(WZÓR UMOWY nie załączać do oferty) UMOWA nr 5/BM/PN/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(WZÓR UMOWY nie załączać do oferty) UMOWA nr 5/BM/PN/2012"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/BM/PN/2012 (WZÓR UMOWY nie załączać do oferty) UMOWA nr 5/BM/PN/2012 W dniu 2012 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej mającym siedzibę w (00-513) Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, posiadającym NIP nr oraz REGON nr , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.... a... mającą siedzibę w ( - )... przy ul...., posiadającą NIP nr... oraz REGON nr..., wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej... pod numerem... zwaną dalej zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:..., w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa treści następującej: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi monitoringu, obejmującej: 1) codzienny przegląd prasy drukowanej, audycji radiowych, programów telewizyjnych i stron internetowych; 2) udostępnianie Zamawiającemu na platformie internetowej artykułów prasowych jako skanów w formacie PDF (minimalna rozdzielczość 72 dpi), audycji radiowych, programów telewizyjnych oraz linków do stron internetowych. 2. Warunki realizacji przedmiotu umowy określa Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy (zostanie sporządzony na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia). 3. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 września 2013 r Codzienny przegląd prasy drukowanej obejmuje artykuły prasowe publikowane w prasie ogólnopolskiej oraz w prasie regionalnej. 2. Szczegółowy wykaz tytułów prasy drukowanej objętej przeglądem, o którym mowa w ust. 1 znajduje się w załączniku nr 1, przy czym monitoring prasy regionalnej i lokalnej będzie obejmował prasę o nakładzie przekraczającym egzemplarzy. 3. Wykaz artykułów prasowych publikowanych w prasie ogólnopolskiej, wskazanej w załączniku nr 1, zwany dalej porannym przeglądem prasy, będzie udostępniany na portalu Wykonawcy i 1

2 przesyłany Zamawiającemu drogą elektroniczną na wskazane adresy najpóźniej do godziny w dniu publikacji, przy czym artykuły prasowe publikowane w sobotę powinny być udostępnione w najbliŝszy poniedziałek, z zastrzeŝeniem ust W odniesieniu do tygodników i periodyków ogólnopolskich, przez dzień publikacji naleŝy rozumieć dzień, w którym tytuł trafia do dystrybucji, niezaleŝnie od nominalnej daty wydania. 5. Wykaz artykułów prasowych powinien zawierać linki do tych artykułów, zamieszczonych na portalu Wykonawcy. 6. Na portalu Wykonawca zamieszcza kaŝdy artykuł prasowy w co najmniej dwóch formatach: w formacie pdf oraz w formacie moŝliwego do edytowania pliku tekstowego. 7. Skany artykułów prasowych powinny zawierać następujący opis: 1) tytuł gazety; 2) numer i datę wydania; 3) stronę; 4) tytuł artykułu, imię i nazwisko autora; 5) temat artykułu, bardzo krótkie streszczenie lub treść pierwszego akapitu (leadu). 8. Artykuły prasowe, dotyczące tego samego hasła tematycznego, powinny być łączone w pakiety i opatrzone stosownym hasłem, zgodnie z zakresem tematycznym monitoringu, określonym w załączniku nr Pakiet, o którym mowa w ust. 8 powinien zawierać wykaz artykułów, które wchodzą w jego skład wraz z krótką charakterystyką ich treści. Artykuły prasowe zawarte w jednym pakiecie nie powinny się znaleźć w innym pakiecie. 10. Artykuły prasowe pozostaną dostępne na portalu Wykonawcy przez co najmniej pół roku od dnia udostępnienia Monitoring audycji radiowych i telewizyjnych obejmuje audycje rozgłośni radiowych i telewizyjnych, wymienione w załączniku nr Audycje radiowe i telewizyjne będą udostępniane na portalu Wykonawcy najpóźniej w ciągu trzech godzin od zakończenia ich emisji, z zastrzeŝeniem ust. 4 i W przypadku wielokrotnego nadawania tej samej audycji, Wykonawca będzie podawał tylko jedną informację o audycji, wskazując w niej godziny kolejnych emisji. 4. Audycje radiowe powinny zawierać następujący opis: 1) nazwę rozgłośni; 2) datę i godzinę emisji; 3) nazwę audycji; 4) temat audycji oraz krótki opis jej treści; 5) link do zapisu audycji w formacie MP3 w taki sposób, aby było moŝliwe jego odtworzenie na komputerze wyposaŝonym w system operacyjny Windows XP z programem Windows Media Player bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (w tym plug-inów). Za zgodą Zamawiającego dopuszczalne jest udostępnianie nagrań audycji w innym formacie. 5. Audycje telewizyjne powinny zawierać następujący opis: 1) nazwę stacji telewizyjnej; 2) datę i godzinę emisji; 3) nazwę programu; 2

3 4) temat programu oraz krótki opis jego treści; 5) link do zapisu programu w formacie MPEG o rozdzielczości co najmniej 240 x 320 pkt w taki sposób, aby było moŝliwe jego odtworzenie na komputerze wyposaŝonym w system operacyjny Windows XP z programem Windows Media Player bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (w tym plug-inów). Za zgodą Zamawiającego dopuszczalne jest udostępnianie nagrań audycji w innym formacie. 6. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać kaŝdego dnia do godziny link do zapisu audycji z poprzedniego dnia roboczego. 7. Nagrania dotyczące tego samego lub podobnego hasła tematycznego powinny być zgrupowane razem oraz łączone w pakiety. 8. Pakiet, o którym mowa w ust. 7 powinien zawierać wykaz audycji, które wchodzą w jego skład wraz z krótką charakterystyką ich treści. Audycje zawarte w jednym pakiecie nie powinny się znaleźć w innym pakiecie. 9. Audycje radiowe i telewizyjne pozostaną dostępne na platformie internetowej przez co najmniej trzy miesiące od dnia ich udostępnienia. 1. Monitoring stron internetowych obejmuje wskazane w załączniku nr 1 strony internetowe Wykonawca zobowiązuje się przesyłać - na wskazane w trybie roboczym adresy mailowe - kaŝdego dnia do godziny 10:00 linki do monitorowanych informacji ze stron internetowych. 3. Informacje ze stron internetowych powinny zawierać następujący opis: 1) nazwę strony internetowej z której pochodzi informacja; 2) datę publikacji; 3) tytuł artykułu, imię i nazwisko autora; 4) temat artykułu, bardzo krótkie streszczenie lub treść pierwszego akapitu (leadu). 4. Informacje dotyczące tego samego lub podobnego hasła tematycznego powinny być zgrupowane razem oraz łączone w pakiety. 5. Pakiet, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać wykaz informacji, które wchodzą w jego skład wraz z krótką charakterystyką ich treści. Informacje zawarte w jednym pakiecie nie powinny się znaleźć w innym pakiecie. 6. Wykaz linków pozostanie dostępny na platformie internetowej przez co najmniej miesiąc od dnia ich udostępnienia. 1. Wykonawca umieści na swoim portalu foldery zatytułowane: 5 1) WSZYSTKIE INFORMACJE - w którym umieszczane zostaną podfoldery opatrzone datą dzienną. W podfolderach umieszczane będą wszystkie skany wycinków prasowych oraz audycje radiowe i telewizyjne oraz informacje ze stron internetowych z danego dnia; 2) ARTYKUŁY PRASOWE - w którym umieszczone zostaną podfoldery opatrzone dzienną datą. W podfolderach znajdą się niepowtarzające się skany artykułów z danego dnia; 3) AUDYCJE RADIOWE - w którym umieszczone zostaną podfoldery opatrzone datą miesięczną (np. kwiecień 2012, maj 2012, itp.); 3

4 4) AUDYCJE TELEWIZYJNE - w którym umieszczone zostaną podfoldery opatrzone datą miesięczną (np. styczeń 2012, luty ); 5) INTERNET - w którym umieszczone zostaną podfoldery opatrzone datą dzienną; 2. Informacje zawarte w folderach i podfolderach, o których mowa w ust. 1 będą łączone w pakiety, zgodnie z opisem zawartym w 2 ust. 8 i 9, 3 ust. 8 i 9 i 4 ust. 4 i Wykonawca oświadcza, Ŝe przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy, a stanowiących utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 2. Z chwilą otrzymania Opracowania przez Zamawiającego, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 8 ust.1 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do w/w Opracowań, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Zamawiający ma prawo wykorzystywać Opracowania, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w ramach niŝej wymienionych pól eksploracji: 1) w zakresie utrwalania: wprowadzanie do pamięci własnego komputera/serwera sieciowego i utrwalanie w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej; 2) w zakresie rozpowszechniania opracowania wykorzystanie informacji wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych. 4. Wykonawca oświadcza, Ŝe Opracowania, o których mowa w ust. 1 są wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 5. Wykonawca zobowiązuje sie do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 1. Dostęp do portalu Wykonawcy będzie wymagał zalogowania przy uŝyciu loginu i hasła. 2. Wykonawca zapewnia moŝliwość jednoczesnego korzystania ze strony przez 15 uŝytkowników Konto uŝytkownika powinno zapewniać moŝliwość wyszukiwania udostępnionych artykułów, audycji i programów Za wykonanie przedmiotu umowy, w tym przeniesienie majątkowych praw autorskich, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie wynagrodzenie brutto w kwocie.. zł, w tym naleŝny podatek VAT (słownie: ), 2. Płatność wynagrodzenia nastąpi w 18 ratach miesięcznych w kwocie po. zł brutto (słownie:..). 3. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT stanowi podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeŝeń protokół odbioru wykonania przedmiotu umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. 4

5 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 21 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 5. Za dotrzymanie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 4, uwaŝa się złoŝenie przez Zamawiającego w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego Łączna wartość zamówienia określona w 8 ust 1 ulega obniŝeniu w przypadku nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, stwierdzonego w Protokole odbioru, odpowiednio w wysokości: 1) 1,0 % miesięcznej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w 8 ust. 2, za kaŝdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w udostępnieniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w 2 ust. 3, 3 ust. 2 i 3 lub w 4 ust 2, 2) 5% miesięcznej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w 8 ust. 2, za kaŝdy stwierdzony przez Zamawiającego brak istotnej informacji dla Zamawiającego, 3) dodatkowo Zamawiający moŝe nałoŝyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% miesięcznej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w 8 ust. 2, za kaŝdy inny przypadek nie wywiązania się Wykonawcy z niniejszej umowy, w szczególności określony w 2 ust. 7, 8, 9 i 10 3 ust. 4, 5, 8 i 9 4 ust. 3, 5 i 6 oraz Informacją istotną dla Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 pkt 2 jest: 1) informacja o bieŝących pracach resortu (projektach aktów prawnych, programach i rozwiązaniach informatycznych); 2) kaŝda informacja mająca wpływ na wizerunek resortu, w szczególności o wydźwięku negatywnym. 3. ZastrzeŜone w niniejszej umowie kary umowne mogą być sumowane i nie wyłączają moŝliwości dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego wysokość zastrzeŝonych kar na zasadach ogólnych KaŜda ze stron moŝe rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku 3 krotnego pominięcia przez Wykonawcę materiałów istotnych dla Zamawiającego. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w 8 ust W przypadku raŝącego naruszenia warunków umowy, moŝe być ona rozwiązana w trybie natychmiastowym, z zastrzeŝeniem zachowania formy pisemnej. Zamawiający naliczy karę umowną o której mowa w ust Zamawiający będzie wykorzystywał uzyskane publikacje wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Zamawiający nie ma prawa przekazywać dostępu do kodowanej witryny internetowej osobom trzecim. 5

6 12 1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a takŝe wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak sprawy: 5/BM/PN/ Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla kaŝdej ze Stron. Załączniki: załącznik nr 1 do umowy - Szczegółowy opis przedmiotu umowy załącznik nr 2 - protokół odbioru Potwierdzenie reprezentacji Zamawiającego. Potwierdzenie reprezentacji Wykonawcy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 6

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Numer umowy:. /. /.../. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: ELBEST" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

2... -... zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez: 1... -..., 2... -... zwanym dalej Wykonawcą.

2... -... zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez: 1... -..., 2... -... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA (wzór) Zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu, w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ BDG-II-281-53-PC/09 UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-10/13 Załącznik do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr / /. zawarta w Opolu, w dniu r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 c,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Panem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w miejscowości. NIP:, REGON:.; zwanym dalej: Wykonawcą,

Panem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w miejscowości. NIP:, REGON:.; zwanym dalej: Wykonawcą, UMOWA /GDOŚ/2014 Zawarta w Warszawie w dniu 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu Panią Alicją Majewską z siedzibą w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr..

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr.. Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt Umowa nr.. zawarta w dniu, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431019170, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 15/DI/PN/2012

UMOWA Nr 15/DI/PN/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 15/DI/PN/2012 WZÓR- nie załączać do oferty UMOWA Nr 15/DI/PN/2012 W dniu 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibę w (00-513)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015

(wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015 (wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 4/DWM/PN/2015 W dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na świadczenie usług public relations

Umowa nr. na świadczenie usług public relations Umowa nr. na świadczenie usług public relations zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 (00-496 Warszawa), wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna z siedzibą ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu..<dzień miesiąc> 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00 695), przy ul. Nowogrodzkiej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo