Kryteria ocenia zachowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria ocenia zachowania"

Transkrypt

1 Kryteria ocenia zachowania 1. Ocenę z zachowania ustala się w oparciu o przyjęty przez Radę Pedagogiczną, 2. po konsultacji z Samorządem Uczniowskim I Radą Rodziców, punktowy zasady oceniania. 3. Każdy uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego jednorazowy kredyt 300 punktów. 4. Uczeń może go powiększyć, prezentując właściwą postawę uczniowską albo pomniejszyć, 5. zbierając uwagi negatywne. 6. Zasady punktacji zachowań pozytywnych i negatywnych w poszczególnych obszarach: 7. I obszar: stosunek do nauki, frekwencja Zachowania i postawy pozytywne Systematycznie przygotowywanie się do lekcji Prowadzenie staranne i systematyczne zeszytu Kredyt Branie czynnego udział w lekcjach Nadrabianie ewentualnych zaległości Osiąganie wyników adekwatnych do swoich możliwości Wyróżniające się zaangażowanie ucznia w zajęciach lekcyjnych 1 5 Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności poprzez korzystanie z bibliotek, Internetu, uczestnictwo w zajęciach szkolnych kół przedmiotowych lub innych placówek pozaszkolnych, przygotowywanie różnego rodzaju prac, referatów z tematyki wykraczającej poza program nauczania. Aktywne uczestnictwo w przedmiotowych kołach zainteresowań, systematyczne uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne (miesięcznie) Zdobywanie wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych I III miejsce w etapie szkolnym 10 I V miejsce w etapie gminnym 20 I X miejsce w etapie powiatowym lub rejonowym 30 Finalista etapu wojewódzkiego 40 Laureat etapu wojewódzkiego (dotyczy konkursów kończących się na tym etapie) 50 Brak spóźnień Brak godzin nieusprawiedliwionych Dowolne miejsce w etapie ogólnopolskim (za wyjątkiem konkursów, które mają tylko jeden etap ogólnopolski) 50 Kredyt

2 100% frekwencja 10 (miesięcznie) Zachowania i postawy negatywne Nieprzygotowanie się do lekcji, w tym brak zadania domowego -2 Brak przyborów i innych pomocy, pojedynczy brak zeszytu -2 Nieprzygotowanie się do lekcji powtórzeniowej -3 Nieprowadzenie zeszytu lekcyjnego przez dłuższy okres -3 Nieprowadzenie zeszytu lekcyjnego na danej lekcji -1 Nieuzupełnianie notatek w zeszycie i w ćwiczeniach z okresu nieobecności w szkole -5 Nieuważanie w czasie lekcji -3 Nieangażowanie się w pracę zespołową na lekcjach prowadzonych metodą pracy w grupach Spóźnienie na lekcje -3-3 Nieusprawiedliwiona godzina -5 II obszar: praca na rzecz klasy, szkoły i środowiska Zachowania i postawy pozytywne 1 Praca nad przygotowaniem uroczystości szkolnej, akademii 1 15 Praca nad przygotowaniem dyskoteki 1 5 Udział w części artystycznej uroczystości szkolnej 1 15 Praca nad przygotowaniem imprezy klasowej 1 10 Udział w części artystycznej imprezy klasowej 1 10 Pomoc w przygotowaniu wycieczek i różnego rodzaju wyjazdów 1 5 Dekoracja szkoły (korytarze, klasy, świetlica, sala gimnastyczna itp.) 1 10 Aktywny udział w akcjach i imprezach szkolnych 1 5 Wykonywanie obowiązków dyżurnego 10 Porządkowanie szkoły, terenu wokół oraz okolicy, pomoc w czynnościach organizacyjnych (np. noszenie ławek, przygotowanie sali i inne) Wykonywanie różnego rodzaju napraw i drobnych remontów na terenie szkoły Wykonywanie lub przynoszenie pomocy dydaktycznych 1 10 Aktywna praca w samorządzie szkolnym 5 15 półrocze

3 Aktywna praca w samorządzie klasowym 10 półrocze Zaangażowanie w pracę w organizacjach społecznych, charytatywnych i innych działających na rzecz środowiska 15 półrocze Udział w konkursach: Etap szkolny 5 Etap gminny 10 Etap powiatowy 10 Etap wojewódzki 10 Etap ogólnopolski 10 Pomoc kolegom i koleżankom w nauce 5 Zachowania i postawy negatywne Niewypełnianie obowiązków dyżurnego -2 Niewywiązanie się z obowiązków, niewykonanie zadań, do których uczeń sam się zgłosił Wyśmiewanie lub zniechęcanie tych, którzy pracują społecznie -10 III obszar: kultura osobista, postawa moralna ucznia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa Zachowania i postawy pozytywne Odnoszenie się do innych z uprzejmością, życzliwością, nie używanie wulgaryzmów Kredyt Codzienna zmiana obuwia Stosowny strój na wszystkie zajęcia i uroczystości Poszanowanie mienia szkolnego, społecznego i cudzej własności Uczciwość Terminowy zwrot książek do biblioteki Niestwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu innych i własnemu Dbałość o środowisko naturalne Przestrzeganie regulaminu wycieczek Zachowania i postawy i negatywne Niestosowanie zwrotów grzecznościowych -1

4 Używanie wulgarnych słów -5 Lekceważenie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły -5 Żucie gumy w czasie zajęć, jedzenie i picie na lekcji -2 Niekulturalne odnoszenie się do nauczycieli i pracowników szkoły -5 Niekulturalne odnoszenie się do koleżanek i kolegów -5 Agresywny stosunek do nauczycieli -10 Agresywny stosunek do koleżanek i kolegów -10 Wszczynanie awantur, zachęcanie do agresywnego zachowania -15 Nieuprzejmość, nieżyczliwość wobec innych -5 Wyśmiewanie, dokuczanie kolegom i koleżankom -5 Znęcanie się nad kolegami i koleżankami, zagrażające ich zdrowiu lub życiu Nakłanianie innych do złych zachowań -5 Nieobyczajne zachowanie -15 Palenie lub posiadanie papierosów, e-papierosów Picie alkoholu -40 Zażywanie środków odurzających -40 Rozprowadzanie środków odurzających -50 Pobicie Kradzież Kłamstwo Wyłudzanie pieniędzy Dopisywanie ocen Fałszowanie podpisów (w tym usprawiedliwień) Innego rodzaju oszustwa Brak obuwia zamiennego -3 Brak dbałości o higienę osobistą -3 Farbowanie włosów Niestosowny strój, niestosowna biżuteria -15 półrocze Na normalne zajęcia lekcyjne -3 Na uroczystości szkolne -10

5 Przeszkadzanie w trakcie lekcji, utrudnianie lub uniemożliwianie prowadzenia lekcji -5 Niewyłączony telefon komórkowy na lekcji -5 Korzystanie z telefonu komórkowego w czasie lekcji (w tym robienie zdjęć) -15 Niestosowne zachowanie w czasie uroczystości szkolnych i innych -15 Zaśmiecanie, zabrudzanie klasy, szkoły lub okolicy -10 Niszczenie mienia szkolnego, społecznego, brak poszanowania cudzej własności, nienaprawienie wyrządzonych szkód Odpisywanie prac domowych -10 Ściąganie na sprawdzianach, klasówkach -5 Podpowiadanie w czasie odpowiedzi ustnych -5 Niewywiązywanie się z powierzonych zadań i obowiązków, np. nieterminowy zwrot książek do biblioteki, brak podpisu rodzica pod uwagą, oceną i inne W czasie dowozu i odwozu autobusem szkolnym zachowywanie się w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu innych lub własnemu -5 Opuszczanie terenu szkoły bez pozwolenia Wychodzenie na podwórko w czasie, gdy jest to zabronione -10 Stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa swojego i innych w innego rodzaju sytuacjach Niszczenie środowiska naturalnego, złe traktowanie zwierząt -10 Nieprzestrzeganie Zakłócanie ciszy nocnej -10 regulaminu wycieczek 2 Oddalanie się od grupy bez zezwolenia -15 W czasie pieszych etapów wycieczki nie respektowanie wymagań dotyczących marszu w ustalonej kolumnie Opuszczanie miejsca noclegu bez zezwolenia Zachowanie zagrażające zdrowiu lub życiu w środkach komunikacji -10 Niepunktualne przychodzenie na zbiórki

6 7. Zachowanie ucznia ocenia się następująco: 8. Ocena z zachowania Punktacja w I półroczu Punktacja w II półroczu Wzorowe Od 450 pkt. Od 600 pkt. Bardzo dobre pkt pkt. Dobre pkt pkt. Poprawne pkt pkt. Nieodpowiednie pkt pkt. Naganne Poniżej 100 pkt. Poniżej -50 pkt. 5. Dodatkowe warunki uzyskania poszczególnych ocen określa poniższa tabela: 6. Ocena Maksymalna suma punktów ujemnych w półroczu Wzorowa -10 Bardzo dobra Dobra -40 Poprawna -100 Nieodpowiednia 0 1) punkty przysługują uczniowi pod warunkiem, że dana praca nie była karą 2) inne przejawy złego zachowania na wycieczkach karane są według zasad obowiązujących w szkole 6. Wychowawca ma obowiązek prowadzenia Zeszytu uwag. Wpisy dokonywane przez nauczycieli powinny zawierać zarówno uwagi pozytywne, jak i negatywne wraz z liczbą punktów. 7. Nauczyciel zobowiązany jest do wpisywania liczby punktów, odpowiadających danej uwadze zgodnie z przyjętą punktacją. 8. Uczeń ma obowiązek zadbać o to, by pozytywne i negatywne uwagi zostały zapisane w Zeszycie uwag przed pierwszą godziną wychowawczą w nowym miesiącu, na której wychowawca informuje o aktualnym stanie konta. Suma punktów wraz z odpowiadającą jej oceną wpisywana jest co miesiąc do dziennika. 9. Wychowawca na podstawie końcowej punktacji, ocen bieżących z zachowania, opinii uczniów i własnej przygotowuje propozycje ocen zachowania. Przedstawia je na zebraniu zespołów nauczycieli uczących w danej klasie, które odbywa się nie później niż 8 dni przed konferencją klasyfikacyjną. Po wysłuchaniu uwag nauczycieli wystawia ostateczne oceny zachowania.

7 10. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym wychowawca klasy ma obowiązek poinformować uczniów i rodziców /opiekunów prawnych o przewidywanej ocenie z zachowania. 11. Po zapoznaniu się z propozycją rocznej (klasyfikacyjnej) oceny uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemnie dyrektorowi Zespołu chęć otrzymania oceny wyższej niż przewidywana. zgodnie z 62 statutu

8

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI 1 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo