Informatyka ekonomiczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka ekonomiczna"

Transkrypt

1 II. Oprogramowanie komputera 1 Informatyka ekonomiczna Spis treści: 1. Charakterystyka danych [Wojtuszkiewicz, rozdz. 1.2, 1.3] 2. Systemy liczbowe [Wojtuszkiewicz, rozdz. 1.1] 3. Algorytmy danych 4. Typy programów [Niedzielska, rozdz. 5, 6, 7] 5. System operacyjny [Clark, rozdz. 10] 6. Podstawowe aplikacje uŝytkowe [Niedzielska, rozdz. 3.2] 7. Relacyjna baza danych [Schwartz rozdz. 1] Słowa kluczowe: dane, informacja, porcje danych, systemy liczbowe, algorytm, schemat blokowy, program, języki programowania, rodzaje oprogramowania, system operacyjny, edytor tekstu, aplikacja graficzna, arkusz kalkulacyjny, baza danych, relacyjna baza danych. Charakterystyka danych Systemy komputerowe przetwarzają i gromadzą dane liczby, teksty, dźwięki, obrazy. Nie wszystkie dane niosą dla uŝytkownika informacje, tylko te, które uŝytkownik potrafi zrozumieć i zinterpretować mają dla niego znaczenie, są informacją. Informacja jest to zatem taki zbiór danych, który powiększa zasób wyobraŝenia odbiorcy o badanym obiekcie, zjawisku, procesie. Informacja we współczesnym świecie jest:towarem, który moŝe, podobnie jak dobra materialne, być przedmiotem kupna i sprzedaŝy, czynnikiem produkcji, który odgrywa coraz większą rolę, podstawowym elementem gospodarki niematerialnej, surowcem, który samorzutnie się odtwarza. System komputerowy przetwarzając dane dla organizacji gospodarczej musi brać pod uwagę jakość informacji wynikowej, która powinna charakteryzować się następującymi cechami: rzetelność, czyli wierny opis operacji gospodarczych i stanów, 1 Opracował zespół pracowników Katedry Informatyki ekonomicznej UŁ 1

2 selektywność, czyli dobór informacji do specyfiki problemu czy metody zarządzania, adresowalność, czyli dostosowanie informacji do indywidualnych potrzeb określonego odbiorcy, terminowość, czyli dostarczanie informacji na Ŝądanie uŝytkownika, we właściwym czasie lub wyznaczonych terminach. Często uŝytkownik wymaga równieŝ, aby informacja dostarczana była w odpowiedniej formie, np. graficznej, tabelarycznej, dopasowanej do jego potrzeb i czytelnej. UŜytkownik, który na podstawie uzyskanej informacji potrafi podjąć racjonalną, efektywną i skuteczną decyzję posiada wiedzę. W systemie komputerowym przetwarzane są róŝne typy danych, najczęściej są to dane:logiczne (tak/nie, prawda/fałsz), alfanumeryczne (alfabet+liczby), numeryczne, graficzne, alfanumeryczne o ustalonej strukturze (rekordy), muzyczne. Komputer przetwarzając dane wykonuje na nich określone operacje. Do podstawowych operacji zalicza się: porównanie - porządkowanie danych tekstowych i numerycznych, przesunięcie - z jednego miejsca na drugie, dowolne dane, arytmetyczne, np. +, *, na danych numerycznych. Najmniejszą porcją danych, którą moŝna zapisać w systemie komputerowym jest bit (binary unit), czyli jednostka dwójkowa. Jeden bit pozwala na rozróŝnienie dwóch znaków: 0, 1. Ciąg ośmiu bitów tworzy jeden bajt, który stanowi wygodną jednostkę do pamiętania podstawowych symboli. Pojemności nośników danych i pamięci komputera podawane są w bajtach i ich wielokrotnościach (np. KB), natomiast prędkości przesyłania danych w bitach i ich wielokrotnościach na sekundę (np. KB/s). Wielokrotności tych wielkości tworzone są następująco: 1024 B=1KB, kilobajt, 1024KB=1MB, megabajt, 1024MB=1GB, gigabajt, 1024GB=1TB, terabajt, 2

3 1024TB=1PB, petabajt, Zapamiętanie na nośniku danych typowej strony tekstu wymaga kilku KB wolnego miejsca, film cyfrowy zajmuje około 1GB, zaś szerokoekranowy film kinowy 1TB (zobacz rysunek 1). Wykorzystywany jest takŝe podział danych na słowo maszynowe, znak, blok, plik obrazujący logiczną strukturę danych. Rysunek 1. Jednostki informacji 2 Znaki alfanumeryczne mogą być wprowadzane do komputera z klawiatury i zapamiętywane (tak jak wszelkie dane) w postaci ciągów zer i jedynek. Proces zamiany znaku wpisanego z klawiatury lub innego urządzenia wczytującego na jego reprezentację cyfrową nazywa się kodowaniem. Do kodowania znaków mogą być wykorzystywane róŝne standardy, np. ASCII, ANSI, Unicode. Systemy liczbowe W realizacji technicznej komputerów, a takŝe w zapisie programów stosuje się systemy liczbowe róŝne od powszechnie uŝywanego systemu dziesiętnego, chociaŝ podobnie jak on będące systemami pozycyjnymi. Systemami tymi są: dwójkowy (binarny): 0,1 ósemkowy (oktalny): 0,1,2,3,4,5,6,7 szesnastkowy (hex): 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F Wartość n-cyfrowej liczby całkowitej w systemie pozycyjnym zapisanej ciągiem cyfr c n-1 c n-2...c 0 moŝe być wyraŝona wzorem: C n-1 a n-1 +c n-1 a n c 0 a 0 2 Postawa Z., Podstawy informatyki II, wykład, 3

4 w którym a jest liczbą będącą podstawą systemu, przy czym musi być spełniony warunek: 0<=c i <=a-1. Wartość liczbowa współczynnika a j nazywa się wagą j-tej pozycji. Przykładowo wartość liczby (liczba podana w indeksie oznacza rodzaj systemu, w tym przypadku jest to system dziesiętny) jest następująca: 1* * *10 0 =1*100+4*1= W ten sam sposób moŝna znaleźć wartość liczby zapisanej w systemie dwójkowym, np. liczba ma wartość: 1*2 3 +1*2 2 +0*2 1 +1*2 0 =1*8+1*4+1*1=13 10 KaŜda liczba posiada swoją reprezentację w pozycyjnych systemach liczbowych. Liczbę w systemie dziesiętnym moŝna przedstawić w systemie dwójkowym wykorzystując np. metodę ilorazową, która polega na tym, Ŝe liczbę dziesiętną dzieli się przez 2 (podstawa systemu dwójkowego) dotąd, dopóki iloraz nie będzie równy 0. Reszta z dzielenie, spisana od dołu, daje liczbę dwójkową. Zamianę liczby na system dwójkowy realizuje się następująco: Działanie Iloraz reszta 26: : : : :2 0 1 Zatem zapis liczby w systemie dwójkowym ma postać: PoniewaŜ dane przechowywane są w komórkach o długości równej wielokrotności bajta, to zaleca się takie zapisywanie liczby. Np. przyjmując 1 bajt długości otrzymamy : = Inny sposób zamiany liczby dziesiętnej na jej postać dwójkową polega na odejmowaniu od liczby kolejnych potęg liczby 2 czyli wag bitów. Odejmowanie dokonywane jest tylko wtedy, gdy jego wynik jest nieujemny. W przeciwnym przypadku stawiamy znak X. Biorąc pod uwagę liczbę o długości 1 bajtu, kaŝdy bit ma swój numer i odpowiada mu odpowiednia potęga liczby 2. Najstarszy bit z lewej strony ma numer 7 i wagę 2 7 =128. Po wykonaniu odejmowań kaŝdy nieujemny wynik zastępujemy cyfrą 1 a kaŝdy X cyfrą 0. 4

5 Nr bitu: waga Przekształcamy liczbę do postaci dwójkowej X X 21 5 X 1 X 0 bitowo Zatem = Najprostszą operacją na liczbach w postaci dwójkowej, jaką moŝna wykonać jest dodawanie. Dodajemy podobnie jak dziesiętnie: przy czym: =0, 1+0=0+1=1, 1+1=10 2 Kolejna operacja czyli odejmowanie moŝe być zastąpiona dodawaniem liczby ujemnej. Problem sprowadza się zatem do przedstawienia liczby ujemnej w postaci dwójkowej. Trzeba zakodować znak minus, mając do dyspozycji tylko 0 i 1. Zatem moŝemy przyjąć, Ŝe 1 na początku liczby binarnej będzie oznaczać minus a 0 plus, natomiast pozostałe bity zostaną jak w liczbie dodatniej. Niestety wtedy otrzymamy dwie reprezentacje liczby zero czyli: i i między innymi z tego powodu ten sposób reprezentacji jest mało przydatny. Stworzono jednak sposób zapisu liczb ujemnych o nazwie kod uzupełnień do dwóch lub U2. W tym kodzie rzeczywiście 1 na początku oznacza minus a 0 plus, a liczba ujemna jest tworzona w specjalny sposób. Aby ujemną liczbę dziesiętną zamienić na postać dwójkową, naleŝy odrzucić znak minus, zanegować (odwrócić) bity tej postaci i dodać do tak otrzymanej liczby 1. Przykład : liczba = negacja = W ten sposób otrzymujemy liczbę ujemną o długości 1 bajtu w kodzie U2. WaŜnym problemem jest więc sposób zapisu liczb dwójkowych i ich interpretacja. Najprościej moŝemy sobie wyobrazić, Ŝe wartości od do to liczby dodatnie od 0 do Natomiast zgodnie z U2 liczby od do 5

6 są dodatnie (od 0 do ), natomiast od do są ujemne (od do ) Interpretacja zaleŝy od programisty. Kolejne działania arytmetyczne mnoŝenie i dzielenie w systemie dziesiętnym najłatwiej wykonać przez 10 i potęgę 10, a w dwójkowym łatwo mnoŝyć i dzielić przez 2 i potęgę dwójki. PomnoŜyć przez 2 oznacza przesunięcie bitów liczby w lewo i dopisanie po prawej stronie 0. Np = Natomiast podzielić przez dwa oznacza przesunąć w prawo i dopisać zero po lewej stronie. Np = PowyŜsze przykłady zostały tak dobrane, aby mnoŝenie nie spowodowało powiększenia liczby tak, Ŝe nie zmieściłaby się na 8 bitach. Wtedy naleŝałoby przechowywać ją w dwóch bajtach, a podzielenie nie dało reszty 1, którą teŝ naleŝałoby przechować dodatkowo. Takie problemy muszą być rozwiązywane podczas programowania. Na liczbach dwójkowych wykonuje się teŝ operacje binarne. W przypadku operacji binarnych liczbę traktuje się jak ciąg osobnych bitów i wykonuje operację na kaŝdym z nich. Negacja logiczna NOT - zanegowanie bitów NOT = Suma logiczna OR dwu liczb OR Iloczyn logiczny AND dwu liczb AND Oprócz dwójkowego systemu liczenia wykorzystuje się równieŝ ósemkowy i szesnastkowy. W tabeli 1 podano cyfry szesnastkowe i odpowiadające im wartości w innych systemach. 6

7 Tabela 1. Systemy liczenia cyfra szesnastkowa dwójkowo ósemkowo dziesiętnie A B C D E F Informatyka ekonomiczna System szesnastkowy jest często wykorzystywany ze względu na zwięźlejszą formę zapisu niŝ dwójkowy. Aby zamienić liczbę dwójkową długości 1 bajta, naleŝy bajt podzielić na pół i kaŝdą połówkę zastąpić jedną cyfrą szesnastkową. Przykłady = E2 16 E = 3A 16 3 A Przekształćmy ponadto liczby z postaci szesnastkowej na dziesiętną 3BF1 16 = = = Przykłady obliczeń demonstrowano na liczbach całkowitych. Aby przedstawić liczbę rzeczywistą nie wystarczy przeznaczyć określonej (stałej) ilości bitów na część ułamkową, gdyŝ to nieoptymalne rozwiązanie narzuca nam ilość bitów na część całkowitą i ułamkową. Często się zdarza, Ŝe dochodzi do marnowania miejsca. Zapis zmiennopozycyjny zwiększa zakres liczb, które moŝna przechować w danym rejestrze. Liczba zmiennopozycyjna umieszczona w rejestrach komputera składa się z dwu części: mantysy m i wykładnika w. Te dwie części przedstawiają liczbę otrzymaną z pomnoŝenia m przez podstawę p podniesioną do potęgi w. m p w Mantysa moŝe być ułamkiem lub liczbą całkowitą. 7

8 Przyjmuje się, Ŝe miejsce przecinka pozycyjnego dla danej podstawy (np. ustawiony przed pierwszą znaczącą cyfrą liczby) i podstawa p są ustalone z góry i stałe (aby ich dodatkowo za kaŝdym razem nie przechowywać). Zatem liczba 537,25 moŝe być interpretowana jako zmiennopozycyjna na wiele sposobów: 0, gdzie m=0,53725 i w=3, 0, gdzie m=0, i w=5, 5, gdzie m=5,3725 i w=2 itd...dla p=10. Liczba zmiennopozycyjna jest znormalizowana, jeśli najbardziej znacząca cyfra mantysy nie jest równa zeru. Zatem mantysa zawiera maksymalną moŝliwą liczbę cyfr znaczących. Zero jest reprezentowane za pomocą samych zer w mantysie i wykładniku. Algorytmy danych System komputerowy realizuje zadanie przetwarzania danych według określonego algorytmu. Algorytm jest to skończony, uporządkowany zbiór jasno zdefiniowanych czynności, które są niezbędne do wykonania danego zadania, przy czym liczba kroków musi być ograniczona. Algorytm przeprowadza system z pewnego stanu początkowego do poŝądanego stanu końcowego. KaŜdy algorytm komputerowy musi być wyraŝony w bardzo rygorystycznie zdefiniowanym języku programowania, poniewaŝ komputery potrafią reagować tylko na całkowicie jednoznaczne instrukcje. Algorytm jest obliczalny, jeŝeli da się wykonać na maszynie o dostępnej mocy obliczeniowej i pamięci oraz w akceptowalnym czasie. Graficzną prezentację algorytmu stanowi schemat blokowy, posiadający ściśle określone struktury i zasady, np. operacje arytmetyczne i logiczne przedstawiane są w prostokącie, a instrukcje wyboru i warunku w rombie. Przykład schematu blokowego dla algorytmu wyliczania silni przedstawia rysunek 2 Działanie większości algorytmów wykorzystywanych w komputerach opiera się na sekwencyjnej realizacji pewnego zestawu warunków. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków, generowany jest błąd. Zdarza się, Ŝe waŝny warunek zostanie pominięty podczas implementacji algorytmu, co moŝe powodować zawieszenie aplikacji. Przykładem takiego warunku jest zakaz dzielenia przez zero. 8

9 Rysunek 2. Schemat blokowy algorytmu wyliczania silni START WCZYTAJ N N>=0 NIE WYPISZ BŁĄD TAK LICZNIK 0 SILNIA 1 LICZNIK=N NIE LICZNIK SILNIA LICZNIK+1 SILNIA*LICZNIK TAK WYPISZ SILNIA STOP Typy programów Program, napisany na podstawie algorytmu, stanowi listę rozkazów (instrukcji), które kierują komputerem przy wykonywaniu konkretnego zadania przetwarzania danych. Procesor w komputerze moŝe wykonywać programy tylko wówczas, gdy są one przedstawione w postaci kodu binarnego (0,1). Programy napisane w innej postaci (języku) muszą być przetłumaczone na postać dwójkową przed ich wykonaniem przez procesor. Tworzenie programu ułatwiają narzędzia typu: edytory narzędziowe, kompilatory i interpretery, debuggery programy wspomagające tworzące środowisko pracy programisty. Cykl Ŝycia programu składa się z następujących etapów: projekt programu, napisanie programu, uruchamianie programu (edycja - poprawianie, translacja, wykonanie),testowanie programu, rozwijanie, naprawianie i pielęgnacja (maintanence) programu,wycofanie programu, zastąpienie go nowym.wyróŝnia się trzy podstawowe rodzaje programów: 9

10 1. Program dwójkowy (binary code) - jest to sekwencja rozkazów i argumentów w postaci dwójkowej, która przedstawia rozkazy dokładnie tak, jak występują w pamięci komputera. 2. Program symboliczny (symbolic code) - programista uŝywa symboli (litery, cyfry, znaki specjalne) do zapisania części operacyjnej, części adresowej i innych części rozkazu. KaŜdy rozkaz symboliczny moŝna przetłumaczyć na jeden rozkaz kodowany dwójkowo. Tłumaczenie wykonuje specjalny program nazywany asemblerem (ang. assembler). Stąd ten rodzaj programu symbolicznego nazywany jest programem w języku asemblera lub w języku adresów symbolicznych. 3. Programy pisane w językach wysokiego poziomu (high level programming) - są to specjalne języki związane z metodami uŝywanymi przy rozwiązywaniu problemu w danej dziedzinie nauki i gospodarki. Program taki jest pisany jako sekwencja instrukcji w postaci, którą ludzie przywykli posługiwać się przy rozwiązywaniu problemu. KaŜda instrukcja musi być przetłumaczona na sekwencję rozkazów dwójkowych. Istnieje bardzo wiele języków programowania wysokiego poziomu. Wybrane z nich zostały scharakteryzowane poniŝej. Pascal został zaprojektowany we wczesnych latach siedemdziesiątych jako język uniwersalny. Pozwala na wygodne i czytelne zapisanie algorytmu, stosowanie procedur i róŝnorodnych struktur danych oraz moŝliwości definiowania własnych. C (C+, C++, C#) naleŝy do języków programowania, których głównym zastosowaniem jest programowanie systemowe. Jego historia sięga końca lat 60-tych. Język C został uŝyty do napisania przewaŝającej części systemu operacyjnego UNIX. C jest takŝe popularnym językiem tworzenia oprogramowania dla mikrokomputerów. Java jest najbardziej rozwijającym się środowiskiem tworzenia aplikacji. Czerpie to co najlepsze z takich języków jak C++, przy zdecydowanie prostszej i bardziej czytelnej składni (konstrukcji) programów. Gwałtowny rozwój Javy nastąpił wraz z zastosowaniem jej w sieci WWW. Java pozwala tworzyć oprogramowanie niezaleŝne od platformy, czy teŝ od systemu operacyjnego. Delphi jest to narzędzie typu RAD (Rapid Application Development), czyli narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji. Pozwala na duŝo szybsze niŝ w C++ oraz wizualne tworzenie aplikacji. PHP jest jednym z wielu języków programowania, które umoŝliwiają szybkie tworzenie dynamicznych stron internetowych. Oficjalna nazwa PHP to "PHP: Hypertext Preprocessor", a sam skrót pochodzi od Personal Home Page. Składnią język ten zbliŝony jest do C. SQL(Structured Query Language) jest językiem zapytań do bazy danych. Poprzez odpowiednio wykonane komendy dane są wysyłane do lub pobierane z bazy danych. 10

11 Jest wykorzystywany przy wielu projektach, skryptach, systemach portalowych, sklepach internetowych. HTML (HyperText Mark-Up Language)jest językiem opisu wyglądu strony. SłuŜy on do oznaczenia róŝnych atrybutów pisanego tekstu (wielkości i kroju liter), miejsc włączenia ilustracji, itp. W HTML napisana jest większość stron internetowych. XML (Extensible Markup Language)jest językiem, który umoŝliwia zapis danych wraz z ich strukturą w dokumentach tekstowych, w celu ich przechowywania i przesyłania. Z wyglądu jest bardzo podobny do HTML-a, ale XML nie jest językiem przeznaczonym do tworzenia stron WWW. W językach programowania tworzone jest oprogramowanie komputera, które jest zbiorem programów wykorzystywanych w pracy z komputerem. Tworzenie programu składa się, ogólnie rzecz ujmując, z kilku etapów: 1. Analiza zadania, polegająca na zapoznaniu się z problemem, który ma być rozwiązany. Dzięki analizie zostanie zidentyfikowany uŝytkownik programu, jego zadania, źródło danych czy ich postać wynikowa. 2. Utworzenie algorytmu rozwiązania problemu. 3. Napisanie rozwiązania w wybranym języku programowania. 4. Testowanie programu na danych testowych. 5. WdroŜenie programu wykorzystanie, utrzymanie, rozwój. Wśród oprogramowania są programy funkcjonalnie powiązane (systemy) oraz programy samodzielne, które działają niezaleŝnie. Podział oprogramowania przedstawia rysunek 3. NajwaŜniejszą klasą oprogramowania systemowego jest system operacyjny, który jest niezbędny do uruchomienia i działania komputera. Oprogramowanie pomocnicze rozszerza i usprawnia funkcje systemu operacyjnego. Do najwaŝniejszych grup tego oprogramowania zaliczyć moŝna: programy diagnostyczne, testowe i naprawcze, które pozwalają badać składniki systemu komputerowego z punktu widzenia ich wydajności lub wykrycia usterek w konfiguracji bądź działaniu, programy antywirusowe, które wykrywają i niszczą wirusy komputerowe, archiwizery, czyli programy tworzące archiwa na zasadzie kompresji zbiorów i ich łączenia; wykorzystywane są przede wszystkim do przechowywania kopii zapasowych danych i programów, przeglądarki internetowe pozwalające na przeglądanie sieci zasobów sieci Internet, wysyłanie poczty elektronicznej czy ściąganie plików. 11

12 Rysunek 3. Rodzaje oprogramowania 3 Informatyka ekonomiczna oprogramowanie systemowe uŝytkowe system operacyjny edytory tekstów oprogramowanie pomocnicze aplikacje graficzne systemy programowania arkusze kalkulacyjne bazy danych zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem systemy pracy grupowej i inne Systemy programowania słuŝą do tworzenia programów i zwykle obejmują język programowania i kompilator tego języka. System operacyjny System operacyjny jest programem, który działa jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. Zadaniem systemu operacyjnego jest tworzenie środowiska, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać programy. Podstawowym celem systemu operacyjnego jest spowodowanie, aby system komputerowy był wygodny w uŝyciu. Drugi cel stanowi wydajna eksploatacja sprzętu komputerowego. 4 Zatem system operacyjny został utworzony po to, aby zakryć techniczne aspekty działania komputera przed uŝytkownikiem, pozwalając mu w sposób łatwy i bezpieczny uruchamiać i tworzyć aplikacje uŝytkowe. Systemy operacyjne komunikują się z uŝytkownikiem (np. przyjmują jego polecenia, informują o stanie systemu), zarządzają pamięcią zewnętrzną (np. przydzielają i zwalniają obszary pamięci dla wykonywanych programów), określają kolejność wykonywania programów, zarządzają urządzeniami zewnętrznymi (np. przydzielają je programom, 3 Opracowanie własne na podstawie Niedzielska E. (1999): Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 4 Silberschatz, Peterson, Galvin: Podstawy systemów operacyjnych, WNT

13 badają ich stan). RóŜnią się zakresem posiadanych funkcji i sposobem, w jaki je wykonują. Istnieje wiele systemów operacyjnych, które albo stanowią własność producentów, nieujawniających szczegółów kodu, albo naleŝą do grupy tzw. systemów otwartych (open systems), umoŝliwiających dostęp do kodu. Do pierwszych systemów operacyjnych przeznaczonych dla komputerów klasy PC zaliczyć naleŝy systemy CP/M (Control Program for Microprocessors), DOS (Disk Operating System), DR-DOS (Digital Research), MS-DOS (Microsoft), PC-DOS (IBM). Do tej pory wykorzystywane są rozwiązania utworzone na potrzeby tych systemów, takie jak hierarchiczna struktura danych, katalogów i podkatalogów. Systemy te miały swoje wady, np. jednozadaniowość (moŝliwość wykonywania tylko jednego programu), czy tekstowy interfejs (konieczność znajomości składni poleceń systemu). Kolejne systemy operacyjne tworzone były w celu wyeliminowania wad swoich poprzedników. Największą popularność zdobył system operacyjny Windows, który w swych pierwszych wersjach był nakładką na system DOS (np. MS Windows 2.0, MS Windows/386, MS Windows 3.0), a w kolejnych stanowił juŝ samodzielny system operacyjny (np. Windows NT, Windows 98, Windows XP). Do popularności systemu Windows przyczyniły się takie jego cechy, jak:standaryzacja poleceń, np. Ctrl+F4, Alt+F4, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z; środowisko graficzne, ułatwiające obsługę tego systemu,wspólne fonty do wszystkich aplikacji. dynamiczna wymiana danych (DDE - Dynamical Data Exchange) pozwalająca automatycznie aktualizować wyniki w powiązanych aplikacjach.łączenie i zagnieŝdŝanie obiektów (OLE - Object Linking and Embedding), np. całego arkusza kalkulacyjnego czy filmu w tekście. System Windows pozwala na pracę wielozadaniową (multitasking), co oznacza, Ŝe procesor moŝe jednocześnie wykonywać kilka zadań oraz wykorzystanie mechanizmu pamięci wirtualnej, która umoŝliwia rozszerzenie dostępnej pamięci operacyjnej. Nowsze wersje Windows niosły ze sobą moŝliwości pracy w sieci i pracy grupowej, współpracy z systemami sieciowymi Novell NetWare i Unix, obsługę multimediów. W wersji Windows XP dodane zostały funkcje, które pozwalają bezpieczniej korzystać z sieci Internet wbudowany klient Firewall a, system szyfrowania plików z obsługą wielu uŝytkowników; moŝliwość ochrony danych przesyłanych przez sieć (IPSec); obsługa karty inteligentnej oraz logowania za pomocą takich kart. Dodatkowo system posiada funkcje przywracania systemu, wyszukiwania aktualizacji w Internecie, personalizacji interfejsu uŝytkownika, prowadzenia wideokonferencji. 13

14 Głównymi wadami systemów Windows są duŝe wymagania sprzętowe (duŝa moc obliczeniowa procesora, duŝa pamięć RAM, duŝe dyski) oraz problemy ze stabilnością systemu. Innym systemem operacyjnym, znacznie lepszym niŝ Windows, niestety znacznie mniej popularnym jest OS/2 firmy IBM. System charakteryzuje się zgodnością z systemem Windows, co oznacza, Ŝe programy przeznaczone dla Windows mogą być uruchamiane w środowisku OS/2. System nie ma duŝych wymagań sprzętowych. Trudna jest jedynie jego instalacja. Większość wersji charakteryzuje się stabilnością pracy. Powstały takŝe systemy sieciowe, które pozwalały na pracę w sieci komputerowej. Najpopularniejszym i najlepszym systemem zapewniającym współpracę komputerów w sieci lokalnej w architekturze klient-serwer był system Netware firmy Novell. Obecnie, ze względu na wyposaŝenie współczesnych systemów operacyjnych w funkcje sieciowe, zapotrzebowanie na systemy sieciowe spada. Natomiast przykładem systemu operacyjnego, który od początku był projektowany do współpracy komputerów w sieci jest Unix. Powstał w laboratoriach Bella firmy AT&T. Został napisany w języku wysokiego poziomu C. System ma bardzo duŝo wersji (co jest wadą), a do najwaŝniejszych z nich zalicza się: Unix System V, model BSD (Berkeley Software Distribution), SVR4 (System V Release 4), SCO UnixWare, SunOS, Linux (darmowy, coraz bardziej popularny). Unix pozwala na wieloprogramowość i wielodostęp w znacznie szerszym zakresie, jak inne systemy oraz tworzy bardzo bezpieczne środowisko pracy. Niestety jego wadą jest tekstowy interfejs, skomplikowana obsługa (a przy tym niewielka pomoc), a takŝe stosunkowo uboga oferta oprogramowania aplikacyjnego. Podstawowe aplikacje uŝytkowe Oprogramowanie uŝytkowe jest zbiorem programów, które realizują zadania określone przez uŝytkownika. Wspierają one uŝytkownika zarówno w prostych pracach (np. pisanie tekstu), jak i w skomplikowanych procesach (np. zarządzanie przedsiębiorstwem). Do podstawowych aplikacji uŝytkowych zaliczyć moŝna edytory tekstów, pakiety graficzne, arkusze kalkulacyjne oraz bazy danych. Edytor tekstu jest najpowszechniej wykorzystywanym programem zarówno w firmach, jak i wśród uŝytkowników indywidualnych. Pozwala na tworzenie i edycję dokumentów tekstowych, najczęściej z moŝliwością dołączenia do tekstu obiektów takich jak tabele, wykresy, rysunki. Nowoczesny edytor tekstu działa w trybie WYSIWYG (What You See Is What You Get), dzięki czemu uŝytkownik widzi na ekranie tekst w dokładnie takiej postaci, jaką będzie on miał po wydrukowaniu. Edytor tekstu realizuje najczęściej następujące funkcje podstawowe: 14

15 ustalanie formatu dokumentu (np. ustalenie kroju i stylu czcionki, jej wielkości, szerokości interlinii, marginesów, akapitów), edycja dokumentu (np. dodawanie tekstu, kasowanie, przenoszenie), sprawdzenie poprawności gramatycznej i ortograficznej tekstu (np. wykrywanie błędów literowych, powtarzających się wyrazów), zarządzanie strukturą dokumentu (np. dodawanie nagłówków i stopek, wstawianie przypisów, spisów treści, indeksów). Zaawansowane edytory (tzw. procesory tekstu) mają dołączone funkcje dodatkowe, które pomagają organizować prace biurowe. Przykładem takiej funkcji moŝe być kreator korespondencji seryjnej, etykiet adresowych, kopert czy makra, które pozwalają automatyzować pracę. Najpopularniejszym edytorem tekstu jest dzisiaj MS Word. Na rynku dostępne są teŝ edytory, które określa się mianem DTP. Aplikacje graficzne słuŝą do tworzenia, obróbki i prezentowania grafiki. Dostępnych jest wiele pakietów graficznych o zróŝnicowanych funkcjach i róŝnych obszarach zastosowań. Grupę pakietów, które znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach są aplikacje do prezentacji multimedialnej (np. MS Power Point), które wspomagają przedstawienie róŝnych treści, np. prezentację firmy, produktu czy strategii rozwoju. Dołączone moŝliwości wstawiania róŝnych obiektów graficznych i animacji urozmaicają prezentację i pozwalają na efektywniejsze i efektowniejsze przedstawienie treści. Arkusze kalkulacyjne są drugim, obok edytorów tekstu, najczęściej uŝywanym oprogramowaniem biurowym. Arkusz kalkulacyjny pozwala na przetwarzanie duŝych zestawów danych, które zorganizowane są w postaci tabeli. Realizuje następujące funkcje podstawowe: edycja tabel (np. dodawanie tekstu, usuwanie, kopiowanie lub przenoszenie w inne miejsce), formatowanie wyglądu arkusza (np. określenie czcionki, rozmieszczenia tekstu w komórce, formatu wyświetlania danych, dodanie elementów graficznych typu ramki, cienie), wykorzystanie zbioru funkcji (np. matematycznych, statystycznych, finansowych), graficzna prezentacja danych (np. tworzenie wykresów), analizowanie danych arkusza (np. tabela przestawna, filtrowanie i sortowanie danych). Nie sposób wymienić wszystkich sytuacji, w których moŝna wykorzystać arkusz kalkulacyjny. Najczęściej wspomaga zadania rachunkowości, planowania, analityki. 15

16 Zestaw funkcji, a takŝe moduły analizy wielowymiarowej i dostępu do baz danych oraz język programowania pozwalają na bazie zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych budować aplikacje wspierające zarządzanie firmą. Najbardziej rozpowszechnionym arkuszem kalkulacyjnym jest MS Excel. Baza danych jest uporządkowanym zbiorem danych pamiętanych w urządzeniach pamięciowych systemu komputerowego, abstrakcyjnym, informatycznym modelem wybranego fragmentu rzeczywistości. Bazę danych tworzą pliki danych, które są ze sobą powiązane. Składa się ona z obiektów (np. tablica, kwerenda, formularz, raport) i systemu zarządzania bazą danych (DBMS), który jest programem zarządzającym dostępem do bazy danych (np. przechowuje, odzyskuje i chroni dane, importuje i eksportuje dane, formatuje raport). Bazę danych tworzy programista baz danych, zarządza nią administrator, a wykorzystują uŝytkownicy. Bazy danych operują głównie na danych tekstowych i liczbowych, lecz większość współczesnych baz umoŝliwia przechowywanie danych binarnych typu: grafika, muzyka itp. Ze względu na uŝywaną strukturę danych moŝna bazy podzielić na: bazy proste - kaŝda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i nie moŝe współpracować z innymi tablicami. Do baz tego typu naleŝą liczne programy typu ksiąŝka telefoniczna czy spis ksiąŝek, bazy relacyjne (złoŝone) - wiele tablic danych moŝe współpracować ze sobą. Bazy relacyjne posiadają wewnętrzne języki programowania (np. SQL), za pomocą których moŝna tworzyć własne menu oraz zaawansowane funkcje obsługi danych, bazy obiektowe przechowują dane w postaci obiektów, które mogą być odczytywane tylko przy pomocy metod udostępnianych przez te obiekty, strumieniowe bazy danych, w których dane przechowywane są w postaci zbioru strumieni danych, znajdują się one w fazach prototypowych i nie powstały dotychczas ich rozwiązania komercyjne. W technologii baz danych dane są gromadzone i przechowywane tak, by mogły być wykorzystywane wiele razy w róŝnych zastosowaniach, np. w obliczeniach cyklicznych, złoŝonych zadań dla potrzeb zarządzania. Z technicznego punktu widzenia baza danych charakteryzuje się złoŝoną organizacją danych przy minimalizacji zajętości pamięci, niezaleŝnością programów od danych (w sensie logicznym i fizycznym, moŝliwością dzielenia danych pomiędzy wielu uŝytkowników. Dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur baza danych zapewnia integralność danych, moŝliwość ich wyszukiwania według róŝnych kryteriów oraz przeprowadzania prostych analiz. Najpowszechniejszym typem bazy jest baza relacyjna (np. MS Access). 16

17 Relacyjna baza danych Twórcą relacyjnych baz danych jest Edgar Codd, który w roku 1985 opublikował zestaw zasad, definiujących koncepcję relacyjnego systemu zarządzania bazą danych. Relacyjna baza danych przechowuje dane w tabelach zwanych relacjami. KaŜda tabela musi posiadać swoją unikalną nazwę, pola (zwane teŝ atrybutami) i rekordy (zwane teŝ krotkami) oraz związki z innymi tabelami. Przykład struktury tabel w bazie relacyjnej przedstawiony został na rysunku 4. Relacyjne bazy danych (jak równieŝ przeznaczony dla nich standard SQL) oparte są na kilku prostych zasadach: istnieje przynajmniej jedno pole, w którym wpisane są unikatowe wartości, zatem zawsze moŝna wyznaczyć klucz główny, krotki nie są uporządkowane (z góry na dół), a więc nie ma pojęcia adresowania odnoszącego się do połoŝenia ani pojęcia kolejności, atrybuty nie są uporządkowane (z lewa na prawo) co wynika z tego, Ŝe nagłówek tabeli takŝe zdefiniowany jest jako zbiór. Odwołania do atrybutów zawsze realizowane są poprzez nazwę, a nie poprzez pozycję. W rezultacie maleje moŝliwość popełniania błędów i nieprzejrzystego programowania, wszystkie wartości atrybutów są atomowe co jest konsekwencją wartości atomowych wszystkich wyjściowych dziedzin (na przecięciu kaŝdego wiersza z kolumną znajduje się dokładnie jedna wartość). 17

18 Rysunek 4. Struktura tabel w bazie relacyjnej 5 Informatyka ekonomiczna Wszystkie dane w bazie relacyjnej są reprezentowane w jeden i tylko jeden sposób, a ID_Ks KsiąŜka-Autor Id_Aut Autor ID_Aut Imię Nazwisko Agnieszka Lesicka 2 Krzysztof Barteczko 3 Andrzej Marciniak 4 Jan Piechnik Pole/atrybut KsiąŜka ID_Ks Tytuł Wydawnic two Rok wyd. 100 TCP/IP ReadMe 1999 Rekord/ krotka 200 Struktury danych 300 Turbo Pascal 400 Turbo Vision NAKOM 1995 NAKOM 1994 NAKOM C++ LUPUS 2002 mianowicie poprzez jawną wartość. W szczególności związki logiczne wewnątrz i między relacjami są reprezentowane za pomocą takich jawnych wartości. Nie ma widzialnych dla uŝytkownika wskaźników między plikami bądź rekordami, nie ma widocznego uporządkowania rekordów, itd. KaŜda baza danych jest poddana wielkiej liczbie reguł integralności, których zadaniem jest poinformowanie DBMS, Ŝe w rzeczywistym świecie istnieją pewne ograniczenia (np. Ŝe cięŝar nie moŝe być ujemny), dzięki czemu będzie mógł zapobiec występowaniu takich niedopuszczalnych zestawów wartości. KaŜda reguła integralności stosuje się tylko do tej konkretnej bazy danych. Model relacyjny, oprócz obsługi reguł zaleŝnych od bazy, obsługuje teŝ ogólną cechę integralności, jaką są klucze kandydujące (zwane teŝ potencjalnymi).. Klucze kandydujące zapewniają podstawowy mechanizm adresowania na poziomie krotek, co oznacza, Ŝe jedynym zagwarantowanym przez system sposobem dotarcia do określonej krotki jest droga przez wartość jakiegoś klucza kandydującego (np. symbol pierwiastka, nazwa pierwiastka, liczba atomowa). Wybrany dla danej tabeli klucz 5 opracowanie własne 18

19 nazwa się kluczem głównym. Klucz moŝe być prosty (jeśli jest jednoelementowy), lub złoŝony (składa się z kilku pól). Pomiędzy tabelami mogą zostać utworzone następujące związki (rysunek 5): jeden do wielu, np. pomiędzy tabelami KLIENT i ZAMOWIENIA, poniewaŝ jeden klient moŝe mieć wiele zamówień, jeden do jednego, np. pomiędzy tabelami PRACOWNICY i POKOJE, poniewaŝ jeden pracownik moŝe mieć przypisany tylko jeden pokój, wiele do wielu, np. pomiędzy tabelami PRACOWNIK i KLIENT, poniewaŝ kaŝdy klient moŝe być obsługiwany przez róŝnych pracowników, a kaŝdy pracownik moŝe mieć róŝnych klientów; relacje tego typu tworzone są z wykorzystaniem tabeli pośredniej, w tym przypadku ZAMOWIENIA. Rysunek 5. Przykład związków pomiędzy tabelami w relacyjnej bazie danych 6 Manipulacja danymi jest jednym z najwaŝniejszych elementów modelu relacyjnego. Wykorzystanie zapytań umoŝliwia wydobycie danych w postaci czytelnej dla ludzi. Operacje relacyjne są elementami, które mogą zostać wykorzystane w zapytaniach i podobnych czynnościach wykonywanych na danych w bazie. Do typowych operacji wykonywanych w bazie relacyjnej naleŝą: edycja rekordów (np. dodawanie, kasowanie), tworzenie zapytań (np. kwerendy wybierające, akcji), tworzenie formularzy (graficznej prezentacji tabel i kwerend), 6 opracowanie własne 19

20 tworzenie raportów (formy wydruku danych z tabel i wyników zapytań). W obecnych czasach trudno efektywnie prowadzić działalność gospodarczą, o dowolnej skali, bez wykorzystania systemów baz danych. 20

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Kowal Marcin RC10 DECODER SYSTEM DEKODOWANIA I GROMADZENIA POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Kowal Marcin RC10 DECODER SYSTEM DEKODOWANIA I GROMADZENIA POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Kowal Marcin RC10 DECODER SYSTEM DEKODOWANIA I GROMADZENIA POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki Techniki komputerowe Warszawa 2010 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3 1. Wprowadzenie do informatyki Określa następujące pojęcia: bit, bajt. Zna pojęcie systemu pozycyjnego. Wymienia części składowe zestawu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ KONSPEKT 1 KONSPEKT DO LEKCJI INFORMATYKI W KL. II GIMNAZJUM TEMAT : TWORZENIE WYKRESÓW FUNKCJI LINIOWEJ W ARKUSZU KALKULACYJNYM CELE:

Bardziej szczegółowo

Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ praca

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04

Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Moczarski Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Lesław Sieniawski SYSTEM *N*X

Lesław Sieniawski SYSTEM *N*X PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 11 Lesław Sieniawski SYSTEM *N*X OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 SEKRETARZ OFICYNY: Tomasz Drewniak RECENZENT: Adam Grzech PROJEKT GRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozproszonej bazy danych w eksperymencie Pi of the Sky

Optymalizacja rozproszonej bazy danych w eksperymencie Pi of the Sky UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH Michał Wójcik numer albumu : 46618 Informatyka i Ekonometria Optymalizacja rozproszonej bazy

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP)

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP) Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Krzysztof Maliszewski nr albumu: 210590 Praca magisterska na kierunku fizyka techniczna Technologie bazowe i internetowe

Bardziej szczegółowo

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis Języki programowania Warszawa 2011 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna"

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo