LABORATORIUM Z FIZYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM Z FIZYKI"

Transkrypt

1 Projekt Plan rozwoj Politechniki Częstochowskiej współinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Nmer Projekt: POKL /08 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁINśYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA LABORATORIUM Z FIZYKI Ć W I C Z E N I E N R W-8 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI SKUPIAJĄCEJ I UKŁADU SOCZEWEK Politechnika Częstochowska, Centrm Promocji i Zastosowań Nak Ścisłych l. Dąbrowskiego 7 pok. 78, 4-00 Częstochowa tel./ ax ,

2 I. Zagadnienia do przestdiowania. Rodzaje soczewek. Ognisko, ogniskowa soczewek, zdolność zbierająca soczewki i kład soczewek. Podstawowe równania soczewek cienkich 4. Zasady otrzymywania obrazów za pomocą soczewek 5. Metody pomiar ogniskowej soczewki II. Wprowadzenie teoretyczne Światło widzialne stanowi małą część rozległego widma al elektromagnetycznych, róŝniących się między sobą dłgością ali. W przybliŝeni, zwanym optyką geometryczną, zakłada się, Ŝe dłgości al są bardzo małe w porównani z rozmiarami rządzeń słŝących do ich badania, a więc moŝna zaniedbać eekty dyrakcyjne. W optyce geometrycznej zakłada się, Ŝe w ośrodkach jednorodnych światło rozchodzi się po liniach prostych. Promienie wychodzące z dowolnego pnkt przedmiot tworzą wiązkę rozbieŝną. Przekształcenia tej wiązki na zbieŝną, równoległą lb bardziej (mniej) rozbieŝną moŝna dokonać za pomocą soczewki. Zjawisko załamania światła Światło przy przejści z jednego ośrodka do drgiego, np. z powietrza do wody, lega załamani, tzn. zmienia kiernek rozchodzenia (rys. ). Przyczyną tego zjawiska jest róŝna prędkość światła w ob ośrodkach. Rys.. Kąt padania (α ), kąt odbicia (α ) i kąt załamania ( β ) na granicy dwóch ośrodków () i () Zjawiskiem załamania rządzi prawo załamania lb inaczej prawo Snellisa: promień padający, załamany i normalna poprowadzona w pnkcie załamania leŝą w jednej płaszczyźnie, a stosnek sinsa kąta padania α do sinsa kąta załamania β jest wielkością stałą i równą stosnkowi prędkości światła v i v w tych ośrodkach: sinα v n sin β = v =. () Stała oznaczana jest jako n i nosi nazwę względnego współczynnika załamania światła ośrodka drgiego względem pierwszego. Współczynnik załamania danego ośrodka względem próŝni nazywamy bezwzględnym współczynnikiem załamania światła: c c n =, n =, () v v

3 gdzie n i n są bezwzględnymi współczynnikami załamania światła, odpowiednio dla ośrodka pierwszego i drgiego. Ze wzor () wynika związek: v v n = = n. () n Z prawa załamania światła () wynika, Ŝe kąt jaki tworzy promień świetlny legający załamani z normalną, jest większy w tym ośrodk, w którym jest większa prędkość światła (tj. w ośrodk o mniejszej gęstości optycznej. Soczewka Soczewka seryczna to ciało przezroczyste, ograniczone dwiema powierzchniami klistymi o promieniach krzywizny r i r (rys. ). Soczewka moŝe być równieŝ płaska z jednej strony, wtedy r =. Pnkty O i O są środkami krzywizn ob powierzchni soczewki. Prosta przechodząca przez środek soczewki S i przez pnkty O i O nazywa się główną osią optyczną. Rys.. Środki krzywizny O i O, promienie krzywizny r i r oraz oś optyczna soczewki dwwypkłej W eekcie promienie przechodzące przez taką soczewkę szklaną, mieszczoną w powietrz, kierowane są k jej osi optycznej. W tych warnkach soczewka dwwypkła jest soczewką skpiającą, soczewka dwwklęsła - rozpraszającą. Symbolicznym graicznym przedstawieniem soczewki skpiającej jest odcinek zakończony na ob końcach strzałkami skierowanymi na zewnątrz, a soczewki rozpraszającej - odcinek ze strzałkami skierowanymi do środka. Ognisko i ogniskowa soczewki JeŜeli na soczewkę skpiającą pada przyosiowa wiązka promieni równoległych do osi optycznej soczewki, wówczas po przejści przez soczewkę promienie te przecinają się w jednym pnkcie F, zwanym ogniskiem soczewki (rys. a). Jeśli wiązka promieni równoległych do osi optycznej przechodzi przez soczewkę rozpraszającą, wówczas przedłŝenia promieni wychodzących z soczewki przecinają się w jednym pnkcie F, który nazywamy ogniskiem soczewki rozpraszającej (rys. b).

4 Rys.. Ogniska F i ogniskowe soczewki skpiającej (a) >0 oraz rozpraszającej (b) <0 Środek optyczny soczewki to pnkt wewnątrz soczewki leŝący na jej osi optycznej, charakteryzjący się tym, Ŝe promienie przechodzące przez ten pnkt wychodzą z soczewki bez zmiany swego pierwotnego kiernk. Ogniskową soczewki nazywamy odległość ogniska soczewki od środka optycznego soczewki. Ogniskowej soczewki skpiającej przypisjemy wartość dodatnią, rozpraszającej - jemną. Ogniskowa soczewki zaleŝy od jej promieni krzywizny r i r i od względnego współczynnika załamania światła materiał soczewki względem otaczającego ośrodka, zgodnie ze wzorem: n, (4) n r r = + gdzie n jest bezwzględnym współczynnikiem załamania ośrodka otaczającego soczewkę, n - bezwzględnym współczynnik załamania materiał, z którego zrobiona jest soczewka. NaleŜy pamiętać takŝe o regle znaków: promień krzywizny r jest dodatni dla powierzchni wypkłej i jemny dla powierzchni wklęsłej, oraz równy nieskończoności dla powierzchni płaskiej. Ze wzor (4) wynika, Ŝe np. soczewka dwwypkła (r > 0, r > 0) wykonana ze zwykłego szkła, która w powietrz jest soczewką skpiającą ( > 0), po zanrzeni jej np. w dwsiarczk węgla, którego bezwzględny współczynnik załamania światła jest większy niŝ szkła (n > n ), będzie w nim soczewką rozpraszającą ( < 0). Podobnie, pęcherzyk powietrza więziony w szkle będzie zachowywał się jak soczewka rozpraszająca. Wielkością charakteryzjącą soczewki jest ich zdolność skpiająca D, której jednostką jest dioptria, deiniowana jako odwrotność ogniskowej wyraŝonej w metrach, D =. Zdolność m [ ] 4

5 skpiająca kład cienkich soczewek stykających się ze sobą jest równa smie zdolności skpiających tych soczewek: D = D + D. (5) Obrazy tworzone przez soczewki Graiczną konstrkcję obrazów w soczewkach (rys. 4 i 5) wykonje się, kreśląc bieg dwóch z trzech następjących promieni: a) promienia biegnącego z wierzchołka B przedmiot AB równolegle do osi optycznej soczewki, który po załamani w niej przechodzi przez ognisko F (soczewka skpiająca) lb jego przedłŝenie przechodzi przez ognisko (soczewka rozpraszająca), b) promienia biegnącego z wierzchołka B przedmiot AB przez środek optyczny soczewki bez załamania, c) promienia biegnącego z wierzchołka przedmiot przez ognisko soczewki (lb którego przedłŝenie przechodzi przez ognisko), który po załamani w soczewce biegnie równolegle do osi optycznej soczewki. Rys. 4. Konstrkcja obraz rzeczywistego A B przedmiot AB tworzonego przez soczewkę skpiającą, gdy przedmiot jest mieszczony względem soczewki w odległości większej niŝ jej ogniskowa Równanie soczewki cienkiej równaniem: Ogniskowa, odległość przedmiot od soczewki x i odległość obraz od soczewki y, związane są = +, (6) x y gdzie jest ogniskową soczewki cienkiej, x - odległością przedmiot od środka optycznego soczewki oraz y - odległością obraz od środka optycznego soczewki. 5

6 Równanie (6) stosje się równieŝ do soczewek rozpraszających, którym przypisjemy jemną wartość ogniskowej. NaleŜy pamiętać, Ŝe x jest dodatnie dla kaŝdego przedmiot rzeczywistego, natomiast y jest dodatnie dla obrazów rzeczywistych, a jemne dla obrazów pozornych. Rys. 6. Konstrkcja obraz A B tworzonego przez soczewkę rozpraszającą gdy przedmiot AB mieszczony jest względem soczewki w odległości większej niŝ ogniskowa soczewki. III. Zestaw pomiarowy Ława optyczna, oświetlacz, komplet soczewek, ekran Soczewka skpiająca Ogniskową soczewki skpiającej moŝna wyznaczyć za pomocą ławy optycznej (rys. 6), na której znajdje się przedmiot P w postaci przeźrocza. Na ławie mieszczamy ekran E, a pomiędzy nim i przedmiotem - soczewkę skpiającą S. Soczewkę przeswamy tak, aby na ekranie otrzymać wyraźny obraz przedmiot. Odczytjemy odległość x przedmiot od środka soczewki i odległość y obraz od środka soczewki. Otrzymane wartości wstawiamy do wzor (6). Rys.7. Ława optyczna 6

7 Soczewka rozpraszająca Ogniskową soczewki rozpraszającej wyznaczamy za pomocą tego samego zestaw pomiarowego. PoniewaŜ soczewka rozpraszająca nie daje obrazów rzeczywistych, naleŝy posłŝyć się dodatkową soczewką skpiającą, która wraz z badaną soczewką rozpraszającą wytworzy na ekranie obraz rzeczywisty. W tym cel mieszczamy na lawie optycznej badaną soczewkę rozpraszającą o ogniskowej wraz z soczewką skpiającą o wyznaczonej przednio ogniskowej i wykonjemy pomiary ogniskowej kład soczewek wedłg sposob opisanego poprzednio. Zgodnie ze wzorem (5) otrzymjemy: stąd: = + (7) = (8) IV. Przebieg ćwiczenia. Na ławie optycznej stawiamy kolejno: oświetlacz, jedną z soczewek skpiających (nr ) i ekran.. Bezpośrednio za oświetlaczem mieszczamy w chwycie ramkę z przeźroczem, który będzie stanowić przedmiot.. Włączamy oświetlacz do sieci prąd zmiennego. 4. Źródło światła, przedmiot, soczewkę i ekran stawiamy tak, aby ich środki leŝały na jednej prostej, równoległej do osi optycznej soczewki. 5. Ustawiamy ekran w takiej odległości od przedmiot, aby zyskać jego wyraźny obraz. 6. Mierzymy odległość przedmiot od soczewki x oraz soczewki od ekran y. 7. Nie zmieniając odległości ekran od przedmiot, nieznacznie zmieniamy połoŝenie soczewki, a następnie przeswamy soczewkę do połoŝenia, w którym na ekranie otrzymamy wyraźny obraz przedmiot. Mierzymy odległości x oraz y. Czynność tę wykonjemy 0-krotnie. 8. Wykonjemy pomiary wg pnktów -7 dla soczewki nr. 9. Umieszczamy w chwytach soczewkę rozpraszającą nr oraz soczewką skpiającą nr i dla tego kład wykonjemy pomiary opisane w pnktach Wyniki wpisjemy do tabeli. 7

8 V. Tabela pomiarowa Ćwiczenie W-8: Wyznaczanie ogniskowej soczewki skpiającej i kład soczewek i Soczewka l.p x y Nr Nr Układ soczewek Nr +Nr i ( ) i [cm ] 0 Nr ± VI. Opracowanie ćwiczenia. Na podstawie wyników zestawionych w tabeli obliczamy ogniskowe soczewek skpiających nr i nr oraz kład soczewek z zaleŝności (6).. Wyznaczamy ogniskową soczewki rozpraszającej z zaleŝności (8).. Wyniki wpisać do tabeli. 8

9 VII. Rachnek błęd Ćwiczenie W-8: Wyznaczanie ogniskowej soczewki skpiającej i kład soczewek. Obliczamy wartość średnią ogniskowej soczewki nr, oraz kład soczewek nr i.. Obliczamy średni błąd kwadratowy średniej arytmetycznej ogniskowej soczewek nr, oraz kład soczewek nr i, zgodnie ze wzorem: = n i= ( ) i ( ) n n (0). Zaokrąglamy wartości i zgodnie z obowiązjącymi normami. 4. Obliczamy wartość ogniskowej soczewki rozpraszającej nr, zgodnie ze wzorem (8). Do obliczeń przyjmjemy średnią wartość ogniskowej nr, średnią wartość ogniskowej kład soczewek nr i. 5. Niepewność pomiarową wyznaczenia ogniskowej soczewki rozpraszającej wyznaczamy metodą róŝniczki zpełnej: = σ σ +. () σ σ Po przekształceniach, otrzymjemy: = + ( ) ( ), () gdzie za, przyjmjemy, odpowiednio, średni błąd kwadratowy średniej wartości ogniskowej soczewki nr oraz kład soczewek nr i. 6. Zaokrąglamy wartości i zgodnie z obowiązjącymi normami. 7. Obliczamy względną niepewność pomiar wyznaczonych wielkości. VIII. Literatra. T. Dryński Ćwiczenia laboratoryjne z izyki, Wydawnictwo Nakowe PWN Warszawa 978. S. Szczeniowski,,Fizyka doświadczalna", cz. IV, Optyka, Wydawnictwo Nakowe PWN Warszawa 976. J. Lech Opracowanie wyników pomiarów w laboratorim podstaw izyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Wydział InŜynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Częstochowa 005 9

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-7

Ć W I C Z E N I E N R O-7 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-7 POMIAR PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI PŁASKO-WYPUKŁEJ METODĄ PIERŚCIENI

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 MIKROSKOPIA OPTYCZNA

Ćwiczenie 7 MIKROSKOPIA OPTYCZNA Ćwiczenie 7 MIKROSKOIA OTYCZNA 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z bdową i zasadą pracy mikroskopów metalograficznych. 2. WIADOMOŚCI ODSTAWOWE Celem badań metalograficznych jest obserwacja

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kordowicz-Sot Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO Korekcja wad wzroku zmiana położenia ogniska Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr im KEN w Szczecinku, klasa BLO OKULISTYKA Dział medycyny zajmujący się budową oka, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oczu.

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-11

Ć W I C Z E N I E N R E-11 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-11 POMIAR CZĘSTOŚCI DRGAŃ GENERATORA PRZY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R M-2

Ć W I C Z E N I E N R M-2 INSYU FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ECHNOLOGII MAERIAŁÓW POLIECHNIKA CZĘSOCHOWSKA PRACOWNIA MECHANIKI Ć W I C Z E N I E N R M- ZALEŻNOŚĆ OKRESU DRGAŃ WAHADŁA OD AMPLIUDY Ćwiczenie M-: Zależność

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo