ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU"

Transkrypt

1 ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZAWIERAJĄCY: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

2

3 ! "!"! " # $ " # # "" %! %$%$ % % #! % % " "& " " "# % '"" % ( " ) * %!% ) % +& " +, % +"! +%)! "% %& % ' %& % "% % %% $ %%#! % % - ' "#! %%$ '%## # $ "## &$ " "# # (! # (! % "% - " % % % # (! " % % "$" %# (#! % % % #

4 ( $ %# (! " & -"!% $ +!%#( ((! & '% % %#( (*! " % '#( ()! $ #( (, #( ( % % $ "#( (! % #( * #* #

5 ./ *,& :/; 4< =.14<:>?8 " =A> L0> ; E:5 <B2D2;<C2 N"2=.2:>1342K <B<=A12;8 ; O;/;34>=%" P <B<=A15 %>D:G2;<C2.2: =8CD>A51E %$ D1 *) *1./06L 4>1<B<=A12;>D2; 1>B2;8F <B<=A14< E:2;8F.2: D5F<1<F (,, D2A2;>D< =E D> ; B<=A B<:DE ;839 =./0<6 2G=3< 2=A>134> >62 >5A21842;>D8.>1AD<1 =.14LA5 21>4 :2=A>134> J5:2;8 =8=A<F/; A1>D=.21A<F 21>4 >"15.> 4 34<C2 A2 2=2J8 4 ;8?=48F

6 >14E:5 & *& 21>4 U =8=A<F/; F>BE3839 D> +,- " "15.> 62F.G<6=2;< 21>4 B<=A @DR21F>A834D> 3<DA1/; ;.12;>:4>D839 H12:6/;& > :>D :4E /?D212:D839 8=A<F 4>:>S DA1>26 B<=A =8=A<F<F& 6A/18 ;862148=A5B< ; "0/;D8F =8=A<F5 B<=A 4>:>S& > A>6?< 62DA12G> :>BE3 7 4>1/;D2.2:34>= 4>65.5 O8=A<F A2 D2;234<=D8 2.1>32;>D8 4 F8HGE 2.<1>A21>39

7 2C0/;D8394>:>S=8=A<F5D>G<?8I.<0D> >5A2F>A84>3B> ; T 2:<G5 >D839& =A>A5=/;& GA<1D>A8;D<C2& 8=A<F <A 2J=05CL :2=A>134>BE3<C2 <=A =8=A<F<F 1/?D839 DR21F>A834D8 :>D839 >5A2F>A845BE38.123<=8 0E348& 1<621: &:>D< 21>4:>D< 15392;839P V1/:0<F:>D839 F2CE J8M =8=A<F8 =8=A<F8 J>42:>D2;< 1<B<=A15BE3<:>D< 8=A<F F2?< 1/?D839 <G<F<DA/; :>D839 DR21F>A834D8 =8=A<F =05?E38 :2 8=A<F 62F.G<6=2;< 4 124;2B5 21>4 62=4A/; 8=A<F >5A2F>A834D<C2 :>D839 4 :2;2:/; 6A/1<C2 B<=A A8F34>=2;<B (

8 :265F<DA5 B<B :2 62F.5A<1> 21>4 8=A<F :>D839 8=A<F 2R<15B< 62F.G<6=2;E 2J=05CL 2.<1>A21/; ;4CGL:5 R5D63B< G>=A834D> J5:2;> D> 4 4>1/;D2 @DA<1R<B=8& B>6 DR21F>A834D8 =8=A<F A8.5 >GG<DA<1 <=A D> =A>D:>184>3BL R21F =4<1<C F2:50/; R5D63B2D>GD839&.24;>G>BE3839 D> <R<6A8;DE 4 8=A<F 2J=05CL O9<G.:<=6& 1<6G>F>3B<P& =.14<:>?.14<4 A<G<R2D& D2;839.12:56A/;& 2J<BF5BE3> 3>0E & & $ & " & %& G>AR21F> A> 4D>B:5B< ; D>=AL.5BE3839 2J=4>1>39I A<? ; @DA<C1>3BL 4 =8=A<F>392.<1>38BD839 >5A2F>A845BE38.123<=8 @ 21>4 4C2:D839 4 :265F<DA>3BE D1,## D21F8 :2A834E3< > >X JL:E3> & 2.>1A8F D> )(: 4D>D8F QZ Q =A;2142D2 :G> O:2 6>D>05* %4; P A> B<=A J>1:42 62D651<D38BD> :2 Q ; =A2=5D65 =A2=2;>D839 *

9 5=05C <=A A2.12:56A =>F214E:2;< 8=A<F =A>A5=5 2 8=A<F DR21F>A834D8 =8=A<F;=.2F>C>BE38 8=A<F 62DA12GL:2=AL.5:2 1<B<=A1>3BL DR21F>A834D>.G>AR21F> B<=A A/18 62=4A/; <R<6A8;D<& =8=A<F5 8=A<F 4>.2F23E @ =60>:/;.2B>4:/; =48D2;839& G262F2A8;8& 6A/18 A8F 2:502;> =A156A51> =8=A<F5.24;>G> 4>14E:4>M =.14<:>?E& 4 O P 4>>;>D=2;>D< @0>S3539<F:2=A>;O P A;>1A2HM 4 =8=A<F<F 4:2;2GD<C2 >:2=AL.:2 =8=A<F5 548=65B< =.2=2J/; B>62 4>.2F23E =8=A<F & )

10 A8F =>F8F D> 6>?:8F >4 2J=05C5B< K R5D63B2D5B< ; @DA<C12;>D8 8=A<F :G> B<:D2=A<6 =>F214E:5 6A/1<C2 K =A156A51L F2:502;E 2J=05C> :265F<DA/; =A>B< :G> 393E3839 4>14E:4>M 2J=05CL :265F<DA/; <R<6A8;D<C2 =.1>; B<=A ; 1>F>39.12B<6A5 $>D65 G>A>39 " 4>BF5B< =8=A<F5 DR2 F8HGE 2 B<:D2=A6>39 2A;>1A<C2 42=A>0 2.1>32;>D8 >A> <DA<1& @ =<1;<1/; T 2J<BF5BE3< ;8D>B<F 261<HG2D839 4>=2J/; 4>14E:4>D839.12C1>F2;2& 2AL?DE =<1;<18.1>35BE3< ; ;862148=A8;>D< B>62.2:=A>;> 21>4

11 !"" " " 60>: #$%$&'()$*+, >;<0539 D:14<B8F54> 2F>=4 +-.*/.0&$.&$'12&+34$ 1T#(1 1T#(1 1T#(1 1T#(1 -.) +)/!.!0#++$!#1'!%+"')/0 )+2#++$!#1' 3#+.45'!6 )+2#++$!#1' -5!$7!)!( *0"-3+*!#1'

12 # #$%$&'()$*+, >A5=>6.0&$,&'12&+34' 402D<6>:8>:42134<B 402D<6>:8>:42134<B 402D<6>:8>:42134<B 402D<6>:8>:42134<B 5 " % > 4>60>:2;8 )* & 40 =60>:> )* 4; C02=/; D> >GD8F +34,&'-$2*(. $3(6''+34$ 7+'/$8'02 ('+0'9,).:, $3(6':0,*;) &' 7:0,*;) &' -.) +)/!.! 89:8;9 :&:< 89:8;9 :&:< #4$=43!!.! ; 8&8< ; 8&8< =!(!>-( A98 A&A< A98 A&A< --$=!( 9899;8: :&< 9899;8: :&< <3(&$.= A7 A7

13 ! % $% $ % % O1<4<= >14E:5P >;<0539 >14E:5P D:14<B8F54> >14E:5P^ D> 7;2C/GD<B 89:8;9,&, 89:8;9,&, ( &, ( &, *( &,# *( &,# O402D<6P #,, & #,, & B<=A?2D> D:14<B> 8F548 >14E:5&.242=A>BE3> 4 5=A>;2;<B ; 4>60>:2;8F D>J8;>BE3 &(# 40 4> >63BL A1>D=>63B>39 1<4<=> =2J8 #! % % " "& " :2 7 F> @ A14< D6/; >:8 34A<1< D6/; >:8

14 " " ' " 4 ; B<=A :2=A>;3E 62F.G<6=2;839& :<:862;>D839 ; :G> B<:D2=A<6 =>F214E:5 ;=.2F>C>BE3<C2 3>02HM.123<=/; A8F A>6?< B<:D2=A6>39 =>F214E:2;<B " :2=A>134> A>6?< ; =<6A214< 23912D8 42=A>0> D>J8A>.14<4 2: 6>1J >60>:2;8F ;:>G=48F =;/B D> F238 =A>;8 # Q& B>6 @D:2;=& %Q&$ "$! ; B<=A :2=A>;3E 62F.G<6=2; A/18 F> D> 3<G5 62F.G<6=2;E 2J=05CL 2: =A12D8 F<:834D<B 21>4 #

15 "K! D> 14<34 " ; N 6;>1A>G< # 1 ".2:BL0> :<384BL "K! >14E:5 " B<=A =.14<:>? 4<;DLA14D<F5; % $ 45G3KR<6A >BF5B< 21>4 DA<1D<A2;839 21>4 K $ 45G3KR<6A ;8?=48F A< 42=A>08 4>.1<4<DA2;>D< B>62 >6A8;>:2=AL.D<:2 =.2=/J=EA1>6A2;>D<.14<4 >14E: 8=A<F ; 4 ; >14E: @ >.1>; B C B "15.> ; 1>F>39 C15. @ 21>4 =.14<:>?.242=A>08395=05C

16 % ' "" % O P /;0-,3(. /;0-,3(.5 -,92+8D2*02:' '-8,EF 9($'0 '-8,EF 9($'0 4$=+54 3B-#5!=4)3+-#!'$"',!3!( =4)3-62#-,#!5 $=4)3+ & :&C< :&A 9&< =#45!3 + $+#% $$2#D='*-52'=+#-%+,--#! 3B#!$=#'*='#4 3B-#5!=4)3+.-#!$+#% $-2#-,#!5-%!3! ;;& A&< ;9& &A< 2#+!E'$"',2#+=%!#!3!!34)/ & &< & &C< $"', F'-%4$4$=+5G%$ +) -%4)/ 9& ;A&< 9&9 ;;&< 2#+!E2--$=!"4)/'$"', & &;< C& &< 2#+!E$2#D='*-52'=+#-%+,- -2#-,#!5-%!3! 8A&8 &8< &A &C< '(.# AG A7 % ' "" %! " K" 4>>;>D=2;>D839 :G> =<6A21> K =A>D:>1:2;< C2A2;< :2 G5J

17 ;< ;0>=D8F <DA15F >D839& ; D>;<A "!! " 21>4 F>BE 39>1>6A<1 21>4 2R<15B< @ 4>1/;D2:G> C;>1>D38BD<C2& "15.> ?2D839 4D>B:5BE >B5& 32:>B< 1>F>39 A<B FGD 40& (& :/; 2C/0<F " % D>G<?E3< :2 A<B C15.8 A2I ;8D>B<F 261<HG2D839 4>=2J/; 4>14E:4>D839.12C1>F2;2& ;8D>B<F =<1;<1/; ;1>4 4< 21>4 >D839 =<1;<18.1>35BE3< ; B>62.2:=A>;> 21>4 1>F>39 A<B C :8 & FGD =.14<:>?8 ;./ (

18 "$ % D>G<?E3<:2 A<B C15.8 A2 J5:2;> =4<1262.>=F2;839 1>F>39 A<B C15.8 >=21A8F<DA2;<B 42=A>08 A<F>A8 :2A834E3< J5:2;8 =4<1262.>=F2;839 21>4 62F.5A<12; :8 A<B C15.8 A2*& FGD 40& 32 =.14<:>?82C/0<F ' "" 1>F>39 A<B =.14<:>? A2;>1/; 9>D:G2;839"15.> & ' %" & 6A/1< 4>61<=<F:2?>:D<B ` ` ` ` ` *

19 G :2 6A/1839 B<=A 2R<1A> A<D B<=A 5=05C % ' "" O P /;0-,3(. /;0-,3(.5 H&.+(6H82 '-8,EF 9($'0 '-8,EF 9($'0 +(+*-5'3 *!).! &8 &< C& &8< 5 3 $=#!).!#1-%! $!5-#1-%! C& ;:&C< 9A&C 88&< H!3*-%-IJ 'F+2 +)+3! 9&; ;&< :& &< +*=-#!( %-%-03+#,+=4)34 &9 &C< &C A&C< '*!).! & :&C< & &< #!3$2-#= A&; ;&< &8 A&< )/#-3!#-%! &8 &8< ;&; &:< +*=-#%4-F4%)4 :&; 8&< &9 8&C< --$=!"+2#+$ DF -#$=%!2#+54$"-%+& '$"',-%+ 3B-#5!=4)3+ 9&: ;&< &: &9< '(.# AG A7 % % ' "" )

20 :G>14L:5 14L:5 $ 2R<15B< ; A8F B<:8D8 ; 61>B5 :<:862;>D<:G>.14<F8=05;8:2J8;34<C2 2:>A62;2.242=A>0< =60>:" F.G<6=2;E 2J=05CL ; F2:<G5.<0D<C2 4;0>=D<C2 <DA15F 1>F>39 A<C2 =<6A21> =E LCG2;> & LCG2;8 21>4 >=A14LJ=6>./06> LCG2;> "15.> ;./ >D2A2;>0> A8F =<6A214< F>BE:2=A>;8I =<1;<1/; $ & =.14LA5 62F.5A<12;<C2 21>4 5=05C $-$ =<6A214< 2JBLA8F =.>:<6 =.14<:>?8 2 &* FGD 40; =A2=5D65:2./01234> 1"15.> FGD 40 K" 1>F>39 T <D<1C<A834D<C2"15.> &* FGD 40& %.14<:>?:2 J1>D? D8 1 & FGD B<=A

21 1 $ &"! 1>F>39 5=05C2;839"15.> @ " B B "15.> ;./ (&* FGD 40& 32 24D>34> ;412=A ; =A2=5D65 :2 26;2AL##&FGD40 4$*F#'==-3!$2#+!E4;./ ;41/=0 FGD 40 A8F =>F8F "15.> ;8.1>32;>0> 4$* 3! $2#+!E4 % H6-'&./,(H34.-'3I2&+2 (H*+;)$*8-'8 G G5 #4)/-4+$2#+!E4-,G"+5 A&9 9;&A -$=4%"!$3+$2#+!E4 9& 8A&8 4$*F#'==-3!$2#+!E4 ;A&A 9& 4$*3!!"!(3-I) -2+#!) & 9& 4$*F#'==- 8& 9&; -!=+*-)/--%4 ;& & H*+&.88, A A $ H6-'&./,(H34.6$K'&*2 G 5 G5 *=4%!=#%!"+ A& C& A& A&A *=4%!-F#-=-%+ CC&; A&9 AC&8 &9!2 =!"%"!$34 9& &8 & :;&C -F-% 1!3!"',-=+#5 3-%+ 8& :& & A& -F-% 1!3!*#G=*-=+#5 3-%+ ;;&; 8&9 9&; A9&; =A156A518 2#'6$K'&*,)' 55A5?A?A "15.8& 6A/1> 42=A>0> 4>.1<4<DA2;>D> ; >6A8;/; 2J12A2; ># 34<1;3> 4 D>

22 $ % '% 14<.08;8 @ ;./ OKP #& FGD 40 "0/;D8 ;.08; D> AL ;>1A2HM 48=6 J15AA2 ; & FGD 21>4 621<6A8; A8F ; >F21A84>3B> OKP )& FGD 40& =A>D5 4>.>=/; OKP &) FGD 14<.08;8 4!"!(3-I) 3%+$=4)4.3+. J808 OKP &) FGD B FGD40 -(./0H)HE-,9+;) /$.&$%J&H3I(9($'0'K&,E3$ G G5-2+#!) ;&8 6;& 3%+$=4) &C 6& B 3!3$-%+. 8&; ;& % D*$+3 +K53 +.$+3 +$=!3' I#-*G%2 +3 DE34)/ 6;&: 6A& -,9+$/$.&$%J&.&'+,&$.3,+-.*2 AG GA> V!!" F>1?>J15AA2O=A2=5D<648=65J15AA2D>=.14<:>?8: :/;4<=.14<:>?8P& 1<DA2;D2HM J15AA2 D> 9>D:G2;<B O=A2=5D<6 48=65 J15AA2 D> =.14<:>?8 A2;>1/; 1<DA2;D2HM2.<1>38BD>O=A2=5D<648=652.<1>38BD<C2: :/;4<=.14<:>?8P& =.14<:>?8P& 1<DA2;D2HMJ15AA2O=A2=5D<648=65J15AA2: :/;4<=.14<:>?8P& 1<DA2;D2HMD<AA2O=A2=5D<648=65D<AA2: :/;4<=.14<:>?8P& K#(P& :2.>=8;/;2C/0<FP& ;0>=D839 O=A2=5D<6 =5F8 @ :2 ;0>=D >:>BE3839

23 .&8,)&,EF G G5 7!#E!F#'==- 9&AA< &A< +3=-%3-IJ F#'==- 3!!"!(3-I) /!3(-%+. &9< &8A< +3=-%3-IJ-2+#!)4.3! 9&;< 8&8< +3=-%3-IJH &88< C&< +3=-%3-IJF#'==- A&C8< 8&C< +3=-%3-IJ3+==- &;C< ;&< +3=-%3-IJ*!2 =!"G%%"!$34)/ :&:;< 8&:< 0H&&,EF $*!L3 *2"433-I) F +E1)+. &89 &; $*!L3 *2"433-I) 2-%4E$-3+. &; &A '902J.&$. $*!L3 *-,G(3+,-!"'E+3! ;:&CC< 89&< $*!L3 *!"'E+3!*!2 =!"G%%"!$34)/ AC&8A< :;&9< D>:>G 5=05C; =A156A :/; J802 8=62.<1>38BD8"15.8;41/=02*&#FGD40&> 1<DA2;D2HM2.<1>38BD>;./ ;412=0>:2*&#7 <DA2;D2HM $ &7 A<D;41/=0 2 &.5D6A5.123<DA2;<C2 D>:>G;=6>45BE D>;8=26E 4:2GD2HM" :2 @:234D> =A156A514<.>=8;/;& 6A/1> 1265;=6>45B< 4D>B:5B< ; :2J1<B DA1>6A/; 2 4D>34D<B BLA L $ 215S;8J1>02 2R<1AL =8=A<F5 6>F<12;839;1>4 4 #

24 <D<1C<A834D<C2 :2 J5:2;>D839.5D6A/; 6>F<12;839 =<1;<12;<B ;1>4 4 N =05?E3<B :2 J5:2;>D<C2=8=A<F5 12B<6A F> 4> =>F214E:5 ; L:2;839 =.1>;& > A>6?< K %% D> :;5=A12DDE DA<1D<A JL:E G<6>14> 21>4 548=6>BE ">J2= 2RA;>1< 2.1/34 :2=A>;8 "'"" ;8.2=>? "5DZ $ T @>=A2.20E342D< 4 2DR<1<D3BE 1>D=.21A5 F.1<48 #

25 J >;& D> AL =8=A<F5 ; 2G=3< 12B<6A A<D 42=A>0; 62D=213B5F K"<1A15:< 2DR<1<D3B> =.2A6>0> 4J>1:42:5?8F 4>61<=5=8=A<F/; "0/;D8F A<F>A<F!215F J808 =8=A<F/; A1>D=.21A2;839&; A8F ;0>:4<=>F214E:2;< @ 1539<F& > A>6?<.14<6>4>D2 D>J8A< ; =8=A<F/; A1>D=.21A2;839; 1/?D839 =A5:8BD839 4>.24D>M 4 ;< @P " %%" =8=A<F C>45 " ' "" " 4>60>:2;8F D>J8;>BE3 ; A1>D=>63B>39 =<38BD839 ; >GD8F " ' > 1>.21A5 " ) F>B> 1 <DA15F <:834D<C2 2:8.G2F2;<C2 ;8J1>0 2R<1AL

26 @DR21F>38BD<F5 ; =<6A214< 23912D8 =8=A<F5 ; @F.12R $$"[ + ;.14<A>1C5 D>I B5? J5:2;8:G> A>6 2H12:6/; OP 2H12:6/; O & A4; 62G262;>D<C2 ' H12:<6 A<D R5D63B< OP 21>4 P 4< ;=./GDE& ;862D>DE; >DA<D 2J5 =8=A<F/; F.G<AD<B :G> 62G262;>D<C2 [ 4 J5:2;L [ ;1>4 4 @ 62F.G<ADE 21>4 J5:2;L ; :G> [ ; ;1>4 $ " " + 215S 1<.1<4<DA2;>D>.14<4 5F2;L 4 ; 24J5:2;>

27 @ C;>1>DA5BE3<B :>D839 4LHM2=A>;>=.14LA562F.5A<12;<C2I =<1;<1>1>362;<C2& ;0E34>D839:2.G>AR21F84>14E:4>BE3<B " "% % 4L=A2392;=6> ; 34<1;3> 1 :262D>0> ;8J215 2R<1A8 ; 2=A>;> =.14LA5 4<=A 2J<BF5B< :2=A>;L 21>4 124J5:2;L =.14LA5 ;1>4 4 """% ; D> 5=05C 2J<BF5B< 5=05C >=8=A8 4D>B:5BE3839 C0/;D<B 21>4 ( B<:D2=A6>39 ( 34<1;3> 1 <DA15F 2F.5A<12;< Y8R12D<AZ 4 :262D>02 ;8J215 2R<1A8 ; A<=A2;<B.G>AR21F8 >63<G<1>38BD<B:G>.2A14<J.12B<6A5 $!! >12:2;8!5D:5=4 ;.14<A>1C5 (

28 =<1;<1/;J>42:>D2;839& %$" %"% "+%T $Q ( 34<1;3> FJ<1 X.2 D> 2;8 =8=A<F F2DA>? 4>>;>D=2;>D " "" 5=05C D>: >4 D>: 5?8A62;>D8F.14<4 F2;> 2J<BF5B< D>:4/1 21>4 3>02:2J2;8 8=A<F5 21>41>.21A/; 8=A<F :G> F<:834D<C2 ;=.2F>C>.123<= 4:>14<S F<:834D839 2: 4<=.20/; F<:834D<C2 O *

29 % 2D=213B5F = O402D<6 2D=213B5FP;8C1>02.14<A>1C D> 62F.G<6=2;E 62F.5A<184>3BL :12;2AD<B >61<= 5F2;8 8=A<F5 DR21F>A834D<C2 ;1>4 B<C2 J>42:>D2;<C2& :2=A>;L ""% % " 5F2;L 4 <DA15F 265F<DA/;.DI YDA<C1>3B> =8=A<F5 <DA1>GD8 <B<=A1 >1A8 2G>6> 4 8=A<F<F <DA1>GD<B 265F<DA/;.2.14<4 2J8:;> =8=A<F8;1>4 4 5F2;8 B<=A 8=A<F5 <DA1>GD<B 265F<DA/; OP R5D63B2D5BE3<C2; 12B<6A :2A8348 @DA<1R<B=5 :>D839 :2 4<DA1>GD<C2<B<=A15>1A82G>6> > B L L B - J5:2;> 62D=213B5F& 6A/1<C2 >1=4>0<6 2B<;/:4A;> <B;>1A2HM D> 6;2AL FGD 40 5F2;8 J802 =4<1262.>=F2;<B ;2B<;/:4A;> O# # 148 4>=A2=2;>D2.2 )

30 2:J802 4>F65 2.>34 @ J802J8 2:34>= >1=4>0<6 2B<;/:4A;> ;1L =A2HM 4>F6DE0 1<4<=> >14E:5 T >D> 1<4<=> >14E:5!2DJ5: T >D> :>F> 6G5348:2 >D5 2B<;/:4A;> <4>1<F5 <14<F5 $" % >.21A5 D1 #[ 21>4 1>.21A5 D5F<1 [ @D=A15F<DA/; :2 =8=A<F5 2J12A5 21> $$ $" %$ 4 6A/1E 2JBLA839 42=A>02 2 0E34D<B 402A JBLA839 42=A>02.14<4 =./06L 4>G<?DE " =65A65 J B<:D<B > 4>A<F $ :2=40> :2 $ :262D>D> 42=A>0> 4 >1A,.6A #P 5=A>;8 4 FGD A FGD 40 <D> =A>;

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 Przypominamy, że rok 2015 będzie rokiem 70- lecia szkoły podstawowej w Górzynie. W związku z uroczystymi obchodami 70 - lecia naszej szkoły, zwracamy się z prośbą i zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

Lp Hodowca Obr. rodowa

Lp Hodowca Obr. rodowa Lista włożonych gołębi na konkurs nr 2. KONKURS z odległości około 145km Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 GÓRKA M.T. PL 0198 15 5157 A421D9B600 25.08.15 22:05:52 2 ŻYNGIEL MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

II Warsztaty Matematyczne w I LO

II Warsztaty Matematyczne w I LO II Warsztaty Matematyczne w I LO Geometria Zadania konkursowe + niektóre rozwiązania 22 24września2008r. Dzień 1, Grupa młodsza Czas: 100 minut Zadanie1.(5p.)WtrójkątKLMwpisujemyokrągośrodkuS,stycznydobokówKLiKModpowiedniowpunktachPiQ.PunktKjestśrodkiemodcinkaPR(jesttodefinicjapunktuR).Wykazać,

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

!"#"$%#$#&'&!% )$ * +!"!&!"),+#-&. #/( )*!! "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " #

!#$%#$#&'&!% )$ * +!!&!),+#-&. #/( )*!! $)'#5#67#$&$#!5)!$#)  # !"#"$%#$#&'&!%!( #/( /0 )$ * +!"!&!"),+#-&.!"#$" %&#&# $#'('% 123 4 & 5/( 8( "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " # "))$#$"!$!*+'*,# $#* -./01231-456-1720/8956,-2:;-53,;/;4498-,@

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU

RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU PROJEKT FORESIGHT PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (projekt nr WKP_1/1.4.5/2/2006/20/23/601/2006/U) RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU Redakcja naukowa Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.61H.0 1242 ccm 5-drzwiowy 31 900 39 237 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.61E.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 PL A1241 Grupa docelowa: Programiści i przeszkoleni użytkownicy Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać.

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 28.02.2013

Lista Cen 02/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 28.02.2013 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN NOWA PANDA VAN (2 osobowy) NOWA PANDA VAN 1.2 69KM 519.61H.0 1242 ccm 5-drzwiowy 31 900 39 237 NOWA PANDA VAN 0.9 TWINIAIR 65KM S&S 519.61E.0 875 ccm

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/48/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/48/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/48/2015 RADY GMINY CISEK z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko Kozielskiego realizowanego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci

Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Temat: Bezpieczne transakcje internetowe Cele laboratorium: Celem niniejszego laboratorium jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących: 1.

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. INWESTOR ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa APANET Green System Sp. z o.o. WYKONAWCA ul. Św. Antoniego 2/4 50-073 Wrocław TYTUŁ OPACOWANIA Inteligentny system sterowania

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO ZESZYTY AUKOWE AKADEII AYAKI WOJEEJ OK XV 58 4 Ja Ids a Zlla IDETYFIKACJA ÓWAŃ DYAIKI SIIKA PĄ DU STAŁ EGO STESZCZEIE W ayl dsa żlśc assaa baych fcj sljaych słżących dyfacj óań sla lycg. D s bgó assa ba

Bardziej szczegółowo

Zadania, które zaproponowałem na różne konkursy Olimpiada Matematyczna. bc(b 3 + c 3 ) + c4 + a 4. ca(c 3 + a 3 ) 1. c + ca + cab 1 ( 1

Zadania, które zaproponowałem na różne konkursy Olimpiada Matematyczna. bc(b 3 + c 3 ) + c4 + a 4. ca(c 3 + a 3 ) 1. c + ca + cab 1 ( 1 Zadania, które zaproponowałem na różne konkursy Olimpiada Matematyczna. (57-II-3) Liczby dodatnie a, b, c spełniają warunek ab + bc + ca = abc. Dowieść, że a 4 + b 4 ab(a 3 + b 3 ) + b4 + c 4 bc(b 3 +

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

Zamówienia LEDIO Tel. 508 611 617

Zamówienia LEDIO Tel. 508 611 617 Zamówienia LEDIO Tel. 508 611 617 KOD 8GM000208141 1AB001100001 1AE001103031 1AE001103041 1AG001108301 1AG001108451 1AG001108531 1S3001117041 1A3001120001 1A3001123001 1A3001123011 1A3001123061 1A6001128021

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

T: +48 33 876 70 83 F: +48 33 876 62 23 K: +48 604 152 240 M: zakupy@kobax.pl

T: +48 33 876 70 83 F: +48 33 876 62 23 K: +48 604 152 240 M: zakupy@kobax.pl T: +48 33 876 70 83 F: +48 33 876 62 23 K: +48 604 152 240 M: zakupy@ T: +48 33 873 93 55 F: +48 33 873 93 55 K: +48 604 750 320 M: akcesoria@ Wzornik RAL Classic Kody RAL wprowadzone zostały w 1927 roku

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0!!"# 2 $%&'( 1 0 2 3 4 )%* +! $%* +(,-* +. )+ /$+ / 0 $ 5 6 1$22$3 4%&'%$* ( $ $#! "##$ ### %& # # " '()* +),-+./012 /'-,3 0 '/4( 1 0 2 3 4 %$3! *%# 56766%#

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. Sporządził: Andrzej Wölk

MATEMATYKA. Sporządził: Andrzej Wölk MATEMATYKA Sporządzł: Adrzej ölk . adae Rozwązać rówae różczkowe: b) e X X e rozwązuję całkę żeb wzaczć e X e X z tego wka, że e X X e X e adae a) s d t dt d ( t ) dt dt pochoda d dt s d s s s s d = C

Bardziej szczegółowo

W004 BILANS BANKU wg wartości bilansowej (TYS ZŁ)

W004 BILANS BANKU wg wartości bilansowej (TYS ZŁ) W004 BILANS BANKU wg wartości bilansowej (TYS ZŁ) B A0 AKTYWA PRZYCHODOWE PRACUJĄCE A1 A2 Kredyty i pożyczki przychodowe pracujące (normalne, pod obserwacją) A3 Kredyty obrotowe podm gospod. A6 Kredyty

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Z Z Z ] P D U W Z \ F K Z V W D Q F \ S O )(5,(=,02:( ZZZ]PDUWZ\FKZVWDQF\SO '1,6.83,(1,$'/$0à2'=,( < Ä&20$0&=

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ł Ó Ę Ń Ą Ą Ę Ł Ę Ś Ś Ś Ś Ł Ą Ż Ś Ź Ł Ó Ł Ą Ł Ę Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ĄĄ Ą Ś Ć Ą Ę Ę Ć Ł Ł Ś Ź Ź Ó ĆŚ Ż Ł Ś Ś Ź Ź Ó Ę Ę Ę Ó Ś Ź Ą Ę Ą Ś Ę Ł Ś Ł Ś Ś Ń Ś Ę Ę Ż Ż Ó Ś Ą Ć Ą Ź Ń Ś Ś Ś Ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

Program WIOSENNY ZJAZD STYPENDYSTÓW FNP. O!rodek Konferencyjny Pan Tadeusz w Serocku niedaleko Warszawy 23 26 MAJA 2013 R. (STAN: 27.03.2013 R.

Program WIOSENNY ZJAZD STYPENDYSTÓW FNP. O!rodek Konferencyjny Pan Tadeusz w Serocku niedaleko Warszawy 23 26 MAJA 2013 R. (STAN: 27.03.2013 R. WIOSENNY ZJAZD STYPENDYSTÓW FNP Program 23 26 MAJA 2013 R. Orodek Konferencyjny Pan Tadeusz w Serocku niedaleko Warszawy WSTPNY PROGRAM ZJAZDU (STAN: 27.03.2013 R.) "#$"%&'(")&*+#*,&*-)$.)/$&(*0/)1)2#*$3%34'3-)54"6$&(")

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

MARINE COMMANDER 3000 (Morski dowódca 3000)

MARINE COMMANDER 3000 (Morski dowódca 3000) Spis treści Wstęp... 2 Przygotowanie sprzętu... 2 Start gry.... 3 Bitwa... 5 Warianty gry... 6 Wybór wariantu gry... 8 Tworzenie własnej pozycji startowej.. 8 Klawisz Near Miss 10 Sprawdzanie pozycji startowej.....

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3 !!" 1/3 #$%&'()$! " # # $ $% & ' # # $ #" ( ) * &++ +++ ", -. *. /0 "! 1$ *& 2 3 3 %#& + 2 & 4 ( 4 *$% $ 0 #! 4 # 0! " 4 # 3 *0! & 5# 3 # $ ( ' # &, ' 3 # #(! 6 * $, 7, + 7 / * & 8 3 2'! #. 3# 9 # # $

Bardziej szczegółowo

Czworościany ortocentryczne zadania

Czworościany ortocentryczne zadania Czworościany ortocentryczne zadania 1. Wykazać, że nastepujące warunki są równoważne: a) istnieje przecięcie wysokości czworościanu, b) przeciwległe krawędzie są prostopadłe, c) sumy kwadratów długości

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

ŒŽ Ž š œ górnoprzepustowy filtr IIR (np.

ŒŽ Ž š œ górnoprzepustowy filtr IIR (np. E Q E ûz )LOWUDF \JQDáy F\IURZ\FK Zadania: 1.! " # $ % & ' ( ) * +, -/. 1,43 56 7 8 9 : - ; < ; > 6 5?. +. * 3 @ A +, 7 8* 7 - B D E D F G HE I J G K J L f 1 5 [ Hz], f 15 [ Hz] O P Q E HK R J L/TUJ T

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakupy!

Dziękujemy za zakupy! Stacja lutownicza analogowa Toolcraft ST100-A, 100 W, 150-450 C Prukt nr 588800 308,13 243aj Dziękujemy za zakupy! Analogowa technologia sterująca 150 do 450 C Mocny ceramiczny element grzewczy Szczególnie

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

Chaber2+ Kroton2+ (Seria F)

Chaber2+ Kroton2+ (Seria F) Chaber2+ Kroton2+ (Seria F) 1 OPIS WAGI... 3 2... 4 2.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WAGI... 4 2.2 INSTALACJA WAGI.... 4 2.3 Z ONSERWACJI... 4 2.4 WE WAGI.... 4 3... 5 3.1 W.... 5 3.2 S.... 5 3.3 TARA....

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0x15 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 4 x 98 58,1 6,5x15 Adv 50A 35 B581C! - 15" maksymalnie 78KM Adv 50H 35 B581CI 7,0x16 Att 620 / 620C 35 B581C 195/55,205/50! -

Bardziej szczegółowo

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 Grupa VAG W odniesieniu do edycji z grudnia obsługa grupy VAG zmieniła się zasadniczo. Ta edycja zawiera wiele zmian, które miały znaleźć się w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Oracle Reports budowa raportów internetowych!"##$%%& '( ) *

Oracle Reports budowa raportów internetowych!##$%%& '( ) * Oracle Reports budowa raportów internetowych!"##$%%& '( ) * )(&+(),% * -. -/0" 1-2 *" 1-3( * - 1 44156447 8-9(:7% -".&7( ; - 5 $ -. =0>? ".&7(? ( 2 )(*@A B*$C? ()D(E *( *(D )( * - F( )( *=( 1 F( - * )(

Bardziej szczegółowo

MARINE COMMANDER 4000. Instrukcja obsługi

MARINE COMMANDER 4000. Instrukcja obsługi MARINE COMMANDER 4000 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp...3 Przygotowanie zabawki...3 Ustawianie języka...4 Start gry...5 Bitwa...6 Warianty gry...7 Wybór wariantu gry...9 Tworzenie własnej pozycji

Bardziej szczegółowo

LP NR CZĘŚCI NAZWA N01713117 ZABEZPIECZENIE N10295401 ŚRUBA N90895101 NIT N90422301 PIERŚCIEŃ USZCZELNIA N10256602 NAKRĘTKA N0110212 NAKRĘTKA

LP NR CZĘŚCI NAZWA N01713117 ZABEZPIECZENIE N10295401 ŚRUBA N90895101 NIT N90422301 PIERŚCIEŃ USZCZELNIA N10256602 NAKRĘTKA N0110212 NAKRĘTKA LP NR CZĘŚCI NAZWA N01713117 ZABEZPIECZENIE N10295401 N90895101 N90422301 N10256602 N0110212 N10428501 MOCOWANIE N0117011 STOŻKOWA 012409387BA PADKŁADKA 012409387 012409387A PADKŁADKA 012409387AS PADKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

pneumatyka GMP 47-400 Racibórz, ul. Grzonki 5, tel. +48 32 412 0 412, fax. +48 32 412 0 418, infolinia 0 801 202 204

pneumatyka GMP 47-400 Racibórz, ul. Grzonki 5, tel. +48 32 412 0 412, fax. +48 32 412 0 418, infolinia 0 801 202 204 ! pneumatyka GMP 47-400 Racibórz, ul. Grzonki 5, tel. +48 32 412 0 412, fax. +48 32 412 0 418, infolinia 0 801 202 204 1 SPIS TREŚCI Zawory zabezpieczające 5 Regulatory siły hamowania 11 Osuszacze, wkłady

Bardziej szczegółowo