KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne"

Transkrypt

1 KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne

2 Biorąc c udział w kursie uczestnik zapozna się z tematyką baz danych i systemu zarządzania bazami danych jakim jest program Microsoft Access W trakcie kursu naleŝy y przyswoić podstawowe informacje teoretyczne oraz wykonać ćwiczenia pozwalające posiąść umiejętno tność budowy i obsługi baz danych. W trakcie trwania kursu i kolejnych lekcji wiedza praktyczna jak i teoretyczna sprawdzana będzie b za pomocą róŝnego rodzaju systemów w testujących, wskazujących stopień opanowania tematu. 2

3 Baza danych jest to zbiór r informacji zapisanych w ściśle określony sposób b w strukturach odpowiadających załoŝonemu onemu modelowi danych. Mówiąc c prościej baza danych obejmuje dane e oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych, nazywany często "Systemem zarządzania bazą danych" (ang. DataBase Management System, DBMS). Wszelkiego typu bazy danych operują głównie na danych tekstowych i liczbowych, obecnie moŝna równier wnieŝ przechowywać dane binarne typu: grafika oraz muzyka. 3

4 Temporalne Relacyjne 4 BAZY DANYCH PROSTE ZŁOśONE ONE Obiektowe Strumieniowe Kartotekowe Hierarchiczne Sieciowe PODZIAŁ BAZ DANYCH Relacyjno - obiektowe

5 Podział prostych baz danych Sieciowe bazy danych Pozwalają tylko na związki zki binarne, wiele do jeden. Hierarchiczne bazy danych Przykładem hierarchicznej bazy danych jest opracowana przez IBM baza IMS. Bazy kartotekowe W tego typu bazach danych kaŝda kolejna tablica jest samodzielnym dokumentem i nie współpracuje pracuje z innymi tablicami, z baz tego typu korzystają liczne programy: ksiąŝ ąŝka telefoniczna, spisy ksiąŝ ąŝek. Wspóln lną cechą tych baz jest ich zastosowanie w jednym wybranym celu. 5

6 ZłoŜone one bazy danych Bazy relacyjne W bazach relacyjnych wiele tablic danych moŝe e współpracowa pracować ze sobą,, gdyŝ są powiązane. Bazy relacyjne posiadają wewnętrzne języki programowania, najczęś ęściej jest to SQL słuŝący do operowania na danych, za pomocą języków w tworzone sąs zaawansowane funkcje obsługi danych. Relacyjne bazy danych oparte sąs na kilku prostych zasadach: 6

7 a) wszystkie wartości danych oparte sąs na prostych typach danych. Wszystkie dane w bazie relacyjnej przedstawiane sąs w formie dwuwymiarowych tabel tzw. "relacji" relacji". KaŜda tabela zawiera zero lub więcej wierszy - "krotki"" i jedną lub więcej kolumn - "atrybutów". Na kaŝdy wiersz składaj adają się jednakowo ułoŝone u one kolumny wypełnione wartościami, które z kolei w kaŝdym wierszu mogą być inne. Po wprowadzeniu danych do bazy, moŝliwe jest porównywanie wartości z róŝnych r kolumn i z róŝnych r tabel, scalanie wierszy, gdy pochodzące ce z nich wartości sąs zgodne. UmoŜliwia to wiązanie danych i wykonywanie stosunkowo złoŝonych z onych operacji w granicach całej bazy danych. 7

8 b) wszystkie operacje wykonywane sąs w oparciu o algebrę relacji, bez względu na połoŝenie wiersza tabeli. Wiersze w relacyjnej bazie danych przechowywane sąs w porządku zupełnie dowolnym, nie musi on odzwierciedlać ani kolejności ich wprowadzania, ani kolejności ich przechowywania. c) z braku moŝliwo liwości identyfikacji wiersza przez jego pozycję pojawia się potrzeba obecności ci jednej lub więcej kolumn niepowtarzalnych w granicach całej tabeli, pozwalających odnaleźć konkretny wiersz. Kolumny te określa się jako "klucz podstawowy" (ang. primary key) ) tabeli. 8

9 Bazy obiektowe W bazach obiektowych dane przechowywane sąs w strukturach obiektowych zdefiniowanych jako klasy. Bazy relacyjno-obiektowe obiektowe Bazy relacyjno-obiektowe obiektowe pozwalają na manipulowanie danymi jako zestawem obiektów, posiadają jednak bazę relacyjną jako wewnętrzny mechanizm przechowywania danych. Strumieniowe bazy danych Strumieniowa baza danych to baza danych,, w której dane sąs przedstawione w postaci zbioru strumieni danych. System zarządzania taką bazą nazywany jest strumieniowym systemem zarządzania danymi 9

10 Temporalna baza danych Temporalna baza danych jest odmianą bazy relacyjnej, w której kaŝdy rekord posiada stempel czasowy, określaj lający czas w jakim wartość jest prawdziwa. Posiada takŝe e operatory algebry relacyjnej, które pozwalają operować na danych temporalnych. 10

11 MS ACCESS 2003 Microsoft Access to system obsługi relacyjnych baz danych wchodzący cy w skład pakietu biurowego Microsoft Office przeznaczony dla systemu Windows. i jest Dostęp p do baz danych utworzonych w Microsoft Access wymaga posiadania programu Access bądźb teŝ napisania osobnego programu z uŝyciem u zewnętrznych narzędzi. Wyjątkiem jest najbardziej rozbudowana wersja Developer umoŝliwia teŝ tworzenie gotowej aplikacji zawartej w jednym pliku wykonywalnym. 11

12 Bazy danych Access sąs zapisywane w pojedynczych plikach. Jest to wygodne w przypadku prostych zastosowań,, jednak kosztem wydajności, wielodostępno pności oraz bezpieczeństwa danych. Aby uniknąć takich problemów, Access moŝna podłą łączyć do zewnętrznego źródła a danych (np( np.. serwera Microsoft SQL Server lub PostgreSQL). W takim przypadku Access spełnia rolę graficznego interfejsu dla zewnętrznych źródeł danych, a nie całego systemu obsługi baz danych. Do przykładowych zastosowań moŝna zaliczyć prostsze aplikacje dla małych i średnich firm dotyczące ce analizy oraz przetwarzania danych. 12

13 Podstawowe dane MS Access w wersji 2003: maksymalny rozmiar bazy danych to 2 GB (w tej przestrzeni muszą się równieŝ zmieści cić obiekty systemowe, np.. indeksy), maksymalna liczba obiektów w w bazie: , maksymalna liczba jednoczesnych uŝytkowniku ytkowników: w: 255 (w praktyce duŝo o mniej), maksymalna liczba pól p l w tabeli: 255, maksymalny rozmiar tabeli: 2 GB (wraz z obiektami systemowymi) 13

14 Powstawanie baz danych Proces tworzenia bazy danych dzielimy na dwa etapy: fazę projektowania Baza danych przechowuje określon loną ilość informacji opisujących charakterystyczne cechy zgromadzonych danych, nazywamy je atrybutami cechami danego obiektu. Projektowanie bazy danych to zbiór r danych opisujących poszczególne przedmioty i związki zki - relacje zachodzące ce pomiędzy obiektami. Dobrym przykładem moŝe być uczeń który posiada imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer w dzienniku, uczęszcza do określonej szkoły. 14

15 fazę programowania Po zakończeniu fazy projektowania przechodzimy do etapu uruchomienia bazy danych w programie Access. PoniewaŜ oba etapy sąs ze sobąści ciśle związane zane zakładamy, adamy, Ŝe e projektując c bazę danych tworzymy jednocześnie nie tablice i kwerendy obiekty bazy danych, które musimy powiąza zać ze sobą prawidłowo. Faza programowania umoŝliwia równier wnieŝ późniejszym uŝytkownikomu korzystanie z bazy poprzez jej modyfikację. 15

16 Podstawowe pojęcia baz danych Jak wspomnieliśmy my wcześniej baza danych to uporządkowany zbiór obiektów w róŝnych r typów w tj. tabel, kwerend oraz tabel uznawanych za wymagany i podstawowy obiekt relacyjnej bazy danych. KaŜda baza danych zawiera przynajmniej jedną tabelę składaj adającą się z pewnej liczby kolumn i wierszy, na przecięciu ciu których znajdują się pola. Informacje opisujące jeden obiekt np.ucznia zapisujemy w wierszu tabeli a dane np.. imię ucznia w kolejnych polach wiersza. NaleŜy y zwróci cić szczególn lną uwagę na fakt, Ŝe e zawsze pojedynczemu wierszowi tabeli odpowiada rekord składaj adający się z pewnej liczby pól. p KONIEC 16

Optymalizacja rozproszonej bazy danych w eksperymencie Pi of the Sky

Optymalizacja rozproszonej bazy danych w eksperymencie Pi of the Sky UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH Michał Wójcik numer albumu : 46618 Informatyka i Ekonometria Optymalizacja rozproszonej bazy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Kowal Marcin RC10 DECODER SYSTEM DEKODOWANIA I GROMADZENIA POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Kowal Marcin RC10 DECODER SYSTEM DEKODOWANIA I GROMADZENIA POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Kowal Marcin RC10 DECODER SYSTEM DEKODOWANIA I GROMADZENIA POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia. 1. Definicja bazy danych, Baza danych to uporządkowany zbiór danych z pewnej dziedziny tematycznej, zorganizowany w sposób ułatwiający

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o bazach danych. Technologie Informacyjne

Podstawowe informacje o bazach danych. Technologie Informacyjne Podstawowe informacje o bazach danych Technologie Informacyjne dr inż. Michna Michał, Politechnika Gdańska 2012/2013 Przykłady systemów baz danych Książka telefoniczna, książka kucharska Zarządzanie magazynem/hurtownią

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ praca

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań Andrzej Ptasznik Język SQL podstawy zapytań Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Język SQL podstawy zapytań Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Funkcje systemu zarządzania wiedzą Podstawowa dostarczenie użytkownikowi informacji,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE ZINTEGROWANE PAKIETY BIUROWE

APLIKACJE ZINTEGROWANE PAKIETY BIUROWE APLIKACJE ZINTEGROWANE PAKIETY BIUROWE Standardem pakietów jest MICROSOFT OFFICE, do którego upodobniają się inne pakiety. MS Office 2003/XP: najwyższa funkcjonalność i ergonomia, wada wysoka cena, wymagany

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy

BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy Instytut Informatyki Politechnika Poznańska e-mail: witold.andrzejewski@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do baz danych

Wprowadzenie do baz danych Wprowadzenie do baz danych O czym będziemy mówić Bazy danych - zastosowania Typy bazy danych Terminologia Programy do zarządzania bazami danych SQL Bazy danych Open Source Dlaczego mówimy o bazach danych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo