OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06)"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ycie Ergo Hestia SA zawiera za poêrednictwem Banku Handlowego w Warszawie SA umowy Indywidualnego Ubezpieczenia SuperEmerytura. 2. Umowy Indywidualnego Ubezpieczenia SuperEmerytura zawierane sà z osobami fizycznymi. 3. Przedmiotem umowy Indywidualnego Ubezpieczenia SuperEmerytura jest wyp ata Ubezpieczonemu renty albo kapita u koƒcowego, wzgl dnie wyp ata osobie uprawnionej sumy ubezpieczenia, renty przeniesionej albo Êwiadczenia wskazanego w 22, opisanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 4. Umowa Indywidualnego Ubezpieczenia SuperEmerytura zwana jest w dalszej cz Êci niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowà ubezpieczenia. 5. Umowy ubezpieczenia mogà regulowaç prawa i obowiàzki stron w sposób odbiegajàcy od niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2 DEFINICJE Terminy u yte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oznaczajà: 1) data nabycia uprawnieƒ rentowych dzieƒ rocznicy polisy w roku, w którym Ubezpieczony koƒczy 65 lat, 2) kapita koƒcowy kwota wyp acana jednorazowo przez Ubezpieczyciela, w miejsce renty, w sytuacjach wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, 3) okres gwarantowany okres pierwszych 10 lat liczàc od daty nabycia uprawnieƒ rentowych, w którym w przypadku Êmierci Ubezpieczonego nale na jest renta przeniesiona, 4) okres sk adkowy okres, w którym istnieje wymagalnoêç sk adek ubezpieczeniowych, trwajàcy do ostatniego dnia miesiàca poprzedzajàcego dat nabycia uprawnieƒ rentowych, jednak nie d u ej ni 30 lat, 5) renta Êwiadczenie wyp acane na rzecz Ubezpieczonego w wysokoêci i z cz stotliwoêcià wskazanà w umowie ubezpieczenia, 6) renta przeniesiona Êwiadczenie realizowane na rzecz uposa onego lub innej osoby uprawnionej po Êmierci Ubezpieczonego, wyp acane w okresie gwarantowanym, 7) rezerwa matematyczna pasywa Ubezpieczyciela, tworzone zgodnie z powszechnie obowiàzujàcymi przepisami prawa w zakresie dzia alnoêci ubezpieczeniowej, odpowiadajàce wartoêci bie àcych i przysz ych zobowiàzaƒ, jakie mogà wyniknàç z umowy ubezpieczenia, 8) rocznica polisy rocznica, okreêlonej w dokumencie potwierdzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia, daty rozpocz cia okresu odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela, 9) sk adka ubezpieczeniowa kwota op acana przez Ubezpieczajàcego w terminach i wysokoêci wskazanej w umowie ubezpieczenia, 10) suma ubezpieczenia suma sk adek ubezpieczeniowych op aconych do dnia Êmierci Ubezpieczonego; wraz z sumà ubezpieczenia wyp acany jest przyznany przez Ubezpieczyciela udzia w zysku, 11) Ubezpieczajàcy osoba fizyczna, która w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia jest klientem Banku Handlowego w Warszawie SA, 12) ubezpieczenie bezsk adkowe ubezpieczenie obowiàzujàce przed zakoƒczeniem okresu sk adkowego, na zasadach wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w przypadku przerwania op acania sk adek ubezpieczeniowych, 13) Ubezpieczony osoba obj ta odpowiedzialnoêcià Ubezpieczyciela, która w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia jest klientem Banku Handlowego w Warszawie SA, 14) Ubezpieczyciel Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ycie Ergo Hestia SA, 15) wartoêç wykupu Êwiadczenie ustalane na zasadach okreêlonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i nale ne na wniosek Ubezpieczajàcego lub z tytu u Êmierci Ubezpieczonego, je eli nie mo e byç wyp acona suma ubezpieczenia. 16) Taryfa zbiór zasad i stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez Ubezpieczyciela, s u àcych okreêleniu wysokoêci sk adek ubezpieczeniowych wnoszonych przez Ubezpieczajàcego oraz wysokoêci Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych. II. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 3 WIEK UBEZPIECZONEGO Umowa ubezpieczenia mo e zostaç zawarta, je eli Ubezpieczony z koƒcem roku kalendarzowego, w którym rozpocznie si odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela, b dzie mia ukoƒczone 15 lat, a nie b dzie mia ukoƒczonego 51 roku ycia. 4 PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest po z o eniu przez Ubezpieczajàcego i przedstawiciela Ubezpieczyciela zgodnych oêwiadczeƒ woli na wype nionym poprawnie formularzu Ubezpieczyciela, którego egzemplarz dor czany jest Ubezpieczajàcemu i stanowi dowód zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku, gdy Ubezpieczonym jest inna osoba ni Ubezpieczajàcy, warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest z o enie przez Ubezpieczonego oêwiadczenia woli, zawierajàcego zgod na zawarcie tej umowy. 5 DATA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA Z zastrze eniem postanowieƒ 6 ust. 2, umow ubezpieczenia uwa a si za zawartà z datà z o enia przez Ubezpieczajàcego i przedstawiciela Ubezpieczyciela zgodnych oêwiadczeƒ woli na wype nionym poprawnie formularzu Ubezpieczyciela. 1

2 2 III. OKRES ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA 6 ROZPOCZ CIE I ZAKO CZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA 1. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si z nast pnym dniem roboczym po dniu, w którym Ubezpieczajàcy i przedstawiciel Ubezpieczyciela z o yli zgodne oêwiadczenia woli, o których mowa w 4 ust Ubezpieczyciel nie b dzie ponosi odpowiedzialnoêci, a umowa zostanie uznana za niezawartà, je eli w okresie jednego miesiàca od daty z o enia oêwiadczeƒ woli, o których mowa w 4 ust. 1, na rachunek bankowy Ubezpieczyciela nie wp ynie pierwsza sk adka ubezpieczeniowa. 3. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela ustaje nie póêniej ni z dniem rozwiàzania umowy ubezpieczenia. 4. Ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu po up ywie okresu wskazanego w 11 ust. 2. IV. ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 7 PRZES ANKI ROZWIÑZANIA UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu: 1) z koƒcem okresu wypowiedzenia, 2) z dniem wyp aty kapita u koƒcowego, 3) z dniem wyp aty wartoêci wykupu, za wyjàtkiem sytuacji, gdy Ubezpieczonemu nale na jest nowowyliczona renta opisana w 24, 4) z dniem wyp aty Êwiadczenia jednorazowego, o którym mowa w 22, 5) po up ywie okresu dopuszczalnej zaleg oêci w op acie sk adki ubezpieczeniowej, o którym mowa w 11 ust. 1, o ile nie dosz o do przekszta cenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe, 6) z dniem Êmierci Ubezpieczonego, a je eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpi a w okresie gwarantowanym z koƒcem tego okresu. 2. Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, w ka dym czasie, z zachowaniem trzymiesi cznego okresu wypowiedzenia, biegnàcego od najbli szej daty wymagalnoêci sk adki, przypadajàcej po dniu, w którym z o ono Ubezpieczycielowi pisemne oêwiadczenie. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap aty sk adki ubezpieczeniowej za okres wypowiedzenia. 3. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, zgodnie z treêcià ust. 2, Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo otrzymania wartoêci wykupu, powi kszonej o przyznany przez Ubezpieczyciela udzia w zysku, z zastrze eniem postanowieƒ 23 ust ODSTÑPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo do odstàpienia od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni od daty jej zawarcia, przez z o enie Ubezpieczycielowi pisemnego oêwiadczenia o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia. W razie odstàpienia umow ubezpieczenia uwa a si za nie zawartà, odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela nie rozpoczyna si, a Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu op aconych do daty odstàpienia sk adek ubezpieczeniowych w pe nej wysokoêci. V. SK ADKA UBEZPIECZENIOWA 9 CZYNNIKI WP YWAJÑCE NA WYSOKOÂå SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. WysokoÊç sk adki ubezpieczeniowej zale y od: wysokoêci renty, gwarantowanej stopy procentowej (wskazanej w ust. 2), cz stotliwoêci op acania sk adki ubezpieczeniowej, okresu pozosta ego do daty nabycia uprawnieƒ rentowych, okresu sk adkowego, wieku i p ci Ubezpieczonego. 2. Gwarantowana stopa procentowa, w oparciu o którà wyznaczana jest sk adka ubezpieczeniowa wynosi 3,25%. 10 TERMINY I SPOSÓB OP ACANIA SK ADKI 1. Sk adka ubezpieczeniowa wymagalna jest w okresie sk adkowym i mo e byç op acana, zgodnie z wyborem Ubezpieczajàcego dokonanym we wniosku ubezpieczeniowym z cz stotliwoêcià rocznà, pó rocznà, kwartalnà albo miesi cznà. 2. Na wniosek Ubezpieczajàcego z o ony Ubezpieczycielowi najpóêniej na 30 dni przed rocznicà polisy, Ubezpieczyciel dokona w t rocznic zmiany cz stotliwoêci op acania sk adki ubezpieczeniowej, wyznaczajàc nowà wysokoêç sk adki. 3. W okresie, w którym Ubezpieczajàcy posiada rachunek bankowy bàdê kart kredytowà w Banku Handlowym w Warszawie SA, sk adki ubezpieczeniowe op acane sà w drodze polecenia zap aty lub w drodze obcià enia karty kredytowej, na które Ubezpieczajàcy wyra a zgod przy zawarciu umowy ubezpieczenia. 4. P atnoêç pierwszej sk adki ubezpieczeniowej dokonywana jest najpóêniej w okresie jednego miesiàca od daty z o enia oêwiadczeƒ woli, o których mowa w 4 ust Kolejne sk adki ubezpieczeniowe winny byç op acane z góry z cz stotliwoêcià okreêlonà przy zawarciu umowy ubezpieczenia. W zale noêci od wyboru Ubezpieczajàcego, termin wymagalnoêci sk adki przypada co roku, co pó roku, co kwarta lub co miesiàc od daty wskazanej w dokumencie potwierdzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia jako dzieƒ rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej. 6. Sk adk ubezpieczeniowà uwa a si za op aconà z datà jej wp yni cia w pe nej wysokoêci na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. 11 SKUTKI ZALEG OÂCI W OP ACIE SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Dopuszczalny okres zaleg oêci w op acie sk adek ubezpieczeniowych, który nie powoduje rozwiàzania umowy ubezpieczenia lub przekszta cenia ubezpieczenia w bezsk adkowe, wynosi 3 miesiàce. 2. W okresie pierwszego miesiàca zaleg oêci w op acie sk adek ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel zapewnia ochron ubezpieczeniowà na niezmienionych zasadach. Po up ywie jednego miesiàca zaleg oêci w op acie sk adek ubezpieczeniowych ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu. 3. Op acenie wszystkich zaleg ych sk adek ubezpieczeniowych przed up ywem okresu 3 miesi cy zaleg oêci skutkuje zachowaniem ciàg oêci ochrony ubezpieczeniowej w pe nym zakresie. 4. Z zastrze eniem postanowieƒ 12, je eli zaleg oêç w op acie sk adek ubezpieczeniowych przekroczy 3 miesiàce, umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiàzaniu ze skutkiem na dzieƒ powstania zaleg oêci albo z tym dniem ubezpieczenie ulegnie przekszta ceniu w bezsk adkowe (o ile zgodnie z 25 ust. 1 jest to mo liwe).

3 12 PRZERWA W OP ACANIU SK ADEK UBEZPIECZENIOWYCH 1. Je eli w czwartym miesiàcu zaleg oêci w op acaniu sk adek ubezpieczeniowych Ubezpieczajàcy op aci bie àcà sk adk, to z pierwszym dniem czwartego miesiàca: 1) przywrócona zostaje ochrona ubezpieczeniowa, 2) Ubezpieczyciel okreêla nowà wysokoêç renty oraz kapita u koƒcowego, uwzgl dniajàc sum dotychczas op aconych sk adek ubezpieczeniowych, wiek i p eç Ubezpieczonego, d ugoêç okres pozosta ego do daty nabycia uprawnieƒ rentowych oraz d ugoêç okresu sk adkowego. 2. Mo liwoêç, o której mowa w ust. 1: 1) dotyczy wy àcznie umów ubezpieczenia z miesi cznà lub kwartalnà cz stotliwoêcià op acania sk adek ubezpieczeniowych, 2) nie mo e byç wykorzystana w pierwszych dwóch latach trwania umowy ubezpieczenia, 3) mo e byç wykorzystana jeden raz w okresie pomi dzy kolejnymi rocznicami polisy, 4) mo e byç wykorzystana maksymalnie trzykrotnie w okresie trwania umowy ubezpieczenia. 13 OBNI ENIE SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ I ÂWIADCZE UBEZPIECZENIOWYCH 1. Na wniosek Ubezpieczajàcego z o ony Ubezpieczycielowi najpóêniej na 30 dni przed rocznicà polisy, Ubezpieczyciel dokona w t rocznic obni enia kwoty sk adki ubezpieczeniowej. 2. Obni enie sk adki ubezpieczeniowej mo e nastàpiç jeden raz w ca ym okresie sk adkowym, z tym, e najwczeêniej w drugà rocznic polisy. 3. Po obni eniu sk adki ubezpieczeniowej powrót do jej wczeêniejszej kwoty nie jest mo liwy (sk adka ubezpieczeniowa mo e wzrastaç jedynie w wyniku indeksacji, o której mowa w 14). 4. Po obni eniu sk adki ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel okreêla nowà wysokoêç renty i kapita u koƒcowego, uwzgl dniajàc gwarantowanà stop procentowà, sum dotychczas op aconych sk adek ubezpieczeniowych i nowà kwot sk adki ubezpieczeniowej oraz wiek, p eç Ubezpieczonego i d ugoêç okresu do daty nabycia uprawnieƒ rentowych. 5. Sk adka ubezpieczeniowa mo e zostaç obni ona: 1) do jednej z kwot sk adki ubezpieczeniowej jaka obowiàzywa a we wczeêniejszych latach trwania umowy ubezpieczenia albo 2) do kwoty ni szej ni obowiàzujàca w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia pod warunkiem, e: a) obni ona sk adka nie b dzie ni sza od minimalnej regularnej sk adki ubezpieczeniowej obowiàzujàcej aktualnie u Ubezpieczyciela przy zawieraniu umów renty oraz b) sk adka ubezpieczeniowa zostanie obni ona co najwy ej o po ow. VI. INDEKSACJA 14 SPOSÓB I TERMIN PODWY SZENIA SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ I ÂWIADCZE UBEZPIECZENIOWYCH 1. Ubezpieczyciel mo e podjàç decyzj o zaproponowaniu Ubezpieczajàcemu podwy szenia w rocznic polisy sk adki ubezpieczeniowej (indeksacja). 2. Podwy szenie sk adki ubezpieczeniowej w wyniku indeksacji skutkuje wzrostem renty i kapita u koƒcowego, w sposób okreêlony w pisemnej propozycji, jaka zostanie przekazana przez Ubezpieczyciela Ubezpieczajàcemu na 30 dni przed rocznicà polisy. Wzrost Êwiadczeƒ zale y od p ci i wieku Ubezpieczonego w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym dokonywana jest indeksacja, liczby lat, które pozosta y do daty nabycia uprawnieƒ rentowych, pozosta ego od dnia rocznicy polisy okresu sk adkowego oraz skali podwy szenia sk adki ubezpieczeniowej. 3. Wskaênik indeksacji ustalany jest w oparciu o aktualny wskaênik wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych za okres od ostatniej rocznicy polisy przypadajàcej przed rocznicà polisy, w której Ubezpieczyciel zaproponowa Ubezpieczajàcemu indeksacj. Wskaênik indeksacji nie mo e wynosiç mniej ni 3%. 4. Brak pisemnej odpowiedzi ze strony Ubezpieczajàcego na propozycj, o której mowa w ust. 2, w okresie 14 dni od jej otrzymania, skutkuje wejêciem w ycie zmian przedstawionych przez Ubezpieczyciela w propozycji indeksacji. 5. Ubezpieczyciel nie mo e podjàç decyzji o zaproponowaniu indeksacji: 1) w pi ciu ostatnich latach okresu op acania, wymaganej z tytu u umowy ubezpieczenia sk adki ubezpieczeniowej, 2) je eli Ubezpieczajàcy nie wyrazi zgody na indeksacj, w trzech kolejno nast pujàcych po sobie rocznicach polisy, w których Ubezpieczyciel zaproponowa Ubezpieczajàcemu indeksacj. VII. OBOWIÑZKI UBEZPIECZYCIELA 15 ÂWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWE NALE NE Z UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczyciel zobowiàzany jest do wyp aty Ubezpieczonemu renty bàdê kapita u koƒcowego na zasadach okreêlonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel zobowiàzany jest do wyp aty, osobie uprawnionej, o której mowa w 26: 1) w razie Êmierci Ubezpieczonego po dacie rozpocz cia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela, a jednoczeênie przed datà nabycia uprawnieƒ rentowych sumy ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 3 i 5, 2) w razie Êmierci Ubezpieczonego w okresie gwarantowanym renty przeniesionej opisanej w Ubezpieczyciel wyp aci wartoêç wykupu powi kszonà o przyznany udzia w zysku w miejsce sumy ubezpieczenia, okreêlonej w ust. 2 pkt 1 (jednak kwot nie wy szà ni suma ubezpieczenia), je eli Êmierç Ubezpieczonego zaistnia a bezpoêrednio lub poêrednio w wyniku: 1) czynnego udzia u Ubezpieczonego w aktach przemocy lub terroryzmu, 2) dzia aƒ wojennych, powstaƒ lub przewrotów wojskowych, 3) pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa z winy umyêlnej, 4) pope nienia przez Ubezpieczonego czynu zabronionego pod groêbà kary, kwalifikowanego jako przest pstwo z winy umyêlnej, co wykazano w toku post powania przygotowawczego (o ile na skutek Êmieci Ubezpieczonego nie wydano w stosunku do niego prawomocnego orzeczenia sàdu). 4. Âwiadczenie wskazane w ust. 3 przys uguje, o ile w dacie Êmierci Ubezpieczonego wartoêç wykupu istnieje. 5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoêci, je eli Êmierç Ubezpieczonego zaistnia a bezpoêrednio lub poêrednio w wyniku samobójstwa pope nionego przez Ubezpieczonego w okresie dwóch lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Hestia 3

4 VIII. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO 16 WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY Ubezpieczajàcy, a w przypadku gdy jest osobà ró nà od Ubezpieczonego wspólnie z Ubezpieczonym, podaje do wiadomoêci Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okolicznoêci, które mogà mieç wp yw na podj cie przez Ubezpieczyciela decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia, przez udzielenie zgodnych z prawdà pisemnych odpowiedzi na pytania Ubezpieczyciela. 17 OBOWIÑZEK OP ACANIA SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do op acania sk adek ubezpieczeniowych w okresie sk adkowym w wysokoêciach okreêlonych w umowie ubezpieczenia. IX. UDZIA W ZYSKU 18 ZASADY I TERMINY PRZYZNAWANIA UDZIA U W ZYSKU 1. Udzia w zysku naliczany jest przez Ubezpieczyciela w ka dym roku, poczàwszy od drugiej rocznicy polisy, równie w okresie ubezpieczenia bezsk adkowego i wyp aty renty, renty przeniesionej i renty nowowyliczanej. 2. Udzia w zysku przyznawany jest, je eli wskaênik zysku wypracowanego w okresie ostatnich 12 miesi cy od zainwestowanych rezerw matematycznych jest wy szy od gwarantowanej stopy procentowej w wysokoêci 3,25%. 3. Udzia w zysku ustalany jest zgodnie ze wzorem: U = (Z x 85%) x R gdzie powy sze symbole oznaczajà: U nale ny udzia w zysku, Z wskaênik zysku wypracowanego w okresie ostatnich 12 miesi cy od zainwestowanych rezerw matematycznych, pomniejszony o gwarantowanà stop procentowà w wysokoêci 3,25%, R Êrednia arytmetyczna wartoêci rezerw matematycznych na dzieƒ: rocznicy polisy, w której udzia w zysku jest przyznawany oraz dzieƒ poprzedniej rocznicy polisy. 4. Przyznany w okresie ubezpieczenia udzia w zysku wyp acany jest, z zastrze eniem postanowieƒ 19 ust. 2, àcznie z sumà ubezpieczenia, kapita em koƒcowym albo wartoêcià wykupu bàdê jej cz Êcià, w sytuacji wskazanej w 24 ust. 1. X. WYP ATA RENTY 19 ZASADY WYP ACANIA RENTY 1. Renta wyp acana jest Ubezpieczonemu do koƒca jego ycia, a w przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie gwarantowanym zamieniana jest na rent przeniesionà. 2. Z datà nabycia uprawnieƒ rentowych, kwota udzia u w zysku, przyznawanego na zasadach wskazanych w 18, przeznaczana jest na powi kszenie kwoty renty. Do powi kszenia kwoty renty, o którym mowa w zdaniu poprzednim zastosowanie b dzie mia a taryfa aktualna w dacie nabycia uprawnieƒ rentowych. 3. Z zastrze eniem postanowieƒ 20, Ubezpieczyciel zobowiàzany jest do rozpocz cia wyp at renty poczàwszy od dnia nabycia uprawnieƒ rentowych. 4. W miejsce renty, Ubezpieczonemu mo e zostaç wyp acony kapita koƒcowy, powi kszony o przyznany przez Ubezpieczyciela udzia w zysku. Wyp ata kapita u koƒcowego dojdzie do skutku pod warunkiem z o enia przez Ubezpieczonego stosownego wniosku, najpóêniej na 30 dni przed datà nabycia uprawnieƒ rentowych. 5. W trakcie wyp at Êwiadczeƒ rentowych w okresie gwarantowanym, na wniosek Ubezpieczonego, mo e mu zostaç wyp acone Êwiadczenie jednorazowe, którego wysokoêç zale y od sumy przysz ych Êwiadczeƒ rentowych (zdyskontowanych gwarantowanà stopà procentowà okreêlonà w 9 ust.2), jakie zosta yby wyp acone do koƒca okresu gwarantowanego. Wyp ata Êwiadczenia jednorazowego skutkuje ustaniem prawa Ubezpieczonego do dalszych wyp at renty. 6. Dniem p atnoêci renty jest dzieƒ z o enia przez Ubezpieczyciela w banku, polecenia przelewu na rachunek bankowy osoby uprawnionej do otrzymania renty. 7. Najpóêniej na 30 dni przed ka dà rocznicà polisy Ubezpieczyciel przesy a Ubezpieczonemu list majàcy na celu potwierdzenie prawa Ubezpieczonego do otrzymywania renty. 8. Warunkiem wyp at renty jest podpisanie przez Ubezpieczonego listu, o którym mowa w ust. 6, i odes anie go do Ubezpieczyciela nie póêniej ni na 14 dni przed rocznicà polisy. Brak pisemnego potwierdzenia ze strony Ubezpieczonego mo e skutkowaç wstrzymaniem wyp at renty. 9. Ubezpieczyciel ma prawo do sprawdzania numeru PESEL Ubezpieczonego w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji LudnoÊci, w celu potwierdzenia ycia Ubezpieczonego. Informacja o Êmierci Ubezpieczonego, uzyskana z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci, skutkuje wstrzymaniem wyp aty renty. 20 MINIMALNA WYSOKOÂå RENTY 1. Je eli w dacie nabycia uprawnieƒ rentowych wysokoêç renty jest ni sza od wartoêci minimalnej, Ubezpieczonemu nale na jest wyp ata kapita u koƒcowego, powi kszonego o przyznany przez Ubezpieczyciela udzia w zysku. 2. WartoÊç minimalna okreêlana jest w za àczniku do dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy ubezpieczenia i mo e ulegaç zmianom. Zmiana wysokoêci wartoêci minimalnej mo e byç dokonywana nie cz Êciej ni raz w roku kalendarzowym, przy czym maksymalny wzrost wysokoêci nie mo e przekroczyç iloczynu wskaênika wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych za okres od ostatniej zmiany okreêlonej op aty i wspó czynnika 1, WysokoÊç kapita u koƒcowego ustalana jest na podstawie taryfy aktualnej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, w zale noêci od wysokoêci sk adki ubezpieczeniowej, d ugoêci okresu ubezpieczenia przypadajàcego przed dniem nabycia uprawnieƒ rentowych, wieku i p ci Ubezpieczonego. XI. WYP ATA RENTY PRZENIESIONEJ 21 ZASADY WYP ACANIA RENTY PRZENIESIONEJ 1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie gwarantowanym, Ubezpieczyciel rozpoczyna wyp at renty przeniesionej osobie uprawnionej wskazanej w 26. Ubezpieczyciel rozpoczyna wyp at renty przeniesionej z zastosowaniem postanowieƒ 27 i Renta przeniesiona nale na jest za okres rozpoczynajàcy si od dnia nast pnego po dacie wstrzymania wyp aty renty po zgonie Ubezpieczonego lub zg oszenia zgonu Ubezpieczonego, do koƒca okresu gwarantowanego. 4

5 22 ÂWIADCZENIE JEDNORAZOWE W miejsce wyp aty renty przeniesionej, osobie uprawnionej mo e zostaç wyp acone Êwiadczenie jednorazowe, którego wysokoêç zale y od sumy przysz ych Êwiadczeƒ rentowych (zdyskontowanych gwarantowanà stopà procentowà okreêlonà w 9 ust.2), jakie zosta yby wyp acone do koƒca okresu gwarantowanego. Wyp ata Êwiadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dojdzie do skutku pod warunkiem z o enia przez osob uprawnionà stosownego wniosku, najpóêniej w okresie 30 dni od daty Êmierci Ubezpieczonego. XII. WARTOÂå WYKUPU 23 WYSOKOÂå I PRZES ANKI WYP ATY WARTOÂCI WYKUPU 1. WysokoÊç wartoêci wykupu wynika z aktualnej wysokoêci rezerwy matematycznej, okresu, jaki up ynà od dnia rozpocz cia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela oraz okresu pozosta ego do daty nabycia uprawnieƒ rentowych. 2. WartoÊç wykupu mo e zostaç wyp acona: 1) po z o eniu wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego po dwóch latach od daty rozpocz cia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela (o ile wartoêç wykupu w dniu z o enia wniosku o jej wyp at istnieje), 2) osobie uprawnionej do Êwiadczenia z tytu u Êmierci Ubezpieczonego w sytuacji, o której mowa w 15 ust W przypadku rozwiàzania umowy ubezpieczenia przed drugà rocznicà polisy prawo wyp aty wartoêci wykupu nie przys uguje. 24 BRAK MO LIWOÂCI WYP ATY PE NEJ KWOTY WARTOÂCI WYKUPU 1. Wyp ata pe nej kwoty wartoêci wykupu nie jest mo liwa na rzecz Ubezpieczajàcego, je eli wartoêç wykupu jest wy sza bàdê równa sumie ubezpieczenia, o której mowa w 15 ust. 2 pkt 1. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo do wyp aty cz Êci wartoêci wykupu równej sumie ubezpieczenia. 2. Z dniem wyp aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w ust. 1, ustaje odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela z tytu u Êmierci Ubezpieczonego udzielana przed datà nabycia uprawnieƒ rentowych. 3. Niewyp acona, w myêl postanowieƒ ust. 1, cz Êç wartoêci wykupu przeznaczana jest na nabycie nowowyliczanej renty albo nowowyliczanego kapita u koƒcowego, których wysokoêç zale y od: gwarantowanej stopy procentowej w wysokoêci 3,25%, wieku i p ci Ubezpieczonego oraz d ugoêci okresu pozosta ego do daty nabycia uprawnieƒ rentowych. Nowowyliczana renta albo nowowyliczany kapita koƒcowy sà nale ne, je eli Ubezpieczony do yje do daty nabycia uprawnieƒ rentowych. 4. Nowowyliczana renta oraz nowowyliczany kapita koƒcowy, o których mowa w ust. 3, wyp acane sà na zasadach przyj tych w XIII. UBEZPIECZENIE BEZSK ADKOWE 25 PRZES ANKI PRZEKSZTA CENIA I WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZSK ADKOWEGO 1. Do przekszta cenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe, z mocà obowiàzujàcà na pierwszy dzieƒ zaleg oêci w op acie sk adek ubezpieczeniowych, dochodzi (konieczne jest wystàpienie wszystkich poni szych okolicznoêci): 1) wy àcznie w okresie sk adkowym, 2) najwczeêniej w dniu drugiej rocznicy polisy, 3) je eli wartoêç wykupu istnieje, 4) je eli do przekszta cenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe nie dosz o w przesz oêci, 5) je eli wartoêç renty ustalona dla ubezpieczenia bezsk adkowego osiàga wartoêç minimalnà, o której mowa w 20, 6) je eli mia a miejsce trwajàca d u ej ni 3 miesiàce zaleg oêç w op acie sk adek ubezpieczeniowych. 2. Przekszta cenie ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe jest równie mo liwe na wniosek Ubezpieczajàcego. Do przekszta cenia dojdzie w dacie wskazanej przez Ubezpieczajàcego, o ile za okres, w którym mia oby obowiàzywaç ubezpieczenie bezsk adkowe nie op acono sk adki ubezpieczeniowej i wystàpi y wszystkie okolicznoêci wymienione w ust. 1 pkt Po przekszta ceniu ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe, Ubezpieczyciel okreêla nowà wysokoêç renty i kapita u koƒcowego, uwzgl dniajàc gwarantowanà stop procentowà, sum dotychczas op aconych sk adek ubezpieczeniowych, wiek i p eç Ubezpieczonego oraz d ugoêç okresu do daty nabycia uprawnieƒ rentowych. 4. Po przekszta ceniu ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe ustaje obowiàzek op acania sk adek ubezpieczeniowych, a okres odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela nie ulega skróceniu. 5. W czasie trwania ubezpieczenia bezsk adkowego, przyznawany jest udzia w zysku a Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo do wyp aty wartoêci wykupu. 6. W przypadku wyp aty wartoêci wykupu, gdy wartoêç wykupu jest wy sza bàdê równa sumie ubezpieczenia, o której mowa w 15 ust. 2 pkt 1, stosuje si odpowiednio postanowienia Ubezpieczyciel mo e wyraziç zgod na wznowienie op acania sk adek ubezpieczeniowych przez Ubezpieczajàcego na zaproponowanych przez Ubezpieczyciela warunkach, je eli nie minà okres dwóch lat od daty przekszta cenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe. 8. Przekszta cenie ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe mo e nastàpiç jeden raz w okresie trwania umowy ubezpieczenia. W razie ponownego wystàpienia àcznie okolicznoêci wskazanych w 25 ust. 1 pkt 1-3 i 5-6 umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu z mocà na pierwszy dzieƒ zaleg oêci w op acie sk adki, a Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo do otrzymania wartoêci wykupu. XIV. WYP ATA ÂWIADCZE W RAZIE ÂMIERCI UBEZPIECZONEGO 26 OSOBY UPRAWNIONE DO ÂWIADCZE NA WYPADEK ÂMIERCI UBEZPIECZONEGO 1. Âwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczonego w okresie obejmowania go odpowiedzialnoêcià Ubezpieczyciela przys uguje uprawnionej osobie okreêlonej w ust. 2-7, chyba e osoba ta umyêlnie przyczyni a si do Êmierci Ubezpieczonego. 2. Je eli niektórym z uposa onych g ównych nie przys uguje Êwiadczenie lub niektórzy uposa eni g ówni nie yjà, Êwiadczenia nale ne tym uposa onym g ównym przys ugujà proporcjonalnie pozosta ym uposa onym g ównym. 3. Je eli adnemu z uposa onych g ównych nie przys uguje Êwiadczenie lub wszyscy uposa eni g ówni nie yjà albo Ubezpieczony nie wyznaczy uposa onego g ównego, Êwiadczenie przys uguje osobom wskazanym przez Ubezpieczonego jako uposa eni dodatkowi. Hestia Kontakt

6 4. Postanowienia ust. 2 stosuje si odpowiednio do uposa onych dodatkowych. 5. Je eli adnej z osób wskazanych przez Ubezpieczonego jako uposa eni g ówni i uposa eni dodatkowi nie przys uguje Êwiadczenie lub wszystkie te osoby nie yjà lub Ubezpieczony nie wyznaczy takich osób, Êwiadczenie przys uguje cz onkom rodziny Ubezpieczonego, w nast pujàcej kolejnoêci: 1) ma onkowi w ca oêci, 2) dzieciom w równych cz Êciach, 3) rodzicom w równych cz Êciach, 4) innym ustawowym spadkobiercom Ubezpieczonego w równych cz Êciach. 6. W ka dym czasie Ubezpieczonemu przys uguje prawo do zmiany uposa onego g ównego lub uposa onego dodatkowego, przez z o enie pisemnego oêwiadczenia na formularzu Ubezpieczyciela. 7. Z zastrze eniem 29 ust. 2, zmiana uposa onego g ównego lub uposa onego dodatkowego dochodzi do skutku z datà wp yni cia do Ubezpieczyciela oêwiadczenia Ubezpieczonego, o którym mowa w ust ZASADY WYP ATY ÂWIADCZENIA W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie obejmowania go odpowiedzialnoêcià Ubezpieczyciela, osoba, której przys uguje Êwiadczenie, zobowiàzana jest dostarczyç Ubezpieczycielowi nast pujàce dokumenty, niezb dne do ustalenia zasadnoêci roszczenia: 1) zg oszenie roszczenia, 2) dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia do wglàdu, 3) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego (do wglàdu), 4) zaêwiadczenie stwierdzajàce przyczyn Êmierci, wystawione przez lekarza lub w aêciwe w adze, 5) w asny dokument to samoêci (do wglàdu), 6) inne dokumenty dodatkowo wskazane przez Ubezpieczyciela. 28 TERMIN WYP ATY ÂWIADCZENIA 1. Ubezpieczyciel wyp aca Êwiadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku w asnych ustaleƒ dokonanych w post powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci roszczeƒ i wysokoêci Êwiadczenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Je eli wyjaênienie wszystkich okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela albo wysokoêci Êwiadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 okaza o si niemo liwe, Êwiadczenie powinno byç spe nione w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. XV. POSTANOWIENIA KO COWE 29 TRYB SK ADANIA OÂWIADCZE WOLI 1. Z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2, 3 wypowiedzenie umowy ubezpieczenia oraz wszelkie inne zawiadomienia, oêwiadczenia i wnioski Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, osoby uprawnionej do Êwiadczenia z tytu u Êmierci Ubezpieczonego, powinny byç dostarczane Ubezpieczycielowi na piêmie, pod rygorem niewa noêci, za pokwitowaniem przyj cia lub przesy ane listem poleconym. 2. W okresie, w którym Ubezpieczajàcy posiada rachunek bankowy bàdê kart kredytowà w Banku Handlowym w Warszawie SA, skutecznym adresem dla dor czeƒ jest adres administrujàcego umowà ubezpieczenia Banku Handlowego w Warszawie SA lub ka dego oddzia u Citibank Handlowy. W tym okresie adresem dla dor czeƒ dla Ubezpieczajàcego jest jego adres korespondencyjny podany do umowy rachunku bankowego lub karty kredytowej, w zale noêci od sposobu p atnoêci sk adki ubezpieczeniowej, o którym mowa w 10 ust Dopuszcza si sk adanie przez Ubezpieczajàcego oêwiadczeƒ woli Ubezpieczycielowi za poêrednictwem telefonicznego centrum obs ugi klientów, z us ug którego Ubezpieczajàcy korzysta na mocy odr bnej umowy zawartej przez niego z Bankiem Handlowym w Warszawie SA. 4. Zakres oêwiadczeƒ woli, o których mowa w ust. 3 jest ustalany pomi dzy Ubezpieczycielem a Bankiem Handlowym w Warszawie SA, a Ubezpieczajàcy jest informowany o mo liwoêci z o enia oêwiadczenia woli poprzez telefoniczne centrum obs ugi klientów. 5. Ubezpieczajàcy przyjmuje do wiadomoêci i akceptuje, e Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki oêwiadczeƒ woli z o onych poprzez telefoniczne centrum obs ugi klientów, przez osob nieuprawnionà, je eli zosta a ona pozytywnie zweryfikowana przez Bank Handlowy w Warszawie SA, w oparciu o obowiàzujàce w banku procedury (oêwiadczenie takie b dzie traktowane jak z o one przez Ubezpieczajàcego). 6. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà do powiadamiania Banku Handlowego w Warszawie SA o zmianie swojego adresu. 7. Pismo skierowane przez Ubezpieczyciela do Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego pod ostatni znany Ubezpieczycielowi adres, wywiera skutki prawne po up ywie 30 dni od dnia wys ania, nawet jeêli adresat nie zapozna si z treêcià pisma. 8. Je eli Bank Handlowy w Warszawie SA przestanie byç administratorem danej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy powiadomi o tym Ubezpieczyciela i oêwiadczenia woli b dà wówczas sk adane bezpoêrednio Ubezpieczycielowi. 30 SKARGI I ZA ALENIA 1. Skargi i za alenia Ubezpieczajàcego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia b dàcych osobami fizycznymi rozpatrywane sà niezw ocznie przez Zarzàd Ubezpieczyciela lub upowa nionego pracownika, po przes aniu ich drogà pisemnà na adres Banku Handlowego w Warszawie SA albo siedziby Ubezpieczyciela bàdê te mogà byç kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Po rozpatrzeniu skargi lub za alenia, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesy ane jest pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treêci skargi lub za alenia. 3. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia, mo na wytoczyç albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej, albo przed sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, lub innej osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia. 31 ZMIANY W UMOWIE UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczajàcy mo e wystàpiç do Ubezpieczyciela z wnioskiem o dokonanie zmian w postanowieniach umowy ubezpieczenia, odbiegajàcych od niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 6

7 2. Zmiana warunków ubezpieczenia na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonywana b dzie w formie aneksu do umowy ubezpieczenia, pod warunkiem pokrycia przez Ubezpieczajàcego kosztów dokonania wnioskowanych zmian. 32 CESJA PRAW Z UMOWY UBEZPIECZENIA Dokonanie przez Ubezpieczajàcego cesji praw wynikajàcych z umowy ubezpieczenia wymaga niezw ocznego zg oszenia tego faktu Ubezpieczycielowi na piêmie i staje si skuteczne po potwierdzeniu przez Ubezpieczyciela. 35 SPRAWY NIEUREGULOWANE W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia majà zastosowanie odpowiednie, powszechnie obowiàzujàce przepisy prawa. 36 DATA WEJÂCIA W YCIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzà w ycie z dniem 13 marca 2006 roku. 33 PODATKI I OP ATY 1. Ewentualne podatki i op aty zwiàzane z otrzymaniem Êwiadczenia ubezpieczeniowego nie obcià ajà Ubezpieczyciela. 2. Przepisy regulujàce opodatkowanie Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych okreêlonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wskazuje w za àczniku do dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy ubezpieczenia, stanowiàcym integralnà cz Êç umowy ubezpieczenia. Prezes Zarzàdu Piotr Maria Âliwicki Wiceprezes Zarzàdu Ma gorzata Makulska 34 ZMIANA SYSTEMU MONETARNEGO W przypadku zmiany systemu monetarnego w Polsce lub denominacji polskiej waluty, zobowiàzania finansowe wynikajàce z umowy ubezpieczenia b dà odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany z otego, og oszonym przez Narodowy Bank Polski. Hestia 7

8 8

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 3 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo INDEKS APX/09/03/16 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DLA KLIENTÓW BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓ KA AKCYJNA (kod: WU/Pekao/SEK/01/09) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA PLAN ZABEZPIECZENIA D UGOTERMINOWYCH POTRZEB RODZINY Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 4 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM-051031/OW-R-MISK-051031) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220)

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy dla Klientów Alior Bank SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy dla Klientów Alior Bank SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy dla Klientów Alior Bank SA kod: ALR/UFK/WU-01/2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX rtyku 1 Postanowienia ogólne... 7 rtyku 2 efinicje... 7 rtyku 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 7 rtyku 4 Zawarcie Umowy... 7 rtyku 5 Przyst powanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy KOD: ALI/UFK/OWU-02/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE (INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (indeks UZP nr 02) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

KOD: GFS 01/07 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: GFS 01/07 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA GWARANTOWANEJ RENTY NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI Z JEDNORAZOWĄ SKŁADKĄ UBEZPIECZENIOWĄ EVENTUS CLASSIC KOD: GFS 01/07 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Mix OW-R-MIX

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Mix OW-R-MIX O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Mix OW-R-MIX-110401 (ZA-111220-R-MIX-110401) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan ubezpieczenia indeks DP/04/01/15 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016)

Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016) Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016) Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną Ubezpieczenia na życie Indywidualne Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife Artyku I Postanowienia ogólne Na podstawie umowy ubezpieczenia, zwanej dalej Umowà zawartej na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/06) I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 III. Umowa ubezpieczenia 4 IV. Rozwiàzanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego KOD: ADR 01/08 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego

Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina indeks KZ 02 Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina o indeksie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10 Spis treści Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (indeks GM 02)...3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP.

1. Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP. regulamin promocji Telefon z Planem Biznes Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP. Promocja obowiàzuje na terenie ca ej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4856 Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 wrzeênia 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz cz onków ich rodzin na koszt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Ubezpieczenia nr UB/02/2008/SWBA Certyfikat uczestnictwa w grupowym ubezpieczeniu na życie i dożycie Ubezpieczający Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 1 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 Zawarcie umowy ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 5 Obowiązki Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Styczeń 2016 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego

Program Inwestycyjno-Rentowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego Program Inwestycyjno-Rentowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego KOD: REN 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY Czym zajmuje si sàd pracy? Jakie roszczenia przys ugujà pracownikowi w przypadku utraty pracy? Jakie sà obowiàzki i uprawnienia pracownika przed sàdem? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 4 KOD: OWU/NSP/004/1506 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 762 USTAWA. z dnia 8 czerwca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 762 USTAWA. z dnia 8 czerwca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 73 5450 Poz. 762 762 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dop atach do oprocentowania kredytów eksportowych o sta ych stopach procentowych. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. 539 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla: 1) warunki nabywania prawa do renty strukturalnej, 2) wysokoêç i zasady

Bardziej szczegółowo

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie kod warunków PNGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si do umów grupowego ubezpieczenia na ycie typ P. 2 U yte

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo