WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 1 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII FIZYKA Ćwiczenie laboratoryjne nr 43 WYZNACZANIE ABERRACJI SFERYCZNEJ SOCZEWEK I ICH UKŁADÓW Autorzy: doc. dr inż. Wiesław Borys dr inż. Konrad Zubko

2 2 Ćwiczenie 43 WYZNACZANIE ABERRACJI SFERYCZNEJ SOCZEWEK I ICH UKŁADÓW 43.1.Wstęp teoretyczny Soczewka jest to proste urządzenie optyczne wykonane z materiału przeźroczystego dla światła, najczęściej szkła lub tworzywa sztucznego, w którym przynajmniej jedna z jej powierzchni roboczych jest zakrzywiona, np. jest powierzchnią sferyczną, cylindryczną, lub też fragmentem paraboloidy lub hiperboloidy obrotowej. Najczęściej spotykany typ soczewki to soczewka sferyczna, której przynajmniej jedna powierzchnia jest wycinkiem sfery. Każda z powierzchni takiej soczewki może być wypukła, wklęsła lub płaska i stąd mówi się o soczewkach dwuwypukłych, płasko-wklęsłych itd. Z punktu widzenia biegu promieni świetlnych soczewki można podzielić na skupiające i rozpraszające. O tym, czy soczewka jest skupiająca czy rozpraszająca decyduje ich kształt, materiał, z których została ona wykonana jak również własności optyczne medium, w których zostały umieszczone (współczynnik załamania światła). W celu uproszczania wzorów opisujących bieg promieni w soczewkach i ich układach optycznych zostało wprowadzone pojęcie soczewki cienkiej, tzn. modelowej soczewki sferycznej o zaniedbywalnie małej grubości. Dobrym przybliżeniem soczewki cienkiej jest soczewka, której grubość jest znacznie mniejsza od jej ogniskowej, a średnica jest znacznie mniejsza od promieni krzywizn soczewki, i dla której rozpatrywane są tylko promienie biegnące blisko osi optycznej. Soczewka cienka jest soczewką idealną, skupiającą równoległą wiązkę światła w jednym punkcie F zwanym ogniskiem odległym o wartość f od soczewki, nazywana odległością ogniskową (lub ogniskową) soczewki cienkiej (rys.43.1).w ognisku F cienkiej soczewki skupiającej zbiegają się wszystkie równoległe promienie świetlne niezależnie od ich barwy (długości fali świetlnej) jak i również od ich odległości od osi optycznej soczewki. oś optyczna soczewki O f F Rys Bieg promieni świetlnych w cienkiej soczewce skupiającej.

3 3 Idealna soczewka (lub układ optyczny) powinny spełniać następujące warunki odwzorowania: a) obrazem punktu powinien być punkt. b) obrazem płaszczyzny powinna być płaszczyzna. c) przedmiot i jego obraz powinny mieć takie same kształty i barwę. Rzeczywiste soczewki i układy optyczne nie spełniają tego warunku. Charakteryzują się aberracjami, czyli zniekształceniami biegu promieni świetlnych, a więc i zniekształceniami tworzonymi przez nie obrazów. Wady te wynikają przede wszystkim z grubości soczewek (z różnic grubości pomiędzy środkiem a brzegami soczewki) oraz zależności współczynnika załamania materiału, z którego są wykonane od długości fali świetlnej (dyspersji) jak również z niedokładności ich wykonania. Wady soczewek, zwane aberracjami zostały opisane matematycznie i sklasyfikowane przez Seidel'a w 1856 roku. Należą do nich: aberracja sferyczna aberracja chromatyczna astygmatyzm dystorsja krzywizna płaszczyzny obrazu koma Aberracja sferyczna jest to wada soczewki (lub układu optycznego) polegająca na odmiennych długościach ogniskowania promieni świetlnych ze względu na ich położenie pomiędzy środkiem a brzegiem soczewki - im bardziej punkt przejścia światła zbliża się ku brzegowi soczewki (czyli oddala od jego osi optycznej), tym bardziej załamują się promienie świetlne (odległość ogniskowa maleje). Istotę aberracji sferycznej przedstawiono na rys O F S F O Rys Aberracja sferyczna w realnej soczewce skupiającej

4 4 Efektem tego rodzaju aberracji jest spadek ostrości obrazu w całym polu widzenia. Eliminowanie lub ograniczanie tego rodzaju wady optycznej polega tworzeniu takich konfiguracji soczewek, w których jest ona najmniejsza, na stosowaniu przesłon eliminujących promienie odległe od osi optycznej lub też dodatkowych, niesferycznych (asferycznych) soczewek korygujących to zjawisko, tzn. soczewek, których powierzchnie nie są powierzchniami kulistymi. Innym rodzajem zniekształcenia obrazu optycznego jest aberracja chromatyczna. Światło białe składa się z fal świetlnych o różnych długościach, tworzących tzw. spektrum światła białego. W sensie barw odbieranych przez oko ludzkie jest to ciąg barw od fioletowej, poprzez niebieską, zieloną, żółtą, pomarańczową, aż do czerwieni. Aberracja chromatyczna polega na ogniskowaniu w soczewce promieni prezentujących różne długości fali świetlnej (różne barwy) w różnych ogniskach, a nie w jednym, co jest właściwe dla soczewki idealnej (rys. 43.3). światło białe O F fiolet F czerwony Rys Aberracja chromatyczna W typowych soczewkach skupiających promienie prezentujące barwę fioletową skupiane są bliżej soczewki niż promienie czerwone. Ogniska dla pozostałych barw zajmują pozycje pośrednie między F fiolet i F czerwony. Odległość między F fiolet i F czerwony nosi nazwę podłużnej aberracji chromatycznej. Efektem aberracji chromatycznej jest tworzenie rozmytych, zabarwionych konturów na obrazie, pogarszających jego jakość. Aberracje chromatyczną eliminuje się poprzez tworzenie układów soczewek skupiających i rozpraszających wykonanych ze szkieł o różnych współczynnikach załamania (najczęściej przez ich sklejanie). Astygmatyzm jest to wada układu optycznego polegająca na tym, że promienie padające w dwóch prostopadłych płaszczyznach są ogniskowane w różnych punktach. Wywołuje ona obraz nieostry i zniekształcony. Dystorsja (dystorsja pola) jest to wada optyczna układu optycznego polegająca na różnym powiększeniu obrazu w zależności od jego odległości od osi optycznej instrumentu. W efekcie przedmiot w kształcie prostokąta zmienia swój kształt w beczkę albo w poduszkę (dystorsja beczkowa i poduszkowa).

5 5 Krzywizna płaszczyzny obrazu (pola obrazu) polega na tym, że ostry obraz przedmiotu odwzorowywanego powstaje nie na płaszczyźnie, lecz na zakrzywionej powierzchni (najczęściej na pobocznicy walca wklęsłej w kierunku przedmiotu). Koma polega na tym, że wiązka promieni świetlnych wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub komety. Stopień zniekształcenia jest tym większy im dalej od osi optycznej układu znajduje się źródło światła. W układach optycznych aberrację tą można ograniczyć stosując przesłonę wycinającą promienie skrajne Podłużna i poprzeczna aberracja sferyczna Jak wynika z rys. 43.2, skrajne promienie wiązki światła przechodzącego przez soczewkę załamują się tak, że przecinają oś optyczną w punkcie F s bliżej, niż promienie biegnące w pobliżu osi optycznej (osiowe), przecinające oś optyczną w punkcie F o. Punkty F s i F o nazywamy ogniskami soczewki realnej odpowiednio dla promieni skrajnych i osiowych. Odległość a między ogniskami F o i F s dla promieni osiowych i skrajnych nosi nazwę podłużnej aberracji sferycznej. a = f o - f s = F o F s (43.1) Wielkość h określa odległość środka wiązki światła od osi optycznej soczewki. Dla promienia biegnącego blisko osi przyjmuje ona wartość h o, dla promienia skrajnego wartość h s. Zależność a = f(h) przedstawia charakterystykę podłużnej aberracji sferycznej dla danej soczewki. Poprzeczna aberracja sferyczna definiowana jest jako promień krążka świetlnego r o jaki powstanie na ekranie umiejscowionym w płaszczyźnie ogniska F 0 dla promieni osiowych (rys. 43.4). Rys Poprzeczna aberracja sferyczna

6 6 Między aberracją sferyczną poprzeczną r o a podłużną aberracją sferyczną a istnieje następujący geometryczny związek (rys. 43.4) aberracją sferyczną: r o /a = h s / f s (43.2) r o = a h s / f s = F o F s h s / f s (43.3) gdzie f s oznacza długość ogniskowej dla wiązki skrajnej, czyli odległości między soczewką a ogniskiem F s. W rezultacie wyznaczanie wartości aberracji poprzecznej sprowadza się do pomnożenia podłużnej przez stosunek wielkości h s / f s. Uzupełniający opis teoretyczny do ćwiczenia zamieszczony jest na stronie w dziale DYDAKTYKA FIZYKA ĆWICZENIA ABORATORYJNE.

7 Opis układu pomiarowego Układ pomiarowy (Fot.1) składa się ze skalowanej ławy optycznej, źródła światła Z, zestawu wymiennych przesłon w postaci dwóch otworów kołowych oddalonych od siebie o pewną wartość h podanej na każdej przesłon, dwóch stanowisk stałych mocujących soczewki A i B (ich pozycja jest niezmienna) oraz ekranu E zamocowanego na ruchomym, przesuwanym elemencie zaopatrzonym w ostrze wskazujące jego położenie na skalowanej ławie optycznej. Położenie X A i X B, czyli położenie soczewek na ławie optycznej jest stałe i podane w opisie zestawu. Konstrukcja stanowisk mocujących soczewki pozwala na ich łatwe osadzanie i wyjmowanie oraz na obrót wokół osi mocowania. Fot. 1. Widok układu pomiarowego. Zadaniem przesłon jest formowanie dwóch wiązek świetlnych odległych o wartość h od osi optycznej soczewki (rys. 43.5). Wartość h umieszczona na przesłonie równa jest odległości środka wycinanej wiązki światła od osi optycznej soczewki lub zestawu soczewek poddawanych pomiarom. h h O Rys Kształt przesłon formujących wiązki świetlne Pierwsza z przesłon formuje dwie wiązki: pierwsze dwie biegną w pobliżu osi optycznej (h o ), ostatnia zaś wycina dwie wiązki skrajne biegnących tuż przy krawędzi soczewki (h s ). Ponadto w zestawie przesłon znajdują się cztery przesłony o pośrednich wartościach h, które wykorzystywane są do sporządzenia charakterystyki a = f(h) gdzie h=h i -h o, i=0, 1, 2, s.

8 Zasada pomiaru Dla każdej z przesłon ustalane jest takie położenie ekranu E na skalowanej ławie optycznej, w którym obrazy dwóch kołowych otworów pokryją się tworząc pojedynczy, wyraźny krążek sygnalizujący osiągnięcie pozycji ogniskowej (ogniska). Położenie to należy zanotować jako położenie ogniska dla danej wielkości h. Pomiarowi podłużnej aberracji sferycznej podlegają następujące konfiguracje soczewek płasko-wypukłych w stosunku do położenia źródła światła Z (rys ): Z 1 2 Rys Konfiguracje pojedynczej soczewki płasko-wypukłej Rys Konfiguracje dwóch pojedynczych soczewek płasko-wypukłych Zmiana orientacji soczewek w stosunku do źródła światła Z odbywa się poprzez jej obrót na stanowisku mocującym o 180.

9 9 A. Pojedyncza soczewka płasko-wypukła Przeprowadzenie pomiarów 1. Wykonać 5-krotnie pomiar położenia ognisk F o i F s z użyciem przesłon h o i h s dla soczewki płasko-wypukłej A dla konfiguracji 1 i 2 (rys. 6) oraz ich niepewności standardowe u(f) = = () 2. Wyznaczyć wartość różnicy między średnimi położeniami F o i F s. Uzyskana wartość odpowiada wielkości podłużnej aberracji sferycznej a dla danej konfiguracji soczewki (43.1). Wyniki umieścić w Tab Wyznaczyć wartość ogniskowej f s dla płasko-wypukłej soczewki A. Wartość f s dla soczewki A równa jest odległości między położeniem soczewki X A a jej ogniskiem dla przesłony h s. 4. Korzystając z zależności (43.3) obliczyć wartości poprzecznej aberracji sferycznej r o. Wyniki umieścić w Tab.1 wraz z niepewnością pomiarową. Tabela 1. Wyniki pomiarów i wyniki obliczeń podłużnej i poprzecznej aberracji sferycznej dla pojedynczej soczewki płasko-wypukłej A w konfiguracjach 1 i 2 przedstawionych na rys Konfiguracja Położenie F niepewności pomiarowe Położenie F S a = F 0 F S r 0 u(f 0 ) u(f S ) u(a)= u(f 0 )+ u(f S ) u(r 0 ) 5. Wykonać pomiar charakterystyki a = f(h) z użyciem pełnego zestawu przesłon dla soczewki A w konfiguracjach1 i 2 (rys. 43.6). Uzyskane wartości średnie umieścić w Tab.2. Tabela. 2. Wyniki pomiarów podłużnej aberracji sferycznej soczewki płasko-wypukłej A w funkcji odległości wiązki od osi optycznej h dla konfiguracji 1 i 2, jak dla układu na rys Odległość wiązki od osi optycznej h h o = h 1 = h 2 = h 3 = h 4 = h s = Położenie F 0 Konfiguracja 1 Położenie F S a = F 0 F S

10 10 Odległość wiązki od osi optycznej h h o = h 1 = h 2 = h 3 = h 4 = h s = Położenie F 0 Konfiguracja 2 Położenie F S a = F 0 F S B. Układ dwóch soczewek płasko-wypukłych 1. Wykonać 5-krotnie pomiar położenia ognisk F o i F s z użyciem przesłon h o i h s dla układu dwóch soczewek płasko-wypukłych A i B w konfiguracjach 3-6 (rys. 43.6). Uzyskane wartości umieścić w Tab. 3. Tabela 3. Wyniki pomiarów i wyniki obliczeń podłużnej aberracji sferycznej dla układu dwóch płasko-wypukłych soczewek A i B w konfiguracjach 3-6. Konfiguracja Położenie F Położenie F S a = F 0 F S Opracowanie wyników pomiarów 1. Porównać uzyskane wartości aberracji sferycznej podłużnej i poprzecznej dla pojedynczej soczewki płasko-wypukłej w konfiguracjach 1 i 2 zamieszczone w Tab.1 i przeanalizować uzyskane wyniki. 2. Korzystając z danych zawartych w Tab. 2 sporządzić wykres zależności podłużnej aberracji sferycznej a od odległości h wiązki od osi optycznej a = f(h) dla soczewki A w konfiguracjach 1 i 2, zaznaczając także na wykresie niepewności. Przeanalizować uzyskane zależności graficzne. 3. Porównać wartości podłużnej aberracji sferycznej dla układu dwóch soczewek płaskowypukłych A i B w czterech konfiguracjach 3-6 zawartych w Tab.3. Przeanalizować uzyskane wyniki i wyciągnąć wnioski dotyczące możliwości ograniczenia aberracji sferycznej w układach soczewek płasko-wypukłych. 4. Podać cele ćwiczenia i wyjaśnić, czy zostały osiągnięte.

11 Przykładowe pytania kontrolne 1. Zdefiniować pojęcie soczewki cienkiej i scharakteryzować własności tworzonych przez nią obrazów. 2. Zdefiniować pojęcie podłużnej i poprzecznej aberracji sferycznej w soczewkach. 3. Zdefiniować zjawisko aberracji chromatycznej. 4. Jak w obrazach tworzonych przez układy optyczne objawiają się zjawiska astygmatyzmu, dystorsji, krzywizny płaszczyzny obrazu i komy? 5. Podać sposoby eliminacji aberracji sferycznej i chromatycznej w soczewkach i ich układach. 6. Omówić metodę pomiaru aberracji sferycznej zastosowaną w stanowisku laboratoryjnym. 7. Podać cele ćwiczenia.

12 12 ĆWICZENIE 43 optyka Grupa, zespół w składzie Wartości teoretyczne wielkości wyznaczanych lub określanych: 3.2 Należy potwierdzić na stanowisku wartości parametrów i ich niepewności: 3.3 Pomiary i uwagi do ich wykonania: Niepewność każdego z pomiarów położenia.. stałe położenie soczewki A..., stałe położenie soczewki B..., A. Pojedyncza soczewka płasko-wypukła Odległość wiązki od osi optycznej h h 0 = h 1 = h 2 = h 3 = h 4 = h 5 = h 6 = Położenie ekranu F A B A B A B A B A B A. Pojedyncza soczewka płasko-wypukła Odległość wiązki od osi optycznej h h 0 = h 1 = h 2 = h 3 = h 4 = h 5 = h 6 = Położenie ekranu F A B A B A B A B A B B. Układ dwóch soczewek płasko-wypukłych Odległość wiązki od osi optycznej h h 0 = h 1 = h 2 = h 3 = h 4 = h 5 = h 6 = Położenie ekranu F Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 Pomiar 4 Pomiar Data i podpis osoby prowadzącej...

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek wygodnie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI OPTYKA CZĘŚĆ I Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej Wstęp Jednym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-3

Ć W I C Z E N I E N R O-3 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-3 WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK ZA POMOCĄ METODY BESSELA I.

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad O Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowych cienkich soczewek: skupiającej (w oparciu o równanie soczewki i metodą Bessela) i rozpraszającej (za pomocą

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar Optyka geometryczna z elementami optyki falowej Marian Talar 21 lipca 2006 1 Informacje ogólne To, że światło jest falą elektromagnetyczną wiadomo było już od czasu gdy J. C. Maxwell (1831-1879) sformułował

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE I. Optyka geotermalna W tym rozdziale poznasz właściwości światła widzialnego, prawa rządzące jego rozchodzeniem się w przestrzeni oraz sposoby wykorzystania tych praw

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Ćwiczenie 77 E. Idczak POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Cel ćwiczenia: zapoznanie się z procesem wytwarzania obrazów przez soczewki cienkie oraz z metodami wyznaczania odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

Optyka w fotografii. Rys 2 Soczewka jako zbiór wielu pryzmatów

Optyka w fotografii. Rys 2 Soczewka jako zbiór wielu pryzmatów Optyka w fotografii Fizyka ani łatwa, ani trudna ale potrzebna! Podręczniki fotografii pełne są skomplikowanych opisów i jeszcze bardziej skomplikowanych teorii, a tymczasem wszystko jest znacznie prostsze

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ METODĄ GRAFICZNĄ I ANALITYCZNĄ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ METODĄ GRAFICZNĄ I ANALITYCZNĄ WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ METODĄ GRAFICZNĄ I ANALITYCZNĄ I. Cel ćwiczenia: wyznaczanie ogniskowej soczewki skupiającej i rozpraszającej, zapoznanie z metodą graiczną i analityczną wyznaczania

Bardziej szczegółowo

Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką?

Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? Streszczenie Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? Stanisław Bednarek, Jerzy Krysiak, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki W artykule przedstawiono właściwości soczewki

Bardziej szczegółowo

WADY SOCZEWEK. Ćwiczenie O - 18

WADY SOCZEWEK. Ćwiczenie O - 18 WADY SOCZEWEK I. Cel ćwiczenia: zapoznanie z niektórymi wadami soczewek i pomiar aberracji serycznej, cromatycznej i astygmatyzmu badanyc soczewek. II. Przyrządy: źródło światła (diody świecące - niebieskie

Bardziej szczegółowo

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają Projekt edukacyjny Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają innego wymiaru. Na co dzień możemy

Bardziej szczegółowo

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Zestaw do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej laserowym źródłem światła LX-2901 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej laserowym źródłem światła LX-2901 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej laserowym źródłem światła LX-2901 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przeznaczenie zestawu... 5 3. Elementy wchodzące

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Interferometr Ronchiego - badanie jakości soczewek. Sensor Shack ahartmann a badanie frontów sferycznych i porównanie z falą płaską.

Ćwiczenie 2. Interferometr Ronchiego - badanie jakości soczewek. Sensor Shack ahartmann a badanie frontów sferycznych i porównanie z falą płaską. Ćwiczenie 2 Interferometr Ronchiego - badanie jakości soczewek. Sensor Shack ahartmann a badanie frontów sferycznych i porównanie z falą płaską. Interferometr Twymana-Greena. Test ostrza noża.. Część teoretyczna

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01

Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI Projekt Plan rozwoj Politechniki Częstochowskiej współinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Nmer Projekt: POKL.04.0.0-00-59/08 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁINśYNIERII

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek

OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek opracował: Dariusz Wardecki Wstęp Soczewką optyczną nazywamy bryłę z przezroczystego materiału, ograniczoną (przynajmniej z jednej strony) zakrzywioną powierzchnią

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo