Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dzierżawę czterech ekspresów do kawy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dzierżawę czterech ekspresów do kawy."

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/38/KR/13 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dzierżawę czterech ekspresów do kawy. I. Informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa czterech ekspresów do kawy spełniających parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż określone poniżej: 1) ekspres automatyczny z wbudowanym młynkiem przeznaczony do biur, 2) waga max 16 kg, 3) wymiary max: długość 40 cm, szerokość 45 cm, wysokość 40 cm, 4) młynek z regulacją stopnia zmielenia, mielenia na zapas, 5) regulowana wysokość wylewki min. 13 cm, 6) regulowany poziom intensywności aromatu, ilości kawy w filiżance, 7) funkcja spieniania mleka, 8) wyjmowany pojemnik na wodę o pojemności min. 4 l, 9) pojemnik na kawę o pojemności min. 300 g, 10) wbudowany filtr wody, 11) wyświetlacz graficzny, 12) automatyczne odkamienianie i czyszczenie, 13) kontrola obecności ziaren w pojemniku, 14) komunikaty w języku polskim, 15) komunikat: uzupełniania zbiornika wody, opróżnienia pojemnika fusów, czyszczenia ekspresu, odkamieniania ekspresu, zmiany filtra. 2. Zamawiający informuje, iż na jednym ekspresie do kawy wykonuje dziennie średnio 6 filiżanek kawy. 3. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie ekspresów różnych marek i modeli pod warunkiem spełnienia przez nie parametrów określonych w ust Zamawiający nie wymaga, aby dzierżawione ekspresy były fabrycznie nowe. 5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni co najmniej: 1) dostarczenie ekspresów do siedziby Zamawiającego oraz ich instalację i konfigurację, 2) bezpłatną opiekę serwisową, tj. usuwanie awarii ekspresów, przez co rozumie się stan niesprawności urządzenia uniemożliwiający jego używanie zgodnie z przeznaczeniem lub powodujący jego częściowe lub całkowite unieruchomienie, niewynikające z niewłaściwego używania najmowanych urządzeń, w tym odkamienianie urządzeń

2 co najmniej raz na dwa miesiące (koszty płynu odkamieniającego pokrywa Wykonawca), 3) deinstalację oraz odbiór ekspresów po zakończeniu okresu dzierżawy, 4) szkolenie pracownika Zamawiającego z zakresu obsługi ekspresów. 6. Usunięcie awarii ekspresu powinno nastąpić w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii do Wykonawcy. Naprawa urządzenia w tym jego odkamienianie będzie wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza naprawę w punkcie serwisowym tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy naprawa w siedzibie Zamawiającego okaże się niemożliwa. 7. W przypadku skomplikowanych awarii, których nie można usunąć w terminie 2 dni roboczych, Wykonawca dostarczy w kolejnym dniu roboczym, na czas naprawy, urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie, w którym nastąpiła awaria. 8. Koszt części zamiennych wykorzystywanych podczas naprawy pokrywa Wykonawca. 9. W przypadku, gdy naprawa odbywać się będzie w punkcie serwisowym, transport naprawianych urządzeń odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. II. Termin wykonania zamówienia 1. Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym: 1) dzierżawa trzech ekspresów realizowana będzie od daty zawarcia umowy (przewidywany termin sierpień 2013 r.) do 31 grudnia 2014 r. 2) dzierżawa jednego dodatkowego ekspresu realizowana będzie od 4 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 2. Wykonawca dostarczy trzy Ekspresy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 2 dni roboczych od dania zawarcia umowy, natomiast dodatkowy jeden ekspres, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 w dniu 31 października 2013 r., przy czym okres dzierżawy liczony będzie od daty wskazanej w ust. 1 pkt 2. III. Informacje dotyczące warunków składania ofert: 1. Oferta powinna zawierać: 1) formularz cenowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 2) specyfikację techniczną zaoferowanych ekspresów będących przedmiotem dzierżawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania. IV. Informacje dodatkowe: 1. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest cena.

3 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 3. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie dokumentów przelewowych, wystawionych z co najmniej 30-dniowym terminem płatności od daty dostarczenia do CUPT prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego: faktury VAT lub rachunku. 4. Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w CUPT. Ofertę cenową należy przesłać do CUPT najpóźniej do dnia r. do godziny 15:00 mailem na adres: W tytule maila proszę podać nr sprawy CUPT/DO/OZ/OA/26/38/KR/13 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych

4 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CUPT/DO/OZ/OA/26/38/KR/13 FORMULARZ CENOWY 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. 2. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ realizować Przedmiot zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem cenowym: Nazwa Cena jednostkowa netto w PLN Stawka podatku VAT Cena jednostkowa brutto w PLN Miesięczna stawka dzierżawy jednego ekspresu Uwaga! Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. OŚWIADCZAMY, że zaoferowane przez nas ekspresy spełniają minimalne wymagania techniczne i jakościowe przedstawione w zapytaniu ofertowym. Na potwierdzenie załączamy zestawienie zawierające specyfikację techniczną zaoferowanych ekspresów. 4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres dni od upływu terminu składania ofert. 5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, jednocześnie OŚWIADCZAMY, iż dokumentem księgowym wystawianym za zrealizowane zamówienie jest faktura VAT/rachunek* z dniowym terminem płatności. 6. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy * płatnikami podatku VAT. dnia 2013 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) *niepotrzebne skreślić

5 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr CUPT/DO/OZ/OA/26/38/KR/13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZOFEROWANEGO EKSPRESU DO KAWY DANE TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE ZAOFEROWANY EKSPRES DO KAWY* Producent i model ekspresu Ekspres automatyczny z wbudowanym młynkiem przeznaczony do biur Waga (max 16 kg) Wymiary (max długość 40 cm, szerokość 45 cm, wysokość 40 cm) Młynek z regulacją stopnia zmielenia, mielenia na zapas Regulowana wysokość wylewki (min. 13 cm) Regulowany poziom intensywności aromatu, ilości kawy w filiżance Funkcja spieniania mleka Wyjmowany pojemnik na wodę (pojemność min. 4 l) Pojemnik na kawę o pojemności min. 300 g Wbudowany filtr wody Wyświetlacz graficzny Automatyczne odkamienianie i czyszczenie Kontrola obecności ziaren w pojemniku Komunikaty w języku polskim, Komunikat: uzupełniania zbiornika wody, opróżnienia pojemnika fusów, czyszczenia ekspresu, odkamieniania ekspresu, zmiany filtra Inne wysokość wylewki. pojemność. pojemność. *W przypadku zaoferowania różnych rodzajów ekspresów spełniających wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym należy powielić kolumnę **Właściwe zaznaczyć

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/25/2/1/AB/15. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/25/2/1/AB/15. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/25/2/1/AB/15 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie szkolenia dla kierowników projektów,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa wyposażenia stanowiska do hodowli ryb Danio rerio Znak sprawy ADZ-23-29/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa wyposażenia stanowiska do hodowli ryb Danio rerio Znak sprawy ADZ-23-29/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia stanowiska do hodowli ryb Danio rerio Znak sprawy ADZ-23-29/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka.

Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie leasingu finansowego używanego samochodu ciężarowego wywrotka. I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; siedziba: 18-100

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1 www.pogotowie.radom.pl tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286 nr sprawy: RSPR-VIII-4PN/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego świadczenia usług z zakresu medycyny pracy, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 18.09.2012

Łódź, dnia 18.09.2012 Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi PaLMA ul. Lumumby 14 91-404 Łódź tel. 042 632 81 80 adres korespondencyjny: ul. Dowborczyków 5 90-019 Łódź tel. 042 633 75 44 fax. 042 632 81 89 www.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo