ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół w Raciążu ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA I. Szczegółowe zasady przyznawania punktowych ocen cząstkowych (punktów). 1. Punktowe oceny cząstkowe z zachowania, których kategorie opisane są szczegółowo w punkcie I. 10, przyznawane są na podstawie informacji z: a) dziennika lekcyjnego, b) Karty uwag, c) rejestru prac społecznych, d) list uczestników konkursów, zawodów sportowych, akcji charytatywnych, akademii, itp., przekazywanych wychowawcom przez organizatorów w/w imprez, e) innych wpisów (nagany, pochwały, upomnienia, itp.), f) wniosków nauczycieli i spostrzeżeń wychowawców. 2. Każde wydarzenie związane z przejawem złego lub dobrego zachowania ucznia powinno być odnotowane w postaci punktów w dzienniku elektronicznym. 3. Nauczyciele organizujący różne przedsięwzięcia związane z możliwością przyznania punktów wg przyjętych kryteriów są zobowiązani do sporządzenia listy uczniów biorących udział w danym przedsięwzięciu, podając jednocześnie charakter udziału oraz sposób zaangażowania uczniów. Lista powinna być przekazana wychowawcy niezwłocznie po zakończeniu działania. 4. Zadaniem wychowawcy jest systematyczne wprowadzanie bieżących punktów za zachowanie uczniów na podstawie otrzymanych informacji i własnych spostrzeżeń do dziennika elektronicznego moduł Zachowanie, zgodnie z przelicznikiem zawartym w punkcie I Upomnienia i nagany dyrektora lub wychowawcy, wynikające z bardzo złego zachowania, są punktowane niezależnie od tego, za co zostały przyznane. Sytuacja ta dotyczy również po- 1

2 chwał. Zapisy dotyczące sytuacji, w których przyznaje się nagany, upomnienia i pochwały zawarte są w punkcie II. 6. Punkty przelicza się na oceny z zachowania wg skali: Wzorowe 150 Bardzo dobre <125;149> Dobre <100;124> Poprawne <75;99> Nieodpowiednie <50;74> Naganne Uczeń uzyskujący upomnienie wychowawcy nie może otrzymać oceny wzorowe, natomiast naganę wychowawcy klasy lub upomnienie dyrektora szkoły - oceny wyższej niż dobre. W przypadku otrzymania nagany dyrektora - zachowanie nie może być wyższe niż poprawne. Jeżeli w stosunku do ucznia podjęto decyzję o warunkowym pozostawieniu w szkole, uczeń ten nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż nieodpowiednie. 8. Za udowodnione wykroczenia zbiorowe, np. wagary, stosuje się karę obniżenia oceny z zachowania o jedną w dół, w stosunku do tej oceny, która wynika z przelicznika (p.6), z uwzględnieniem zapisów z p. 7. Informacja o tej formie kary powinna być odnotowana w dzienniku lekcyjnym. 9. Punkty za złe oraz dobre zachowanie przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą: Brak uwag w danym miesiącu 3 100% frekwencja z danego miesiąca Funkcja gospodarza, zastępcy, skarbnika 5/semestr 1-8 Pełnienie ważnych, stałych funkcji szkolnych /semestr Udział w konkursie szkolnym 3 Udział w zawodach sportowych szkolnych 3 Udział w akademii szkolnej 1-10 Udział w konkursie pozaszkolnym 5 Udział w zawodach sportowych międzyszkolnych 5 Odnoszenie sukcesów w zaw. i kon. - m. 1-3, wyr., awans 3 Udział w akademii pozaszkolnej

3 Udział w kołach zainteresowań 0-3/miesiąc Reprezentowanie szkoły na zewnątrz 8 Praca społeczna na rzecz klasy i szkoły 1-20 Udział w akcji charytatywnej, ekologicznej, itp Pochwała wychowawcy 5 Pochwała dyrektora 10 Punkty do dyspozycji wychowawcy na koniec sem. 5 Uwaga za niewłaściwe zachowanie -3 Uwaga o braku ligitymacji szkolnej -1 Uwaga o braku obuwia na zmianę -3 Uwaga dotycząca hałasowania na korytarzu w czasie lekcji -3 Uwaga za korzystanie z telefonu komórkowego na lekcji -3 3 spóźnienia na lekcję -1 Nieobecność nieusprawiedliwiona - 1 godz. -1 Niewłaściwy ubiór i wizerunek -3 Zaśmiecanie otoczenia -3 Parkowanie w niedozwolonym miejscu -5 Brawurowa jazda na terenie parkingu szkolnego -5 Brak higieny -1 Używanie wulgaryzmów -3 Ściąganie na sprawdzianach -3 Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego -3 Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych osób do 50 zł -5 Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych osób od 50 zł -10 Fałszowanie dokumentów i podpisów. -10 Udzielanie fałszywych informacji Zastraszanie -10 Wyłudzanie pieniędzy -20 Kradzież -20 Palenie papierosów -10 Picie alkoholu lub używanie narkotyków -15 Przebywanie pod wpływem alkoholu lub narkotyków -15 Agresja słowna wobec ucznia -5 Agresja fizyczna wobec ucznia -10 Agresja słowna wobec osoby dorosłej -15 Agresja fizyczna wobec osoby dorosłej -25 Upomnienie wych. -3 Nagana wychowawcy -5 Upomnienie dyrektora -8 Nagana dyrektora -10 Punkty do dyspozycji wychowawcy na koniec sem. -5 3

4 II. Gradacja kar i nagród 1. Stopniowanie kar wynikających z posiadania wpisów na Karcie uwag : a) każda uwaga na karcie uwag punkty ujemne zgodnie z kryteriami b) 3 uwagi upomnienie wychowawcy klasy z wpisem do dziennika + punkty ujemne, c) 5 uwag nagana wychowawcy klasy + punkty ujemne, d) 8 uwag upomnienie dyrektora + punkty ujemne, e) 10 uwag nagana dyrektora szkoły + punkty ujemne, f) posiadanie większej liczby uwag niż 12 w semestrze kwalifikowane jest jako nagminne łamanie postanowień regulaminów. 2. Stopniowanie kar za złą frekwencję: a) powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych nagana wych. + punkty, b) powyżej 100 godzin nieusprawiedliwionych nagana dyrektora + punkty, c) powyżej 150 godzin kwalifikowana jest jako nagminne łamanie postanowień regulaminów. 3. Niewłaściwe zachowanie związane z łamaniem Regulaminu przebywania ucznia w szkole nieujęte w punkcie I.10, po skonsultowaniu w Zespole Wychowawczym, jest karane punktami ujemnymi w liczbie z zakresu (-1) (-20) w kategorii oceny cząstkowej inne wraz z opisem. 4. W przypadku, gdy uczeń popełnia to samo przewinienie piąty raz z kolei w okresie trwania danego semestru, rozliczany jest za nagminne łamanie postanowień regulaminów. 5. Nagminne łamanie postanowień regulaminów oraz incydentalne złe zachowanie o dużej szkodliwości (pobicie, agresja słowna względem nauczycieli i innych pracowników, nękanie, zastraszanie, rozprowadzanie lub przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jak również inne przestępstwa podlegające pod kodeks karny) punkty, nagana dyrektora lub szczegółowe rozpatrzenie przypadku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej lub Zespołu Wychowawczego i podjęcie decyzji o przeniesieniu, skreśleniu ucznia z listy lub pozostawieniu ucznia w szkole na określonych warunkach. 4

5 6. Określone warunki pozostawienia ucznia w szkole, o których mowa w p. II. 5 są ustalane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej lub Zespołu Wychowawczego oraz podawane do wiadomości ucznia i rodzica (opiekuna prawnego). 7. Zamiana kar punktowych na prace społeczne Uczeń może poprawić swoją złą sytuację punktową poprzez udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i innych ludzi. Przyznanie punktów dodatnich za pracę społeczną może odbyć się na wniosek ucznia, wychowawcy lub innego nauczyciela. Uczeń może otrzymać jednorazowo maksymalnie 20 punktów. W rozliczeniu wykonanej pracy należy brać pod uwagę jej rodzaj, czas i zaangażowanie. Punkty dodatnie przyznane za pracę nie kasują wcześniejszych ujemnych punktów i są przyznawane niezależnie. 8. Za szczególne osiągnięcia w kształtowaniu dobrego wizerunku szkoły, pracy społecznej oraz wyróżniającej się postawy, uczeń może otrzymać: a) Pochwałę wychowawcy + punkty dodatnie b) Pochwałę dyrektora. + punkty dodatnie c) dyplom lub nagrodę rzeczową III. Uwagi końcowe Niniejszy dokument podlega stałej ewaluacji. Propozycje zmian będą wnioskowane przez Zespół Wychowawczy w trakcie danego roku szkolnego. Po konsultacjach z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną wszelkie ewentualne zmiany będą wprowadzane na początku kolejnego roku szkolnego. IV. Zmiany r. przyjęcie tekstu jednolitego Załącznika nr 1 do Statutu Zespołu Szkół w Raciążu uchwałą Rady Pedagogicznej. 5

ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA.

ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA. ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA. CELE I FUNKCJE OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW 1. W Pomorskich Szkołach Rzemiosł w Gdańsku, obowiązują oceny zachowania określone w 236 Statutu Szkoły. 2. Oceny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. PODSTAWA PRAWNA Regulamin oceniania zachowania zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7: Ocena zachowania ucznia.

Rozdział 7: Ocena zachowania ucznia. Rozdział 7: Ocena zachowania ucznia. 122 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego jest zobowiązany zapoznać z regulaminem: 1) uczniów na pierwszej godzinie z wychowawcą w nowym roku szkolnym;

Bardziej szczegółowo

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie ustalania oceny zachowania ucznia. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI

Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania wchodzącego w skład Statutu Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin punktowego systemu oceniania z zachowania. w klasach IV-VI funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśnej

Regulamin punktowego systemu oceniania z zachowania. w klasach IV-VI funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśnej Regulamin punktowego systemu oceniania z zachowania w klasach IV-VI funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśnej W celu ujednolicenia określenia jasnych reguł wystawiania ocen z zachowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy

Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym tj: stosunek do nauki, aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

Ocena zachowania. 1. Ocena zachowania jest oceną słowną,określoną rozporządzeniem MEN wzorowa - wz bardzo dobra -bdb

Ocena zachowania. 1. Ocena zachowania jest oceną słowną,określoną rozporządzeniem MEN wzorowa - wz bardzo dobra -bdb Ocena zachowania Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym b. respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

Zasady Oceniania Zachowania. uczniów. w PG nr 2 w Łomży. im. Jana Pawła II

Zasady Oceniania Zachowania. uczniów. w PG nr 2 w Łomży. im. Jana Pawła II Zasady Oceniania Zachowania uczniów w PG nr 2 w Łomży im. Jana Pawła II (Tekst jednolity) 1 ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1 Postanowienia ogólne 1. Ocenę zachowania ucznia wystawia wychowawca klasy biorąc

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocenia zachowania

Kryteria ocenia zachowania Kryteria ocenia zachowania 1. Ocenę z zachowania ustala się w oparciu o przyjęty przez Radę Pedagogiczną, 2. po konsultacji z Samorządem Uczniowskim I Radą Rodziców, punktowy zasady oceniania. 3. Każdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA I. Postanowienia ogólne 1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA. Szkoły Podstawowej w Radwanicach

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA. Szkoły Podstawowej w Radwanicach PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej w Radwanicach Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 30 kwietnia 2007 r., z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie uchwały nr 8/2013/2014. Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich. z dnia 11.02.2014r.

Na podstawie uchwały nr 8/2013/2014. Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich. z dnia 11.02.2014r. Na podstawie uchwały nr 8/2013/2014 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich z dnia 11.02.2014r. w sprawie nowelizacji Statutu Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich Rada

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania ucznia

Ocenianie zachowania ucznia GIMNAZJUM NR 4 w Chorzowie Ocenianie zachowania ucznia Nowelizacja 01.2015 1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2014-2015 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W NETCIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W NETCIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W NETCIE Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: - rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE OCENIANIE ZACHOWANIA w II etapie edukacyjnym

PUNKTOWE OCENIANIE ZACHOWANIA w II etapie edukacyjnym PUNKTOWE OCENIANIE ZACHOWANIA w II etapie edukacyjnym SZKOŁA PODSTAWOW NR 202 IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 w ŁODZI Kryteria oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. IM. T.KOŚCIUSZKI W KUTNIE I. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

1) Kryterium 1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych

1) Kryterium 1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych Art. 67a Ustalanie oceny zachowania Klasy IV-VI 1. W klasach IV-VI przy wystawianiu oceny zachowania ucznia stosuje się skalę punktową: a) 271 i więcej punktów = zachowanie wzorowe; b) od 211 do 270 punktów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU Część I Podstawa prawna Podstawę prawną wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania uczniów stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Punktowy system oceny zachowania ucznia

Punktowy system oceny zachowania ucznia Punktowy system oceny zachowania ucznia Ocenę semestralną i roczną ustala się według następującej skali: OCENA SKRÓT ILOŚĆ PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA OCENIE wzorowe wz powyżej 200 bardzo dobre bdb 150-200 dobre

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria oceniania uczniów klas I III Szkoły Podstawowej nr 31

Zasady i kryteria oceniania uczniów klas I III Szkoły Podstawowej nr 31 Wewnątrzszkolny System Oceniania Zasady i kryteria oceniania uczniów klas I III Szkoły Podstawowej nr 31 38 Klasyfikacja śródroczna i roczna 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA Uchwałą nr 12/2013 rady ped. ZSP w Słotwinie z dnia 09.10.2013 przyjęty do realizacji w porozumieniu z rodzicami. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin oceny zachowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI 1. Zachowanie uczniów klas 4-6 oceniane jest według systemu punktowego. 2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 10 punktów, który jest równowartością

Bardziej szczegółowo

3. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.

3. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów. PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI Aby wyeliminować subiektywizm i niekonsekwencję w wystawianiu ocen z zachowania, w naszej szkole proponuje się przyjęcie punktowego systemu oceny zachowania

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej w Drożkach

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej w Drożkach Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drożkach wyjaśnia Uczniom i Rodzicom okoliczności i przyczyny wprowadzenia zmian związanych z punktowym ocenianiem zachowania. W związku z tym, że zalecenia dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo