L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł"

Transkrypt

1 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej niż 3,00 zł 5. Pełnomocnictwa a) Ustanowienie Pełnomocnika, od każdego pełnomocnika 3,00 zł b) Odwołanie/Zmiana Pełnomocnika 3,00 zł Przelewy: a) na rachunki prowadzone w BS w formie elektronicznej poprzez ebs24, Załącznik nr 2 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy we Wronkach od osób prowadzących działalność rolniczą, która stanowi źródło ich dochodu. (rachunki, lokaty, bankowość elektroniczna) Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia , z datą obowiązywania od dnia Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych b) na rachunki prowadzone w BS złożone papierowo 6. c) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju poprzez ebs24, od każdego przelewu d) złożone papierowo na rachunki prowadzone w 3,50 zł innych bankach w kraju, e) na rachunki prowadzone w BS na ustną dyspozycję klienta w ramach jego rachunków tj. z rachunku bieżącego 2,00 zł na ROR f) złożone papierowo na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju poprzez Sorbnet 20,00 zł 7. Zlecenia stałe: realizacja zlecenia stałego w terminie wskazanym przez klienta, od każdej dyspozycji 5,00 zł

2 Polecenie zapłaty: a) złożenie dyspozycji wykonania polecenia zapłaty, 2,00 zł b) realizacja każdej operacji polecenia zapłaty ( opłata pobierana z rachunku klienta), c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego 8. od każdej dyspozycji polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 2,00 zł korzystanie z polecenia zapłaty ( za złożenie jednego odwołania zgody) d) za poinformowanie klienta przez bank o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 2,00 zł rachunku Klienta 9. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego postanowienia sądu lub aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz innego dokumentu mającego taką moc od każdej dyspozycji Za wydanie odpisu/kopii umowy rachunku : 11. a) aktualnej umowy od każdego odpisu/kopii b) pozostającej w archiwum 20,00 zł Sporządzenie i dostarczenie wyciągu bankowego: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek, b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego, Sporządzenie: od każdego odpisu a) odpisu wyciągu rachunku bankowego z 1 dnia rozliczeniowego ( bez załączników), za każdy odpis 7,00 zł b) odpisu każdego załącznika do wyciągu za każdy odpis 5,00 zł c) odpisów obrotów na rachunku bankowym 8,00 zł - za rok bieżący ( za każde rozpoczęte 10 pozycji) - za każdy rok poprzedni Uwaga! za każdy poprzedni rok, opłaty podwyższa się o połowę stawki podstawowej.

3 14. Obsługa: a) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku od każdego czeku b) wydanie potwierdzenia wykonania przelewu od każdego przelewu c) za blokadę środków od każdego zlecenia 20,00 zł * d) za wydanie zaświadczenia o prowadzonym rachunku za każde zaświadczenie 20,00 zł *Uwaga! Klient ponosi dodatkowe opłaty za pośrednictwo w obrocie dewizowym, (nie są one finansowane przez SGB-Bank S.A.) zgodnie z tabelą SGB Bank S.A. i na rzecz SGB-Bank S.A. 15. Karty płatnicze VISA BISNES ELECTRON, Opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat związanych z funkcjonowaniem kart płatniczych w Banku Spółdzielczym we Wronkach 16. Za sporządzenie i wysłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru monitu upomnienia, wezwania do zapłaty lub monitu za każdy wysłany 1 raz w okresie rozliczeniowym 10,00 zł 17. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 6,00 zł 18. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku ( w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku: naliczana od kwoty do wypłaty a) w przypadku podjęcia gotówki b) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,05% 19. Zmiana pakietu ( w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za prowadzenie rachunku) za każdą zmianę 50,00 zł 20. Za udzielenie komornikowi informacji o braku rachunku dłużnika, przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne ( z zastrzeżeniem art.2 ust.7 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji) Opłata z tytułu podjętych działań w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej w przypadku gdy: a) odbiorcą transakcji płatniczej jest klient banku 30,00 zł b) odbiorcą transakcji płatniczej jest klient innego 50,00 zł oraz 0,5% od kwoty odzyskanej, nie więcej niż 21. banku od kwoty odzyskanej 200 zł *Uwaga! bank jest uprawniony do pobierania opłaty wyłącznie w sytuacji, w której podjęte przez bank działania przyniosły skutek w postaci odzyskania przez bank płatnika kwoty zrealizowanej transakcji płatniczej

4 Rozdział 2. Obsługa rachunków lokat terminowych : 1. Otwarcie, prowadzenie rachunku lokaty terminowej 2. Wpłata gotówkowa 3. Wpłaty środków ze zlikwidowanej lokaty 4. Likwidacja lokaty terminowej przed upływem okresu umownego Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS 5. b) prowadzony w innych bankach w kraju od każdego przelewu 3,50 zł c) złożony papierowo na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju poprzez Sorbnet 20,00 zł 1. Sporządzenie : od każdego odpisu a) odpisu wyciągu rachunku bankowego( bez załączników) oraz historii rachunku, 5,00 zł b) odpisu każdego załącznika do wyciągu, 2,00 zł 6. c) sporządzenia odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku, w przypadku, gdy: - klient określił datę dokonania operacji 10,00 zł - klient nie określił daty operacji 20,00 zł 7. Uwaga! Za każdy poprzedni rok, opłaty podwyższa się o połowę stawki podstawowej. Pełnomocnictwa: a)ustanowienie Pełnomocnika, od każdego pełnomocnika 3,00 zł b) Odwołanie/ Zmiana Pełnomocnika 3,00 zł 8. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego postanowienia sądu lub aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz innego dokumentu mającego taką moc od każdej dyspozycji Za wydanie odpisu umowy/kopii lokaty terminowej: 10. a) aktualnej umowy od każdego odpisu/kopii b) pozostającej w archiwum 20,00 zł 11. Za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 8,00 zł

5 12. Przepisanie lokaty w związku z przelewem praw na rzecz innej osoby/ klienta ( cesja) od każdej dyspozycji 10,00 zł Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej : SMS BANKING 1. Opłata za usługę SMS miesięcznie 5,00 zł 2. Zmiana nr telefonu komórkowego, na który mają być przesyłane informacje INTERNET-eBS24 1. Opłata za usługę ebs24 miesięcznie 5,00 zł 2. Za wykonanie przelewu poprzez ebs24 na rachunki prowadzone w BS Za wykonanie przelewu poprzez ebs24 na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju Za zablokowanie w ebs24 dostępu do rachunku, na wniosek klienta Kub wskutek jego działań 5,00 zł 5. Za odblokowanie w ebs24 dostępu do rachunku na wniosek klienta 5,00 zł 6. Za zmianę w ebs24 osób uprawnionych i zakresu uprawnień 20,00 zł 7. Za wydanie nowego loginu lub hasła dostępu oraz nowej listy haseł jednorazowych w miejsce zagubionych Opłata za listę haseł jednorazowych: 8. a) Wydanie pierwszej listę haseł jednorazowych TAN za każdą listę b) Wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych TAN Rozdział 4. Pozostałe opłaty : Wpłaty gotówkowe: a) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w kraju ( z wyłączeniem rachunków Orange Polska S.A.- dawne TP S.A. wg tytułu wpłaty: f-ra FPO, f-ra FPZ i na abonament RTV) 20,00 zł 0,60% nie mniej niż 2,99 zł 1. od każdego dowodu wpłaty

6 - na rachunki z tytułu należności za usługi świadczone przez Orange Polska S.A. - dawne TP S.A.- wg tytułu wpłaty: f-ra FPO, f-ra FPZ 1,80 zł - na rachunek za abonament RTV 2,50 zł 1. b) na rachunki bankowe prowadzone przez placówki BS od każdego dowodu wpłaty we Wronkach (z wyłączeniem rachunków Spółdzielni Mieszkaniowych, ZHU SANUS, BOMIR ZOSiSS, AS Media) - na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowych, 2,00 zł - na rachunki ZHU SANUS, BOMIR ZOSiSS, 0,90 zł - na rachunki AS Media 1,50 zł c) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w kraju poprzez Sorbnet 1% od kwoty, nie mniej niż 20 zł 2. Za wypłatę środków przesłanych na konto zleceń do wypłaty Każdorazowo 0,50 % nie mniej niż 3,00 zł 3. Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania Uwaga! Opłata nie dotyczy klientów BS Wronki naliczana od wymienianej kwoty 0,40%

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo