ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA"

Transkrypt

1 UCZEŃ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 32 ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 2. W klasach I III gimnazjum obowiązuje system punktowy oceniania zachowania. Ocena powinna uwzględniać obszary: Uczeń w środowisku szkolnym. Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. Zachowanie niegodne ucznia naszej szkoły. Szczegółowe kryteria oceny zachowania uwzględnia poniższa tabela: Co oceniamy? Kredyt dla ucznia Nagroda - zdobycie punktów Uwagi Kara - strata Uwagi Stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły +1 Za wyróżnienie niewłaściwe Niewykonywanie poleceń n-la. Stosunek do koleżanek i kolegów. +10 p. +1 Za wyróżnienie niewłaściwe Pomoc koleżeńska. +5p. -10p. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych na lekcjach. Każdorazowo ODPOWIEDNIA POSTAWA DO OBOWIAZKÓW SZKOLNYCH Stosunek do nauki i przedmiotów. +10 p. +1 p. Za wyróżnienie -1 p. Za niewłaściwy stosunek do nauki. Frekwencja +10 p. +10 p. Za 100% obecności w semestrze. -1 p. Za 1 spóźnienie. +5 p. Od 1-15 godz. usprawiedliwionych. -1 p. Za każda nieusprawiedliwi oną lekcję. 1

2 UCZEŃ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM Dyżury klasowe +10 p. -1 p. Za każdy ewidentny przejaw lekceważenia dyżurnego. Udział w zajęciach pozalekcyjnych. +5p. Za uczestniczenie w zajęciach lekceważenie zajęć Inne: wywiązywanie się lub nie z podjętych zobowiązań (udział w projekcie edukacyjnym w gimnazjum). wyróżnienie niewymienione na liście dotyczące złe zachowanie niewymienione na liście SZKOLNY WYGLĄD UCZNIA Codzienny strój ucznia. -10p. Malowanie włosów, wyzywający strój niegodny ucznia. Malowanie paznokci w jaskrawych kolorach, makijaż. Strój na +1p. Za właściwy strój na każdej uroczystości szkolnej i obuwie. Za niewłaściwy strój na Strój na zabawach. +1p. Za właściwy strój i obuwie na zabawie. Za nieodpowiedni strój, za brak obuwia zmiennego. Zmienne obuwie. brak obuwia w danym dniu. Zakaz opuszczania szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych. złamanie zakazu. 2

3 RESPEKTOWANIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO I OGÓLNIE PRZYJĘTYCH NORM ETYCZNYCH UCZEŃ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM UCZEŃ REPREZENTUJE SZKOŁĘ I KLASĘ Czynny udział w i klasowych p. Za każdy udział w wkładu pracy. wywiązywanie się z zobowiązań. Praca na rzecz klasy p. Za każdą pracę dla klasy, szkoły, środowiska Praca na rzecz +1-50p. wielkości na rzecz. szkoły, środowiska np. akcje charytatywne. Za odmówienie pracy na prośbę nauczyciela lub niewywiązanie się ze zobowiązania. Udział w konkursach lub zawodach sportowych. +1-6p. Za każdy konkurs włożonej pracy. -3p. Zgłoszenie udziału i brak chęci do pracy. Pozaszkolne konkursy (przedmiotowe, sportowe). +20p. +30p. Gminne Powiatowe Wojewódzkie Odmówienie udziału: zgłoszenie udziału i brak chęci do pracy. Zachowanie na wycieczkach, świetlicy, stołówce. Zachowanie poza szkołą. +5p. +1p. Za wzorowe +1p. wyróżniające Kultura osobista.. +1p. wyróżniające -10p. -10p. -10p. Za każdy przejaw złego zachowania wagi. Za każdy przejaw złego zachowania wagi. uchybienie w tym zakresie. Kultura słowa. +5p. -2p. przekleństwo lub wulgarne słowo. Estetyka otoczenia ucznia. +5p. +1p. Za wyróżniające zachowanie w tym zakresie. każdorazowo za zaśmiecanie, odmawianie posprzątania. Wrażliwość na krzywdę ludzką. +5p. +1p. przejaw szczególnej wrażliwości. Za przejaw niewrażliwości. 3

4 ZACHOWANIE NIEGODNE UCZNIA NASZEJ SZKOŁY RESPEKTOWANIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO I OGÓLNIE PRZYJĘTYCH NORM ETYCZNYCH Tolerancja +5p. +1p. Za przejaw szczególnej, właściwie ukierunkowanej tolerancji. Poszanowanie mienia szkolnego i prywatnego. +5p. +1p. przejaw poszanowania (naprawienie, zwrócenie uwagi). -10p. Za nietolerancyjność - Za niszczenie mienia szkolnego lub kolegi wielkości straty. Prawdomówność. +5p. -2p. kłamstwo nauczyciela lub kolegi. Za fałszowanie dokumentów. Właściwa postawa wobec przyrody, roślin i zwierząt. +5p. +1p. Za każdy przejaw troskliwości o przyrodę. złe zachowanie wobec przyrody. Właściwa postawa wobec symboli państwowych i religijnych. -2p.-10p. złe Kradzież. -20p.-50p. Za każda kradzież w zależności o wysokości. Palenie papierosów. -30p. Wagary. Za ucieczkę z każdej lekcji. -20p. Za samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć i przerw. Za udokumentowane wagary. Picie alkoholu. -50p. Narkotyki. -50p. Wyłudzanie pieniędzy. Agresja, spowodowanie zagrożenia. Niewłaściwe zachowanie na -20p-50p. -30p. 4

5 3. Na początku każdego semestru uczeń w formie kredytu dostaje 120 punktów. 4. Semestralne i roczne oceny zachowania w klasach I III gimnazjum ustala się według następującej skali: Wzorowe (wz) 180 punktów i powyżej. Bardzo dobre (bdb) punktów. Dobre (db) punktów. Poprawne (pop) punktów. Nieodpowiednie (ndp) punktów. Naganne (ng) 49 punktów i poniżej. 5. Zachowanie niegodne ucznia naszej szkoły kwalifikuje go do otrzymania oceny nagannej. 6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 7. Uczniowie uczestniczą w ustalaniu oceny zachowania. 8. Wychowawca klasy ustalający śródroczną i końcoworoczną ocenę zachowania ucznia ma obowiązek na żądanie przekazać jego rodzicom pisemne uzasadnienie tej oceny. 9. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 10. Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy, uwzględniając wymienione wcześniej kryteria. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca zobowiązany jest do zebrania informacji o uczniu od uczących go nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych szkoły, innych uczniów klasy oraz dostępnych w szkole informacji od rodziców, mieszkańców wsi i instytucji wspomagających proces wychowania z którymi współpracuje szkoła. 11. Tryb ustalania oceny z zachowania jest następujący: a. nauczyciel wychowawca co najmniej 14 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej na godzinie do dyspozycji wychowawcy określa z zespołem klasowym: samoocenę ucznia ( uczeń może przyznać sobie dodatkowo maksymalnie do 10 pkt.); ocenę zespołu klasowego ( klasa może przyznać dodatkowo maksymalnie do 10 pkt.); b. dodatkowe punkty są średnią arytmetyczną samooceny i oceny zespołu klasowego; c. nauczyciel wychowawca co najmniej 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej określa z nauczycielami uczącymi w jego klasie w oparciu o ocenę zespołu klasowego oceny zachowania uczniów; d. nauczyciel wychowawca na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej powiadamia ucznia o proponowanej ocenie z zachowania; e. Rada Pedagogiczna i Prezydium Samorządu Uczniowskiego na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wyraża opinię o spełnianiu przez ucznia, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób f. nauczyciel wychowawca na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej ustala oceny zachowania uczniów po wyrażeniu przez Radę Pedagogiczną i Prezydium Samorządu Uczniowskiego opinii o spełnianiu przez uczniów, ich kultury osobistej, postawy wobec kolegów i innych osób; g. nauczyciel wychowawca na następnym dniu po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej powiadamia ucznia o ustalonej ocenia z zachowania. 12. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Rada pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował trybu przewidzianego w niniejszym systemie oceniania. 5

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia Wewnątrzszkolny system oceniania Zasady oceniania i promowania uczniów Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2010 Nr 3/2010/2011 R o z d z i a ł 1. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1.

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem (Wersja ujednolicona) Rozdział I Nazwa, typ szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący... 2 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo