ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU"

Transkrypt

1 ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZAWIERAJĄCY: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

2

3 ! "!"! " # $ " # # "" %! %$%$ % % #! % % " "& " " "# % '"" % ( " ) * %!% ) % +& " +, % +"! +%)! "% %& % ' %& % "% % %% $ %%#! % % - ' "#! %%$ '%## # $ "## &$ " "# # (! # (! % "% - " % % % # (! " % % "$" %# (#! % % % #

4 ( $ %# (! " & -"!% $ +!%#( ((! & '% % %#( (*! " % '#( ()! $ #( (, #( ( % % $ "#( (! % #( * #* #

5 ./ *,& :/; 4< =.14<:>?8 " =A> L0> ; E:5 <B2D2;<C2 N"2=.2:>1342K <B<=A12;8 ; O;/;34>=%" P <B<=A15 %>D:G2;<C2.2: =8CD>A51E %$ D1 *) *1./06L 4>1<B<=A12;>D2; 1>B2;8F <B<=A14< E:2;8F.2: D5F<1<F (,, D2A2;>D< =E D> ; B<=A B<:DE ;839 =./0<6 2G=3< 2=A>134> >62 >5A21842;>D8.>1AD<1 =.14LA5 21>4 :2=A>134> J5:2;8 =8=A<F/; A1>D=.21A<F 21>4 >"15.> 4 34<C2 A2 2=2J8 4 ;8?=48F

6 >14E:5 & *& 21>4 U =8=A<F/; F>BE3839 D> +,- " "15.> 62F.G<6=2;< 21>4 B<=A @DR21F>A834D> 3<DA1/; ;.12;>:4>D839 H12:6/;& > :>D :4E /?D212:D839 8=A<F 4>:>S DA1>26 B<=A =8=A<F<F& 6A/18 ;862148=A5B< ; "0/;D8F =8=A<F5 B<=A 4>:>S& > A>6?< 62DA12G> :>BE3 7 4>1/;D2.2:34>= 4>65.5 O8=A<F A2 D2;234<=D8 2.1>32;>D8 4 F8HGE 2.<1>A21>39

7 2C0/;D8394>:>S=8=A<F5D>G<?8I.<0D> >5A2F>A84>3B> ; T 2:<G5 >D839& =A>A5=/;& GA<1D>A8;D<C2& 8=A<F <A 2J=05CL :2=A>134>BE3<C2 <=A =8=A<F<F 1/?D839 DR21F>A834D8 :>D839 >5A2F>A845BE38.123<=8 0E348& 1<621: &:>D< 21>4:>D< 15392;839P V1/:0<F:>D839 F2CE J8M =8=A<F8 =8=A<F8 J>42:>D2;< 1<B<=A15BE3<:>D< 8=A<F F2?< 1/?D839 <G<F<DA/; :>D839 DR21F>A834D8 =8=A<F =05?E38 :2 8=A<F 62F.G<6=2;< 4 124;2B5 21>4 62=4A/; 8=A<F >5A2F>A834D<C2 :>D839 4 :2;2:/; 6A/1<C2 B<=A A8F34>=2;<B (

8 :265F<DA5 B<B :2 62F.5A<1> 21>4 8=A<F :>D839 8=A<F 2R<15B< 62F.G<6=2;E 2J=05CL 2.<1>A21/; ;4CGL:5 R5D63B< G>=A834D> J5:2;> D> 4 4>1/;D2 @DA<1R<B=8& B>6 DR21F>A834D8 =8=A<F A8.5 >GG<DA<1 <=A D> =A>D:>184>3BL R21F =4<1<C F2:50/; R5D63B2D>GD839&.24;>G>BE3839 D> <R<6A8;DE 4 8=A<F 2J=05CL O9<G.:<=6& 1<6G>F>3B<P& =.14<:>?.14<4 A<G<R2D& D2;839.12:56A/;& 2J<BF5BE3> 3>0E & & $ & " & %& G>AR21F> A> 4D>B:5B< ; D>=AL.5BE3839 2J=4>1>39I A<? ; @DA<C1>3BL 4 =8=A<F>392.<1>38BD839 >5A2F>A845BE38.123<=8 @ 21>4 4C2:D839 4 :265F<DA>3BE D1,## D21F8 :2A834E3< > >X JL:E3> & 2.>1A8F D> )(: 4D>D8F QZ Q =A;2142D2 :G> O:2 6>D>05* %4; P A> B<=A J>1:42 62D651<D38BD> :2 Q ; =A2=5D65 =A2=2;>D839 *

9 5=05C <=A A2.12:56A =>F214E:2;< 8=A<F =A>A5=5 2 8=A<F DR21F>A834D8 =8=A<F;=.2F>C>BE38 8=A<F 62DA12GL:2=AL.5:2 1<B<=A1>3BL DR21F>A834D>.G>AR21F> B<=A A/18 62=4A/; <R<6A8;D<& =8=A<F5 8=A<F 4>.2F23E @ =60>:/;.2B>4:/; =48D2;839& G262F2A8;8& 6A/18 A8F 2:502;> =A156A51> =8=A<F5.24;>G> 4>14E:4>M =.14<:>?E& 4 O P 4>>;>D=2;>D< @0>S3539<F:2=A>;O P A;>1A2HM 4 =8=A<F<F 4:2;2GD<C2 >:2=AL.:2 =8=A<F5 548=65B< =.2=2J/; B>62 4>.2F23E =8=A<F & )

10 A8F =>F8F D> 6>?:8F >4 2J=05C5B< K R5D63B2D5B< ; @DA<C12;>D8 8=A<F :G> B<:D2=A<6 =>F214E:5 6A/1<C2 K =A156A51L F2:502;E 2J=05C> :265F<DA/; =A>B< :G> 393E3839 4>14E:4>M 2J=05CL :265F<DA/; <R<6A8;D<C2 =.1>; B<=A ; 1>F>39.12B<6A5 $>D65 G>A>39 " 4>BF5B< =8=A<F5 DR2 F8HGE 2 B<:D2=A6>39 2A;>1A<C2 42=A>0 2.1>32;>D8 >A> <DA<1& @ =<1;<1/; T 2J<BF5BE3< ;8D>B<F 261<HG2D839 4>=2J/; 4>14E:4>D839.12C1>F2;2& 2AL?DE =<1;<18.1>35BE3< ; ;862148=A8;>D< B>62.2:=A>;> 21>4

11 !"" " " 60>: #$%$&'()$*+, >;<0539 D:14<B8F54> 2F>=4 +-.*/.0&$.&$'12&+34$ 1T#(1 1T#(1 1T#(1 1T#(1 -.) +)/!.!0#++$!#1'!%+"')/0 )+2#++$!#1' 3#+.45'!6 )+2#++$!#1' -5!$7!)!( *0"-3+*!#1'

12 # #$%$&'()$*+, >A5=>6.0&$,&'12&+34' 402D<6>:8>:42134<B 402D<6>:8>:42134<B 402D<6>:8>:42134<B 402D<6>:8>:42134<B 5 " % > 4>60>:2;8 )* & 40 =60>:> )* 4; C02=/; D> >GD8F +34,&'-$2*(. $3(6''+34$ 7+'/$8'02 ('+0'9,).:, $3(6':0,*;) &' 7:0,*;) &' -.) +)/!.! 89:8;9 :&:< 89:8;9 :&:< #4$=43!!.! ; 8&8< ; 8&8< =!(!>-( A98 A&A< A98 A&A< --$=!( 9899;8: :&< 9899;8: :&< <3(&$.= A7 A7

13 ! % $% $ % % O1<4<= >14E:5P >;<0539 >14E:5P D:14<B8F54> >14E:5P^ D> 7;2C/GD<B 89:8;9,&, 89:8;9,&, ( &, ( &, *( &,# *( &,# O402D<6P #,, & #,, & B<=A?2D> D:14<B> 8F548 >14E:5&.242=A>BE3> 4 5=A>;2;<B ; 4>60>:2;8F D>J8;>BE3 &(# 40 4> >63BL A1>D=>63B>39 1<4<=> =2J8 #! % % " "& " :2 7 F> @ A14< D6/; >:8 34A<1< D6/; >:8

14 " " ' " 4 ; B<=A :2=A>;3E 62F.G<6=2;839& :<:862;>D839 ; :G> B<:D2=A<6 =>F214E:5 ;=.2F>C>BE3<C2 3>02HM.123<=/; A8F A>6?< B<:D2=A6>39 =>F214E:2;<B " :2=A>134> A>6?< ; =<6A214< 23912D8 42=A>0> D>J8A>.14<4 2: 6>1J >60>:2;8F ;:>G=48F =;/B D> F238 =A>;8 # Q& B>6 @D:2;=& %Q&$ "$! ; B<=A :2=A>;3E 62F.G<6=2; A/18 F> D> 3<G5 62F.G<6=2;E 2J=05CL 2: =A12D8 F<:834D<B 21>4 #

15 "K! D> 14<34 " ; N 6;>1A>G< # 1 ".2:BL0> :<384BL "K! >14E:5 " B<=A =.14<:>? 4<;DLA14D<F5; % $ 45G3KR<6A >BF5B< 21>4 DA<1D<A2;839 21>4 K $ 45G3KR<6A ;8?=48F A< 42=A>08 4>.1<4<DA2;>D< B>62 >6A8;>:2=AL.D<:2 =.2=/J=EA1>6A2;>D<.14<4 >14E: 8=A<F ; 4 ; >14E: @ >.1>; B C B "15.> ; 1>F>39 C15. @ 21>4 =.14<:>?.242=A>08395=05C

16 % ' "" % O P /;0-,3(. /;0-,3(.5 -,92+8D2*02:' '-8,EF 9($'0 '-8,EF 9($'0 4$=+54 3B-#5!=4)3+-#!'$"',!3!( =4)3-62#-,#!5 $=4)3+ & :&C< :&A 9&< =#45!3 + $+#% $$2#D='*-52'=+#-%+,--#! 3B#!$=#'*='#4 3B-#5!=4)3+.-#!$+#% $-2#-,#!5-%!3! ;;& A&< ;9& &A< 2#+!E'$"',2#+=%!#!3!!34)/ & &< & &C< $"', F'-%4$4$=+5G%$ +) -%4)/ 9& ;A&< 9&9 ;;&< 2#+!E2--$=!"4)/'$"', & &;< C& &< 2#+!E$2#D='*-52'=+#-%+,- -2#-,#!5-%!3! 8A&8 &8< &A &C< '(.# AG A7 % ' "" %! " K" 4>>;>D=2;>D839 :G> =<6A21> K =A>D:>1:2;< C2A2;< :2 G5J

17 ;< ;0>=D8F <DA15F >D839& ; D>;<A "!! " 21>4 F>BE 39>1>6A<1 21>4 2R<15B< @ 4>1/;D2:G> C;>1>D38BD<C2& "15.> ?2D839 4D>B:5BE >B5& 32:>B< 1>F>39 A<B FGD 40& (& :/; 2C/0<F " % D>G<?E3< :2 A<B C15.8 A2I ;8D>B<F 261<HG2D839 4>=2J/; 4>14E:4>D839.12C1>F2;2& ;8D>B<F =<1;<1/; ;1>4 4< 21>4 >D839 =<1;<18.1>35BE3< ; B>62.2:=A>;> 21>4 1>F>39 A<B C :8 & FGD =.14<:>?8 ;./ (

18 "$ % D>G<?E3<:2 A<B C15.8 A2 J5:2;> =4<1262.>=F2;839 1>F>39 A<B C15.8 >=21A8F<DA2;<B 42=A>08 A<F>A8 :2A834E3< J5:2;8 =4<1262.>=F2;839 21>4 62F.5A<12; :8 A<B C15.8 A2*& FGD 40& 32 =.14<:>?82C/0<F ' "" 1>F>39 A<B =.14<:>? A2;>1/; 9>D:G2;839"15.> & ' %" & 6A/1< 4>61<=<F:2?>:D<B ` ` ` ` ` *

19 G :2 6A/1839 B<=A 2R<1A> A<D B<=A 5=05C % ' "" O P /;0-,3(. /;0-,3(.5 H&.+(6H82 '-8,EF 9($'0 '-8,EF 9($'0 +(+*-5'3 *!).! &8 &< C& &8< 5 3 $=#!).!#1-%! $!5-#1-%! C& ;:&C< 9A&C 88&< H!3*-%-IJ 'F+2 +)+3! 9&; ;&< :& &< +*=-#!( %-%-03+#,+=4)34 &9 &C< &C A&C< '*!).! & :&C< & &< #!3$2-#= A&; ;&< &8 A&< )/#-3!#-%! &8 &8< ;&; &:< +*=-#%4-F4%)4 :&; 8&< &9 8&C< --$=!"+2#+$ DF -#$=%!2#+54$"-%+& '$"',-%+ 3B-#5!=4)3+ 9&: ;&< &: &9< '(.# AG A7 % % ' "" )

20 :G>14L:5 14L:5 $ 2R<15B< ; A8F B<:8D8 ; 61>B5 :<:862;>D<:G>.14<F8=05;8:2J8;34<C2 2:>A62;2.242=A>0< =60>:" F.G<6=2;E 2J=05CL ; F2:<G5.<0D<C2 4;0>=D<C2 <DA15F 1>F>39 A<C2 =<6A21> =E LCG2;> & LCG2;8 21>4 >=A14LJ=6>./06> LCG2;> "15.> ;./ >D2A2;>0> A8F =<6A214< F>BE:2=A>;8I =<1;<1/; $ & =.14LA5 62F.5A<12;<C2 21>4 5=05C $-$ =<6A214< 2JBLA8F =.>:<6 =.14<:>?8 2 &* FGD 40; =A2=5D65:2./01234> 1"15.> FGD 40 K" 1>F>39 T <D<1C<A834D<C2"15.> &* FGD 40& %.14<:>?:2 J1>D? D8 1 & FGD B<=A

21 1 $ &"! 1>F>39 5=05C2;839"15.> @ " B B "15.> ;./ (&* FGD 40& 32 24D>34> ;412=A ; =A2=5D65 :2 26;2AL##&FGD40 4$*F#'==-3!$2#+!E4;./ ;41/=0 FGD 40 A8F =>F8F "15.> ;8.1>32;>0> 4$* 3! $2#+!E4 % H6-'&./,(H34.-'3I2&+2 (H*+;)$*8-'8 G G5 #4)/-4+$2#+!E4-,G"+5 A&9 9;&A -$=4%"!$3+$2#+!E4 9& 8A&8 4$*F#'==-3!$2#+!E4 ;A&A 9& 4$*3!!"!(3-I) -2+#!) & 9& 4$*F#'==- 8& 9&; -!=+*-)/--%4 ;& & H*+&.88, A A $ H6-'&./,(H34.6$K'&*2 G 5 G5 *=4%!=#%!"+ A& C& A& A&A *=4%!-F#-=-%+ CC&; A&9 AC&8 &9!2 =!"%"!$34 9& &8 & :;&C -F-% 1!3!"',-=+#5 3-%+ 8& :& & A& -F-% 1!3!*#G=*-=+#5 3-%+ ;;&; 8&9 9&; A9&; =A156A518 2#'6$K'&*,)' 55A5?A?A "15.8& 6A/1> 42=A>0> 4>.1<4<DA2;>D> ; >6A8;/; 2J12A2; ># 34<1;3> 4 D>

22 $ % '% 14<.08;8 @ ;./ OKP #& FGD 40 "0/;D8 ;.08; D> AL ;>1A2HM 48=6 J15AA2 ; & FGD 21>4 621<6A8; A8F ; >F21A84>3B> OKP )& FGD 40& =A>D5 4>.>=/; OKP &) FGD 14<.08;8 4!"!(3-I) 3%+$=4)4.3+. J808 OKP &) FGD B FGD40 -(./0H)HE-,9+;) /$.&$%J&H3I(9($'0'K&,E3$ G G5-2+#!) ;&8 6;& 3%+$=4) &C 6& B 3!3$-%+. 8&; ;& % D*$+3 +K53 +.$+3 +$=!3' I#-*G%2 +3 DE34)/ 6;&: 6A& -,9+$/$.&$%J&.&'+,&$.3,+-.*2 AG GA> V!!" F>1?>J15AA2O=A2=5D<648=65J15AA2D>=.14<:>?8: :/;4<=.14<:>?8P& 1<DA2;D2HM J15AA2 D> 9>D:G2;<B O=A2=5D<6 48=65 J15AA2 D> =.14<:>?8 A2;>1/; 1<DA2;D2HM2.<1>38BD>O=A2=5D<648=652.<1>38BD<C2: :/;4<=.14<:>?8P& =.14<:>?8P& 1<DA2;D2HMJ15AA2O=A2=5D<648=65J15AA2: :/;4<=.14<:>?8P& 1<DA2;D2HMD<AA2O=A2=5D<648=65D<AA2: :/;4<=.14<:>?8P& K#(P& :2.>=8;/;2C/0<FP& ;0>=D839 O=A2=5D<6 =5F8 @ :2 ;0>=D >:>BE3839

23 .&8,)&,EF G G5 7!#E!F#'==- 9&AA< &A< +3=-%3-IJ F#'==- 3!!"!(3-I) /!3(-%+. &9< &8A< +3=-%3-IJ-2+#!)4.3! 9&;< 8&8< +3=-%3-IJH &88< C&< +3=-%3-IJF#'==- A&C8< 8&C< +3=-%3-IJ3+==- &;C< ;&< +3=-%3-IJ*!2 =!"G%%"!$34)/ :&:;< 8&:< 0H&&,EF $*!L3 *2"433-I) F +E1)+. &89 &; $*!L3 *2"433-I) 2-%4E$-3+. &; &A '902J.&$. $*!L3 *-,G(3+,-!"'E+3! ;:&CC< 89&< $*!L3 *!"'E+3!*!2 =!"G%%"!$34)/ AC&8A< :;&9< D>:>G 5=05C; =A156A :/; J802 8=62.<1>38BD8"15.8;41/=02*&#FGD40&> 1<DA2;D2HM2.<1>38BD>;./ ;412=0>:2*&#7 <DA2;D2HM $ &7 A<D;41/=0 2 &.5D6A5.123<DA2;<C2 D>:>G;=6>45BE D>;8=26E 4:2GD2HM" :2 @:234D> =A156A514<.>=8;/;& 6A/1> 1265;=6>45B< 4D>B:5B< ; :2J1<B DA1>6A/; 2 4D>34D<B BLA L $ 215S;8J1>02 2R<1AL =8=A<F5 6>F<12;839;1>4 4 #

24 <D<1C<A834D<C2 :2 J5:2;>D839.5D6A/; 6>F<12;839 =<1;<12;<B ;1>4 4 N =05?E3<B :2 J5:2;>D<C2=8=A<F5 12B<6A F> 4> =>F214E:5 ; L:2;839 =.1>;& > A>6?< K %% D> :;5=A12DDE DA<1D<A JL:E G<6>14> 21>4 548=6>BE ">J2= 2RA;>1< 2.1/34 :2=A>;8 "'"" ;8.2=>? "5DZ $ T @>=A2.20E342D< 4 2DR<1<D3BE 1>D=.21A5 F.1<48 #

25 J >;& D> AL =8=A<F5 ; 2G=3< 12B<6A A<D 42=A>0; 62D=213B5F K"<1A15:< 2DR<1<D3B> =.2A6>0> 4J>1:42:5?8F 4>61<=5=8=A<F/; "0/;D8F A<F>A<F!215F J808 =8=A<F/; A1>D=.21A2;839&; A8F ;0>:4<=>F214E:2;< @ 1539<F& > A>6?<.14<6>4>D2 D>J8A< ; =8=A<F/; A1>D=.21A2;839; 1/?D839 =A5:8BD839 4>.24D>M 4 ;< @P " %%" =8=A<F C>45 " ' "" " 4>60>:2;8F D>J8;>BE3 ; A1>D=>63B>39 =<38BD839 ; >GD8F " ' > 1>.21A5 " ) F>B> 1 <DA15F <:834D<C2 2:8.G2F2;<C2 ;8J1>0 2R<1AL

26 @DR21F>38BD<F5 ; =<6A214< 23912D8 =8=A<F5 ; @F.12R $$"[ + ;.14<A>1C5 D>I B5? J5:2;8:G> A>6 2H12:6/; OP 2H12:6/; O & A4; 62G262;>D<C2 ' H12:<6 A<D R5D63B< OP 21>4 P 4< ;=./GDE& ;862D>DE; >DA<D 2J5 =8=A<F/; F.G<AD<B :G> 62G262;>D<C2 [ 4 J5:2;L [ ;1>4 4 @ 62F.G<ADE 21>4 J5:2;L ; :G> [ ; ;1>4 $ " " + 215S 1<.1<4<DA2;>D>.14<4 5F2;L 4 ; 24J5:2;>

27 @ C;>1>DA5BE3<B :>D839 4LHM2=A>;>=.14LA562F.5A<12;<C2I =<1;<1>1>362;<C2& ;0E34>D839:2.G>AR21F84>14E:4>BE3<B " "% % 4L=A2392;=6> ; 34<1;3> 1 :262D>0> ;8J215 2R<1A8 ; 2=A>;> =.14LA5 4<=A 2J<BF5B< :2=A>;L 21>4 124J5:2;L =.14LA5 ;1>4 4 """% ; D> 5=05C 2J<BF5B< 5=05C >=8=A8 4D>B:5BE3839 C0/;D<B 21>4 ( B<:D2=A6>39 ( 34<1;3> 1 <DA15F 2F.5A<12;< Y8R12D<AZ 4 :262D>02 ;8J215 2R<1A8 ; A<=A2;<B.G>AR21F8 >63<G<1>38BD<B:G>.2A14<J.12B<6A5 $!! >12:2;8!5D:5=4 ;.14<A>1C5 (

28 =<1;<1/;J>42:>D2;839& %$" %"% "+%T $Q ( 34<1;3> FJ<1 X.2 D> 2;8 =8=A<F F2DA>? 4>>;>D=2;>D " "" 5=05C D>: >4 D>: 5?8A62;>D8F.14<4 F2;> 2J<BF5B< D>:4/1 21>4 3>02:2J2;8 8=A<F5 21>41>.21A/; 8=A<F :G> F<:834D<C2 ;=.2F>C>.123<= 4:>14<S F<:834D839 2: 4<=.20/; F<:834D<C2 O *

29 % 2D=213B5F = O402D<6 2D=213B5FP;8C1>02.14<A>1C D> 62F.G<6=2;E 62F.5A<184>3BL :12;2AD<B >61<= 5F2;8 8=A<F5 DR21F>A834D<C2 ;1>4 B<C2 J>42:>D2;<C2& :2=A>;L ""% % " 5F2;L 4 <DA15F 265F<DA/;.DI YDA<C1>3B> =8=A<F5 <DA1>GD8 <B<=A1 >1A8 2G>6> 4 8=A<F<F <DA1>GD<B 265F<DA/;.2.14<4 2J8:;> =8=A<F8;1>4 4 5F2;8 B<=A 8=A<F5 <DA1>GD<B 265F<DA/; OP R5D63B2D5BE3<C2; 12B<6A :2A8348 @DA<1R<B=5 :>D839 :2 4<DA1>GD<C2<B<=A15>1A82G>6> > B L L B - J5:2;> 62D=213B5F& 6A/1<C2 >1=4>0<6 2B<;/:4A;> <B;>1A2HM D> 6;2AL FGD 40 5F2;8 J802 =4<1262.>=F2;<B ;2B<;/:4A;> O# # 148 4>=A2=2;>D2.2 )

30 2:J802 4>F65 2.>34 @ J802J8 2:34>= >1=4>0<6 2B<;/:4A;> ;1L =A2HM 4>F6DE0 1<4<=> >14E:5 T >D> 1<4<=> >14E:5!2DJ5: T >D> :>F> 6G5348:2 >D5 2B<;/:4A;> <4>1<F5 <14<F5 $" % >.21A5 D1 #[ 21>4 1>.21A5 D5F<1 [ @D=A15F<DA/; :2 =8=A<F5 2J12A5 21> $$ $" %$ 4 6A/1E 2JBLA839 42=A>02 2 0E34D<B 402A JBLA839 42=A>02.14<4 =./06L 4>G<?DE " =65A65 J B<:D<B > 4>A<F $ :2=40> :2 $ :262D>D> 42=A>0> 4 >1A,.6A #P 5=A>;8 4 FGD A FGD 40 <D> =A>;

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 Przypominamy, że rok 2015 będzie rokiem 70- lecia szkoły podstawowej w Górzynie. W związku z uroczystymi obchodami 70 - lecia naszej szkoły, zwracamy się z prośbą i zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA AB CDEF FC FC A BC DECF B A F E C C DC B E A D CDC EC D DFA C C A C A A DD B B A A B ECD D E A D A B BC DA DC A E D D EA CEA A C EE FCB EB D C A D D E BF D B B A A C B D AE F A E A D A D D F D B A D EC

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03.1/2012 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2012 Obowiązuje od

Lista Cen 03.1/2012 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2012 Obowiązuje od Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN PANDA VAN (2 osobowy) Lista Cen 03.1/2012 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2012 Obowiązuje od 02.08.2012 Ducato ser. 1 Cena wersji SX

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO

Bardziej szczegółowo

Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 SZUBRYT PAWEŁ 1 PL A45123FF :25:24 2 PAWLICKI HENRYK PL

Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 SZUBRYT PAWEŁ 1 PL A45123FF :25:24 2 PAWLICKI HENRYK PL Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 SZUBRYT PAWEŁ 1 PL 0231 16 1055 A45123FF00 30.07.16 04:25:24 2 PAWLICKI HENRYK PL 0219 16 8975 B26052E800 30.07.16 04:25:40 3 BAŁUCKI SYLWESTER

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Lp Hodowca Obr. rodowa

Lp Hodowca Obr. rodowa Lista włożonych gołębi na konkurs nr 2. KONKURS z odległości około 145km Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 GÓRKA M.T. PL 0198 15 5157 A421D9B600 25.08.15 22:05:52 2 ŻYNGIEL MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

" #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 1 2 1,0 1! 3 ) )) ))2 1,2 ) )!

 #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 1 2 1,0 1! 3 ) )) ))2 1,2 ) )! ! " #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 2,0! 3 ) )) ))2,2 ) )! +...6 #!! "...9 4 ) -...9 #!# ) - ) 2... #!5., ))))...3 #!6 7 0,),)...3 # $...5 5!....5 5!#,...7 5!5 8 0,)...8 5!6 9,...9 % $ " & ' ( &...2

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR 1. Algorytm XOR Operacja XOR to inaczej alternatywa wykluczająca, oznaczona symbolem ^ w języku C i symbolem w matematyce.

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Pojemność silnika. Symbol wg. PKWiU Rodzaj paliwa* Nazwa Handlowa. Wartość emisji CO 2 **** Wartość. zużycia. paliwa** (Model) Wariant.

Pojemność silnika. Symbol wg. PKWiU Rodzaj paliwa* Nazwa Handlowa. Wartość emisji CO 2 **** Wartość. zużycia. paliwa** (Model) Wariant. *** Lp. Marka Typ Wariant Wersja Nazwa Handlowa (Model) Symbol wg. PKWiU Rodzaj paliwa* Pojemność silnika Wartość zużycia paliwa** Wartość emisji CO 2 **** Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 w samochodach

Bardziej szczegółowo

II Warsztaty Matematyczne w I LO

II Warsztaty Matematyczne w I LO II Warsztaty Matematyczne w I LO Geometria Zadania konkursowe + niektóre rozwiązania 22 24września2008r. Dzień 1, Grupa młodsza Czas: 100 minut Zadanie1.(5p.)WtrójkątKLMwpisujemyokrągośrodkuS,stycznydobokówKLiKModpowiedniowpunktachPiQ.PunktKjestśrodkiemodcinkaPR(jesttodefinicjapunktuR).Wykazać,

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. ZAWIERAJĄCY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11 Zadania do cz. I Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Zadanie 1 Rozpatrujemy dwa geny u zwierzęcia. Allel A jest dominujący i koduje brązową barwę oczu, allel recesywny a determinuje barwę czerwoną.

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

!"#"$%#$#&'&!% )$ * +!"!&!"),+#-&. #/( )*!! "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " #

!#$%#$#&'&!% )$ * +!!&!),+#-&. #/( )*!! $)'#5#67#$&$#!5)!$#)  # !"#"$%#$#&'&!%!( #/( /0 )$ * +!"!&!"),+#-&.!"#$" %&#&# $#'('% 123 4 & 5/( 8( "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " # "))$#$"!$!*+'*,# $#* -./01231-456-1720/8956,-2:;-53,;/;4498-,@

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 456/2012 [słowackiego] Dz. U.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 456/2012 [słowackiego] Dz. U. Kategorie publikacji Kod Nazwa kategorii AAA Monografie naukowe wydane przez zagraniczne oficyny wydawnicze AAB Monografie naukowe wydane przez krajowe oficyny wydawnicze - oryginalne monotematyczne prace

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %-

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- !"# $% 2 3!"#$ %&'' ( )'*+',*-'&& -. /+.0- *'1 $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- 23*- */4 %%. / #.)0,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %1 %$%2',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 PL A1241 Grupa docelowa: Programiści i przeszkoleni użytkownicy Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać.

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.61H.0 1242 ccm 5-drzwiowy 31 900 39 237 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.61E.0

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci

Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Temat: Bezpieczne transakcje internetowe Cele laboratorium: Celem niniejszego laboratorium jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących: 1.

Bardziej szczegółowo

Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji. watermark

Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji. watermark Informacje o produkcie Świeca NGK V-LINE >19< BPR7E Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 17-01-2017 W elektrodzie środkowe znajduje

Bardziej szczegółowo

#.# 0,,,"")67,207)0+,0 #;0" 0,&,,02 "-,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( "")(6!(" # *2, 6!(". "#!

#.# 0,,,)67,207)0+,0 #;0 0,&,,02 -,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( )(6!( # *2, 6!(. #! ! " !"#$% #$%&'()*+ (", " "-". # #/+,, 0,. # # 0,,(,10+,2, ##2", ##0,2 #!#2 ",0+(+,+2,345, #.#+*2, ##, 0,,0)6 2"2, #/+,,,,.,,,, -0,(2"6!(". "# ##,,8,,(2"6!(". " ##"),. " "-" #!#*2)+2%,%'"%0,59).3: #.#

Bardziej szczegółowo

RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU

RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU PROJEKT FORESIGHT PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (projekt nr WKP_1/1.4.5/2/2006/20/23/601/2006/U) RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU Redakcja naukowa Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 28.02.2013

Lista Cen 02/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 28.02.2013 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN NOWA PANDA VAN (2 osobowy) NOWA PANDA VAN 1.2 69KM 519.61H.0 1242 ccm 5-drzwiowy 31 900 39 237 NOWA PANDA VAN 0.9 TWINIAIR 65KM S&S 519.61E.0 875 ccm

Bardziej szczegółowo

L p Hodowca Obr. rodowa Obr. Elektr Czas przylotu Szybkość [m/min]

L p Hodowca Obr. rodowa Obr. Elektr Czas przylotu Szybkość [m/min] LISTA GOŁĘBI NA WG-MAŁOPOLSKA W DNIU 30.06.2017. GOŁĘBIE W TABELI BYŁY ODBIJANE NA SYSTEMIE PODCZAS SZCZEPIENIA I POSIADAŁY OBRĄCZKI ELEKTRONICZNE GOŁĘBIE, KTÓRE SĄ DOPISANE POD TABELĄ NIE POSIADAŁY OBRĄCZEK

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO ZESZYTY AUKOWE AKADEII AYAKI WOJEEJ OK XV 58 4 Ja Ids a Zlla IDETYFIKACJA ÓWAŃ DYAIKI SIIKA PĄ DU STAŁ EGO STESZCZEIE W ayl dsa żlśc assaa baych fcj sljaych słżących dyfacj óań sla lycg. D s bgó assa ba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/48/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/48/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/48/2015 RADY GMINY CISEK z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko Kozielskiego realizowanego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka Wskazówki Rozwiazania...

Spis treści. Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka Wskazówki Rozwiazania... Spis treści Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria... 18 Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka... 29 Wskazówki... 39 Rozwiazania... 55 Literatura... 135 Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl 9 ALGEBRA

Bardziej szczegółowo

Zadania, które zaproponowałem na różne konkursy Olimpiada Matematyczna. bc(b 3 + c 3 ) + c4 + a 4. ca(c 3 + a 3 ) 1. c + ca + cab 1 ( 1

Zadania, które zaproponowałem na różne konkursy Olimpiada Matematyczna. bc(b 3 + c 3 ) + c4 + a 4. ca(c 3 + a 3 ) 1. c + ca + cab 1 ( 1 Zadania, które zaproponowałem na różne konkursy Olimpiada Matematyczna. (57-II-3) Liczby dodatnie a, b, c spełniają warunek ab + bc + ca = abc. Dowieść, że a 4 + b 4 ab(a 3 + b 3 ) + b4 + c 4 bc(b 3 +

Bardziej szczegółowo

spławiki 92 kod nazwa materiał (korpus/antenka/dociążenie) wyporność (g)

spławiki 92 kod nazwa materiał (korpus/antenka/dociążenie) wyporność (g) SE-WD SA-AC Sf-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SC-PMA SC-ROL SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SA-AB SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJH SJ-WL SJ-WP SJ-WH SJ-WB SJ-WF SE-WA SJ-WG SJ-AE SE-KWF SA-AA SF-AC SF-AA SF-AI SE-WB SE-WF SE-JP

Bardziej szczegółowo

V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha dla uczniów szkół średnich Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 22 18. kwiecień 2011 rok 1. W trapezie

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. INWESTOR ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa APANET Green System Sp. z o.o. WYKONAWCA ul. Św. Antoniego 2/4 50-073 Wrocław TYTUŁ OPACOWANIA Inteligentny system sterowania

Bardziej szczegółowo

Wokół twierdzenia Pascala

Wokół twierdzenia Pascala Wokół twierdzenia Pascala Marcin Fryz 08 czerwca 2012 1 Wstęp Geometria, a w szczególności planimetria, jest jednym z najważniejszych działów matematyki. Jej zastosowania można dojrzeć wszędzie: zaczynając

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Muzea i galerie w Gorlicach

Muzea i galerie w Gorlicach Śd, 6 2016 Kuu Mu g Gh Muu Rg PTTK. Igg Łu u. Wą 7-9, 38-300 G (+48) 18 352 26 15 uu..g@..g.. Gd : ą: 9.00 16.00 dł, b, d: j dę d djąh śj, b ub f ugdu. C bó: B : 5 ł B ug: 3 ł Pd gu: 20 ł O: Muu Rg ł łż

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Popularne produkty Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Sterowanie i sygnalizacja SIRIUS ACT nowoczesne oraz wydajne urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas przylotu AS-punkty 1 Wschodni Wiatr PL A42138AB :29:08:57 100,00 2 Cieślak

Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas przylotu AS-punkty 1 Wschodni Wiatr PL A42138AB :29:08:57 100,00 2 Cieślak Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas przylotu AS-punkty 1 Wschodni Wiatr PL 0123 15 9133 A42138AB00 15.09.15 10:29:08:57 100,00 2 Cieślak Jerzy PL ZG 01 15 34 A4506D3900 15.09.15 10:29:10:01

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Opis pojazdu Dane podstawowe pojazdu Opis wariantu Nr pojazdu podstawowego Norma emisji spalin Rozstaw osi Zwis TGX 18.440 4X2 BLS L06XSG31 EURO6 3600 mm 800 mm Lewostronny Dopuszczalna masa NATZU TECHN

Bardziej szczegółowo

Liczba dostępnych sztuk jest ograniczona, oferta obowiązuje do wyczerpania stanów magazynowych!

Liczba dostępnych sztuk jest ograniczona, oferta obowiązuje do wyczerpania stanów magazynowych! spotline spotline TECHNIKA ŚWIETLNA Prezentowana publikacja zawiera oprawy podlegające wyprzedaży. Są to końcówki serii oraz egzemplarze poekspozycyjne. Ceny podane obok artykułów są cenami brutto. O szczegóły

Bardziej szczegółowo

Zamówienia LEDIO Tel. 508 611 617

Zamówienia LEDIO Tel. 508 611 617 Zamówienia LEDIO Tel. 508 611 617 KOD 8GM000208141 1AB001100001 1AE001103031 1AE001103041 1AG001108301 1AG001108451 1AG001108531 1S3001117041 1A3001120001 1A3001123001 1A3001123011 1A3001123061 1A6001128021

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg Neozed gg -,, D03-400V AC/ 250 V AC (A) Kolor Kodowy D03 D03 2 4 6 13 16 20 25 35 50 63 80 0 różowy brązowy zielony czerwony czarny szary niebieski żółty czarny biały miedziany srebrny czerwony GG40V2

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DIENNIK URĘDOWY WOJEWÓDTWA LUBELSKIEGO L, 24 2015. P. 3780 UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM 16 2015. j h h ó h h N.18.2 15. 40. 1 8 1990. g (D. U. 2015.. 1515). 80. 4. 8,. 90. 4. 8 7 1991. (D.

Bardziej szczegółowo

F 4 2 1 2 3 3 1 g B A D C E g B Y t ] [ N O S T \ T H H L p g FE FE F FD S F112D B F0 F e F FD FE F E g FE F Fa b F# FB FB e f B F: F: F: E FB F F F0 F FD D FB FB F FD FB Ff FB FD F E FB Ff FB FD F FD

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo