TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI za czynności bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli oraz w jednostkach podległych tekst jednolity od dnia r. wraz z późniejszymi zmianami obowiązującymi od r. (wg załącznika do Rozdziału III oraz zmian w Rozdziale IV) ROZDZIAŁ I. WYCIĄG Z ZASAD POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT 1. Bank Spółdzielczy w Lesznowoli pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli oraz jednostkach podległych. 2. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż pobiera się od wpłacającego. 3. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy a posiadaczem tego rachunku. 4. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku Klienta - zgodnie z dyspozycją Klienta lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 5. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi na zlecenie, których dokonywane są operacje, bank pobiera prowizje lub opłaty od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 6. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat pobiera opłaty zgodnie z podpisywanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami oraz umowę z Pocztą Polską S.A. podpisaną przez Bank Zrzeszający. 7. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków a) lokat terminowych, b) na których gromadzone są środki na cele charytatywne, c) środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych, 2) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 3) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do (np. z tytułu najmu lokalu, dostaw, robót i usług) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla ). 4) poszukiwania rachunków bankowych i udzielenia pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, posiadanych kredytach, osób, o których mowa w art. 105 ust 1 pkt 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa. 8. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 9. Kwoty prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosz w górę. 10. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach : 1) w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji 2) cyklicznie 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej Taryfie lub umowach zawartych pomiędzy Klientem a 11. W przypadku rachunku otwartego w danym miesiącu, pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu następnym po miesiącu otwarcia i za ten następny miesiąc. 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w Regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w Regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Środki identyfikacji elektronicznej są automatycznie wznawiane, o ile klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia z odpowiednim wyprzedzeniem. 14. Zarząd Banku w szczególnych przypadkach ma prawo podjąć decyzję w sprawie: 1) obniżenia opłaty lub prowizji poniżej stawek podstawowych określonych w taryfie prowizji i opłat obowiązującej w, 2) całkowitej rezygnacji z pobierania opłaty lub prowizji, 3) ustalenia indywidualnego trybu i wysokości pobieranych od Klienta opłat lub prowizji. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej Taryfy wskazane są w Regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie.

2 Rozdział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych 2 1) Opłaty i prowizje dotyczące rachunków rozliczeniowych (bieżących) Lp podstawowa minimalna maksymalna Otwarcie rachunku: 1) bieżącego 80,0 2) pomocniczego 50,0 3) bieżącego rolniczego i pomocniczego 4) lokat terminowych 2 Prowadzenie rachunku: 1) bieżącego 2) pomocniczego 3) bieżącego rolniczego i pomocniczego 4) lokat terminowych 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek: 1) bieżący i pomocniczy (nie dotyczy wpłat na przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego, od których prowizji nie pobiera się) 2) bieżący rolniczy i pomocniczy 3) dodatkowo za wpłaty gotówkowe w bilonie o ile wpłata w bilonie przekracza 10 4) lokat terminowych 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku: 1) bieżącego i pomocniczego 2) bieżącego rolniczego i pomocniczego 3) lokat terminowych 5 Realizacja przelewów na rachunki prowadzone w bankach innych niż : 1) złożonych w formie papierowej 2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 3) z tytułu płatności składek ubezpieczeniowych do ZUS i podatków do US 4) przelew środków z lokaty 5) przelew odsetek od lokaty 32,0 12,0 6,0 0,5% od kwoty 0,5% od kwoty 0,4% od kwoty 4,5 2,2 3,5 Tryb pobierania opłaty rachunek Od każdej wpłaty Od każdej wypłaty 6 Realizacja zleceń płatniczych w systemie SORBNET przelew ekspresowy 40,0 Od każdego zlecenia płatniczego 7 Realizacja płatności z bieżącego wpływu (nie dotyczy płatności do ZUS i US) 0,6% od kwoty Od kwoty płatności 8 Przeksięgowania wewnętrzne w formie przelewów i not bankowych: 1) z rachunku bieżącego na rachunek ror i odwrotnie 2) pozostałe przeksięgowania wewnętrzne 9 Zlecenia stałe: 1) aktywacja zleceń stałych - na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach - za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2) realizacja przelewów - złożonych w formie papierowej (nie dotyczy zleceń stałych na lokaty systematycznego oszczędzania) - złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 3) modyfikacja zleceń stałych - na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach - złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 4) odwołanie zleceń stałych - na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach - złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 10 Polecenia zapłaty: 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty i aktywacja usługi 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 11 Wydanie na wniosek Klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i wysokości salda 2) opinii bankowej: - działalność gospodarcza, instytucjonalna z roku bieżącego z lat ubiegłych - rolnicy z roku bieżącego z lat ubiegłych 12 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w formie papierowej w placówce 2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 3) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) Klienta 13 Sporządzenie odpisu lub kopii: 1) jednego dowodu księgowego gdy klient określił datę dokonania operacji 2) jednego dowodu księgowego gdy klient nie określił daty dokonania operacji 3) wyciągu z rachunku 14 Sporządzenie wydruku historii rachunku: 1) za bieżący miesiąc - za każdy dzień roboczy 2) za każdy miesiąc poprzedni roku bieżącego 3) za każdy miesiąc roku poprzedniego 15 Przesłanie faxem potwierdzenia realizacji przez bank polecenia przelewu z rachunku Klienta lub innego dokumentu: 0,5% 2,0 40,0 70,0 100,0 70,0 100,0 8,0 1 1,0 2 Od kwoty Za każde zaświadczenie opinię bankową Za każde zestawienie

3 1) na terenie kraju 2) poza granice kraju 6,0 12,0 16 Dokonanie zmian warunków umowy rachunku bankowego: 1) zmiana warunków umowy rachunku 2) wprowadzenie zmian na karcie wzorów podpisów 3) zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 1 3,5 17 Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,0 18 Udostępnienie usługi SMS: - z rachunku bieżącego i pomocniczego - z rachunku bieżącego rolniczego i pomocniczego 19 Udostępnienie usługi TeleComp: 20 Usługi bankowości elektronicznej: 1) opłata za wydanie tokena płatna w dwóch ratach - I rata w wysokości 67,50 płatna w momencie wydania tokena - II rata w wysokości 67,5 płatna po 3 miesiącach od dnia wydania tokena 2) opłata za wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 3) opłata za zresetowanie tokena na wniosek Klienta 4) opłata za jednorazową zmianę limitu jednorazowej operacji lub dziennego dla transakcji realizowanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 5) opłata za dokonanie na stałe zmiany limitów jednorazowej operacji lub dziennego dla transakcji realizowanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 6) anulowanie (storno) na wniosek Klienta przelewu realizowanego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 7) wydanie certyfikatu do Centrum Usług Internetowych 8) wydanie nowej karty mikroprocesorowej w miejsce utraconej lub zniszczonej 9) wydanie nowego czytnika do karty mikroprocesorowej w miejsce utraconego lub zniszczonego 10) wznowienie certyfikatu na karcie mikroprocesorowej 21 Monit lub wezwanie do zapłaty wierzytelności Banku: 1) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty wierzytelności Banku za pośrednictwem operatora pocztowego 2) sporządzenie i wysłanie monitu drogą elektroniczną ( , telefon, SMS) 3, ,0 60,0 100,0 50,0 Płatna w dwóch ratach Jednorazowo certyfikat kartę czytnik Za każde wznowienie monit 2 22 Wydanie bezpiecznej koperty do wpłat zamkniętych 1,5 kopertę 23 Odzyskanie na wniosek Klienta środków pieniężnych, w przypadku wykonania przez odzyskaną bank zlecenia płatniczego zgodnego z dyspozycją Posiadacza rachunku lub kwotę pełnomocnika: 1) kwota odzyskanych środków pieniężnych do wysokości ,0 2) kwota odzyskanych środków pieniężnych powyżej ,0 30,0 24 Debet dopuszczalny: 1) opłata od złożonego wniosku o debet dopuszczalny 2) prowizja od przyznanego debetu dopuszczalnego 100,0 3,5% Od każdego wniosku Od kwoty przyznanego debetu 3) prowizja za obsługę debetu dopuszczalnego 25 Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych 1,5 czek 26 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu w związku z zajęciem rachunku przez organ egzekucyjny: 1) realizacja części 2) realizacja całości 3) udzielenie odpowiedzi na zajęcie wierzytelności 2 50,0 odpowiedź 27 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 28 Wyjazd do Klienta w celu potwierdzenia przez pracownika banku wzoru podpisu: 1) wyjazd na odległość do 50 km 2) wyjazd na odległość powyżej 50 km 30,0 opłata będzie ustalana wyjazd 29 1) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją sha 2) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją our - dla zleceń do EUR - dla zleceń powyżej EUR indywidualnie z Klientem Od każdej blokady 30,0 60,0 30 Otwarcie akredytywy krajowej 2 % Od kwoty 31 Wydanie dokumentów do inkasa dokumentowego 50,0 Za komplet dokumentów 32 Niepodjęcie gotówki w umówionym terminie 0,1 % Od kwoty 33 Masowe płatności: 2) użytkowanie usługi 300,0 60,0 34 Zamknięcie rachunku rachunek 2) Opłaty i prowizje dotyczące rachunków rozliczeniowych (bieżących) KONTO ZUS Lp. Tryb pobierania opłaty od Podstawowa minimalna maksymalna 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego KONTO ZUS 2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego KONTO ZUS 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na przelewy do ZUS i do Urzędu Skarbowego 4. Realizacja przelewów do ZUS i do Urzędu Skarbowego 3,0 3

4 4 Rozdział III. Usługi dla Klientów indywidualnych 1) Opłaty i prowizje dotyczące rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Lp. Podstawowa minimalna maksymalna 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku 16,0 2) prowadzenie rachunku 7,0 2 Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach : 1) dokonywane w bilonie w wysokości powyżej 1 000,0 2) pozostałe dokonywane w placówkach 3 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach : 1) w wysokości od ,0 0,4% od wpłaty 200,0 plus 0,045% od kwoty Tryb pobierania opłaty od Jednorazowo Jednorazowo Jednorazowo 2) pozostałe 4 Realizacja przelewów na rachunki prowadzone w bankach innych niż : 1) złożonych w formie papierowej 4,5 2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 1,2 3) z tytułu płatności składek ubezpieczeniowych do ZUS i podatków do US 3,5 5 Realizacja zleceń płatniczych w systemie SORBNET przelew ekspresowy 40,0 Od każdego zlecenia płatniczego 6 Przeksięgowania wewnętrzne w formie przelewów i not bankowych: 1) z rachunku ror na rachunek bieżący i odwrotnie 2) pozostałe przeksięgowania wewnętrzne 7 Zlecenia stałe: 1) aktywacja zleceń stałych - na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach - za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2) realizacja przelewów - złożonych w formie papierowej (nie dotyczy zleceń stałych na lokaty systematycznego oszczędzania) - złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 3) modyfikacja zleceń stałych - na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach - złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 4) odwołanie zleceń stałych - na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach - złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 8 Polecenia zapłaty: 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty i aktywacja usługi 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 9 Wydanie na wniosek Klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i wysokości salda 2) opinii bankowej: - z roku bieżącego - z lat ubiegłych 10 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w formie papierowej w placówce 2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 3) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) Klienta 11 Sporządzenie odpisu lub kopii: 1) jednego dowodu księgowego gdy klient określił datę dokonania operacji 2) jednego dowodu księgowego gdy klient nie określił daty dokonania operacji 12 Sporządzenie wydruku historii rachunku: 1) za bieżący miesiąc - za każdy dzień roboczy 2) za każdy miesiąc poprzedni roku bieżącego 3) za każdy miesiąc roku poprzedniego 13 Przesłanie faxem potwierdzenia realizacji przez bank polecenia przelewu z rachunku Klienta lub innego dokumentu: 1) na terenie kraju 2) poza granice kraju 14 Dokonanie zmian warunków umowy rachunku bankowego: 1) zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 2) wprowadzenie zmian na karcie wzorów podpisów 3) zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 15 Dyspozycje na wypadek śmierci : 1) przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2) zmiana i odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 0,5% 2,0 40,0 70,0 100,0 8,0 1,0 1 6,0 12,0 1 3,5 50,0 2 Od kwoty Za każde zaświadczenie opinię bankową Za każde zestawienie Za każde odwołanie lub zmianę 16 Dokonanie blokady środków na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,0

5 17 Udostępnienie usługi SMS: 18 Udostępnienie usługi TeleComp: 3, Usługi bankowości elektronicznej: 1) opłata za wydanie tokena płatna w dwóch ratach - I rata w wysokości 67,50 płatna w momencie wydania tokena - II rata w wysokości 67,5 płatna po 3 miesiącach od dnia wydania tokena 2) opłata za wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 3) opłata za zresetowanie tokena na wniosek Klienta 4) opłata za jednorazową zmianę limitu jednorazowej operacji lub dziennego dla transakcji realizowanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 5) opłata za dokonanie na stałe zmiany limitów jednorazowej operacji lub dziennego dla transakcji realizowanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 6) anulowanie (storno) na wniosek Klienta przelewu realizowanego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 20 Monit lub wezwanie do zapłaty wierzytelności Banku: 1) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty wierzytelności Banku za pośrednictwem operatora pocztowego 2) sporządzenie i wysłanie monitu drogą elektroniczną ( , telefon, SMS) ,0 Płatna w dwóch ratach Jednorazowo monit 21 Wydanie bezpiecznej koperty do wpłat zamkniętych 1,5 kopertę 22 Odzyskanie na wniosek Klienta środków pieniężnych, w przypadku wykonania przez odzyskaną bank zlecenia płatniczego zgodnego z dyspozycją Posiadacza rachunku lub kwotę pełnomocnika: 1) kwota odzyskanych środków pieniężnych do wysokości ,0 2) kwota odzyskanych środków pieniężnych powyżej ,0 30,0 23 Debet dopuszczalny: 1) opłata od złożonego wniosku o debet dopuszczalny 2) prowizja od przyznanego debetu dopuszczalnego 0,5 % 4,5 % Od kwoty wnioskowanej Od kwoty przyznanego debetu 3) prowizja za obsługę debetu dopuszczalnego 12,0 24 Wydanie czeków gotówkowych 1,5 czek 25 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu w związku z zajęciem rachunku przez organ egzekucyjny: 1) realizacja części 2) realizacja całości 3) udzielenie odpowiedzi na zajęcie wierzytelności 2 50,0 odpowiedź 26 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 27 Wyjazd do Klienta w celu potwierdzenia przez pracownika banku wzoru podpisu: 1) wyjazd na odległość do 50 km 2) wyjazd na odległość powyżej 50 km 30,0 opłata będzie ustalana wyjazd 28 1) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją sha 2) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją our - dla zleceń do EUR - dla zleceń powyżej EUR indywidualnie z Klientem Od każdej blokady 30,0 60,0 29 Zamknięcie rachunku rachunek 2) Opłaty i prowizje dotyczące rachunków oszczędnościowych (a vista) Lp. Podstawowa minimalna maksymalna 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku oraz czynności związane z obsługą książeczek: 1) otwarcie rachunku 2) wydanie książeczki oszczędnościowej 3) prowadzenie rachunku 3,5 4) umorzenie starej i wydanie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce zniszczonej lub utraconej 5) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę 50,0 Tryb pobierania opłaty od książeczkę książeczkę 2 Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach : 1) dokonywane w bilonie w wysokości powyżej 1 000,0 2) pozostałe dokonywane w placówkach 3 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach : 1) w wysokości od ,0 2) pozostałe 4 Realizacja przelewów na rachunki prowadzone w bankach innych niż : 1) złożonych w formie papierowej 2) z tytułu płatności składek ubezpieczeniowych do ZUS i podatków do US 5 Przeksięgowania wewnętrzne w formie przelewów i not bankowych: 1) z rachunku a vista na rachunek bieżący i odwrotnie 2) pozostałe przeksięgowania wewnętrzne 0,4% 200,0 plus 0,045% od kwoty 4,5 3,5 0,5% 2,0 Od każdej wpłaty Od każdej wypłaty Od kwoty 6 Wydanie na wniosek Klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i wysokości salda 2) opinii bankowej 40,0 70,0 Za każde zaświadczenie opinię bankową 7 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

6 1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w formie papierowej w placówce 2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 8 Sporządzenie odpisu lub kopii: 1) jednego dowodu księgowego gdy klient określił datę dokonania operacji 2) jednego dowodu księgowego gdy klient nie określił daty dokonania operacji 9 Sporządzenie wydruku historii rachunku: 1) za bieżący miesiąc - za każdy dzień roboczy 2) za każdy miesiąc poprzedni roku bieżącego 3) za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 Przesłanie faxem potwierdzenia realizacji przez bank polecenia przelewu z rachunku Klienta lub innego dokumentu: 1) na terenie kraju 2) poza granice kraju 11 Dokonanie zmian warunków umowy rachunku bankowego: 1) zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 2) wprowadzenie zmian na karcie wzorów podpisów 3) zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 12 Dyspozycje na wypadek śmierci : 1) przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2) zmiana i odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 8,0 Za każde zestawienie 1,0 1 6,0 12,0 1 3,5 50,0 2 Za każde odwołanie lub zmianę 13 Dokonanie blokady środków na rachunku oszczędnościowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,0 14 Udostępnienie usługi SMS: 15 Udostępnienie usługi TeleComp: 16 Monit lub wezwanie do zapłaty wierzytelności Banku: 1) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty wierzytelności Banku za pośrednictwem operatora pocztowego 2) sporządzenie i wysłanie monitu drogą elektroniczną ( , telefon, SMS) 3,0 monit 1 17 Wydanie bezpiecznej koperty do wpłat zamkniętych 1,5 kopertę 18 Odzyskanie na wniosek Klienta środków pieniężnych, w przypadku wykonania przez odzyskaną bank zlecenia płatniczego zgodnego z dyspozycją Posiadacza rachunku lub kwotę pełnomocnika: 1) kwota odzyskanych środków pieniężnych do wysokości ,0 2) kwota odzyskanych środków pieniężnych powyżej ,0 30,0 19 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu w związku z zajęciem rachunku przez organ egzekucyjny: 1) realizacja części 2) realizacja całości 3) udzielenie odpowiedzi na zajęcie wierzytelności 2 50,0 odpowiedź 20 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 21 Zlecenia stałe: 1) aktywacja zleceń stałych na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach 2) realizacja przelewów złożonych w formie papierowej (nie dotyczy zleceń stałych na lokaty systematycznego oszczędzania) 3) modyfikacja zleceń stałych na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach 4) odwołanie zleceń stałych na podstawie dyspozycji złożonych w placówkach BS Lesznowola 22 Wyjazd do Klienta w celu potwierdzenia przez pracownika banku wzoru podpisu: 1) wyjazd na odległość do 50 km 2) wyjazd na odległość powyżej 50 km 30,0 opłata będzie ustalana indywidualnie z Klientem wyjazd 23 Zamknięcie rachunku Jednorazowo 3) Opłaty i prowizje dotyczące rachunków terminowych lokat oszczędnościowych Lp. Tryb pobierania opłaty od Podstawowa minimalna maksymalna 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku 2) wydanie książeczki terminowych lokat oszczędnościowych książeczkę 3) prowadzenie rachunku 2 Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach 3 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach 4 Przelew środków z lokaty (całości lub części) na rachunek prowadzony przez bank inny niż 5 Przelew odsetek od lokaty na rachunek prowadzony przez bank inny niż 6 Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i wysokość salda 40,0 Za każde zaświadczenie 7 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 6

7 1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w formie papierowej w placówce 2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 8 Sporządzenie odpisu lub kopii: 1) jednego dowodu księgowego gdy klient określił datę dokonania operacji 2) jednego dowodu księgowego gdy klient nie określił daty dokonania operacji 9 Sporządzenie wydruku historii rachunku: 1) za bieżący miesiąc - za każdy dzień roboczy 2) za każdy miesiąc poprzedni roku bieżącego 3) za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 Przesłanie faxem potwierdzenia realizacji przez bank polecenia przelewu z rachunku Klienta lub innego dokumentu: 1) na terenie kraju 8,0 1,0 1 6,0 2) poza granice kraju 12,0 11 Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 3,5 12 Dyspozycje na wypadek śmierci: 1) przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2) zmiana i odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 50,0 2 Za każde odwołanie lub zmianę 13 Dokonanie blokady środków na rachunku terminowych lokat oszczędnościowych z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,0 14 Wydanie bezpiecznej koperty do wpłat zamkniętych 1,5 kopertę 15 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu w związku z zajęciem rachunku przez organ egzekucyjny: 1) realizacja części 2) realizacja całości 3) udzielenie odpowiedzi na zajęcie wierzytelności 16 Wyjazd do Klienta w celu potwierdzenia przez pracownika banku wzoru podpisu: 1) wyjazd na odległość do 50 km 2) wyjazd na odległość powyżej 50 km 2 50,0 30,0 opłata będzie ustalana indywidualnie z Klientem odpowiedź wyjazd 7 Rozdział IV. Opłaty i prowizje dotyczące kart bankowych 1) Karta Visa Electron z mikroprocesorem Lp. opłaty podstawowa Tryb pobierania opłaty od 1. Wydanie Karty: kartę 1) Posiadaczowi Rachunku 2) Użytkownikowi Karty * 1* 2. Używanie Karty 3,0** 3. Ekspresowe przesłanie Karty, duplikatu, Nowego PIN-u 4 przesyłkę 4. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej kartę 5. Zastrzeżenie Karty 0,0 6. Wydanie duplikatu Karty duplikat karty 7. Wydanie Nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty nowy PIN 8. Zmiana PIN u do Karty 4,5 zmianę 9. Zmiana PIN u do Karty w bankomacie obcym 7,0 zmianę 10 Sprawdzenie salda w obcym bankomacie 1,0 Za każde sprawdzenie 11 Odblokowanie Karty 12. Wznowienie Karty wznowioną kartę 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Transakcje gotówkowe: 1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju, 2) w kasach SGB Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych 3) w bankomatach obcych w krajach 4) w kasach obcych w kraju 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą 15. Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych Informacje dodatkowe: 16. Wysokość limitów bezpieczeństwa: 1) maksymalny limit transakcji w terminalach POS 2) maksymalny limit transakcji w bankomatach 17. Wysokość limitów off-line: 1) limit ilościowy 2) limit wartościowy 18. 1,5 2% nie mniej niż 2% nie mniej niż 4,5 3% nie mniej niż 1 1% , ,0 4 sztuki 200,0 Od każdej wypłaty Od kwoty transakcji Maksymalna wartość transakcji typu cash back 200,0 *- opłata nie jest pobierana od Kart podlegających wymianie z kart z paskiem magnetycznym, **- opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym nastąpiło wydanie Karty, - opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia w miesiącu kalendarzowym dla danej Karty transakcji bezgotówkowych w wysokości 250,00 PLN (warunek dostępny po uruchomieniu funkcjonalności systemowych) *** - niezależnie od ilości i wartości dokonywanych transakcji gotówkowych

8 2) Karta Visa Electron dla młodzieży z mikroprocesorem Lp. opłaty podstawowa Tryb pobierania opłaty od 1. Wydanie Karty Użytkownikowi Karty * kartę 2. Używanie Karty 1,0** 3. Ekspresowe przesłanie Karty, duplikatu, Nowego PIN-u 4 przesyłkę 4. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 1 kartę 5. Zastrzeżenie Karty 0,0 6. Wydanie duplikatu Karty 1 duplikat karty 7. Wydanie Nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty nowy PIN 8. Zmiana PIN u do Karty 3,5 zmianę 9. Zmiana PIN u do Karty w bankomacie obcym 7,0 zmianę 10. Sprawdzenie salda w obcym bankomacie 1,0 Za każde sprawdzenie 11. Odblokowanie Karty 3,0 12. Wznowienie Karty wznowioną kartę 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Transakcje gotówkowe: 1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju, 2) w kasach SGB Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych 3) w bankomatach obcych w kraju 4) w kasach obcych w kraju 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą 1,5 2% nie mniej niż 2% nie mniej niż 4,5 3% nie mniej niż 15. Transakcje wypłaty gotówki typu Cash back Od każdej wypłaty 16. Pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji dokonywanych Kartą 17. Marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji 1% Od kwoty transakcji dokonanych w walutach obcych 18. Informacje dodatkowe: Wysokość limitów bezpieczeństwa: 1) maksymalny limit transakcji w terminalach POS 2) maksymalny limit transakcji w bankomatach , , Wysokość limitów off-line: 1) limit ilościowy 2) limit wartościowy 4 sztuki 200,0 20. Maksymalna wartość transakcji typu cash back 200,0 *- opłata nie jest pobierana od Kart podlegających wymianie z kart z paskiem magnetycznym, **- opłata nie jest pobierana w miesiącu,w którym nastąpiło wydanie Karty, - opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia w miesiącu kalendarzowym dla danej Karty transakcji bezgotówkowych w wysokości 100,00 PLN (warunek dostępny po uruchomieniu funkcjonalności systemowych) 3) Karta VISA Electron Business z mikroprocesorem Lp. podstawowa Tryb pobierania opłaty od 1. Wydanie karty 15 zł* kartę Używanie 2. ka Używanie Karty 6 zł** 3. Ekspresowe wydanie karty, duplikatu, nowego PIN-u na wniosek Klienta 45 zł przesyłkę 4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 35 zł kartę 5. Zastrzeżenie karty: 1) w przypadku utraty lub kradzieży 2) z innych powodów (np. zamknięcie rachunku) 3) w przypadku gdy posiadacz karty zrezygnował z karty w terminie 14 dnia od jej otrzymania i w tym czasie nie dokonał żadnej transakcji 2 6. Niezwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie SGB Banku S.A. 3 niezwróconą kartę 7. Wydanie duplikatu karty 35 zł duplikat karty 8. Zmiana PIN u do karty 6 zł zmianę 9. Zmiana PIN u do Karty w bankomacie obcym 7,0 zmianę 10. Sprawdzenie salda w obcym bankomacie 1,0 Za każde sprawdzenie 11. Odblokowanie karty Zmiana limitu karty 3 zł 13. Miesięczne zestawienie transakcji 2 zł Za każde zestawienie 14. Wznowienie karty: 5 wznowioną kartę 15. Transakcje bezgotówkowe 16. Transakcje gotówkowe: 1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju, 2) w kasach SGB Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych, 3) w bankomatach obcych w kraju, 4) w kasach obcych w kraju, 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą, 17. Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych 18. Wysokość limitów bezpieczeństwa: a) maksymalny limit transakcji w terminalach POS b) maksymalny limit transakcji w bankomatach 19. Wysokość limitów off-line: a) limit ilościowy b) limit wartościowy Od każdej wypłaty 1,5 2% nie mniej niż 5 zł 3% nie mniej niż 1 3% nie mniej niż 1 1% Od kwoty transakcji sztuki Maksymalna wartość transakcji typu cash back 200,0 *- opłata nie jest pobierana od kart podlegających migracji, **- opłata nie jest pobierana w miesiącu w którym nastąpiła aktywacja Karty 1) po wprowadzeniu do oferty Banku 8

9 4) Taryfa dla posiadaczy kart MasterCard Business wydawanych do rachunku rozliczeniowego Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłaty od podstawowa 1. Wydanie karty 1 kartę 2. Używanie karty Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty 7,0 3. Ekspresowe wydanie karty 30,0 kartę 4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 1 kartę Zastrzeżenie karty: 5. 1) w przypadku utraty lub kradzieży 2) z innych powodów 6. Niezwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie jednostki Banku niezwróconą kartę 7. Wydanie duplikatu karty 1 duplikat karty 8. Odblokowanie karty 9. Zmiana limitu karty 10. Miesięczne zestawienie transakcji 3,0 Za każde zestawienie 11. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 50,0 wznowioną kartę 12. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe 1% Od kwoty transakcji 13. Transakcje gotówkowe: 1) w bankomatach w kraju 2) w kasach w kraju 3) w kasach obcych za granicą 4) w bankomatach obcych za granicą 2% min 7,0 3% min 3% min 3% min Od każdej wypłaty 14. Opłata za zmianę kodu PIN 6,00zł zmianę 9 5) Taryfa dla posiadaczy kart kredytowych VISA wydawanych dla klientów indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi podstawowa Tryb pobierania opłaty od 1. Wydanie karty 1 kartę 2. Używanie karty głównej Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. Opłata nie jest naliczana w 5,9 przypadku, gdy miesięczna suma wartości transakcji bezgotówkowych jest większa niż 590,0. 3. Używanie karty dodatkowej Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. Opłata nie jest naliczana w 3,4. przypadku, gdy miesięczna suma wartości transakcji bezgotówkowych jest większa niż 350,0. 4. Ekspresowe wydanie karty 70,0 kartę 5. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 3 kartę Zastrzeżenie karty: 6. 1) w przypadku utraty lub kradzieży 2) z innych powodów 40,0 7. Wydanie duplikatu karty 3 duplikat karty 8. Ubezpieczenie karty 3,0 9. Zmiana, na wniosek użytkownika karty, limitu kredytowego w trakcie ważności karty Wydanie nowego PINu. nowy PIN 11. Ekspresowe wydanie nowego PINu 4. nowy PIN 12. Zmiana PINu w bankomacie 4, Sporządzenie i wysłanie duplikatu wyciągu rachunku karty na wniosek użytkownika karty Za każde zestawienie 14. Obsługa nieterminowej spłaty 40,0 Za każde wezwanie 15. Opłata za przekroczenie limitu kredytowego 40,0 Za każde przekroczenie 16. Opłata za uruchomienie procedury GCAS W pełnej wysokości otrzymanej opłaty z VISA 17. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe 1% Od kwoty transakcji 18 Transakcje gotówkowe 3% min 7,0 Od każdej wypłaty 19. Przewalutowania w przypadku transakcji dokonanych za granicą w walucie innej niż EUR do 1% wartości transakcji, dotyczy także transakcji dokonanych w walucie innej niż EUR lub PLN

10 Rozdział V Opłaty i prowizje od kredytów 10 1) Opłaty i prowizje od kredytów udzielanych klientom instytucjonalnym, wspólnotom mieszkaniowym i jednostkom samorządu terytorialnego Lp 1 Prowizja za przyznanie kredytu klientom instytucjonalnym: a) kredyt obrotowy b) kredyt w rachunku bieżącym c) kredyt płatniczy d) kredyt rewolwingowy e) kredyt inwestycyjny inny niż preferencyjny i unijny f) kredyt unijny g) kredyt preferencyjny h) kredyt hipoteczny i) dopuszczalny debet w rachunku bieżącym podstawowa 2 Prowizja za przyznanie kredytu wspólnotom mieszkaniowym 2,50% 3 Prowizja za przyznanie kredytu jednostkom samorządu terytorialnego: a) kredyt krótkoterminowy b) kredyt średnio i długoterminowy 4 Prowizja od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu, jeśli umowa kredytowa nie stanowi inaczej: 1) części kredytu 2) całości kredytu. 1,50% 1,00 % 1,50 % 5 Prowizja od salda niewykorzystanego kredytu w rachunku rozliczeniowym (bieżącym). 0,025 % 6 Prowizja za czynności związane z procedurą zmiany w umowie kredytowej (poza zmianą oprocentowania): a) wznowienia lub przedłużenia linii kredytu odnawialnego w rachunku rozliczeniowym (bieżącym) b) zmiana warunków umowy o kredyt na wniosek płatna jednorazowo do każdego aneksu za każdy dzień 1,50% 200,0 7 Za niewykorzystanie kredytu (transzy) postawionego do dyspozycji Klienta w terminach określonych w umowie kredytowej. 8 Prowizja za czynności związane z procedurą zmiany w umowie kredytowej (poza zmianą oprocentowania): 1) wydłużenie umowy i kredytu na kolejny okres w odniesieniu od kredytów odnawialnych 2) podwyższenie kwoty kredytu 3) zmiana formy zabezpieczenia kredytu 4) pozostałe zmiany dokonane na wniosek Klienta 1,00% 0,75% 9 Opłata za prowadzenie rachunku dopłat przy kredytach preferencyjnych w stosunku rocznym od kwoty zadłużenia - pobierana miesięcznie lub kwartalnie. 1,50% 10 Opłata za wydanie na wniosek Klienta oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu gospodarczego (opinia bankowa). 300,0 11 Opłata za wydanie wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej 100,0 12 Opłata za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia, że: 1) nie figuruje w ewidencji jako dłużnik 2) stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz innych tytułów Uwaga: zaświadczenie wydane przez dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez Bank. 50,0 100,0 13 Za sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela odpisu umowy kredytowej 100,0 14 Za wysłanie do Kredytobiorcy upomnienia/ monitu o spłatę kredytu, odsetek lub raty kredytu. Bank obciąża Kredytobiorcę za wysłanie upomnienia do Poręczycieli według tych samych stawek. 15 Za wydanie na wniosek Klienta zgody na wykreślenie hipoteki. 100,0 16 Sporządzenie historii umowy kredytowej. 80,0 17 Za przygotowanie i zawarcie Umowy - porozumienia w sprawie otwarcia linii kredytu płatniczego. 350,0 18 Za wydanie Wnioskodawcy promesy kredytowej. 200,0 19 Opłata za obsługę kredytową pobierana w czasie trwania umowy kredytu: 1) przy spłatach kredytu w ratach miesięcznych 2) przy spłatach kredytu w ratach kwartalnych 3) przy spłatach kredytu w pozostałych ratach min max Tryb pobierani a opłaty od Jednoraz owo 1 monit miesięcznie 90,0 kwartalnie 30,0 miesięcznie 20 Za wyjazd do Kredytobiorcy związany z udzieleniem, monitoringiem lub nieterminową obsługą kredytu. 100,0 za każde rozpoczęte 100 km w odległości od siedziby Banku 21 Wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego / wyciągu z ksiąg Banku Telefoniczne upomnienie Kredytobiorcy związane z nieterminową spłatą kredytu, raty kredytu, odsetek. 13,0 23 Za wysłanie do Kredytobiorcy wezwania do zapłaty lub ostatecznego wezwania do zapłaty kredytu, odsetek lub kosztów. Bank obciąża Kredytobiorcę za wysłanie wezwania lub ostatecznego wezwania do Poręczycieli wg tych samych stawek 2 Za każde wezwani e 2) Opłaty i prowizje od kredytów i pożyczek dla klientów indywidualnych Lp 1 Prowizja za przyznanie kredytu: a) odnawialny dla posiadaczy ROR b) kredyt gotówkowy do 12 m-cy pow. 12 m-cy c) kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną podstawowa 3,50% 4,50% 2,50% min max Tryb pobierani a opłaty od Jednoraz owo

11 d) kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych e) kredyt odnawialny - dopuszczalne saldo debetowe w ROR f) kredyt mieszkaniowy g) kredyt konsolidacyjny do 120 m-cy pow. 120 m-cy h) kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipoteką do 60 m-cy pow. 60 m-cy i) pożyczka hipoteczna do 60 m-cy pow. 60 m-cy 2 Prowizja od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu, jeśli umowa kredytowa nie stanowi inaczej: 1) części kredytu 2) całości kredytu 2,50% 3,50% 3,50% 4,50% 3,50% 0,50 % 1,00 % 3 Prowizja od salda niewykorzystanego kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. 0,013% 4 Prowizja za czynności związane z procedurą zmiany w umowie kredytowej (poza zmianą oprocentowania): 1) wydłużenie umowy kredytu na kolejny okres w odniesieniu do kredytów odnawialnych 2) podwyższenie kwoty kredytu 3) zmiana formy zabezpieczenia kredytu 4) pozostałe zmiany dokonane na wniosek Klienta za każdy dzień 1,00% 0,75% 5 Za niewykorzystanie kredytu (transzy) postawionego do dyspozycji Klienta w terminach określonych w umowie kredytowej. 2,0% 6 Opłata za wydanie na wniosek Klienta oceny sytuacji ekonomicznej (opinia bankowa). 100,0 7 Opłata za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia, że: 1) nie figuruje w ewidencji jako dłużnik 2) stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz innych tytułów Uwaga: zaświadczenie wydane przez dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez Bank. 30,0 50,0 8 Za sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy kredytowej 40,0 9 Za wysłanie do Kredytobiorcy upomnienia/ monitu o spłatę kredytu, odsetek lub raty kredytu. Bank obciąża Kredytobiorcę za wysłanie upomnienia do Poręczycieli według tych samych stawek. 10 Za wydanie na wniosek Klienta zgody na wykreślenie hipoteki. 50,0 11 Sporządzenie historii umowy kredytowej. 80,0 12 Za wydanie Wnioskodawcy promesy kredytowej. 200,0 13 Opłata za obsługę kredytową pobierana w czasie trwania umowy kredytu: 1) przy spłatach kredytu w ratach miesięcznych 2) przy spłatach kredytu w ratach kwartalnych 3) przy spłatach kredytu w pozostałych ratach 1,0 1 monit miesięcznie 30,0 kwartalnie miesięcznie 14 Za wyjazd do Kredytobiorcy związany z udzieleniem, monitoringiem lub nieterminową obsługą kredytu. 100,0 za każde rozpoczęte 100 km w odległości od siedziby Banku 15 Wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego / wyciągu z ksiąg Banku Telefoniczne upomnienie Kredytobiorcy związane z nieterminową spłatą kredytu, raty kredytu, odsetek. 13,0 17 Za wysłanie do Kredytobiorcy wezwania do zapłaty lub ostatecznego wezwania do zapłaty kredytu, odsetek lub kosztów. Bank obciąża Kredytobiorcę za wysłanie wezwania lub ostatecznego wezwania do Poręczycieli wg tych samych stawek Za każde wezwani e 11 Rozdział VI. Opłaty i prowizje dotyczące przechowywania w depozycie bankowym Lp. podstawowa minimalna maksymalna Tryb pobierania opłaty od 1 Przechowywanie w depozycie bankowym dokumentów lub innych wartościowych rzeczy 1 2 Udostępnienie skrytki sejfowej (opłata jest pobierana z góry) 600,0 opłata roczna skrytkę 60,0 opłata miesięczna 3 Opłata za utratę jednego klucza do skrytki sejfowej 100,0 Za dorobienie klucza 4 Opłata za utratę dwóch kluczy do skrytki sejfowej, rozwiercenie zamka, wymianę zamka i wydanie nowych kluczy 1000,0 Za wykonane czynności Rozdział VII. Opłaty i prowizje za inne czynności bankowe Lp. podstawowa minimalna maksymalna Tryb pobierania opłaty od 1 Wpłaty na rachunki bankowe prowadzone przez banki inne niż BS Lesznowola 0,5% od kwoty Od każdej wpłaty 2 Rozpatrzenie reklamacji oraz wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów zarchiwizowanych (Prowizja jest pobierana z góry): 1) do 3 miesięcy wstecz 2) powyżej 3 miesięcy wstecz 2 50,0 Od każdej dyspozycji 3 Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocnictw, pozostających w aktach Od każdej dyspozycji 4 Rozmiana gotówki Klientom: 1) z nominału większego na mniejszy 2) z nominału mniejszego na większy 0,5% od kwoty 1% od kwoty 4,0 100,0 Od każdej rozmiany

12 5 Wymiana krajowych znaków pieniężnych: 1) do kwoty 100,0 2) powyżej kwoty 100,0 6 Zastrzeżenie dokumentu tożsamości: 1) osoby korzystającej z usług z oferty 2) osoby innej niż wskazana w pkt Od każdej wymiany Za każde zastrzeżenie Rozdział VIII. Opłaty i prowizje dotyczące rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów indywidualnych Lp Podstawowa minimalna maksymalna Tryb pobierania opłaty od 1 Otwarcie rachunku: 1) oszczędnościowego 2) terminowej lokaty oszczędnościowej 2 Prowadzenie rachunku: 1) oszczędnościowego 2) terminowej lokaty oszczędnościowej 16,0 7,0 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach 5 Przeksięgowania wewnętrzne pomiędzy rachunkami walutowymi w formie przelewów i not bankowych: 1) z rachunku oszczędnościowego na rachunek rozliczeniowy i odwrotnie 2) pozostałe przeksięgowania wewnętrzne 6 Zlecenia stałe obsługiwane na podstawie dyspozycji składanych w placówkach : 1) aktywacja zleceń stałych 2) realizacja przelewów 3) modyfikacja zleceń stałych 4) odwołanie zleceń stałych 7 Wydanie na wniosek Klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i wysokości salda 2) opinii bankowej 8 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w formie papierowej w placówce 2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 3) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) Klienta 9 Sporządzenie odpisu lub kopii: 1) jednego dowodu księgowego gdy klient określił datę dokonania operacji 2) jednego dowodu księgowego gdy klient nie określił daty dokonania operacji 10 Sporządzenie wydruku historii rachunku: 1) za bieżący miesiąc - za każdy dzień roboczy 2) za każdy miesiąc poprzedni roku bieżącego 3) za każdy miesiąc roku poprzedniego 11 Przesłanie faxem potwierdzenia realizacji przez bank polecenia przelewu z rachunku Klienta lub innego dokumentu: 1) na terenie kraju 2) poza granice kraju 12 Dokonanie zmian warunków umowy rachunku bankowego: 1) zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 2) wprowadzenie zmian na karcie wzorów podpisów 3) zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 13 Dyspozycje na wypadek śmierci : 1) przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2) zmiana i odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 0,5% 2,0 40,0 70,0 8,0 1,0 1 6,0 12,0 1 3,5 50,0 2 rachunek Od kwoty Za każde zaświadczenie opinię bankową Za każde zestawienie Za każde odwołanie lub zmianę 14 Dokonanie blokady środków na rachunku oszczędnościowym lub terminowej lokaty oszczędnościowej z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,0 15 Udostępnienie usługi SMS: 16 Monit lub wezwanie do zapłaty wierzytelności Banku: 1) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty wierzytelności Banku za pośrednictwem operatora pocztowego 2) sporządzenie i wysłanie monitu drogą elektroniczną ( , telefon, SMS) 3,0 monit 1 17 Wydanie bezpiecznej koperty do wpłat zamkniętych 1,5 kopertę 18 Odzyskanie na wniosek Klienta środków pieniężnych, w przypadku wykonania przez odzyskaną bank zlecenia płatniczego zgodnego z dyspozycją Posiadacza rachunku lub kwotę pełnomocnika: 1) kwota odzyskanych środków pieniężnych do wysokości ,0 2) kwota odzyskanych środków pieniężnych powyżej ,0 30,0

13 19 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu w związku z zajęciem rachunku przez organ egzekucyjny: 1) realizacja części 2) realizacja całości 3) udzielenie odpowiedzi na zajęcie wierzytelności 2 50,0 13 odpowiedź 20 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 21 Wyjazd do Klienta w celu potwierdzenia przez pracownika banku wzoru podpisu: 1) wyjazd na odległość do 50 km 2) wyjazd na odległość powyżej 50 km 22 1) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją sha 2) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją our - dla zleceń do EUR - dla zleceń powyżej EUR 30,0 opłata będzie ustalana indywidualnie z Klientem 30,0 60,0 wyjazd Od każdej blokady 23 Przelew środków z lokaty (całości lub części) na rachunek prowadzony przez bank inny niż 24 Przelew odsetek od lokaty na rachunek prowadzony przez bank inny niż 25 Przelewy przychodzące: 1) OUR (pobierana od Zleceniodawcy) 2) BEN, SHA (pobierana od Posiadacza rachunku) 26 Polecenie wypłaty za granicę Opłata pobierana jest przez banki pośredniczące według taryfy obowiązującej w danym banku 26 Zamknięcie rachunku rachunek Rozdział IX. Opłaty i prowizje dotyczące rachunków rozliczeniowych w walutach wymienialnych dla Klientów instytucjonalnych Lp podstawowa minimalna maksymalna Otwarcie rachunku: 1) pomocniczego 80,0 2) lokat terminowych 2 Prowadzenie rachunku: 1) pomocniczego 2) lokat terminowych 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek: 1) pomocniczy 2) lokat terminowych 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku: 1) pomocniczego 2) lokat terminowych 5 Przeksięgowania wewnętrzne pomiędzy rachunkami walutowymi w formie przelewów i not bankowych: 1) z rachunku pomocniczego na rachunek oszczędnościowy i odwrotnie 2) pozostałe przeksięgowania wewnętrzne 6 Zlecenia stałe obsługiwane na podstawie dyspozycji składanych w placówkach : 1) aktywacja zleceń stałych 2) realizacja przelewów 3) modyfikacja zleceń stałych 4) odwołanie zleceń stałych 7 Wydanie na wniosek Klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i wysokości salda 2) opinii bankowej 8 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w formie papierowej w placówce 2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 3) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) Klienta 9 Sporządzenie odpisu lub kopii: 4) jednego dowodu księgowego gdy klient określił datę dokonania operacji 5) jednego dowodu księgowego gdy klient nie określił daty dokonania operacji 6) wyciągu z rachunku 10 Sporządzenie wydruku historii rachunku: 1) za bieżący miesiąc - za każdy dzień roboczy 2) za każdy miesiąc poprzedni roku bieżącego 3) za każdy miesiąc roku poprzedniego 11 Przesłanie faxem potwierdzenia realizacji przez bank polecenia przelewu z rachunku Klienta lub innego dokumentu: 1) na terenie kraju 2) poza granice kraju 12 Dokonanie zmian warunków umowy rachunku bankowego: 1) zmiana warunków umowy rachunku 2) wprowadzenie zmian na karcie wzorów podpisów 30,0 0,5% od kwoty 0,4% od kwoty 0,5% 2,0 40,0 70,0 8,0 1 1,0 1 6,0 12,0 1 3,5 Tryb pobierania opłaty od rachunek Od każdej wpłaty Od każdej wypłaty Od kwoty przelew Za każde zaświadczenie opinię bankową dokument Za każde zestawienie dokument dokument dokument 3) zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 13 Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,0

14 14 Udostępnienie usługi SMS: 15 Monit lub wezwanie do zapłaty wierzytelności Banku: 1) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty wierzytelności Banku za pośrednictwem operatora pocztowego 2) sporządzenie i wysłanie monitu drogą elektroniczną ( , telefon, SMS) 14 monit 1 16 Wydanie bezpiecznej koperty do wpłat zamkniętych 1,5 kopertę 17 Odzyskanie na wniosek Klienta środków pieniężnych, w przypadku wykonania przez bank zlecenia płatniczego zgodnego z dyspozycją Posiadacza rachunku lub pełnomocnika: odzyskaną 1) kwota odzyskanych środków pieniężnych do wysokości ,0 kwotę 2) kwota odzyskanych środków pieniężnych powyżej ,0 30,0 18 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu w związku z zajęciem rachunku przez organ egzekucyjny: 1) realizacja części 2) realizacja całości 3) udzielenie odpowiedzi na zajęcie wierzytelności 2 50,0 przelew przelew odpowiedź 19 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 20 Wyjazd do Klienta w celu potwierdzenia przez pracownika banku wzoru podpisu: 1) wyjazd na odległość do 50 km 2) wyjazd na odległość powyżej 50 km 21 1) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją sha 2) Dokonanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym z opcją our - dla zleceń do EUR - dla zleceń powyżej EUR 30,0 opłata będzie ustalana indywidualnie z Klientem wyjazd Od każdej blokady 30,0 60,0 22 Wydanie dokumentów do inkasa dokumentowego 50,0 Za komplet dokumentów 23 Niepodjęcie gotówki w umówionym terminie 0,1 % Od kwoty 24 Przelew środków z lokaty (całości lub części) na rachunek prowadzony przez bank inny niż BS Lesznowola przelew 25 Przelew odsetek od lokaty na rachunek prowadzony przez bank inny niż przelew 26 Przelewy przychodzące: 1) OUR (pobierana od Zleceniodawcy) przelew 2) BEN, SHA (pobierana od Posiadacza rachunku) 27 Polecenie wypłaty za granicę Opłata pobierana jest przez banki pośredniczące według taryfy obowiązującej w danym banku 28 Zamknięcie rachunku rachunek Rozdział X. Opłaty i prowizje od gwarancji i poręczeń wprowadzone od 1 lutego 2010 r. Lp. podstawowa minimalna maksymalna Tryb pobierania opłaty od 1 Prowizja za przygotowanie gwarancji, poręczeń oraz o zmianę na wniosek warunków umowy (od kwoty gwarancji) 0,2% 10 Jednorazowo 2 Prowizja od udzielonej gwarancji, poręczeń (od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres) 0,5% 10 Od kwoty gwarancji 3 Opłata za anulowanie gwarancji 8 Jednorazowo 4 Opłata za wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty w ramach gwarancji 5 Jednorazowo 5 Prowizja za potwierdzenie gwarancji 5 Jednorazowo Zarząd Banku Spółdzielczego w Lesznowoli

15 15 Załącznik do Rozdziału II Taryfy opłat i prowizji obowiązującej w oraz podległych jednostkach stan na r. Podstawowe opłaty i prowizje dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych w ofercie STARTOWY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Rodzaj opłaty/prowizji opłata za miesięczne prowadzenie rachunku 15 zł 15 zł opłata za wydanie jednej karty płatniczej dla Posiadacza rachunku opłata za miesięczne używanie jednej karty przez Posiadacza rachunku 6 zł 6 zł opłata miesięczna za posiadanie rachunku internetowego CUI prowizja za realizację płatności z wpływu bieżącego 0 % Oprocentowanie środków na rachunku nieoprocentowany Podstawowe opłaty i prowizje dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych w ofercie NOWE KONTO DLA FIRMY Rodzaj opłaty/prowizji opłata za otwarcie rachunku rozliczeniowego opłata za miesięczne prowadzenie rachunku 15 zł opłata za wydanie jednej karty płatniczej dla Posiadacza rachunku 5 zł opłata za miesięczne używanie jednej karty przez Posiadacza rachunku 5 zł opłata miesięczna za posiadanie rachunku internetowego CUI prowizja za realizację płatności z wpływu bieżącego 0 % przelew internetowy w CUI 80 gr Oprocentowanie środków na rachunku Nieoprocentowany Pozostałe opłaty i prowizje nie wymienione w niniejszym załączniku są zgodne z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji. Nie dotyczy stawek opłat i prowizji ustalonych w wyniku negocjacji. Zarząd Załącznik do Rozdziału III Taryfy opłat i prowizji obowiązującej w oraz podległych jednostkach od dnia r. Podstawowe opłaty i prowizje dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w ofercie NOWE KONTO DLA CIEBIE Rodzaj opłaty/prowizji opłata za otwarcie rachunku opłata za miesięczne prowadzenie rachunku 5 zł opłata za wydanie jednej karty płatniczej do rachunku 3 zł opłata za miesięczne używanie jednej karty płatniczej do rachunku 3 zł opłata miesięczna za posiadanie rachunku internetowego CUI prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych opłata za otwarcie rachunku dla osoby małoletniej opłata miesięczna za prowadzenie rachunku dla osoby małoletniej przelew internetowy w CUI 1 zł Oprocentowanie środków na rachunku nieoprocentowany Podstawowe opłaty i prowizje dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w ofercie RACHUNEK STARTOWY Rodzaj opłaty/prowizji opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 5 zł opłata za wydanie jednej karty płatniczej do rachunku opłata miesięczna za używanie jednej karty płatniczej do rachunku 3 zł opłata miesięczna za posiadanie rachunku internetowego CUI prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych opłata za przelew internetowy CUI 1 zł Oprocentowanie środków na rachunku nieoprocentowany Podstawowe opłaty i prowizje dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w ofercie RACHUNEK STARTOWY VIP Rodzaj opłaty/prowizji opłata za miesięczne prowadzenie rachunku 5 zł opłata za wydanie jednej karty płatniczej do rachunku opłata za miesięczne używanie jednej karty płatniczej do rachunku 3 zł opłata miesięczna za posiadanie rachunku internetowego CUI prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych opłata miesięczna ze usługę SMS lub TeleComp (do wyboru przez ) 1 zł opłata za wydanie drugiej karty płatniczej do tego samego rachunku (dla osoby wskazanej) opłata za miesięczne używanie drugiej karty płatniczej do tego samego rachunku 3 zł opłata za otwarcie rachunku dla osoby małoletniej opłata miesięczna za prowadzenie rachunku dla osoby małoletniej opłata za przelew internetowy CUI 1 zł Oprocentowanie środków na rachunku nieoprocentowany Pozostałe opłaty i prowizje nie wymienione w niniejszym załączniku są zgodne z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji. Nie dotyczy stawek opłat i prowizji ustalonych w wyniku negocjacji. Zarząd

WYCIĄG Z ZASAD POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

WYCIĄG Z ZASAD POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA OPŁAT I PROWIZJI za czynności bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli oraz w jednostkach podległych od dnia 01.02.2014r. tekst jednolity ROZDZIAŁ I. WYCIĄG Z ZASAD POBIERANIA PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 110/ZA/2017 z dnia 31.10.2017 r. obowiązuje od 06.11.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach WYCIĄG Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach Lp. Rodzaj czynności Obowiązująca stawka* PRODUKTY DEPOZYTOWE I ROZLICZENIOWE A. Czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo