System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego"

Transkrypt

1 Międzynarodowa konferencja gospodarcza e-biznes Polska - Ukraina czerwca 2006 Warszawa System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego Paweł Łysakowski Narodowy Bank Polski

2 Istnieje ścisły związek między rozwojem gospodarki elektronicznej i systemu płatniczego. System płatniczy wspiera gospodarkę elektroniczną. Aby rozliczać transakcje w e-gospodarce potrzebna jest efektywna i nowoczesna infrastruktura płatnicza.

3 Problematyka systemu płatniczego jest najlepszym przykładem jak banki oraz inne instytucje finansowe, aktywne w dziedzinie systemu płatniczego, mogą wpływać na rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce oraz odwrotnie: jak gospodarka elektroniczna może wpływać na krajowy system płatniczy.

4 Zgodnie z definicją systemu płatniczego przyjętą m.in. przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Europejski Bank Centralny i banki centralne krajów UE, system płatniczy to zbiór instrumentów, procedur bankowych oraz przeważnie międzybankowych systemów transferu funduszy zapewniających obieg pieniądza", najczęściej w ramach danego kraju (krajowy system płatniczy).

5 e-marketing - globalne sieci platform ofertowych, analizy transakcyjne i personalizacja ofert, budowanie wiarygodności, ułatwiony dostęp dla inwestorów, promocja polskiej gospodarki, Globalna sprzedaż powszechny, bezpieczny i ustandaryzowany dostęp do rynków sprzedaży, konkurencyjność w dostępności produktu, współpraca z odbiorcą poprzez katalogi elektroniczne, interaktywna wymiana danych, ecrm i zarządzanie relacjami z klientem Kooperacja produkcyjna, wymiana danych i dokumentów, synchronizacja procesów, Globalne zaopatrzenie - współpraca z dostawcami, platformy zarządzania dostawami, kontrola dostaw, Obsługa płatności, transakcji bankowofinansowych, rachunki, lokaty, kredyty, operacje na kontach z systemu F/K, transakcje kapitałowe, Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania Struktura powiązań w gospodarce elektronicznej Elektroniczne usługi publiczne dla przedsiębiorstw : deklaracje i rozliczenia celne deklaracje i rozliczenia podatków PIT, CIT, VAT obsługa zamówień publicznych rejestrowanie działalności gospodarczej dostarczanie danych statystycznych do GUS rejestracja i rozliczenia z ZUS pozyskiwania różnego rodzaju zezwoleń, itp. Współpraca z partnerami i logistyczna obsługa ładunku wymiana danych poprzez platformy e-logistyki, inteligentne systemy transportowe, zdalne zarządzanie zapasami, magazyny konsygnacyjne, współpraca w zagospodarowaniu odpadów, Konsultacje, ekspertyzy, badania, techniki rapid prototyping, transfer wiedzy, kształcenie ustawiczne i systemy e-learning,

6 Podstawowe elementy systemu płatniczego to: a) uczestnicy systemu, b) płatności rozliczane w systemie, c) pieniądz będący przedmiotem transferu w ramach systemu, d) instrumenty płatnicze wykorzystywane dla dokonania płatności, e) kanały komunikacyjne, poprzez które dokonywane jest rozliczenie płatności, f) umowne stosunki łączące zainteresowane strony.

7 Struktura systemu płatniczego Bank centralny Izba rozliczeniowa Bank płatnika Bank beneficjenta Pośrednik rozliczeniowy Płatnik Beneficjent

8 W zależności od faktu pośrednictwa banków lub nie, w rozliczeniach rozróżniamy rozliczenia bankowe i niebankowe. W zależności od rodzaju pieniądza będącego przedmiotem transferu rozróżniamy rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe. W zależności od formy instrumentu płatniczego rozróżniamy rozliczenia z wykorzystaniem instrumentów papierowych i elektronicznych.

9 Obrót bezgotówkowy dotyczy tylko płatności z wykorzystaniem pieniądza bankowego, a więc z wykorzystaniem w takiej lub innej formie pośrednictwa banków w rozliczeniach. Najbardziej efektywnym rodzajem rozliczeń (z uwagi na czas i niski koszt rozliczenia oraz możliwość pełnego zautomatyzowania procesu obsługi płatności na każdym etapie cyklu rozliczeniowego) są bezgotówkowe bankowe rozliczenia elektroniczne. Bezgotówkowe bankowe rozliczenia elektroniczne są praktycznie elementem wspólnym łączącym system płatniczy i e-gospodarkę i to na ich rozwoju zależy w szczególności Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz polskim bankom.

10 Fazy rozwoju systemu płatniczego: faza pierwsza ( papierowa), faza druga (pośrednia), faza trzecia (elektroniczna).

11 Krótka historia systemu rozliczeniowego: do 1993 r. system oparty na papierze i tradycyjnej poczcie cykl rozliczeniowy nieregularny od kilku dni do kilku tygodni, 1993 r. uruchomienie systemu rozliczeń detalicznych międzybankowych SYBIR, opartego na papierze oraz systemu rozrachunków międzybankowych wysokokwotowych SORB, spełniającego podstawowe kryteria RTGS; cykl rozliczeniowy skrócony do 3 dni, 1994 r. powstanie systemu ELIXIR umożliwiającego rozliczenia międzybankowe detaliczne drogą elektroniczną; cykl rozliczeniowy 1 dzień, 1996 r. uruchomienie systemu SORBNET umożliwiającego rozrachunek międzybankowy wysokokwotowy, 1998 r. wprowadzenie możliwości składania zleceń drogą elektroniczną w systemie SORBNET, 2005 r. powstanie systemów SORBNET-EURO i EuroELIXIR dla rozliczania transakcji nominowanych w euro oraz ich połączenie z paneuropejskimi systemami TARGET i STEP2.

12 Bankowość elektroniczna rozpatrywana szeroko, to wszystkie elektroniczne procesy zachodzące między bankami, wewnątrz banków w stosunku do instytucji nadzoru i kontroli bankowej oraz w relacjach z klientami detalicznymi i przedsiębiorstwami. Bankowość elektroniczna w węższym tego słowa znaczeniu, to obsługa klientów za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Kanały dostępu do usług bankowości elektronicznej dla klientów to: home banking, corporate banking, internet banking, phone banking, mobile banking, TV banking, ATM i POS.

13 Instrumenty płatnicze stosowane w obrocie bezgotówkowym, w bankowości elektronicznej to: polecenie przelewu, polecenie zapłaty, karta płatnicza, pieniądz elektroniczny.

14 Dane: liczba rachunków, z których mogły być dokonywane płatności bezgotówkowe na jednego mieszkańca w 2004 r. - 0,65 (średnia UE 1,36), liczba transakcji zrealizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu na jednego mieszkańca w 2004 r. 19 (średnia UE 40,44), liczba transakcji zrealizowanych za pośrednictwem polecenia zapłaty na jednego mieszkańca w 2004 r. - 0,2 (średnia UE 21,97), liczba kart płatniczych na jednego mieszkańca w 2004 r. - 0,4 (średnia UE 1,1).

15 W celu zwiększenia bezpieczeństwa obrotu bezgotówkowego stosuje się różne formy uwierzytelniania komunikatów elektronicznych, związanych z czynnościami bankowymi, w szczególności podpis elektroniczny. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny podpisowi własnoręcznemu.

16 Narodowy Bank Polski w ramach swoich ustawowych zadań wspólnie z partnerami z sektora finansowego stworzył nowoczesną infrastrukturę płatniczą, dla systemów wysokokwotowych (system SORBNET prowadzony przez NBP), jak i detalicznych (system ELIXIR prowadzony przez KIR SA), zapewniając efektywną i bezpieczną obsługę w zakresie rozliczeń obu rodzajów płatności w złotych.

17 Zakres usług dla sektora bankowego został poszerzony w 2005 r. o dwa nowe systemy płatności dla rozliczania transakcji nominowanych w euro (krajowych i transgranicznych): system SORBNET-EURO, obsługujący głównie płatności wysokokwotowe (międzybankowe i klientowskie) oraz system EuroELIXIR zapewniający tańszei szybsze niż dotychczas rozliczanie detalicznych płatności w euro.

18 System SORBNET-EURO umożliwia przekazywanie płatności do systemu TARGET zapewniając obsługę płatności transgranicznych w czasie rzeczywistym pomiędzy bankami polskimi, a bankami z krajów UE.

19 Najważniejsze zalety polskiego systemu płatniczego szybka, efektywna, bezpieczna infrastruktura rozliczeniowa w zakresie płatności wysokokwotowych i detalicznych, jeden z najszybszych w Europie cykli rozliczeniowych dla płatności detalicznych, powiązanie krajowej infrastruktury płatniczej z paneuropejskimi systemami TARGET i STEP 2, wyodrębnienie w ramach NBP instytucjonalnego nadzoru nad systemami płatności oraz systemami autoryzacji i rozliczeń, prowadzonymi przez niebankowych agentów rozliczeniowych, wprowadzenie w sektorze bankowym obligatoryjnego standardu NRB, opartego na standardzie IBAN.

20 Słabości polskiego systemu płatniczego niski wskaźnik liczby rachunków bankowych oraz niski poziom ich wykorzystania przez klientów, przyzwyczajenie klientów do dokonywania płatności głównie w drodze zapłaty gotówką, zbyt niski jeszcze poziom wykorzystania poleceń zapłaty oraz kart płatniczych w transakcjach bankowych, bariery o charakterze prawnym lub zwyczajowym, wymuszające zapłatę gotówką, szczególnie w zakresie różnego rodzaju opłat dla władz lub instytucji lokalnych, niewielki udział płatności bezgotówkowych dokonywanych przez klientów w sposób elektroniczny.

21 Podstawy prawne funkcjonowania systemu płatniczego w Polsce: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad systemami, ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, rozporządzenie 2560/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r., zarządzenia Prezesa NBP i uchwały Zarządu NBP, regulaminy Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji.

22 Wnioski: system płatniczy, zapewniający obrót bezgotówkowy z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych, jest niezbędnym wsparciem gospodarki elektronicznej, infrastruktura systemu płatniczego w Polsce stwarza możliwości intensywnego rozwoju obrotu bezgotówkowego, co może być stymulatorem rozwoju gospodarki elektronicznej, elektroniczne instrumenty płatnicze otworzyły możliwość dalszych prac nad wdrażaniem gospodarki elektronicznej, przekonały do Internetu i transakcji elektronicznych miliony klientów, doświadczenia sektora bankowego w przyspieszaniu rozwoju i nadrabiania zaległości można wykorzystać w skali całej gospodarki, m.in. poprzez konsekwentne uruchamianie wszelkich bodźców mających na celu rozszerzenie wykorzystywania internetu przez administrację i wszystkich podmiotów mających z nią kontakt np. poprzez jeden standard dokumentu zabezpieczonego podpisem elektronicznym, bez rozwoju gospodarki elektronicznej system płatniczy nie może osiągnąć w pełni dojrzałej formy rozwoju, która oznaczałaby, że zarówno w relacjach bank-bank, jak i w relacjach klient-bank są stosowane tanie, szybkie ale i bezpieczne elektroniczne bezgotówkowe usługi rozliczeniowe.

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR Spis treści 1. Misja 6 7. Usługi pozarozliczeniowe 41 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR 41 3. List Prezesa Zarządu 10 7.2 Faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Raport Roczny 2006. Akcjonariat KIR S.A. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej KIR S.A. List Prezesa Zarządu KIR S.A. Władze KIR S.A.

SPIS TREŚCI. Raport Roczny 2006. Akcjonariat KIR S.A. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej KIR S.A. List Prezesa Zarządu KIR S.A. Władze KIR S.A. SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Akcjonariat KIR S.A. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej KIR S.A. List Prezesa Zarządu KIR S.A. Władze KIR S.A. Rada Nadzorcza Zarząd Strategia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności, e-podpis, e-faktura. dr Mariusz Kopniak

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności, e-podpis, e-faktura. dr Mariusz Kopniak Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności, e-podpis, e-faktura dr Mariusz Kopniak Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności,

Bardziej szczegółowo

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Jakub Górka WARSZAWA 2013 Recenzja prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa) prof. zw.

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH

JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH SPIS TREŚ CI Słowo wstępne 5 Wprowadzenie 6 1. Tworzenie SEPA jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi rozliczeniowe na przykładzie płatności natychmiastowych KIR S.A.

Nowoczesne usługi rozliczeniowe na przykładzie płatności natychmiastowych KIR S.A. Nowoczesne usługi rozliczeniowe na przykładzie płatności natychmiastowych KIR S.A. Wioletta Szwaja Szczecin, 21 listopada 2013 r. Agenda 1. Polecenie przelewu 2. Polecenie zapłaty 3. System ELIXIR 4. System

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Warszawa, 2006-03-15 Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Głównym celem

Bardziej szczegółowo

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT PL NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT Jak urzeczywistnić Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) Dokument jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności pt. Making SEPA a Reality Wersja anglojęzyczna

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Warszawa, styczeń 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

II Kongres Gospodarki Elektronicznej Obrót bezgotówkowy i wymiana informacji szansą na zwiększenie efektywności funkcjonowania

II Kongres Gospodarki Elektronicznej Obrót bezgotówkowy i wymiana informacji szansą na zwiększenie efektywności funkcjonowania II Kongres Gospodarki Elektronicznej Obrót bezgotówkowy i wymiana informacji szansą na zwiększenie efektywności funkcjonowania państwa W dniu 16 maja 2007 roku odbył się II Kongres Gospodarki Elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 241 Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski Warszawa 2009 Raport przygotowywany na zamówienie Departamentu Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 14 Systemy e-biznesu Dr inż. Mariusz Makuchowski e-business W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił dynamicznym rozwój Internetu, technologii informacyjnej i jej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH (wersja jawna) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Styczeń 2010

Bardziej szczegółowo

Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej. Tomasz Dudek

Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej. Tomasz Dudek Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej Tomasz Dudek Szczecin, 2011 Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej Wprowadzenie Postęp technologii elektronicznych i informatycznych oraz ekspansja

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. Warszawa, listopad 2006 r. Opracowanie pod redakcją: Jacka Osińskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Agnieszka Brewka Monika Józefowska Paweł Kłosiewicz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych mgr Michał Grabowski Instrumenty płatnicze w prawie polskim Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof.

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4. Grudzień 2014 r.

Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4. Grudzień 2014 r. Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4 Grudzień 2014 r. Informacja na temat stanu dostosowania Polski do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo