ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU"

Transkrypt

1 ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZAWIERAJĄCY: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

2

3 ! "!"! " # $ " # # "" %! %$%$ % % #! % % " "& " " "# % '"" % ( " ) * %!% ) % +& " +, % +"! +%)! "% %& % ' %& % "% % %% $ %%#! % % - ' "#! %%$ '%## # $ "## &$ " "# # (! # (! % "% - " % % % # (! " % % "$" %# (#! % % % #

4 ( $ %# (! " & -"!% $ +!%#( ((! & '% % %#( (*! " % '#( ()! $ #( (, #( ( % % $ "#( (! % #( * #* #

5 ./ *,& :/; 4< =.14<:>?8 " =A> L0> ; E:5 <B2D2;<C2 N"2=.2:>1342K <B<=A12;8 ; O;/;34>=%" P <B<=A15 %>D:G2;<C2.2: =8CD>A51E %$ D1 *) *1./06L 4>1<B<=A12;>D2; 1>B2;8F <B<=A14< E:2;8F.2: D5F<1<F (,, D2A2;>D< =E D> ; B<=A B<:DE ;839 =./0<6 2G=3< 2=A>134> >62 >5A21842;>D8.>1AD<1 =.14LA5 21>4 :2=A>134> J5:2;8 =8=A<F/; A1>D=.21A<F 21>4 >"15.> 4 34<C2 A2 2=2J8 4 ;8?=48F

6 >14E:5 & *& 21>4 U =8=A<F/; F>BE3839 D> +,- " "15.> 62F.G<6=2;< 21>4 B<=A @DR21F>A834D> 3<DA1/; ;.12;>:4>D839 H12:6/;& > :>D :4E /?D212:D839 8=A<F 4>:>S DA1>26 B<=A =8=A<F<F& 6A/18 ;862148=A5B< ; "0/;D8F =8=A<F5 B<=A 4>:>S& > A>6?< 62DA12G> :>BE3 7 4>1/;D2.2:34>= 4>65.5 O8=A<F A2 D2;234<=D8 2.1>32;>D8 4 F8HGE 2.<1>A21>39

7 2C0/;D8394>:>S=8=A<F5D>G<?8I.<0D> >5A2F>A84>3B> ; T 2:<G5 >D839& =A>A5=/;& GA<1D>A8;D<C2& 8=A<F <A 2J=05CL :2=A>134>BE3<C2 <=A =8=A<F<F 1/?D839 DR21F>A834D8 :>D839 >5A2F>A845BE38.123<=8 0E348& 1<621: &:>D< 21>4:>D< 15392;839P V1/:0<F:>D839 F2CE J8M =8=A<F8 =8=A<F8 J>42:>D2;< 1<B<=A15BE3<:>D< 8=A<F F2?< 1/?D839 <G<F<DA/; :>D839 DR21F>A834D8 =8=A<F =05?E38 :2 8=A<F 62F.G<6=2;< 4 124;2B5 21>4 62=4A/; 8=A<F >5A2F>A834D<C2 :>D839 4 :2;2:/; 6A/1<C2 B<=A A8F34>=2;<B (

8 :265F<DA5 B<B :2 62F.5A<1> 21>4 8=A<F :>D839 8=A<F 2R<15B< 62F.G<6=2;E 2J=05CL 2.<1>A21/; ;4CGL:5 R5D63B< G>=A834D> J5:2;> D> 4 4>1/;D2 @DA<1R<B=8& B>6 DR21F>A834D8 =8=A<F A8.5 >GG<DA<1 <=A D> =A>D:>184>3BL R21F =4<1<C F2:50/; R5D63B2D>GD839&.24;>G>BE3839 D> <R<6A8;DE 4 8=A<F 2J=05CL O9<G.:<=6& 1<6G>F>3B<P& =.14<:>?.14<4 A<G<R2D& D2;839.12:56A/;& 2J<BF5BE3> 3>0E & & $ & " & %& G>AR21F> A> 4D>B:5B< ; D>=AL.5BE3839 2J=4>1>39I A<? ; @DA<C1>3BL 4 =8=A<F>392.<1>38BD839 >5A2F>A845BE38.123<=8 @ 21>4 4C2:D839 4 :265F<DA>3BE D1,## D21F8 :2A834E3< > >X JL:E3> & 2.>1A8F D> )(: 4D>D8F QZ Q =A;2142D2 :G> O:2 6>D>05* %4; P A> B<=A J>1:42 62D651<D38BD> :2 Q ; =A2=5D65 =A2=2;>D839 *

9 5=05C <=A A2.12:56A =>F214E:2;< 8=A<F =A>A5=5 2 8=A<F DR21F>A834D8 =8=A<F;=.2F>C>BE38 8=A<F 62DA12GL:2=AL.5:2 1<B<=A1>3BL DR21F>A834D>.G>AR21F> B<=A A/18 62=4A/; <R<6A8;D<& =8=A<F5 8=A<F 4>.2F23E @ =60>:/;.2B>4:/; =48D2;839& G262F2A8;8& 6A/18 A8F 2:502;> =A156A51> =8=A<F5.24;>G> 4>14E:4>M =.14<:>?E& 4 O P 4>>;>D=2;>D< @0>S3539<F:2=A>;O P A;>1A2HM 4 =8=A<F<F 4:2;2GD<C2 >:2=AL.:2 =8=A<F5 548=65B< =.2=2J/; B>62 4>.2F23E =8=A<F & )

10 A8F =>F8F D> 6>?:8F >4 2J=05C5B< K R5D63B2D5B< ; @DA<C12;>D8 8=A<F :G> B<:D2=A<6 =>F214E:5 6A/1<C2 K =A156A51L F2:502;E 2J=05C> :265F<DA/; =A>B< :G> 393E3839 4>14E:4>M 2J=05CL :265F<DA/; <R<6A8;D<C2 =.1>; B<=A ; 1>F>39.12B<6A5 $>D65 G>A>39 " 4>BF5B< =8=A<F5 DR2 F8HGE 2 B<:D2=A6>39 2A;>1A<C2 42=A>0 2.1>32;>D8 >A> <DA<1& @ =<1;<1/; T 2J<BF5BE3< ;8D>B<F 261<HG2D839 4>=2J/; 4>14E:4>D839.12C1>F2;2& 2AL?DE =<1;<18.1>35BE3< ; ;862148=A8;>D< B>62.2:=A>;> 21>4

11 !"" " " 60>: #$%$&'()$*+, >;<0539 D:14<B8F54> 2F>=4 +-.*/.0&$.&$'12&+34$ 1T#(1 1T#(1 1T#(1 1T#(1 -.) +)/!.!0#++$!#1'!%+"')/0 )+2#++$!#1' 3#+.45'!6 )+2#++$!#1' -5!$7!)!( *0"-3+*!#1'

12 # #$%$&'()$*+, >A5=>6.0&$,&'12&+34' 402D<6>:8>:42134<B 402D<6>:8>:42134<B 402D<6>:8>:42134<B 402D<6>:8>:42134<B 5 " % > 4>60>:2;8 )* & 40 =60>:> )* 4; C02=/; D> >GD8F +34,&'-$2*(. $3(6''+34$ 7+'/$8'02 ('+0'9,).:, $3(6':0,*;) &' 7:0,*;) &' -.) +)/!.! 89:8;9 :&:< 89:8;9 :&:< #4$=43!!.! ; 8&8< ; 8&8< =!(!>-( A98 A&A< A98 A&A< --$=!( 9899;8: :&< 9899;8: :&< <3(&$.= A7 A7

13 ! % $% $ % % O1<4<= >14E:5P >;<0539 >14E:5P D:14<B8F54> >14E:5P^ D> 7;2C/GD<B 89:8;9,&, 89:8;9,&, ( &, ( &, *( &,# *( &,# O402D<6P #,, & #,, & B<=A?2D> D:14<B> 8F548 >14E:5&.242=A>BE3> 4 5=A>;2;<B ; 4>60>:2;8F D>J8;>BE3 &(# 40 4> >63BL A1>D=>63B>39 1<4<=> =2J8 #! % % " "& " :2 7 F> @ A14< D6/; >:8 34A<1< D6/; >:8

14 " " ' " 4 ; B<=A :2=A>;3E 62F.G<6=2;839& :<:862;>D839 ; :G> B<:D2=A<6 =>F214E:5 ;=.2F>C>BE3<C2 3>02HM.123<=/; A8F A>6?< B<:D2=A6>39 =>F214E:2;<B " :2=A>134> A>6?< ; =<6A214< 23912D8 42=A>0> D>J8A>.14<4 2: 6>1J >60>:2;8F ;:>G=48F =;/B D> F238 =A>;8 # Q& B>6 @D:2;=& %Q&$ "$! ; B<=A :2=A>;3E 62F.G<6=2; A/18 F> D> 3<G5 62F.G<6=2;E 2J=05CL 2: =A12D8 F<:834D<B 21>4 #

15 "K! D> 14<34 " ; N 6;>1A>G< # 1 ".2:BL0> :<384BL "K! >14E:5 " B<=A =.14<:>? 4<;DLA14D<F5; % $ 45G3KR<6A >BF5B< 21>4 DA<1D<A2;839 21>4 K $ 45G3KR<6A ;8?=48F A< 42=A>08 4>.1<4<DA2;>D< B>62 >6A8;>:2=AL.D<:2 =.2=/J=EA1>6A2;>D<.14<4 >14E: 8=A<F ; 4 ; >14E: @ >.1>; B C B "15.> ; 1>F>39 C15. @ 21>4 =.14<:>?.242=A>08395=05C

16 % ' "" % O P /;0-,3(. /;0-,3(.5 -,92+8D2*02:' '-8,EF 9($'0 '-8,EF 9($'0 4$=+54 3B-#5!=4)3+-#!'$"',!3!( =4)3-62#-,#!5 $=4)3+ & :&C< :&A 9&< =#45!3 + $+#% $$2#D='*-52'=+#-%+,--#! 3B#!$=#'*='#4 3B-#5!=4)3+.-#!$+#% $-2#-,#!5-%!3! ;;& A&< ;9& &A< 2#+!E'$"',2#+=%!#!3!!34)/ & &< & &C< $"', F'-%4$4$=+5G%$ +) -%4)/ 9& ;A&< 9&9 ;;&< 2#+!E2--$=!"4)/'$"', & &;< C& &< 2#+!E$2#D='*-52'=+#-%+,- -2#-,#!5-%!3! 8A&8 &8< &A &C< '(.# AG A7 % ' "" %! " K" 4>>;>D=2;>D839 :G> =<6A21> K =A>D:>1:2;< C2A2;< :2 G5J

17 ;< ;0>=D8F <DA15F >D839& ; D>;<A "!! " 21>4 F>BE 39>1>6A<1 21>4 2R<15B< @ 4>1/;D2:G> C;>1>D38BD<C2& "15.> ?2D839 4D>B:5BE >B5& 32:>B< 1>F>39 A<B FGD 40& (& :/; 2C/0<F " % D>G<?E3< :2 A<B C15.8 A2I ;8D>B<F 261<HG2D839 4>=2J/; 4>14E:4>D839.12C1>F2;2& ;8D>B<F =<1;<1/; ;1>4 4< 21>4 >D839 =<1;<18.1>35BE3< ; B>62.2:=A>;> 21>4 1>F>39 A<B C :8 & FGD =.14<:>?8 ;./ (

18 "$ % D>G<?E3<:2 A<B C15.8 A2 J5:2;> =4<1262.>=F2;839 1>F>39 A<B C15.8 >=21A8F<DA2;<B 42=A>08 A<F>A8 :2A834E3< J5:2;8 =4<1262.>=F2;839 21>4 62F.5A<12; :8 A<B C15.8 A2*& FGD 40& 32 =.14<:>?82C/0<F ' "" 1>F>39 A<B =.14<:>? A2;>1/; 9>D:G2;839"15.> & ' %" & 6A/1< 4>61<=<F:2?>:D<B ` ` ` ` ` *

19 G :2 6A/1839 B<=A 2R<1A> A<D B<=A 5=05C % ' "" O P /;0-,3(. /;0-,3(.5 H&.+(6H82 '-8,EF 9($'0 '-8,EF 9($'0 +(+*-5'3 *!).! &8 &< C& &8< 5 3 $=#!).!#1-%! $!5-#1-%! C& ;:&C< 9A&C 88&< H!3*-%-IJ 'F+2 +)+3! 9&; ;&< :& &< +*=-#!( %-%-03+#,+=4)34 &9 &C< &C A&C< '*!).! & :&C< & &< #!3$2-#= A&; ;&< &8 A&< )/#-3!#-%! &8 &8< ;&; &:< +*=-#%4-F4%)4 :&; 8&< &9 8&C< --$=!"+2#+$ DF -#$=%!2#+54$"-%+& '$"',-%+ 3B-#5!=4)3+ 9&: ;&< &: &9< '(.# AG A7 % % ' "" )

20 :G>14L:5 14L:5 $ 2R<15B< ; A8F B<:8D8 ; 61>B5 :<:862;>D<:G>.14<F8=05;8:2J8;34<C2 2:>A62;2.242=A>0< =60>:" F.G<6=2;E 2J=05CL ; F2:<G5.<0D<C2 4;0>=D<C2 <DA15F 1>F>39 A<C2 =<6A21> =E LCG2;> & LCG2;8 21>4 >=A14LJ=6>./06> LCG2;> "15.> ;./ >D2A2;>0> A8F =<6A214< F>BE:2=A>;8I =<1;<1/; $ & =.14LA5 62F.5A<12;<C2 21>4 5=05C $-$ =<6A214< 2JBLA8F =.>:<6 =.14<:>?8 2 &* FGD 40; =A2=5D65:2./01234> 1"15.> FGD 40 K" 1>F>39 T <D<1C<A834D<C2"15.> &* FGD 40& %.14<:>?:2 J1>D? D8 1 & FGD B<=A

21 1 $ &"! 1>F>39 5=05C2;839"15.> @ " B B "15.> ;./ (&* FGD 40& 32 24D>34> ;412=A ; =A2=5D65 :2 26;2AL##&FGD40 4$*F#'==-3!$2#+!E4;./ ;41/=0 FGD 40 A8F =>F8F "15.> ;8.1>32;>0> 4$* 3! $2#+!E4 % H6-'&./,(H34.-'3I2&+2 (H*+;)$*8-'8 G G5 #4)/-4+$2#+!E4-,G"+5 A&9 9;&A -$=4%"!$3+$2#+!E4 9& 8A&8 4$*F#'==-3!$2#+!E4 ;A&A 9& 4$*3!!"!(3-I) -2+#!) & 9& 4$*F#'==- 8& 9&; -!=+*-)/--%4 ;& & H*+&.88, A A $ H6-'&./,(H34.6$K'&*2 G 5 G5 *=4%!=#%!"+ A& C& A& A&A *=4%!-F#-=-%+ CC&; A&9 AC&8 &9!2 =!"%"!$34 9& &8 & :;&C -F-% 1!3!"',-=+#5 3-%+ 8& :& & A& -F-% 1!3!*#G=*-=+#5 3-%+ ;;&; 8&9 9&; A9&; =A156A518 2#'6$K'&*,)' 55A5?A?A "15.8& 6A/1> 42=A>0> 4>.1<4<DA2;>D> ; >6A8;/; 2J12A2; ># 34<1;3> 4 D>

22 $ % '% 14<.08;8 @ ;./ OKP #& FGD 40 "0/;D8 ;.08; D> AL ;>1A2HM 48=6 J15AA2 ; & FGD 21>4 621<6A8; A8F ; >F21A84>3B> OKP )& FGD 40& =A>D5 4>.>=/; OKP &) FGD 14<.08;8 4!"!(3-I) 3%+$=4)4.3+. J808 OKP &) FGD B FGD40 -(./0H)HE-,9+;) /$.&$%J&H3I(9($'0'K&,E3$ G G5-2+#!) ;&8 6;& 3%+$=4) &C 6& B 3!3$-%+. 8&; ;& % D*$+3 +K53 +.$+3 +$=!3' I#-*G%2 +3 DE34)/ 6;&: 6A& -,9+$/$.&$%J&.&'+,&$.3,+-.*2 AG GA> V!!" F>1?>J15AA2O=A2=5D<648=65J15AA2D>=.14<:>?8: :/;4<=.14<:>?8P& 1<DA2;D2HM J15AA2 D> 9>D:G2;<B O=A2=5D<6 48=65 J15AA2 D> =.14<:>?8 A2;>1/; 1<DA2;D2HM2.<1>38BD>O=A2=5D<648=652.<1>38BD<C2: :/;4<=.14<:>?8P& =.14<:>?8P& 1<DA2;D2HMJ15AA2O=A2=5D<648=65J15AA2: :/;4<=.14<:>?8P& 1<DA2;D2HMD<AA2O=A2=5D<648=65D<AA2: :/;4<=.14<:>?8P& K#(P& :2.>=8;/;2C/0<FP& ;0>=D839 O=A2=5D<6 =5F8 @ :2 ;0>=D >:>BE3839

23 .&8,)&,EF G G5 7!#E!F#'==- 9&AA< &A< +3=-%3-IJ F#'==- 3!!"!(3-I) /!3(-%+. &9< &8A< +3=-%3-IJ-2+#!)4.3! 9&;< 8&8< +3=-%3-IJH &88< C&< +3=-%3-IJF#'==- A&C8< 8&C< +3=-%3-IJ3+==- &;C< ;&< +3=-%3-IJ*!2 =!"G%%"!$34)/ :&:;< 8&:< 0H&&,EF $*!L3 *2"433-I) F +E1)+. &89 &; $*!L3 *2"433-I) 2-%4E$-3+. &; &A '902J.&$. $*!L3 *-,G(3+,-!"'E+3! ;:&CC< 89&< $*!L3 *!"'E+3!*!2 =!"G%%"!$34)/ AC&8A< :;&9< D>:>G 5=05C; =A156A :/; J802 8=62.<1>38BD8"15.8;41/=02*&#FGD40&> 1<DA2;D2HM2.<1>38BD>;./ ;412=0>:2*&#7 <DA2;D2HM $ &7 A<D;41/=0 2 &.5D6A5.123<DA2;<C2 D>:>G;=6>45BE D>;8=26E 4:2GD2HM" :2 @:234D> =A156A514<.>=8;/;& 6A/1> 1265;=6>45B< 4D>B:5B< ; :2J1<B DA1>6A/; 2 4D>34D<B BLA L $ 215S;8J1>02 2R<1AL =8=A<F5 6>F<12;839;1>4 4 #

24 <D<1C<A834D<C2 :2 J5:2;>D839.5D6A/; 6>F<12;839 =<1;<12;<B ;1>4 4 N =05?E3<B :2 J5:2;>D<C2=8=A<F5 12B<6A F> 4> =>F214E:5 ; L:2;839 =.1>;& > A>6?< K %% D> :;5=A12DDE DA<1D<A JL:E G<6>14> 21>4 548=6>BE ">J2= 2RA;>1< 2.1/34 :2=A>;8 "'"" ;8.2=>? "5DZ $ T @>=A2.20E342D< 4 2DR<1<D3BE 1>D=.21A5 F.1<48 #

25 J >;& D> AL =8=A<F5 ; 2G=3< 12B<6A A<D 42=A>0; 62D=213B5F K"<1A15:< 2DR<1<D3B> =.2A6>0> 4J>1:42:5?8F 4>61<=5=8=A<F/; "0/;D8F A<F>A<F!215F J808 =8=A<F/; A1>D=.21A2;839&; A8F ;0>:4<=>F214E:2;< @ 1539<F& > A>6?<.14<6>4>D2 D>J8A< ; =8=A<F/; A1>D=.21A2;839; 1/?D839 =A5:8BD839 4>.24D>M 4 ;< @P " %%" =8=A<F C>45 " ' "" " 4>60>:2;8F D>J8;>BE3 ; A1>D=>63B>39 =<38BD839 ; >GD8F " ' > 1>.21A5 " ) F>B> 1 <DA15F <:834D<C2 2:8.G2F2;<C2 ;8J1>0 2R<1AL

26 @DR21F>38BD<F5 ; =<6A214< 23912D8 =8=A<F5 ; @F.12R $$"[ + ;.14<A>1C5 D>I B5? J5:2;8:G> A>6 2H12:6/; OP 2H12:6/; O & A4; 62G262;>D<C2 ' H12:<6 A<D R5D63B< OP 21>4 P 4< ;=./GDE& ;862D>DE; >DA<D 2J5 =8=A<F/; F.G<AD<B :G> 62G262;>D<C2 [ 4 J5:2;L [ ;1>4 4 @ 62F.G<ADE 21>4 J5:2;L ; :G> [ ; ;1>4 $ " " + 215S 1<.1<4<DA2;>D>.14<4 5F2;L 4 ; 24J5:2;>

27 @ C;>1>DA5BE3<B :>D839 4LHM2=A>;>=.14LA562F.5A<12;<C2I =<1;<1>1>362;<C2& ;0E34>D839:2.G>AR21F84>14E:4>BE3<B " "% % 4L=A2392;=6> ; 34<1;3> 1 :262D>0> ;8J215 2R<1A8 ; 2=A>;> =.14LA5 4<=A 2J<BF5B< :2=A>;L 21>4 124J5:2;L =.14LA5 ;1>4 4 """% ; D> 5=05C 2J<BF5B< 5=05C >=8=A8 4D>B:5BE3839 C0/;D<B 21>4 ( B<:D2=A6>39 ( 34<1;3> 1 <DA15F 2F.5A<12;< Y8R12D<AZ 4 :262D>02 ;8J215 2R<1A8 ; A<=A2;<B.G>AR21F8 >63<G<1>38BD<B:G>.2A14<J.12B<6A5 $!! >12:2;8!5D:5=4 ;.14<A>1C5 (

28 =<1;<1/;J>42:>D2;839& %$" %"% "+%T $Q ( 34<1;3> FJ<1 X.2 D> 2;8 =8=A<F F2DA>? 4>>;>D=2;>D " "" 5=05C D>: >4 D>: 5?8A62;>D8F.14<4 F2;> 2J<BF5B< D>:4/1 21>4 3>02:2J2;8 8=A<F5 21>41>.21A/; 8=A<F :G> F<:834D<C2 ;=.2F>C>.123<= 4:>14<S F<:834D839 2: 4<=.20/; F<:834D<C2 O *

29 % 2D=213B5F = O402D<6 2D=213B5FP;8C1>02.14<A>1C D> 62F.G<6=2;E 62F.5A<184>3BL :12;2AD<B >61<= 5F2;8 8=A<F5 DR21F>A834D<C2 ;1>4 B<C2 J>42:>D2;<C2& :2=A>;L ""% % " 5F2;L 4 <DA15F 265F<DA/;.DI YDA<C1>3B> =8=A<F5 <DA1>GD8 <B<=A1 >1A8 2G>6> 4 8=A<F<F <DA1>GD<B 265F<DA/;.2.14<4 2J8:;> =8=A<F8;1>4 4 5F2;8 B<=A 8=A<F5 <DA1>GD<B 265F<DA/; OP R5D63B2D5BE3<C2; 12B<6A :2A8348 @DA<1R<B=5 :>D839 :2 4<DA1>GD<C2<B<=A15>1A82G>6> > B L L B - J5:2;> 62D=213B5F& 6A/1<C2 >1=4>0<6 2B<;/:4A;> <B;>1A2HM D> 6;2AL FGD 40 5F2;8 J802 =4<1262.>=F2;<B ;2B<;/:4A;> O# # 148 4>=A2=2;>D2.2 )

30 2:J802 4>F65 2.>34 @ J802J8 2:34>= >1=4>0<6 2B<;/:4A;> ;1L =A2HM 4>F6DE0 1<4<=> >14E:5 T >D> 1<4<=> >14E:5!2DJ5: T >D> :>F> 6G5348:2 >D5 2B<;/:4A;> <4>1<F5 <14<F5 $" % >.21A5 D1 #[ 21>4 1>.21A5 D5F<1 [ @D=A15F<DA/; :2 =8=A<F5 2J12A5 21> $$ $" %$ 4 6A/1E 2JBLA839 42=A>02 2 0E34D<B 402A JBLA839 42=A>02.14<4 =./06L 4>G<?DE " =65A65 J B<:D<B > 4>A<F $ :2=40> :2 $ :262D>D> 42=A>0> 4 >1A,.6A #P 5=A>;8 4 FGD A FGD 40 <D> =A>;

RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU

RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU PROJEKT FORESIGHT PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (projekt nr WKP_1/1.4.5/2/2006/20/23/601/2006/U) RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU Redakcja naukowa Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 VISTULA GROUP skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

KATALOG TARCZ HAMULCOWYCH 2012 r.

KATALOG TARCZ HAMULCOWYCH 2012 r. Samochody japońskie i koreańskie Spis treści MARKA Str. DAEWOO / CHEVROLET 2 DAIHATSU 3 HONDA 4 HYUNDAI 8 ISUZU 11 KIA 12 MAZDA 13 MITSUBISHI 17 NISSAN 23 PROTON 30 SSANGYONG 30 SUBARU 31 SUZUKI 32 TOYOTA

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 10 maj 2013 UWAGA!!! KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA Szczegóły na stronie 6!"#$ &' Bolesław Piecha nowym Senatorem RP Poseł PiS Bolesław Piecha zwyciężył w wyborach uzupełniających do Senatu, które odbyły

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO!" Za zas³ugi w edukacji 21 LISTOPADA 2010 R. W Y B O R Y SAMORZ DOWE MYJNIA BEZDOTYKOWA

Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO! Za zas³ugi w edukacji 21 LISTOPADA 2010 R. W Y B O R Y SAMORZ DOWE MYJNIA BEZDOTYKOWA !""# %&'&()*+* GAZETA BEZP ATNA #, %+-&+%+!"#$%.!"/0123 Ukazuje się od 1990 r. www.czerwionka-leszczyny.pl kuriercl@gazeta.pl Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO!" $%&%'()* +, (-./-&%+'*-(/ 0123

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3

ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3 1 ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3 1.1. WYDZIELENIE ANALIZOWANEGO REGIONU...3 1.2. WALORY TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO...7 1.3. WALORY KULTUROWE...19 1.4. DOSTPNO KOMUNIKACYJNA...34 2 ANALIZA STANU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 PL A1241 Grupa docelowa: Programiści i przeszkoleni użytkownicy Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać.

Bardziej szczegółowo

XI Edycja AROUND THE ROCK

XI Edycja AROUND THE ROCK nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 Att 540 30 4 x 98 58,1 6,5Jx15H2 Att 530 / 530C / 530G 35 B581C! - 15" tylko silniki benzynowe - 7,0Jx16H2 Att 620 / 620C 35

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Najlepsza jakość na pierwszy montaż. i rynek wtórny OD 1972. www.zlotecki.pl

KATALOG. Najlepsza jakość na pierwszy montaż. i rynek wtórny OD 1972. www.zlotecki.pl KATALOG 2014 Najlepsza jakość na pierwszy montaż i rynek wtórny OD 1972 Nasze Produkty i Usługi - SPIS TREŚCI 1. SILNIKI LOTNICZE 2. ANDORIA 3. DEUTZ 4. FIAT 5. FSO 6. GAZ 7. ŁADA / WAZ 8. LUBLIN 9. MASSEY

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 540 / 540C 35/30 B581C 185/65,196/60 typ 955 6,5Jx15H2 Att 530 / 530G 35 B581C 4 x 98 58,1 Att 530B / 530CC 35 7,0Jx16H2 B581C 195/55,205/50 Att 630CC 35! - 15" tylko

Bardziej szczegółowo

9"9 !>?@@ # $%%$ &!'$ (' $)' * $!'$%($ $'! +&,%!'$'$ ")-!. % # $)(/ 0) (! ()(/# %!!! 0 1.(.2!!( '$$%$$ ()-!.(% '"!!3.!!$ " -!

99 !>?@@ # $%%$ &!'$ (' $)' * $!'$%($ $'! +&,%!'$'$ )-!. % # $)(/ 0) (! ()(/# %!!! 0 1.(.2!!( '$$%$$ ()-!.(% '!!3.!!$  -! ! " #$ % &'((! ) * + &(( +,, %# -(-./0.1(' 2+ 3"4 5./67 '/1 /1.1 4 5./67 '/1 /1.- 34 "8"9 # :- ; < 3.6(- = 3 3"4 5-/7. :-:: :&:: 4 5-/7. :-:: '1(/ 34 "8"99 9"9!"!>?@@ # $%%$ &!'$ (' $)' * $!'$%($ $'! +&,%!'$'$

Bardziej szczegółowo

T: +48 33 876 70 83 F: +48 33 876 62 23 K: +48 604 152 240 M: zakupy@kobax.pl

T: +48 33 876 70 83 F: +48 33 876 62 23 K: +48 604 152 240 M: zakupy@kobax.pl T: +48 33 876 70 83 F: +48 33 876 62 23 K: +48 604 152 240 M: zakupy@ T: +48 33 873 93 55 F: +48 33 873 93 55 K: +48 604 750 320 M: akcesoria@ Wzornik RAL Classic Kody RAL wprowadzone zostały w 1927 roku

Bardziej szczegółowo

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa ALFA ROMEO 0. 0406 Alfa Romeo 45 930 07/994-09/200. 0. 0406 Alfa Romeo 46 930 2/994-0/200. 0. 052 Alfa Romeo 46 930 0/995-0/200.

Bardziej szczegółowo

Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62

Osłony podwozia w ofercieautotraper 4x4 - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 200.2.3 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl Ref. Model Typ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Skierniewicach

z siedzibą w Skierniewicach PROSPEKT EMISYJNY JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach Na podstawie niniejszego Prospektu JHM DEVELOPMENT S.A. wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

Felgi ANZIO Lista zastosowań

Felgi ANZIO Lista zastosowań Felgi ANZIO Lista zastosowań zima 2013/2014 ANZIO ANZIO Come Come into into Fashion Fashion ALFA ROMEO Alfa 159 5 110 7 x 16 38 LIGHT LI70638O11 85-147 205/55R16 Ł MP074 TÜV 159 Sportwagon 38 WAVE WA70638O11

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KOŁA PASOWE

SPIS TREŚCI KOŁA PASOWE KOŁA PASOWE 3 SPIS TREŚCI ALFA ROMEO 4 AUDI 4 BMW 7 CITROËN 9 DACIA 13 FIAT 13 FORD 15 LANCIA 17 MERCEDES-BENZ 17 MITSUBISHI 21 NISSAN 21 OPEL 22 PEUGEOT 23 RENAULT 27 SAAB 31 SEAT 31 SKODA 33 SMART 34

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO KaTaLOgU akumulatorów DO SaMOchODóW OSObOWYch NOWE PRODUKTY

SUPLEMENT DO KaTaLOgU akumulatorów DO SaMOchODóW OSObOWYch NOWE PRODUKTY SUPLEMENT DO KatalogU akumulatorów do samochodów osobowych 2014 NOWE PRODUKTY 2 TABELE ZASTOSOWAŃ Niniejsze tabele stanowią zbiór zastosowań akumulatorów rekomendowanych, stworzonych na bazie parametrów

Bardziej szczegółowo

Autodesk 2012. Podręcznik licencjonowania

Autodesk 2012. Podręcznik licencjonowania Autodesk 2012 Podręcznik licencjonowania 2011 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO ZESZYTY AUKOWE AKADEII AYAKI WOJEEJ OK XV 58 4 Ja Ids a Zlla IDETYFIKACJA ÓWAŃ DYAIKI SIIKA PĄ DU STAŁ EGO STESZCZEIE W ayl dsa żlśc assaa baych fcj sljaych słżących dyfacj óań sla lycg. D s bgó assa ba

Bardziej szczegółowo