TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI za czynności bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli oraz w jednostkach podległych tekst jednolity od dnia r. wraz z późniejszymi zmianami obowiązującymi od r. (wg załącznika do Rozdziału III oraz zmian w Rozdziale IV) ROZDZIAŁ I. WYCIĄG Z ZASAD POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT 1. Bank Spółdzielczy w Lesznowoli pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli oraz jednostkach podległych. 2. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż pobiera się od wpłacającego. 3. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy a posiadaczem tego rachunku. 4. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku Klienta - zgodnie z dyspozycją Klienta lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 5. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi na zlecenie, których dokonywane są operacje, bank pobiera prowizje lub opłaty od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 6. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat pobiera opłaty zgodnie z podpisywanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami oraz umowę z Pocztą Polską S.A. podpisaną przez Bank Zrzeszający. 7. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków a) lokat terminowych, b) na których gromadzone są środki na cele charytatywne, c) środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych, 2) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 3) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do (np. z tytułu najmu lokalu, dostaw, robót i usług) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla ). 4) poszukiwania rachunków bankowych i udzielenia pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, posiadanych kredytach, osób, o których mowa w art. 105 ust 1 pkt 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa. 8. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 9. Kwoty prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosz w górę. 10. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach : 1) w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji 2) cyklicznie 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej Taryfie lub umowach zawartych pomiędzy Klientem a 11. W przypadku rachunku otwartego w danym miesiącu, pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu następnym po miesiącu otwarcia i za ten następny miesiąc. 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w Regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w Regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Środki identyfikacji elektronicznej są automatycznie wznawiane, o ile klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia z odpowiednim wyprzedzeniem. 14. Zarząd Banku w szczególnych przypadkach ma prawo podjąć decyzję w sprawie: 1) obniżenia opłaty lub prowizji poniżej stawek podstawowych określonych w taryfie prowizji i opłat obowiązującej w, 2) całkowitej rezygnacji z pobierania opłaty lub prowizji, 3) ustalenia indywidualnego trybu i wysokości pobieranych od Klienta opłat lub prowizji. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej Taryfy wskazane są w Regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie.

2 Rozdział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych 2 1) Opłaty i prowizje dotyczące rachunków rozliczeniowych (bieżących) Lp podstawowa minimalna maksymalna Otwarcie rachunku: 1) bieżącego 80,0 2) pomocniczego 50,0 3) bieżącego rolniczego i pomocniczego 4) lokat terminowych 2 Prowadzenie rachunku: 1) bieżącego 2) pomocniczego 3) bieżącego rolniczego i pomocniczego 4) lokat terminowych 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek: 1) bieżący i pomocniczy (nie dotyczy wpłat na przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego, od których prowizji nie pobiera się) 2) bieżący rolniczy i pomocniczy 3) dodatkowo za wpłaty gotówkowe w bilonie o ile wpłata w bilonie przekracza 10 4) lokat terminowych 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku: 1) bieżącego i pomocniczego 2) bieżącego rolniczego i pomocniczego 3) lokat terminowych 5 Realizacja przelewów na rachunki prowadzone w bankach innych niż : 1) złożonych w formie papierowej 2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 3) z tytułu płatności składek ubezpieczeniowych do ZUS i podatków do US 4) przelew środków z lokaty 5) przelew odsetek od lokaty 32,0 12,0 6,0 0,5% od kwoty 0,5% od kwoty 0,4% od kwoty 4,5 2,2 3,5 Tryb pobierania opłaty rachunek Od każdej wpłaty Od każdej wypłaty 6 Realizacja zleceń płatniczych w systemie SORBNET przelew ekspresowy 40,0 Od każdego zlecenia płatniczego 7 Realizacja płatności z bieżącego wpływu (nie dotyczy płatności do ZUS i US) 0,6% od kwoty Od kwoty płatności 8 Przeksięgowania wewnętrzne w formie przelewów i not bankowych: 1) z rachunku bieżącego na rachunek ror i odwrotnie 2) pozostałe przeksięgowania wewnętrzne 9 Zlecenia stałe: 1) aktywacja zleceń stałych - na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach - za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2) realizacja przelewów - złożonych w formie papierowej (nie dotyczy zleceń stałych na lokaty systematycznego oszczędzania) - złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 3) modyfikacja zleceń stałych - na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach - złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 4) odwołanie zleceń stałych - na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach - złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 10 Polecenia zapłaty: 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty i aktywacja usługi 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 11 Wydanie na wniosek Klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i wysokości salda 2) opinii bankowej: - działalność gospodarcza, instytucjonalna z roku bieżącego z lat ubiegłych - rolnicy z roku bieżącego z lat ubiegłych 12 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w formie papierowej w placówce 2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 3) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) Klienta 13 Sporządzenie odpisu lub kopii: 1) jednego dowodu księgowego gdy klient określił datę dokonania operacji 2) jednego dowodu księgowego gdy klient nie określił daty dokonania operacji 3) wyciągu z rachunku 14 Sporządzenie wydruku historii rachunku: 1) za bieżący miesiąc - za każdy dzień roboczy 2) za każdy miesiąc poprzedni roku bieżącego 3) za każdy miesiąc roku poprzedniego 15 Przesłanie faxem potwierdzenia realizacji przez bank polecenia przelewu z rachunku Klienta lub innego dokumentu: 0,5% 2,0 40,0 70,0 100,0 70,0 100,0 8,0 1 1,0 2 Od kwoty Za każde zaświadczenie opinię bankową Za każde zestawienie

3 1) na terenie kraju 2) poza granice kraju 6,0 12,0 16 Dokonanie zmian warunków umowy rachunku bankowego: 1) zmiana warunków umowy rachunku 2) wprowadzenie zmian na karcie wzorów podpisów 3) zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 1 3,5 17 Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,0 18 Udostępnienie usługi SMS: - z rachunku bieżącego i pomocniczego - z rachunku bieżącego rolniczego i pomocniczego 19 Udostępnienie usługi TeleComp: 20 Usługi bankowości elektronicznej: 1) opłata za wydanie tokena płatna w dwóch ratach - I rata w wysokości 67,50 płatna w momencie wydania tokena - II rata w wysokości 67,5 płatna po 3 miesiącach od dnia wydania tokena 2) opłata za wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 3) opłata za zresetowanie tokena na wniosek Klienta 4) opłata za jednorazową zmianę limitu jednorazowej operacji lub dziennego dla transakcji realizowanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 5) opłata za dokonanie na stałe zmiany limitów jednorazowej operacji lub dziennego dla transakcji realizowanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 6) anulowanie (storno) na wniosek Klienta przelewu realizowanego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 7) wydanie certyfikatu do Centrum Usług Internetowych 8) wydanie nowej karty mikroprocesorowej w miejsce utraconej lub zniszczonej 9) wydanie nowego czytnika do karty mikroprocesorowej w miejsce utraconego lub zniszczonego 10) wznowienie certyfikatu na karcie mikroprocesorowej 21 Monit lub wezwanie do zapłaty wierzytelności Banku: 1) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty wierzytelności Banku za pośrednictwem operatora pocztowego 2) sporządzenie i wysłanie monitu drogą elektroniczną ( , telefon, SMS) 3, ,0 60,0 100,0 50,0 Płatna w dwóch ratach Jednorazowo certyfikat kartę czytnik Za każde wznowienie monit 2 22 Wydanie bezpiecznej koperty do wpłat zamkniętych 1,5 kopertę 23 Odzyskanie na wniosek Klienta środków pieniężnych, w przypadku wykonania przez odzyskaną bank zlecenia płatniczego zgodnego z dyspozycją Posiadacza rachunku lub kwotę pełnomocnika: 1) kwota odzyskanych środków pieniężnych do wysokości ,0 2) kwota odzyskanych środków pieniężnych powyżej ,0 30,0 24 Debet dopuszczalny: 1) opłata od złożonego wniosku o debet dopuszczalny 2) prowizja od przyznanego debetu dopuszczalnego 100,0 3,5% Od każdego wniosku Od kwoty przyznanego debetu 3) prowizja za obsługę debetu dopuszczalnego 25 Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych 1,5 czek 26 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu w związku z zajęciem rachunku przez organ egzekucyjny: 1) realizacja części 2) realizacja całości 3) udzielenie odpowiedzi na zajęcie wierzytelności 2 50,0 odpowiedź 27 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 28 Wyjazd do Klienta w celu potwierdzenia przez pracownika banku wzoru podpisu: 1) wyjazd na odległość do 50 km 2) wyjazd na odległość powyżej 50 km 30,0 opłata będzie ustalana wyjazd 29 1) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją sha 2) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją our - dla zleceń do EUR - dla zleceń powyżej EUR indywidualnie z Klientem Od każdej blokady 30,0 60,0 30 Otwarcie akredytywy krajowej 2 % Od kwoty 31 Wydanie dokumentów do inkasa dokumentowego 50,0 Za komplet dokumentów 32 Niepodjęcie gotówki w umówionym terminie 0,1 % Od kwoty 33 Masowe płatności: 2) użytkowanie usługi 300,0 60,0 34 Zamknięcie rachunku rachunek 2) Opłaty i prowizje dotyczące rachunków rozliczeniowych (bieżących) KONTO ZUS Lp. Tryb pobierania opłaty od Podstawowa minimalna maksymalna 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego KONTO ZUS 2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego KONTO ZUS 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na przelewy do ZUS i do Urzędu Skarbowego 4. Realizacja przelewów do ZUS i do Urzędu Skarbowego 3,0 3

4 4 Rozdział III. Usługi dla Klientów indywidualnych 1) Opłaty i prowizje dotyczące rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Lp. Podstawowa minimalna maksymalna 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku 16,0 2) prowadzenie rachunku 7,0 2 Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach : 1) dokonywane w bilonie w wysokości powyżej 1 000,0 2) pozostałe dokonywane w placówkach 3 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach : 1) w wysokości od ,0 0,4% od wpłaty 200,0 plus 0,045% od kwoty Tryb pobierania opłaty od Jednorazowo Jednorazowo Jednorazowo 2) pozostałe 4 Realizacja przelewów na rachunki prowadzone w bankach innych niż : 1) złożonych w formie papierowej 4,5 2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 1,2 3) z tytułu płatności składek ubezpieczeniowych do ZUS i podatków do US 3,5 5 Realizacja zleceń płatniczych w systemie SORBNET przelew ekspresowy 40,0 Od każdego zlecenia płatniczego 6 Przeksięgowania wewnętrzne w formie przelewów i not bankowych: 1) z rachunku ror na rachunek bieżący i odwrotnie 2) pozostałe przeksięgowania wewnętrzne 7 Zlecenia stałe: 1) aktywacja zleceń stałych - na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach - za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2) realizacja przelewów - złożonych w formie papierowej (nie dotyczy zleceń stałych na lokaty systematycznego oszczędzania) - złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 3) modyfikacja zleceń stałych - na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach - złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 4) odwołanie zleceń stałych - na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach - złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 8 Polecenia zapłaty: 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty i aktywacja usługi 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 9 Wydanie na wniosek Klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i wysokości salda 2) opinii bankowej: - z roku bieżącego - z lat ubiegłych 10 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w formie papierowej w placówce 2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 3) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) Klienta 11 Sporządzenie odpisu lub kopii: 1) jednego dowodu księgowego gdy klient określił datę dokonania operacji 2) jednego dowodu księgowego gdy klient nie określił daty dokonania operacji 12 Sporządzenie wydruku historii rachunku: 1) za bieżący miesiąc - za każdy dzień roboczy 2) za każdy miesiąc poprzedni roku bieżącego 3) za każdy miesiąc roku poprzedniego 13 Przesłanie faxem potwierdzenia realizacji przez bank polecenia przelewu z rachunku Klienta lub innego dokumentu: 1) na terenie kraju 2) poza granice kraju 14 Dokonanie zmian warunków umowy rachunku bankowego: 1) zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 2) wprowadzenie zmian na karcie wzorów podpisów 3) zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 15 Dyspozycje na wypadek śmierci : 1) przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2) zmiana i odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 0,5% 2,0 40,0 70,0 100,0 8,0 1,0 1 6,0 12,0 1 3,5 50,0 2 Od kwoty Za każde zaświadczenie opinię bankową Za każde zestawienie Za każde odwołanie lub zmianę 16 Dokonanie blokady środków na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,0

5 17 Udostępnienie usługi SMS: 18 Udostępnienie usługi TeleComp: 3, Usługi bankowości elektronicznej: 1) opłata za wydanie tokena płatna w dwóch ratach - I rata w wysokości 67,50 płatna w momencie wydania tokena - II rata w wysokości 67,5 płatna po 3 miesiącach od dnia wydania tokena 2) opłata za wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 3) opłata za zresetowanie tokena na wniosek Klienta 4) opłata za jednorazową zmianę limitu jednorazowej operacji lub dziennego dla transakcji realizowanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 5) opłata za dokonanie na stałe zmiany limitów jednorazowej operacji lub dziennego dla transakcji realizowanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 6) anulowanie (storno) na wniosek Klienta przelewu realizowanego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 20 Monit lub wezwanie do zapłaty wierzytelności Banku: 1) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty wierzytelności Banku za pośrednictwem operatora pocztowego 2) sporządzenie i wysłanie monitu drogą elektroniczną ( , telefon, SMS) ,0 Płatna w dwóch ratach Jednorazowo monit 21 Wydanie bezpiecznej koperty do wpłat zamkniętych 1,5 kopertę 22 Odzyskanie na wniosek Klienta środków pieniężnych, w przypadku wykonania przez odzyskaną bank zlecenia płatniczego zgodnego z dyspozycją Posiadacza rachunku lub kwotę pełnomocnika: 1) kwota odzyskanych środków pieniężnych do wysokości ,0 2) kwota odzyskanych środków pieniężnych powyżej ,0 30,0 23 Debet dopuszczalny: 1) opłata od złożonego wniosku o debet dopuszczalny 2) prowizja od przyznanego debetu dopuszczalnego 0,5 % 4,5 % Od kwoty wnioskowanej Od kwoty przyznanego debetu 3) prowizja za obsługę debetu dopuszczalnego 12,0 24 Wydanie czeków gotówkowych 1,5 czek 25 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu w związku z zajęciem rachunku przez organ egzekucyjny: 1) realizacja części 2) realizacja całości 3) udzielenie odpowiedzi na zajęcie wierzytelności 2 50,0 odpowiedź 26 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 27 Wyjazd do Klienta w celu potwierdzenia przez pracownika banku wzoru podpisu: 1) wyjazd na odległość do 50 km 2) wyjazd na odległość powyżej 50 km 30,0 opłata będzie ustalana wyjazd 28 1) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją sha 2) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją our - dla zleceń do EUR - dla zleceń powyżej EUR indywidualnie z Klientem Od każdej blokady 30,0 60,0 29 Zamknięcie rachunku rachunek 2) Opłaty i prowizje dotyczące rachunków oszczędnościowych (a vista) Lp. Podstawowa minimalna maksymalna 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku oraz czynności związane z obsługą książeczek: 1) otwarcie rachunku 2) wydanie książeczki oszczędnościowej 3) prowadzenie rachunku 3,5 4) umorzenie starej i wydanie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce zniszczonej lub utraconej 5) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę 50,0 Tryb pobierania opłaty od książeczkę książeczkę 2 Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach : 1) dokonywane w bilonie w wysokości powyżej 1 000,0 2) pozostałe dokonywane w placówkach 3 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach : 1) w wysokości od ,0 2) pozostałe 4 Realizacja przelewów na rachunki prowadzone w bankach innych niż : 1) złożonych w formie papierowej 2) z tytułu płatności składek ubezpieczeniowych do ZUS i podatków do US 5 Przeksięgowania wewnętrzne w formie przelewów i not bankowych: 1) z rachunku a vista na rachunek bieżący i odwrotnie 2) pozostałe przeksięgowania wewnętrzne 0,4% 200,0 plus 0,045% od kwoty 4,5 3,5 0,5% 2,0 Od każdej wpłaty Od każdej wypłaty Od kwoty 6 Wydanie na wniosek Klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i wysokości salda 2) opinii bankowej 40,0 70,0 Za każde zaświadczenie opinię bankową 7 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

6 1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w formie papierowej w placówce 2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 8 Sporządzenie odpisu lub kopii: 1) jednego dowodu księgowego gdy klient określił datę dokonania operacji 2) jednego dowodu księgowego gdy klient nie określił daty dokonania operacji 9 Sporządzenie wydruku historii rachunku: 1) za bieżący miesiąc - za każdy dzień roboczy 2) za każdy miesiąc poprzedni roku bieżącego 3) za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 Przesłanie faxem potwierdzenia realizacji przez bank polecenia przelewu z rachunku Klienta lub innego dokumentu: 1) na terenie kraju 2) poza granice kraju 11 Dokonanie zmian warunków umowy rachunku bankowego: 1) zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 2) wprowadzenie zmian na karcie wzorów podpisów 3) zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 12 Dyspozycje na wypadek śmierci : 1) przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2) zmiana i odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 8,0 Za każde zestawienie 1,0 1 6,0 12,0 1 3,5 50,0 2 Za każde odwołanie lub zmianę 13 Dokonanie blokady środków na rachunku oszczędnościowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,0 14 Udostępnienie usługi SMS: 15 Udostępnienie usługi TeleComp: 16 Monit lub wezwanie do zapłaty wierzytelności Banku: 1) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty wierzytelności Banku za pośrednictwem operatora pocztowego 2) sporządzenie i wysłanie monitu drogą elektroniczną ( , telefon, SMS) 3,0 monit 1 17 Wydanie bezpiecznej koperty do wpłat zamkniętych 1,5 kopertę 18 Odzyskanie na wniosek Klienta środków pieniężnych, w przypadku wykonania przez odzyskaną bank zlecenia płatniczego zgodnego z dyspozycją Posiadacza rachunku lub kwotę pełnomocnika: 1) kwota odzyskanych środków pieniężnych do wysokości ,0 2) kwota odzyskanych środków pieniężnych powyżej ,0 30,0 19 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu w związku z zajęciem rachunku przez organ egzekucyjny: 1) realizacja części 2) realizacja całości 3) udzielenie odpowiedzi na zajęcie wierzytelności 2 50,0 odpowiedź 20 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 21 Zlecenia stałe: 1) aktywacja zleceń stałych na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach 2) realizacja przelewów złożonych w formie papierowej (nie dotyczy zleceń stałych na lokaty systematycznego oszczędzania) 3) modyfikacja zleceń stałych na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach 4) odwołanie zleceń stałych na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach BS Lesznowola 22 Wyjazd do Klienta w celu potwierdzenia przez pracownika banku wzoru podpisu: 1) wyjazd na odległość do 50 km 2) wyjazd na odległość powyżej 50 km 30,0 opłata będzie ustalana indywidualnie z Klientem wyjazd 23 Zamknięcie rachunku Jednorazowo 3) Opłaty i prowizje dotyczące rachunków terminowych lokat oszczędnościowych Lp. Tryb pobierania opłaty od Podstawowa minimalna maksymalna 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku 2) wydanie książeczki terminowych lokat oszczędnościowych książeczkę 3) prowadzenie rachunku 2 Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach 3 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach 4 Przelew środków z lokaty (całości lub części) na rachunek prowadzony przez bank inny niż 5 Przelew odsetek od lokaty na rachunek prowadzony przez bank inny niż 6 Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i wysokość salda 40,0 Za każde zaświadczenie 7 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 6

7 1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w formie papierowej w placówce 2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 8 Sporządzenie odpisu lub kopii: 1) jednego dowodu księgowego gdy klient określił datę dokonania operacji 2) jednego dowodu księgowego gdy klient nie określił daty dokonania operacji 9 Sporządzenie wydruku historii rachunku: 1) za bieżący miesiąc - za każdy dzień roboczy 2) za każdy miesiąc poprzedni roku bieżącego 3) za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 Przesłanie faxem potwierdzenia realizacji przez bank polecenia przelewu z rachunku Klienta lub innego dokumentu: 1) na terenie kraju 8,0 1,0 1 6,0 2) poza granice kraju 12,0 11 Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 3,5 12 Dyspozycje na wypadek śmierci: 1) przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2) zmiana i odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 50,0 2 Za każde odwołanie lub zmianę 13 Dokonanie blokady środków na rachunku terminowych lokat oszczędnościowych z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,0 14 Wydanie bezpiecznej koperty do wpłat zamkniętych 1,5 kopertę 15 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu w związku z zajęciem rachunku przez organ egzekucyjny: 1) realizacja części 2) realizacja całości 3) udzielenie odpowiedzi na zajęcie wierzytelności 16 Wyjazd do Klienta w celu potwierdzenia przez pracownika banku wzoru podpisu: 1) wyjazd na odległość do 50 km 2) wyjazd na odległość powyżej 50 km 2 50,0 30,0 opłata będzie ustalana indywidualnie z Klientem odpowiedź wyjazd 7 Rozdział IV. Opłaty i prowizje dotyczące kart bankowych 1) Karta Visa Electron z mikroprocesorem Lp. opłaty podstawowa Tryb pobierania opłaty od 1. Wydanie Karty: kartę 1) Posiadaczowi Rachunku 2) Użytkownikowi Karty * 1* 2. Używanie Karty 3,0** 3. Ekspresowe przesłanie Karty, duplikatu, Nowego PIN-u 4 przesyłkę 4. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej kartę 5. Zastrzeżenie Karty 0,0 6. Wydanie duplikatu Karty duplikat karty 7. Wydanie Nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty nowy PIN 8. Zmiana PIN u do Karty 4,5 zmianę 9. Zmiana PIN u do Karty w bankomacie obcym 7,0 zmianę 10 Sprawdzenie salda w obcym bankomacie 1,0 Za każde sprawdzenie 11 Odblokowanie Karty 12. Wznowienie Karty wznowioną kartę 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Transakcje gotówkowe: 1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju, 2) w kasach SGB Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych 3) w bankomatach obcych w krajach 4) w kasach obcych w kraju 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą 15. Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych Informacje dodatkowe: 16. Wysokość limitów bezpieczeństwa: 1) maksymalny limit transakcji w terminalach POS 2) maksymalny limit transakcji w bankomatach 17. Wysokość limitów off-line: 1) limit ilościowy 2) limit wartościowy 18. 1,5 2% nie mniej niż 2% nie mniej niż 4,5 3% nie mniej niż 1 1% , ,0 4 sztuki 200,0 Od każdej wypłaty Od kwoty transakcji Maksymalna wartość transakcji typu cash back 200,0 *- opłata nie jest pobierana od Kart podlegających wymianie z kart z paskiem magnetycznym, **- opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym nastąpiło wydanie Karty, - opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia w miesiącu kalendarzowym dla danej Karty transakcji bezgotówkowych w wysokości 250,00 PLN (warunek dostępny po uruchomieniu funkcjonalności systemowych) *** - niezależnie od ilości i wartości dokonywanych transakcji gotówkowych

8 2) Karta Visa Electron dla młodzieży z mikroprocesorem Lp. opłaty podstawowa Tryb pobierania opłaty od 1. Wydanie Karty Użytkownikowi Karty * kartę 2. Używanie Karty 1,0** 3. Ekspresowe przesłanie Karty, duplikatu, Nowego PIN-u 4 przesyłkę 4. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 1 kartę 5. Zastrzeżenie Karty 0,0 6. Wydanie duplikatu Karty 1 duplikat karty 7. Wydanie Nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty nowy PIN 8. Zmiana PIN u do Karty 3,5 zmianę 9. Zmiana PIN u do Karty w bankomacie obcym 7,0 zmianę 10. Sprawdzenie salda w obcym bankomacie 1,0 Za każde sprawdzenie 11. Odblokowanie Karty 3,0 12. Wznowienie Karty wznowioną kartę 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Transakcje gotówkowe: 1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju, 2) w kasach SGB Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych 3) w bankomatach obcych w kraju 4) w kasach obcych w kraju 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą 1,5 2% nie mniej niż 2% nie mniej niż 4,5 3% nie mniej niż 15. Transakcje wypłaty gotówki typu Cash back Od każdej wypłaty 16. Pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji dokonywanych Kartą 17. Marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji 1% Od kwoty transakcji dokonanych w walutach obcych 18. Informacje dodatkowe: Wysokość limitów bezpieczeństwa: 1) maksymalny limit transakcji w terminalach POS 2) maksymalny limit transakcji w bankomatach , , Wysokość limitów off-line: 1) limit ilościowy 2) limit wartościowy 4 sztuki 200,0 20. Maksymalna wartość transakcji typu cash back 200,0 *- opłata nie jest pobierana od Kart podlegających wymianie z kart z paskiem magnetycznym, **- opłata nie jest pobierana w miesiącu,w którym nastąpiło wydanie Karty, - opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia w miesiącu kalendarzowym dla danej Karty transakcji bezgotówkowych w wysokości 100,00 PLN (warunek dostępny po uruchomieniu funkcjonalności systemowych) 3) Karta VISA Electron Business z mikroprocesorem Lp. podstawowa Tryb pobierania opłaty od 1. Wydanie karty 15 zł* kartę Używanie 2. ka Używanie Karty 6 zł** 3. Ekspresowe wydanie karty, duplikatu, nowego PIN-u na wniosek Klienta 45 zł przesyłkę 4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 35 zł kartę 5. Zastrzeżenie karty: 1) w przypadku utraty lub kradzieży 2) z innych powodów (np. zamknięcie rachunku) 3) w przypadku gdy posiadacz karty zrezygnował z karty w terminie 14 dnia od jej otrzymania i w tym czasie nie dokonał żadnej transakcji 2 6. Niezwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie SGB Banku S.A. 3 niezwróconą kartę 7. Wydanie duplikatu karty 35 zł duplikat karty 8. Zmiana PIN u do karty 6 zł zmianę 9. Zmiana PIN u do Karty w bankomacie obcym 7,0 zmianę 10. Sprawdzenie salda w obcym bankomacie 1,0 Za każde sprawdzenie 11. Odblokowanie karty Zmiana limitu karty 3 zł 13. Miesięczne zestawienie transakcji 2 zł Za każde zestawienie 14. Wznowienie karty: 5 wznowioną kartę 15. Transakcje bezgotówkowe 16. Transakcje gotówkowe: 1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju, 2) w kasach SGB Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych, 3) w bankomatach obcych w kraju, 4) w kasach obcych w kraju, 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą, 17. Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych 18. Wysokość limitów bezpieczeństwa: a) maksymalny limit transakcji w terminalach POS b) maksymalny limit transakcji w bankomatach 19. Wysokość limitów off-line: a) limit ilościowy b) limit wartościowy Od każdej wypłaty 1,5 2% nie mniej niż 5 zł 3% nie mniej niż 1 3% nie mniej niż 1 1% Od kwoty transakcji sztuki Maksymalna wartość transakcji typu cash back 200,0 *- opłata nie jest pobierana od kart podlegających migracji, **- opłata nie jest pobierana w miesiącu w którym nastąpiła aktywacja Karty 1) po wprowadzeniu do oferty Banku 8

9 4) Taryfa dla posiadaczy kart MasterCard Business wydawanych do rachunku rozliczeniowego Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłaty od podstawowa 1. Wydanie karty 1 kartę 2. Używanie karty Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty 7,0 3. Ekspresowe wydanie karty 30,0 kartę 4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 1 kartę Zastrzeżenie karty: 5. 1) w przypadku utraty lub kradzieży 2) z innych powodów 6. Niezwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie jednostki Banku niezwróconą kartę 7. Wydanie duplikatu karty 1 duplikat karty 8. Odblokowanie karty 9. Zmiana limitu karty 10. Miesięczne zestawienie transakcji 3,0 Za każde zestawienie 11. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 50,0 wznowioną kartę 12. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe 1% Od kwoty transakcji 13. Transakcje gotówkowe: 1) w bankomatach w kraju 2) w kasach w kraju 3) w kasach obcych za granicą 4) w bankomatach obcych za granicą 2% min 7,0 3% min 3% min 3% min Od każdej wypłaty 14. Opłata za zmianę kodu PIN 6,00zł zmianę 9 5) Taryfa dla posiadaczy kart kredytowych VISA wydawanych dla klientów indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi podstawowa Tryb pobierania opłaty od 1. Wydanie karty 1 kartę 2. Używanie karty głównej Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. Opłata nie jest naliczana w 5,9 przypadku, gdy miesięczna suma wartości transakcji bezgotówkowych jest większa niż 590,0. 3. Używanie karty dodatkowej Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. Opłata nie jest naliczana w 3,4. przypadku, gdy miesięczna suma wartości transakcji bezgotówkowych jest większa niż 350,0. 4. Ekspresowe wydanie karty 70,0 kartę 5. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 3 kartę Zastrzeżenie karty: 6. 1) w przypadku utraty lub kradzieży 2) z innych powodów 40,0 7. Wydanie duplikatu karty 3 duplikat karty 8. Ubezpieczenie karty 3,0 9. Zmiana, na wniosek użytkownika karty, limitu kredytowego w trakcie ważności karty Wydanie nowego PINu. nowy PIN 11. Ekspresowe wydanie nowego PINu 4. nowy PIN 12. Zmiana PINu w bankomacie 4, Sporządzenie i wysłanie duplikatu wyciągu rachunku karty na wniosek użytkownika karty Za każde zestawienie 14. Obsługa nieterminowej spłaty 40,0 Za każde wezwanie 15. Opłata za przekroczenie limitu kredytowego 40,0 Za każde przekroczenie 16. Opłata za uruchomienie procedury GCAS W pełnej wysokości otrzymanej opłaty z VISA 17. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe 1% Od kwoty transakcji 18 Transakcje gotówkowe 3% min 7,0 Od każdej wypłaty 19. Przewalutowania w przypadku transakcji dokonanych za granicą w walucie innej niż EUR do 1% wartości transakcji, dotyczy także transakcji dokonanych w walucie innej niż EUR lub PLN

10 Rozdział V Opłaty i prowizje od kredytów 10 1) Opłaty i prowizje od kredytów udzielanych klientom instytucjonalnym, wspólnotom mieszkaniowym i jednostkom samorządu terytorialnego Lp 1 Prowizja za przyznanie kredytu klientom instytucjonalnym: a) kredyt obrotowy b) kredyt w rachunku bieżącym c) kredyt płatniczy d) kredyt rewolwingowy e) kredyt inwestycyjny inny niż preferencyjny i unijny f) kredyt unijny g) kredyt preferencyjny h) kredyt hipoteczny i) dopuszczalny debet w rachunku bieżącym podstawowa 2 Prowizja za przyznanie kredytu wspólnotom mieszkaniowym 2,50% 3 Prowizja za przyznanie kredytu jednostkom samorządu terytorialnego: a) kredyt krótkoterminowy b) kredyt średnio i długoterminowy 4 Prowizja od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu, jeśli umowa kredytowa nie stanowi inaczej: 1) części kredytu 2) całości kredytu. 1,50% 1,00 % 1,50 % 5 Prowizja od salda niewykorzystanego kredytu w rachunku rozliczeniowym (bieżącym). 0,025 % 6 Prowizja za czynności związane z procedurą zmiany w umowie kredytowej (poza zmianą oprocentowania): a) wznowienia lub przedłużenia linii kredytu odnawialnego w rachunku rozliczeniowym (bieżącym) b) zmiana warunków umowy o kredyt na wniosek płatna jednorazowo do każdego aneksu za każdy dzień 1,50% 200,0 7 Za niewykorzystanie kredytu (transzy) postawionego do dyspozycji Klienta w terminach określonych w umowie kredytowej. 8 Prowizja za czynności związane z procedurą zmiany w umowie kredytowej (poza zmianą oprocentowania): 1) wydłużenie umowy i kredytu na kolejny okres w odniesieniu od kredytów odnawialnych 2) podwyższenie kwoty kredytu 3) zmiana formy zabezpieczenia kredytu 4) pozostałe zmiany dokonane na wniosek Klienta 1,00% 0,75% 9 Opłata za prowadzenie rachunku dopłat przy kredytach preferencyjnych w stosunku rocznym od kwoty zadłużenia - pobierana miesięcznie lub kwartalnie. 1,50% 10 Opłata za wydanie na wniosek Klienta oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu gospodarczego (opinia bankowa). 300,0 11 Opłata za wydanie wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej 100,0 12 Opłata za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia, że: 1) nie figuruje w ewidencji jako dłużnik 2) stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz innych tytułów Uwaga: zaświadczenie wydane przez dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez Bank. 50,0 100,0 13 Za sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela odpisu umowy kredytowej 100,0 14 Za wysłanie do Kredytobiorcy upomnienia/ monitu o spłatę kredytu, odsetek lub raty kredytu. Bank obciąża Kredytobiorcę za wysłanie upomnienia do Poręczycieli według tych samych stawek. 15 Za wydanie na wniosek Klienta zgody na wykreślenie hipoteki. 100,0 16 Sporządzenie historii umowy kredytowej. 80,0 17 Za przygotowanie i zawarcie Umowy - porozumienia w sprawie otwarcia linii kredytu płatniczego. 350,0 18 Za wydanie Wnioskodawcy promesy kredytowej. 200,0 19 Opłata za obsługę kredytową pobierana w czasie trwania umowy kredytu: 1) przy spłatach kredytu w ratach miesięcznych 2) przy spłatach kredytu w ratach kwartalnych 3) przy spłatach kredytu w pozostałych ratach min max Tryb pobierani a opłaty od Jednoraz owo 1 monit miesięcznie 90,0 kwartalnie 30,0 miesięcznie 20 Za wyjazd do Kredytobiorcy związany z udzieleniem, monitoringiem lub nieterminową obsługą kredytu. 100,0 za każde rozpoczęte 100 km w odległości od siedziby Banku 21 Wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego / wyciągu z ksiąg Banku Telefoniczne upomnienie Kredytobiorcy związane z nieterminową spłatą kredytu, raty kredytu, odsetek. 13,0 23 Za wysłanie do Kredytobiorcy wezwania do zapłaty lub ostatecznego wezwania do zapłaty kredytu, odsetek lub kosztów. Bank obciąża Kredytobiorcę za wysłanie wezwania lub ostatecznego wezwania do Poręczycieli wg tych samych stawek 2 Za każde wezwani e 2) Opłaty i prowizje od kredytów i pożyczek dla klientów indywidualnych Lp 1 Prowizja za przyznanie kredytu: a) odnawialny dla posiadaczy ROR b) kredyt gotówkowy do 12 m-cy pow. 12 m-cy c) kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną podstawowa 3,50% 4,50% 2,50% min max Tryb pobierani a opłaty od Jednoraz owo

11 d) kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych e) kredyt odnawialny - dopuszczalne saldo debetowe w ROR f) kredyt mieszkaniowy g) kredyt konsolidacyjny do 120 m-cy pow. 120 m-cy h) kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipoteką do 60 m-cy pow. 60 m-cy i) pożyczka hipoteczna do 60 m-cy pow. 60 m-cy 2 Prowizja od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu, jeśli umowa kredytowa nie stanowi inaczej: 1) części kredytu 2) całości kredytu 2,50% 3,50% 3,50% 4,50% 3,50% 0,50 % 1,00 % 3 Prowizja od salda niewykorzystanego kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. 0,013% 4 Prowizja za czynności związane z procedurą zmiany w umowie kredytowej (poza zmianą oprocentowania): 1) wydłużenie umowy kredytu na kolejny okres w odniesieniu do kredytów odnawialnych 2) podwyższenie kwoty kredytu 3) zmiana formy zabezpieczenia kredytu 4) pozostałe zmiany dokonane na wniosek Klienta za każdy dzień 1,00% 0,75% 5 Za niewykorzystanie kredytu (transzy) postawionego do dyspozycji Klienta w terminach określonych w umowie kredytowej. 2,0% 6 Opłata za wydanie na wniosek Klienta oceny sytuacji ekonomicznej (opinia bankowa). 100,0 7 Opłata za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia, że: 1) nie figuruje w ewidencji jako dłużnik 2) stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz innych tytułów Uwaga: zaświadczenie wydane przez dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez Bank. 30,0 50,0 8 Za sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy kredytowej 40,0 9 Za wysłanie do Kredytobiorcy upomnienia/ monitu o spłatę kredytu, odsetek lub raty kredytu. Bank obciąża Kredytobiorcę za wysłanie upomnienia do Poręczycieli według tych samych stawek. 10 Za wydanie na wniosek Klienta zgody na wykreślenie hipoteki. 50,0 11 Sporządzenie historii umowy kredytowej. 80,0 12 Za wydanie Wnioskodawcy promesy kredytowej. 200,0 13 Opłata za obsługę kredytową pobierana w czasie trwania umowy kredytu: 1) przy spłatach kredytu w ratach miesięcznych 2) przy spłatach kredytu w ratach kwartalnych 3) przy spłatach kredytu w pozostałych ratach 1,0 1 monit miesięcznie 30,0 kwartalnie miesięcznie 14 Za wyjazd do Kredytobiorcy związany z udzieleniem, monitoringiem lub nieterminową obsługą kredytu. 100,0 za każde rozpoczęte 100 km w odległości od siedziby Banku 15 Wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego / wyciągu z ksiąg Banku Telefoniczne upomnienie Kredytobiorcy związane z nieterminową spłatą kredytu, raty kredytu, odsetek. 13,0 17 Za wysłanie do Kredytobiorcy wezwania do zapłaty lub ostatecznego wezwania do zapłaty kredytu, odsetek lub kosztów. Bank obciąża Kredytobiorcę za wysłanie wezwania lub ostatecznego wezwania do Poręczycieli wg tych samych stawek Za każde wezwani e 11 Rozdział VI. Opłaty i prowizje dotyczące przechowywania w depozycie bankowym Lp. podstawowa minimalna maksymalna Tryb pobierania opłaty od 1 Przechowywanie w depozycie bankowym dokumentów lub innych wartościowych rzeczy 1 2 Udostępnienie skrytki sejfowej (opłata jest pobierana z góry) 600,0 opłata roczna skrytkę 60,0 opłata miesięczna 3 Opłata za utratę jednego klucza do skrytki sejfowej 100,0 Za dorobienie klucza 4 Opłata za utratę dwóch kluczy do skrytki sejfowej, rozwiercenie zamka, wymianę zamka i wydanie nowych kluczy 1000,0 Za wykonane czynności Rozdział VII. Opłaty i prowizje za inne czynności bankowe Lp. podstawowa minimalna maksymalna Tryb pobierania opłaty od 1 Wpłaty na rachunki bankowe prowadzone przez banki inne niż BS Lesznowola 0,5% od kwoty Od każdej wpłaty 2 Rozpatrzenie reklamacji oraz wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów zarchiwizowanych (Prowizja jest pobierana z góry): 1) do 3 miesięcy wstecz 2) powyżej 3 miesięcy wstecz 2 50,0 Od każdej dyspozycji 3 Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocnictw, pozostających w aktach Od każdej dyspozycji 4 Rozmiana gotówki Klientom: 1) z nominału większego na mniejszy 2) z nominału mniejszego na większy 0,5% od kwoty 1% od kwoty 4,0 100,0 Od każdej rozmiany

12 5 Wymiana krajowych znaków pieniężnych: 1) do kwoty 100,0 2) powyżej kwoty 100,0 6 Zastrzeżenie dokumentu tożsamości: 1) osoby korzystającej z usług z oferty 2) osoby innej niż wskazana w pkt Od każdej wymiany Za każde zastrzeżenie Rozdział VIII. Opłaty i prowizje dotyczące rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów indywidualnych Lp Podstawowa minimalna maksymalna Tryb pobierania opłaty od 1 Otwarcie rachunku: 1) oszczędnościowego 2) terminowej lokaty oszczędnościowej 2 Prowadzenie rachunku: 1) oszczędnościowego 2) terminowej lokaty oszczędnościowej 16,0 7,0 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach 5 Przeksięgowania wewnętrzne pomiędzy rachunkami walutowymi w formie przelewów i not bankowych: 1) z rachunku oszczędnościowego na rachunek rozliczeniowy i odwrotnie 2) pozostałe przeksięgowania wewnętrzne 6 Zlecenia stałe obsługiwane na podstawie dyspozycji składanych w placówkach : 1) aktywacja zleceń stałych 2) realizacja przelewów 3) modyfikacja zleceń stałych 4) odwołanie zleceń stałych 7 Wydanie na wniosek Klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i wysokości salda 2) opinii bankowej 8 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w formie papierowej w placówce 2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 3) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) Klienta 9 Sporządzenie odpisu lub kopii: 1) jednego dowodu księgowego gdy klient określił datę dokonania operacji 2) jednego dowodu księgowego gdy klient nie określił daty dokonania operacji 10 Sporządzenie wydruku historii rachunku: 1) za bieżący miesiąc - za każdy dzień roboczy 2) za każdy miesiąc poprzedni roku bieżącego 3) za każdy miesiąc roku poprzedniego 11 Przesłanie faxem potwierdzenia realizacji przez bank polecenia przelewu z rachunku Klienta lub innego dokumentu: 1) na terenie kraju 2) poza granice kraju 12 Dokonanie zmian warunków umowy rachunku bankowego: 1) zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 2) wprowadzenie zmian na karcie wzorów podpisów 3) zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 13 Dyspozycje na wypadek śmierci : 1) przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2) zmiana i odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 0,5% 2,0 40,0 70,0 8,0 1,0 1 6,0 12,0 1 3,5 50,0 2 rachunek Od kwoty Za każde zaświadczenie opinię bankową Za każde zestawienie Za każde odwołanie lub zmianę 14 Dokonanie blokady środków na rachunku oszczędnościowym lub terminowej lokaty oszczędnościowej z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,0 15 Udostępnienie usługi SMS: 16 Monit lub wezwanie do zapłaty wierzytelności Banku: 1) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty wierzytelności Banku za pośrednictwem operatora pocztowego 2) sporządzenie i wysłanie monitu drogą elektroniczną ( , telefon, SMS) 3,0 monit 1 17 Wydanie bezpiecznej koperty do wpłat zamkniętych 1,5 kopertę 18 Odzyskanie na wniosek Klienta środków pieniężnych, w przypadku wykonania przez odzyskaną bank zlecenia płatniczego zgodnego z dyspozycją Posiadacza rachunku lub kwotę pełnomocnika: 1) kwota odzyskanych środków pieniężnych do wysokości ,0 2) kwota odzyskanych środków pieniężnych powyżej ,0 30,0

13 19 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu w związku z zajęciem rachunku przez organ egzekucyjny: 1) realizacja części 2) realizacja całości 3) udzielenie odpowiedzi na zajęcie wierzytelności 2 50,0 13 odpowiedź 20 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 21 Wyjazd do Klienta w celu potwierdzenia przez pracownika banku wzoru podpisu: 1) wyjazd na odległość do 50 km 2) wyjazd na odległość powyżej 50 km 22 1) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją sha 2) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją our - dla zleceń do EUR - dla zleceń powyżej EUR 30,0 opłata będzie ustalana indywidualnie z Klientem 30,0 60,0 wyjazd Od każdej blokady 23 Przelew środków z lokaty (całości lub części) na rachunek prowadzony przez bank inny niż 24 Przelew odsetek od lokaty na rachunek prowadzony przez bank inny niż 25 Przelewy przychodzące: 1) OUR (pobierana od Zleceniodawcy) 2) BEN, SHA (pobierana od Posiadacza rachunku) 26 Polecenie wypłaty za granicę Opłata pobierana jest przez banki pośredniczące według taryfy obowiązującej w danym banku 26 Zamknięcie rachunku rachunek Rozdział IX. Opłaty i prowizje dotyczące rachunków rozliczeniowych w walutach wymienialnych dla Klientów instytucjonalnych Lp podstawowa minimalna maksymalna Otwarcie rachunku: 1) pomocniczego 80,0 2) lokat terminowych 2 Prowadzenie rachunku: 1) pomocniczego 2) lokat terminowych 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek: 1) pomocniczy 2) lokat terminowych 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku: 1) pomocniczego 2) lokat terminowych 5 Przeksięgowania wewnętrzne pomiędzy rachunkami walutowymi w formie przelewów i not bankowych: 1) z rachunku pomocniczego na rachunek oszczędnościowy i odwrotnie 2) pozostałe przeksięgowania wewnętrzne 6 Zlecenia stałe obsługiwane na podstawie dyspozycji składanych w placówkach : 1) aktywacja zleceń stałych 2) realizacja przelewów 3) modyfikacja zleceń stałych 4) odwołanie zleceń stałych 7 Wydanie na wniosek Klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i wysokości salda 2) opinii bankowej 8 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w formie papierowej w placówce 2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 3) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) Klienta 9 Sporządzenie odpisu lub kopii: 4) jednego dowodu księgowego gdy klient określił datę dokonania operacji 5) jednego dowodu księgowego gdy klient nie określił daty dokonania operacji 6) wyciągu z rachunku 10 Sporządzenie wydruku historii rachunku: 1) za bieżący miesiąc - za każdy dzień roboczy 2) za każdy miesiąc poprzedni roku bieżącego 3) za każdy miesiąc roku poprzedniego 11 Przesłanie faxem potwierdzenia realizacji przez bank polecenia przelewu z rachunku Klienta lub innego dokumentu: 1) na terenie kraju 2) poza granice kraju 12 Dokonanie zmian warunków umowy rachunku bankowego: 1) zmiana warunków umowy rachunku 2) wprowadzenie zmian na karcie wzorów podpisów 30,0 0,5% od kwoty 0,4% od kwoty 0,5% 2,0 40,0 70,0 8,0 1 1,0 1 6,0 12,0 1 3,5 Tryb pobierania opłaty od rachunek Od każdej wpłaty Od każdej wypłaty Od kwoty przelew Za każde zaświadczenie opinię bankową dokument Za każde zestawienie dokument dokument dokument 3) zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 13 Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,0

14 14 Udostępnienie usługi SMS: 15 Monit lub wezwanie do zapłaty wierzytelności Banku: 1) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty wierzytelności Banku za pośrednictwem operatora pocztowego 2) sporządzenie i wysłanie monitu drogą elektroniczną ( , telefon, SMS) 14 monit 1 16 Wydanie bezpiecznej koperty do wpłat zamkniętych 1,5 kopertę 17 Odzyskanie na wniosek Klienta środków pieniężnych, w przypadku wykonania przez bank zlecenia płatniczego zgodnego z dyspozycją Posiadacza rachunku lub pełnomocnika: odzyskaną 1) kwota odzyskanych środków pieniężnych do wysokości ,0 kwotę 2) kwota odzyskanych środków pieniężnych powyżej ,0 30,0 18 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu w związku z zajęciem rachunku przez organ egzekucyjny: 1) realizacja części 2) realizacja całości 3) udzielenie odpowiedzi na zajęcie wierzytelności 2 50,0 przelew przelew odpowiedź 19 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 20 Wyjazd do Klienta w celu potwierdzenia przez pracownika banku wzoru podpisu: 1) wyjazd na odległość do 50 km 2) wyjazd na odległość powyżej 50 km 21 1) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją sha 2) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją our - dla zleceń do EUR - dla zleceń powyżej EUR 30,0 opłata będzie ustalana indywidualnie z Klientem wyjazd Od każdej blokady 30,0 60,0 22 Wydanie dokumentów do inkasa dokumentowego 50,0 Za komplet dokumentów 23 Niepodjęcie gotówki w umówionym terminie 0,1 % Od kwoty 24 Przelew środków z lokaty (całości lub części) na rachunek prowadzony przez bank inny niż BS Lesznowola przelew 25 Przelew odsetek od lokaty na rachunek prowadzony przez bank inny niż przelew 26 Przelewy przychodzące: 1) OUR (pobierana od Zleceniodawcy) przelew 2) BEN, SHA (pobierana od Posiadacza rachunku) 27 Polecenie wypłaty za granicę Opłata pobierana jest przez banki pośredniczące według taryfy obowiązującej w danym banku 28 Zamknięcie rachunku rachunek Rozdział X. Opłaty i prowizje od gwarancji i poręczeń wprowadzone od 1 lutego 2010 r. Lp. podstawowa minimalna maksymalna Tryb pobierania opłaty od 1 Prowizja za przygotowanie gwarancji, poręczeń oraz o zmianę na wniosek warunków umowy (od kwoty gwarancji) 0,2% 10 Jednorazowo 2 Prowizja od udzielonej gwarancji, poręczeń (od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres) 0,5% 10 Od kwoty gwarancji 3 Opłata za anulowanie gwarancji 8 Jednorazowo 4 Opłata za wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty w ramach gwarancji 5 Jednorazowo 5 Prowizja za potwierdzenie gwarancji 5 Jednorazowo Zarząd Banku Spółdzielczego w Lesznowoli

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tekst jednolity na dzień 25.09.2013r. Chełmno 2011 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie Załącznik do Uchwały nr 20/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 104.2013 r., zmienionej Uchwałą nr 39/2013 z 27.05.2013 r. zmienionej Uchwałą nr 46/2013 z 07.02013 r. zmienionej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, luty 2015 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat

Taryfa prowizji i opłat Załącznik do Uchwały nr 268/2013 Zarządu BS w Przysusze z dnia 18.07.2013r. Bank Spółdzielczy w Przysusze Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Przysusze

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 76/2015 Zarządu Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 13.05.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym z dnia 06 maja 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 17/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 80/2015 z dnia 01.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - KLIENCI INSTYTUCJONALNI obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 12.01.2015r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2014 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.01.2014 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo