OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06)"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ycie Ergo Hestia SA zawiera za poêrednictwem Banku Handlowego w Warszawie SA umowy Indywidualnego Ubezpieczenia SuperEmerytura. 2. Umowy Indywidualnego Ubezpieczenia SuperEmerytura zawierane sà z osobami fizycznymi. 3. Przedmiotem umowy Indywidualnego Ubezpieczenia SuperEmerytura jest wyp ata Ubezpieczonemu renty albo kapita u koƒcowego, wzgl dnie wyp ata osobie uprawnionej sumy ubezpieczenia, renty przeniesionej albo Êwiadczenia wskazanego w 22, opisanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 4. Umowa Indywidualnego Ubezpieczenia SuperEmerytura zwana jest w dalszej cz Êci niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowà ubezpieczenia. 5. Umowy ubezpieczenia mogà regulowaç prawa i obowiàzki stron w sposób odbiegajàcy od niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2 DEFINICJE Terminy u yte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oznaczajà: 1) data nabycia uprawnieƒ rentowych dzieƒ rocznicy polisy w roku, w którym Ubezpieczony koƒczy 65 lat, 2) kapita koƒcowy kwota wyp acana jednorazowo przez Ubezpieczyciela, w miejsce renty, w sytuacjach wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, 3) okres gwarantowany okres pierwszych 10 lat liczàc od daty nabycia uprawnieƒ rentowych, w którym w przypadku Êmierci Ubezpieczonego nale na jest renta przeniesiona, 4) okres sk adkowy okres, w którym istnieje wymagalnoêç sk adek ubezpieczeniowych, trwajàcy do ostatniego dnia miesiàca poprzedzajàcego dat nabycia uprawnieƒ rentowych, jednak nie d u ej ni 30 lat, 5) renta Êwiadczenie wyp acane na rzecz Ubezpieczonego w wysokoêci i z cz stotliwoêcià wskazanà w umowie ubezpieczenia, 6) renta przeniesiona Êwiadczenie realizowane na rzecz uposa onego lub innej osoby uprawnionej po Êmierci Ubezpieczonego, wyp acane w okresie gwarantowanym, 7) rezerwa matematyczna pasywa Ubezpieczyciela, tworzone zgodnie z powszechnie obowiàzujàcymi przepisami prawa w zakresie dzia alnoêci ubezpieczeniowej, odpowiadajàce wartoêci bie àcych i przysz ych zobowiàzaƒ, jakie mogà wyniknàç z umowy ubezpieczenia, 8) rocznica polisy rocznica, okreêlonej w dokumencie potwierdzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia, daty rozpocz cia okresu odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela, 9) sk adka ubezpieczeniowa kwota op acana przez Ubezpieczajàcego w terminach i wysokoêci wskazanej w umowie ubezpieczenia, 10) suma ubezpieczenia suma sk adek ubezpieczeniowych op aconych do dnia Êmierci Ubezpieczonego; wraz z sumà ubezpieczenia wyp acany jest przyznany przez Ubezpieczyciela udzia w zysku, 11) Ubezpieczajàcy osoba fizyczna, która w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia jest klientem Banku Handlowego w Warszawie SA, 12) ubezpieczenie bezsk adkowe ubezpieczenie obowiàzujàce przed zakoƒczeniem okresu sk adkowego, na zasadach wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w przypadku przerwania op acania sk adek ubezpieczeniowych, 13) Ubezpieczony osoba obj ta odpowiedzialnoêcià Ubezpieczyciela, która w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia jest klientem Banku Handlowego w Warszawie SA, 14) Ubezpieczyciel Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ycie Ergo Hestia SA, 15) wartoêç wykupu Êwiadczenie ustalane na zasadach okreêlonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i nale ne na wniosek Ubezpieczajàcego lub z tytu u Êmierci Ubezpieczonego, je eli nie mo e byç wyp acona suma ubezpieczenia. 16) Taryfa zbiór zasad i stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez Ubezpieczyciela, s u àcych okreêleniu wysokoêci sk adek ubezpieczeniowych wnoszonych przez Ubezpieczajàcego oraz wysokoêci Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych. II. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 3 WIEK UBEZPIECZONEGO Umowa ubezpieczenia mo e zostaç zawarta, je eli Ubezpieczony z koƒcem roku kalendarzowego, w którym rozpocznie si odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela, b dzie mia ukoƒczone 15 lat, a nie b dzie mia ukoƒczonego 51 roku ycia. 4 PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest po z o eniu przez Ubezpieczajàcego i przedstawiciela Ubezpieczyciela zgodnych oêwiadczeƒ woli na wype nionym poprawnie formularzu Ubezpieczyciela, którego egzemplarz dor czany jest Ubezpieczajàcemu i stanowi dowód zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku, gdy Ubezpieczonym jest inna osoba ni Ubezpieczajàcy, warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest z o enie przez Ubezpieczonego oêwiadczenia woli, zawierajàcego zgod na zawarcie tej umowy. 5 DATA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA Z zastrze eniem postanowieƒ 6 ust. 2, umow ubezpieczenia uwa a si za zawartà z datà z o enia przez Ubezpieczajàcego i przedstawiciela Ubezpieczyciela zgodnych oêwiadczeƒ woli na wype nionym poprawnie formularzu Ubezpieczyciela. 1

2 2 III. OKRES ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA 6 ROZPOCZ CIE I ZAKO CZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA 1. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si z nast pnym dniem roboczym po dniu, w którym Ubezpieczajàcy i przedstawiciel Ubezpieczyciela z o yli zgodne oêwiadczenia woli, o których mowa w 4 ust Ubezpieczyciel nie b dzie ponosi odpowiedzialnoêci, a umowa zostanie uznana za niezawartà, je eli w okresie jednego miesiàca od daty z o enia oêwiadczeƒ woli, o których mowa w 4 ust. 1, na rachunek bankowy Ubezpieczyciela nie wp ynie pierwsza sk adka ubezpieczeniowa. 3. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela ustaje nie póêniej ni z dniem rozwiàzania umowy ubezpieczenia. 4. Ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu po up ywie okresu wskazanego w 11 ust. 2. IV. ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 7 PRZES ANKI ROZWIÑZANIA UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu: 1) z koƒcem okresu wypowiedzenia, 2) z dniem wyp aty kapita u koƒcowego, 3) z dniem wyp aty wartoêci wykupu, za wyjàtkiem sytuacji, gdy Ubezpieczonemu nale na jest nowowyliczona renta opisana w 24, 4) z dniem wyp aty Êwiadczenia jednorazowego, o którym mowa w 22, 5) po up ywie okresu dopuszczalnej zaleg oêci w op acie sk adki ubezpieczeniowej, o którym mowa w 11 ust. 1, o ile nie dosz o do przekszta cenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe, 6) z dniem Êmierci Ubezpieczonego, a je eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpi a w okresie gwarantowanym z koƒcem tego okresu. 2. Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, w ka dym czasie, z zachowaniem trzymiesi cznego okresu wypowiedzenia, biegnàcego od najbli szej daty wymagalnoêci sk adki, przypadajàcej po dniu, w którym z o ono Ubezpieczycielowi pisemne oêwiadczenie. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap aty sk adki ubezpieczeniowej za okres wypowiedzenia. 3. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, zgodnie z treêcià ust. 2, Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo otrzymania wartoêci wykupu, powi kszonej o przyznany przez Ubezpieczyciela udzia w zysku, z zastrze eniem postanowieƒ 23 ust ODSTÑPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo do odstàpienia od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni od daty jej zawarcia, przez z o enie Ubezpieczycielowi pisemnego oêwiadczenia o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia. W razie odstàpienia umow ubezpieczenia uwa a si za nie zawartà, odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela nie rozpoczyna si, a Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu op aconych do daty odstàpienia sk adek ubezpieczeniowych w pe nej wysokoêci. V. SK ADKA UBEZPIECZENIOWA 9 CZYNNIKI WP YWAJÑCE NA WYSOKOÂå SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. WysokoÊç sk adki ubezpieczeniowej zale y od: wysokoêci renty, gwarantowanej stopy procentowej (wskazanej w ust. 2), cz stotliwoêci op acania sk adki ubezpieczeniowej, okresu pozosta ego do daty nabycia uprawnieƒ rentowych, okresu sk adkowego, wieku i p ci Ubezpieczonego. 2. Gwarantowana stopa procentowa, w oparciu o którà wyznaczana jest sk adka ubezpieczeniowa wynosi 3,25%. 10 TERMINY I SPOSÓB OP ACANIA SK ADKI 1. Sk adka ubezpieczeniowa wymagalna jest w okresie sk adkowym i mo e byç op acana, zgodnie z wyborem Ubezpieczajàcego dokonanym we wniosku ubezpieczeniowym z cz stotliwoêcià rocznà, pó rocznà, kwartalnà albo miesi cznà. 2. Na wniosek Ubezpieczajàcego z o ony Ubezpieczycielowi najpóêniej na 30 dni przed rocznicà polisy, Ubezpieczyciel dokona w t rocznic zmiany cz stotliwoêci op acania sk adki ubezpieczeniowej, wyznaczajàc nowà wysokoêç sk adki. 3. W okresie, w którym Ubezpieczajàcy posiada rachunek bankowy bàdê kart kredytowà w Banku Handlowym w Warszawie SA, sk adki ubezpieczeniowe op acane sà w drodze polecenia zap aty lub w drodze obcià enia karty kredytowej, na które Ubezpieczajàcy wyra a zgod przy zawarciu umowy ubezpieczenia. 4. P atnoêç pierwszej sk adki ubezpieczeniowej dokonywana jest najpóêniej w okresie jednego miesiàca od daty z o enia oêwiadczeƒ woli, o których mowa w 4 ust Kolejne sk adki ubezpieczeniowe winny byç op acane z góry z cz stotliwoêcià okreêlonà przy zawarciu umowy ubezpieczenia. W zale noêci od wyboru Ubezpieczajàcego, termin wymagalnoêci sk adki przypada co roku, co pó roku, co kwarta lub co miesiàc od daty wskazanej w dokumencie potwierdzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia jako dzieƒ rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej. 6. Sk adk ubezpieczeniowà uwa a si za op aconà z datà jej wp yni cia w pe nej wysokoêci na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. 11 SKUTKI ZALEG OÂCI W OP ACIE SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Dopuszczalny okres zaleg oêci w op acie sk adek ubezpieczeniowych, który nie powoduje rozwiàzania umowy ubezpieczenia lub przekszta cenia ubezpieczenia w bezsk adkowe, wynosi 3 miesiàce. 2. W okresie pierwszego miesiàca zaleg oêci w op acie sk adek ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel zapewnia ochron ubezpieczeniowà na niezmienionych zasadach. Po up ywie jednego miesiàca zaleg oêci w op acie sk adek ubezpieczeniowych ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu. 3. Op acenie wszystkich zaleg ych sk adek ubezpieczeniowych przed up ywem okresu 3 miesi cy zaleg oêci skutkuje zachowaniem ciàg oêci ochrony ubezpieczeniowej w pe nym zakresie. 4. Z zastrze eniem postanowieƒ 12, je eli zaleg oêç w op acie sk adek ubezpieczeniowych przekroczy 3 miesiàce, umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiàzaniu ze skutkiem na dzieƒ powstania zaleg oêci albo z tym dniem ubezpieczenie ulegnie przekszta ceniu w bezsk adkowe (o ile zgodnie z 25 ust. 1 jest to mo liwe).

3 12 PRZERWA W OP ACANIU SK ADEK UBEZPIECZENIOWYCH 1. Je eli w czwartym miesiàcu zaleg oêci w op acaniu sk adek ubezpieczeniowych Ubezpieczajàcy op aci bie àcà sk adk, to z pierwszym dniem czwartego miesiàca: 1) przywrócona zostaje ochrona ubezpieczeniowa, 2) Ubezpieczyciel okreêla nowà wysokoêç renty oraz kapita u koƒcowego, uwzgl dniajàc sum dotychczas op aconych sk adek ubezpieczeniowych, wiek i p eç Ubezpieczonego, d ugoêç okres pozosta ego do daty nabycia uprawnieƒ rentowych oraz d ugoêç okresu sk adkowego. 2. Mo liwoêç, o której mowa w ust. 1: 1) dotyczy wy àcznie umów ubezpieczenia z miesi cznà lub kwartalnà cz stotliwoêcià op acania sk adek ubezpieczeniowych, 2) nie mo e byç wykorzystana w pierwszych dwóch latach trwania umowy ubezpieczenia, 3) mo e byç wykorzystana jeden raz w okresie pomi dzy kolejnymi rocznicami polisy, 4) mo e byç wykorzystana maksymalnie trzykrotnie w okresie trwania umowy ubezpieczenia. 13 OBNI ENIE SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ I ÂWIADCZE UBEZPIECZENIOWYCH 1. Na wniosek Ubezpieczajàcego z o ony Ubezpieczycielowi najpóêniej na 30 dni przed rocznicà polisy, Ubezpieczyciel dokona w t rocznic obni enia kwoty sk adki ubezpieczeniowej. 2. Obni enie sk adki ubezpieczeniowej mo e nastàpiç jeden raz w ca ym okresie sk adkowym, z tym, e najwczeêniej w drugà rocznic polisy. 3. Po obni eniu sk adki ubezpieczeniowej powrót do jej wczeêniejszej kwoty nie jest mo liwy (sk adka ubezpieczeniowa mo e wzrastaç jedynie w wyniku indeksacji, o której mowa w 14). 4. Po obni eniu sk adki ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel okreêla nowà wysokoêç renty i kapita u koƒcowego, uwzgl dniajàc gwarantowanà stop procentowà, sum dotychczas op aconych sk adek ubezpieczeniowych i nowà kwot sk adki ubezpieczeniowej oraz wiek, p eç Ubezpieczonego i d ugoêç okresu do daty nabycia uprawnieƒ rentowych. 5. Sk adka ubezpieczeniowa mo e zostaç obni ona: 1) do jednej z kwot sk adki ubezpieczeniowej jaka obowiàzywa a we wczeêniejszych latach trwania umowy ubezpieczenia albo 2) do kwoty ni szej ni obowiàzujàca w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia pod warunkiem, e: a) obni ona sk adka nie b dzie ni sza od minimalnej regularnej sk adki ubezpieczeniowej obowiàzujàcej aktualnie u Ubezpieczyciela przy zawieraniu umów renty oraz b) sk adka ubezpieczeniowa zostanie obni ona co najwy ej o po ow. VI. INDEKSACJA 14 SPOSÓB I TERMIN PODWY SZENIA SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ I ÂWIADCZE UBEZPIECZENIOWYCH 1. Ubezpieczyciel mo e podjàç decyzj o zaproponowaniu Ubezpieczajàcemu podwy szenia w rocznic polisy sk adki ubezpieczeniowej (indeksacja). 2. Podwy szenie sk adki ubezpieczeniowej w wyniku indeksacji skutkuje wzrostem renty i kapita u koƒcowego, w sposób okreêlony w pisemnej propozycji, jaka zostanie przekazana przez Ubezpieczyciela Ubezpieczajàcemu na 30 dni przed rocznicà polisy. Wzrost Êwiadczeƒ zale y od p ci i wieku Ubezpieczonego w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym dokonywana jest indeksacja, liczby lat, które pozosta y do daty nabycia uprawnieƒ rentowych, pozosta ego od dnia rocznicy polisy okresu sk adkowego oraz skali podwy szenia sk adki ubezpieczeniowej. 3. Wskaênik indeksacji ustalany jest w oparciu o aktualny wskaênik wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych za okres od ostatniej rocznicy polisy przypadajàcej przed rocznicà polisy, w której Ubezpieczyciel zaproponowa Ubezpieczajàcemu indeksacj. Wskaênik indeksacji nie mo e wynosiç mniej ni 3%. 4. Brak pisemnej odpowiedzi ze strony Ubezpieczajàcego na propozycj, o której mowa w ust. 2, w okresie 14 dni od jej otrzymania, skutkuje wejêciem w ycie zmian przedstawionych przez Ubezpieczyciela w propozycji indeksacji. 5. Ubezpieczyciel nie mo e podjàç decyzji o zaproponowaniu indeksacji: 1) w pi ciu ostatnich latach okresu op acania, wymaganej z tytu u umowy ubezpieczenia sk adki ubezpieczeniowej, 2) je eli Ubezpieczajàcy nie wyrazi zgody na indeksacj, w trzech kolejno nast pujàcych po sobie rocznicach polisy, w których Ubezpieczyciel zaproponowa Ubezpieczajàcemu indeksacj. VII. OBOWIÑZKI UBEZPIECZYCIELA 15 ÂWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWE NALE NE Z UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczyciel zobowiàzany jest do wyp aty Ubezpieczonemu renty bàdê kapita u koƒcowego na zasadach okreêlonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel zobowiàzany jest do wyp aty, osobie uprawnionej, o której mowa w 26: 1) w razie Êmierci Ubezpieczonego po dacie rozpocz cia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela, a jednoczeênie przed datà nabycia uprawnieƒ rentowych sumy ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 3 i 5, 2) w razie Êmierci Ubezpieczonego w okresie gwarantowanym renty przeniesionej opisanej w Ubezpieczyciel wyp aci wartoêç wykupu powi kszonà o przyznany udzia w zysku w miejsce sumy ubezpieczenia, okreêlonej w ust. 2 pkt 1 (jednak kwot nie wy szà ni suma ubezpieczenia), je eli Êmierç Ubezpieczonego zaistnia a bezpoêrednio lub poêrednio w wyniku: 1) czynnego udzia u Ubezpieczonego w aktach przemocy lub terroryzmu, 2) dzia aƒ wojennych, powstaƒ lub przewrotów wojskowych, 3) pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa z winy umyêlnej, 4) pope nienia przez Ubezpieczonego czynu zabronionego pod groêbà kary, kwalifikowanego jako przest pstwo z winy umyêlnej, co wykazano w toku post powania przygotowawczego (o ile na skutek Êmieci Ubezpieczonego nie wydano w stosunku do niego prawomocnego orzeczenia sàdu). 4. Âwiadczenie wskazane w ust. 3 przys uguje, o ile w dacie Êmierci Ubezpieczonego wartoêç wykupu istnieje. 5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoêci, je eli Êmierç Ubezpieczonego zaistnia a bezpoêrednio lub poêrednio w wyniku samobójstwa pope nionego przez Ubezpieczonego w okresie dwóch lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Hestia 3

4 VIII. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO 16 WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY Ubezpieczajàcy, a w przypadku gdy jest osobà ró nà od Ubezpieczonego wspólnie z Ubezpieczonym, podaje do wiadomoêci Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okolicznoêci, które mogà mieç wp yw na podj cie przez Ubezpieczyciela decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia, przez udzielenie zgodnych z prawdà pisemnych odpowiedzi na pytania Ubezpieczyciela. 17 OBOWIÑZEK OP ACANIA SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do op acania sk adek ubezpieczeniowych w okresie sk adkowym w wysokoêciach okreêlonych w umowie ubezpieczenia. IX. UDZIA W ZYSKU 18 ZASADY I TERMINY PRZYZNAWANIA UDZIA U W ZYSKU 1. Udzia w zysku naliczany jest przez Ubezpieczyciela w ka dym roku, poczàwszy od drugiej rocznicy polisy, równie w okresie ubezpieczenia bezsk adkowego i wyp aty renty, renty przeniesionej i renty nowowyliczanej. 2. Udzia w zysku przyznawany jest, je eli wskaênik zysku wypracowanego w okresie ostatnich 12 miesi cy od zainwestowanych rezerw matematycznych jest wy szy od gwarantowanej stopy procentowej w wysokoêci 3,25%. 3. Udzia w zysku ustalany jest zgodnie ze wzorem: U = (Z x 85%) x R gdzie powy sze symbole oznaczajà: U nale ny udzia w zysku, Z wskaênik zysku wypracowanego w okresie ostatnich 12 miesi cy od zainwestowanych rezerw matematycznych, pomniejszony o gwarantowanà stop procentowà w wysokoêci 3,25%, R Êrednia arytmetyczna wartoêci rezerw matematycznych na dzieƒ: rocznicy polisy, w której udzia w zysku jest przyznawany oraz dzieƒ poprzedniej rocznicy polisy. 4. Przyznany w okresie ubezpieczenia udzia w zysku wyp acany jest, z zastrze eniem postanowieƒ 19 ust. 2, àcznie z sumà ubezpieczenia, kapita em koƒcowym albo wartoêcià wykupu bàdê jej cz Êcià, w sytuacji wskazanej w 24 ust. 1. X. WYP ATA RENTY 19 ZASADY WYP ACANIA RENTY 1. Renta wyp acana jest Ubezpieczonemu do koƒca jego ycia, a w przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie gwarantowanym zamieniana jest na rent przeniesionà. 2. Z datà nabycia uprawnieƒ rentowych, kwota udzia u w zysku, przyznawanego na zasadach wskazanych w 18, przeznaczana jest na powi kszenie kwoty renty. Do powi kszenia kwoty renty, o którym mowa w zdaniu poprzednim zastosowanie b dzie mia a taryfa aktualna w dacie nabycia uprawnieƒ rentowych. 3. Z zastrze eniem postanowieƒ 20, Ubezpieczyciel zobowiàzany jest do rozpocz cia wyp at renty poczàwszy od dnia nabycia uprawnieƒ rentowych. 4. W miejsce renty, Ubezpieczonemu mo e zostaç wyp acony kapita koƒcowy, powi kszony o przyznany przez Ubezpieczyciela udzia w zysku. Wyp ata kapita u koƒcowego dojdzie do skutku pod warunkiem z o enia przez Ubezpieczonego stosownego wniosku, najpóêniej na 30 dni przed datà nabycia uprawnieƒ rentowych. 5. W trakcie wyp at Êwiadczeƒ rentowych w okresie gwarantowanym, na wniosek Ubezpieczonego, mo e mu zostaç wyp acone Êwiadczenie jednorazowe, którego wysokoêç zale y od sumy przysz ych Êwiadczeƒ rentowych (zdyskontowanych gwarantowanà stopà procentowà okreêlonà w 9 ust.2), jakie zosta yby wyp acone do koƒca okresu gwarantowanego. Wyp ata Êwiadczenia jednorazowego skutkuje ustaniem prawa Ubezpieczonego do dalszych wyp at renty. 6. Dniem p atnoêci renty jest dzieƒ z o enia przez Ubezpieczyciela w banku, polecenia przelewu na rachunek bankowy osoby uprawnionej do otrzymania renty. 7. Najpóêniej na 30 dni przed ka dà rocznicà polisy Ubezpieczyciel przesy a Ubezpieczonemu list majàcy na celu potwierdzenie prawa Ubezpieczonego do otrzymywania renty. 8. Warunkiem wyp at renty jest podpisanie przez Ubezpieczonego listu, o którym mowa w ust. 6, i odes anie go do Ubezpieczyciela nie póêniej ni na 14 dni przed rocznicà polisy. Brak pisemnego potwierdzenia ze strony Ubezpieczonego mo e skutkowaç wstrzymaniem wyp at renty. 9. Ubezpieczyciel ma prawo do sprawdzania numeru PESEL Ubezpieczonego w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji LudnoÊci, w celu potwierdzenia ycia Ubezpieczonego. Informacja o Êmierci Ubezpieczonego, uzyskana z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci, skutkuje wstrzymaniem wyp aty renty. 20 MINIMALNA WYSOKOÂå RENTY 1. Je eli w dacie nabycia uprawnieƒ rentowych wysokoêç renty jest ni sza od wartoêci minimalnej, Ubezpieczonemu nale na jest wyp ata kapita u koƒcowego, powi kszonego o przyznany przez Ubezpieczyciela udzia w zysku. 2. WartoÊç minimalna okreêlana jest w za àczniku do dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy ubezpieczenia i mo e ulegaç zmianom. Zmiana wysokoêci wartoêci minimalnej mo e byç dokonywana nie cz Êciej ni raz w roku kalendarzowym, przy czym maksymalny wzrost wysokoêci nie mo e przekroczyç iloczynu wskaênika wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych za okres od ostatniej zmiany okreêlonej op aty i wspó czynnika 1, WysokoÊç kapita u koƒcowego ustalana jest na podstawie taryfy aktualnej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, w zale noêci od wysokoêci sk adki ubezpieczeniowej, d ugoêci okresu ubezpieczenia przypadajàcego przed dniem nabycia uprawnieƒ rentowych, wieku i p ci Ubezpieczonego. XI. WYP ATA RENTY PRZENIESIONEJ 21 ZASADY WYP ACANIA RENTY PRZENIESIONEJ 1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie gwarantowanym, Ubezpieczyciel rozpoczyna wyp at renty przeniesionej osobie uprawnionej wskazanej w 26. Ubezpieczyciel rozpoczyna wyp at renty przeniesionej z zastosowaniem postanowieƒ 27 i Renta przeniesiona nale na jest za okres rozpoczynajàcy si od dnia nast pnego po dacie wstrzymania wyp aty renty po zgonie Ubezpieczonego lub zg oszenia zgonu Ubezpieczonego, do koƒca okresu gwarantowanego. 4

5 22 ÂWIADCZENIE JEDNORAZOWE W miejsce wyp aty renty przeniesionej, osobie uprawnionej mo e zostaç wyp acone Êwiadczenie jednorazowe, którego wysokoêç zale y od sumy przysz ych Êwiadczeƒ rentowych (zdyskontowanych gwarantowanà stopà procentowà okreêlonà w 9 ust.2), jakie zosta yby wyp acone do koƒca okresu gwarantowanego. Wyp ata Êwiadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dojdzie do skutku pod warunkiem z o enia przez osob uprawnionà stosownego wniosku, najpóêniej w okresie 30 dni od daty Êmierci Ubezpieczonego. XII. WARTOÂå WYKUPU 23 WYSOKOÂå I PRZES ANKI WYP ATY WARTOÂCI WYKUPU 1. WysokoÊç wartoêci wykupu wynika z aktualnej wysokoêci rezerwy matematycznej, okresu, jaki up ynà od dnia rozpocz cia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela oraz okresu pozosta ego do daty nabycia uprawnieƒ rentowych. 2. WartoÊç wykupu mo e zostaç wyp acona: 1) po z o eniu wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego po dwóch latach od daty rozpocz cia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela (o ile wartoêç wykupu w dniu z o enia wniosku o jej wyp at istnieje), 2) osobie uprawnionej do Êwiadczenia z tytu u Êmierci Ubezpieczonego w sytuacji, o której mowa w 15 ust W przypadku rozwiàzania umowy ubezpieczenia przed drugà rocznicà polisy prawo wyp aty wartoêci wykupu nie przys uguje. 24 BRAK MO LIWOÂCI WYP ATY PE NEJ KWOTY WARTOÂCI WYKUPU 1. Wyp ata pe nej kwoty wartoêci wykupu nie jest mo liwa na rzecz Ubezpieczajàcego, je eli wartoêç wykupu jest wy sza bàdê równa sumie ubezpieczenia, o której mowa w 15 ust. 2 pkt 1. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo do wyp aty cz Êci wartoêci wykupu równej sumie ubezpieczenia. 2. Z dniem wyp aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w ust. 1, ustaje odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela z tytu u Êmierci Ubezpieczonego udzielana przed datà nabycia uprawnieƒ rentowych. 3. Niewyp acona, w myêl postanowieƒ ust. 1, cz Êç wartoêci wykupu przeznaczana jest na nabycie nowowyliczanej renty albo nowowyliczanego kapita u koƒcowego, których wysokoêç zale y od: gwarantowanej stopy procentowej w wysokoêci 3,25%, wieku i p ci Ubezpieczonego oraz d ugoêci okresu pozosta ego do daty nabycia uprawnieƒ rentowych. Nowowyliczana renta albo nowowyliczany kapita koƒcowy sà nale ne, je eli Ubezpieczony do yje do daty nabycia uprawnieƒ rentowych. 4. Nowowyliczana renta oraz nowowyliczany kapita koƒcowy, o których mowa w ust. 3, wyp acane sà na zasadach przyj tych w XIII. UBEZPIECZENIE BEZSK ADKOWE 25 PRZES ANKI PRZEKSZTA CENIA I WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZSK ADKOWEGO 1. Do przekszta cenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe, z mocà obowiàzujàcà na pierwszy dzieƒ zaleg oêci w op acie sk adek ubezpieczeniowych, dochodzi (konieczne jest wystàpienie wszystkich poni szych okolicznoêci): 1) wy àcznie w okresie sk adkowym, 2) najwczeêniej w dniu drugiej rocznicy polisy, 3) je eli wartoêç wykupu istnieje, 4) je eli do przekszta cenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe nie dosz o w przesz oêci, 5) je eli wartoêç renty ustalona dla ubezpieczenia bezsk adkowego osiàga wartoêç minimalnà, o której mowa w 20, 6) je eli mia a miejsce trwajàca d u ej ni 3 miesiàce zaleg oêç w op acie sk adek ubezpieczeniowych. 2. Przekszta cenie ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe jest równie mo liwe na wniosek Ubezpieczajàcego. Do przekszta cenia dojdzie w dacie wskazanej przez Ubezpieczajàcego, o ile za okres, w którym mia oby obowiàzywaç ubezpieczenie bezsk adkowe nie op acono sk adki ubezpieczeniowej i wystàpi y wszystkie okolicznoêci wymienione w ust. 1 pkt Po przekszta ceniu ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe, Ubezpieczyciel okreêla nowà wysokoêç renty i kapita u koƒcowego, uwzgl dniajàc gwarantowanà stop procentowà, sum dotychczas op aconych sk adek ubezpieczeniowych, wiek i p eç Ubezpieczonego oraz d ugoêç okresu do daty nabycia uprawnieƒ rentowych. 4. Po przekszta ceniu ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe ustaje obowiàzek op acania sk adek ubezpieczeniowych, a okres odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela nie ulega skróceniu. 5. W czasie trwania ubezpieczenia bezsk adkowego, przyznawany jest udzia w zysku a Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo do wyp aty wartoêci wykupu. 6. W przypadku wyp aty wartoêci wykupu, gdy wartoêç wykupu jest wy sza bàdê równa sumie ubezpieczenia, o której mowa w 15 ust. 2 pkt 1, stosuje si odpowiednio postanowienia Ubezpieczyciel mo e wyraziç zgod na wznowienie op acania sk adek ubezpieczeniowych przez Ubezpieczajàcego na zaproponowanych przez Ubezpieczyciela warunkach, je eli nie minà okres dwóch lat od daty przekszta cenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe. 8. Przekszta cenie ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk adkowe mo e nastàpiç jeden raz w okresie trwania umowy ubezpieczenia. W razie ponownego wystàpienia àcznie okolicznoêci wskazanych w 25 ust. 1 pkt 1-3 i 5-6 umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu z mocà na pierwszy dzieƒ zaleg oêci w op acie sk adki, a Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo do otrzymania wartoêci wykupu. XIV. WYP ATA ÂWIADCZE W RAZIE ÂMIERCI UBEZPIECZONEGO 26 OSOBY UPRAWNIONE DO ÂWIADCZE NA WYPADEK ÂMIERCI UBEZPIECZONEGO 1. Âwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczonego w okresie obejmowania go odpowiedzialnoêcià Ubezpieczyciela przys uguje uprawnionej osobie okreêlonej w ust. 2-7, chyba e osoba ta umyêlnie przyczyni a si do Êmierci Ubezpieczonego. 2. Je eli niektórym z uposa onych g ównych nie przys uguje Êwiadczenie lub niektórzy uposa eni g ówni nie yjà, Êwiadczenia nale ne tym uposa onym g ównym przys ugujà proporcjonalnie pozosta ym uposa onym g ównym. 3. Je eli adnemu z uposa onych g ównych nie przys uguje Êwiadczenie lub wszyscy uposa eni g ówni nie yjà albo Ubezpieczony nie wyznaczy uposa onego g ównego, Êwiadczenie przys uguje osobom wskazanym przez Ubezpieczonego jako uposa eni dodatkowi. Hestia Kontakt

6 4. Postanowienia ust. 2 stosuje si odpowiednio do uposa onych dodatkowych. 5. Je eli adnej z osób wskazanych przez Ubezpieczonego jako uposa eni g ówni i uposa eni dodatkowi nie przys uguje Êwiadczenie lub wszystkie te osoby nie yjà lub Ubezpieczony nie wyznaczy takich osób, Êwiadczenie przys uguje cz onkom rodziny Ubezpieczonego, w nast pujàcej kolejnoêci: 1) ma onkowi w ca oêci, 2) dzieciom w równych cz Êciach, 3) rodzicom w równych cz Êciach, 4) innym ustawowym spadkobiercom Ubezpieczonego w równych cz Êciach. 6. W ka dym czasie Ubezpieczonemu przys uguje prawo do zmiany uposa onego g ównego lub uposa onego dodatkowego, przez z o enie pisemnego oêwiadczenia na formularzu Ubezpieczyciela. 7. Z zastrze eniem 29 ust. 2, zmiana uposa onego g ównego lub uposa onego dodatkowego dochodzi do skutku z datà wp yni cia do Ubezpieczyciela oêwiadczenia Ubezpieczonego, o którym mowa w ust ZASADY WYP ATY ÂWIADCZENIA W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie obejmowania go odpowiedzialnoêcià Ubezpieczyciela, osoba, której przys uguje Êwiadczenie, zobowiàzana jest dostarczyç Ubezpieczycielowi nast pujàce dokumenty, niezb dne do ustalenia zasadnoêci roszczenia: 1) zg oszenie roszczenia, 2) dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia do wglàdu, 3) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego (do wglàdu), 4) zaêwiadczenie stwierdzajàce przyczyn Êmierci, wystawione przez lekarza lub w aêciwe w adze, 5) w asny dokument to samoêci (do wglàdu), 6) inne dokumenty dodatkowo wskazane przez Ubezpieczyciela. 28 TERMIN WYP ATY ÂWIADCZENIA 1. Ubezpieczyciel wyp aca Êwiadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku w asnych ustaleƒ dokonanych w post powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci roszczeƒ i wysokoêci Êwiadczenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Je eli wyjaênienie wszystkich okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela albo wysokoêci Êwiadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 okaza o si niemo liwe, Êwiadczenie powinno byç spe nione w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. XV. POSTANOWIENIA KO COWE 29 TRYB SK ADANIA OÂWIADCZE WOLI 1. Z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2, 3 wypowiedzenie umowy ubezpieczenia oraz wszelkie inne zawiadomienia, oêwiadczenia i wnioski Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, osoby uprawnionej do Êwiadczenia z tytu u Êmierci Ubezpieczonego, powinny byç dostarczane Ubezpieczycielowi na piêmie, pod rygorem niewa noêci, za pokwitowaniem przyj cia lub przesy ane listem poleconym. 2. W okresie, w którym Ubezpieczajàcy posiada rachunek bankowy bàdê kart kredytowà w Banku Handlowym w Warszawie SA, skutecznym adresem dla dor czeƒ jest adres administrujàcego umowà ubezpieczenia Banku Handlowego w Warszawie SA lub ka dego oddzia u Citibank Handlowy. W tym okresie adresem dla dor czeƒ dla Ubezpieczajàcego jest jego adres korespondencyjny podany do umowy rachunku bankowego lub karty kredytowej, w zale noêci od sposobu p atnoêci sk adki ubezpieczeniowej, o którym mowa w 10 ust Dopuszcza si sk adanie przez Ubezpieczajàcego oêwiadczeƒ woli Ubezpieczycielowi za poêrednictwem telefonicznego centrum obs ugi klientów, z us ug którego Ubezpieczajàcy korzysta na mocy odr bnej umowy zawartej przez niego z Bankiem Handlowym w Warszawie SA. 4. Zakres oêwiadczeƒ woli, o których mowa w ust. 3 jest ustalany pomi dzy Ubezpieczycielem a Bankiem Handlowym w Warszawie SA, a Ubezpieczajàcy jest informowany o mo liwoêci z o enia oêwiadczenia woli poprzez telefoniczne centrum obs ugi klientów. 5. Ubezpieczajàcy przyjmuje do wiadomoêci i akceptuje, e Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki oêwiadczeƒ woli z o onych poprzez telefoniczne centrum obs ugi klientów, przez osob nieuprawnionà, je eli zosta a ona pozytywnie zweryfikowana przez Bank Handlowy w Warszawie SA, w oparciu o obowiàzujàce w banku procedury (oêwiadczenie takie b dzie traktowane jak z o one przez Ubezpieczajàcego). 6. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà do powiadamiania Banku Handlowego w Warszawie SA o zmianie swojego adresu. 7. Pismo skierowane przez Ubezpieczyciela do Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego pod ostatni znany Ubezpieczycielowi adres, wywiera skutki prawne po up ywie 30 dni od dnia wys ania, nawet jeêli adresat nie zapozna si z treêcià pisma. 8. Je eli Bank Handlowy w Warszawie SA przestanie byç administratorem danej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy powiadomi o tym Ubezpieczyciela i oêwiadczenia woli b dà wówczas sk adane bezpoêrednio Ubezpieczycielowi. 30 SKARGI I ZA ALENIA 1. Skargi i za alenia Ubezpieczajàcego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia b dàcych osobami fizycznymi rozpatrywane sà niezw ocznie przez Zarzàd Ubezpieczyciela lub upowa nionego pracownika, po przes aniu ich drogà pisemnà na adres Banku Handlowego w Warszawie SA albo siedziby Ubezpieczyciela bàdê te mogà byç kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Po rozpatrzeniu skargi lub za alenia, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesy ane jest pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treêci skargi lub za alenia. 3. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia, mo na wytoczyç albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej, albo przed sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, lub innej osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia. 31 ZMIANY W UMOWIE UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczajàcy mo e wystàpiç do Ubezpieczyciela z wnioskiem o dokonanie zmian w postanowieniach umowy ubezpieczenia, odbiegajàcych od niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 6

7 2. Zmiana warunków ubezpieczenia na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonywana b dzie w formie aneksu do umowy ubezpieczenia, pod warunkiem pokrycia przez Ubezpieczajàcego kosztów dokonania wnioskowanych zmian. 32 CESJA PRAW Z UMOWY UBEZPIECZENIA Dokonanie przez Ubezpieczajàcego cesji praw wynikajàcych z umowy ubezpieczenia wymaga niezw ocznego zg oszenia tego faktu Ubezpieczycielowi na piêmie i staje si skuteczne po potwierdzeniu przez Ubezpieczyciela. 35 SPRAWY NIEUREGULOWANE W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia majà zastosowanie odpowiednie, powszechnie obowiàzujàce przepisy prawa. 36 DATA WEJÂCIA W YCIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzà w ycie z dniem 13 marca 2006 roku. 33 PODATKI I OP ATY 1. Ewentualne podatki i op aty zwiàzane z otrzymaniem Êwiadczenia ubezpieczeniowego nie obcià ajà Ubezpieczyciela. 2. Przepisy regulujàce opodatkowanie Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych okreêlonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wskazuje w za àczniku do dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy ubezpieczenia, stanowiàcym integralnà cz Êç umowy ubezpieczenia. Prezes Zarzàdu Piotr Maria Âliwicki Wiceprezes Zarzàdu Ma gorzata Makulska 34 ZMIANA SYSTEMU MONETARNEGO W przypadku zmiany systemu monetarnego w Polsce lub denominacji polskiej waluty, zobowiàzania finansowe wynikajàce z umowy ubezpieczenia b dà odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany z otego, og oszonym przez Narodowy Bank Polski. Hestia 7

8 8

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych

Regulamin Rachunków Bankowych Regulamin Rachunków Bankowych Konto Osobiste Citibank Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2005 Bank Handlowy w Warszawie SA Citibank is a registered

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II IFW-OWU-0808 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA ROZDZIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne zasady ubezpieczenia 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (dalej OWU ) dotyczà ubezpieczenia w czasie podró y i pobytu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie i Zdrowie II. (OWU_ZDRZ_1/2009)

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie i Zdrowie II. (OWU_ZDRZ_1/2009) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie i Zdrowie II. (OWU_ZDRZ_1/2009) Pod skrzyd ami lwa. SPIS TREÂCI Rozdział I. Postanowienia ogólne...........................................................................

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego

4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych dla Posiadaczy Kart Kredytowych MasterCard Dooko a Âwiata, wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo