KARTA OBSERWACJI UCZNIA. Oceniany obszar Ilość punktów wyrażona cyfrą, data / podpis nauczyciela. jak często wpisuje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA OBSERWACJI UCZNIA. Oceniany obszar Ilość punktów wyrażona cyfrą, data / podpis nauczyciela. jak często wpisuje"

Transkrypt

1 jak często wpisuje punkty ARTA OBSERACI UCZIA Imię i nazwisko ucznia: Oceniany obszar Ilość punktów wyrażona cyfrą, data / podpis nauczyciela I ABSECA 100 % frekwencja za miesiąc + 5 nieobecność nieusprawiedliwiona (powyżej 1 godziny każda następna) 3 nieuzasadnione spóźnienia -1-3 nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach datkowych i w świetlicy - 1 O II ULTURA OSOBISTA wulgarne słownictwo - 3 zaśmiecanie otoczenia niewłaściwy wizerunek ucznia (ostry makijaż, kolczyki w innych miejscach niż uszy, tatuaż, paznokcie, wyzywający strój) farbowanie włosów arogancka postawa wobec osoby starszej np. podnoszenie głosu niewłaściwe zachowanie na korytarzu, w toaletach i w stołówce niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych, wycieczek oraz w autobusie szkolnym brak stroju galowego podczas Dnia Patrona, egzaminów gimnazjalnych oraz w czasie akademii na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego niewykonywanie poleceń nauczyciela celowe zakłócanie porządku na lekcji samowolna zmiana miejsca w klasie radzież, wyłudzenie pieniędzy Pomoc koleżeńska Bezinteresowna pomoc nauczycielowi, pracownikowi szkoły we własnym czasie wolnym

2 III. Stosunek nauki udział w konkursach przedmiotowych (punktacja wg regulaminu) udział w zajęciach pozalekcyjnych (90% obecności) kłamstwo, oszustwo np. ściąganie, odpisywanie zadań mowych brak podręcznika, zeszytu, z. ćw. i in.: - po trzecim wpisie w z. uwag - każdy następny iewywiązywanie się z obowiązku terminowego oddawania kumentacji IV. Dbałość o bezpieczeństwo opuszczanie terenu szkoły przed, po i w trakcie zajęć lekcyjnych nieprzestrzeganie zakazu używania telefonu komórkowego na zajęciach szkolnych O O ieprzestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych na przerwach używanie przemocy fizycznej lub psychicznej (przezywanie, ubliżanie, wyśmiewanie, bicie) Zamierzone niszczenie sprzętu szkolnego i cudzej własności Palenie papierosów, spożywanie alkoholu lub ich posiadanie i środków odurzających Cyberprzemoc, nagrywanie, robienie zdjęć i rozpowszechnianie treści tyczących innych osób Reagowanie na niewłaściwe, zagrażające innym zachowanie Zaangażowanie w życie szkoły

3 Godna pochwały postawa ucznia t. życia szkoły, np.. akademie i inne występy Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym ( dni wolne od zajęć) praca w samorządzie klasowym () O 5-15 O lub szkolnym pomoc w organizacji imprez klasowych lub szkolnych 1-5 O wykonanie gazetki, pomocy dydaktycznych 1 niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego -1 niewywiązanie się z browolnie przyjętych zobowiązań Ukumentowana praca w wolontariacie Zaangażowanie z akcje charytatywne, np. zbieranie nakrętek Brak punktów ujemnych w miesiącu a początku każdego półrocza uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 100 pkt. Swoim zachowaniem może sprawić, że liczba ta wzrośnie lub zmaleje. iąże się to z podniesieniem lub obniżeniem oceny z zachowania. ażdej ocenie została przyporządkowana odpowiednia liczba punktów, którą uczeń musi zbyć na koniec półrocza i roku szkolnego: zorowe: Bardzo bre Dobre Poprawne ieodpowiednie aganne min. 160 pkt. i nie więcej niż 10 pkt. karnych pkt. I nie więcej niż 20 pkt. karnych pkt. I nie więcej niż 30 pkt. karnych pkt. poniżej 70 pkt. w następujących sytuacjach: 1. Uczeń wszedł w konflikt z prawem. 2. Opuścił bez usprawiedliwienia 40% godzin lekcyjnych.

4 REGULAMI PUTACI ZA UDZIAŁ OURSACH I ZAODACH SPORTOYCH ojewódzkie konkursy przedmiotowe punkty Udział w etapie szkolnym 1 Udział w etapie rejonowym 15 Udział w finale 30 Laureat 40 onkursy Udział I miejsce II miejsce III miejsce wyróżnienie tematyczne szkolny gminny powiatowy rejonowy wojewódzki ogólnopolski ewnątrzszkolny Zawody sportowe gminne powiatowe rejonowe wojewódzkie ogólnopolskie Okolicznościowe

5 Punktowy system oceniania zachowania ucznia w Publicznym Gimnazjum im. ana Pawła II w Mikstacie 1. Ocenianie jest realizowane w punktowym systemie oceniania. I. Zasady ogólne 2. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 100 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku każdego semestru. est on równoważny ocenie brej z zachowania. 3. Ocenę wystawia wychowawca dwa razy w ciągu roku szkolnego na koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego. 4. Ocenianie polega na przyznawaniu punktów datnich i ujemnych przez cały semestr. 5. Uczniowi może zostać przyznana następująca ocena zachowania: A: wzorowa B: bardzo bra C: bra D: poprawna E: nieodpowiednia F: naganna 6. Zarówno datnie jak i ujemne punkty są wpisywane przez uprawnione tego osoby karty obserwacji ucznia. ażdy wpis powinien zawierać następujące elementy: A: datę B: liczbę punktów C: czytelny podpis osoby sporządzającej wpis 7. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, zgłaszają swoje uwagi odnośnie zachowania uczniów wychowawcy lub innego nauczyciela. 8. ychowawca klasy ma obowiązek zliczania punktów uzyskanych przez ucznia i informowania go w wyznaczonych terminach oraz rodziców na wywiadówkach o ilości uzyskanych punktów. 9. O każrazowym przyznaniu punktów uczeń powinien zostać poinformowany przez wychowawcę lub nauczyciela konującego wpisu. 10. Zadaniem każdego wychowawcy jest powiamienie rodziców w trakcie pierwszego zebrania oraz uczniów swojej klasy na lekcji wychowawczej o zasadach funkcjonowania punktowego systemu oceniania. 11. a miesiąc przed wystawieniem ocen z zachowania, wychowawca jest zobowiązany powiamienia ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania. 12. Ustalona ocena z zachowania jest oceną ostateczną. 13. wyjątkowych sytuacjach uczeń wraz z rodzicami ma prawo odwołać się od wystawionej przez wychowawcę oceny. 14. Punktowy System Oceniania Zachowania ucznia jest wpisany w Statut Gimnazjum. II. Postanowienia końcowe 1. Punktowy System Oceniania Zachowania ucznia jest ustępniony dla rodziców, uczniów i nauczycieli na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej i w pokoju nauczycielskim. 2. szelkie zmiany w Punktowym Systemie Oceniania Zachowania ucznia muszą zostać zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie.

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie. Kryteria oceny zachowania ucznia Obszar Ocena wzorowa Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena poprawna Ocena nieodpowiednia Ocena naganna 1. Kultura osobista Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Używa taktownie,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI 1 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY I. ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO

REGULAMIN SZKOŁY I. ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO REGULAMIN SZKOŁY Główne cele niniejszego Regulaminu: zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły, wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo