Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek"

Transkrypt

1 Nazwisko... Data... Wdział... Imię... Dzień tg.... Godzina... Ćwiczenie 36 Badanie układu dwóch soczewek Wznaczenie ogniskowch soczewek metodą Bessela Odległość przedmiotu od ekranu (60 cm 0 cm) l Soczewka Obraz powiększon Odległość przedmiotu od soczewki obraz:.. Obraz pomniejszon Odległość przedmiotu od soczewki obraz:... d d d Ogniskowa l d Δ - dokładność = Δ = = Δ = Wznaczenie położenia obrazu w układzie dwóch soczewek A. Soczewki rozstawione na odległość Odległość przedmiotu od soczewki (5 cm 35 cm) Odległość międz soczewkami (40 cm 55 cm) Odległość obrazu od soczewki obraz:.. B. Soczewki blisko siebie Odległość obrazu od soczewki obraz:.. s wartość zmierzona wartość zmierzona wartość obliczona s Δ - dokładność = Δ = wartość obliczona Δ - dokładność = Δ =

2 Wstęp teoretczn Soczewki serczne ograniczone są dwiema kulistmi powierzchniami, które mogą bć wklęsłe lub wpukłe. Światło przechodząc z powietrza do szkła (jeśli soczewka jest wkonana ze szkła), a następnie ze szkła do powietrza, załamuje się na obu granicach ośrodków. Kierunek tego załamania zależ od ośrodka z którego światło wchodzi i do którego wchodzi (a dokładniej zależ od stosunku współcznnika załamania ośrodka, z którego światło wchodzi do współcznnika załamania ośrodka, do którego światło wchodzi). Jeżeli prostą prostopadłą do powierzchni soczewki nazwiem normalną, to światło przechodząc z powietrza do szkła załamie się w kierunku normalnej, a przechodząc ze szkła do powietrza załamie się od normalnej. Kierunek załamania światła zależ też od kształtu granic ośrodków. Np. światło przechodząc z powietrza do szkła przez wklęsłą powierzchnię soczewki załamie się w kierunku przeciwnm do głównej osi optcznej soczewki (rs.), a przechodząc przez wpukłą powierzchnię załamie się w kierunku głównej osi optcznej. Normalna Promień świetln Główna oś optczna Powierzchnia wklęsła soczewki Powierzchnia wpukła soczewki W eekcie, w zależności od kształtu dostajem soczewki skupiające lub rozpraszające. W soczewce skupiającej wszstkie promienie padające na powierzchnię soczewki równolegle do głównej osi optcznej, po wjściu z soczewki przechodzą przez jeden punkt nazwan ogniskiem F (rs.). W soczewce rozpraszającej promienie padające równolegle, po wjściu z soczewki nie przecinają się. Natomiast przecinają się przedłużenia promieni wchodzącch z soczewki, w punkcie nazwanm ogniskiem pozornm. Odległość ogniska od soczewki nazwam ogniskową. Ogniskowa soczewki rozpraszającej ma wartość ujemną (<0). W okulistce użwa się również pojęcia dioptrii. Jest to jednostka zdolności skupiającej, która jest odwrotnością ogniskowej. Jednostka m nazwana jest dioptrią. Jeżeli po jednej stronie soczewki umieścim przedmiot, to w pewnej określonej odległości od soczewki powstanie ostr obraz tego przedmiotu. Obraz może bć rzeczwist lub pozorn. Obraz rzeczwist powstaje po drugiej stronie soczewki niż przedmiot, i można go zobaczć na ekranie. Obraz pozorn powstaje z przedłużenia promieni wchodzącch z soczewki, po tej samej stronie soczewki co przedmiot. Dlatego obrazu pozornego nie możem

3 zobaczć na ekranie. Soczewki rozpraszające dają tlko obraz pozorne. Soczewki skupiające dają obraz pozorne tlko wted, gd przedmiot jest bardzo blisko soczewki, np. tak jak wted gd patrzm przez lupę (w odległości mniejszej niż ogniskowa). W pozostałch stuacjach, soczewki skupiające dają obraz rzeczwiste. Obraz może bć prost lub odwrócon. Soczewki rozpraszające dają tlko proste obraz. Soczewki skupiające dają proste obraz tlko wted, gd przedmiot umieszczon jest bardzo blisko soczewki (w odległości mniejszej niż ogniskowa). W pozostałch przpadkach obraz są odwrócone. Obraz może bć powiększon lub pomniejszon w porównaniu z przedmiotem. Soczewki rozpraszające zawsze pomniejszają. W soczewkach skupiającch zależ to od odległości soczewki od przedmiotu. Soczewka skupiająca pomniejsza, gd przedmiot jest daleko od soczewki (w odległości większej niż podwójna ogniskowa). Gd przedmiot znajduje się w odległości mniejszej niż podwójna ogniskowa, obraz jest powiększon. Gd przedmiot znajduje się w odległości równej podwójnej ogniskowej obraz jest tej samej wielkości co przedmiot, a w odległości równej ogniskowej obraz w ogóle nie powstaje. Ogniskową soczewki możem obliczć z prostego wzoru soczewkowego: mierząc odległość przedmiotu od soczewki i odległość ostrego obrazu od soczewki. W ćwiczeniu posłużm się jednak dokładniejszą metodą Bessela. W metodzie tej ustalam stałą odległość przedmiotu od ekranu l, a następnie ustawiam soczewkę tak, ab na ekranie uzskać najpierw ostr obraz powiększon, a potem obraz pomniejszon. W obu przpadkach odcztujem odległości soczewki od przedmiotu i i obliczam różnicę położeń soczewki d. Wzór soczewkow dla obrazu powiększonego oraz dla obrazu pomniejszonego ma postać : oraz,prz czm = oraz =. Stąd uzskujem :. Następnie z zależności l określam : l, a z d l określam l d. Stąd : l d l d l. Podstawiam wzor do równania :. l d l d l d Ostatecznie uzskujem wzór na ogniskową : l d. Soczewki skupiające i rozpraszające można zestawiać w układ. Układ takie mają szerokie zastosowanie praktczne, np. w okulistce. Soczewka okularów z soczewką oka tworzą układ o ogniskowej odpowiedniej do ostrego widzenia bliskich lub dalekich przedmiotów. Położenie ostrego obrazu w układzie dwóch soczewek możem obliczć

4 korzstając ze wzoru soczewkowego. Dla pierwszej i drugiej soczewki wzór soczewkow wgląda następująco : i. Po przekształceniu dostaniem : oraz. Ze wzoru dla pierwszej soczewki możem wprowadzić :. W układzie soczewek obraz otrzmwan z pierwszej soczewki staje się przedmiotem dla drugiej soczewki. Dlatego odległość międz soczewkami możem wrazić jako s, stąd : s s. Po podstawieniu do wzoru dla drugiej soczewki dostajem :. s Gd soczewki ustawim bardzo blisko siebie, możem zastosować wzór dla układu soczewek:. Jeżeli zastosujem wzór soczewkow dla całego układu : u, z połączenia obu równań uzskam :. u Stąd : Wkonanie ćwiczenia. Na ławie optcznej umieszczone jest źródło światła, przedmiot (płtka z wciętm otworem) oraz ekran. Ustaw odległość l międz przedmiotem a ekranem w zakresie 60 0 cm i wpisz ją do tabeli pomiarowej.. Obejrzj soczewkę i. W jaki sposób można ustalić, cz są to soczewki skupiające cz rozpraszające? 3. Umieść na ławie soczewkę i przesuwając nią znajdź ostr, powiększon obraz. Odcztaj odległość przedmiotu od soczewki. Cz obraz jest prost cz odwrócon? Zapisz obserwację w tabeli pomiarowej. 4. Znajdź ostr, pomniejszon obraz. Odcztaj odległość przedmiotu od soczewki. Cz obraz jest prost, cz odwrócon? Zapisz obserwację w tabeli pomiarowej. 5. Zdejmij z ław soczewkę i wkonaj takie same pomiar z soczewką. 6. Oblicz ogniskowe obu soczewek. Porównaj je z abrcznmi wartościami zdolności zbierającch podanmi na soczewkach (oblicz ogniskową na podstawie zdolności zbierającej, wartość zmierzona metodą Bessela nie powinna różnić się więcej niż cm od wartości abrcznej). 7. Umieść na ławie obie soczewki. Zachowaj kolejność soczewek (od lewej stron: przedmiot, soczewka, soczewka, ekran). Ustaw odległość międz przedmiotem a soczewką w zakresie 5 35 cm, oraz odległość s międz soczewką a soczewką w zakresie cm. Zapisz te odległości w tabeli pomiarowej.

5 8. Przesuwając ekran spróbuj znaleźć najostrzejsz obraz i zanotuj jego odległość od soczewki. Cz obraz jest prost cz odwrócon? Cz obraz jest powiększon cz pomniejszon? Zapisz obserwację w tabeli pomiarowej. 9. Oblicz odległość obrazu od soczewki. 0. Dostaw soczewkę do soczewki (nie zmieniam położenia soczewki ). Przesuwając ekran (soczewek nie ruszam) znajdź nowe położenie ostrego obrazu i zanotuj odległość ekranu od soczewki. Cz obraz jest prost cz odwrócon? Cz obraz jest powiększon cz pomniejszon? Zapisz obserwację w tabeli pomiarowej.. Oblicz odległość obrazu od soczewki. Rachunek błędu: W ćwiczeniu wkonujem jeden rodzaj pomiarów: mierzm odległości za pomocą linijki z podziałką milimetrową. Odczt położenia wkonujem z ograniczoną dokładnością, zatem wniki końcowe jakie otrzmujem, czli wartości ogniskowch i obliczane odległości obrazu od soczewki, również mają pewną niedokładność. Do przbliżonego oszacowania dokładności metod pomiarowej stosujem następujące wzor: ( l d) - dla wznaczenia obu ogniskowch: l, gdzie Δl to dokładność odcztu odległości przedmiotu od ekranu, można przjąć Δl=0,5 cm; - dla obliczenia wartości odległości obrazu od soczewki: ( ), gdzie Δ i to obliczone dokładności wznaczenia ogniskowch, a Δ to dokładność odcztu odległości przedmiotu od soczewki, można przjąć Δ =0,5 cm. Wzór ten stosujem zarówno dla soczewek rozstawionch, jak i soczewek zsuniętch. Wartości obliczonch dokładności wpisujem w odpowiednich miejscach tabeli, zaokrąglone do gór do pierwszej cr znaczącej. Ptania do dskusji:. W jaki sposób można ustalić, cz soczewka jest skupiająca cz rozpraszająca?. W układzie dwóch soczewek, w zależności od odległości pomiędz soczewkami, można uzskać zarówno obraz proste jak i odwrócone. Dlaczego? 3. Cz zmierzona i obliczona odległość obrazu od soczewki w układzie rozstawionch soczewek jest podobna cz różna? Uzasadnij wkorzstując obliczoną w rachunku błędu dokładność metod pomiarowej Δ. 4. Cz zmierzona i obliczona odległość obrazu od soczewki w układzie zsuniętch soczewek jest podobna cz różna? Uzasadnij wkorzstując obliczoną w rachunku błędu dokładność metod pomiarowej Δ. 5. Czm układ dwóch soczewek zastosowan w ćwiczeniu różni się od lunet Keplera?

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-3

Ć W I C Z E N I E N R O-3 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-3 WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK ZA POMOCĄ METODY BESSELA I.

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Ćwiczenie 77 E. Idczak POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Cel ćwiczenia: zapoznanie się z procesem wytwarzania obrazów przez soczewki cienkie oraz z metodami wyznaczania odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela

Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela Ćwiczenie O4 Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela O4.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowych soczewek skupiających oraz rozpraszających z zastosowaniem o metody Bessela. O4.2.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek

OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek opracował: Dariusz Wardecki Wstęp Soczewką optyczną nazywamy bryłę z przezroczystego materiału, ograniczoną (przynajmniej z jednej strony) zakrzywioną powierzchnią

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI Projekt Plan rozwoj Politechniki Częstochowskiej współinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Nmer Projekt: POKL.04.0.0-00-59/08 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁINśYNIERII

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ METODĄ GRAFICZNĄ I ANALITYCZNĄ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ METODĄ GRAFICZNĄ I ANALITYCZNĄ WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ METODĄ GRAFICZNĄ I ANALITYCZNĄ I. Cel ćwiczenia: wyznaczanie ogniskowej soczewki skupiającej i rozpraszającej, zapoznanie z metodą graiczną i analityczną wyznaczania

Bardziej szczegółowo

Zadania do rozdziału 10.

Zadania do rozdziału 10. Zadania do rozdziału 0. Zad.0.. Jaką wsokość musi mieć pionowe zwierciadło ab osoba o wzroście.80 m mogła się w nim zobaczć cała. Załóżm, że ocz znajdują się 0 cm poniżej czubka głow. Ab prawidłowo rozwiązać

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI OPTYKA CZĘŚĆ I Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej Wstęp Jednym

Bardziej szczegółowo

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński Załamanie światła 35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI sin sin Gdy v 1 > v 2, więc gdy n 2 >n 1, czyli gdy światło wchodzi do ośrodka gęstszego optycznie,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad O Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowych cienkich soczewek: skupiającej (w oparciu o równanie soczewki i metodą Bessela) i rozpraszającej (za pomocą

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów optycznych.

Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów optycznych. msg O 7 - - Temat: Badanie soczewek, wyznaczanie odległości ogniskowej. Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf B Dodatek C f h A x D y E G h Z podobieństwa trójkątów ABD i DEG wynika z h x a z trójkątów DC i EG ' ' h h y ' ' to P ( ) h h h y f to ( 2) y h x y x y f ( ) i ( 2) otrzymamy to yf xy xf f f y f h f yf

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek wygodnie

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar Optyka geometryczna z elementami optyki falowej Marian Talar 21 lipca 2006 1 Informacje ogólne To, że światło jest falą elektromagnetyczną wiadomo było już od czasu gdy J. C. Maxwell (1831-1879) sformułował

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7 OBRAZOWANIE

ĆWICZENIE 7 OBRAZOWANIE Komputerowe Metod Optki lab. Wdział Fizki, Politechnika Warszawska ĆWICZENIE 7 OBRAZOWANIE Celem ćwiczenia jest zasmulowanie działania układów obrazującch w świetle monochromatcznm oraz przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Optyka 2012/13 powtórzenie

Optyka 2012/13 powtórzenie strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Słońce w ciągu dnia przemieszcza się na niebie ze wschodu na zachód. W którym kierunku obraca się Ziemia? Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Optyka w fotografii. Rys 2 Soczewka jako zbiór wielu pryzmatów

Optyka w fotografii. Rys 2 Soczewka jako zbiór wielu pryzmatów Optyka w fotografii Fizyka ani łatwa, ani trudna ale potrzebna! Podręczniki fotografii pełne są skomplikowanych opisów i jeszcze bardziej skomplikowanych teorii, a tymczasem wszystko jest znacznie prostsze

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SZKŁA OPTYCZNE. Zestaw do ćwiczeń

SZKŁA OPTYCZNE. Zestaw do ćwiczeń Zestaw do ćwiczeń SZKŁA OPTYCZNE (V 7-30) Wykaz części wchodzących w skład zestawu: 1. zwierciadło płaskie o średnicy 6 cm, 2. zwierciadło wklęsłe f = 8 cm 3. pryzmat z uchwytem, 4. soczewka dwuwypukła

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, CZĘSTOCHOWA, 2010/2011 Ewa Mandowska, Instytut Fizyki AJD, Częstochowa e.mandowska@ajd.czest.pl

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, CZĘSTOCHOWA, 2010/2011 Ewa Mandowska, Instytut Fizyki AJD, Częstochowa e.mandowska@ajd.czest.pl 1 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, CZĘSTOCHOWA, 2010/2011 Ewa Mandowska, Instytut Fizyki AJD, Częstochowa e.mandowska@ajd.czest.pl DZIAŁ 3 Optyka geometryczna i elementy optyki falowej. Budowa materii. 3.1. Optyka

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo