TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA"

Transkrypt

1 TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoêci prawnej na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia RODZINA ( OWU ), obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy. 2. SK ADKA ZA UBEZPIECZENIE 1. Stawki taryfowe okreêlone w kolejnych cz Êciach taryfy sà stawkami za dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia. 2. Sk adka minimalna z tytu u ubezpieczeƒ nie mo e byç mniejsza ni 50 z. 3. Je eli nie umówiono si inaczej, sk adka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata powinna byç op acona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 4. Sk adka ubezpieczeniowa mo e zostaç roz o ona na dwie równe raty, pod warunkiem, e jej wysokoêç wynosi minimum 100 z. P atnoêç drugiej raty powinna nastàpiç w terminie szeêciu miesi cy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 5. W przypadku, kiedy sk adka ubezpieczeniowa wynosi wi cej ni 200 z, mo e ona zostaç roz o ona na cztery raty. 6. Sk adk ubezpieczeniowà lub jej rat zaokràgla si do pe nych z otych: 1) do 49 groszy w dó ; 2) od 50 groszy w gór. 7. Sk adki ubezpieczeniowe okreêlone w 5 niniejszej taryfy p atne sà jednorazowo. 3. ZNI KI I ZWY KI SK ADKI 1. Ubezpieczajàcym przys ugujà nast pujàce zni ki sk adki podstawowej: 1) w programie indywidualnym ( 6, 7, 8 i 9 taryfy) z tytu u;, a) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia w PZM TU SA, b) stosowanych zabezpieczeƒ, c) dodatkowego ubezpieczenia, 2) dla pracowników PZM TU S.A. oraz pracowników etatowych struktur PZMot. - 30%, 2. Zwy ki sk adki podstawowej w programie indywidualnym: ( 6, 7, 8 i 9 taryfy) z tytu u; a) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, b) op aty sk adki w ratach. 3. Zastosowane zni ki/zwy ki sk adki oblicza si iloczynowo. 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach nast pujàcych programów ubezpieczeniowych: 1) program pakietowy (Pakiet Minimalny, Standardowy, Lux), ró niàcy si wysokoêcià sum ubezpieczenia. 2) program indywidualny (zgodnie 6. 7, 8 i 9 niniejszej taryfy). 2. Zakres ubezpieczenia programu pakietowego oparty jest na warunkach wariantu rozszerzonego. Pakiety: Minimalny, Standardowy i Lux obejmujà: 1) ubezpieczenie mienia w odniesieniu do ruchomoêci domowych i sta- ych elementów wyposa enia, 2) odpowiedzialnoêç cywilnà w yciu prywatnym, 3) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków. 3. W Programie Indywidualnym w przypadku ubezpieczenia mienia Ubezpieczajàcy mo e ubezpieczyç wybrane przedmioty ubezpieczenia, wymienione w 11 OWU, w zakresie ubezpieczenia zgodnym z postanowieniami 12 OWU. 4. Poszczególne tabele taryfowe zawierajà kody produktu, wersj taryfy i pozycj czynnika. 5. Kody produktów przypisane sà do poszczególnych rodzajów ubezpieczeƒ. 5. TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE W PROGRAMIE PAKIETOWYM 1. Pakiet Minimalny: 1. od po aru i innych zdarzeƒ losowych ,00 40, A od kradzie y z w amaniem i rabunku 7.000,00 32, A 1 0 OdpowiedzialnoÊç cywilna ,00 8, A 1 0 NNW w zakresie podstawowym (1 osoba) ,00 20, A 1 0 Sk adka àczna 100,00 2. Pakiet Standardowy: 1. od po aru i innych zdarzeƒ losowych ,00 60, A od kradzie y z w amaniem i rabunku ,00 55, A 2 0 OdpowiedzialnoÊç cywilna ,00 15, A 2 0 NNW w zakresie podstawowym (1 osoba) ,00 20, A 2 0 Sk adka àczna 150,00 Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. KRS 73432, Sàd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy KRS, Al. Jerozolimskie 162A, Warszawa NIP , Kapita zak adowy: ,00 z - op acony w ca oêci Infolinia: , 022 / /5

2 3. Pakiet Lux: 1. od po aru i innych zdarzeƒ losowych ,00 85, A od kradzie y z w amaniem i rabunku ,00 77, A 3 0 OdpowiedzialnoÊç cywilna ,00 18, A 3 0 NNW w zakresie podstawowym (1 osoba) ,00 20, A 3 0 Sk adka àczna 200,00 6. TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE W PROGRAMIE INDYWIDUALNYM OD PO ARU I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH zwy ka/ produktu taryfy czynnika /zni ka/ Rodzaj mienia Domy mieszkalne, mieszkania, budowle, budynki gospodarcze 0,06% A 4 1 Domy mieszkalne, budynki gospodarcze w trakcie budowy 0,15% 2 Obiekty ma ej architektury 0,09% 3 Mienie ruchome i sta e elementy wyposa enia domu jednorodzinnego 0,20% 4 lub mieszkania WartoÊç ubezpieczenia WartoÊci rynkowa 0% 1 WartoÊç rzeczywista 0% 2 WartoÊç odtworzeniowa (koƒcowa) dla budynków w budowie 0% 3 WartoÊç odtworzeniowa 10% /5

3 7. TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE W PROGRAMIE INDYWIDUALNYM OD KRADZIE Y Z W AMANIEM I RABUNKU zwy ka/ produktu taryfy czynnika /zni ka/ Rodzaj mienia Mienie ruchome i sta e elementy wyposa enia domu mieszkalnego 0,50% A 4 1 lub mieszkania WartoÊç ubezpieczenia WartoÊç rzeczywista 0% 1 WartoÊç odtworzeniowa 10% 2 Zni ki z tytu u zastosowania Êrodków zabezpieczenia mienia przed po arem i przeciwkradzie owe Zabezpieczenia zgodne z postanowieniami OWU 0% 1 Atestowane drzwi antyw amaniowe* -10% 2 Monitoring lub ca odobowy dozór s u by ochrony mienia, -15% 3 z w àczeniem do akcji za óg patrolowych (dojazd w dzieƒ 15 min. w godzinach nocnych 10min.) 1 2 3/5

4 8. TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE W PROGRAMIE INDYWIDUALNYM UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM /zni ka/ produktu taryfy czynnika zwy ka OdpowiedzialnoÊç cywilna w yciu prywatnym: Suma gwarancyjna do ,00 PLN 0,05% A 4 1 Suma gwarancyjna do ,00 PLN 0,04% 2 Suma gwarancyjna powy ej ,00 PLN 0,03% Uwagi: Ustala si maksymalnà sum gwarancyjnà dla ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym na wszystkie zdarzenia w wysokoêci ,00 PLN. 4/5

5 9. TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE W PROGRAMIE INDYWIDUALNYM UBEZPIECZENIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW w PLN/ produktu taryfy czynnika zni ka/ zwy ka Suma ubezpieczenia ,00 PLN 25, A ,00 PLN 40, ,00 PLN 55,00 3 Zakres ubezpieczenia Podstawowy 0% 1 Rozszerzony 30% 2 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia Brak rozszerzenia 0% 1 Koszty leczenia 10% 2 Koszty operacji plastycznych 10% 3 Zawa serca, udar mózgu i parali 10% 4 Wyczynowe uprawianie sportu 20% Brak zni ki/ zwy ki POSTANOWIENIA KO COWE Niniejsza taryfa stawek zosta a zatwierdzona uchwa à nr 32/2007 Zarzàdu PZM TU S.A. w dniu 11 lipca 2007 roku i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 12 lipca 2007 roku. 5/5

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) TARYFA SK ADEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PLUS OGÓLNE ZASADY UBEZPIECZENIA 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Concordia Wielkopolska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO UMOWY UBEZPIECZENIA, ZAWARTEJ NA PODSTAWIE OWU MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI...................................... 5 Ochrona ubezpieczeniowa................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 1 H1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2 SIGNAL IDUNA SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej,

SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej, Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ki Akcyjnej. SUPEROPIEKA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA MF OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA SPIS TREÂCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 UMOWA UBEZPIECZENIA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ...2 DEFINICJE...2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ Z TYTU U PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne.................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT zatwierdzone uchwa à Zarzàdu PZU S.A. Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK. Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK. Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO SPIS TREÂCI ROZDZIA I POSTANOWIENIA WST PNE 3 Definicje 3 ROZDZIA II UBEZPIECZENIE MIENIA 4 II.1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Bardziej szczegółowo