od godziny 7.30 danego dnia na platformie internetowej; 7.2. monitoring prasy regionalnej przez 7 dni w tygodniu (z czego powiadomienia o wzmiankach z prasy regionalnej publikowanej w wydaniach weekendowych powinny być przesyłane w poniedziałek) informacje dostępne najpóźniej od godziny danego dnia na platformie internetowej; 7.3. monitoring tygodników opinii informacje dostępne na platformie internetowej najpóźniej od godz w dniu ukazania się tygodnika opinii; 7.4. monitoring mediów branżowych informacje dostępne na platformie internetowej najpóźniej od godziny w dniu ukazania się czasopisma branżowego; 7.5. monitoring internetu przez 7 dni w tygodniu (z czego powiadomienia o wzmiankach ze stron internetowych publikowane w wydaniach weekendowych powinny być przesyłane w poniedziałek) - informacje aktualizowane 2 razy w ciągu dnia i dostępne na platformie internetowej. 8. Każda informacja zamieszczana na platformie internetowej powinna być opatrzona kilkuzdaniowym streszczeniem. 9. Artykuły powinny być wylistowane chronologicznie. Każdy artykuł powinien zawierać dokładną datę i źródło publikacji. 10. Platforma musi m.in.: zawierać wycinki bieżące i archiwalne, dostępne dla Zamawiającego przez 24 godziny na dobę przez cały okres obowiązywania umowy, pozwalać użytkownikom z imiennej listy adresowej na wyszukiwanie materiałów, katalogowanie oraz grupowanie informacji za pomocą różnorodnych kryteriów, m.in. wg: a) tematu/zagadnienia/hasła; b) tytułu artykułu; c) treści; d) autora/autorów; e) rodzaju mediów (np. prasa: dziennik/tygodnik/itp., internet: portal/wortal/strona tematyczna/serwis informacyjny itp.); f) daty/zakresu czasowego; g) źródła (np.: tytuł prasy, nazwa portalu internetowego itp.); h) regionu (np.: kraj, województwo, region itp.); i) dowolnego ciągu znaków w treści materiału prasowego lub streszczenia pozwalać na ocenę zasięgu oraz ocenę wydźwięku publikowanego materiału,

3 10.4. pozwalać na generowanie miesięcznych raportów w ujęciu ilościowym, pozwalać na wydrukowanie wszystkich materiałów w skali 1:1, pozwalać na zapisywanie wybranych informacji w formie plików, pozwalać na przesyłanie, z poziomu portalu informacyjnego wybranych materiałów i informacji dowolnym odbiorcom, pozwalać na indywidualne zarządzanie materiałami przez użytkowników z imiennej listy adresowej w ramach portalu informacyjnego. 11. Wszystkie informacje i materiały zamieszczane na platformie internetowej muszą być standardowo zamieszczane w odpowiednich formatach plików, np. gif, tiff, PDF, w formacie tekstowym, asf, avi, mpg, mp3, wav, wam. 12. Poniżej przedstawiono listę haseł/tematów do monitorowania: 1) Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) 2) Program Infrastruktura i Środowisko w kontekście infrastruktury transportowej 3) Dotacje/wsparcie/środki unijne przeznaczone na budowę/rozbudowę/modernizację infrastruktury transportowej projekty drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie, wodne śródlądowe, projekty dotyczące bezpieczeństwa transportu, projekty z zakresu transportu intermodalnego tylko projekty duże, bez projektów dofinansowanych z RPO 4) Fundusz Spójności w zakresie projektów transportowych 5) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów transportowych 6) Nowa perspektywa finansowa (nowy budżet UE) w kontekście infrastruktury transportowej 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do co najmniej dwukrotnej zmiany ilościowej (zwiększenia lub zmniejszenia liczby o +/- 1 ) lub zmiany zakresu/obszaru haseł/tematów w trakcie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej modyfikacji haseł, bez konieczności aneksowania umowy. 14. Lista mediów do monitorowania stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej (zwiększenia lub zmniejszenia liczby +/- 5 mediów) listy mediów w trakcie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej modyfikacji listy mediów, bez konieczności aneksowania umowy. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej (zwiększenia lub zmniejszenia liczby +/- 3 konta) kont z bezpośrednim dostępem do platformy informacyjnej w trakcie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej modyfikacji listy kont, bez konieczności aneksowania umowy.

4 17. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu nieodpłatne testowanie swojej platformy informacyjnej na obszarach tematycznych podanych w zapytaniu ofertowym, w terminie co najmniej 5 dni roboczych od dnia upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert do przedmiotowego zamówienia, tj. od dnia r. Dostęp do platformy informacyjnej Wykonawcy odbywał się będzie w tym czasie z adresu II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Przedmiotu zamówienia sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia r. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z archiwum monitoringu, w okresie obowiązywania umowy oraz w terminie jednego miesiąca od daty jej wygaśnięcia. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW (poniższe warunki należy spełnić łącznie) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania/przesyłania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usług w zakresie monitoringu mediów, o wartości co najmniej ,00 złotych brutto każda. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymagania, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Wykazu zrealizowanych usług, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania. IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT: Oferta powinna zawierać: 1) Formularz cenowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 2) Wykaz zrealizowanych usług, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania. V. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty są: L.p. Kryterium Udział w % 1 Cena 70 2 Liczba zrealizowanych usług 30

5 1) W kryterium Cena, ocena zostanie dokonana według następującego wzoru: CN liczba punktów = x 70% x100 CB Gdzie: CN - najniższa zaoferowana cena wśród złożonych ofert CB cena oferty badanej 2) W kryterium Liczba zrealizowanych usług punkty przyznane zostaną na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - Wykaz zrealizowanych usług, według następującego wzoru: U Liczba punktów = x 30% x 100 NU Gdzie: U liczba wykonanych usług zgłoszona w badanej ofercie NU - najwyższa liczba wykonanych usług zgłoszona wśród złożonych ofert Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku. 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 3. Zamawiający dokonywał będzie płatności na podstawie dokumentów przelewowych, wystawionych po zrealizowaniu usługi w danym miesiącu, z co najmniej 14-dniowym terminem płatności liczonym od daty dostarczenia do CUPT prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego: faktury VAT lub rachunku. 4. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w CUPT. Ofertę cenową należy przesłać do CUPT najpóźniej do dnia r. do godziny 12:00 mailem na adres: W tytule maila proszę podać nr sprawy CUPT/DO/OZ/ZIP/26/45/IM/13 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CUPT/DO/OZ/ZIP/26/45/IM/13 FORMULARZ CENOWY 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. 2. OŚWIADCZAMY, iż Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez * 3. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ zrealizować Przedmiot zamówienia za kwotę netto zł L.p. (słownie złotych: ) brutto: zł (słownie złotych:..), zgodnie z poniższym zestawieniem cenowym**: Nazwa 1 Miesięczny monitoring mediów Cena netto w PLN Stawka podatku VAT Cena brutto w PLN Uwaga! Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres dni od upływu terminu składania ofert. 5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, jednocześnie OŚWIADCZAMY, iż dokumentem księgowym wystawianym za zrealizowane zamówienie jest faktura VAT/rachunek*** z dniowym terminem płatności. 6. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy * płatnikami podatku VAT. 7. NIP Wykonawcy Załącznik: 1. Wykaz usług. dnia 2013 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) *należy wpisać dane Wykonawcy ** cena oferty powinna obejmować całość zamówienia ***niepotrzebne skreślić

7 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr CUPT/DO/OZ/ZIP/26/45/IM/13 WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG Oświadczam, że W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT zrealizowaliśmy następujące zamówienia: Nazwa Czas realizacji Rodzaj i zakres zamówienia i adres Zamawiającego Od Do dnia 2013 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy)

8 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr CUPT/DO/OZ/ZIP/26/45/IM/13 LISTA MEDIÓW DO MONITOROWANIA Prasa (dzienniki, tygodniki, prasa regionalna) Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Bałtycki Dziennik Elbląski Dziennik Polski Dziennik Wschodni Echo Dnia Express Ilustrowany Fakt Fakt mutacje regionalne Gazeta Kujawska Gazeta Lubuska Gazeta Olsztyńska Gazeta Polska Gazeta Pomorska Gazeta Pomorska Toruń Gazeta Wyborcza Gazeta Wyborcza mutacje regionalne Głos Koszaliński Głos Pomorza Głos Szczeciński Kurier Poranny Kurier Szczeciński Metro Newsweek Polityka Polska Dziennik Bałtycki Polska Dziennik Łódzki

9 Polska Dziennik Zachodni Polska Gazeta Krakowska Polska Gazeta Wrocławska Polska Głos Wielkopolski Polska Kurier Lubelski Polska Mazowsze Polska The Times Przekrój Puls Biznesu Rzeczpospolita Super Express Super Express mutacje regionalne Uważam Rze Wprost Życie Warszawy Prasa branżowa: Drogi Polska Gazeta Transportowa Rynek kolejowy Polskie drogi Internet

10

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/25/2/1/AB/15. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/25/2/1/AB/15. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/25/2/1/AB/15 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie szkolenia dla kierowników projektów,

Bardziej szczegółowo

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dzierżawę czterech ekspresów do kawy.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dzierżawę czterech ekspresów do kawy. Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/38/KR/13 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dzierżawę czterech ekspresów do kawy. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Gmina Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr ZGM/DZ/02/2013/DK Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI SERWISU BIEŻĄCEGO I DOSTOSOWAWCZEGO PORTALU POLSKIEJ INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI SERWISU BIEŻĄCEGO I DOSTOSOWAWCZEGO PORTALU POLSKIEJ INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ Znak sprawy: AZP 2611-55/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI SERWISU BIEŻĄCEGO I DOSTOSOWAWCZEGO PORTALU POLSKIEJ INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-5/02/2014/272/W/MSW prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywny druk plakatów (afiszy),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy TEC 341/6/2011, dnia 3 października 2011 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów gminy i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Nr ZS2.271.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Myszków, dn. 18.02.2014r. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl Warszawa, dnia 20.10.2010 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014 Toruń, 20 stycznia 2015r. ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP: 956-19-69-536,

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Kompas innowacji realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo