Centrum Informacyjne dla Klientów:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM /OW-R-MISK ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà (Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek) zwanych dalej OWU, Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. zawiera umowy ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym. 2. TreÊç Umowy zawarta jest we wniosku o zawarcie Umowy, OWU, Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, Polisie oraz ka dym innym dokumencie uzgodnionym przez Strony Umowy. 3. Umowa mo e byç zawarta na warunkach odbiegajàcych od niniejszych OWU, uzgodnionych przez strony Umowy. DEFINICJE 2 We wszelkich dokumentach zwiàzanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy zawartej na podstawie OWU, u ywa si terminów, które zdefiniowane sà nast pujàco: 1) Aktywa Netto - aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego pomniejszone o jego zobowiàzania. 2) Cena Jednostki Funduszu - cena wynikajàca z podzielenia wartoêci Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego przez liczb jednostek tego funduszu, po której Ubezpieczyciel zapisuje lub odpisuje Jednostki Funduszu na Rachunku Jednostek Funduszy. 3) Cz Êciowy Wykup - wyp ata cz Êci Êrodków zgromadzonych na Rachunku Jednostek Funduszy, na zasadach okreêlonych w 24. 4) Data Do ycia - okreêlony w Umowie dzieƒ, w którym koƒczy si Okres Ubezpieczenia i Ubezpieczony nabywa prawo do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u do ycia, z zastrze eniem, i : a) nie jest to dzieƒ wczeêniejszy ni pi tnasta Rocznica Polisy, b) nie jest to dzieƒ póêniejszy ni dzieƒ bezpoêrednio poprzedzajàcy dzieƒ ukoƒczenia przez Ubezpieczonego 76 roku ycia. 5) Dzieƒ Wyceny - dzieƒ, w którym ustalane sà Ceny Jednostek Funduszy. 6) Fundusz Inwestycyjny - fundusz inwestycyjny dzia ajàcy na terytorium paƒstw cz onkowskich Unii Europejskiej lub/i fundusz inwestycyjny emitujàcy jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do publicznego obrotu na rynkach regulowanych poza granicami paƒstw cz onkowskich Unii Europejskiej. 7) Jednostki Funduszu - cz Êci Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego stanowiàce proporcjonalny udzia w jego Aktywach Netto, nabywane za Êrodki pochodzàce ze Sk adki Regularnej i Sk adki Dodatkowej. 8) Konwersja - zamiana posiadanych Jednostek Funduszu/y Ubezpieczeniowego/ych Funduszu/y Kapita owego/ych na Jednostki Funduszu/y o tej samej wartoêci innego/ych Ubezpieczeniowego/ych Funduszu/y Kapita owego/ych, czy te na Jednostki Funduszu/y o tej samej wartoêci w Portfelu lub Portfelach Modelowych, lub te zamiana cz Êci lub ca oêci wartoêci poszczególnych Jednostek Funduszu/y w Portfelu lub Portfelach Modelowych na Jednostki Funduszu/y o tej samej wartoêci jednego lub wi cej Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych lub na Jednostki Funduszu/y o tej samej wartoêci w innym Portfelu lub Portfelach Modelowych. 9) Miesiàc Polisy - okres miesi czny, którego poczàtkiem jest wskazany w Polisie dzieƒ poczàtku Okresu Ubezpieczenia, a w okresach kolejnych - dzieƒ, który datà odpowiada dniowi poczàtku Okresu Ubezpieczenia, a je eli takiego dnia nie ma - ostatni dzieƒ miesiàca kalendarzowego; powy szy okres up ywa z poczàtkiem pierwszego dnia okresu kolejnego. 10) Minimalne Saldo - wyra ona kwotowo wartoêç Jednostek Funduszy, zakupionych za Sk adki Regularne wp acone w okresie pierwszych pi ciu Lat Polisy, jaka po dokonaniu Cz Êciowego Wykupu pozostaje na Rachunku Jednostek Funduszy, umo- liwiajàc kontynuowanie Umowy. Kwota ta jest ustalana przez Ubezpieczyciela na ka dy rok kalendarzowy i indeksowana zgodnie z ) Okres Ubezpieczenia - okres, w którym Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoêç z tytu u Umowy. 12) Polisa - dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy mi dzy Ubezpieczajàcym, a Ubezpieczycielem. 13) Portfel Modelowy - zestaw Jednostek Funduszy, konstruowany zgodnie z bie àcymi rekomendacjami profesjonalnego zewn trznego doradcy Ubezpieczyciela, dzia ajàcego na podstawie odpowiedniego zezwolenia Komisji Papierów Warto- Êciowych i Gie d; rekomendacje zewn trznego doradcy okreêlajà sk ad procentowy Jednostek Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych w danym Portfelu Modelowym. 14) Rachunek Jednostek Funduszy - wyodr bniony dla danej Umowy rachunek prowadzony przez Ubezpieczyciela, na którym zapisywane sà Êrodki Ubezpieczajàcego tj. Jednostki Funduszy, Jednostki Funduszy w Portfelach Modelowych oraz wartoêç gotówki. 15) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych - regulamin zawierajàcy w szczególnoêci charakterystyk aktywów wchodzàcych w sk ad Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne; stanowiàcy integralnà cz Êç OWU. 16) Rocznica Polisy - ka da kolejna rocznica wskazanego w Polisie dnia poczàtku Okresu Ubezpieczenia, przy czym za rocznic dnia 29 lutego uwa a si dzieƒ 28 lutego ka dego nast pnego Roku Polisy. W przypadku, gdy w Roku Polisy wyst puje dzieƒ 29 lutego, za Rocznic Polisy uwa a si dzieƒ 29 lutego. 17) Rok Polisy - okres mi dzy kolejnymi Rocznicami Polisy, pierwszy Rok Polisy rozpoczyna si w dniu poczàtku Okresu Ubezpieczenia. 18) Sk adka Regularna - kwota wynikajàca z Umowy, wp acana w terminach i wysokoêci wskazanej w Polisie, nie ni szej ni minimalna wysokoêç Sk adki Regularnej okreêlona w Za àczniku nr 1 do OWU. 19) Sk adka Dodatkowa - kwota wp acana dobrowolnie niezale nie od Sk adki Regularnej, w dowolnych terminach, nie wczeêniej jednak ni po zawarciu Umowy, w wysokoêci nie ni szej ni minimalna wysokoêç Sk adki Dodatkowej okreêlona w Za àczniku nr 1 do OWU. 20) Âwiadczenie Ubezpieczeniowe - kwota wyp acana przez Ubezpieczyciela w przypadku zajêcia któregokolwiek ze zdarzeƒ ubezpieczeniowych wskazanych w 4. 21) Ubezpieczajàcy - podmiot zawierajàcy Umow z Ubezpieczycielem i zobowiàzany do zap aty Sk adki Regularnej. 22) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita owy - wydzielony fundusz aktywów, stanowiàcy rezerw tworzonà ze sk adek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób okreêlony w Umowie. 23) Ubezpieczony - osoba fizyczna, której ycie jest przedmiotem Umowy. 24) Ubezpieczyciel - Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 25) Umowa - umowa ubezpieczenia zawarta mi dzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczajàcym na podstawie OWU. 26) Uposa ony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej, wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Êmierci Ubezpieczonego. 27) Uposa ony Zast pczy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej, wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Êmierci Ubezpieczonego, jeêli Uposa ony zmar przed Êmiercià Ubezpieczonego lub utraci prawo do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego zgodnie z 21 ust ) WartoÊç Polisy - àczna wartoêç Portfeli Modelowych zapisanych na dany dzieƒ na Rachunku Jednostek Funduszy oraz liczba Jednostek Funduszy zapisanych w danym dniu na Rachunku Jednostek Funduszy, pomno ona przez w aêciwe Ceny Jednostek Funduszy, powi kszona o wartoêç gotówki zaksi gowanej w tym dniu na Rachunku Jednostek Funduszy. 29) WartoÊç Portfela Modelowego - àczna wartoêç Jednostek Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych w danym Portfelu Modelowym, zapisana na Rachunku Jednostek Funduszy, ustalana w oparciu o Ceny Jednostek Funduszy. 30) WartoÊç Wykupu - WartoÊç Polisy pomniejszona o op at likwidacyjnà zgodnie z 25. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest ycie Ubezpieczonego. 4 Zakres ubezpieczenia obejmuje nast pujàce zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) do ycie przez Ubezpieczonego Daty Do ycia, 2) Êmierç Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia. WYSOKOÂå ÂWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 5 1. W przypadku zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w 4 pkt 1), Ubezpieczyciel wyp aca Ubezpieczonemu Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w wysokoêci kwoty równej WartoÊci Polisy. 2. W przypadku zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w 4 pkt 2), Ubezpieczyciel wyp aca Uposa onemu lub innej osobie uprawnionej, Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w wysokoêci wy szej z nast pujàcych kwot: 1) kwoty równej WartoÊci Polisy powi kszonej o kwot równà dziesi ç procent WartoÊci Polisy lub 2) kwoty równej sumie wp aconych Sk adek Regularnych i Sk adek Dodatkowych, zmniejszonej o Cz Êciowe Wykupy. ZAWARCIE UMOWY 6 1. Umowa mo e byç zawarta na rzecz Ubezpieczonego, który w dniu podpisania wniosku o zawarcie Umowy ma ukoƒczony 1 rok i nie ma ukoƒczonych 60 lat. 2. Umowa mo e byç zawarta wy àcznie na Okres Ubezpieczenia nie krótszy ni 15 Lat Polisy i nie d u szy ni 30 Lat Polisy. D ugoêç Okresu Ubezpieczenia, na jaki mo e zostaç zawarta dana Umowa, zale y od wieku Ubezpieczonego na dzieƒ podpisania wniosku o zawarcie Umowy. 3. Warunkiem zawarcia Umowy jest àczne spe nienie nast pujàcych przes anek: 1) z o enie prawid owo wype nionego, kompletnego wniosku o zawarcie Umowy, podpisanego przez Ubezpieczajàcego, osob, która ma byç Ubezpieczonym, a w przypadku, gdy osoba która ma byç Ubezpieczonym nie ma pe nej zdolnoêci do czynnoêci prawnych - jej przedstawiciela ustawowego, - 1 -

2 2) zap ata pierwszej Sk adki Regularnej, 3) na wniosek Ubezpieczyciela - wype nienie dodatkowych formularzy, dostarczenie dodatkowej dokumentacji medycznej oraz, na àdanie i koszt Ubezpieczyciela, poddanie si badaniom lekarskim przez Ubezpieczonego, w zakresie wymaganym przez Ubezpieczyciela - w placówce wskazanej lub zatwierdzonej przez Ubezpieczyciela. 4. Ubezpieczyciel mo e: 1) zwróciç wniosek o zawarcie Umowy do uzupe nienia - w przypadku niewype nienia wniosku, zgodnie z ust. 3 pkt 1) i 3), 2) za àdaç dodatkowych dokumentów i informacji niezb dnych do podj cia decyzji o zawarciu Umowy. 5. Ubezpieczyciel ma prawo nie zaakceptowaç wniosku o zawarcie Umowy i odmówiç zawarcia Umowy. 6. W przypadku odmowy zawarcia Umowy, Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajàcemu zap aconà Sk adk Regularnà w terminie 7 dni od dnia odmowy zawarcia Umowy. 7. Z zastrze eniem ust. 5, w przypadku spe nienia àcznie warunków wskazanych w ust. 3, Ubezpieczyciel wystawia Polis w terminie 7 dni od dnia ich spe nienia. Ubezpieczyciel dor cza Polis Ubezpieczajàcemu, niezw ocznie po jej wystawieniu. 8. W przypadku, gdy Polisa zawiera postanowienia, które odbiegajà na niekorzyêç Ubezpieczajàcego od treêci z o onego przez Ubezpieczajàcego wniosku o zawarcie Umowy lub OWU, Ubezpieczyciel przy dor czeniu Polisy pisemnie powiadamia o tym Ubezpieczajàcego, wyznaczajàc mu siedmiodniowy termin na zg oszenie sprzeciwu. 9. W przypadku braku sprzeciwu wskazanego w ust. 8, Umowa dochodzi do skutku zgodnie z treêcià Polisy, nast pnego dnia po up ywie wyznaczonego siedmiodniowego terminu na zg oszenie sprzeciwu. 10. Z zastrze eniem ust. 9, Umow uwa a si za zawartà z dniem poczàtku Okresu Ubezpieczenia, wskazanym w Polisie. 11. Na wniosek Ubezpieczajàcego, Ubezpieczyciel wydaje duplikat Polisy. Od daty wydania duplikatu, orygina traci wa noêç. 12. Wszystkie dane Ubezpieczonego oraz osób uprawnionych do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, uzyskane przez Ubezpieczyciela w zwiàzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, stanowià jej integralnà cz Êç. PRAWA I OBOWIÑZKI STRON 7 1. Je eli Ubezpieczajàcy ubezpiecza swoje ycie, jest jednoczeênie Ubezpieczonym. 2. Ubezpieczajàcy mo e odstàpiç od Umowy w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà, w terminie 7 dni, liczàc od daty dor czenia Polisy, w formie pisemnej pod rygorem niewa noêci, z zastrze eniem 6 ust. 8. Odstàpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego od obowiàzku zap acenia Sk adki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej. 3. W przypadku odstàpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajàcemu kwot równà zap aconej Sk adce Regularnej oraz Sk adce Dodatkowej, o ile zosta a zap acona: 1) pomniejszonà o op aty wskazane w 26 ust. 1 pkt 1) - 7), nale ne za okres, w którym Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej oraz 2) zmniejszonà lub zwi kszonà o kwot wynikajàcà ze zmian Cen Jednostek Funduszy lub wartoêci poszczególnych Portfeli Modelowych, powsta à w wyniku alokacji Sk adki Regularnej oraz Sk adki Dodatkowej, o ile zosta a zap acona, zgodnie z 19 i 20, w okresie, w którym Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej. 4. WysokoÊç kwoty do wyp aty, o której mowa w ust. 3, obliczona zostaje wed ug Cen Jednostek Funduszy z najbli szego Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, nast pujàcego najpóêniej po drugim dniu roboczym od dnia rozwiàzania Umowy, z zastrze eniem ust W przypadku, gdy w dniu rozwiàzania Umowy, na Rachunku Jednostek Funduszy znajdujà si równie jednostki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym, to wysokoêç kwoty do wyp aty, o której mowa w ust. 3, w cz Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena dokonywana jest w ka dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreêlonych w ust. 4, a w cz Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreêlonych szczegó owo w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych. 6. Warunkiem dokonania wyp aty kwoty, o której mowa w ust. 3, jest zwrot przez Ubezpieczajàcego Polisy Ubezpieczycielowi. Do dnia otrzymania Polisy przez Ubezpieczyciela, na Rachunku Jednostek Funduszy zostanie zaksi gowana gotówka w wysokoêci wskazanej w ust. 3, która jest nieoprocentowana. 7. W ka dym czasie trwania Umowy, Ubezpieczajàcy mo e z o yç pisemne oêwiadczenie o rozwiàzaniu Umowy. W przypadku z o enia oêwiadczenia, o którym mowa powy ej, postanowienia dotyczàce zasad dokonywania wyp aty WartoÊci Wykupu stosuje si odpowiednio. 8. Ubezpieczajàcy ma prawo przenieêç, pod warunkiem zaakceptowania przez Ubezpieczyciela, w ca oêci lub w cz Êci, prawa i obowiàzki z Umowy na inny podmiot. W przypadku przeniesienia praw i obowiàzków na inny podmiot w ca oêci, z chwilà przeniesienia podmiot ten staje si Ubezpieczajàcym. 9. Ubezpieczyciel zobowiàzany jest do informowania na piêmie Ubezpieczajàcego o wysokoêci Êwiadczeƒ przys ugujàcych z tytu u zawartej Umowy, w tym o WartoÊci Wykupu, nie rzadziej ni raz w roku. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do przekazania Ubezpieczonemu informacji o wysokoêci Êwiadczeƒ przys ugujàcych z tytu u zawartej Umowy, w tym o WartoÊci Wykupu, niezw ocznie, najpóêniej w terminie 7 dni od otrzymania tych informacji od Ubezpieczyciela. 10. Przed wyra eniem przez strony zgody na zmian warunków Umowy lub zmian prawa w aêciwego dla zawartej Umowy, Ubezpieczyciel zobowiàzany jest przekazaç pisemnie informacje w tym zakresie Ubezpieczajàcemu wraz z okreêleniem wp ywu tych zmian na wartoêç Êwiadczeƒ przys ugujàcych z tytu u zawartej Umowy. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest, przed wyra eniem zgody na powy sze zmiany, do przekazania Ubezpieczonemu tych informacji niezw ocznie po otrzymaniu ich od Ubezpieczyciela. 11. Zgodnie z ustawà o dzia alnoêci ubezpieczeniowej, w przypadku nieprzekazania Ubezpieczonemu informacji, o których mowa w ust. 9 i 10, Ubezpieczajàcy ponosi wobec Ubezpieczonego odpowiedzialnoêç na zasadach ogólnych Z zachowaniem postanowieƒ 6 ust. 2, Ubezpieczajàcy przed Datà Do ycia okreêlonà w Polisie, mo e z o yç wniosek o zmian Daty Do ycia, z zastrze eniem, e wnioskowana Data Do ycia nie mo e byç dniem: 1) wczeêniejszym ni dotychczasowa Data Do ycia, 2) póêniejszym ni dzieƒ bezpoêrednio poprzedzajàcy dzieƒ ukoƒczenia przez Ubezpieczonego 76 roku ycia. 2. Wnioskowana Data Do ycia musi byç dniem, który datà odpowiada dniowi dotychczasowej Daty Do ycia w kolejnych Latach Polisy. 3. Ubezpieczyciel ma prawo nie zaakceptowaç wniosku, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy zostanie on z o ony po Dacie Do ycia. 4. W przypadku akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 1, potwierdzonej przez Ubezpieczyciela w formie pisemnej, w okresie od dnia stanowiàcego dotychczasowà Dat Do ycia do dnia wnioskowanej i zaakceptowanej przez Ubezpieczyciela Daty Do ycia: 1) Ubezpieczajàcy zwolniony jest z obowiàzku op acania Sk adek Regularnych, a ka da wp acona kwota b dzie traktowana jako Sk adka Dodatkowa, 2) dokonywanie wyp aty WartoÊci Wykupu lub Cz Êciowego Wykupu odbywa si na zasadach okreêlonych w 24 i 25, z zastrze eniem, i nie podlegajà one op acie likwidacyjnej, 3) Ubezpieczyciel pobiera op aty, zgodnie z 26 ust. 1 pkt 1) - 7). ODPOWIEDZIALNOÂå UBEZPIECZYCIELA 9 1. Z zastrze eniem 13, odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela rozpoczyna si w dniu wskazanym w Polisie jako poczàtek Okresu Ubezpieczenia, nie wczeêniej jednak ni w dniu zap aty Sk adki Regularnej. 2. Ubezpieczyciel ma prawo ograniczyç wysokoêç Âwiadczenia Ubezpieczeniowego do wysokoêci kwoty równej WartoÊci Polisy, w przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe wskazane w 4 pkt 2), spowodowane zosta o lub wynik o bezpoêrednio lub poêrednio w nast pstwie: 1) wypadku drogowego spowodowanego przez Ubezpieczonego po spo yciu alkoholu lub za yciu Êrodków dzia ajàcych na centralny uk ad nerwowy, 2) nadu ycia alkoholu, nie zaleconego przez lekarza za ycia narkotyków lub Êrodków dzia ajàcych na centralny uk ad nerwowy, 3) pope nienia lub usi owania pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa umyêlnego, 4) umyêlnego samouszkodzenia cia a lub samobójstwa, je eli czyn dokonany zosta w ciàgu pierwszych dwóch lat trwania Umowy, 5) wojny, dzia aƒ zbrojnych, zamieszek lub Êwiadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy. 3. W pierwszych trzech latach od zawarcia Umowy, Ubezpieczyciel ma prawo ograniczyç wysokoêç Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Êmierci Ubezpieczonego, do kwoty WartoÊci Wykupu, w przypadku podania przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego nieprawdziwych informacji we wniosku o zawarcie Umowy lub innych dokumentach i pismach dor czonych Ubezpieczycielowi w zwiàzku z Umowà, a w szczególnoêci zatajenia choroby, chyba, e informacje te nie mia y wp ywu na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w 4 pkt 2). 4. Wyp ata WartoÊci Wykupu, o której mowa w ust. 3, nast puje na podstawie wniosku o wyp at Âwiadczenia Ubezpieczeniowego; na potrzeby ustalenia WartoÊci Wykupu przez dzieƒ rozwiàzania Umowy rozumie si dzieƒ dor czenia do siedziby Ubezpieczyciela dokumentu, o którym mowa w 23 ust. 3 pkt 5). WartoÊç Wykupu obliczana jest zgodnie z 25 i wyp acana w terminie okreêlonym w 23 ust Je eli we wniosku o zawarcie Umowy zosta b dnie podany wiek Ubezpieczonego, to wysokoêç op at pobranych z tytu u ponoszonego ryzyka ubezpieczeniowego, zostanie skorygowana do wysokoêci op at, jakie powinny byç pobrane dla rzeczywistego wieku Ubezpieczonego w dniu rozpocz cia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela Z zachowaniem postanowieƒ 9, w przypadku zajêcia któregokolwiek ze zdarzeƒ ubezpieczeniowych wskazanych w 4, odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela ograniczona jest do wysokoêci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, wskazanego w Z zastrze eniem ust. 1 oraz 7 ust. 3, odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela z tytu u Umowy, ograniczona jest do wysokoêci kwoty WartoÊci Wykupu. 11 Z zastrze eniem 8, odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela wygasa w najbli szej z nast pujàcych dat: 1) do ycia przez Ubezpieczonego Daty Do ycia w Okresie Ubezpieczenia, 2) Êmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia, 3) rozwiàzania Umowy, zgodnie z

3 ROZWIÑZANIE UMOWY Umowa ulega rozwiàzaniu wskutek: 1) odstàpienia od Umowy przez Ubezpieczajàcego - z dniem dor czenia do siedziby Ubezpieczyciela pisemnego oêwiadczenia Ubezpieczajàcego o odstàpieniu, 2) rozwiàzania Umowy przez Ubezpieczajàcego - z dniem dor czenia do siedziby Ubezpieczyciela pisemnego oêwiadczenia Ubezpieczajàcego o rozwiàzaniu, 3) niezap acenia przez Ubezpieczajàcego Sk adki Regularnej - z up ywem ostatniego dnia 45 - dniowego okresu, wskazanego w 14 ust. 5, 4) Êmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia - z dniem dor czenia do siedziby Ubezpieczyciela dokumentu, o którym mowa w 23 ust. 3 pkt 5), 5) do ycia przez Ubezpieczonego Daty Do ycia - z dniem Daty Do ycia, 6) wyp aty WartoÊci Wykupu - z dniem z o enia wniosku o wyp at WartoÊci Wykupu. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 3), Ubezpieczyciel dokona wyp aty kwoty równej WartoÊci Wykupu, zgodnie z zasadami wyp aty WartoÊci Wykupu okreêlonymi w 25, z zastrze eniem, i w pierwszych dwóch Latach Polisy pobierana jest op ata likwidacyjna w wysokoêci stu procent wartoêci tej cz Êci Êrodków wyp acanych z Rachunku Jednostek Funduszy, która stanowi wartoêç Jednostek Funduszy zakupionych ze Sk adki Regularnej po uwzgl dnieniu umorzeƒ Jednostek Funduszy zwiàzanych z pobranymi zgodnie z 26 op atami. TYMCZASOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si od dnia dor czenia kompletnego i poprawnie wype nionego wniosku o zawarcie Umowy do siedziby Ubezpieczyciela, nie wczeêniej jednak ni od dnia zap aty Sk adki Regularnej i trwa maksymalnie 60 dni. 2. Zakres tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zdarzenie ubezpieczeniowe - Êmierç Ubezpieczonego spowodowanà nieszcz Êliwym wypadkiem. Za nieszcz Êliwy wypadek uznaje si nag e zdarzenie, wywo ane przyczynà zewn trznà, niezale ne od woli Ubezpieczonego, w którym uczestniczy Ubezpieczony i które nastàpi o w okresie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, o ile by o bezpoêrednià i wy àcznà przyczynà Êmierci Ubezpieczonego, pod warunkiem, e Êmierç nastàpi a w okresie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej. 3. WygaÊni cie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej nast puje automatycznie we wskazanych ni ej terminach, w przypadku wystàpienia któregokolwiek z nast pujàcych zdarzeƒ: 1) zawarcia Umowy z dniem poczàtku odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela z tytu u Umowy, 2) niezawarcia Umowy z dniem dor czenia wnioskodawcy zawiadomienia Ubezpieczyciela o odmowie zawarcia Umowy, zgodnie z 6 ust. 5 lub dor czenia przez wnioskodawc oêwiadczenia o odmowie zawarcia Umowy, 3) up ywu okresu tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej z up ywem 60 dni od wskazanej w ust. 1 daty rozpocz cia tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) - 3), Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajàcemu kwot równà kwocie zap aconej Sk adki Regularnej, zmniejszonej o op at, o której mowa w 26 ust. 1 pkt 2). 5. Ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wyp aty Êwiadczenia z tytu u tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku podania przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego nieprawdziwych informacji we wniosku o zawarcie Umowy lub innych pismach i dokumentach otrzymanych przez Ubezpieczyciela w zwiàzku z wnioskiem o zawarcie Umowy. 6. W przypadku zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w ust. 2, Ubezpieczyciel wyp aca Uposa onemu lub innej osobie uprawnionej Êwiadczenie w wysokoêci zap aconej Sk adki Regularnej: 1) zmniejszonej o op at, o której mowa w 26 ust. 1 pkt 2), 2) zwi kszonej o z otych. 7. Âwiadczenie z tytu u tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej nie przys uguje, gdy Êmierç Ubezpieczonego spowodowana zosta a lub wynik a bezpoêrednio lub poêrednio w nast pstwie: 1) wypadku drogowego spowodowanego przez Ubezpieczonego po spo yciu alkoholu, lub za yciu Êrodków dzia ajàcych na centralny uk ad nerwowy, 2) nadu ycia alkoholu, nie zaleconego przez lekarza za ycia narkotyków lub Êrodków dzia ajàcych na centralny uk ad nerwowy, 3) pope nienia lub usi owania pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa umyêlnego, 4) umyêlnego samouszkodzenia cia a lub samobójstwa, 5) wojny, dzia aƒ zbrojnych, zamieszek lub Êwiadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, 6) udzia u w zaj ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczególnoêci uprawiania sportów powietrznych, motorowych, wspinaczki, speleologii, nurkowania, skoków na gumowej linie oraz udzia u w wyêcigach wszelkiego rodzaju, 7) zdarzenia zwiàzanego ze ska eniem biologicznym, chemicznym lub radiologicznym, spowodowanego dzia aniem broni, 8) wypadku lotniczego; wy àczenie nie dotyczy pasa era samolotu pasa erskiego licencjonowanych linii lotniczych, 9) pe nienia s u by wojskowej w si ach zbrojnych jakiegokolwiek paƒstwa lub jakiejkolwiek organizacji mi dzynarodowej, 10) choroby Ubezpieczonego, w tym wyst pujàcej nagle, z zastrze eniem, e wy àczenie nie dotyczy chorób, stanowiàcych nast pstwo obra eƒ fizycznych cia a, spowodowanych nieszcz Êliwym wypadkiem, 11) wszelkich chorób umys owych lub zaburzeƒ psychicznych. 8. W przypadkach, gdy Ubezpieczyciel odmówi wyp aty Êwiadczenia z tytu u tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z ust. 5, lub nie przys uguje Êwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczonego spowodowanej nieszcz Êliwym wypadkiem w okresie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z ust. 7, Ubezpieczyciel zwróci kwot równà kwocie zap aconej Sk adki Regularnej, zmniejszonej o op at, o której mowa w 26 ust. 1 pkt 2). SK ADKI Sk adka Regularna op acana jest z góry, nie póêniej ni do pierwszego dnia okresu, za który jest nale na, z cz stotliwoêcià miesi cznà, kwartalnà, pó rocznà lub rocznà. 2. Ubezpieczajàcy ma prawo dokonywania wp at Sk adek Dodatkowych, niezale nie od Sk adki Regularnej. 3. Minimalna wysokoêç Sk adki Regularnej uzale niona od cz stotliwoêci jej op acania i minimalna wysokoêç Sk adki Dodatkowej wskazane sà w Za àczniku nr 1 do OWU. 4. Sk adka Regularna i Sk adki Dodatkowe wp acane sà na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczyciela. 5. W przypadku niezap acenia przez Ubezpieczajàcego Sk adki Regularnej w terminie, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczajàcego do zap aty Sk adki Regularnej w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Ubezpieczyciela w pisemnym wezwaniu oraz powiadomi go o skutkach niezap acenia Sk adki Regularnej w dodatkowym terminie. W przypadku, gdy Sk adka Regularna nie zostanie op acona najpóêniej w okresie 45 dni od pierwszego dnia okresu, za który jest nale na, Umowa zostanie rozwiàzana z ostatnim dniem 45 - dniowego okresu. 6. Wszelkie kwoty zap acone przez Ubezpieczajàcego w wy ej wymienionym okresie, zostanà zaliczone na poczet pierwszej niezap aconej, zgodnie z ust. 1, Sk adki Regularnej. 7. Za dzieƒ zap aty Sk adki Regularnej i Sk adki Dodatkowej uznaje si dzieƒ, w którym Sk adka Regularna lub Sk adka Dodatkowa wp yn a na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. 8. W ka dà Rocznic Polisy, Ubezpieczajàcy ma prawo za zgodà Ubezpieczyciela, zmieniç cz stotliwoêç op acania Sk adki Regularnej, pod warunkiem, i wniosek Ubezpieczajàcego o zmian cz stotliwoêci zostanie dor czony do siedziby Ubezpieczyciela przed Rocznicà Polisy, od której zmiana ma byç dokonana, najpóêniej przed dniem zap aty pierwszej Sk adki Regularnej w kolejnym Roku Polisy. 9. W ka dà kolejnà Rocznic Polisy, poczàwszy od piàtej Rocznicy Polisy, Ubezpieczajàcy ma prawo do z o enia wniosku o obni enie wysokoêci Sk adki Regularnej, o ile spe nione zostanà àcznie nast pujàce warunki: 1) wniosek zostanie dor czony do siedziby Ubezpieczyciela przed Rocznicà Polisy, od której zmiana ta ma byç dokonana, najpóêniej przed dniem zap aty pierwszej Sk adki Regularnej w kolejnym Roku Polisy, 2) Sk adki Regularne za okres pierwszych pi ciu Lat Polisy zosta y zap acone w nale nej wysokoêci, 3) wysokoêç obni onej Sk adki Regularnej nie b dzie ni sza ni minimalna wysokoêç Sk adki Regularnej, o której mowa w ust W przypadku wyra enia zgody na obni enie wysokoêci Sk adki Regularnej, od dnia okreêlonego przez Ubezpieczyciela, op ata za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy b dzie pobierana odpowiednio do wysokoêci obni onej Sk adki Regularnej, zgodnie z postanowieniami 26 ust. 7. INDEKSACJA Sk adka Regularna op acana przez Ubezpieczajàcego z tytu u Umowy, jest podwy szana w ka dà Rocznic Polisy o wi kszà z dwóch wartoêci: 1) 12 miesi czny wskaênik wzrostu cen towarów i us ug, og aszany przez G ówny Urzàd Statystyczny na koniec kwarta u kalendarzowego, koƒczàcego si nie wczeêniej ni szeêç miesi cy i nie póêniej ni trzy miesiàce przed Rocznicà Polisy, 2) cztery procent. 2. Ubezpieczyciel poinformuje Ubezpieczajàcego na piêmie o zamiarze dokonania indeksacji Sk adki Regularnej, nie póêniej ni na 30 dni przed Rocznicà Polisy, od której indeksacja ma zostaç dokonana. 3. Ubezpieczajàcy mo e nie wyraziç zgody na proponowanà indeksacj Sk adki Regularnej, informujàc o tym Ubezpieczyciela, w terminie do 7 dni przed Rocznicà Polisy, od której indeksacja ma zostaç dokonana, najpóêniej przed dniem zap aty pierwszej Sk adki Regularnej w kolejnym Roku Polisy. Brak sprzeciwu w powy szym terminie uznany b dzie za równoznaczny z wyra eniem zgody na indeksacj Sk adki Regularnej. 4. W przypadku wyra enia przez Ubezpieczajàcego zgody na indeksacj Sk adki Regularnej, zgodnie z ust. 3, z dniem Rocznicy Polisy od której indeksacja zosta a dokonana, suma Sk adek Regularnych nale nych w Roku Polisy, niezb dna do ustalenia stawki op aty za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy jest indeksowana o takà samà wartoêç jak Sk adka Regularna Ubezpieczyciel ma prawo w ka dym roku kalendarzowym dokonaç podwy szenia wysokoêci, okreêlonych w Za àczniku nr 1 do OWU: 1) Minimalnego Salda, 2) op aty administracyjnej. 2. Indeksacja wskazana w ust. 1 jest dokonywana o wi kszà z dwóch wartoêci: 1) 12 miesi czny wskaênik wzrostu cen towarów i us ug, og aszany przez G ówny Urzàd Statystyczny na koniec wrzeênia ka dego roku kalendarzowego, 2) cztery procent. 3. Ubezpieczyciel jest zobowiàzany do poinformowania Ubezpieczajàcego o zmianach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2)

4 ZAWIESZENIE OP ACANIA SK ADEK REGULARNYCH Ubezpieczajàcy, poczàwszy od piàtej Rocznicy Polisy, nie cz Êciej ni jeden raz w ciàgu ka dych kolejnych pi ciu Lat Polisy, ma prawo do zawieszenia op acania Sk adki Regularnej, ka dorazowo na okres szeêciu Miesi cy Polisy, o ile spe nione sà àcznie warunki okreêlone w ust Ubezpieczajàcy ma obowiàzek poinformowaç Ubezpieczyciela o zawieszeniu op acania Sk adki Regularnej, w formie pisemnej pod rygorem niewa noêci, w terminie do 30 dni po up ywie terminu, w którym Sk adka Regularna powinna byç op acona. 3. Zawieszenie op acania Sk adki Regularnej jest mo liwe, o ile spe nione sà àcznie nast pujàce warunki: 1) WartoÊç Polisy na dzieƒ otrzymania przez Ubezpieczyciela informacji wskazanej w ust. 2, jest nie mniejsza ni Minimalne Saldo, 2) Sk adki Regularne za okres pierwszych pi ciu Lat Polisy zosta y zap acone w nale nej wysokoêci. 4. W okresie zawieszenia op acania Sk adki Regularnej, Ubezpieczajàcy zachowuje prawo do dokonywania Konwersji, Wykupu oraz Cz Êciowego Wykupu. 5. Okres zawieszenia op acania Sk adki Regularnej wygasa w najbli szej z nast pujàcych dat: 1) z up ywem szóstego Miesiàca Polisy zawieszenia op acania Sk adki Regularnej, 2) zap aty Sk adki Regularnej przed up ywem szóstego Miesiàca Polisy zawieszenia op acania Sk adki Regularnej, 3) zap aty jakiejkolwiek Sk adki Dodatkowej. 6. W przypadku, gdy Sk adka Regularna jest op acana z cz stotliwoêcià rocznà, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany z wygaêni ciem okresu zawieszenia op acania Sk adki Regularnej, wskazanym w ust. 5 pkt 1), zap aciç Sk adk Regularnà w wysokoêci po owy nale nej w Roku Polisy Sk adki Regularnej. UMOWA BEZSK ADKOWA Ubezpieczajàcy, na podstawie pisemnego wniosku, dostarczonego do siedziby Ubezpieczyciela, ma prawo przekszta ciç Umow w Umow Bezsk adkowà, o ile sà spe nione àcznie nast pujàce warunki: 1) up ynà piàty Rok Polisy, 2) Sk adki Regularne za okres pierwszych pi ciu Lat Polisy zosta y zap acone w nale nej wysokoêci. 2. W okresie obowiàzywania Umowy Bezsk adkowej, Ubezpieczajàcy zachowuje prawo do dokonywania Konwersji, wp at Sk adki Dodatkowej, Wykupu oraz Cz Êciowego Wykupu. 3. Ubezpieczajàcy ma prawo nie cz Êciej ni jeden raz w ciàgu Okresu Ubezpieczenia, powróciç do Umowy z op acanà Sk adkà Regularnà, o ile spe nione sà àcznie nast pujàce warunki: 1) od dnia przekszta cenia Umowy w Umow Bezsk adkowà up yn o nie wi cej ni 12 miesi cy, 2) Ubezpieczajàcy uiêci jednorazowo kwot stanowiàcà równowartoêç Sk adek Regularnych, jakie by yby zap acone za okres trwania Umowy, gdyby Umowa w tym okresie nie zosta a przekszta cona w Umow Bezsk adkowà. ALOKACJA SK ADKI NA RACHUNKU JEDNOSTEK FUNDUSZY Ubezpieczeniowe Fundusze Kapita owe i Portfele Modelowe s u à alokacji Êrodków pochodzàcych ze Sk adki Regularnej i Sk adki Dodatkowej i dzielà si na Jednostki Funduszy nabywane z tych Êrodków. Do czasu zaalokowania, Êrodki pochodzàce ze Sk adki Regularnej i Sk adki Dodatkowej sà zaksi gowane na Rachunku Jednostek Funduszy jako gotówka, która nie jest oprocentowana i którà Ubezpieczajàcy nie mo e dysponowaç, z zastrze eniem ust W przypadku, gdy wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym, a gotówka by aby nieoprocentowana przez okres d u szy ni dwa dni robocze i w ofercie Ubezpieczyciela znajdowa by si Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita owy oferowany do Umowy, którego przedmiotem lokat by yby wy àcznie instrumenty rynku pieni nego, z wy àczeniem jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, Ubezpieczyciel zaalokuje oczekujàcà gotówk w ten fundusz. 3. W okresie obowiàzywania Umowy, Ubezpieczyciel mo e wycofywaç istniejàce Ubezpieczeniowe Fundusze Kapita owe lub Portfele Modelowe oraz dodawaç nowe. Wycofanie lub dodanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego lub Portfela Modelowego nie powoduje zmiany warunków, na jakich Umowa zosta a zawarta i nie wymaga zmiany Umowy. Ubezpieczyciel jest zobowiàzany do poinformowania Ubezpieczajàcego o takiej zmianie. 4. W przypadku wycofania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego zgodnie z ust. 3, Ubezpieczyciel dokona Konwersji Jednostek wycofywanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego na Jednostki Funduszy pozostajàce na Rachunku Jednostek Funduszy, proporcjonalnie do ich udzia u w WartoÊci Polisy, obliczonej na dzieƒ wycofania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego. W przypadku, gdy Jednostki Funduszy wycofywanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego by y jedynymi Jednostkami Funduszy, zapisanymi na Rachunku Jednostek Funduszy, do czasu otrzymania dyspozycji Konwersji, na Rachunku Jednostek Funduszy zostanie zaksi gowana gotówka, która nie jest oprocentowana. 5. Je eli po dniu wycofania, zgodnie z ust. 4, w ostatniej dyspozycji Ubezpieczajàcego, o której mowa w 20 ust. 2, pozostaje wycofany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita owy, to zap acona Sk adka Regularna i Sk adka Dodatkowa zostanà podzielone mi dzy pozosta e Ubezpieczeniowe Fundusze Kapita owe, proporcjonalnie do udzia u tych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych w strukturze podzia u, okreêlonej w tej dyspozycji. W przypadku, gdy wycofany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita owy by jedynym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym, okreêlonym przez Ubezpieczajàcego w ostatniej dyspozycji, na Rachunku Jednostek Funduszy do czasu otrzymania dyspozycji, zostanie zaksi gowana gotówka, która nie jest oprocentowana. Ubezpieczajàcy w ka dym czasie ma prawo z o yç nowà dyspozycj okreêlajàcà podzia Sk adki Regularnej i Sk adki Dodatkowej, zap aconych po dniu wycofania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego. Postanowienia 20 ust. 2 stosuje si odpowiednio. 6. W przypadku wycofania Portfela Modelowego, zgodnie z ust. 3, na Rachunku Jednostek Funduszy pozostanà Jednostki Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych wchodzàcych w sk ad wycofywanego Portfela Modelowego. 7. Aktualny na dzieƒ zawarcia Umowy wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych i Portfeli Modelowych, Ubezpieczajàcy otrzymuje wraz z OWU oraz Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych. 8. Wykazy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych i Portfeli Modelowych, Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych oraz Regulamin Portfeli Modelowych sà dost pne w siedzibie Ubezpieczyciela oraz na jego stronie internetowej We wniosku o zawarcie Umowy, Ubezpieczajàcy sk ada dyspozycj, w której wskazuje sposób podzia u sk adek oraz procentowy udzia ka dej ze sk adek w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapita owych i Portfelach Modelowych. 2. Dyspozycja Ubezpieczajàcego, o której mowa w ust. 1, okreêla procentowy udzia poszczególnych wybranych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych i Portfeli Modelowych w Sk adce Regularnej i Sk adce Dodatkowej, z dok adnoêcià do jednego procenta, z zastrze eniem e udzia Jednostek Funduszy jednego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego lub udzia jednego Portfela Modelowego w Sk adce Regularnej oraz Sk adce Dodatkowej nie mo e byç ni szy ni dziesi ç procent. 3. Sk adka Regularna oraz Sk adki Dodatkowe zapisywane sà na Rachunku Jednostek Funduszy jako odpowiednia liczba Jednostek Funduszy we wskazanych przez Ubezpieczajàcego poszczególnych: 1) Ubezpieczeniowych Funduszach Kapita owych lub 2) Ubezpieczeniowych Funduszach Kapita owych wchodzàcych w sk ad Portfeli Modelowych, pod warunkiem, e dokument lub polecenie wp aty Sk adki Regularnej lub Sk adki Dodatkowej zawiera wszystkie dane niezb dne do identyfikacji Ubezpieczajàcego, w tym numer Polisy. 4. Z zastrze eniem ust. 6, liczba i wartoêç Jednostek Funduszy, zapisana na Rachunku Jednostek Funduszy w nast pstwie zap aty Sk adki Regularnej, ustalana jest na podstawie Cen Jednostek Funduszy z najbli szego Dnia Wyceny, nast pujàcego nie póêniej ni w drugim dniu roboczym od zaksi gowania Sk adki Regularnej na Rachunku Jednostek Funduszy, zgodnie z dyspozycjà Ubezpieczajàcego co do podzia u Sk adki Regularnej, z zachowaniem postanowieƒ ust Z zastrze eniem ust. 6, liczba i wartoêç Jednostek Funduszy zapisana na Rachunku Jednostek Funduszy w nast pstwie zap aty Sk adki Dodatkowej, ustalana jest na podstawie Cen Jednostek Funduszy z najbli szego Dnia Wyceny, nast pujàcego nie póêniej ni w drugim dniu roboczym od zaksi gowania Sk adki Dodatkowej na Rachunku Jednostek Funduszy, z zachowaniem postanowieƒ ust. 3. Podzia Sk adki Dodatkowej nast puje zgodnie z dyspozycjà Ubezpieczajàcego dotyczàcà podzia u Sk adki Regularnej, wskazanà w ust. 4, chyba, e najpóêniej w dniu zap aty Sk adki Dodatkowej zostanie dor czona nowa dyspozycja Ubezpieczajàcego co do podzia u Sk adki Dodatkowej. 6. Zasady zapisywania na Rachunku Jednostek Funduszy jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym, okreêlone sà w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych. 7. Ubezpieczajàcy mo e w ka dym czasie dor czyç Ubezpieczycielowi nowà dyspozycj, co do podzia u Sk adki Regularnej i Sk adki Dodatkowej. Postanowienia ust. 2 stosuje si odpowiednio. Nowa dyspozycja powinna byç z o ona najpóêniej w dniu zap aty Sk adki Regularnej lub Sk adki Dodatkowej. W przeciwnym wypadku zap acona Sk adka Regularna lub Sk adka Dodatkowa zostanie podzielona zgodnie z dyspozycjà poprzednià. 8. Ubezpieczajàcy, w ka dym czasie, mo e z o yç wniosek o dokonanie Konwersji. Wniosek o dokonanie Konwersji nie mo e przewidywaç udzia u Jednostek Funduszu jednego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego lub jednego Portfela Modelowego ni szego ni dziesi ç procent. Za dokonanie nie wi cej ni dwóch Konwersji w ka dym Miesiàcu Polisy, Ubezpieczyciel nie pobiera op at. Dokonanie ka dej kolejnej Konwersji w danym Miesiàcu Polisy podlega op acie w wysokoêci wskazanej w Za àczniku nr 1 do OWU. Op ata ta jest pobierana w dniu dokonywania Konwersji przez odpisanie odpowiedniej cz Êci Êrodków Ubezpieczajàcego z Rachunku Jednostek Funduszy. 9. Przy dokonywaniu konwersji stosuje si Ceny Jednostek Funduszy obowiàzujàce w najbli szym Dniu Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, nast pujàcym nie póêniej ni w drugim dniu roboczym od dor czenia do siedziby Ubezpieczyciela wniosku o dokonanie Konwersji, z zastrze eniem ust W przypadku niedokonywania wyceny jednostek danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego w ka dym dniu roboczym, zasady i terminy dokonywania Konwersji okreêlone sà w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych. UPOSA ENI Ubezpieczony ma prawo wskazaç jednego lub wi cej Uposa onych. 2. Ubezpieczony mo e w ka dym czasie zmieniç lub odwo aç Uposa onego. OÊwiadczenie o zmianie lub odwo aniu Uposa onego, zawierajàce dat i podpis Ubezpieczonego, wywo uje skutki prawne od dnia dor czenia do siedziby Ubezpieczyciela. 3. W przypadku wskazania przez Ubezpieczonego wi cej ni jednego Uposa onego,

5 Ubezpieczony zobowiàzany jest do okreêlenia procentowego udzia u ka dego ze wskazanych Uposa onych w kwocie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, z dok adnoêcià do 1%. 4. Je eli Ubezpieczony wskaza wi cej ni jednego Uposa onego i nie okreêli udzia u ka dego z nich w kwocie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego lub okreêlone przez Ubezpieczonego procentowe udzia y ka dego z nich nie sumujà si do 100%, uznaje si, e wszystkie udzia y w wyp acanym Âwiadczeniu Ubezpieczeniowym sà równe. 5. W przypadku, gdy Uposa ony zmar przed Êmiercià Ubezpieczonego lub równoczeênie z nim, wskazanie Uposa onego uznaje si za bezskuteczne, a udzia zmar ego Uposa- onego dolicza si proporcjonalnie do udzia u pozosta ych wskazanych Uposa onych. 6. Postanowienia ust pów 1-5 stosuje si odpowiednio do Uposa onego Zast pczego. 7. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego i braku Uposa onego oraz Uposa onego Zast pczego, Âwiadczenie Ubezpieczeniowe wyp acane jest na rzecz cz onków rodziny Ubezpieczonego w nast pujàcej kolejnoêci: 1) ma onek Ubezpieczonego, 2) dzieci Ubezpieczonego - w cz Êciach równych, 3) rodzice Ubezpieczonego - w cz Êciach równych, 4) rodzeƒstwo Ubezpieczonego - w cz Êciach równych, 5) pozostali spadkobiercy Ubezpieczonego nie wymienieni w pkt 1) - 4), z wy àczeniem Skarbu Paƒstwa - w cz Êciach równych. 8. W przypadku wskazanym w ust. 7, Âwiadczenie Ubezpieczeniowe wyp acane jest na rzecz osoby wymienionej w kolejnym punkcie wy àcznie w sytuacji, gdy adna z osób wskazanych w punktach poprzedzajàcych nie do y a Êmierci Ubezpieczonego lub nie przys uguje jej Âwiadczenie Ubezpieczeniowe na podstawie ust. 9. Za osob, która nie do y a Êmierci Ubezpieczonego uwa a si równie osob, która zmar a jednoczeênie z Ubezpieczonym. 9. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe nie przys uguje osobie, która umyêlnie przyczyni a si do Êmierci Ubezpieczonego. W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym stosuje si odpowiednio postanowienia ust. 5 lub ust. 7 i 8. WYP ATA ÂWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO WysokoÊç Âwiadczenia Ubezpieczeniowego obliczana jest na podstawie WartoÊci Polisy, obliczonej wed ug Cen Jednostek Funduszy z najbli szego Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, nast pujàcego najpóêniej po drugim dniu roboczym od: 1) dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela dokumentu wskazanego w 23 ust. 3 pkt 5) - w przypadku Êmierci Ubezpieczonego, 2) Daty Do ycia - w przypadku do ycia przez Ubezpieczonego Daty Do ycia i niez o enia wniosku, o którym mowa w W przypadku, gdy w dniu otrzymania dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) albo odpowiednio w Dacie Do ycia, na Rachunku Jednostek Funduszy znajdujà si równie jednostki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym, to WartoÊç Polisy w cz Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena dokonywana jest w ka dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreêlonych w ust. 1, a w cz Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreêlonych szczegó owo w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych. 3. Zamiana Jednostek Funduszy na gotówk nastàpi niezw ocznie po dniu, na który zosta a obliczona wysokoêç Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, z zachowaniem terminu wyp aty, o którym mowa w 23 ust O zajêciu zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub uprawniony z Umowy jest zobowiàzany zawiadomiç Ubezpieczyciela na piêmie lub drogà elektronicznà. 2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajêciu zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego, je eli nie sà oni osobami wyst pujàcymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje post powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci zg oszonych roszczeƒ i wysokoêci Êwiadczenia, a tak e informuje osob wyst pujàcà z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na jaki osoba ta wyrazi a zgod, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela lub wysokoêci Êwiadczenia, je eli jest to niezb dne do dalszego prowadzenia post powania. 3. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wyp aca Uposa onemu Âwiadczenie Ubezpieczeniowe, pod warunkiem otrzymania nast pujàcych dokumentów: 1) prawid owo wype nionego wniosku o wyp at Âwiadczenia Ubezpieczeniowego - na formularzu Ubezpieczyciela, 2) potwierdzonej przez notariusza lub uprawnionego pracownika Ubezpieczyciela kopii dokumentu poêwiadczajàcego to samoêç osoby uprawnionej do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, 3) Polisy, 4) zg oszenia zgonu Ubezpieczonego - na formularzu Ubezpieczyciela, 5) orygina u lub kopii poêwiadczonej za zgodnoêç z orygina em przez notariusza, aktu zgonu Ubezpieczonego lub odpisu skróconego aktu zgonu, 6) orygina u lub kopii zaêwiadczenia stwierdzajàcego przyczyn zgonu wystawionego przez lekarza lub uprawniony podmiot, 7) innych dokumentów wskazanych przez Ubezpieczyciela niezb dnych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela. 4. W przypadku do ycia przez Ubezpieczonego Daty Do ycia, Ubezpieczyciel wyp aca Ubezpieczonemu Âwiadczenie Ubezpieczeniowe, pod warunkiem otrzymania nast pujàcych dokumentów: 1) wniosku o wyp at Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, 2) potwierdzonej przez notariusza, poêrednika lub uprawnionego pracownika Ubezpieczyciela kopii dokumentu poêwiadczajàcego to samoêç osoby uprawnionej do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, 3) Polisy, 4) innych dokumentów wskazanych przez Ubezpieczyciela niezb dnych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela. 5. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, która nastàpi a za granicà, akt zgonu Ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 5), powinien zostaç uwierzytelniony przez polskà placówk dyplomatycznà, a wszelkie dokumenty wystawione za granicà przez uprawnione podmioty, dotyczàce Êmierci Ubezpieczonego i sk adane przez osob uprawnionà do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, powinny zostaç przet umaczone na j zyk polski przez t umacza przysi g ego. 6. Do dnia otrzymania wszystkich dokumentów zgodnie z ust. 3 i 4, na Rachunku Jednostek Funduszy zapisywana jest gotówka w wysokoêci wskazanej w 22, która jest nieoprocentowana. 7. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe wyp acane jest niezw ocznie, nie póêniej ni w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust W przypadku, gdy w terminie wskazanym w ust. 7, wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela lub wysokoêci przys ugujàcego Âwiadczenia Ubezpieczeniowego okaza oby si niemo liwe, Âwiadczenie Ubezpieczeniowe wyp acane jest w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Jednak e wyp ata bezspornej cz Êci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego nast puje w terminie okreêlonym w ust W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Ubezpieczyciel poinformuje pisemnie osob wyst pujàcà z roszczeniem o przyczynach niemo noêci zaspokojenia, w terminie wskazanym w ust. 7, roszczenia w ca oêci lub cz Êci. 10. W przypadku ca kowitej lub cz Êciowej odmowy wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osob uprawnionà, wskazujàc okolicznoêci oraz podstaw prawnà uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, wraz z pouczeniem o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. CZ ÂCIOWY WYKUP Ubezpieczajàcy ma prawo w ka dym czasie, nie cz Êciej jednak ni jeden raz w ka dym Miesiàcu Polisy, wystàpiç o Cz Êciowy Wykup z Rachunku Jednostek Funduszy, w kwocie nie ni szej ni minimalna wysokoêç Cz Êciowego Wykupu, okreêlona w Za àczniku nr 1 do OWU. 2. Cz Êciowy Wykup jest dokonywany na podstawie wniosku o Cz Êciowy Wykup, podpisanego przez Ubezpieczajàcego i z o onego w siedzibie Ubezpieczyciela, nie wczeêniej jednak ni po up ywie okresu uprawniajàcego do odstàpienia od Umowy zgodnie z 7 ust Cz Êciowy Wykup jest dokonywany przez Ubezpieczyciela poprzez odpisanie w pierwszej kolejnoêci z Rachunku Jednostek Funduszy, odpowiedniej liczby Jednostek Funduszy, zapisanych na Rachunku Jednostek Funduszy w nast pstwie zap aty Sk adki Dodatkowej oraz op aconej Sk adki Regularnej nale nej od piàtej Rocznicy Polisy. 4. W przypadku, gdy wartoêç Jednostek Funduszy zapisanych na Rachunku Jednostek Funduszy w nast pstwie zap aty Sk adki Dodatkowej oraz Sk adki Regularnej nale nej od piàtej Rocznicy Polisy, nie wystarczy na pokrycie kwoty powsta ej w wyniku Cz Êciowego Wykupu, Ubezpieczyciel dokona odpisania stosownej liczby Jednostek Funduszy zapisanych na Rachunku Jednostek Funduszy w nast pstwie zap aty Sk adki Regularnej nale nej do piàtej Rocznicy Polisy, z zastrze eniem, i od tej cz Êci Êrodków przeznaczonych do wyp aty, która stanowi wartoêç Jednostek Funduszy zakupionych za zap aconà Sk adk Regularnà nale nà do piàtej Rocznicy Polisy, po uwzgl dnieniu umorzeƒ Jednostek Funduszy, zostanie naliczona i pobrana op ata likwidacyjna, na zasadach okreêlonych w 25 ust. 3, w wysokoêci okreêlonej w Za àczniku nr 1 do OWU. 5. Kwota powsta a w wyniku Cz Êciowego Wykupu przed pobraniem op aty likwidacyjnej - nie mo e zmniejszaç obliczonej na dzieƒ wystàpienia o Cz Êciowy Wykup i wyra onej kwotowo, wartoêci Jednostek Funduszy zakupionych ze Sk adki Regularnej w okresie pi ciu pierwszych Lat Polisy, poni ej Minimalnego Salda. W przeciwnym razie, Ubezpieczyciel odmówi dokonania Cz Êciowego Wykupu, informujàc o tym Ubezpieczajàcego. 6. WysokoÊç kwoty powsta ej w wyniku Cz Êciowego Wykupu zostanie obliczona wed ug Cen Jednostek Funduszy z najbli szego Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, nast pujàcego najpóêniej po drugim dniu roboczym od dnia dor czenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrze eniem ust W przypadku, gdy w dniu dor czenia wniosku o Cz Êciowy Wykup, na Rachunku Jednostek Funduszy znajdujà si równie jednostki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym, to kwota powsta a w wyniku Cz Êciowego Wykupu, w cz Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena dokonywana jest w ka dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreêlonych w ust. 6, a w cz Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreêlonych szczegó owo w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych. 8. Zamiana Jednostek Funduszy na gotówk nastàpi niezw ocznie po dniu, na który zosta a obliczona wysokoêç kwoty powsta ej w wyniku Cz Êciowego Wykupu, z zachowaniem terminu wyp aty, o którym mowa w ust. 9.

6 9. Wyp ata kwoty powsta ej w wyniku Cz Êciowego Wykupu nastàpi niezw ocznie po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela wniosku, o którym mowa w ust. 2, lecz nie póêniej ni w terminie 14 dni od, uwzgl dnionego przy obliczaniu kwoty do wyp aty, Dnia Wyceny Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, którego jednostki zosta y odpisane najpóêniej. 10. Cz Êciowy Wykup pomniejsza WartoÊç Polisy i dokonywany jest poprzez odpisanie z Rachunku Jednostek Funduszy odpowiedniej liczby Jednostek Funduszy danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego. 11. Op ata likwidacyjna, o której mowa w ust. 3, jest pobierana z kwoty powsta ej w wyniku Cz Êciowego Wykupu. WARTOÂå WYKUPU Ubezpieczajàcy, od drugiej Rocznicy Polisy, ma prawo wystàpiç o wyp at WartoÊci Wykupu, pod warunkiem, e op aci wszystkie Sk adki Regularne w nale nej wysokoêci, wymagane do dnia z o enia wniosku wskazanego w ust. 2 pkt 1). Z o enie wniosku o wyp at WartoÊci Wykupu skutkuje rozwiàzaniem Umowy z dniem z o enia wniosku. 2. Podstawà wystàpienia o wyp at WartoÊci Wykupu jest dor czenie do siedziby Ubezpieczyciela: 1) podpisanego przez Ubezpieczajàcego wniosku o wyp at WartoÊci Wykupu, 2) kopii dowodu to samoêci Ubezpieczajàcego, potwierdzonej przez notariusza, poêrednika lub uprawnionego pracownika Ubezpieczyciela, 3) Polisy. 3. WysokoÊç kwoty do wyp aty, powsta ej w wyniku naliczenia WartoÊci Wykupu, jest równa WartoÊci Polisy, obliczonej wed ug Cen Jednostek Funduszy z najbli szego Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, nast pujàcego najpóêniej po drugim dniu roboczym od dnia rozwiàzania Umowy, pomniejszonej o op at likwidacyjnà, pobranà od wartoêci tej cz Êci Êrodków wyp acanych z Rachunku Jednostek Funduszy, która stanowi wartoêç Jednostek Funduszy zakupionych z op aconej Sk adki Regularnej, nale nej w okresie pierwszych pi ciu Lat Polisy, po uwzgl dnieniu umorzeƒ Jednostek Funduszy, z zastrze eniem ust W przypadku, gdy w dniu rozwiàzania Umowy, o którym mowa w ust. 1, na Rachunku Jednostek Funduszy znajdujà si równie jednostki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym, to WartoÊç Polisy w cz Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena dokonywana jest w ka dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreêlonych w ust. 3, a w cz Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreêlonych szczegó owo w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych. 5. Stawka op aty likwidacyjnej, o której mowa w ust. 3, wskazana jest w Za àczniku nr 1 do OWU. 6. Zamiana Jednostek Funduszy na gotówk nastàpi niezw ocznie po dniu, na który zosta a obliczona wysokoêç WartoÊci Wykupu, z zachowaniem terminu wyp aty, o którym mowa w ust Wyp ata WartoÊci Wykupu nastàpi niezw ocznie po dor czeniu do siedziby Ubezpieczyciela wniosku o wyp at WartoÊci Wykupu, lecz nie póêniej ni w terminie 14 dni od, uwzgl dnionego przy obliczaniu kwoty do wyp aty, Dnia Wyceny Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, którego jednostki zosta y odpisane najpóêniej. 8. Warunkiem dokonania wyp aty WartoÊci Wykupu jest otrzymanie przez Ubezpieczyciela wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2. Do dnia otrzymania wszystkich dokumentów zgodnie z ust. 2, na Rachunku Jednostek Funduszy zapisywana jest gotówka w wysokoêci wskazanej w ust. 3, która jest nieoprocentowana. OP ATY Z tytu u zawarcia i wykonywania Umowy, Ubezpieczyciel pobiera nast pujàce op aty: 1) op at wst pnà, 2) op at za udzielanie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, 3) op at za ryzyko, 4) op at administracyjnà, 5) op at za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy, 6) op at za zarzàdzanie aktywami Portfeli Modelowych, 7) op at za konwersj, o której mowa w 20 ust. 8, 8) op at likwidacyjnà, o której mowa w 24 oraz Op ata wst pna, zwiàzana z zawarciem Umowy i zale na od wskazanego w Polisie Okresu Ubezpieczenia, jest kalkulowana jako sta y procent wartoêci Sk adki Regularnej i Sk adki Dodatkowej. Op ata wst pna pobierana jest w dniu zapisania Êrodków pochodzàcych z ka dej nale nej w pierwszym Roku Polisy Sk adki Regularnej oraz ka dej zap aconej z tytu u Umowy Sk adki Dodatkowej, jako równowartoêç odpowiedniej liczby Jednostek Funduszy. 3. Op ata za udzielanie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej okreêlana jest kwotowo w stosunku do Sk adki Regularnej i pobierana jest z pierwszej Sk adki Regularnej po przeliczeniu na Jednostki Funduszy, najpóêniej w drugim dniu roboczym nast pujàcym po dniu zap aty pierwszej Sk adki Regularnej. 4. Op ata za ryzyko ustalana jest kwotowo na podstawie WartoÊci Polisy, p ci, wieku Ubezpieczonego, stanu zdrowia, wykonywanego zawodu i pobierana miesi cznie z góry, w ka dym Miesiàcu Polisy, przez ca y czas trwania Umowy. 5. WysokoÊç op aty za ryzyko stanowi iloczyn podstawy naliczenia op aty i stawki podanej w Tabeli okreêlonej w Za àczniku nr 1 do OWU. Podstawà naliczania op aty za ryzyko jest wi ksza z dwóch wartoêci: 1) dziesi ç procent WartoÊci Polisy lub 2) ró nica pomi dzy sumà wp aconych Sk adek Regularnych i Sk adek Dodatkowych zmniejszonà o Wykupy Cz Êciowe, a WartoÊcià Polisy. 6. Op ata administracyjna, zwiàzana z administrowaniem Umowà, okreêlana jest kwotowo i pobierana miesi cznie z góry w ka dym Miesiàcu Polisy. 7. Op ata za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy jest okreêlona procentowo przez Ubezpieczyciela i pobierana miesi cznie z góry w ka dym Miesiàcu Polisy. Op ata ta stanowi sum iloczynów: 1) wartoêci Jednostek Funduszy zakupionych ze Sk adek Regularnych nale nych w okresie pierwszych pi ciu Lat Polisy, obliczonej na dzieƒ naliczenia op aty i 1/12 stawki op aty wskazanej w Za àczniku nr 1 do OWU, oraz 2) wartoêci Jednostek Funduszy zakupionych ze Sk adek Regularnych nale nych w okresie od piàtej Rocznicy Polisy i Sk adki Dodatkowej, obliczonej na dzieƒ naliczenia op aty i 1/12 odpowiedniej stawki op aty wskazanej w Za àczniku nr 1 do OWU. 8. Op ata za zarzàdzanie aktywami Portfeli Modelowych jest okreêlona procentowo przez Ubezpieczyciela i pobierana miesi cznie z góry w ka dym Miesiàcu Polisy. Op ata ta stanowi sum op at za zarzàdzanie aktywami ka dego Portfela Modelowego, obliczanych jako iloczyn WartoÊci danego Portfela Modelowego oraz 1/12 stawki op aty w aêciwej dla tego Portfela Modelowego, wskazanej w Za àczniku nr 1 do OWU i pobierana jest niezale nie od op aty za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy. 9. WysokoÊç op at lub ich stawek, jest okreêlona w Za àczniku nr 1 do OWU. Aktualna wysokoêç op at, w przypadku zmiany zgodnie z 16, b dzie dost pna na stronie internetowej Ubezpieczyciela oraz w siedzibie Ubezpieczyciela. 10. Ubezpieczyciel mo e jednostronnà decyzjà odstàpiç na czas okreêlony od pobierania op at, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz 20 ust. 8. Decyzja Ubezpieczyciela nie powoduje zmiany warunków, na jakich Umowa zosta a zawarta i nie wymaga zmiany Umowy. 11. Op aty, o których mowa w ust. 1, pobierane sà poprzez odpisanie z Rachunku Jednostek Funduszy odpowiedniej cz Êci Êrodków Ubezpieczajàcego. Jednostki Funduszy zostanà odpisane po Cenach Jednostek Funduszy z Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, nast pujàcego w dniu pobrania ka dej z op at. BRAK GWARANCJI WARTOÂCI Poniewa Ubezpieczajàcy posiada wy àczne prawo wskazania, jakie Jednostki Funduszy majà zostaç zapisane na Rachunku Jednostek Funduszy, Ubezpieczyciel nie daje jakichkolwiek gwarancji, co do WartoÊci Polisy oraz wysokoêci Âwiadczeƒ Ubezpieczeniowych, których kwota zwiàzana jest z wartoêcià Jednostek Funduszy oraz Jednostek Funduszy w Portfelach Modelowych. Ubezpieczyciel nie sk ada równie adnych gwarancji, co do wartoêci poszczególnych Portfeli Modelowych, ani nie ponosi odpowiedzialnoêci za zmian wartoêci Portfeli Modelowych zwiàzanà z ich strukturà, zgodnà z rekomendacjami zewn trznego doradcy. 2. Terminy odnoszàce si do zapisania, odpisania, zamiany oraz wyceny Jednostek Funduszy lub Portfeli Modelowych, oraz jakichkolwiek p atnoêci na podstawie Umowy, okreêlone w OWU i w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, przyj te zosta y przy za o eniu, e Ubezpieczyciel b dzie w stanie dokonaç stosownej transakcji z Funduszem Inwestycyjnym, którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych stanowià 100% aktywów danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, najpóêniej we wskazanym w OWU dniu. Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za opóênienie w zapisaniu, odpisaniu, zamianie oraz wycenie Jednostek Funduszy lub Portfeli Modelowych, lub dokonaniu jakiejkolwiek p atnoêci na podstawie Umowy, z przyczyn zwiàzanych z niezrealizowaniem przez Fundusz Inwestycyjny stosownych transakcji w wy ej wymienionym terminie. OGRANICZENIA UPRAWNIE Zobowiàzanie Ubezpieczyciela wynikajàce z Umowy jest okreêlone w Jednostkach Funduszy. Zapisywanie i odpisywanie Jednostek Funduszy na Rachunku Jednostek Funduszy ma charakter poj ciowy i s u y ustaleniu wysokoêci WartoÊci Polisy, Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, Wykupu lub Cz Êciowego Wykupu. Jednostki zapisane na Rachunku Jednostek Funduszy nie dajà prawa do poszczególnych aktywów Ubezpieczyciela. WartoÊç Jednostek zapisanych na Rachunku Jednostek Funduszy s u y wy àcznie ustaleniu wysokoêci wyp at nale nych z tytu u Umowy. 2. Przy dokonywaniu lokaty Êrodków pochodzàcych ze Sk adek, Ubezpieczyciel ma prawo skorygowaç wartoêç dokonanych lokat o wspó czynnik aktuarialny, skalkulowany w takiej wysokoêci, e w ka dej chwili wartoêç lokaty nie b dzie ni sza ni WartoÊç Wykupu. SKARGI I ZA ALENIA Osoba, która z o y a wniosek o ubezpieczenie, Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony, Uposa ony lub osoba uprawniona z Umowy, mogà z o yç skarg lub za alenie na czynnoêci lub bezczynnoêç Ubezpieczyciela telefonicznie, pisemnie lub osobiêcie w siedzibie Ubezpieczyciela. 2. Skarga lub za alenie zostanie rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela. Gdyby w powy szym terminie, rozpatrzenie skargi lub za alenia by o niemo liwe ze wzgl du na niewyjaênienie okolicznoêci, wówczas skarga lub za alenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni, liczàc od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe

7 3. Skar àcemu, w przypadku niedochowania powy szych terminów rozpatrzenia skargi lub za alenia przez Ubezpieczyciela oraz w przypadku wàtpliwoêci co do sposobu rozpatrzenia skargi lub za alenia, przys uguje odwo anie do Zarzàdu Ubezpieczyciela. 4. Od ostatecznego rozstrzygni cia wydanego przez Ubezpieczyciela, Skar àcemu przys uguje skarga do Rzecznika Ubezpieczonych. POSTANOWIENIA KO COWE Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà zawiadomiç Ubezpieczyciela o ka dorazowej zmianie adresu oraz swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uposa onych i Uposa onych Zast pczych. Niedope nienie wskazanego obowiàzku powoduje, e zawiadomienia wysy ane na ostatni znany Ubezpieczycielowi adres, b dà uznawane za skutecznie dor czone. 2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oêwiadczenia majàce zwiàzek z Umowà, kierowane do Ubezpieczyciela, wymagajà dla swej skutecznoêci zachowania formy pisemnej lub innej formy, na którà Ubezpieczyciel udzieli zgody. Dokumenty te powinny zostaç, pod rygorem nieskutecznoêci, dor czane na adres g ównej siedziby Ubezpieczyciela za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym. Wszelkie powiadomienia, wnioski i oêwiadczenia kierowane do Ubezpieczyciela, wywierajà skutek prawny wobec Ubezpieczyciela z chwilà dor czenia. 3. Pe nomocnictwa do dokonywania czynnoêci w zwiàzku z Umowà, powinny byç sporzàdzone wy àcznie w formie pisemnej, z podpisem poêwiadczonym przez notariusza lub uprawnionego pracownika Ubezpieczyciela. 31 W przypadku, gdy Ubezpieczyciel w zwiàzku z wyp atà któregokolwiek ze Âwiadczeƒ Ubezpieczeniowych lub wyp atà WartoÊci Wykupu lub Cz Êciowego Wykupu, wynikajàcych z Umowy, obowiàzany jest zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa pobraç i odprowadziç jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególnoêci kwoty na poczet zobowiàzaƒ podatkowych osób uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez Ubezpieczyciela pomniejszajà kwoty stosownych wyp at p atnych przez Ubezpieczyciela na podstawie Umowy W sprawach nieuregulowanych w OWU, majà zastosowanie obowiàzujàce przepisy kodeksu cywilnego, ustaw regulujàcych dzia alnoêç ubezpieczeniowà oraz inne obowiàzujàce przepisy prawa polskiego. 2. Dla Umów zawartych na podstawie niniejszych OWU, w aêciwym jest prawo polskie. 33 Powództwo o roszczenia wynikajàce z Umów mo na wytoczyç albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej albo przed sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa onego lub uprawnionego z Umowy. 34 Wszelkie wp aty w ramach Umowy na rachunek wskazany przez Ubezpieczyciela, których wartoêç przekracza równowartoêç w z otych polskich EUR, mogà byç dokonywane jedynie przelewem z jednego rachunku bankowego. 35 Zasady opodatkowania przychodów zrealizowanych i otrzymywanych z tytu u Umowy sà okreêlone odpowiednio w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Szczegó owe przepisy dotyczàce zasad opodatkowania wskazane sà w Polisie. 36 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà (Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek) zosta y zatwierdzone Uchwa à Nr 77/2005 Zarzàdu Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. z dnia 27 wrzeênia 2005 roku i wchodzà w ycie z dniem 31 paêdziernika 2005 roku. Bogus aw Skuza Prezes Zarzàdu Witold Czechowski Cz onek Zarzàdu - 7 -

8 Za àcznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà (Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek) (ZA R-SPKM /ZA R-MISK ) 1. Minimalna wysokoêç Sk adki Regularnej: Cz stotoliwoêç op acania Sk adki Regularnej miesi czna kwartalna Minimalna WysokoÊç Sk adki Regularnej 200 PLN 600 PLN 2. Minimalna wysokoêç Sk adki Dodatkowej PLN 3. Minimalne Saldo PLN (kwota podlega indeksacji zgodnie z OWU) 4. Op ata za udzielanie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej - nie pobiera si 5. Stawka op aty wst pnej od Sk adki Regularnej: Okres Ubezpieczenia (w latach) % Sk adki Regularnej 6. Stawka op aty wst pnej od Sk adki Dodatkowej - 2%. 7. Op ata administracyjna (miesi cznie): a) do r. - 11,96 PLN b) od r. - 12,43 PLN Op ata podlega indeksacji zgodnie z OWU. 8. Stawka op aty za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy (w skali roku): 1) dla wartoêci Jednostek Funduszy zakupionych ze Sk adki Regularnej nale nej w okresie pierwszych pi ciu Lat Polisy: Suma Sk adek Regularnych nale nych w Roku Polisy (w PLN) Stawka op aty w ka dym Roku Polisy (w %) 2) dla wartoêci Jednostek Funduszy zakupionych ze Sk adki Regularnej, nale nej w okresie od piàtej Rocznicy Polisy i Sk adki Dodatkowej: Suma Sk adek Regularnych nale nych w Roku Polisy (w PLN) Stawka op aty w ka dym Roku Polisy (w %) ,99 i w okresie Umowy Bezsk adkowej ,99 i w okresie Umowy Bezsk adkowej pó roczna PLN roczna PLN 25 i wi cej , , i wi cej 3,9 3,5 2,9 2, , , i wi cej 1,95 1,75 1,45 1,3 Suma Sk adek Regularnych nale nych w Roku Polisy, o której mowa w pkt 1) i 2), niezb dna do ustalenia stawki op aty za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy, jest indeksowana zgodnie z 15 ust. 4 OWU. 9. Stawka op aty za zarzàdzanie aktywami Portfeli Modelowych (w skali roku): Portfel Modelowy % wartoêci Jednostek Funduszy (w ka dym Roku Polisy) PM1, PM3 1,00 PM2 0,60 PM4 1, Stawka op aty likwidacyjnej: 1) W pierwszych dwóch Latach Polisy - 100% 2) Od trzeciego Roku Polisy: 100%-(96,7%) (K-T) gdzie: T - mniejsza z dwóch wielkoêci: a) liczba pe nych Lat Polisy, za które zosta a zap acona Sk adka Regularna, b) liczba pe nych Lat Polisy liczàc od dnia zawarcia Umowy do dnia wystàpienia o wyp at WartoÊci Wykupu. K - Okres Ubezpieczenia. 3) W okresie Umowy Bezsk adkowej - zgodnie z pkt 2), z zastrze eniem, i T oznacza liczb pe nych Lat Polisy liczàc od dnia zawarcia Umowy do dnia wystàpienia o wyp at WartoÊci Wykupu 11. Minimalna wysokoêç Cz Êciowego Wykupu (po pobraniu op aty likwidacyjnej) PLN 12. Op ata za Konwersj : 1) pierwsze 2 Konwersje w danym Miesiàcu Polisy - 0 PLN 2) kolejne Konwersje w danym Miesiàcu Polisy - op ata w wysokoêci równej op acie administracyjnej 13. Tabela rocznych stawek op at za ryzyko ubezpieczeniowe: Wiek Kobiety M czyêni 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00365 Miesi czne stawki op at za ryzyko stanowià 1/12 stawek rocznych. Niniejszy Za àcznik zosta zatwierdzony Uchwa à Nr 96/2006 Zarzàdu Skandia ycie Towarzystwa Ubezpieczeƒ S.A. z dnia 13 listopada 2006 roku i wchodzi w ycie z dniem 15 listopada 2006 roku. Bogus aw Skuza Prezes Zarzàdu Wiek Kobiety M czyêni 39 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07586 Witold Czechowski Cz onek Zarzàdu - 8 -

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Mix OW-R-MIX

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Mix OW-R-MIX O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Mix OW-R-MIX-110401 (ZA-111220-R-MIX-110401) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220)

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną. Skandia Smart (OW-R-SMRT-120915)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną. Skandia Smart (OW-R-SMRT-120915) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Skandia Smart (OW-R-SMRT-120915) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo INDEKS APX/09/03/16 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 3 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Skandia Compact. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną (OW-R-CMP-130701)

Skandia Compact. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną (OW-R-CMP-130701) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Skandia Compact (OW-R-CMP-130701) (ZA-131223-R-CMP-130701) POSTANOWIENIA OGÓLNE Dokument, który właênie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA PLAN ZABEZPIECZENIA D UGOTERMINOWYCH POTRZEB RODZINY Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 4 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II IFW-OWU-0808 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06)

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (indeks UZP nr 02) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną Ubezpieczenia na życie Indywidualne Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 1 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 Zawarcie umowy ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 5 Obowiązki Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ALFA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX rtyku 1 Postanowienia ogólne... 7 rtyku 2 efinicje... 7 rtyku 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 7 rtyku 4 Zawarcie Umowy... 7 rtyku 5 Przyst powanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego

Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina indeks KZ 02 Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina o indeksie

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON EKOSTRUKTURA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON EKOSTRUKTURA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON EKOSTRUKTURA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON EKOSTRUKTURA IFW-OWU-0208 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10 Spis treści Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (indeks GM 02)...3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DLA KLIENTÓW BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓ KA AKCYJNA (kod: WU/Pekao/SEK/01/09) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie kod warunków PNGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si do umów grupowego ubezpieczenia na ycie typ P. 2 U yte

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia inwalidztwa Ubezpieczonego (indeks GZ IN 04) 17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia inwalidztwa Ubezpieczonego (indeks GZ IN 04) 17 Ubezpieczenia na życie Grupowe Spis treści Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie (indeks GZ 07) 3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia zgonu Ubezpieczonego w nast pstwie wypadku (indeks GZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan ubezpieczenia indeks DP/04/01/15 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife Artyku I Postanowienia ogólne Na podstawie umowy ubezpieczenia, zwanej dalej Umowà zawartej na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 4 KOD: OWU/NSP/004/1506 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP.

1. Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP. regulamin promocji Telefon z Planem Biznes Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP. Promocja obowiàzuje na terenie ca ej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. (indeks KZ 05) 3. Za àcznik do ogólnych warunków kontynuacji grupowego ubezpieczenia na ycie o indeksie KZ 05 11

Spis treści. (indeks KZ 05) 3. Za àcznik do ogólnych warunków kontynuacji grupowego ubezpieczenia na ycie o indeksie KZ 05 11 Ubezpieczenia na życie Grupowe Spis treści Ogólne warunki kontynuacji grupowego ubezpieczenia na ycie (indeks KZ 05) 3 Za àcznik do ogólnych warunków kontynuacji grupowego ubezpieczenia na ycie o indeksie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Rodzina. Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz Rodzina o indeksie KZ 03. Obowiązują od 1 lutego 2002 roku

Rodzina. Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz Rodzina o indeksie KZ 03. Obowiązują od 1 lutego 2002 roku Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz Rodzina o indeksie KZ 03 Rodzina Obowiązują od 1 lutego 2002 roku Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 81 6507 Poz. 682 682 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania zu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. obowiązujący od dnia 16 czerwca 2012 roku 1. Przedmiot regulacji i 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia OWU FPP3_04.2013 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia (zwane dalej OWU ) stanowią podstawę zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 762 USTAWA. z dnia 8 czerwca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 762 USTAWA. z dnia 8 czerwca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 73 5450 Poz. 762 762 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dop atach do oprocentowania kredytów eksportowych o sta ych stopach procentowych. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita owych 1)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita owych 1) Dziennik Ustaw Nr 228 12699 Poz. 1507 1507 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita owych 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla: 1) rodzaje Êwiadczeƒ pieni nych wyp acanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia ROZDZIA 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na ycie Bezpieczne

Bardziej szczegółowo