Laser jest urzàdzeniem generujàcym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laser jest urzàdzeniem generujàcym"

Transkrypt

1 DERMATOCHIRURGI A Wyrne urzàdzeni lserowe w codziennej prktyce dermtologicznej lek. med. Jonn Mgdzirz-Orlitz Solmed Centrum Medycyny Estetycznej i Dermtologii w Cz stochowie Lser jest urzàdzeniem generujàcym lu wzmcnijàcym jednorodne promieniownie elektromgnetyczne (Light Amplifiction y Stimulted Emission of Rdition). Âwit o lserowe jest koherentne, emitowne wiàzki tego Êwit sà skolimowne (równoleg e) i ulegjà minimlnemu rozproszeniu. Podwliny pod prc kolejnych konstruktorów lser po o y Einstein. Pierwsze urzàdzenie przypominjàce lser powst o dopiero w 1954 r. Ntomist w roku 1961 po rz pierwszy zstosowno lser w dermtologii i okulistyce. Kolejne lt to stopniowy rozwój urzàdzeƒ lserowych. Post p medycyny i techniki w osttnim dziesi cioleciu pozwoli n szerokie zstosownie lserów w tkich dziedzinch, jk chirurgi, okulistyk, rehilitcj i dermtologi. Wyór odpowiedniego rodzju urzàdzeni i w Êciwej techniki prcy z u yciem promieni lserowych pozwl n osiàgni cie precyzji, lepszych efektów i skrócenie procesu leczeni. W dermtologii wykorzystywne jest Êwit o o d ugoêci fli od 100 nm do nm (promieniownie ultrfioletowe, widzilne, podczerwieƒ). D ugoêç promieniowni emitownego przez lser jest zle n od oêrodk lserowego, którym mo e yç ci o st e (np. ruin), ciecz (rodmin) lu gz (dwutlenek w gl, rgon). Nzw dnego lser pochodzi od Êrodk emitujàcego promieniownie. W teli 1 przedstwiono dost pne oecnie rodzje lserów. Promienie lserowe wywo ujà w tknkch nst pujàcee efekty: - fototermiczne, - fotochemiczne, - fotolcyjne, - fotodestrukcyjne. W dermtologii wykorzystywne Ryc. 1 Pcjentk lt 27, plm cfé u lit, leczenie lserem 1064/532 nm typu Q-switch: ) przed ziegiem, ) po ziegu. Femle ptient 27-yers-old, stin Cfé u lit, lser tretment 1064/532 nm type Q-switch: ) efore intervention, ) fter intervention. DERMATOLOGIA ESTETYCZNA /VOL.11 /NR 4 /

2 D ERMATOCHIRURGIA jest przede wszystkim dzi nie fototermiczne. Zsorowne fotony podlegjà zminie n energi cieplnà, co prowdzi do miejscowego wzrostu tempertury. Czs dzi- ni ciep i wysokoêç tempertury mogà prowdziç do kogulcji, w rezultcie do odprowni tknki i jej zniszczeni. Kogulcj termiczn powoduje niszczenie komórek, dltego lser jest wykorzystywny do kontrolownej destrukcji zmin choroowych w or ie nskórk i skóry w Êciwej [1,2]. Efekt cieplny (odprownie tknki) pozwl n wykorzystnie lser w ziegch fotoodm dzni Wyrne urzàdzeni lserowe w codziennej prktyce dermtologicznej STRESZCZENIE S ow kluczowe: lseroterpi, zminy skórne, wskzni Rozwój technik lserowych pozwoli n wykorzystnie urzàdzeƒ lserowych w wielu dziedzinch medycyny, w tym tk e w dermtologii. Dzi nie lser: fototermiczne, fotolcyjne, fotochemiczne i fotodestrukcyjne, pozwl n leczenie ró nego rodzju zmin skórnych. W codziennej prktyce dermtologicznej znlz y zstosownie lsery o ró nej d ugoêci fli i mocy, z dok dnie okreêlonymi wskznimi medycznymi do ich zstosowni. Njcz Êciej stosowne to: KTP (532 nm), CO 2 ( nm), Nd:YAG (1064 nm), Nd:YAG typu Q-switch, Er:YAG (2940 nm), Er:szk o (1550 nm), iostymulcj lserow. Czynnik ekonomiczny wymusz koniecznoêç zstosowni lserów we wskznich niestndrdowych. Nle y jednk pmi tç, e nie m urzàdzeni, które mo n zstosowç w k dym wskzniu. JednoczeÊnie, mimo e zstosownie lseroterpii pozwl n uzysknie szyszych i lepszych efektów leczniczych, nle y pmi tç o wskznich i przeciwwskznich, tk e powik nich po tej metodzie leczeni. Selected lser devices in everydy dermtologicl prctice SUMMARY Key words: lser therpy, skin lesions, indictions The development of lser techniques hs llowed the use of lser equipment in mny res of medicine, including dermtology. Lser ction: photo-therml, photo-ltive, photochemicl nd photo-destructive llows for the tretment of vrious skin chnges. In everydy prctice, lsers with different wvelengths re pplied in dermtology, under crefully defined medicl indictions for their use. The most commonly used re: KTP (532 nm), CO 2 ( nm), Nd:Yg (1064 nm), Nd:Yg Q-switch type, Er:Yg (2940 nm), Er:glss (1550 nm) lser io-stimultion. Economic fctors force the need for the use of lsers eyond the stndrd indictions. Plese note, however, tht there is no device tht cn e used in every indiction. At the sme time, despite the fct tht the ppliction lser therpy llows for quicker nd etter therpeutic results, one needs to e sure of the indictions, contrdictions nd complictions fter this method of tretment. Ryc. 2 Pcjentk 30 l., znmi nczyniowe, leczenie lserem 532 nm z u yciem skner: ) przed ziegiem, ) po 8 ziegch. Femle ptient 30-yers-old, vsculr mole, 532 nm lser tretment with the use of scnner: ) efore the tretment, ) fter 8 procedures. skóry, czyli do wyg dzni zmrszczek. Efekt fototermolizy wyiórczej, pozwl n precyzyjne oddzi- ywnie n tknk. Jest to mo liwe poprzez odpowiedni doór d ugoêci fli, czsu impulsu i energii npromienini. Âwit o lser oddje energi w miejscu, gdzie zostnie poch oni te przez czàsteczki sorujàce chromofory, tkie jk hemogloin, melnin, kolgen, wod. Mo e yç emitowne w sposó ciàg y, zli ony do ciàg ego (qusicontinous) lu pulscyjny czy Q- -switch, co pozwl n szersze wykorzystnie dnego typu lser do usuwni ró nego rodzju zmin metodà np. kogulcji, ci ci àd fototermolizy. Dzi ki tym w Êciwo- Êciom lsery mo n wykorzystç w leczeniu ró norodnych zmin: nczyniowych, rwnikowych, w usuwniu ow osieni i ttu u czy w korekcji lizn. W dermtologii znlz zstosownie szereg lserów emitujàcych ró nà d ugoêç fli (tel 2) [1]. W codziennej prktyce dermtologicznej njcz Êciej wykorzystywne 310 DERMATOLOGIA ESTETYCZNA /VOL.11 /NR 4 /2009

3 DERMATOCHIRURGI A sà lsery typu KTP-532 nm (potsowo-tytnowo-fosforowy), CO nm, Nd:YAG 1064 nm (neodymowo-jgowy), tk e lser typu Q-switch, diodowy ( nm). W osttnim czsie znlz zstosownie równie lser Er-szk o nm (erowo-szklny). Lekrz, mjàc do dyspozycji pewne rodzje tych urzàdzeƒ, mo e si nimi umiej tnie pos u yç do leczeni ró norodnych zmin skórnych, równie tkich, które sà poz podstwowymi wskznimi wykorzystni dnego lser. Lser KTP 532 nm Promieniownie lser o d ugoêci fli 532 nm powstje w wyniku przepuszczeni Êwit lser Nd: YAG o d ugoêci fli 1064 nm przez kryszt potsowo-tytnowo-fosforowy (KTP). Dzi ki temu zmniejszon zostje o po ow d ugoêç fli. Âwit o jest sorowne przez Tel 1 Podzi lserów w zle noêci od oêrodk czynnego Clssifiction of lsers depending on the ctive centre Rodzj oêrodk Nzw oêrodk D ugoêç fli Lsery gzowe Lsery n ciele st ym Lsery n cieczy Lsery pó przewodnikowe - helowo-neonowy (He-Ne) - rgonowy (Ar) - zotowy - kryptonowy - n dwutlenku w gl (CO 2 ) - n tlenku w gl - ruinowy - neodymowy n szkle - erowy n yg (Er:YAG) - tulowy n yg (Tm:YAG) - holmowy n yg (Ho:YAG) - tytnowy n szfirze (Ti:szfir) - n centrch rwnych - rwnikowe, np. n rodminie - z àczowe (diodowe) - ezz àczowe nm lu 633 nm nm, 488 nm - 514,5 nm nm nm, 676 nm nm nm nm nm nm nm nm nm lu nm Ryc. 3 Pcjentk lt 38, przerwieni pos oneczne n twrzy, leczenie lserem 1550 nm: ) przed zstosowniem lser, ) po jednym ziegu. Femle ptient 38-yers-old, solr lentigos in the fce region, 1550 nm lser tretment: ) efore the tretment, ) fter the tretment. oksyhemogloin. Wskzni do zstosowni tego rodzju lser to przede wszystkim zminy nczyniowe: pjàczki nczyniowe, nczyniki strcze, telengiektzje, znmion nczyniowe typu port-wine stin (PWS), nczyniki gwiêdziste. Lser KTP mo e yç tk e zstosowny w leczeniu zmin rwnikowych, pos onecznych orz do uzyskni efektu fotoodm dzni i usuwni k pek ó tych [3]. Ten typ lser stosowno równie w terpii zmin mi czk zkênego (molluscum contgiosum), opornego n konwencjonlne metody leczeni [4]. Znne sà dne o korzystnych rezulttch zstosowni lser KTP w leczeniu tràdziku pospolitego (cne vulgris) orz tràdziku ró owtego (rosce) [5,6]. Wskznimi dodtkowymi, zle nymi od mocy lser, sà: w ókniki (firom), rodwki ojotokowe (verruce seorrhoice), rozrost gruczo ów ojowych (hyperplsi seceum), rodwki p skie (verruce plne), znmion nskórkowe, proski, zskórniki, ttu koloru czerwonego [7]. Lser CO 2 Promieniownie fli o d ugoêci nm wykzuje powinowctwo do wody, co pozwl n zstosownie tego typu lser g ównie do odprowni i fotokogulcji tknek. Lser CO 2 jest trktowny jko lser chirurgiczny i stosowny z dorym skutkiem w leczeniu k ykcin DERMATOLOGIA ESTETYCZNA /VOL.11 /NR 4 /

4 D ERMATOCHIRURGIA c d e f Ryc. 4 Pcjent lt 36, lizny pourzowe, leczenie lserem 1550 nm:,, c) przed leczeniem, d, e, f) po 4 ziegch. Ptient 36-yers-old, posttrumtic scrs, 1550 nm lser tretment:,, c) efore the tretment, d, e, f) fter 4 procedures. koƒczystych [8]. Okz si równie skuteczny w leczeniu rhinophym. Dne dost pne w piêmiennictwie wskzujà, e pe ne usuni cie ptologicznej tknki mo n uzyskç podczs 2-3 ziegów wykonywnych w 4-8-tygodniowych odst pch czsu. U wszystkich pcjentów uzyskno stysfkcjonujàce efekty kosmetyczne [9]. Ten rodzj lser jest stosowny równie z dorym skutkiem w leczeniu rodwek ojotokowych (verruce seorrhoice), rodwek wirusowych, w ókników, nerwikow ókników, nczynikow- ókników, gruczolków potowych, znmion nskórkowych, nowotworów skóry. U ywno go tk e do wyg dzni i modelowni skóry, oczyszczni splonej lu mrtwiczej tknki orz do usuwni ttu y [1,2,10,11]. Podczs ziegu lserem CO 2 powstje efekt cieplny prowdzàcy do okurczeni w ókien kolgenowych, odprowni nskórk i nciàgni ci skóry. Nowoczesne systemy lserowe pozwljà n kontrolowne odprownie nskórk i uszkodzenie jedynie wrstwy rodwkowtej (20-40 µm). W zwiàzku z tym stosowne sà w leczeniu pos onecznych uszkodzeƒ skóry, tkich jk plmy soczewicowte, rogowcenie s oneczne (kertosis ctinic), tk e do usuwni ognisk rk podstwnokomórkowego (crcinom socellulre BCC) orz w ziegch korekcji zmrszczek i skóry [2,12]. odm dzni Lser erowo-ygowy Lser erowo-ygowy (Er:YAG) emituje fl o d ugoêci 2940 nm. Spektrum sorpcji jego Êwit jest szerokie, prwie c kowicie pokryw si ze szczytem sorpcji wody i plsuje si lisko sorpcji kolgenu. W zwiàzku z tym prmetrem Ryc. 5 W óknik mi kki w okolicy szyi: ) przed leczeniem, ) ezpoêrednio po usuni ciu z uxyciem lser KTP 532 nm. Firom molle on neck: ) efore removl, ) directly fter the removl with use of KTP 532 nm lser. 312 DERMATOLOGIA ESTETYCZNA /VOL.11 /NR 4 /2009

5 DERMATOCHIRURGI A Tel 2 Lsery stosowne w dermtologii Lsers pplied in dermtology Lser ekscymerowy rgonowy rwnikowy miedziowy kryptonowy Nd:YAG KTP z oty ruinowy leksndrytowy diodowy Er:szk o Er:YAG CO 2 iostymulcyjny D ugoêç fli (nm) 193, , , 577, , , , helowo-neonowy, pó przewodnikowy g okoêç penetrcji promieni lser jest ogrniczon. Lser Er:YAG dzi powy ej progu lcji, co powoduje g sze usuwnie tknek i mniejsze uszkodzenie termiczne. Wskznie do jego zstosowni to przede wszystkim odm dznie skóry poprzez leczenie powierzchownych zmrszczek. Jk wynik z dnych piêmiennictw, ten typ lser mo e yç stosowny równie do leczeni lizn potràdzikowych, znmion nskórkowych, gruczolków ojowych, gruczolków potowych, rozrostów gruczo ów ojowych, k pek ó tych, rodwek wirusowych, rhinophym, melsm, tk e w choroie Drier, Hiley-Hiley orz kostnikch skóry (osteom) [1,2]. Lser Nd:YAG Q-switch (1064 lu 532 nm) Lser neodymowo-itrowo-glinowo-grntowy emituje dwie d ugo- Êci fl: Êwit o o d ugoêci 1064 nm lu 532 nm. Posid try prcy tzw. Q-switch, dzi ki czemu mo e generowç impulsy Êwit o rdzo krótkich czsch trwni i stosunkowo du ej mocy szczytowej. Fl w zkresie podczerwieni wnik g oko do skóry (4-6 mm) ze wzgl du n s à zdolnoêç sorcji Êwit przez wod, melnin i hemogloin. Dzi ki temu ten typ lser stosowny jest do usuwni zmin rwnikowych tkich jk: znmi Oty, plm cfé u lit, piegi, przerwieni pos oneczne. Znne sà równie informcje o du ej skutecznoêci lser Nd:YAG typu Q-switch w usuwniu mtorskich, profesjonlnych, kosmetycznych i pourzowych ttu y koloru czrnego, nieiesko-czrnego i czerwonego [13]. Efekty ocenione jko dore lu doskon e uzyskno u 8 pcjentów, czyli dl 26 zmin z 38 poddnych ziegowi, po wykonniu pojedynczego ziegu usuwni k pek ó tych lserem Nd:YAG typu Q- -switch o d ugoêci fli 1064 nm. Brk jkiegokolwiek uszkodzeni skóry pozwl n powtrznie ziegu w rzie koniecznoêci [19]. Komincj lser o d ugoêci 1064 i 532 nm pozwl n wykonnie ziegów nieinwzyjnego odm dzni skóry, dzi ki czemu dochodzi do poprwy jej kolorytu, Ryc. 6 Pcjent lt 44, lizn pourzow, leczenie lserem 1550 nm: ) przed leczeniem, ) po 3 ziegch. Ptient 44-yers-old, posttrumtic scr, 1550 nm lser tretment: ) efore the tretment, ) fter 3 tretments. zmniejszeni przerwieƒ, redukcji nierównoêci, przeudowy kolgenu. W wyniku ziegu ulegjà wyrênemu zmniejszeniu rozszerzone pory, zminy zskórnikowe i niewielkie zminy krostkowe. Ryc. 7 Zskórniki w okolicy czo owej: ) przed zstosowniem lser 532 nm, ) po 4 ziegch z u yciem lser. Comedones on the forhed re: ) efore the tretment with the 532 nmlser, ) fter 4 procedures with the lser. DERMATOLOGIA ESTETYCZNA /VOL.11 /NR 4 /

6 D ERMATOCHIRURGIA Tel 3 Wskzni dermtologiczne do zstosowni ró nych typów lserów Skin chnges which cn e treted with lser Typ zminy zminy nczyniowe: pjàczki, nczyniki, telengiektzje, znmion nczyniowe typu PWS, przerwieni, rozrosty gruczo ów ojowych, rodwki wirusowe, rodwki ojotokowe, znmion nskórkowe, w ókniki, mi czk zkêny rhinophym, rodwki ojotokowe, rodwki wirusowe, w ókniki, nerwikow ókniki, nczynikow ókniki, znmion nskórkowe, fotoodm dznie gruczlki potowe, kertosis ctinic, nowotwory (np. BCC) lizny potràdzikowe, znmion nskórkowe, gruczolki ojowe, gruczolki potowe, rozrosty gruczo ów ojowych, k pki ó te, rodwki wirusowe, rhinophym, melsm, choro Drier, choro Hiley-Hiley, kostniki skóry (osteom) znmi Oty, plm cfe u lit, piegi, przerwieni pos oneczne, k pki ó te, rozszerzone pory, ttu lizny troficzne, potràdzikowe, pooprzeniowe, fotostrzenie skóry, przerwieni pos oneczne, melsm, rozst py Lser lser KTP 532 nm lser CO nm lser Er:YAG 2940 nm lser Nd:YAG Q-switch1064/532 nm lser Er:szk o 1550 nm Lser Er:szk o 1550 nm Lser erowo-szklny emituje fl z zkresu Êredniej podczerwieni, o d ugoêci 1550 nm (Frxel, Mosic). Z jego poêrednictwem dochodzi do wytworzeni mikroskopijnych uszkodzeƒ termicznych (microscopic therml zone MTZ), prowdzàcych do powstni miejscowej mrtwicy skóry i denturcji kolgenu. Oszry MTZ sà otoczone zdrowà nieuszkodzonà tknkà (nskórkiem i skórà w Êciwà), co pozwl n szykie wygojenie. Metod poleg n fototermolizie punktowej, zwnej wyspowà. Dzi ki zstosowniu ró nej g stoêci punktów uszkodzeƒ termicznych n cm 2 i ró nej mocy, co z tym idzie g okoêci dzi ni, lser ten jest stosowny do leczeni lizn troficznych, potràdzikowych, pooprzeniowych, fotostrzeni skóry orz do leczeni przerwieƒ [ ]. Widocznà poprw kolorytu i fktury (u 50% dnych) uzyskno, stosujàc fototermoliz wyspowà w leczeniu rozst pów (strie l, strie rur) [17]. Lser iostymulcyjny Niskoenergetyczne promieniownie lserowe jest wykorzystywne w lserch helowo-neonowych lu pó przewodnikowych, zwnych mi kkimi. Znjdujà one szerokie zstosownie dzi ki wp ywowi promieni n nprwcze procesy tknkowe. Widomo, e stymulujà tkie procesy, jk metolizm, oddychnie, podzi komórek, dzi nie uk du immunologicznego, tk e powodujà przyspieszenie syntezy kolgenu. Niezwykle istotny jest fkt, e nie powodujà przy tym efektu cieplnego. Dltego wykorzystuje si je w tkich dziedzinch medycyny, jk rehilitcj, ortopedi, chirurgi, lryngologi, stomtologi, ginekologi i dermtologi. Zstosownie lser iostymulcyjnego o Êwietle czerwonym lu podczerwonym przyspiesz leczenie trudno gojàcych si rn, owrzodzeƒ o ró nej etiologii, odle yn, tràdziku pospolitego, oprzeƒ, odmro eƒ i choró wirusowych (opryszczk, pó psiec). Lser iostymulcyjny (helowo-neonowy) jest u yteczny tk e w leczeniu ielctw. W dniu polegjàcym n nêwietlniu ognisk ielctw zloklizownych w okolicy g owy i/lu szyi Êwit em lser o d ugoêci fli 632,8 nm uzyskno repigmentcj (>50%) u 60% leczonych. NÊwietlniu poddno 30 pcjentów. Efekty repigmentcji oserwowno po przeci tnie 16 sesjch [18]. Przeciwwskzni do ziegów lserowych Przeciwwskzni do wykonni ziegu lserem wysokoenergetycznym to: cià (wzgl dne), znmion rwnikowe (zle nie od rodzju ziegu lu leczonej okolicy), nowotworowy orz stny przednowotworowe skóry, ktywne zminy ropne, opryszczk, uszczyc, liszj p ski (ktywn fz choroy), ielctwo, fotodermtozy, sk onnoêç do liznowceni i prze- 314 DERMATOLOGIA ESTETYCZNA /VOL.11 /NR 4 /2009

7 DERMATOCHIRURGI A rwieƒ, z ywnie leków fotouczuljàcych, fototyp skóry V-VI, uszkodzon skór, w niektórych przypdkch wiek pcjent, leczenie retinoidmi, oplon skór [7,20,21]. Przeciwwskzni ezwzgl dne do zstosowni iostymulcji lserowej to: cià, choro nowotworow. Do przeciwwskzƒ wzgl dnych nle à ndczynnoêç i niedoczynnoêç trczycy, nieustilizown cukrzyc, rytmi, stny ostrej niewydolnoêci krà eni, ci kie zk eni wirusowe i grzyice, wysok goràczk, ndwr liwoêç n Êwit o, przyjmownie leków Êwit ouczuljàcych. OczywiÊcie, zstosownie si do przeciwwskzƒ zle y od okolicy poddwnej leczeniu i rodzju stosownego lser. Powik ni po ziegch lserowych Ziegi lserowe sà ezpieczne i skuteczne, le ze wzgl du n du à dwk energii przekzywnej tknkom i okres gojeni towrzyszy im ryzyko wystàpieni ojwów uocznych. Njcz Êciej spotyknymi sà: orz k, rumieƒ, ognisk przerwieƒ lu odrwieƒ, zrosty, przerostowe lizny, wyroczyny, zwi kszenie wr liwoêci skóry (tkliwoêç, rekcj n zmin tempertury, itp.), Êwiàd, zminy tràdzikowe orz powstwnie prosków [1,2,22]. Innym ojwem uocznym, wyst pujàcym prktycznie po k dym ziegu lserowym (oprócz iostymulcji), jest olesnoêç o ró nym stopniu nsileni. Niekiedy przeprowdzenie ziegu wymg zstosowni znieczuleni miejscowego, np. kremem Eml, lu nsi kowego 1% lu 2% roztworem ksylokiny [23,24]. Mimo wszystko ziegi z u yciem lserów sà dorze tolerowne, krótkie, skuteczne, m o inwzyjne i sterylne. Nowoczesne systemy lserowe ogrniczjà czs gojeni do du o krótszego ni np. w przypdku krioterpii orz pozwljà przy umiej tnym u ywniu tych urzàdzeƒ n osiàgni cie efektów kosmetycznych, niemo liwych do uzyskni w przypdku leczeni innymi metodmi (np. frmkologicznie, z u yciem krioterpii lu elektrokogulcji). W codziennej prktyce dermtologicznej systemy lserowe znjdujà corz szersze zstosownie. Nle y jednk pmi tç, e nie m tkiego systemu, który dzi y n wszystkie zminy. PIÂMIENNICTWO 1. Lnign S.W: Lsery w dermtologii. Wyd. Czelej, Lulin, Fitzptrick R.E., Goldmn P. M.: Lserow chirurgi kosmetyczn. Wyd. Med Urn&Prtner, Wroc w, Berger C., Koper D.: KTP lser cogultion for xnthelsm plperrum. J Dtsch Dermtol Ges, 2005, 3(10): Dis R., Rosothn J., Jones L., Knowles S., Hrlnd C.C.: Potssium titnyl phosphte (KTP) lser tretment molluscum contgiosum. J Dermtol Tret, 2006, 17(1): Bugh W.P., Kuc W.D.: Nonltive Phototherpy for cne Vulgris using the KTP 532nm. Lser Dermtologic Surgery, 2005, 31(10): Lue S., Lnign S.W.: Lser tretment of rosce. J Cosm Dermtol, 2002, 1(4): Mgdzirz-Orlitz J.: Zstosownie lser 532 nm KTP w leczeniu dronych zmin skórnych doêwidczeni w sne. Dermtol. Estet., 2007, 6(53): Aynud O., Buffet M., Romn P., Plntier F., Dupin N.: Study of persistence nd recurrence rtes in 106 ptientes with condylom nd intrepithelil neoplsi fter CO2 lser tretment. Eur J Dermtol, 2008, 18(2): Olszewsk E., SieÊkiewicz A., uczj J., Wlenczk I., Rogowski M.: CO2 lser tretment of rhinophym. Otolryngol. Pol., 2008, 62(5): Phhonthep R., Sindhupk W., Sriprjittichi P: Lidocine iontophoresis versus Eml crem for CO2 lser tretment in seorrheic kertosis. J Med Assoc Thi, 2004, 87(Suppl): S Nouri K., Chng A., Trent J.T., Jimenez G.: Ultrpulse CO2 used for successful tretment of sl cell crcinoms found in ptients with sl cell nevus syndrome. Dermtol Surg, 2002, 28(3): Ppdvid E., Ktsms A.: Lsers for fcil rejuvention: review. Int J Dermtol, 2003, 42(6): Mgdzirz-Orlitz J.: Usuwnie ttu u z zstosowniem lser Nd:YAG/KTP(1064/532). Dermtol. Estet., 2008, 5(58): Wnner M., Tnzi E.L., Alster T.S.: Frctionl photothermolysis: tretment of fcil nd nonfcil cutneous phptodmge with 1,550 nm erium-doped fier lser. Dermtol Surg, 2007, 33(1): Alster T.S., Tnzi E.L., Lzrus M.: The use of frctionl lser photothermolysis for tretmnt of trophic scrs. Dermtol Surg, 2007, 33(3): Lee H.S., Lee J.H., Ahn G.Y., Lee D.H., Shin J.W., Kim D.H.: Frctionl phototermolysis for the tretment of cne scrs: report of 27 Koren ptients. J Dermtolog Tret, 2008, DERMATOLOGIA ESTETYCZNA /VOL.11 /NR 4 /

8 D ERMATOCHIRURGIA 19(1): Stotlnd M., Brightmn L., Sukl S., Hle E., Kren J., Bernstein L., Geronemus R.G., Chps A.M.: The sfety nd efficcy of frctionl photothermolysis for the correction of strie distense. Drugs Dermtol, 2008, 7(9): Yu H.S., Wu C.S., Yu C.L., Ko Y.H., Chiou M.H.: Helium- -neon lser irrdition stimultes migrtion nd prolifertion in melnocytes nd induces repigmenttion in segmentl-type vitiligo. J Invest Dermtol, 2003, 120(1): Fusde T.: Tretment of xnthelsm plperrum y 1064 nm Q-switched Nd:YAG lser: study of 11 cses. Br J Dermtol, 2008, 158(1): Brtkowik R., Hlin A., Kszu A., Kszu-Brtkowik A.: Lsery widomoêci ogólne, histori, zstosownie medyczne, ezpieczeƒstwo prcy. Dermtologi dl kosmetologów. Wyd Nukowe UM, Poznƒ, 2008: Wojtczk M., Rkowski A., Ko tj M., D u L., Peszyƒski-Drews C.: Miejsce lserów w dermtologii i medycynie estetycznej. Medycyn Estet. i Przeciwstrz., 2007, 4(17): Brtkowik R., Kszu A., Hlin A., Kszu-Brtkowik K., Kszu A.: Metody fotoodm dzni skóry. Dermtologi dl kosmetologów. Wyd. Nukowe UM, Poznƒ, 2008: Wgner G., Mensing H.: Experiences with percutneous nesthesi using lidocine prilocine crem (Eml 5% crem). Z Hutkr, 1989, 64: Brun-Flco O., Plewig G., Wolff H.H., Burgdorf W.H.: Dermtologi. T. II, Wyd. Czelej, Lulin, 2004: , Adres do korespondencji: Jonn Mgdzirz-Orlitz Solmed Centrum Medycyny Estetycznej i Dermtologii ul. Botniczn 32, Cz stochow 316 DERMATOLOGIA ESTETYCZNA /VOL.11 /NR 4 /2009

Zastosowanie lasera 532 nm KTP w leczeniu drobnych zmian skórnych doêwiadczenia w asne

Zastosowanie lasera 532 nm KTP w leczeniu drobnych zmian skórnych doêwiadczenia w asne D ERMATOCHIRURGIA Zstosownie lser 532 nm KTP w leczeniu dronych zmin skórnych doêwidczeni w sne!!! lek. med. Jonn Mgdzirz-Orlitz Solmed Centrum Medycyny Estetycznej i Dermtologii, Cz stochow Wprowdzenie

Bardziej szczegółowo

Usuwanie tatua u z zastosowaniem lasera Nd:YAG/KTP (1064/532 nm) doêwiadczenia w asne

Usuwanie tatua u z zastosowaniem lasera Nd:YAG/KTP (1064/532 nm) doêwiadczenia w asne DERMATOCHIRURGI A Usuwnie ttu u z zstosowniem lser Nd:YAG/KTP (1064/532 nm) doêwidczeni w sne lek. med. Jonn Mgdzirz-Orlitz Solmed Centrum Medycyny Estetycznej i Dermtologii w Cz stochowie Wst p Termin

Bardziej szczegółowo

Metody leczenia zachowawczego wrastajàcego paznokcia doêwiadczenia w asne

Metody leczenia zachowawczego wrastajàcego paznokcia doêwiadczenia w asne DERMATOCHIRURGI A Metody leczeni zchowwczego wrstjàcego pznokci doêwidczeni w sne lek. med. Jonn Mgdzirz-Orlitz Solmed Centrum Medycyny Estetycznej i Dermtologii w Cz stochowie Wprowdzenie Pznokieç (unguis,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Blizny jako problem kliniczny w praktyce dermatologa estetycznego

Blizny jako problem kliniczny w praktyce dermatologa estetycznego Blizny jko problem kliniczny w prktyce dermtolog estetycznego lek. med. Młgorzt Bgłj, prof. dr hb. n. med. Mciej Bgłj Centrum Dermtologii Estetycznej Bgłj" we Wrocłwiu WPROWADZENIE Blizn jest to zmin powst

Bardziej szczegółowo

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA Ćwiczenie 50 POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA 50.. Widomości ogólne Soczewką nzywmy ciło pzeźoczyste oczyste ogniczone dwiem powiezchnimi seycznymi. Post pzechodząc pzez śodki kzywizny ob powiezchni

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera Er:YAG w zabiegach chirurgii stomatologicznej

Zastosowanie lasera Er:YAG w zabiegach chirurgii stomatologicznej Krzysztof Sidorowicz, Ktrzyn Błochowik, Jerzy Soklski Zstosownie lser Er:YAG w ziegch chirurgii stomtologicznej Orl surgery ppliction of Er:YAG lser Ktedr i Klinik Chirurgii Stomtologicznej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2007

KATALOG PRODUKTÓW 2007 KTLOG PROUKTÓW 2007 30-063 Kraków, al. 3-go Maja 5, tel. 012 63 25 345; 032 798 3812, tel/fax 012 63 25 425 www.uchwyt.com.pl Wyroby zawarte w tym katalogu mogą ulegać modyfikacji. Zastrzega się również

Bardziej szczegółowo

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 1 Prtner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 3 Nsz rynek Wilno Kliningrd Gdyni Minsk

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. zobowiązuje się wykonać wymienione w l czynności w okresie od 01.07.2009 do

UMOWA ZLECENIE. zobowiązuje się wykonać wymienione w l czynności w okresie od 01.07.2009 do Dinter Polsk Sp. z o. O. ul Grżyny 15 02-548 Wrszw REGON 010406268 UMOWA ZLECENIE N/P 521-10-03-920 Zwrt dni 30 czerwc 2009.w Kozietułch.pomiędzy: DINTER POLSKA SP Z O.O.z siedzibą w Wrszwie, ul. Grżyny

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2 6.7. ntrukcj zczegółow Grup:... 4.. 6.7. Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jet zpoznnie ię z metodmi pomirowymi i przepimi dotyczącymi ochrony przeciwporżeniowej w zczególności ochrony przed dotykiem pośrednim.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji z blach i profili

Projektowanie konstrukcji z blach i profili Projektownie konstrukji z lh i profili KAtlog 1.1 01/2011 zmówienie fksowe: +48 (0) 61 29 70 123 legend towr w opkowniu s Do prezentji n regłh z hkmi. W opkowniu typu skin i lister. opkownie hurtowe Pojedyńze

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone Charakterystyka czynnika Dla okreêlenia promieni podczerwonych cz sto u ywa si skrótu angielskiego terminu Infra Red IR. Promieniowaniem podczerwonym nazywamy promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych. Nowak Zuzanna grupa 34Z

Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych. Nowak Zuzanna grupa 34Z Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych Nowak Zuzanna grupa 34Z Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych IPL znajduje zastosowanie w takich zabiegach jak: - Fotodepilacja

Bardziej szczegółowo

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti IB 1 li sf3t fiu T a i :Ti KOSM ETOLOGIA i i BARBARA JAROSZEWSKA WYDAWNICTWO ATENA BARBARA JAROSZEWSKA SPIS TREŚCI 1. WIADOM OŚCI W STĘPNE...5 RYS HISTORYCZNY KOSMETYKI... 5 CEL I ZADANIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Matematyka Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Matematyka Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do rkusz Prónej Mtury z OPERONEM Mtemtyk Poziom rozszerzony Listopd 009 W kluczu sà prezentowne przyk dowe prwid owe odpowiedzi. Nle y równie uznç odpowiedzi uczni, jeêli sà inczej sformu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego Dignostyk uszkodzeñ wiæzdeæ krzyºowych w dniu rezonnsu mgnetycznego MRI dignostics of crucite ligments Zigniew Czyrny Crolin Medicl Center, Wrszw Streszczenie: W prcy omówiono zsdy rozpoznwni zerwñ wiæzdeæ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe kryteria przyznawania. lekarze upoważnieni do wystawiania zleceń. wskazania medyczne. okulista. w okresie leczenia zeza

Podstawowe kryteria przyznawania. lekarze upoważnieni do wystawiania zleceń. wskazania medyczne. okulista. w okresie leczenia zeza L p. Rodzj środk pomocniczego Podstwowe kryteri przyznwni wskzni medyczne lekrze upowżnieni do wystwini zleceń okres użytkow ni Wysokość udziłu włsnego uezpieczoneg o w cenie nyci 3 7 Soczewki okulrowe

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp Rdek N.,* Szlpko J.** *Ktedr Inżynierii Eksplotcji Politechnik Świętokrzysk, Kielce, Polsk **Khmelnitckij Uniwersytet Nrodowy, Khmelnitckij, Ukrin Wstęp 88 POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Kifoplastyka i wertebroplastyka

Kifoplastyka i wertebroplastyka Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

12 Staw biodrowy. Badanie fizykalne. 5 Badanie czynnoêciowe. 5 Oglàdanie i palpacja

12 Staw biodrowy. Badanie fizykalne. 5 Badanie czynnoêciowe. 5 Oglàdanie i palpacja 12 Stw iodrowy Bdnie fizyklne Bdnie przeprowdz si u rozernego pcjent, njpierw w pozycji stojàcej, nst pnie podczs chodzeni, potem w pozycji le àcej n plecch, oku i rzuchu. Bóle w okolicy stwu iodrowego

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Matematyka Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Matematyka Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do rkusz Próbnej Mtury z OPERONEM Zdni zmkni te Mtemtyk Poziom podstwowy Listopd 009 Numer zdni Poprwn odpowiedê Wskzówki do rozwiàzni Liczb punktów. D. - 6-6 -6-6 + 6 7 $ 9 = ( ) $ (

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP]

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP] 1. PODSTAWOWY [ 129 KP] Podstawowy system czasu w typowych (standardowych) stosunkach : do 8 godzin Standardowo: do 4 miesięcy Wyjątki: do 6 m-cy w rolnictwie i hodowli oraz przy ochronie osób lub pilnowaniu

Bardziej szczegółowo

GRAFY i SIECI. Graf: G = ( V, E ) - para uporządkowana

GRAFY i SIECI. Graf: G = ( V, E ) - para uporządkowana GRAFY podstwowe definicje GRAFY i SIECI Grf: G = ( V, E ) - pr uporządkown V = {,,..., n } E { {i, j} : i j i i, j V } - zbiór wierzchołków grfu - zbiór krwędzi grfu Terminologi: grf = grf symetryczny,

Bardziej szczegółowo

LASERY ESTETYKA I DERMATOLOGIA

LASERY ESTETYKA I DERMATOLOGIA LASERY ESTETYKA I DERMATOLOGIA 2 LASEROWE SYSTEMY DO ESTETYKI I DERMATOLOGII komfort i wygoda pacjenta szybkie procedury i minimalny czas rekonwalescencji minimum ryzyka i inwazyjności maksymalna precyzja

Bardziej szczegółowo

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Aniologicznego Bydgoszcz, 21-22 maj 2014 r. Ocena sprawności funkcjonalnej kończyny górnej u kobiet z wtórnym obrzękiem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Praca dyplomowa

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Praca dyplomowa Politechni Ślą Wydził Automtyi, Eletronii i Informtyi Prc dyplomow Temt : Stnowio lbortoryjne do ymulcji obietów n terowniu SLC500. Promotor : Dr inż. J.przy Student : Tomz tuzczy Cel prcy Celem prcy było

Bardziej szczegółowo

Usuwanie tatuażu. Opracowała: Katarzyna Grochmal

Usuwanie tatuażu. Opracowała: Katarzyna Grochmal Usuwanie tatuażu Opracowała: Katarzyna Grochmal Metody usuwania tatuażu W chwili obecnej nie istnieje jedna, uniwersalna metoda usuwania tatuaży. W zależności od wielkości tatuażu jego lokalizacji, sposobu

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika.

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika. WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY fere zmowe L p Nzw wrszttu Prowdzący Dt Wek Koszt od 1 Mejsce uczestnk 2 7 lutego 1 Półkolone z rozrywką w progrme mn zjęc plstyczne, muzyczne, sportowe, gry zbwy ntegrcyjne,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI Szkodliwe dzia anie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry cz owieka, przy czym najbardziej zagro one s oczy. Ze wzgl du na kierunkowo wi zki zagro enie promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

spektroskopia UV Vis (cz. 2)

spektroskopia UV Vis (cz. 2) spektroskopia UV Vis (cz. 2) spektroskopia UV-Vis dlaczego? wiele związków organicznych posiada chromofory, które absorbują w zakresie UV duża czułość: zastosowanie w badaniach kinetyki reakcji spektroskop

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjna technologia w sterylizacji

Rewolucyjna technologia w sterylizacji STERRAD Technologi sterylizcji Rewolucyjn technologi w sterylizcji Njwy sz jkoêç Njkrótszy czs Wlidowny proces Bezpieczeƒstwo instrumentów tw instlcj Ochron Êrodowisk compny STERRAD Technologi sterylizcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 8 nr Archiwum Technologii Mszyn i Automtyzcji 008 PIOTR FRĄCKOWIAK KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC W rtykule

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Rys.1. str.1. 19h 20h 21h 22h 23h 24h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h. kopia. Nr1

Rys.1. Rys.1. str.1. 19h 20h 21h 22h 23h 24h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h. kopia. Nr1 niewidoczny skrypt Romny (R) dl wszystkich ludzi świt NIESAMWITE MŻLIWŚCI SZABLNÓW LISTWWYCH: "A"; "B", "C" ZWIĄZANE Z ŁUKAMI, PDZIAŁEM RÓWNMIERNIE RZŁŻNYM. KPIA FRAGMENTU PLIKU: SKRYPT (R).001. STRNA

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Logo pole ochronne. 1/2 a. 1/4 a

Logo pole ochronne. 1/2 a. 1/4 a 1/2 1/4 Logo pole ochronne Obszr wokół znku, w obrębie którego nie może się pojwić żdn obc form, zrówno grficzn jk i tekstow to pole ochronne. Do wyznczeni pol ochronnego służy moduł konstrukcyjny o rozmirze

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020 Politechnik Biłostock Wydził Elektryczny Ktedr Automtyki i Elektroniki Instrukcj do ćwiczeń lortoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TSC300 020 Ćwiczenie Nr 2 UKŁADY KOMBINACYJNE. KOMPILACJA I SYMULACJA

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzmin mturlny mj 009 INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Informtyk poziom podstwowy CZ I Nr zdni Nr podpunktu Mks. punktj z z zdni Mks. punktj z zdnie 1. Z poprwne uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

Profile z falistym œrodnikiem

Profile z falistym œrodnikiem z flistym œrodnikiem Rozwi¹zni konstrukcyjne rys. 1.1 Rysunek systemowy profili SIN mx d³. dostwy = 20.00 m bg(o) H 43 t = 3,0 mm 40 t = 2,0 mm z w bg(u) tg(u) hs tg(o) 155 155 155 155 155 Wysokoœæ œrodnik:

Bardziej szczegółowo

S 0500-N S 1000-N S 1500-N S 2000-N S 2500-N S 3000-N S 3500-N S 4000-N S 4500-N S 5000-N S 5500-N S 5500-N

S 0500-N S 1000-N S 1500-N S 2000-N S 2500-N S 3000-N S 3500-N S 4000-N S 4500-N S 5000-N S 5500-N S 5500-N Paleta kolorów NCS Zamieszczone ni ej próbki nie powinny byc traktowane jako precyzyjna paleta kolorów NCS. Wy wietlone kolory mog ró ni si od oficjalnego wzornika w zale no ci od ustawie monitora, na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia!

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! 8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Jesteśmy po to, aby Państwu doradzić! Czym jest zapalenie przyzębia (periodontitis)? Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących

Bardziej szczegółowo

TeraŸniejszoœæ i przysz³oœæ chirurgii rekonstrukcyjnej szkieletu czaszki twarzowej

TeraŸniejszoœæ i przysz³oœæ chirurgii rekonstrukcyjnej szkieletu czaszki twarzowej PRACE PRZEGL DOWE TerŸniejszoœæ i przysz³oœæ chirurgii rekonstrukcyjnej szkieletu czszki twrzowej Jn Zp³, Gr yn Wyszyñsk-Pwelec Ktedr i Klinik Chirurgii Szczêkowo-Twrzowej, Collegium Medicum, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

www.epsa.edu.pl KLOCKI W OKIENKU

www.epsa.edu.pl KLOCKI W OKIENKU www.epsa.edu.pl KLOCKI W OKIENKU Środek dydaktyczny zalecany przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w kształceniu specjalnym. Numer na liście zalecanych

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Laser DERMABLATE EFFECT

Laser DERMABLATE EFFECT Laser DERMABLATE EFFECT Cena: prosimy o kontakt telefoniczny Dermatologiczny laser Dermablate Effect sprawdzona technologia lasera erbowego wzbogacona w końcówkę Fractional MicroSpot. Dermablate Effect

Bardziej szczegółowo

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski.

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Uczeń: odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych Mapa i jej przeznaczenie Wybierając się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII

ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII Holografia - dzia optyki zajmuj cy si technikami uzyskiwania obrazów przestrzennych metod rekonstrukcji fali (g ównie wiat a, ale te np. fal akustycznych). Przez rekonstrukcj

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

RESTYLANE - kwas hialuronowy

RESTYLANE - kwas hialuronowy RESTYLANE - kwas hialuronowy Co to jest Restylane Restylane Vital to stabilizowany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego, powoduje aktywacje fibroblastów, które w sposób charakterystyczny dla młodej

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Lampy: a) szerokopasmowe, rozkład Plancka 2hc I( λ) = 5 λ 2 e 1 hc λk T B

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Korekta jako formacja cenowa

Korekta jako formacja cenowa Korekta jako formacja cenowa Agenda Co to jest korekta i jej cechy Korekta a klasyczne formacje cenowe Korekta w teorii fal Geometria Czas - jako narzędzie Przykłady Korekta To ruch ceny na danym instrumencie

Bardziej szczegółowo

Norma Krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej GS 993/1998 SASO 630 (GS 993) WYMOGI DOTYCZĄCE UBOJU ZWIERZĄT ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA ISLAMU

Norma Krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej GS 993/1998 SASO 630 (GS 993) WYMOGI DOTYCZĄCE UBOJU ZWIERZĄT ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA ISLAMU SASO 630 (GS 993) ICS: Data zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów GSMO : 1419(H)-05-24 (1998-09-15) Data publikacji w Dzienniku Urzędowym : 1420(H)-02 20 (1999-06-04) Data wdrożenia niniejszych standardów

Bardziej szczegółowo

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Kamień 1: stłumienie hiperinflacji Warunki początkowe: hiperinflacja ponad 250% średniorocznie w 1989 r. niedobory na rynku załamanie produkcji niskie zaufanie do

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Nasada (fuga) proc. anconeus powinna ulec zamknięciu w wieku od 16 do 20 tygodnia życia.

Nasada (fuga) proc. anconeus powinna ulec zamknięciu w wieku od 16 do 20 tygodnia życia. DYSPLAZJA ŁOKCIOWA Mianem dysplazja łokciowa,określamy zaburzenia i uszkodzenia w stawie łokciowym, których podłożem są przyczyny genetyczne,oraz przyczyny wynikające ze zbyt szybkiego wzrostu u psów dużych

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Przykładowa analiza zwrotu inwestycji na instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 40kW

Przykładowa analiza zwrotu inwestycji na instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 40kW EKOSERW BIS Sp j Rososzyca ul Koscielna 12 tel/fax: ekoserw@ekoserwcompl wwwekoserwcompl Spis streści: 1 Informacje Wstępne 2 Lokalizacja 3 Symulacja Instalacji 31 Wstęp 32 Instalacja On-Grid po wejściu

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zestaw 11- Działania na wektorach i macierzach, wyznacznik i rząd macierzy

Zestaw 11- Działania na wektorach i macierzach, wyznacznik i rząd macierzy Zestw - Dziłni n wektorch i mcierzch, wyzncznik i rząd mcierzy PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ROZWIAZANIAMI Dodjąc( bądź odejmując) do siebie dw wektory (lub więcej), dodjemy (bądź odejmujemy) ich odpowiednie współrzędne

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDA DZENNE e LAORATORUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYH LPP 2 Ćwiczenie nr 10 1. el ćwiczenia Przełączanie tranzystora bipolarnego elem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego esmrt 1 Postnowieni ogólne 1 Niniejszy Regulmin stnowi podstwę prwną określjącą zsdy korzystni ze sklepu internetowego esmrt. Regulmin jest udostępniony nieodpłtnie z pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo