Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki"

Transkrypt

1 Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr : Soczewki Cel ćwiczenia: Wyznaczenie ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiającej i rozpraszającej) oraz ogniskowej soczewki rozpraszającej metodą bezpośrednią i metodą Bessela. Badanie wad soczewki skupiającej. Literatura [] Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, Tom, PWN, Warszawa 98. [] Zięba A. (red), Pracownia Fizyczna Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej SU6, AGH, Kraków 00 (ew. wydania wcześniejsze). Zagadnienia do opracowania Ocena i podpis. Rodzaje soczewek i definicje ogniska i ogniskowej, zależność ogniskowej od promieni krzywizny.. Równanie soczewki. Definicja dioptrii.. Przeprowadź konstrukcję obrazów dla soczewki skupiającej i rozpraszającej (zakładając, że są to soczewki cienkie).. Od czego zależy zdolność skupiająca soczewki?. Przedstaw metody pomiaru ogniskowej: a) bezpośrednią, b) Bessela. 6. Omów wady soczewek. 7. Wyjaśnij występowanie wad wzroku zwanych dalekowzrocznością i krótkowzrocznością, w jaki sposób można je usunąć. 8. Podaj przyrządy, w których wykorzystywane są soczewki i opisz jeden z nich. (Podaj praktyczne zastosowanie soczewek). Ocena z odpowiedzi: -

2 Opracowanie ćwiczenia Opracuj i opisz zagadnienia nr i podpis: -

3 Oznaczenia, podstawowe definicje i wzory Stosowane oznaczenia n bezwzględny współczynnik załamania światła ośrodka n bezwzględny współczynnik załamania światła materiału soczewki f ogniskowa soczewki R, R promienie krzywizn sfer ograniczających bryłę soczewki x odległość przedmiotu od soczewki y odległość obrazu od soczewki h, h wysokość przedmiotu (h) i jego obrazu (h ) p powiększenie soczewki; p = h /h = y/x D zdolność skupiająca soczewki; D = /f (D wyrażone w metrach) Rysunek -: Przykład konstrukcji obrazów dla soczewek cienkich: a) soczewki skupiającej, b) soczewki rozpraszającej. Podstawowe równanie soczewki ( ( f = n ) + ) = n R R x + y () Zdolność skupiającaukładu cienkich soczewek o zdolnościach skupiających D i D D = D + D lub f = f + f. () Zdolność skupiająca układu soczewek o zdolnościach skupiających D i D, umieszczonych w odległości s od siebie Wzór Bessela f = + s. () f f f f f = l d () l gdzie d = x A x B, różnica dwóch położeń soczewki, przy których na ekranie uzyskujemy ostry obraz przedmiotu: powiększony (A) i pomniejszony (B); l (stała) odległość przedmiotu od ekranu. Wady odwzorowań realizowanych przez soczewki: Aberracja sferyczna (rys. -) poszczególne obszary soczewki znajdujące się w różnych odległościach od osi głównej mają różne ogniskowe. Aberracja chromatyczna (rys.-) własności załamujące ośrodka soczewki zależą od długości (koloru) padającej fali świetlnej. Astygmatyzm (rys.-) obraz punktu położonego poza główną osią optyczną soczewki, nie jest punktem, lecz stanowi dwa wzajemnie prostopadłe odcinki leżące w różnych płaszczyznach. -

4 Rysunek -: Aberracja sferyczna; S miara aberracji sferycznej podłużnej. Rysunek -: Aberracja chromatyczna; S miara aberracji chromatycznej podłużnej. Układ pomiarowy to ława optyczna, zestaw soczewek skupiających i rozpraszającej, źródło światła w obudowie z tarczą obrotową i przesłoną, w której wmontowane są filtry i przedmiot (w kształcie krzyża), zestaw przesłon oraz soczewka ze skalą kątową. UWAGA: ćwiczenie należy wykonywać w zaciemnionym pomieszczeniu (do odczytu wskazań używamy latarki). Wykonanie ćwiczenia. Wyznaczanie ogniskowej soczewki skupiającej (metodą bezpośrednią) tabela : (a) Ustaw na ławie optycznej przedmiot (oświetlony krzyż), soczewkę i ekran. Dobierz tak położenie soczewki, aby na ekranie uzyskać ostry obraz krzyża. (b) Odczytaj na skali ławy optycznej odległość: x przedmiotu od soczewki, y obrazu (ekranu) od soczewki. (c) Pomiary wykonaj dla różnych odległości l = x + y (6 do 0 razy), uzyskując obrazy zarówno powiększone, jak i pomniejszone. (d) Dla każdego pomiaru oblicz ze wzoru () ogniskową soczewki skupiającej; oblicz wartość średnią i obliczone wartości zanotuj w tabeli.. Wyznaczanie ogniskowej układu soczewek i ogniskowej soczewki rozpraszającej (metodą bezpośrednią) tabela : -

5 Rysunek -: Astygmatyzm. Rysunek -: Ława optyczna. (a) Ustaw na ławie optycznej wcześniej zbadaną soczewkę skupiającą i obok soczewkę rozpraszającą o nieznanej ogniskowej. Z otrzymanym w ten sposób układem postępuj zgodnie z punktami b, c i d zachowując tę samą odległość między soczewkami. Dla układu soczewek x = (x + x )/, gdzie: x odległość przedmiotu od układu soczewek, x odległość przedmiotu od soczewki nr, x odległość przedmiotu od soczewki nr, y odległość obrazu od środka układu soczewek. (b) Oblicz ze wzoru () ogniskową układu soczewek. (c) Oblicz ze wzoru () ogniskową soczewki rozpraszającej. (d) Pomiar powtórz 6-0 razy; oblicz wartości średnie: ogniskowej układu i ogniskowej soczewki rozpraszającej.. Wyznaczanie ogniskowej soczewki skupiającej (lub układu soczewek) metodą Bessela tabela : (a) Ustaw na ławie optycznej przedmiot, soczewkę (lub układ soczewek) oraz ekran. (b) Dla 6 0 różnych wartości l(l > f)znajdź dwa położenia x a i x b, dla których powstają dwa obrazy: powiększony i pomniejszony. (c) Dla wszystkich pomiarów oblicz ze wzoru () ogniskową soczewki skupiającej (lub układu soczewek); oblicz wartość średnią.. Wyznaczanie aberracji sferycznej podłużnej tabela : (a) Ustaw na ławie optycznej soczewkę o dużej średnicy z przesłoną zasłaniającą środek soczewki. (b) Postępując zgodnie z punktem b, c i d punktu, oblicz ogniskową f b soczewki dla promieni brzegowych. (c) Powtórz pomiary dla tej samej soczewki, zakładając przesłonę zasłaniającą jej brzegowe części. Oblicz ogniskową f c dla promieni środkowych (centralnych). (d) Pomiar wykonaj razy; oblicz wartości średnie: fb oraz f c. Oblicz aberrację sferyczną podłużną S = f c f b. Wyniki zanotuj w tabeli. -

6 . Wyznaczanie aberracji chromatycznej podłużnej tabela : (a) Przesłoń lampę filtrem czerwonym. (b) Ustaw na ławie optycznej soczewkę skupiającą (badaną lub dużą z przesłoną zasłaniającą jej brzegową, cienką część). (c) Postępuj zgodnie z punktem b, c i d punktu. (d) Powtórz pomiary dla tej samej soczewki zasłaniając lampę filtrem fioletowym. (e) Pomiar wykonaj razy; oblicz wartości średnie: fcz oraz f fiol. Oblicz aberrację chromatyczną podłużną S = f cz f fiol. Wyniki zanotuj w tabeli. 6. Wyznaczanie astygmatyzmu soczewki (równoleżnikowego, południkowego i pełnego) tabela 6: (a) Ustaw na ławie optycznej przedmiot (oświetlony krzyż), ekran i dużą soczewkę z przesłoną ustawioną jak wyżej. (b) Płaszczyzna soczewki powinna być prostopadła do osi ławy optycznej, wskaźnik soczewki powinien pokrywać się z zerem na tarczy przy uchwycie. (c) Znajdź ostry obraz krzyża na ekranie (uwaga: z jednakowo ostrymi ramionami). (d) Odczytaj na skali ławy odległość soczewki od przedmiotu x 0. (e) Pomiary powtórz pięciokrotnie, dla różnych odległości l (odległości przedmiotu od ekranu). (f) Oblicz średnią odległość soczewki od przedmiotu x 0. (g) Obróć soczewkę o kąt ϕ = 0 w stosunku do poprzedniego i przesuń soczewkę w pozycję widocznego na ekranie ostrego obrazu równoleżnikowego x r. Następnie przesuń soczewkę w pozycję ostrego obrazu południkowego x p. (h) Pomiary dla każdej z tych pozycji powtórz kilkakrotnie. (i) Wykonaj pomiary dla kątów 0 i 0. Wykonaj następujące warianty ćwiczenia:... podpis: -6

7 Wyniki pomiarów Tabela : Wyznaczanie ogniskowej soczewki skupiającej l x y = l x f Lp. [m] [m] [m] [m] f śr [m] Tabela : Wyniki pomiarów dla układu soczewek Ogniskowa soczewki skupiającej f śr = dla obrazów lp. l x x powiększonych pomniejszonych [m] [m] [m] x y x y [m] [m] [m] [m] ogniskowa układu soczewek f uk [m] ogniskowa soczewki rozpraszającej f x [m] -7

8 Tabela : Wyznaczanie ogniskowej soczewki (lub układu soczewek) metodą Bessela. soczewka układ soczewek soczewka X Lp. l x A x B d = x A x B f [m] [m] [m] [m] [m] średnia ogniskowa f średnia ogniskowa f uk średnia ogniskowa f X -8

9 Tabela : Wyznaczanie aberracji sferycznej podłużnej l x y f lp. [m] [m] [m] [m] promienie środkowe brzegowe średnia ogniskowa dla promieni brzegowych f b średnia ogniskowa dla promieni środkowych f c aberracja sferyczna podłużna S = f c f b Tabela : Wyznaczanie aberracji chromatycznej podłużnej promienie fioletowe czerwone l x y f lp. [m] [m] [m] [m] średnia ogniskowa dla promieni czerwonych f cz średnia ogniskowa dla promieni fioletowych f fiol aberracja chromatyczna podłużna S = f cz f fiol -9

10 Tabela 6: Wyznaczanie astygmatyzmu soczewki φ Lp. x 0 x r x p x r x p wartość średnia Astygmatyzm φ równoleżnikowy południkowy pełny x r x 0 x p x 0 x p x r podpis: Opracowanie wyników pomiarów. W przypadku wykonywania kilkukrotnych pomiarów ogniskowej soczewki (układu soczewek) f i gdzie i =,,..., n oblicz wartość średnią f i jej niepewność standardową ze wzoru: n (f i f) i= u(f) = n(n ). Dla wybranego punktu ćwiczenia wykonaj obliczenia niepewności złożonej ogniskowej soczewki (lub układu) u(f) (ze wzoru nr 9, ćwiczenia 0 ). -0

11 Wnioski: Uwagi prowadzącego: Ocena za opracowanie wyników: ocena podpis 6 Załączniki: dodatkowe wykresy, obliczenia, ewentualna poprawa -

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-3

Ć W I C Z E N I E N R O-3 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-3 WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK ZA POMOCĄ METODY BESSELA I.

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela

Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela Ćwiczenie O4 Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela O4.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowych soczewek skupiających oraz rozpraszających z zastosowaniem o metody Bessela. O4.2.

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Ćwiczenie 77 E. Idczak POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Cel ćwiczenia: zapoznanie się z procesem wytwarzania obrazów przez soczewki cienkie oraz z metodami wyznaczania odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 1 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII FIZYKA Ćwiczenie laboratoryjne nr 43 WYZNACZANIE ABERRACJI SFERYCZNEJ SOCZEWEK I ICH UKŁADÓW Autorzy: doc. dr inż. Wiesław Borys dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad O Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowych cienkich soczewek: skupiającej (w oparciu o równanie soczewki i metodą Bessela) i rozpraszającej (za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów optycznych.

Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów optycznych. msg O 7 - - Temat: Badanie soczewek, wyznaczanie odległości ogniskowej. Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ METODĄ GRAFICZNĄ I ANALITYCZNĄ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ METODĄ GRAFICZNĄ I ANALITYCZNĄ WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ METODĄ GRAFICZNĄ I ANALITYCZNĄ I. Cel ćwiczenia: wyznaczanie ogniskowej soczewki skupiającej i rozpraszającej, zapoznanie z metodą graiczną i analityczną wyznaczania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI OPTYKA CZĘŚĆ I Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej Wstęp Jednym

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek

OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek opracował: Dariusz Wardecki Wstęp Soczewką optyczną nazywamy bryłę z przezroczystego materiału, ograniczoną (przynajmniej z jednej strony) zakrzywioną powierzchnią

Bardziej szczegółowo

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek wygodnie

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar Optyka geometryczna z elementami optyki falowej Marian Talar 21 lipca 2006 1 Informacje ogólne To, że światło jest falą elektromagnetyczną wiadomo było już od czasu gdy J. C. Maxwell (1831-1879) sformułował

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI Projekt Plan rozwoj Politechniki Częstochowskiej współinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Nmer Projekt: POKL.04.0.0-00-59/08 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁINśYNIERII

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: U11. Pierścienie Newtona. Cel ćwiczenia:

Ćwiczenie: U11. Pierścienie Newtona. Cel ćwiczenia: Ćwiczenie: U Pierścienie Newtona Ce ćwiczenia:. Praktyczne zapoznanie się ze zjawiskiem interferencji światła.. Zapoznanie się z powstawaniem pierścieni Newtona w świete przechodzącym i odbitym. 3. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB Agata Miłaszewska 3gB rogówka- w części centralnej ma grubość około 0,5 mm, na obwodzie do 1 mm, zbudowana jest z pięciu warstw, brak naczyń krwionośnych i limfatycznych, obfite unerwienie, bezwzględny

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek Nazwisko... Data... Wdział... Imię... Dzień tg.... Godzina... Ćwiczenie 36 Badanie układu dwóch soczewek Wznaczenie ogniskowch soczewek metodą Bessela Odległość przedmiotu od ekranu (60 cm 0 cm) l Soczewka

Bardziej szczegółowo

WADY SOCZEWEK. Ćwiczenie O - 18

WADY SOCZEWEK. Ćwiczenie O - 18 WADY SOCZEWEK I. Cel ćwiczenia: zapoznanie z niektórymi wadami soczewek i pomiar aberracji serycznej, cromatycznej i astygmatyzmu badanyc soczewek. II. Przyrządy: źródło światła (diody świecące - niebieskie

Bardziej szczegółowo

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński Załamanie światła 35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI sin sin Gdy v 1 > v 2, więc gdy n 2 >n 1, czyli gdy światło wchodzi do ośrodka gęstszego optycznie,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Temat lekcji: Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach

SCENARIUSZ LEKCJI Temat lekcji: Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach Scenariusz lekcji : Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach Autorski konspekt lekcyjny Słowa kluczowe: soczewki, obrazy Joachim Hurek, Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-7

Ć W I C Z E N I E N R O-7 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-7 POMIAR PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI PŁASKO-WYPUKŁEJ METODĄ PIERŚCIENI

Bardziej szczegółowo

od maja 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA

od maja 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Aneks do informatora maturalnego od maja 007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Warszawa 006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi IV. STRUKTURA I FORMA

Bardziej szczegółowo