OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE Z GWARANTOWANYM ZWROTEM SK ADEK ORAZ UBEZPIECZENIEM NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE Z GWARANTOWANYM ZWROTEM SK ADEK ORAZ UBEZPIECZENIEM NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE Z GWARANTOWANYM ZWROTEM SK ADEK ORAZ UBEZPIECZENIEM NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie i Do ycie z Gwarantowanym Zwrotem Sk adek oraz Ubezpieczeniem Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie i Do ycie z Gwarantowanym Zwrotem Sk adek oraz Ubezpieczeniem Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków, zwane dalej Ogólnymi Warunkami, stosuje si do umów ubezpieczenia na ycie i do ycie z gwarantowanym zwrotem sk adek oraz ubezpieczeniem nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków zawieranych pomi dzy SIGNAL IDUNA ycie Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna a Ubezpieczajàcym. DEFINICJE 2 OkreÊlenia u yte w Ogólnych Warunkach oznaczajà: 1. Ubezpieczyciel - SIGNAL IDUNA ycie Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna, 2. Ubezpieczajàcy - podmiot zawierajàcy z Ubezpieczycielem Umow Ubezpieczenia i zobowiàzany do op acania Sk adek, 3. Ubezpieczony - osob, której ycie i zdrowie jest przedmiotem Umowy Ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych Warunków, 4. Uposa ony - podmiot wskazany przez Ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania Êwiadczenia w razie Êmierci Ubezpieczonego, 5. Wiek Ubezpieczonego - wiek ustalony jako ró nica lat pomi dzy aktualnym rokiem kalendarzowym a rokiem urodzenia Ubezpieczonego, okreêlany dla daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia lub w jej kolejnà rocznic, 6. Polisa - dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy Ubezpieczenia pomi dzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczajàcym, 7. Rocznica Polisy - ka dà kolejnà rocznic daty wskazanej w Polisie, b dàcej poczàtkiem Okresu Ubezpieczenia, 8. Rok Polisy - okres pomi dzy poczàtkiem Okresu Ubezpieczenia i pierwszà Rocznicà Polisy oraz pomi dzy kolejnymi Rocznicami Polisy, 9. Sk adka - kwot nale nà od Ubezpieczajàcego z tytu u Umowy Ubezpieczenia, 10. Suma Ubezpieczenia - kwot, okreêlonà w Umowie Ubezpieczenia przez strony Umowy Ubezpieczenia, stanowiàca podstaw do ustalania Êwiadczeƒ z tytu u nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, 11. Suma Wp aconych Sk adek - sum sk adek wp aconych przez Ubezpieczajàcego do dnia zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego, obliczanà na podstawie sk adki rocznej, ustalonej dla danej Umowy Ubezpieczenia (bez uwzgl dnienia dodatkowych kosztów ponoszonych przez Ubezpieczajàcego z tytu u cz stotliwoêci op acania sk adki). Je eli zdarzenie ubezpieczeniowe nastàpi o przed up ywem pe nego Roku Polisy, sk adk rocznà ustalonà za Rok Polisy, w którym nastàpi o zdarzenie dzieli si przez 12, a otrzymanà kwot mno y si przez liczb pe nych miesi cy jakie up yn y od poczàtku Roku Polisy. Suma Wp aconych Sk adek jest równa tej kwocie oraz kwocie z tytu u pe nych Lat Polisy, jakie up yn y od poczàtku Okresu Ubezpieczenia do zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego, z tytu u którego wyp acane jest Êwiadczenie, 12. Okres Ubezpieczenia - okres na jaki zawierana jest Umowa Ubezpieczenia, w trakcie którego Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoêç z tytu u Umowy Ubezpieczenia, 13. Umowa Ubezpieczenia - umow zawartà na podstawie Ogólnych Warunków, 14. Nieszcz Êliwy Wypadek - nag e zdarzenie wywo ane przyczynà zewn trznà, niezale ne od woli Ubezpieczonego, 15. Trwa e Kalectwo - Cz Êciowe lub Ca kowite Trwa e Kalectwo, 16. Cz Êciowe lub Ca kowite Trwa e Kalectwo - wystàpienie tylko i wy àcznie jednego z poni ej wymienionych uszczerbków na zdrowiu: 1) ca kowita fizyczna utrata lub ca kowita i trwa a utrata w adzy nad poszczególnymi narzàdami: koƒczynà górnà (w stawie barkowym, powy ej stawu okciowego, poni ej stawu okciowego, poni ej nadgarstka), koƒczynà dolnà (powy ej Êrodkowej cz Êci uda, poni ej Êrodkowej cz Êci uda, poni ej stawu kolanowego, poni ej Êrodkowej cz Êci podudzia, stopà, stopà z wy àczeniem pi ty), 2) ca kowita fizyczna utrata lub ca kowita i trwa a utrata w adzy: kciuka, palca wskazujàcego, innego palca u r ki, palucha lub innego palca u stopy, 3) ca kowita utrata: wzroku w obu oczach, wzroku w jednym oku, s uchu w obu uszach, s uchu w jednym uchu albo w chu. 1

3 17. Ca kowite trwa e kalectwo - niezdolnoêç do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej oraz do samodzielnej egzystencji przez okres co najmniej 12 miesi cy, 18. Pobyt w szpitalu - pozostawanie w szpitalu przez okres co najmniej kolejnych 7 dni z powodu uszkodzenia cia a spowodowanego Nieszcz Êliwym Wypadkiem, 19. Szpital - dzia ajàcy zgodnie z przepisami prawa zak ad opieki zdrowotnej, prowadzàcy lecznictwo zamkni te, który spe nia àcznie nast pujàce warunki: 1) posiada sprz t medyczny i chirurgiczny wykorzystywany do hospitalizacji chorych lub osób z uszkodzeniami cia a, 2) zapewnia ca odobowà opiek piel gniarskà, 3) posiada zezwolenie na prowadzenie szpitala wydane przez w aêciwe organy oraz jest zarejestrowany w Rejestrze Zak adów Opieki Zdrowotnej jako szpital, w sk ad personelu którego wchodzi co najmniej trzech lekarzy. 20. Data Zawarcia Umowy Ubezpieczenia - dzieƒ dor czenia Ubezpieczajàcemu Polisy, 21. Akt przemocy - skierowanie czynnoêci fizycznej bezpo- Êrednio przeciwko osobie, co zniewala jà do poddania si woli u ywajàcego przemocy i okreêlonego zachowania si, lub przeciwko rzeczy posiadanej przez osob, przez co swoboda woli tej osoby - w zakresie posiadania rzeczy czy w adania nià lub korzystania z niej - zostaje ograniczona, 22. Akt terroru - dokonanie lub groêba, lub usi owanie dokonania przest pstwa polegajàcego na uprowadzeniu albo pozbawieniu wolnoêci, bàdê u yciu broni palnej, granatu, bomby, substancji wybuchowych, chemicznych, biologicznych lub radiologicznych, wszelkich przedmiotów lub narz dzi, je eli ich u ycie zagra a zdrowiu lub yciu, 23. Aktywizacja zawodowa - uzgodnione na piêmie, przed jego rozpocz ciem, przeszkolenie umo liwiajàce podj cie innej pracy zawodowej ni ta, jakà Ubezpieczony wykonywa przed zajêciem Nieszcz Êliwego Wypadku, a w wyniku którego dalsze jej wykonywanie jest niemo liwe, 24. Stan nietrzeêwoêci - stan powsta y w wyniku wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej iloêci alkoholu, e jego zawartoêç wynosi lub prowadzi do st enia we krwi powy ej 0,2 alkoholu lub do obecnoêci w wydychanym powietrzu powy ej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ycie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje nast pujàce zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) Wariant Pe ny: a) do ycie przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu Ubezpieczenia, b) Êmierç Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia, c) Êmierç Ubezpieczonego w wyniku Nieszcz Êliwego Wypadku w Okresie Ubezpieczenia, d) powstanie Ca kowitego lub Cz Êciowego Trwa ego Kalectwa Ubezpieczonego wskutek Nieszcz - Êliwego Wypadku w Okresie Ubezpieczenia, e) koszty Aktywizacji zawodowej Ubezpieczonego jako nast pstwo wypadku okreêlonego w lit. d, f) pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu jako nast pstwo wypadku okreêlonego w lit. d, g) zakup protezy potrzebnej Ubezpieczonemu z powodu wypadku okreêlonego w lit. d, h) wykonanie Ubezpieczonemu operacji plastycznej jako nast pstwo wypadku okreêlonego w lit. d. 2) Wariant Ograniczony: a) do ycie przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu Ubezpieczenia, b) Êmierç Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia, c) Êmierç Ubezpieczonego w wyniku Nieszcz Êliwego Wypadku w Okresie Ubezpieczenia, d) powstanie Ca kowitego lub Cz Êciowego Trwa ego Kalectwa wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku w Okresie Ubezpieczenia. OGRANICZENIE I WY ÑCZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI 4 1. Do chwili up ywu trzech lat od daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczyciel mo e podnieêç zarzut, e przy zawieraniu Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczajàcy poda wiadomoêci nieprawdziwe. 2. Je eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpi a wskutek samobójstwa pope nionego w okresie 2 lat od zawarcia Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel jest zwolniony z obowiàzku wyp aty Êwiadczenia. 5 Âwiadczenie z tytu u nast pstw Nieszcz Êliwego Wypadku zostanie wyp acone, je eli Nieszcz Êliwy Wypadek zdarzy si w Okresie Ubezpieczenia, a zdarzenie okreêlone w 3 ust. 2 pkt 1) lit. c-d (w przypadku Wariantu Pe nego) albo w 3 ust. 2 pkt 2) lit. c-d (w przypadku Wariantu Ograniczonego) nastàpi o przed up ywem 180 dni od dnia Nieszcz Êliwego Wypadku Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoêci z tytu u nast pstw Nieszcz Êliwego Wypadku, je eli Êmierç lub Trwa e Kalectwo Ubezpieczonego nastàpi bezpoêrednio lub poêrednio w wyniku: 1) uprawiania przez Ubezpieczonego sportów ekstremalnych lub udzia u Ubezpieczonego w zaj ciach sportowych: sport spadochronowy, wspinaczka wysokogórska, speleologia, sport balonowy, nurkowanie, skoki na gumowej linie, sporty lotnicze i paralotnicze, 2) udzia u Ubezpieczonego w charakterze uczestnika w wyêcigach lub rajdach pojazdów: làdowych, morskich, powietrznych lub w przygotowaniach do nich, 2

4 3) udzia u Ubezpieczonego w przest pstwie lub usi- owaniu pope nienia przest pstwa, 4) czynnego udzia u Ubezpieczonego w Aktach przemocy lub terroru, zamieszkach, powstaniach lub przewrotach wojskowych, 5) wojny, stanu wyjàtkowego, dzia aƒ wojennych lub stanu wojennego; do dzia aƒ wojennych zalicza si równie m.in. dzia ania w ramach wojskowych misji pokojowych (w tym tzw. kontyngentów ) oraz w ramach si stabilizacyjnych i innych dzia aƒ jednostek wojskowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 6) wypadku lotniczego, o ile Ubezpieczony by w chwili wypadku pasa erem nielicencjonowanych linii lotniczych, 7) dzia ania lub zaniechania dzia ania Ubezpieczonego w Stanie nietrzeêwoêci lub po u yciu Êrodków odurzajàcych lub narkotyków, 8) nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceƒ lekarza lub niezleconego przez lekarza u ycia leków i narkotyków przez Ubezpieczonego, 9) choroby AIDS Ubezpieczonego lub zara enia wirusem HIV, 10) umyêlnego samouszkodzenia cia a, 11) choroby uk adu nerwowego lub zaburzeƒ psychicznych Ubezpieczonego, 12) obra eƒ cia a doznanych przed datà rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej, 13) prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu bez uprawnieƒ wymaganych do prowadzenia takiego pojazdu. 2. Ubezpieczyciel nie wyp aci Êwiadczenia z tytu u nast pstw Nieszcz Êliwego Wypadku, je eli Êmierç lub Trwa e Kalectwo Ubezpieczonego zosta o spowodowane chorobà, w tym wyst pujàcà nagle, takà jak np. zawa serca lub udar mózgu. UMOWA UBEZPIECZENIA 7 1. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na czas oznaczony. 2. Ubezpieczonym mo e byç osoba, która w dniu zawarcia Umowy Ubezpieczenia ma ukoƒczone 14 lat i nie przekroczy a 70. roku ycia. 3. W przypadku gdy Ubezpieczonym jest osoba niepe noletnia, Ubezpieczajàcym musi byç osoba pe noletnia. 8 We wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczajàcy okreêla d ugoêç Okresu Ubezpieczenia w granicach okreêlonych przez Ubezpieczyciela, z tym e: 1. Minimalny Okres Ubezpieczenia wynosi 10 lat, 2. Okres Ubezpieczenia koƒczy si najpóêniej w roku, w którym Ubezpieczony ukoƒczy 80. rok ycia Podstawà do zawarcia Umowy Ubezpieczenia sà: 1) wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia sk adany przez Ubezpieczajàcego i wype niony zgodnie z wymogami Ubezpieczyciela, 2) dowód wp acenia przez Ubezpieczajàcego pierwszej Sk adki na w aêciwy rachunek bankowy Ubezpieczyciela. 2. Zaakceptowanie ryzyka mo e zostaç uzale nione od wyników badaƒ medycznych i analiz laboratoryjnych Ubezpieczonego wykonanych w ramach oceny ryzyka, Êwiadczàcych o stanie zdrowia Ubezpieczonego. Badania, o których mowa powy ej, przeprowadzane sà w placówkach medycznych wskazanych przez Ubezpieczyciela i na jego koszt. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do uzyskania od Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego wszelkich innych informacji mogàcych mieç wp yw na podj cie przez Ubezpieczyciela decyzji o zaakceptowaniu ryzyka. 4. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony w okresie od z o enia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia do podj cia przez Ubezpieczyciela decyzji odnoênie akceptacji ryzyka majà obowiàzek informowania Ubezpieczyciela o zmianie stanu zdrowia Ubezpieczonego. 5. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania ryzyka lub do zaproponowania nowych, zmienionych warunków Umowy, je eli koniecznoêç taka wyniknie z oceny ryzyka. 6. W przypadku odmowy akceptacji ryzyka Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajàcemu ca à wp aconà Sk adk. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA Ochrona ubezpieczeniowa z tytu u Umowy Ubezpieczenia rozpoczyna si w dniu okreêlonym w Polisie, nie wcze- Êniej jednak ni w dniu nast pnym po dniu op acenia przez Ubezpieczajàcego pierwszej Sk adki z tytu u Umowy Ubezpieczenia w pe nej wysokoêci. 2. Ochrona ubezpieczeniowa z tytu u ryzyka Aktywizacji zawodowej oraz Pobytu w szpitalu wygasa w Rocznic Polisy przypadajàcà w roku, w którym Ubezpieczony ukoƒczy 60 lat. 3. Je eli Ubezpieczony w dniu rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu u Umowy ubezpieczenia ma ukoƒczone 60 lat, zakres ubezpieczenia nie obejmuje ryzyk, o których mowa w ust Umowa Ubezpieczenia nie dochodzi do skutku, je eli pierwsza Sk adka zosta a wp acona po Êmierci Ubezpieczonego. 3

5 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA Umowa Ubezpieczenia jest zawarta z dniem dor czenia Ubezpieczajàcemu Polisy. 2. Je eli treêç Polisy zawiera postanowienia odbiegajàce na niekorzyêç Ubezpieczajàcego od treêci wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub Ogólnych Warunków, Ubezpieczyciel przy dor czeniu Polisy zwróci pisemnie Ubezpieczajàcemu uwag na zachodzàce ró nice. Je eli Ubezpieczajàcy w terminie 7 dni od dnia dor czenia Polisy nie zg osi sprzeciwu na piêmie, to nast pnego dnia po up ywie terminu wyznaczonego do zg oszenia sprzeciwu Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na warunkach zgodnych z treêcià Polisy. 3. Je eli Ubezpieczajàcy zg osi sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na warunkach uzgodnionych przez strony Umowy Ubezpieczenia. 12 W razie zagubienia lub zniszczenia Polisy Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczajàcego wystawia duplikat Polisy Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà informowaç Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach obejmujàcych ich dane personalne lub adresowe. 2. Zawiadomienia, oêwiadczenia i wnioski dotyczàce Umowy Ubezpieczenia, sk adane sà wy àcznie na piêmie, pod rygorem niewa noêci. 3. Pismo uwa a si za dor czone po up ywie 30 dni od daty wys ania, nawet je eli nie dotar o do adresata. PRAWA I OBOWIÑZKI UBEZPIECZYCIELA 14 2) WartoÊç rachunku zysków dodatkowych, o którym mowa w 30 (o ile wartoêç ta jest wy sza ni zero). 2. Ubezpieczyciel i Ubezpieczony mogà zawrzeç umow ubezpieczenia rentowego, na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia rentowego, znajdujàcych si w ofercie Ubezpieczyciela w dniu wyp aty Êwiadczenia z tytu u Umowy Ubezpieczenia, je eli Ubezpieczony w terminie 30 dni przed koƒcem Okresu Ubezpieczenia z o- y Ubezpieczycielowi oêwiadczenie woli w tej sprawie Wyp ata Êwiadczenia z tytu u Trwa ego Kalectwa lub pobytu w Szpitalu nie powoduje obni enia Êwiadczeƒ, o których mowa w 14 i Je eli w Okresie Ubezpieczenia nastàpi wyp ata Êwiadczenia z tytu u Operacji plastycznej, Zakupu protezy lub Aktywizacji zawodowej Ubezpieczonego, dalsza ochrona ubezpieczeniowa z tytu u odpowiedniego ryzyka wygasa z dniem wyp aty Êwiadczenia. 3. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przez ponad 360 dni w Okresie Ubezpieczenia wygasa ochrona ubezpieczeniowa z tytu u Pobytu w szpitalu. 17 Je eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpi a wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku, Ubezpieczyciel wyp aci osobie uprawnionej oprócz Êwiadczeƒ wymienionych w 14 dodatkowe Êwiadczenie w wysokoêci 50% Sumy Ubezpieczenia. 18 Je eli Ubezpieczony dozna Trwa ego Kalectwa w wyniku Nieszcz Êliwego Wypadku, Ubezpieczyciel wyp aci Ubezpieczonemu odpowiednio: 1. w przypadku Ca kowitego Trwa ego Kalectwa - 100% Sumy Ubezpieczenia. 2. w przypadku Cz Êciowego Trwa ego Kalectwa - kwot odpowiadajàcà okreêlonemu w poni szej tabeli procentowi Sumy Ubezpieczenia. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia Ubezpieczyciel wyp aci osobie uprawnionej: 1. Sum Wp aconych Sk adek, a je eli umowa zosta a przekszta cona w bezsk adkowà - sum ubezpieczenia, o której mowa w 28, ust WartoÊç rachunku zysków dodatkowych, o którym mowa w 30 (o ile wartoêç ta jest wy sza ni zero) W przypadku do ycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu Ubezpieczenia Ubezpieczyciel wyp aci Ubezpieczonemu: 1) Sum Wp aconych Sk adek, a je eli umowa zosta a przekszta cona w bezsk adkowà - sum ubezpieczenia, o której mowa w 28, ust. 2, Ca kowita utrata: 1. Wzroku w obu oczach 2. Wzroku w jednym oku 3. S uchu w obu uszach 4. S uchu w jednym uchu 5. W chu Procent sumy ubezpieczenia 100% 30% 60% 15% 10% 4

6 Ca kowita fizyczna utrata lub ca kowita i trwa a utrata w adzy nad poszczególnymi narzàdami: 6. Koƒczynà górnà - w stawie barkowym 7. Koƒczynà górnà - powy ej stawu okciowego, a poni ej stawu barkowego 8. Koƒczynà górnà - poni ej stawu okciowego, a powy ej nadgarstka 9. Koƒczynà górnà - poni ej nadgarstka 10. Koƒczynà dolnà - powy ej Êrodkowej cz Êci uda 11. Koƒczynà dolnà - poni ej Êrodkowej cz Êci uda, a powy ej stawu kolanowego 12. Koƒczynà dolnà - poni ej stawu kolanowego, a powy ej Êrodkowej cz Êci podudzia 13. Koƒczynà dolnà - poni ej Êrodkowej cz Êci podudzia, a powy ej stopy 14. Koƒczynà dolnà - stopà 15. Koƒczynà dolnà - stopà z wy àczeniem pi ty 16. Kciuka 17. Palca wskazujàcego 18. Innego palca u r ki 19. Palucha 20. Innego palca u stopy 19 Procent sumy ubezpieczenia 70% 65% 60% 55% 70% 60% 50% 45% 40% 30% 20% 10% 5% 5% 2% 1. W przypadku, gdy roszczenie z tytu u Cz Êciowego lub Ca kowitego Trwa ego Kalectwa dotyczy narzàdu Ubezpieczonego, za który zosta o wczeêniej wyp acone Êwiadczenie, Ubezpieczyciel wyp aci kwot odpowiadajàcà procentowi Sumy Ubezpieczenia, o którym mowa w 18, pomniejszonà o wysokoêç Êwiadczenia wczeêniej wyp aconego. 2. Je eli Ubezpieczony jest uprawniony do otrzymania Êwiadczenia z tytu u Ca kowitego Trwa ego Kalectwa i z tytu u Cz Êciowego Trwa ego Kalectwa, Ubezpieczyciel wyp aca wi kszà z kwot. 3. àczna suma Êwiadczeƒ z tytu u Cz Êciowego lub Ca kowitego Trwa ego Kalectwa nie mo e przekroczyç 200% Sumy Ubezpieczenia. 4. Wyp acanie Êwiadczenia z tytu u jednego zdarzenia w wysokoêci co najmniej 100% Sumy Ubezpieczenia powoduje wygaêni cie ochrony z tytu u Trwa ego Kalectwa. 5. W przypadku doznania przez Ubezpieczonego Trwa ego Kalectwa, Ubezpieczyciel wyp aci, niezale nie od Êwiadczenia, o którym mowa w 18, dodatkowe Êwiadczenie w wysokoêci kwot okreêlonych w poni szej tabeli, je eli poprawa stanu zdrowia lub powrót Ubezpieczonego do wykonywania pracy zawodowej, jest uzale nione od wykonania us ug okreêlonych w poni szej tabeli z zastrze eniem ust. 6: 20 Prawo do Êwiadczenia z tytu u Êmierci lub Trwa ego Kalectwa spowodowanego Nieszcz Êliwym Wypadkiem mo e zostaç przyznane po stwierdzeniu, e istnieje zwiàzek przyczynowy pomi dzy Nieszcz Êliwym Wypadkiem a Êmiercià lub Trwa ym Kalectwem Ubezpieczonego. PRAWA I OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO Ubezpieczajàcym, o ile nie zostanie to inaczej okreêlone we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, jest Ubezpieczony. 2. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest op acaç Sk adki w terminach i na warunkach okreêlonych w Polisie. 3. Je eli po up ywie 2 lat od daty rozpocz cia Okresu Ubezpieczenia Ubezpieczajàcy, nie b dàcy jednoczeênie Ubezpieczonym, zaprzestanie op acania Sk adek, Ubezpieczyciel niezw ocznie poinformuje o tym fakcie Ubezpieczonego i zaproponuje mu przej cie praw i obowiàzków Ubezpieczajàcego. 4. Poprzez zawarcie Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczajàcy wyra a zgod na przej cie wszelkich praw i obowiàzków wynikajàcych z Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczonego, w przypadku zajêcia okolicznoêci, o których mowa w ust. 3. ZMIANY W ROCZNIC POLISY W Rocznic Polisy Ubezpieczajàcy, za zgodà i w granicach ustalonych przez Ubezpieczyciela, mo e zmieniç cz stotliwoêç op acania Sk adki. 2. Najpóêniej na 30 dni przed ka dà Rocznicà Polisy Ubezpieczajàcy mo e z o yç Ubezpieczycielowi oêwiadczenie woli o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1, na formularzu wskazanym przez Ubezpieczyciela. SUMA UBEZPIECZENIA Rodzaj us ugi Operacja plastyczna Zakup protezy Aktywizacja zawodowa Pobyt w szpitalu Maksymalna wysokoêç Êwiadczenia jako % sumy ubezpieczenia 25% 25% 25% 0,1% za ka dy dzieƒ pobytu w szpitalu 23 Suma ubezpieczenia okreêlona jest w Polisie. SK ADKA UBEZPIECZENIOWA 6. Âwiadczenie dodatkowe nie mo e przekroczyç kosztów us ug, o których mowa w ust Koszty us ug Operacji plastycznej, Zakupu protezy oraz Aktywizacji zawodowej powinny zostaç udokumentowane rachunkiem lub fakturà wystawionà przez upowa nionà instytucj Sk adka mo e byç op acana miesi cznie, kwartalnie, pó rocznie lub rocznie. Sk adka nie mo e byç op acona jednorazowo. 5

7 2. Wp ata na poczet pierwszej Sk adki ubezpieczeniowej dokonywana jest w dacie sk adania przez Ubezpieczajàcego wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 3. Sk adk uwa a si za zap aconà z chwilà jej wp ywu w wysokoêci okreêlonej w Polisie na w aêciwy rachunek bankowy Ubezpieczyciela. 4. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do zap aty Sk adki z góry, najpóêniej do pierwszego dnia okresu, za który jest nale na. 5. Je eli Ubezpieczajàcy nie zap aci Sk adki w terminie okre- Êlonym w ust. 3, mo e zaleg à Sk adk zap aciç nie póêniej ni w okresie przed u enia terminu p atnoêci Sk adki wynoszàcym 30 dni (Prolongata). 6. Je eli Ubezpieczajàcy nie zap aci Sk adki w okresie Prolongaty: 1) w ciàgu pierwszych dwóch lat Okresu Ubezpieczenia - umow uwa a si za wypowiedzianà i zastosowanie majà przepisy 37 ust. 3 pkt 1; 2) po up ywie pierwszych dwóch lat Okresu Ubezpieczenia, to ma prawo z o yç wniosek o wyp at wartoêci wykupu, zgodnie z postanowieniami 27 lub wniosek o zmian Umowy Ubezpieczenia na umow ubezpieczenia bezsk adkowego, zgodnie z postanowieniami 28; 3) je eli Ubezpieczajàcy nie z o y wniosku o wyp at wartoêci wykupu ani wniosku o zmian Umowy Ubezpieczenia na Umow bezsk adkowà, umowa jest rozwiàzywana a Ubezpieczajàcemu jest wyp acana wartoêç wykupu. 25 WysokoÊç Sk adki ustala si na podstawie taryfy w zale noêci od okreêlonej w Umowie Ubezpieczenia Sumy Ubezpieczenia, Okresu Ubezpieczenia, cz stotliwoêci op acania Sk adki, p ci i wieku Ubezpieczonego oraz wyników oceny ryzyka Ubezpieczajàcy we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia ustala cz stotliwoêç op acania Sk adki. 2. Obowiàzek op acania Sk adek ustaje: 1) z chwilà op acenia ostatniej Sk adki nale nej z tytu u Umowy Ubezpieczenia, 2) z koƒcem okresu, za który op acona zosta a Sk adka, je eli w okresie tym Ubezpieczony zmar, 3) z up ywem okresu wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia. WARTOÂå WYKUPU Ubezpieczajàcemu po up ywie pierwszych 2 lat Okresu Ubezpieczenia oraz pod warunkiem op acenia wszystkich sk adek nale nych za ten okres przys uguje prawo do wyp aty wartoêci wykupu. 2. WartoÊç wykupu okreêlana jest w zale noêci od: 1) Sumy Ubezpieczenia, 2) p ci Ubezpieczonego, 3) aktualnego Wieku Ubezpieczonego rozumianego jako wiek Ubezpieczonego w chwili zawarcia Umowy Ubezpieczenia, powi kszony o liczb pe nych lat, jaka up yn a od chwili zawarcia Umowy Ubezpieczenia, 4) Okresu Ubezpieczenia, 5) wyników oceny ryzyka w momencie zawierania Umowy Ubezpieczenia, 6) okresu, jaki up ynà od daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia. 3. WartoÊç wykupu w kolejnych latach Okresu Ubezpieczenia okreêlana jest w Polisie. 4. W przypadku z o enia przez Ubezpieczajàcego wniosku o wyp at wartoêci wykupu, Ubezpieczyciel wyp aci kwot odpowiadajàcà wartoêci wykupu, pomniejszonà o Sk adki nale ne ale nie zap acone. 5. Ubezpieczyciel wyp aca wartoêç wykupu w terminie 30 dni od otrzymania wype nionych zgodnie z wymogami Ubezpieczyciela nast pujàcych dokumentów: 1) wniosku o wyp at wartoêci wykupu, 2) orygina u Polisy lub duplikatu Polisy wraz z za àcznikami, 3) dokumentu potwierdzajàcego to samoêç osoby uprawnionej. 6. Ubezpieczyciel jednoczeênie z wartoêcià wykupu wyp aca wartoêç rachunku zysków dodatkowych, o którym mowa w 30 (o ile wartoêç ta jest wy sza ni zero). UBEZPIECZENIE BEZSK ADKOWE Po up ywie pierwszych 2 lat Okresu Ubezpieczenia oraz pod warunkiem op acenia wszystkich Sk adek nale nych za ten okres, Ubezpieczajàcy mo e z o yç wniosek o zmian Umowy Ubezpieczenia na umow ubezpieczenia bezsk adkowego (ubezpieczenie bezsk adkowe). Zmiana Umowy Ubezpieczenia mo liwa jest po wyra eniu zgody przez Ubezpieczyciela. 2. Zmiana Umowy Ubezpieczenia na ubezpieczenie bezsk adkowe dotyczy zwolnienia Ubezpieczajàcego z obowiàzku op acania Sk adek, przekszta cenia Umowy Ubezpieczenia na umow na ycie i do ycie oraz ponownego ustalenia sumy ubezpieczenia na wypadek Êmierci lub do ycia. 3. Z dniem dokonania zamiany Umowy Ubezpieczenia na umow ubezpieczenia bezsk adkowego wygasa ochrona z tytu u Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków. 4. Je eli suma ubezpieczenia bezsk adkowego jest ni sza od Minimalnej Sumy Ubezpieczenia Bezsk adkowego okreêlonej w Polisie, Ubezpieczyciel informuje Ubezpieczajàcego o tym fakcie oraz o mo liwoêci rozwiàzania Umowy Ubezpieczenia i wyp aty Ubezpieczajàcemu wartoêci wykupu wraz z wartoêcià rachunku zysków dodatkowych, o którym mowa w 30 (o ile wartoêç ta jest wy sza ni zero), zgodnie z postanowieniami 27. 6

8 5. W okresie ubezpieczenia bezsk adkowego Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo do udzia u w zysku oraz do wyp aty wartoêci wykupu wraz z wartoêcià rachunku zysków dodatkowych, o którym mowa w 30 (o ile wartoêç ta jest wy sza ni zero). 6. W okresie ubezpieczenia bezsk adkowego Ubezpieczyciel mo e wyraziç zgod na wznowienie op acania Sk adek przez Ubezpieczajàcego na warunkach okreêlonych przez strony Umowy Ubezpieczenia, je eli nie minà okres 12 miesi cy od daty zmiany Umowy Ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 i 2. INDEKSACJA W ka dà Rocznic Polisy Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo do Indeksacji, czyli podwy szenia Sumy Ubezpieczenia o wskaênik zaproponowany przez Ubezpieczyciela bez koniecznoêci poddawania si dodatkowym badaniom lekarskim ani wykonywania analiz laboratoryjnych. Indeksacja Sumy Ubezpieczenia oznacza wzrost Sk adki. 2. Indeksacja Sumy Ubezpieczenia nie jest dokonywana w trakcie ostatnich 10 lat Okresu Ubezpieczenia. 3. W terminie nie póêniej ni 30 dni przed ka dà Rocznicà Polisy, Ubezpieczyciel informuje Ubezpieczajàcego o wysokoêci wskaênika indeksacji, Sumy Ubezpieczenia oraz Sk adki na rok nast pny. 4. Wskaênik indeksacji jest ustalany przez Ubezpieczyciela w oparciu o wskaênik inflacji publikowany przez G ówny Urzàd Statystyczny. 5. Brak pisemnego sprzeciwu Ubezpieczajàcego dor czonego Ubezpieczycielowi nie póêniej ni 14 dni przed Rocznicà Polisy uwa a si za wyra enie przez Ubezpieczajàcego zgody na podwy szenie Sumy Ubezpieczenia o zaproponowany przez Ubezpieczyciela wskaênik indeksacji. 6. W przypadku zg oszenia przez Ubezpieczajàcego sprzeciwu w stosunku do indeksacji w dwóch kolejnych latach prawo Ubezpieczajàcego do Indeksacji wygasa. 7. We wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczajàcy mo e wybraç wariant indeksacji z gwarantowanym minimalnym poziomem wskaênika indeksacji. Decyzja o wyborze wariantu indeksacji nie mo e zostaç zmieniona w trakcie Okresu Ubezpieczenia. 8. Prawo do indeksacji nie przys uguje w trakcie ubezpieczenia bezsk adkowego. UDZIA W ZYSKU RACHUNEK ZYSKÓW DODATKOWYCH Udzia w zysku jest przeznaczany na powi kszenie warto- Êci rachunku zysków dodatkowych; wartoêç rachunku zysków dodatkowych zostanie wyp acona w przypadku do- ycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu Ubezpieczenia oraz w sytuacji i trybie okreêlonym w 30, ust Stopa zysku osiàgni tego przez Ubezpieczyciela jest równa stopie zwrotu z aktywów stanowiàcych pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, ustalanej corocznie z uwzgl dnieniem kosztów dzia alnoêci lokacyjnej. 3. Kwota przyznawanego corocznie udzia u w zysku jest sumà: - co najmniej 85% zysku z zainwestowania aktywów stanowiàcych pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (bez rezerwy na udzia w zysku w formie rachunku zysków dodatkowych) przypadajàcych dla danej umowy ubezpieczenia, pomniejszone o zysk gwarantowany na poziomie technicznej stopy procentowej, jeêli obliczona ró nica jest dodatnia, - co najmniej 85% zysku z zainwestowania aktywów stanowiàcych pokrycie rezerwy na przyznany udzia w zysku w formie rachunku zysków dodatkowych, przypadajàcej dla danej umowy ubezpieczenia. 4. Kwota przyznanego udzia u w zysku powi ksza wartoêç rachunku zysków dodatkowych. 5. Ka dorazowo, po przyznaniu Ubezpieczajàcemu udzia u w zysku, Ubezpieczyciel poinformuje o wysokoêci przyznanego udzia u w zysku i aktualnej wysokoêci Êwiadczeƒ w zawiadomieniu wystosowanym do Ubezpieczajàcego. 6. Po up ywie pierwszych 10 lat Okresu Ubezpieczenia, jeêli okres ten wynosi co najmniej 15 lat, na 30 dni przed ka dà Rocznicà Polisy, Ubezpieczajàcy mo e z o yç wniosek o wyp at cz Êci lub ca oêci wartoêci rachunku zysków dodatkowych, o którym mowa w ust. 1 (o ile wartoêç ta jest wy sza ni zero). 7. Minimalna wartoêç wyp aty z rachunku zysków dodatkowych wynosi 1000 z. 8. Wyp aty z rachunku zysków dodatkowych nie mogà nast powaç cz Êciej, ni co 5 lat. UPOSA ONY Ubezpieczony mo e wskazaç Uposa onego we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 2. Ubezpieczony ma prawo w ka dym czasie zmieniç Uposa onego, informujàc o tym na piêmie Ubezpieczyciela. 3. W razie Êmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wyp aca nale ne Êwiadczenie Uposa onemu Je eli Ubezpieczony nie wskaza Uposa onego lub gdy wszyscy Uposa eni zmarli przed Êmiercià Ubezpieczonego albo utracili prawo do Êwiadczenia, wówczas Êwiadczenie przys uguje wed ug kolejnoêci pierwszeƒstwa: 1) ma onkowi Ubezpieczonego - w ca oêci, 2) dzieciom Ubezpieczonego - w równych cz Êciach, 3) rodzicom Ubezpieczonego - w równych cz Êciach, 4) innym ustawowym spadkobiercom Ubezpieczonego. 7

9 2. Nie ma prawa do Êwiadczenia osoba, która umyêlnie przyczyni a si do Êmierci Ubezpieczonego. WYP ATA ÂWIADCZENIA Po otrzymaniu wniosku o wyp at Êwiadczenia, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni poinformuje pisemnie Ubezpieczonego lub osob uprawnionà do otrzymania Êwiadczenia o przyj ciu wniosku oraz przedstawi wykaz dokumentów niezb dnych do rozpatrzenia wniosku o wyp at Êwiadczenia. 2. Ubezpieczyciel wyp aca Êwiadczenie po otrzymaniu wype nionych zgodnie z wymogami Ubezpieczyciela nast pujàcych dokumentów: 1) formularza zg oszenia roszczenia, 2) orygina u Polisy lub duplikatu Polisy wraz z za àcznikami, 3) dokumentu potwierdzajàcego to samoêç osoby uprawnionej oraz dokumentów, o których mowa w ust pie Je eli wniosek o wyp at Êwiadczenia dotyczy Êwiadczenia z tytu u Êmierci Ubezpieczonego, osoba uprawniona obowiàzana jest dodatkowo przedstawiç Ubezpieczycielowi nast pujàce dokumenty: 1) wierzytelnionà kopi karty zgonu Ubezpieczonego lub uwierzytelnionà kopi zaêwiadczenia lekarskiego o przyczynie Êmierci Ubezpieczonego, 2) orygina skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2. 3) dokumentu potwierdzajàcego to samoêç osoby uprawnionej oraz dokumentów o których mowa w ust Je eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpi a za granicà, karta zgonu powinna byç uwierzytelniona przez polskà placówk dyplomatycznà. 5. Je eli wniosek o wyp at Êwiadczenia dotyczy Êwiadczenia z tytu u Trwa ego Kalectwa, Pobytu w szpitalu, zakupu protezy lub wykonania operacji plastycznej, to Ubezpieczony obowiàzany jest, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, dodatkowo dostarczyç: 1) formularz zg oszenia roszczenia dotyczàcy kalectwa Ubezpieczonego, 2) dokumentacj medycznà potwierdzajàcà Trwa e Kalectwo Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku, 3) orzeczenie lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela stwierdzajàcego Cz Êciowe lub Ca kowite Trwa e Kalectwo, 4) zaêwiadczenie podpisane przez upowa nionà osob stwierdzajàce d ugoêç i termin pobytu w szpitalu. 5) rachunki lub faktury potwierdzajàce wysokoêç wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego na zakup protezy, Aktywizacj zawodowà lub operacj plastycznà. 6. Ubezpieczony, na àdanie Ubezpieczyciela, zobowiàzany jest poddaç si badaniom lekarskim u lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela oraz dostarczyç wyniki tych badaƒ. 7. Ubezpieczyciel ponosi koszty zleconych przez siebie badaƒ. 8. Wyniki badaƒ lekarskich, o których mowa w ust. 6, okre- Êlajàce stan zdrowia Ubezpieczonego stanowià podstaw do podj cia decyzji w sprawie wyp aty Êwiadczenia Ubezpieczyciel ma prawo àdaç przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzajàcych zasadnoêç zg oszonego roszczenia. 2. Je eli Êwiadczenie nie przys uguje, wówczas Ubezpieczyciel informuje o tym na piêmie podmiot wnioskujàcy o Êwiadczenie w terminach przewidzianych do wyp aty Êwiadczenia, wskazujàc na podstaw odmowy. 3. Ubezpieczyciel spe ni Êwiadczenia z tytu u Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o wyp at Êwiadczenia wraz ze wszystkimi àdanymi przez Ubezpieczyciela dokumentami, wype nionymi zgodnie z jego wymogami. 4. Je eli wyjaênienie okolicznoêci niezb dnych do ustalenia odpowiedzialnoêci lub wysokoêci Êwiadczenia jest niemo liwe, Ubezpieczony zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie ze wskazaniem przyczyn niemo noêci spe nienia Êwiadczenia w podanym terminie. Âwiadczenie zostanie spe nione w ciàgu 14 dni od wyjaênienia tych okolicznoêci. Bezspornà cz Êç Êwiadczenia Ubezpieczyciel spe ni w terminie przewidzianym w ust W przypadku nieop acenia Sk adki w nale nej wysokoêci, wysokoêç Êwiadczenia wyp acanego przez Ubezpieczyciela ulega odpowiedniemu obni eniu. 2. W przypadku z o enia przez osob uprawnionà pisemnego oêwiadczenia woli w terminie 30 dni przed ostatnim dniem Okresu Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zawrze z nià umow ubezpieczenia rentowego znajdujàcà si w ofercie Ubezpieczyciela w dniu wyp aty Êwiadczenia, na mocy której nale ne Êwiadczenie b dzie wyp acane okresowo. ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA Ubezpieczajàcy mo e odstàpiç od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. 2. Odstàpienie od Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego od obowiàzku op acenia Sk adki za okres, w którym Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej. 3. W przypadku odstàpienia przez Ubezpieczajàcego od Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajàcemu op acone Sk adki w ciàgu 30 dni od dnia z o enia przez Ubezpieczajàcego oêwiadczenia o odstàpieniu. 8

10 37 1. Umowa Ubezpieczenia mo e byç wypowiedziana przez Ubezpieczajàcego na piêmie w ka dym czasie z zachowaniem miesi cznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna si w dniu otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia. 2. W razie z o enia przez Ubezpieczajàcego wypowiedzenia, ma on obowiàzek op acenia Sk adki za okres wypowiedzenia. 3. W razie wypowiedzenia przez Ubezpieczajàcego Umowy Ubezpieczenia: 1) przed up ywem pierwszych 2 lat Okresu Ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie zwraca adnych kwot, 2) po up ywie pierwszych 2 lat Okresu Ubezpieczenia, pod warunkiem op acenia nale nych Sk adek, Ubezpieczyciel wyp aca Ubezpieczajàcemu wartoêç wykupu oraz wartoêç rachunku zysków, dodatkowych o którym mowa w 30 (o ile wartoêç ta jest wy sza ni zero) w terminie okreêlonym w 34 ust Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu w przypadku wystàpienia którejkolwiek z ni ej wymienionych przes anek: 1) wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia - z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia, 2) wyp aty wartoêci wykupu - z chwilà wyp aty, 3) nieop acenia Sk adki w terminie z uwzgl dnieniem 30-dniowej Prolongaty - z koƒcem 90. dnia po terminie p atnoêci zaleg ej Sk adki, 4) up yni cia Okresu Ubezpieczenia - z ostatnim dniem Okresu Ubezpieczenia, 5) z dniem Êmierci Ubezpieczonego. SPOSÓB ROZPATRYWANIA ODWO A, SKARG I WNIOSKÓW Od merytorycznej decyzji Ubezpieczyciela w sprawie wysokoêci przyznanego Êwiadczenia lub odmowy przyznania Êwiadczenia, uprawnionemu przys uguje prawo wniesienia odwo ania do Zarzàdu Ubezpieczyciela. 2. Odwo ania sà rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 3. Nadto Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony i Uposa ony, w innych sprawach ni opisane w ust. 1, mogà zg aszaç do Ubezpieczyciela skargi i za alenia. 4. Skargi i za alenia sà rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je z o y a, jest informowana niezw ocznie po ich rozpatrzeniu. 5. O zakwalifikowaniu otrzymanego pisma jako odwo ania bàdê skargi lub za alenia decyduje treêç otrzymanego pisma. 6. Niezale nie od skierowania odwo aƒ, skarg i wniosków do Ubezpieczyciela, Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony i Uposa ony majà prawo w ka dym czasie zg aszaç skargi i za- alenia bezpoêrednio do Rzecznika Ubezpieczonych. 40 Wszelkie podatki i op aty zwiàzane z Umowà Ubezpieczenia ponoszone sà przez Strony umowy zgadnie z przepisami prawa. Opodatkowanie Êwiadczeƒ jest uregulowane przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zmianami). 41 Dokonanie przez Ubezpieczajàcego cesji praw wynikajàcych z Umowy Ubezpieczenia wymaga zgody Ubezpieczyciela. Cesja praw wynikajàcych z Umowy Ubezpieczenia staje si skuteczna wobec Ubezpieczyciela je eli zosta a dokonana przez Ubezpieczajàcego po uzyskaniu pisemnej zgody Ubezpieczyciela na dokonanie cesji Strony mogà wprowadziç do Umowy Ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach majà zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa. 3. Ewentualne spory powsta e w zwiàzku z Umowà Ubezpieczenia rozstrzygane b dà przez sàd w aêciwy miejscowo dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa onego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. 43 Niniejsze Ogólne Warunki zosta y zatwierdzone Uchwa à Zarzàdu Ubezpieczyciela nr 6/Z/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r., i majà zastosowanie do Umów Ubezpieczenia zawartych od dnia 1 czerwca 2006 r. Prezes Zarzàdu Alojzy Choda POSTANOWIENIA KO COWE Wiceprezes Zarzàdu Leslie J. Breer 9

11 SIGNAL IDUNA ycie Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. ul. Jasna 14/16a, Warszawa, tel. (0 22) UBR3-OWU DUN

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie i Do ycie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie i Do ycie, zwane dalej Ogólnymi Warunkami,

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Pod skrzydłami lwa. Obowiązują od 18 sierpnia 2010 r. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE LEW SENIOR Artyku I Postanowienia ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 DEFINICJE str 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UBEZPIECZENIA str 1 OBOWIĄZKI I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06)

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM-051031/OW-R-MISK-051031) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Specjalnie dla...

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Specjalnie dla... Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Specjalnie dla... Na życie Ubezpieczenia na Życie Indywidualne Specjalnie dla Ciebie 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zaopatrzenia Dzieci ze Świadczeniem z Tytułu Trwałego Kalectwa Uposażonego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zaopatrzenia Dzieci ze Świadczeniem z Tytułu Trwałego Kalectwa Uposażonego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zaopatrzenia Dzieci ze Świadczeniem z Tytułu Trwałego Kalectwa Uposażonego SPIS TREŚCI: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zaopatrzenia Dzieci ze Świadczeniem z Tytułu Trwałego Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 3 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 01/08) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/08) SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 III. UMOWA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/06) I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 III. Umowa ubezpieczenia 4 IV. Rozwiàzanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DLA KLIENTÓW BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓ KA AKCYJNA (kod: WU/Pekao/SEK/01/09) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-110401) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10 Spis treści Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (indeks GM 02)...3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220)

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 DEFINICJE str 1 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OWU. Zycie & Ochrona Terminowe ubezpieczenie na ycie. równe technicznej rezerwie ubezpieczeñ na ycie naliczonej dla danej umowy ubezpieczenia.

OWU. Zycie & Ochrona Terminowe ubezpieczenie na ycie. równe technicznej rezerwie ubezpieczeñ na ycie naliczonej dla danej umowy ubezpieczenia. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie Spó³ka Akcyjna 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. (42) 63 44 700, fax (42) 63 65 003 S¹d Rejonowy dla odzi-œródmieœcia w odzi KRS 0000005751 Zycie & Ochrona Terminowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita owymi Multiochrona

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita owymi Multiochrona Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita owymi Multiochrona ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowymi

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne ubezpieczenie na życie z Funduszem Inwestycyjnym

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne ubezpieczenie na życie z Funduszem Inwestycyjnym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z Funduszem Inwestycyjnym Na życie Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Inwestycyjnym Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT OCHRONA KOMFORT ubezpieczenie dla NAS wszystkich w razie wypadku komunikacyjnego nowoczesny styl Ŝycia: bycie w kilku miejscach jednocześnie, czym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/09) SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 III. UMOWA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA PLAN ZABEZPIECZENIA D UGOTERMINOWYCH POTRZEB RODZINY Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 4 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Mix OW-R-MIX

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Mix OW-R-MIX O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Mix OW-R-MIX-110401 (ZA-111220-R-MIX-110401) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie kod warunków PNGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si do umów grupowego ubezpieczenia na ycie typ P. 2 U yte

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TYP ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TYP ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TYP ŻYCIE Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie typ Życie, kod warunków Z0KP10 (OWU) wraz z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan ubezpieczenia indeks DP/04/01/15 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA Artyku I Postanowienia ogólne... 5 Artyku II Defi nicje... 5 Artyku III Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoêci... 6 Artyku IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 16/2011 z dnia 16.06.2011 r., wprowadzony Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo INDEKS APX/09/03/16 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Dodatkowe do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM w Sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Postanowienia Dodatkowe do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM w Sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM Artyku I Postanowienia ogólne... 7 Artyku II Definicje... 7 Artyku III Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 8 Artyku IV Zawarcie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife Artyku I Postanowienia ogólne Na podstawie umowy ubezpieczenia, zwanej dalej Umowà zawartej na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Ubezpieczenia nr UB/02/2008/SWBA Certyfikat uczestnictwa w grupowym ubezpieczeniu na życie i dożycie Ubezpieczający Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET Spis treêci Postanowienia ogólne 2 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Wy àczenia odpowiedialnoêci ubezpieczeniowej 5 Suma

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX rtyku 1 Postanowienia ogólne... 7 rtyku 2 efinicje... 7 rtyku 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 7 rtyku 4 Zawarcie Umowy... 7 rtyku 5 Przyst powanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia ROZDZIA 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na ycie Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 1 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 Zawarcie umowy ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 5 Obowiązki Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo