ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół w Raciążu ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA I. Szczegółowe zasady przyznawania punktowych ocen cząstkowych (punktów). 1. Punktowe oceny cząstkowe z zachowania, których kategorie opisane są szczegółowo w punkcie I. 10, przyznawane są na podstawie informacji z: a) dziennika lekcyjnego, b) Karty uwag, c) rejestru prac społecznych, d) list uczestników konkursów, zawodów sportowych, akcji charytatywnych, akademii, itp., przekazywanych wychowawcom przez organizatorów w/w imprez, e) innych wpisów (nagany, pochwały, upomnienia, itp.), f) wniosków nauczycieli i spostrzeżeń wychowawców. 2. Każde wydarzenie związane z przejawem złego lub dobrego zachowania ucznia powinno być odnotowane w postaci punktów w dzienniku elektronicznym. 3. Nauczyciele organizujący różne przedsięwzięcia związane z możliwością przyznania punktów wg przyjętych kryteriów są zobowiązani do sporządzenia listy uczniów biorących udział w danym przedsięwzięciu, podając jednocześnie charakter udziału oraz sposób zaangażowania uczniów. Lista powinna być przekazana wychowawcy niezwłocznie po zakończeniu działania. 4. Zadaniem wychowawcy jest systematyczne wprowadzanie bieżących punktów za zachowanie uczniów na podstawie otrzymanych informacji i własnych spostrzeżeń do dziennika elektronicznego moduł Zachowanie, zgodnie z przelicznikiem zawartym w punkcie I Upomnienia i nagany dyrektora lub wychowawcy, wynikające z bardzo złego zachowania, są punktowane niezależnie od tego, za co zostały przyznane. Sytuacja ta dotyczy również po- 1

2 chwał. Zapisy dotyczące sytuacji, w których przyznaje się nagany, upomnienia i pochwały zawarte są w punkcie II. 6. Punkty przelicza się na oceny z zachowania wg skali: Wzorowe 150 Bardzo dobre <125;149> Dobre <100;124> Poprawne <75;99> Nieodpowiednie <50;74> Naganne Uczeń uzyskujący upomnienie wychowawcy nie może otrzymać oceny wzorowe, natomiast naganę wychowawcy klasy lub upomnienie dyrektora szkoły - oceny wyższej niż dobre. W przypadku otrzymania nagany dyrektora - zachowanie nie może być wyższe niż poprawne. Jeżeli w stosunku do ucznia podjęto decyzję o warunkowym pozostawieniu w szkole, uczeń ten nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż nieodpowiednie. 8. Za udowodnione wykroczenia zbiorowe, np. wagary, stosuje się karę obniżenia oceny z zachowania o jedną w dół, w stosunku do tej oceny, która wynika z przelicznika (p.6), z uwzględnieniem zapisów z p. 7. Informacja o tej formie kary powinna być odnotowana w dzienniku lekcyjnym. 9. Punkty za złe oraz dobre zachowanie przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą: Brak uwag w danym miesiącu 3 100% frekwencja z danego miesiąca Funkcja gospodarza, zastępcy, skarbnika 5/semestr 1-8 Pełnienie ważnych, stałych funkcji szkolnych /semestr Udział w konkursie szkolnym 3 Udział w zawodach sportowych szkolnych 3 Udział w akademii szkolnej 1-10 Udział w konkursie pozaszkolnym 5 Udział w zawodach sportowych międzyszkolnych 5 Odnoszenie sukcesów w zaw. i kon. - m. 1-3, wyr., awans 3 Udział w akademii pozaszkolnej

3 Udział w kołach zainteresowań 0-3/miesiąc Reprezentowanie szkoły na zewnątrz 8 Praca społeczna na rzecz klasy i szkoły 1-20 Udział w akcji charytatywnej, ekologicznej, itp Pochwała wychowawcy 5 Pochwała dyrektora 10 Punkty do dyspozycji wychowawcy na koniec sem. 5 Uwaga za niewłaściwe zachowanie -3 Uwaga o braku ligitymacji szkolnej -1 Uwaga o braku obuwia na zmianę -3 Uwaga dotycząca hałasowania na korytarzu w czasie lekcji -3 Uwaga za korzystanie z telefonu komórkowego na lekcji -3 3 spóźnienia na lekcję -1 Nieobecność nieusprawiedliwiona - 1 godz. -1 Niewłaściwy ubiór i wizerunek -3 Zaśmiecanie otoczenia -3 Parkowanie w niedozwolonym miejscu -5 Brawurowa jazda na terenie parkingu szkolnego -5 Brak higieny -1 Używanie wulgaryzmów -3 Ściąganie na sprawdzianach -3 Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego -3 Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych osób do 50 zł -5 Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych osób od 50 zł -10 Fałszowanie dokumentów i podpisów. -10 Udzielanie fałszywych informacji Zastraszanie -10 Wyłudzanie pieniędzy -20 Kradzież -20 Palenie papierosów -10 Picie alkoholu lub używanie narkotyków -15 Przebywanie pod wpływem alkoholu lub narkotyków -15 Agresja słowna wobec ucznia -5 Agresja fizyczna wobec ucznia -10 Agresja słowna wobec osoby dorosłej -15 Agresja fizyczna wobec osoby dorosłej -25 Upomnienie wych. -3 Nagana wychowawcy -5 Upomnienie dyrektora -8 Nagana dyrektora -10 Punkty do dyspozycji wychowawcy na koniec sem. -5 3

4 II. Gradacja kar i nagród 1. Stopniowanie kar wynikających z posiadania wpisów na Karcie uwag : a) każda uwaga na karcie uwag punkty ujemne zgodnie z kryteriami b) 3 uwagi upomnienie wychowawcy klasy z wpisem do dziennika + punkty ujemne, c) 5 uwag nagana wychowawcy klasy + punkty ujemne, d) 8 uwag upomnienie dyrektora + punkty ujemne, e) 10 uwag nagana dyrektora szkoły + punkty ujemne, f) posiadanie większej liczby uwag niż 12 w semestrze kwalifikowane jest jako nagminne łamanie postanowień regulaminów. 2. Stopniowanie kar za złą frekwencję: a) powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych nagana wych. + punkty, b) powyżej 100 godzin nieusprawiedliwionych nagana dyrektora + punkty, c) powyżej 150 godzin kwalifikowana jest jako nagminne łamanie postanowień regulaminów. 3. Niewłaściwe zachowanie związane z łamaniem Regulaminu przebywania ucznia w szkole nieujęte w punkcie I.10, po skonsultowaniu w Zespole Wychowawczym, jest karane punktami ujemnymi w liczbie z zakresu (-1) (-20) w kategorii oceny cząstkowej inne wraz z opisem. 4. W przypadku, gdy uczeń popełnia to samo przewinienie piąty raz z kolei w okresie trwania danego semestru, rozliczany jest za nagminne łamanie postanowień regulaminów. 5. Nagminne łamanie postanowień regulaminów oraz incydentalne złe zachowanie o dużej szkodliwości (pobicie, agresja słowna względem nauczycieli i innych pracowników, nękanie, zastraszanie, rozprowadzanie lub przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jak również inne przestępstwa podlegające pod kodeks karny) punkty, nagana dyrektora lub szczegółowe rozpatrzenie przypadku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej lub Zespołu Wychowawczego i podjęcie decyzji o przeniesieniu, skreśleniu ucznia z listy lub pozostawieniu ucznia w szkole na określonych warunkach. 4

5 6. Określone warunki pozostawienia ucznia w szkole, o których mowa w p. II. 5 są ustalane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej lub Zespołu Wychowawczego oraz podawane do wiadomości ucznia i rodzica (opiekuna prawnego). 7. Zamiana kar punktowych na prace społeczne Uczeń może poprawić swoją złą sytuację punktową poprzez udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i innych ludzi. Przyznanie punktów dodatnich za pracę społeczną może odbyć się na wniosek ucznia, wychowawcy lub innego nauczyciela. Uczeń może otrzymać jednorazowo maksymalnie 20 punktów. W rozliczeniu wykonanej pracy należy brać pod uwagę jej rodzaj, czas i zaangażowanie. Punkty dodatnie przyznane za pracę nie kasują wcześniejszych ujemnych punktów i są przyznawane niezależnie. 8. Za szczególne osiągnięcia w kształtowaniu dobrego wizerunku szkoły, pracy społecznej oraz wyróżniającej się postawy, uczeń może otrzymać: a) Pochwałę wychowawcy + punkty dodatnie b) Pochwałę dyrektora. + punkty dodatnie c) dyplom lub nagrodę rzeczową III. Uwagi końcowe Niniejszy dokument podlega stałej ewaluacji. Propozycje zmian będą wnioskowane przez Zespół Wychowawczy w trakcie danego roku szkolnego. Po konsultacjach z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną wszelkie ewentualne zmiany będą wprowadzane na początku kolejnego roku szkolnego. IV. Zmiany r. przyjęcie tekstu jednolitego Załącznika nr 1 do Statutu Zespołu Szkół w Raciążu uchwałą Rady Pedagogicznej. 5

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali:

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali: Załącznik 1 do Statutu Szkoły Regulamin oceniania zachowania 1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się: a) ocenianie bieżące przez wychowawcę, b)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja KRYTERIA USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

Aktualizacja KRYTERIA USTALANIA OCENY ZACHOWANIA KRYTERIA USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Ocena zachowania ustalana jest w oparciu o punktowy system oceniania. 2. Śródroczną ocenę zachowania ustala się na podstawie bilansu punktów zdobytych przez w I semestrze.

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W LOTNICZYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W LOTNICZYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W LOTNICZYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU I. ZASADY OCENIANIA: 1. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 40 punktów. 2. W ciągu półrocza uczeń może zdobywać

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku. Szczegółowe Zasady Punktowego Oceniania Zachowania

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku. Szczegółowe Zasady Punktowego Oceniania Zachowania Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku Szczegółowe Zasady Punktowego Oceniania Zachowania 1. W klasach IV-VIII wprowadza się punktowy system oceniania zachowania, którego celem jest

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI

SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI Za kryterium oceny zachowania przyjmujemy liczbę punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami: wzorowe 170 i więcej bardzo dobre 140

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 1. Każdy uczeń z chwilą rozpoczęcia każdego u otrzymuje 100 punktów jako bazę wyjściową. Jest to równowartość oceny dobrej. 2. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu

Bardziej szczegółowo

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie ustalania oceny zachowania ucznia. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Załącznik nr 1. do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego

Regulamin. Załącznik nr 1. do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Trybunalskim Nr15/2015/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania punktów dodatnich (pochwał) i punktów ujemnych

Bardziej szczegółowo

Punktowy system oceny zachowania ucznia

Punktowy system oceny zachowania ucznia Punktowy system oceny zachowania ucznia Ocenę semestralną i roczną ustala się według następującej skali: OCENA SKRÓT ILOŚĆ PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA OCENIE wzorowe wz powyżej 200 bardzo dobre bdb 150-200 dobre

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRUKOWIE I. Ogólne zasady oceniania 1. Uczniowie mają możliwość zgłaszania do wychowawcy uwag dotyczących własnych pozytywnych zachowań, których

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE I PUNKTY DODATNIE Respektowanie obowiązków ucznia / przestrzeganie obowiązków ucznia 1. 100% frekwencja 5 pkt za semestr 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin punktowego systemu oceniania z zachowania. w klasach IV-VI funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśnej

Regulamin punktowego systemu oceniania z zachowania. w klasach IV-VI funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśnej Regulamin punktowego systemu oceniania z zachowania w klasach IV-VI funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśnej W celu ujednolicenia określenia jasnych reguł wystawiania ocen z zachowania

Bardziej szczegółowo

Punktowy System Oceniania Zachowania

Punktowy System Oceniania Zachowania Punktowy System Oceniania Zachowania 1. Ogólne zasady postępowania są zgodne ze Statutem Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu. 2. Ocenianie jest realizowane w punktowym systemie oceniania.

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. WOJTYŁY W OSIEKU

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. WOJTYŁY W OSIEKU Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Osieku PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. WOJTYŁY W OSIEKU Regulamin punktowej oceny zachowania Wychowawca klasy na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Ustala się następujące kryteria oceny z zachowania: I. Tabela punktów ujemnych

Ustala się następujące kryteria oceny z zachowania: I. Tabela punktów ujemnych Ustala się następujące kryteria oceny z zachowania: I. Tabela punktów ujemnych L.p. Zakres oceny Punkty Osoba wystawiająca Wielokrotność Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych 1 Przeszkadzanie w czasie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ZACHOWANIA W GIMNAZJUM

OCENIANIE ZACHOWANIA W GIMNAZJUM OCENIANIE ZACHOWANIA W GIMNAZJUM 62 1. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 3) respektowanie norm

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym b) respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania nagród i kar uczniom Szkoły Podstawowej Nr 29 w Olsztynie

Regulamin udzielania nagród i kar uczniom Szkoły Podstawowej Nr 29 w Olsztynie Zał. do zarządzenia Nr 12/2018 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 29 im. J. Liszewskiego w Olsztynie z dnia 23.02.2018r. Nagrody Regulamin udzielania nagród i kar uczniom Szkoły Podstawowej Nr 29 w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Punktowe kryteria ocen zachowania uczniów. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie Punktowe kryteria ocen zachowania uczniów

Punktowe kryteria ocen zachowania uczniów. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie Punktowe kryteria ocen zachowania uczniów Załącznik nr 1 Punktowe kryteria ocen zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie Obowiązująca skala ocen zachowania: wzorowe; bardzo dobre; dobre; poprawne; nieodpowiednie;

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA. w klasach IV- VIII Szkoły Podstawowej w Niechorzu

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA. w klasach IV- VIII Szkoły Podstawowej w Niechorzu PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV- VIII Szkoły Podstawowej w Niechorzu Punktowy system oceniania zachowania uczniów klas IV-VIII szkoły opracowano w celu ujednolicenia ocen z zachowania

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Zespół Szkół w Zygrach

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Zespół Szkół w Zygrach PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Zespół Szkół w Zygrach (Zaktualizowano w dniu 1 IX 2014 r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na początku semestru każdy uczeń otrzymuje 100 punktów, a następnie zdobywa punkty za

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania

Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania 1. Regulamin opracowano na podstawie: a) ustawy o systemie oświaty; b) statutu szkoły. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 12 w Starachowicach W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono w naszej szkole punktowy

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym b. respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

Punktowy system oceniania zachowania w klasach IV --VI

Punktowy system oceniania zachowania w klasach IV --VI Punktowy system oceniania zachowania w klasach IV --VI Zachowanie wyjściowe: dobre Uczeń otrzymuje wyjściowo 100 punktów(na początku każdego semestru). wzorowe: powyżej 160 bardzo dobre: 120-159 dobre:

Bardziej szczegółowo

System wzmocnień w wychowaniu. System wzmocnień pozytywnych i kary to system wzmocnień którymi posługuje się szkoła.

System wzmocnień w wychowaniu. System wzmocnień pozytywnych i kary to system wzmocnień którymi posługuje się szkoła. 70 Załącznik nr 6. System wzmocnień w wychowaniu System wzmocnień pozytywnych i kary to system wzmocnień którymi posługuje się szkoła. A. System wzmocnień pozytywnych to system: Nagród, Propozycji, Aprobaty.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Kornela Makuszyńskiego W ZŁEJWSI WIELKIEJ

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Kornela Makuszyńskiego W ZŁEJWSI WIELKIEJ REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Kornela Makuszyńskiego W ZŁEJWSI WIELKIEJ 1 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W RZESZOWIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W RZESZOWIE Szkoła Podstawowa nr 12 w Rzeszowie 1 PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W RZESZOWIE I. Tryb i warunki ustalania oceny zachowania ucznia. Zachowanie wyjściowe: dobre Uczeń otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Punktowy system oceniania z zachowania. w Zespole Szkół w Bystrej

Punktowy system oceniania z zachowania. w Zespole Szkół w Bystrej Punktowy system oceniania z zachowania w Zespole Szkół w Bystrej W celu zwiększenia obiektywizmu wystawiania ocen z zachowania Rada Pedagogiczna uchwala punktowy system oceniania zachowania uczniów Zespołu

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Zachowanie wyjściowe dobre Uczeń uzyskuje wyjściowo 200 pkt. Zachowanie wzorowe: powyżej 300 pkt. Zachowanie bardzo dobre : 250 299 pkt. Zachowanie dobre : 200 249 pkt.

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Zespół Szkół w Zygrach

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Zespół Szkół w Zygrach PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Zespół Szkół w Zygrach (Zaktualizowano w dniu 9 X 2015 r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na początku semestru każdy uczeń otrzymuje 100 punktów, a następnie zdobywa punkty za

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szamotułach obowiązujący od r.

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szamotułach obowiązujący od r. PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szamotułach obowiązujący od 1.10.2017 r. W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: a) funkcjonowanie ucznia w środowisku, b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin oceniania zachowania Załącznik nr 16, Statut Rozdział III $29 ust.1 Regulamin oceniania zachowania Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ucznia polega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA w Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA w Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA w Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach CELE I FUNKCJEOCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW 1.W Gimnazjum obowiązują następujące oceny z zachowania: wzorowe bardzo dobre dobre

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie obowiązuje od r Postanowienia ogólne Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania

OCENA ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie obowiązuje od r Postanowienia ogólne Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania OCENA ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie obowiązuje od 17.09.2012r Postanowienia ogólne 1. Ocena zachowania ucznia powinna uwzględnić w szczególności: a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. PODSTAWA PRAWNA Regulamin oceniania zachowania zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VII Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMCZU

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMCZU SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMCZU I ZAŁOŻENIE SYSTEMU: - czytelny i prosty dla korzystających, - motywujący dla uczniów. II CELE: Ocena zachowania ucznia wyraża opinie szkoły o spełnianiu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. JÓZEFA SZYMCZAKA W CZŁUCHOWIE Rok szkolny 2014/2015 - II semestr

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. JÓZEFA SZYMCZAKA W CZŁUCHOWIE Rok szkolny 2014/2015 - II semestr KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. JÓZEFA SZYMCZAKA W CZŁUCHOWIE Rok szkolny 2014/2015 - II semestr Zachowanie ucznia ocenia się biorąc pod uwagę cztery kategorie: I. Frekwencja.

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT 159 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE OCENIANIE ZACHOWANIA

PUNKTOWE OCENIANIE ZACHOWANIA PUNKTOWE OCENIANIE ZACHOWANIA w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Londzina w Zabrzegu Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o sumę punktów uzyskaną przez ucznia na koniec semestru.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej w Świerzawie ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej w Świerzawie ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej w Świerzawie ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA SKALA OCEN I PUNKTACJA ZACHOWANIE PUNKTY wzorowe powyżej 250 bardzo dobre 200 249 dobre 150 199 poprawne 80

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH I. Ogólne zasady i skala ocen zachowania uczniów 1. Ocena zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

Bardziej szczegółowo

5. Ograniczniki punktowe nie przechodzą z semestru na semestr.

5. Ograniczniki punktowe nie przechodzą z semestru na semestr. PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie (po ewaluacji dn. 29.08.2013 - zmiany zostały pogrubione) 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

5. Ograniczniki punktowe nie przechodzą z semestru na semestr.

5. Ograniczniki punktowe nie przechodzą z semestru na semestr. PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie (po ewaluacji dn. 29.08.2014 - zmiany zostały pogrubione) 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OBSERWACJI UCZNIA

KARTA OBSERWACJI UCZNIA jak często wpisuje punkty KARTA OBSERWACJI UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: Oceniany obszar Ilość punktów wyrażona cyfrą, data / podpis nauczyciela I ABSENCJA 100 % frekwencja szkolna + 40 W J nieobecność

Bardziej szczegółowo

ŁAMANIESTATUTU SZKOŁY KARY

ŁAMANIESTATUTU SZKOŁY KARY ŁAMANIESTATUTU SZKOŁY KARY NA STARCIE Na początku I i II półrocza uczeń otrzymuje 100 punktów dodatnich, co odpowiadać będzie ocenie dobrej zachowania. W ciągu półrocza uczeń może zwiększyć lub zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 w Warszawie

w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 w Warszawie PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Warszawie W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania uczniów oparty na liczbie

Bardziej szczegółowo

2 ) Ocenę z zachowania (semestralną i roczną) ustala się według skali: a) wzorowe b) bardzo dobre c) dobre d) poprawne e) nieodpowiednie f) naganne

2 ) Ocenę z zachowania (semestralną i roczną) ustala się według skali: a) wzorowe b) bardzo dobre c) dobre d) poprawne e) nieodpowiednie f) naganne Szczegółowe warunki oceniania uczniów z zachowania 1) Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły, środowiska,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA WSTĘP 1. Podstawa prawna - rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 007r. z późniejszymi zmianami.. Kryteria oceniania są zgodne ze Statutem Gimnazjum im. Papieża Jana

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Malechowie im. mjr. Ryszarda Markiewicza ps. Mohort. Zasady oceniania zachowania uczniów.

Gimnazjum w Malechowie im. mjr. Ryszarda Markiewicza ps. Mohort. Zasady oceniania zachowania uczniów. Gimnazjum w Malechowie im. mjr. Ryszarda Markiewicza ps. Mohort Zasady oceniania zachowania uczniów. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI 1. Zachowanie uczniów klas 4-6 oceniane jest według systemu punktowego. 2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 10 punktów, który jest równowartością

Bardziej szczegółowo

Punktowe zasady oceniania zachowania obowiązujące w SP nr 31. Skala ocen zachowania

Punktowe zasady oceniania zachowania obowiązujące w SP nr 31. Skala ocen zachowania Punktowe zasady oceniania zachowania obowiązujące w SP nr 31 Skala ocen zachowania Zachowanie wzorowe bardzo dobre dobre Liczba punktów 175 punktów i więcej 140-174 punkty 105 139 punktów (ocena wyjściowa).

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA Wyciąg ze statutu Gimnazjum nr 38w Łodzi ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 51 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali: a. wzorowe, b. bardzo dobre, c. dobre,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 im. STANISŁAWA STASZICA w TCZEWIE Załącznik nr 5 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 7 REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA Naniesiono zmiany wprowadzone: 1. Uchwałą Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

201 i więcej. Wzorowa. 151 do 200. Bardzo dobra. 100 do 150. Dobra. 50 do 99. Poprawna

201 i więcej. Wzorowa. 151 do 200. Bardzo dobra. 100 do 150. Dobra. 50 do 99. Poprawna 50 Kryteria oceny zachowania 1. Prawo do wyrażania opinii o uczniu mają: wychowawca klasy, inni nauczyciele, dyrekcja, pozostali pracownicy oraz uczniowie. Celem oceniania jest takie oddziaływanie na ucznia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA. Zasady ogólne

REGULAMIN PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA. Zasady ogólne REGULAMIN PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA 1 Zasady ogólne 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

Bardziej szczegółowo

56 ZASADY PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 1. Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 100 punktów. W ciągu półrocza zbiera punkty

56 ZASADY PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 1. Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 100 punktów. W ciągu półrocza zbiera punkty 56 ZASADY PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 1. Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 100 punktów. W ciągu półrocza zbiera punkty dodatnie i ujemne, które przed klasyfikacją są sumowane i przekładane

Bardziej szczegółowo

Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu

Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu 1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania zachowania określa statut szkoły. 2. Punktowy system oceniania zachowania

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania zachowania (dotyczy gimnazjum i liceum) obowiązuje od 1 września 2010 r.

Zasady oceniania zachowania (dotyczy gimnazjum i liceum) obowiązuje od 1 września 2010 r. Ocena z zachowania powinna uwzględniać: Zasady oceniania zachowania (dotyczy gimnazjum i liceum) obowiązuje od 1 września 2010 r. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI

Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania wchodzącego w skład Statutu Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce

KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce 13. 14. 1. 16. 17. 18. 19. Uczeń otrzymuje punkty dodatnie za: Lp. Wyszczególnienie Ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA. Szkoły Podstawowej w Radwanicach

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA. Szkoły Podstawowej w Radwanicach PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej w Radwanicach Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 30 kwietnia 2007 r., z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II W Łęgajnach W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzamy w naszej szkole Punktowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Punktowa Ocena Zachowania

Punktowa Ocena Zachowania Punktowa Ocena Zachowania Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7.09.2004 r., rozporządzenia MEN z dnia 8 września 2006r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 202 W WARSZAWIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 202 W WARSZAWIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 202 W WARSZAWIE 1. Punktowy System Oceniania Zachowania obowiązuje w klasach IV-VI. 2. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU. 1. Zasady ogólne

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU. 1. Zasady ogólne Załącznik nr 17 PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU 1. Zasady ogólne Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 201 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWA OCENA ZACHOWANIA. bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie 1-101

PUNKTOWA OCENA ZACHOWANIA. bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie 1-101 PUNKTOWA OCENA ZACHOWANIA. 1. Oceny zachowania ustala się według następującej skali: Ocena śródroczna Wzorowe Ocena Zakres punktów 351 i więcej bardzo dobre 301-350 Dobre 251-300 Poprawne 102-250 Nieodpowiednie

Bardziej szczegółowo

3. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.

3. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów. PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI Aby wyeliminować subiektywizm i niekonsekwencję w wystawianiu ocen z zachowania, w naszej szkole proponuje się przyjęcie punktowego systemu oceny zachowania

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W RYCZYWOLE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W RYCZYWOLE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W RYCZYWOLE Zatwierdzony uchwalą Rady Pedagogicznej nr..z dnia. ZASADY OGÓLNE: 1. System oparty jest na Programie Wychowawczym oraz Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania oceny z zachowania

Regulamin wystawiania oceny z zachowania Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania oceny z zachowania 1. Wewnątrzszkolny system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3.08.2017 r. w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi. Regulamin nagradzania i karania uczniów

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi. Regulamin nagradzania i karania uczniów Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi Regulamin nagradzania i karania uczniów 2012/2013 2 Nagradzanie uczniów Za rzetelne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, wyróżniającą postawę uczniowską

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania klas IV-VIII

Kryteria oceny zachowania klas IV-VIII Kryteria oceny zachowania klas IV-VIII Ocena zachowania ocenia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2018/2019. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach. z dnia r. w sprawie zmian w statucie

Uchwała nr 1/2018/2019. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach. z dnia r. w sprawie zmian w statucie Uchwała nr 1/018/019 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr im. Prymasa Tysiąclecia w Markach z dnia 3.09.018 r. w sprawie zmian w statucie Na podstawie art. 80 ust. pkt 1 w związku z art. 8 ust. ustawy z

Bardziej szczegółowo

KARY DLA ZESPOŁU KLASOWEGO

KARY DLA ZESPOŁU KLASOWEGO SYSTEM NAGRÓD I KAR OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ nr 5 UWAGI OGÓLNE: 1.Wychowawca klasy na bieżąco kontroluje zachowanie i frekwencję uczniów w klasie. 2.Obowiązuje gradacja kar: - Wpisanie uwagi do dziennika

Bardziej szczegółowo

Ocena zachowania. 1. Ocena zachowania jest oceną słowną,określoną rozporządzeniem MEN wzorowa - wz bardzo dobra -bdb

Ocena zachowania. 1. Ocena zachowania jest oceną słowną,określoną rozporządzeniem MEN wzorowa - wz bardzo dobra -bdb Ocena zachowania Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych

Bardziej szczegółowo

Punktowy System Oceniania zachowania

Punktowy System Oceniania zachowania Punktowy System Oceniania zachowania Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia 1 Na początku I i II semestru uczeń otrzymuje 1 pkt. 2 Szczegółowe ustalenia dotyczące samooceny ucznia: a) Uczeń samoocenia

Bardziej szczegółowo

Za co? Ile? Kto przyznaje?

Za co? Ile? Kto przyznaje? Punktowy system oceniania zachowania ZSO nr 2 w Kwidzynie PUNKTY DODATNIE Za co? Ile? Kto przyznaje? za zorganizowanie imprezy klasowej lub szkolnej 1 10 pkt Zlecający zadanie za wykonanie zadania dodatkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU

REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU Na początku semestru każdy uczeń otrzymuje 0 punktów. Poprzez określone zachowania każdy uczeń może

Bardziej szczegółowo

Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy

Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym tj: stosunek do nauki, aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do WSO II. Punktowy system oceniania zachowania Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II

Załącznik nr 1 do WSO II. Punktowy system oceniania zachowania Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II Załącznik nr 1 do WSO II Punktowy system oceniania zachowania Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców ( opiekunów

Bardziej szczegółowo

Punktowy system oceniania zachowania ZSP W KRASNEM

Punktowy system oceniania zachowania ZSP W KRASNEM Punktowy system oceniania zachowania ZSP W KRASNEM I Szczegółowe kryteria oceny zachowania. 1. W ZSP Krasne, począwszy od klasy IV, obowiązuje system punktowy oceniania zachowania. 2. Uczeń, który z powodów

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Z. Glogera w Białymstoku

Regulamin oceniania zachowania w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Z. Glogera w Białymstoku Regulamin oceniania zachowania w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Z. Glogera w Białymstoku Punktowe zasady oceny uwzględniają różne formy zachowania ucznia w obszarach: 1) obowiązek szkolny (wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 21-040 Świdnik ul. Gen. L. Okulickiego; 13 tel. 081 71714; fax 081 71713; e-mail: liceum@exe.pl; www.1lo.swidnik.pl REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej PUNKTOWY System Oceniania ZACHOWANIA Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej Wola Osowińska 2017 rok Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: - rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się zmiany w Statucie Zespołu Szkół nr 6 w Żorach. 2 Treść zmian stanowi załącznik

1 Uchwala się zmiany w Statucie Zespołu Szkół nr 6 w Żorach. 2 Treść zmian stanowi załącznik Uchwała nr 1-2016/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 6 w Żorach z dnia 30.08.2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Szkół nr 6 w Żorach Na podstawie art. 42 ust 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania uczniów

Kryteria oceny zachowania uczniów Obszar działalności ucznia: Kryteria oceny zachowania uczniów Uczeń rozpoczyna każdy semestr dysponując pulą 100 Ponadto może otrzymać: Wywiązywanie się z przydzielonych zadań i obowiązków Wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Ocena klasyfikacyjna zachowania

Ocena klasyfikacyjna zachowania Ocena klasyfikacyjna zachowania 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 12 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności

Bardziej szczegółowo

Dokument Szczegółowe Kryteria Oceny Zachowania w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej

Dokument Szczegółowe Kryteria Oceny Zachowania w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej Dokument Szczegółowe Kryteria Oceny Zachowania w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej 1 2 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 1. Kryteria oceny zachowania pozytywne 1. bez uwag negatywnych /na miesiąc/ (w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dokument Szczegółowe Kryteria Oceny Zachowania w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej

Dokument Szczegółowe Kryteria Oceny Zachowania w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej Dokument Szczegółowe Kryteria Oceny Zachowania w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej 1 2 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 1. Kryteria oceny zachowania pozytywne 1. bez uwag negatywnych /na miesiąc/ (w zakresie

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTY DODATNIE Lp

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTY DODATNIE Lp PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTY DODATNIE Lp Zastosowane kryterium. `1. Wkład pracy w poprawę ocen, w utrzymanie wysokiej średniej (min. 4,0), w pomnażanie wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp. PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp. W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOŚCIERZYNIE UL. SIKORSKIEGO 1 1 Ogólny zakres oceniania zachowania 1. Ocenianie zachowania jest realizowane w punktowym systemie oceniania.

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp. PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp. W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadza

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Z. Glogera w Białymstoku

Regulamin oceniania zachowania w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Z. Glogera w Białymstoku Regulamin oceniania zachowania w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Z. Glogera w Białymstoku Punktowe zasady oceny uwzględniają różne formy zachowania ucznia w obszarach: 1) obowiązek szkolny (wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZEŃ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 32 ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach

Bardziej szczegółowo