Ćwiczenie 362. Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomocą sferometru. Odległość przedmiotu od ekranu, [m] l

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 362. Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomocą sferometru. Odległość przedmiotu od ekranu, [m] l"

Transkrypt

1 Nazwisko Data Nr na liśie Imię Wydział Ćwizenie 36 Dzień tyg Godzina Wyznazanie ogniskowej sozewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomoą serometr I Wyznazanie ogniskowej sozewki skpiająej i rozpraszająej odzaj sozewki Odległość przedmiot od ekran, l Odległość sozewki od ekran, óżnia odl obrazów od Obraz powiększony Obraz zmniejszony sozewki b średnia i b średnia i i=,, 3 b d b i =,, 3 b b Dłgość ogniskowej Skpiająa Układ sozewek Ogniskowa sozewki rozpraszająej, II Pomiar promieni krzywizn i wyznazanie współzynnika załamania światła Dłgość boków trójkąta i Średnia wartość Położenie zerowe h 0 Wyniki pomiar serometrem Sozewka h h0 Powierzhnia I Powierzhnia II h h h0 h n Skpiająa ozpraszająa

2 Ex6 Ćwizenie 36 Wyznazanie ogniskowej sozewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomoą serometr Sozewki Sozewka seryzna jest to sbstanja załamjąa światło, ogranizona dwiema powierzhniami klistymi o promieniah krzywizny i Prostą przehodząą przez środki krzywizny ob powierzhni nazywamy osią główną ys b ys a Ognisko główne sozewki skpiająej stanowi pnkt, w którym przeinają się po załamani w sozewe promienie biegnąe w kiernk główna oś optyzna sozewki równoległe do głównej osi optyznej, rys a W ognisk głównym sozewki rozpraszająej przeinają się przedłżenia promieni załamanyh w sozewe, padająyh na nią równolegle do osi głównej Odległość ogniska od środka sozewki nazywamy ogniskową sozewki i oznazamy literą, rys b Ogniskowa sozewki zależy od współzynnika załamania n materiał, z którego jest ona wykonana oraz od jej promieni krzywizny i W przypadk sozewek ienkih, które są przedmiotem naszyh rozważań, ogniskową możemy oblizyć ze wzor sozewkowego: n () Promień krzywizny wypkłej powierzhni jest dodatni, a powierzhni wklęsłej jemny Ponieważ ogniskowa sozewki rozpraszająej jest jemna, sma odwrotnośi promieni krzywizny dla tego typ sozewki też msi być jemna Odwrotność ogniskowej D nazywamy zdolnośią zbierająą sozewki Jednostką zdolnośi zbierająej jest dioptria, [D]; D = m - Wszystkie promienie wyhodząe z pnkt P (rys ) stanowiąego przedmiot, pod małym kątem względem osi optyznej sozewki, po przejśi przez sozewkę skpiają się w pnkie O zwanym obrazem Obraz jest rzezywisty, jeżeli promienie po przejśi przez sozewkę aktyznie przeinają się w pnkie O Gdy promienie przehodząe są rozbieżne i przeinają się przedłżenia promieni, to mamy do zynienia z obrazem pozornym W geometryznej konstrkji obrazów posłgjemy się promieniami, któryh bieg po załamani w sozewe daje się łatwo stalić: b Promień wyhodząy z ogniska po załamani w sozewe biegnie równolegle do osi głównej; P Promień równoległy do osi po załamani O 3 przehodzi przez ognisko; a 3 Promień przehodząy przez środek optyzny ys Konstrkja obraz sozewki nie doznaje zmiany swego kiernk Odległośi a i b, przedmiot i obraz od środka optyznego sozewki, oraz ogniskowa sozewki spełniają równanie sozewek: () a b Dla obrazów pozornyh odległość b jest jemna Ogniskowa kład optyznego składająego się z dwóh sozewek ienkih o ogniskowyh i, złożonyh razem, spełnia zależność

3 Ex6 (3) Wyznazanie ogniskowej sozewki metodą Bessela Sozewka skpiająa W równani sozewek () odległośi a i b (przedmiot i obraz od sozewki) są zamienne, tzn przy stałej odległośi l przedmiot od ekran istnieją dwa położenia sozewki, przy któryh na ekranie otrzymjemy ostry obraz: raz powiększony, drgi raz zmniejszony, rys 3 Obie sytaje różnią się między sobą tym, że odległośi a i b zamieniają się rolami Odległość a przedmiot, przy jednym położeni sozewki, staje się odległośią b obraz, gdy sozewka jest w drgim położeni i odwrotnie Zgodnie z oznazeniami na rys 3: a b, b a, zyli a b l i a b d (4) a b Zależnośi (4) pozwalają wyrazić a i b poprzez wielkośi l i a b d Wyznazone w ten sposób odległośi a i b podstawiamy do równania sozewek () Otrzymjemy wówzas następjąy wzór na ogniskową : l d d (5) 4l l Warnkiem otrzymania dwóh rzezywistyh obrazów jest zależność: l 4 ; wówzas d wyznazone z równania (5) spełnia warnek d 0 Metoda Bessela jest dokładniejsza od metody pomiar ogniskowej w opari o równanie sozewkowe (), ponieważ nie znamy dokładnego położenia środka optyznego sozewki i pomiar wielkośi a i b może być obarzony błędem systematyznym Sozewka rozpraszająa Ponieważ sozewki rozpraszająe nie dają obrazów rzezywistyh, łązymy sozewkę rozpraszająą o ogniskowej z sozewką skpiająą o znanej ogniskowej w kład sozewek, który powinien mieć właśiwośi sozewki skpiająej, o zahodzi, gdy Następnie w taki sam sposób jak dla pojedynzej sozewki skpiająej wyznazamy ogniskową kład Przekształają zależność (3) otrzymamy wzór z którego, po podstawieni wyznazonyh metodą Bessela odległośi ogniskowyh i oblizamy ogniskową sozewki rozpraszająej Wyznazanie promienia krzywizny sozewki przy żyi serometr Wysokość h zaszy klistej sozewki możemy mierzyć za pomoą serometr Zasadnizym elementem pomiarowym serometr jest rhoma, pionowa śrba mikrometryzna lb zegarowy zjnik mikrometryzny Element pomiarowy osadzony jest w trójnożnej podstawe Zaostrzone stożkowo nóżki podstawki tworzą wierzhołki trójkąta równoboznego, przez środek, którego przehodzi oś śrby P P O O T h r S Przedmiot ys 3 Zasada metody Bessela P 3 P Ekran ys 4 Pomiar promienia krzywizny P r O P 3 (6), O - pnkt zetknięia zjnika mikrometr z sozewką P, P, P 3 - położenia nóżek podstawki serometr

4 3 Ex6 ozpatrją widozny na rys 4 trójkąt OP 3 T, którego kąt prosty oparty jest na średniy, otrzymjemy związek pomiędzy promieniem kli (w naszym przypadk jest to promień krzywizny sozewki) promieniem r podstawy zaszy klistej i wysokośią h zaszy: r h h (7) Okrąg stanowiąy podstawę zaszy klistej jest okręgiem opisanym na trójkąie równoboznym o bok, tworzonym przez podstawę serometr Zahodzi, wię związek r, 3 który po podstawieni do (7) pozwoli zyskać wzór na promień krzywizny: h (8) 6h Zatem mierzą i h możemy wyznazyć promień krzywizny Wysokość zaszy klistej jest różnią między wskazaniem serometr stawionego na powierzhni płaskiej i wskazaniem odzytanym po stawieni serometr na jednej z powierzhni badanej sozewki Przyjmjemy h > 0 dla powierzhni wypkłej i h < 0 dla powierzhni wklęsłej Współzynnik załamania materiał sozewki Po wyznazeni ogniskowej sozewki i promieni krzywizny jej powierzhni możemy oblizyć współzynnik załamania materiał, z którego wykonana jest sozewka Z () otrzymjemy: Wykonanie ćwizenia n (9) Wyznazanie ogniskowej sozewki skpiająej i rozpraszająej metodą Bessela Odzytjemy na ławie optyznej odległość l przedmiot od ekran Szkamy takiego położenia b sozewki, przy którym na ekranie otrzymjemy ostry obraz powiększony, a następnie położenia b odpowiadająego obrazowi zmniejszonem 3 Ustawienia wykonjemy trzykrotnie i z odzytanyh wartośi oblizamy średnie ih różnia daje odległość d: d b b 4 Oblizamy ogniskową sozewki w opari o wzór Bessela (5) 5 Łązymy sozewkę rozpraszająą o nieznanej ogniskowej z sozewką skpiająą o wyznazonej jż ogniskowej Wyznazamy, metodą jak wyżej, ogniskową kład 6 Oblizamy ogniskową ze wzor (6) Wyznazanie promieni krzywizn sozewek Na karte papier odiskamy ślady nóżek podstawki serometr Przykładamy ostrza swmiarki do zaznazonyh na papierze śladów i odzytjemy dłgośi trzeh boków trójkąta Średnią wartość otrzymanyh wyników przyjmjemy jako wartość bok trójkąta równoboznego Ustalamy położenie zerowe h 0 serometr W tym el stawiamy serometr na gładkiej płyte i odzytjemy jego wskazanie (końówka zjnika serometr powinna dotykać płytki) 3 Następnie stawiamy serometr na powierzhni wypkłej sozewki skpiająej i odzytjemy wartość h óżnia h h h 0 jest wysokośią zaszy, odiętej z danej sozewki płaszzyzną tworzoną przez końe nóżek podstawki Pomiar h wykonjemy trzykrotnie 4 Takie same pomiary wykonjemy na drgiej powierzhni sozewki, która może być również wypkła bądź wklęsła W tym drgim przypadk wartość h jest jemna

5 4 Ex6 5 Otrzymane średnie wartośi h i podstawiamy do wzor (8) i oblizamy promienie krzywizn i sozewki skpiająej 6 Ze wzor (9) oblizamy współzynnik załamania światła, przyjmją wartość ogniskowej wyznazoną metodą Bessela 7 Takie same zynnośi powtarzamy z sozewką rozpraszająą ahnek błędów Maksymalne błędy bezwzględne wielkośi mierzonyh oblizamy metodą różnizki zpełnej Oblizenia wykonjemy dla sozewki skpiająej Błąd pomiar ogniskowej l d l d d, l d l d 4l l d 4l l Ponieważ l d= mm, wzór na możemy doprowadzić do prostszej postai: Błąd pomiar promienia krzywizny Po oblizeni pohodnyh ząstkowyh: l d l (0) 4l h, h 6h h 0,5 h 3h 6h () Wartość h równa jest podwójnej dokładnośi serometr (0,0 mm) max i 0,mm, i =,, 3; (0, mm jest to dokładność swmiarki) Błąd pomiar współzynnika załamania n n n n, n Oblizenia pohodnyh ząstkowyh prowadzą do wzor: n,,, z oblizeń powyżej (wzory (0), ()) ()

FUNKCJA KWADRATOWA. Poziom podstawowy

FUNKCJA KWADRATOWA. Poziom podstawowy FUNKCJA KWADRATOWA Poziom podstawowy Zadanie ( pkt) Wykres funkji y = ax + bx+ przehodzi przez punkty: A = (, ), B= (, ), C = (,) a) Wyznaz współzynniki a, b, (6 pkt) b) Zapisz wzór funkji w postai kanoniznej

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał.

Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał. 3. Rodzaje prezentaji w badaniah USG. W zależnośi od rodzaju badania stosuje się różne rodzaje prezentaji danyh ultradźwiękowyh. Najprostszym sposobem prezentaji, i historyznie najpierwszym, jest prezentaja

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwizenia jest poznanie podstawowyh zagadnień związanyh z opraowaniem wyników pomiaru.. WPROWADZENIE.1. Wstęp Umiejętność właśiwego opraowania wyników

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-7

Ć W I C Z E N I E N R O-7 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-7 POMIAR PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI PŁASKO-WYPUKŁEJ METODĄ PIERŚCIENI

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 243 4.2. Badanie zależności temperaturowej oporu elektrycznego metalu i półprzewodnika

Ćwiczenie 243 4.2. Badanie zależności temperaturowej oporu elektrycznego metalu i półprzewodnika Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg.... Godzina... Ćwiczenie 243 4.2. Badanie zależności temperaturowej oporu elektrycznego metalu i półprzewodnika Tabela I. Metal Nazwa próbki:

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 3

Ć w i c z e n i e K 3 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 MIKROSKOPIA OPTYCZNA

Ćwiczenie 7 MIKROSKOPIA OPTYCZNA Ćwiczenie 7 MIKROSKOIA OTYCZNA 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z bdową i zasadą pracy mikroskopów metalograficznych. 2. WIADOMOŚCI ODSTAWOWE Celem badań metalograficznych jest obserwacja

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-11

Ć W I C Z E N I E N R E-11 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-11 POMIAR CZĘSTOŚCI DRGAŃ GENERATORA PRZY

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI SPIS REŚCI: RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI 1. Pojęcie rysunku str 2 2. Normy str 3 3. Dokumentacja konstrukcyjna str 4 4. Rodzaje rysunków str 5 5. Podział rysunków str 5 6. Formaty arkuszy rysunkowych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kordowicz-Sot Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Praca moja poświęcona jest metodom wykorzystywania środka ciężkości, określaniu jego dokładnego położenia jak również

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Pudełko i dwie możliwości umieszczenia materiału światłoczułego w puszce.

Rys. 1 Pudełko i dwie możliwości umieszczenia materiału światłoczułego w puszce. Krótka subiektywna teoria aparatów otworkowych i innych [z własnoręcznymi rysunkami autora] Właściwości obrazu a położenie i kształt kliszy Domowej roboty aparaty otworkowe (a takich jest najwięcej) robione

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziałów Mechanicznego, Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Dom wczasowy Zgoda, Zwardoń 45 A 34-373 ZWARDOŃ tel. 0-33-8646-38 Kadra: Jerzy

Bardziej szczegółowo