Prawa optyki geometrycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawa optyki geometrycznej"

Transkrypt

1 Optyka

2 Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja) i interferencja. Dodatkowo zjawisko polaryzacji światła świadczy o tym, że światło jest falą poprzeczną. Istnieją także pewne zjawiska, świadczące o korpuskularnej naturze światłą (np.. Efekt fotoelektryczny). Optyka jest działem fizyki poświęconym nauce o świetle i jego oddziaływaniu z substancjami. Obejmuje ona dwa zasadnicze działy: optykę geometryczną i optykę fizyczną. Optyka geometryczna zajmuje się zjawiskami, które można wyjaśnić bez wnikania w naturę światła.

3 Optyka geometryczna

4 Prawa optyki geometrycznej W przypadku, gdy długość fali światła jest bardzo mała w porównaniu z wymiarami urządzeń służących do jego badania oraz podczas oddziaływania z substancją nie wywołuje ono zjawisk kwantowych (takich jak np. efekt fotoelektryczny), możemy stosować przybliżenie zwane optyką geometryczną. Podstawowym prawem optyki geometrycznej jest zasada Fermata. Mówi ona, że światło między dwoma punktami biegnie wzdłuż takiego toru, któremu odpowiada najkrótsza droga optyczna. Inne równoważne sformułowaniem zasady Fermata mówi, że światło między dwoma punktami porusza się po takim torze, który odpowiada najkrótszemu czasowi przejścia między tymi punktami.

5 Bezpośrednimi konsekwencjami zasady Fermata są prawo odbicia i prawo załamania światła. Zasada Fermata eliminuje możliwość wystąpienia zjawiska dyfrakcji. Drugie podstawowe prawo optyki geometrycznej mówi, że przecinające się wiązki świetlne przenikają się wzajemnie nie oddziałując ze sobą. Eliminuje to możliwość wystąpienia zjawiska interferencji światła.

6 Zjawisko odbicia światła Gdy wiązka światła pada na gładką powierzchnię rozdzielającą dwa ośrodki, w których prędkości rozchodzenia się światła są różne, następuje podział tej wiązki na wiązkę powracającą do ośrodka, z którego światło pada (zwaną wiązką odbitą) oraz jedną lub dwie wiązki załamane (przechodzące do drugiego ośrodka). Wiązka załamana nie pojawia się tylko w przypadku tzw. Całkowitego wewnętrznego odbicia. Kąt, pod jakim odbija się wiązka światła od gładkiej powierzchni rozdzielającej dwa ośrodki jest równy kątowi padania wiązki światła na tę powierzchnię.

7

8 Gdy powierzchnia rozdzielająca ośrodki nie jest gładka, następuje na jej powierzchni rozproszenie odbitego światła. Takie odbicie nazywamy odbiciem rozproszonym.

9 Zwierciadło płaskie

10 Zwierciadło kuliste wklęsłe Oś optyczna oś symetrii zwierciadła Ognisko punkt na osi optycznej, w którym przecinają się wszystkie promienie padające na zwierciadło równolegle do osi optycznej Ogniskowa odległość ogniska od zwierciadła. Podstawowe równanie zwierciadła: = = + f R x y

11 Powiększenie zwierciadła: y p= x gdzie x odległość przedmiotu od wierzchołka zwierciadła (mierzona wzdłuż osi optycznej), y odległość obrazu od wierzchołka zwierciadła.

12 W przypadku zwierciadeł kulistych, promienie padające na zwierciadło równolegle do osi optycznej nie skupiają się w jednym punkcie. Odległość punktu na osi optycznej, w którym dany promień przetnie oś od wierzchołka zwierciadła zależna jest od kąta padania tego promienia na powierzchnię zwierciadła α i wynosi: 1 f = 1 2 cos α R Zjawisko to jest wadą zwierciadeł kulistych i nosi nazwę aberacji sferycznej. Dla promieni leżących blisko osi mamy: R α 0 f 2

13 Zwierciadło kuliste wypukłe Wzory dla zwierciadła wypukłego są takie same, jak dla wklęsłego, z tym, że R przyjmujemy za ujemne.

14 Zjawisko załamania światła

15 Zjawisko załamania światła opisane jest równaniem (prawem załamania): sin α v1 n2 = = sin β v2 n1 gdzie v1 i v2 oznaczają odpowiednio prędkości światła w ośrodku 1 i ośrodku 2, zaś n1 i n2 są współczynnikami załamania tych ośrodków zdefiniowanymi równaniami c c n1 =, n2 = v1 v2 gdzie c oznacza prędkość światła w próżni. Prawo załamania wynika z zasady Fermata.

16 Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia Gdy światło przechodzi z ośrodka o większym współczynniku załamania do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania n1 > n2 v1 < v2 przy odpowiedni dużym kącie padania prawo załamania nie może być spełnione. Zachodzi to wówczas, gdy n2 sin α > n1 W takim przypadku wiązka padająca na granicę ośrodków ulega całkowitemu odbiciu. Zjawisko to nosi nazwę całkowitego wewnętrznego odbicia.

17

18 Pryzmat Pryzmatem nazywamy każde ciało przezroczyste ograniczone dwoma płaszczyznami przecinającymi się wzdłuż prostej zwanej krawędzią pryzmatu. Kąt dwuścienny ϕ jaki tworzą te płaszczyzny nazywamy kątem łamiącym pryzmatu.

19 Soczewka sferyczna Soczewką sferyczną nazywamy ciało przezroczyste ograniczone dwoma powierzchniami kulistymi. Zależnie od zachowania promieni padających na soczewkę równolegle do jej osi optycznej rozróżniamy soczewki skupiające i rozpraszające

20 Soczewka skupiająca. F ognisko, f - ogniskowa

21 Soczewka rozpraszająca. F ognisko, f - ogniskowa

22

23 Powstawanie obrazów w soczewce skupiającej: a) obraz pozorny prosty, b) obraz rzeczywisty odwrócony powiększony, c) obraz rzeczywisty odwrócony pomniejszony

24 Wzory soczewkowe = + f x y y p= x gdzie f ogniskowa soczewki, x odległość przedmiotu od środka soczewki, y odległość obrazu od środka soczewki, p - powiększenie

25 Dla cienkiej soczewki sferycznej mamy: 1 n 1 1 = 1 + f n' r1 r2 gdzie r1, r2 oznaczają promienie krzywizny powierzchni soczewki, n jest współczynnikiem załamania materiału, z którego wykonana jest soczewka, zaś n współczynnikiem załamania ośrodka. Soczewki sferyczne mają tą samą wadę, co zwierciadła kuliste (aberacja sferyczna). Prócz niej mają wadę zwaną aberacją chromatyczną (wynikającą ze zjawiska dyspersji, tj. zależności współczynnika załamania materiału, z którego wykonana jest soczewka od długości fali światła)

26 Wady soczewek sferycznych: a) aberacja sferyczna, b) aberacja chromatyczna

27 Przyrządy optyczne

28

29

30 Zasady optyki falowej

31 Trochę historii, czyli doświadczenie Younga (1807 r.)

32 W XVIII światło uważano za strumień cząstek (skutek autorytetu Newtona). Wynik doświadczenia Younga dał się wytłumaczyć tylko wtedy, gdy przyjęto, że światło jest falą. W takim przypadku obowiązywała zasada Huygensa, mówiąca, że każdy punkt ośrodka, do którego dotarła fala świetlna jest nowym źródłem fali sferycznej. W miarę rozchodzenia się tych wtórnych frontów sferycznych powstaje nowy wypadkowy front falowy dany przez obwiednię frontów wtórnych. Przy takiej interpretacji, szczeliny stawały się źródłem fal kulistych, które następnie interferowały (nakładały się na siebie, wzmacniając się lub osłabiając. Załóżmy, że równanie fali ma postać: 2π E = E0 sin ω t z+ ϕ λ

33 Warunkiem, by w wyniku interferencji fale pochodzące z obu szczelin uległy wzmocnieniu jest to, by różnica ich faz była całkowitą wielokrotnością 2π: 2π ( z2 z2 ) = m2π λ czyli różnica przebytych przez nie dróg musi być wielokrotnością długości fali: z 2 z1 = mλ Jeżeli ekran znajduje się w odległości l od szczelin oraz odległość między szczelinami wynosi d, to różnica dróg przebytych przez fale wychodzące ze szczelin wynosi:

34 2 z 2 z1 = d l + D+ 2 2 = l d l + D = 2 2 d D l d D 2 2 l d d D+ D l l 2 l2

35 Dd z2 z2 l Stąd warunek interferencji konstruktywnej: Dd = mλ l a więc maksima interferencyjne na ekranie powinny pojawić się co odcinek D równy mlλ D= d Uzyskany wynik teoretyczny był zgodny z wynikiem doświadczalnym

36 Spójność światła Warunkiem koniecznym do tego, by zaobserwować efekty interferencyjne jest to, by fazy interferujących fal były stałe w długim przedziale czasowym. Światło o stałej wartości fazy nazywamy światłem spójnym (koherentnym).

37 Zastosowanie zjawiska dyfrakcji siatka dyfrakcyjna d = a+ b nλ = d sin α

38 Teoria Raileigha-Sommerfelda ik ( r + r ' ) A e ud ( P ) = cosθ ds ' iλ Σ rr '

39 Interferencja na cienkich błonach

40 Polaryzacja światła Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącym się polem elektromagnetycznym. Zwykle drgania wektorów pola elektrycznego i magnetycznego zachodzą we wszystkich płaszczyznach prostopadłych do kierunku rozchodzenia się wiązki.

41 Polaryzacja liniowa polega na usunięciu wszystkich drgań pola elektrycznego (i sprzężonego z nim pola magnetycznego) z wyjątkiem drgań zachodzących w pewnej wybranej płaszczyźnie Prawo Malusa: I = I 0 cos 2 α gdzie I0 natężenie światła spolaryzowanego padającego na polaryzator, I natężenie światła za polaryzatorami, α kąt między płaszczyznami polaryzacji polaryzatorów.

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar Optyka geometryczna z elementami optyki falowej Marian Talar 21 lipca 2006 1 Informacje ogólne To, że światło jest falą elektromagnetyczną wiadomo było już od czasu gdy J. C. Maxwell (1831-1879) sformułował

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE I. Optyka geotermalna W tym rozdziale poznasz właściwości światła widzialnego, prawa rządzące jego rozchodzeniem się w przestrzeni oraz sposoby wykorzystania tych praw

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek wygodnie

Bardziej szczegółowo

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Roman Grzybowski wydawnictwo OPERON Program nauczania do nowej podstawy programowej Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia Fale mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"

Ćwiczenie: Zagadnienia optyki Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają Projekt edukacyjny Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają innego wymiaru. Na co dzień możemy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-3

Ć W I C Z E N I E N R O-3 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-3 WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK ZA POMOCĄ METODY BESSELA I.

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-7

Ć W I C Z E N I E N R O-7 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-7 POMIAR PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI PŁASKO-WYPUKŁEJ METODĄ PIERŚCIENI

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB

FIZYKA. Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB FIZYKA Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB Podstawowe jednostki M Kg s A K mol cd metr kilogram sekunda Amper Kelwin mol kandela Metr jest to długość równa 1650763,73 długości fali w próżni promieniowania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, CZĘSTOCHOWA, 2010/2011 Ewa Mandowska, Instytut Fizyki AJD, Częstochowa e.mandowska@ajd.czest.pl

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, CZĘSTOCHOWA, 2010/2011 Ewa Mandowska, Instytut Fizyki AJD, Częstochowa e.mandowska@ajd.czest.pl 1 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, CZĘSTOCHOWA, 2010/2011 Ewa Mandowska, Instytut Fizyki AJD, Częstochowa e.mandowska@ajd.czest.pl DZIAŁ 3 Optyka geometryczna i elementy optyki falowej. Budowa materii. 3.1. Optyka

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad O Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowych cienkich soczewek: skupiającej (w oparciu o równanie soczewki i metodą Bessela) i rozpraszającej (za pomocą

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Ćwiczenie 77 E. Idczak POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Cel ćwiczenia: zapoznanie się z procesem wytwarzania obrazów przez soczewki cienkie oraz z metodami wyznaczania odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z FIZYKI W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Optyka w fotografii. Rys 2 Soczewka jako zbiór wielu pryzmatów

Optyka w fotografii. Rys 2 Soczewka jako zbiór wielu pryzmatów Optyka w fotografii Fizyka ani łatwa, ani trudna ale potrzebna! Podręczniki fotografii pełne są skomplikowanych opisów i jeszcze bardziej skomplikowanych teorii, a tymczasem wszystko jest znacznie prostsze

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

TEST nr 1 z działu: Optyka

TEST nr 1 z działu: Optyka Grupa A Testy sprawdzające TEST nr 1 z działu: Optyka imię i nazwisko W zadaniach 1. 17. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. klasa data 1 Gdy światło rozchodzi się w próżni, jego prędkć

Bardziej szczegółowo

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński Załamanie światła 35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI sin sin Gdy v 1 > v 2, więc gdy n 2 >n 1, czyli gdy światło wchodzi do ośrodka gęstszego optycznie,

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo